Location: PHPKode > scripts > Yandex.Market YML > yandex-market-yml/shop.xml
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!DOCTYPE yml_catalog SYSTEM "shops.dtd">
<yml_catalog date="2009-05-06 01:28">
	<shop>
		<name>Ìîé ìàãàçèí</name>
		<company>ÎÎÎ &quot;Ðîìàøêà&quot;</company>
		<url>http://www.my-shop.ru</url>
		<currencies>
			<currency id="RUR" rate="1"/>
			<currency id="USD" rate="CBRF"/>
		</currencies>
		<categories>
			<category id="1">Êíèãè</category>
			<category id="2" parentId="1">Äåòåêòèâû</category>
		</categories>
		<offers>
			<offer id="12342" type="book" available="true" bid="17">
				<url>http://best.seller.ru/product_page.asp?pid=14345</url>
				<price>80</price>
				<currencyId>RUR</currencyId>
				<categoryId>2</categoryId>
				<picture>http://best.seller.ru/product_page.asp?pid=14345.jpg</picture>
				<delivery>true</delivery>
				<author>Àëåêñàíäðà Ìàðèíèíà</author>
				<name>Âñå íå òàê. Â 2 òîìàõ. Òîì 1</name>
				<publisher>ÝÊÑÌÎ - Ïðåññ</publisher>
				<series>À. Ìàðèíèíà - êîðîëåâà äåòåêòèâà</series>
				<year>2007</year>
				<ISBN>978-5-699-23647-3</ISBN>
				<volume>2</volume>
				<part>1</part>
				<language>rus </language>
				<binding>70x90/32</binding>
				<page_extent>288</page_extent>
				<description>Âñå ïðåêðàñíî â áîëüøîì ïàòðèàðõàëüíîì ñåìåéñòâå Ðóäåíêî. Íî - óâû! - âïå÷àòëåíèå ýòî îáìàí÷èâî: êàæäîãî èç ìíîãî÷èñëåííûõ (åùå)Âñå ïðåêðàñíî â áîëüøîì ïàòðèàðõàëüíîì ñåìåéñòâå Ðóäåíêî. Íî - óâû! - âïå÷àòëåíèå ýòî îáìàí÷èâî: êàæäîãî èç ìíîãî÷èñëåííûõ ïðåäñòàâèòåëåé ñåìüè îáóðåâàþò ñâîè ïîòàåííûå ñòðàñòè è çàïðåòíûå æåëàíèÿ. È ïîòîìó, êîãäà ïîãèáàåò, ïðè÷åì ÿâíî.</description>
				<downloadable>false</downloadable>
			</offer>
		</offers>
	</shop>
</yml_catalog>
Return current item: Yandex.Market YML