Location: PHPKode > scripts > WebCalendar > WebCalendar-1.2.5/translations/Swedish.txt
# See translations/English-US.txt for instructions.
#
# Translated by: Bernt Sjöström <hide@address.com>
# Last update: 11 november 2004
#
# Translations for page: includes/classes/WebCalMailer.class
# by: Johan Linnér <hide@address.com>
# loaded from PHPMailer, https://sourceforge.net/projects/phpmailer
#
# $Id: Swedish.txt,v 1.40.2.1 2008/09/05 17:59:23 bbannon Exp $
# Translation last updated on 09-05-2008


################################################################################
#            DO NOT "TRANSLATE" THIS SECTION            #
################################################################################
# A lone equal sign "=" to the right of the FIRST colon ": "
# indicates that the "translation" is identical to the English text.
#

# Specify a charset (will be sent within meta tag for each page).

charset: =

# "direction" need only be changed if using a right to left language.
# Options are: ltr (left to right, default) or rtl (right to left).

direction: =

# In the date formats, change only the format of the terms.
# For example in German.txt the proper "translation" would be
#  __month__ __dd__, __yyyy__: __dd__. __month__ __yyyy__

__mm__/__dd__/__yyyy__: =
__month__ __dd__: =
__month__ __dd__, __yyyy__: =
__month__ __yyyy__: =

################################################################################
################################################################################


########################################
# Page: about.php
#
Title: Webbkalender

########################################
# Page: access.php
#
Database error: Fel i databasen
Go: Gå till
Save: Spara
Public Access: Offentlig kalender
Admin: Administration
Calendar: Kalender
Edit: Redigera
Public: Offentlig
Confidential: Privat
Private: Privat

########################################
# Page: activity_log.php
#
Next: Nästa
Previous: Föregående

########################################
# Page: add_entry.php
#
confidential: privat
private: privat
Error adding event: Fel vid inläggning av ny aktivitet

########################################
# Page: admin.php
#
Select: Välj
Day: Dag
Week: Vecka
Month: Månad
Year: År
Bottom: Botten
Settings: Inställningar
Groups: Grupper
NonUser Calendars: Icke-användare kalender
Email: E-post
Colors: Färger
Document background: Dokumentbakgrundens färg
Document title: Dokumenttitelns färg
Document text: Dokumenttextens färg
Table grid color: Tabellstreckens färg
Table header background: Tabellhuvudets bakgrundsfärg
Table header text: Tabellhuvudtextens färg
Table cell background: Tabellcells bakgrundsfärg
Table cell background for current day: Tabellcells bakgrundsfärg för idag
Table cell background for weekends: Tabellcells bakgrundsfärg för veckoslut
Event popup background: Aktivitetspopp-upps bakgrundsfärg
Event popup text: Aktivitetspopp-upps textfärg
System Settings: Systeminställningar
Help: Hjälp
app-name-help: Anger namnet på denna applikation. Det kommer att synas i bläddrarens titelfält på alla sidor och på login-sidan. Värdet du anger här kommer att slås upp i språk-filen och tillåter dig att tillhandahålla olika titlar för olika språk.
Application Name: Denna applikations namn
server-url-help: Anger bas-URL för denna applikation. Denna kommer att inkluderas när e-post med påminnelser och meddelanden skickas ut.
Server URL: Server-URL
language-help: Ange vilket språk du vill använda.
Language: Språk
Your browser default language is: Standardspråket i din webbläsare är
None: Ingen
custom-script-help: Tillåter inmatning av egna Javaskript eller stilmalls-text som kommer att sättas in på varje HTML-sidas "HEAD"-del.
Custom script/stylesheet: Eget skript/stilmall
custom-header-help: Tillåter ett eget HTML-fält att sättas in överst på varje sida.
Custom header: Egen "header"
custom-trailer-help: Tillåter ett eget HTML-fält att sättas in nederst på varje sida.
Custom trailer: Egen "footer"
tz-help: Anger hur många timmar att justera tiden från server-tid till lokal tid.
date-format-help: Anger önskat datumformat.
Date format: Datumformat
display-week-starts-on: Börjar din vecka på söndagar eller måndagar.
Week starts on: Veckan börjar på
time-format-help: Skall tiden visas i 12 eller 24-timmars format.
Time format: Tidsformat
12 hour: 12 timmar
24 hour: 24 timmar
timed-evt-len-help: Anger inmatningssättet för att ange längden på en tidsangiven aktivitet.
Specify timed event length by: Ange tidsangiven aktivitets längd genom
Duration: Varaktighet
End Time: Sluttid
work-hours-help: Specificera antal timmar kalenderdagarna ska omfatta.
Work hours: Kalenderdagens omfång i timmar
From: Från
to: till
preferred-view-help: Specificera standardvisning (dag, vecka, månad eller år).
Preferred view: Vald standardvy
fonts-help: Anger en lista på systemtypsnitt att använda (som "Arial, Helvetica, Verdana")
Fonts: Typsnitt
display-weekends-help: Inkludera veckoslut vid visning av vecka.
display-week-number-help: Specificera om veckonumren skall visas på veckovyn.
Display week number: Visa veckonummer
display-desc-print-day-help: Inkludera aktivitetsbeskrivning i utskriftsvänlig version av dagsvyn.
Display description in printer day view: Visa beskrivning i utskriftsvänlig version av dag
yearly-shows-events-help: Vid visning av år, visa dagar som innehåller aktiviteter i fetstil.
allow-view-add-help: En '+'-ikon kommer att läggas till i visningar, vilket tillåter användare att snabbt lägga till aktiviteter till andra användares kalendrar.
Include add event link in views: Lägg till 'Lägg till händelse'-länk i visningar
allow-view-other-help: Anger om en användare ska kunna se en annan användares kalender.
Allow viewing other users calendars: Tillåt visning av andra användares kalendrar
require-approvals-help: Om aktiverat måste en användare godkänna en aktivitet innan den visas på deras kalender (om inte "Visa icke godkända aktiviteter" är aktiverad). Notera att sätta denna till "Nej" kommer inte att stänga av godkännanden för offentliga kalendrar (om "Offentlig kalender" är tillåten).
Require event approvals: Kräver aktivitetsgodkännande
display-unapproved-help: Specificera om din kalender skall visa icke godkända aktiviteter.
Display unapproved: Visa icke godkända aktiviteter
conflict-check-help: Kontrollera av händelsekonflikter (två händelser planerade för samma tid för samma person). Om du sätter detta till "Ja", kan du fortfarande planera in två händelser vid samma tid efter att ha accepterat en varning. Om du sätter detta till "Nej", kommer inga kontroller av konflikter att göras. Du vill förmodligen sätta detta till "Ja", så att konfliktkontroll görs.
Check for event conflicts: Kontroll av händelsekonflikt
Yes: Ja
No: Nej
conflict-months-help: Om konfliktkontroll aktiverats ("Kontroll av händelsekonflikt" är satt till "Ja"), anger detta hur många månader framåt vi ska kontrollera för konflikter. Om du ser att det tar lång tid att processa tillägg av ny aktivitet bör du reducera siffran.
Conflict checking months: Konfliktkontroll antal månader framåt
conflict-check-override-help: Tillåter användare att åsidosätta aktivitetskonflikter och planera två eller flera aktiviteter för samma tid.
Allow users to override conflicts: Tillåt användare att åsidosätta konflikter
limit-appts-help: Tillåter systemadministratören att sätta systemövergripande gräns för antalet aktiviteter en enskild användare kan ha på en enskild dag.
Limit number of timed events per day: Begränsa antalet aktiviteter per dag
limit-appts-number-help: Anger maximalt antal tidsangivna aktiviteter en användare kan ha en enskild dag.
Maximum timed events per day: Maximalt antal tidsangivna aktiviteter per dag
disable-priority-field-help: Välj "Ja" om du vill att "Prioritet"-fältet ska tas bort från händelsers informationssidor, vilket skapar ett enklare gränssnitt för noviser.
Disable Priority field: Välj bort Prioritet-fältet
disable-access-field-help: Välj "Ja" om du vill ta bort "Tillträde"-fältet från händelsers informationssidor, vilket skapar ett enklare gränssnitt för noviser.
Disable Access field: Välj bort Tillträde-fältet
disable-participants-field-help: Välj "Ja" om du vill ta bort "Deltagare"-fältet från händelsers informationssidor, vilket förhindrar användare från att lägga till andra användare till deras händelser. Om du verkställer detta val, bör du kanske också välja bort "Tillåt visning av andra användares kalendrar"-fältet.
Disable Participants field: Välj bort Deltagare-fältet
disable-repeating-field-help: Välj "Ja" om du vill ta bort "Upprepning"-fältet när händelser läggs till. Detta skapar ett enklare gränssnitt för noviser.
Disable Repeating field: Välj bort Upprepning-fältet
allow-html-description-help: Om aktiverat kan användare ange HTML-taggar i aktivitetbeskrivningsfältet. Om inte tillåtet kommer HTML-taggar att visas som vanlig text. <b>VARNING:</b> Att tillåta denna möjlighet ger användare möjlighet att referera till sidor och bilder på andra webbplatser.
Allow HTML in Description: Tillåt HTML-taggar i beskrivningar
popup-includes-siteextras-help: Om aktiverat tillåts egna händelsefältinställningar i site_extras.php-filen att visas i händelsepopp-uppfönster.
Display Site Extras in popup: Visa Webb-extra i popp-uppfönster
remember-last-login-help: Om aktiverat kommer användares användarnamn att fyllas i åt dem på inloggningssidan (men inte lösenordet). och användarens inställningar kommer att laddas (inklusive inställda färger och språkval).
Remember last login: Kom ihåg föregående inloggning
allow-public-access-help: Om tillåtet kan kalendern användas som en läsbar offentlig kalender som inte kräver användarinloggning.
Allow public access: Tillåt offentlig åtkomst
public-access-default-visible: Aktiviteter från den offentliga kalendern kommer automatiskt att synas på alla användares kalendrar
Public access visible by default: Som standard offentligt synlig
public-access-view-others-help: Vid offentligt tillträde anges om användaren ska kunna visa andra kalenderanvändares kalendrar.
Public access can view other users: Offentlig användare kan se andra användare
public-access-can-add-help: Om aktiverat kan användare med offentlig tillgång till systemet lägga till nya aktiviteter, men de kommer inte att visas i kalendern förrän en administratör godkänt den nya aktiviteten.
Public access can add events: Offentlig användare kan lägga till aktivitet
public-access-add-requires-approval-help: Anger om tillagd händelse via offentlig tillgång ska kräva godkännande innan det visas.
Public access new events require approval: Offentligt tillagd ny händelse kräver godkännande
public-access-sees-participants-help: Om aktiverat kan offentliga användare av kalendern se händelsedeltagare om de tittar på en händelses detaljer.
Public access can view participants: Offentlig användare kan se andra deltagare
groups-enabled-help: Tillåt grupphantering, vilket tillåter en användare att välja deltagare via grupper.
Groups enabled: Grupper tillåtna
user-sees-his-group-help: Om aktiverat kan inte användare se andra kalenderanvändare som inte finns i åtminstone en av deras grupper.
User sees only his groups: Användare ser enbart denna grupp
nonuser-enabled-help: Om aktiverat har administratörer möjligheten att lägga till icke-användares kalendrar
Nonuser enabled: Icke-användares kalendrar aktiverat
nonuser-list-help: Var ska icke-användares kalendrar visas i deltagarlistan.
Nonuser list: Visa i deltagarlistans
Enabled: Aktiverat
reports-enabled-help: Om aktiverat kommer användare att se ett "Rapport"-val i slutet på varje sida och har då möjlighet att skapa egna rapporter. Därtill kan administratörer skapa globala rapporter som syns i slutet på alla användares sidor.
Reports enabled: Rapporter tillåts
subscriptions-enabled-help: Anger om fjärranvändare ska kunna abbonera på en Webbkalenderanvändares kalender och tillåta dem att se Webbkalenderanvändarens aktiviteter i deras iCal-tillåtna applikation (som Apples iCal eller Mozilla-kalender).
Allow remote subscriptions: Tillåt fjärrabbonemang
categories-enabled-help: Aktiverar stöd för aktivitetskategorier.
Categories enabled: Kategorier aktiverat
allow-external-users-help: Anger om en icke-kalenderanvändare kan läggas till en aktivitet. Detta tillåter icke-kalenderanvändare att listas som aktivitetsdeltagare.
Allow external users: Tillåt externa användare
external-can-receive-notification-help: När externa användare tillåts och e-postanvändning tillåts, kan externa användare få e-postmeddelanden när händelse läggs till, uppdateras eller tas bort (om den externa användarens e-postadress har angetts).
External users can receive email notifications: Externa användare kan få e-postmeddelanden
external-can-receive-reminder-help: När externa användare tillåts och e-postanvändning tillåts kan externa användare få e-postpåminnelser (om den externa användarens e-postadress har angetts).
External users can receive email reminders: Externa användare kan få e-postpåminnelser
email-enabled-help: Slå på eller av all sändning av e-post för meddelanden och påminnelser. Sätt till "nej" om din server inte är rätt konfigurerad för att skicka e-post.
Email enabled: E-post tillåts
email-default-sender: Anger den e-postadress som anges som avsändare när påminnelser skickas ut.
Default sender address: Normal avsändaradress
Default user settings: Normala användarinställningar
email-event-reminders-help: Anger om programmet ska skicka påminnelser via e-post
Event reminders: Aktivitestpåminnelser
email-event-added: Skicka e-post vid tillägg av aktivitet
Events added to my calendar: Aktivtetet som lagts till i min kalender
email-event-updated: Skicka e-post när aktivitet uppdaterats
Events updated on my calendar: Aktivitet som uppdaterats i min kalender
email-event-deleted: Skicka e-post vid borttagning av aktivitet
Events removed from my calendar: Aktivitetet som raderats från min kalender
email-event-rejected: Skicka e-post när aktivitetet inte har accepterats
Event rejected by participant: Aktiviteter som avböjts av deltagare
Allow user to customize colors: Tillåt användare att anpassa färgerna

########################################
# Page: adminhome.php
#
Assistants: Medhjälpare
Preferences: Inställningar
Users: Användare
Account: Konto
Categories: Kategorier
Views: Visningar
Layers: Lager
Reports: Rapporter
Delete Events: Ta bort aktivitet
Activity Log: Aktivitetslogg
Public Preferences: Offentliga inställningar
Unapproved Public Events: Icke godkända offentliga aktiviteter
Administrative Tools: Administrativa verktyg

########################################
# Page: approve_entry.php
#
Hello: Hej
The subject was: Ämnet var
The description is: Beskrivningen är
Date: Datum
Time: Klockan

########################################
# Page: assistant_edit.php
#
Admin mode: Administrationsläge
Your assistants: Dina medhjälpare

########################################
# Page: category.php
#
Category Name: Kategorinamn
Color: Färg
Add: Lägg till
Delete: Radera
Make New Category: Lägg till ny kategori

########################################
# Page: catsel.php
#
Remove: Ta bort
Cancel: Avbryt

########################################
# Page: del_entry.php
#
An appointment has been canceled for you by: Ett möte har inställts för dig av

########################################
# Page: docadd.php
#
Description: Beskrivning

########################################
# Page: edit_entry.php
#
am: f.m.
pm: e.m.
days: dagar
hours: timmar
minutes: minuter
Edit Entry: Ändra aktivitet
Add Entry: Lägg till aktivitet
Participants: Deltagare
brief-description-help: Här skall det stå en kort beskrivning av aktiviteten/händelsen - den i översiktskalendern.
Brief Description: Kort beskrivning
full-description-help: Här kan du skriva en komplett beskrivning av aktiviteten.
Full Description: Fullständig beskrivning
access-help: Ange om händelsen/aktiviteten skall kunna ses av andra eller om den skall vara privat.
Access: Tillgänglighet
priority-help: Ange aktivitetens prioritet.
Priority: Prioritet
High: Hög
Medium: Mellan
Low: Låg
category-help: Anger aktivitetens kategori
Category: Kategori
date-help: Anger datum för aktiviteten.
Untimed event: Icke tidsbestämd aktivitet
Timed event: Tidsbestämd aktivitet
All day event: Heldagsaktivitet
Timezone Offset: Lokal tid
time-help: Anger tidpunkt för aktiviteten.<br /><i>Det här fältet behöver inte vara ifyllt.</i>
duration-help: I detta fält anger du aktivitetens varaktighet<br /><i>Det här fältet behöver inte vara ifyllt.</i>
end-time-help: Anger den tid aktiviteten förväntas sluta.
participants-help: Visa deltagare för denna händelse.
external-participants-help: Anger en lista på deltagare till händelsen som inte är kalenderanvändare. Användarna bör listas en per rad och kan innehålla e-postadress. Om en e-postadress angetts, är användaren berättigad att få meddelande och påminnelser.
External Participants: Externa deltagare
repeat-type-help: Hur ofta skall aktiviteten upprepas.
Daily: Dagligen
Weekly: Veckovis
Monthly: Månatlig
by day: efter bestämd dag
by date: efter bestämt datum
Yearly: Årlig
repeat-end-date-help: Specificera slutdatum för upprepningen av denna aktivitet.
Use end date: Använd slutdatum
repeat-frequency-help: Hur ofta skall aktiviteten upprepas? Talet 1 visar att det skall ske varje gång, 2 varannan o.s.v...
Frequency: Upprepningens regelbundenhet
All: Alla
Send Reminder: Skicka påminnelse
Delete entry: Radera händelse
You are not authorized to edit this entry.: Du har inte lov att redigera denna händelse

########################################
# Page: edit_entry_handler.php
#
A new appointment has been made for you by: En ny aktivitet har skapats åt dig av
An appointment has been updated by: En aktivitet har uppdaterats av
The following conflicts with the suggested time: Följande händelseer krockar med vald tidpunkt
Please look on: Var vänlig se på
to accept or reject this appointment: för att acceptera/avböja denna aktivitet
to view this appointment: för att se denna aktivitet
Scheduling Conflict: Planeringskonflikt
Your suggested time of: Din föreslagna tiden för
conflicts with the following existing calendar entries: krockar med tidigare händelser i kalendern

########################################
# Page: edit_layer.php
#
Add Layer: Lägg till lager
Edit Layer: Redigera lager
Source: Ägare
Duplicates: Dubletter
Show layer events that are the same as your own: Visa lagerhändelser som är samma som dina egna
Add to My Calendar: Lägg till i min kalender
Delete layer: Ta bort lager

########################################
# Page: edit_layer_handler.php
#
You cannot create a layer for yourself.: Du kan inte skapa ett lager åt dig själv
You can only create one layer for each user.: Du kan bara skapa ett lager för varje användare

########################################
# Page: edit_nonusers.php
#
NONUSER_PREFIX not set: NINUSER_PREFIX har inte angetts i CONFIG.PHP
Add User: Ny användare
Edit User: Redigera användare
Calendar ID: Kalender ID
First Name: Förnamn
Last Name: Efternamn

########################################
# Page: edit_remotes_handler.php
#
Error: Fel
Import Results: Importresultat
Events successfully imported: Händelseimport lyckades
Errors: Fel
There was an error parsing the import file or no events were returned: Det var ett fel vid analysen av importfilen eller inga händelser returnerades

########################################
# Page: edit_report.php
#
Tomorrow: I morgon
Today: I dag
Yesterday: I går
Day before yesterday: I förrgår
Next week: Nästa vecka
This week: Denna vecka
Last week: Förra veckan
Week before last: Förrförra veckan
Next week and week after: Nästa vecka och följande
This week and next week: Denna vecka och nästa
Last week and this week: Föregående vecka och denna vecka
Last two weeks: Föregående två veckor
Next month: Nästa månad
This month: Denna månad
Last month: Föregående månad
Month before last: Förrförra månaden
Next year: Nästa år
This year: Detta år
Last year: Föregående år
Year before last: Förrförra året
Invalid report id.: Ej godkänt rapport-ID
Unnamed Report: Icke namngiven rapport
Add Report: Lägg till rapport
Edit Report: Redigera rapport
Report name: Rapportnamn
User: Användare
Current User: Aktuell Användare
Include standard header/trailer: Lägg till standard header/trailer
Include previous/next links: Inkludera föregående/nästkommande länkar
Include empty dates: Inkludera tomma datum
Date range: Datumområde
Template variables: Mallvariabler
Page template: Sidmall
Day template: Dagmall
Event template: Händelsemall

########################################
# Page: edit_report_handler.php
#
Variable N not found: Variabel N hittades inte

########################################
# Page: edit_template.php
#
Edit Custom Header: Redigera egen Header
Edit Custom Script/Stylesheet: Redigera eget skript/stilmall
Edit Custom Trailer: Redigera egen Trailer

########################################
# Page: edit_user.php
#
Username: Användarnamn
E-mail address: E-postadress
Password: Lösenord
again: igen
Disabled for demo: Avstängd i demoversionen
Change Password: Ändra lösenord
New Password: Nytt lösenord
Set Password: Byt lösenord

########################################
# Page: edit_user_handler.php
#
Deleting users not supported.: Borttagning av användare stöds inte
The passwords were not identical.: Lösenorden stämmer inte överens med varandra
You have not entered a password.: Du har inte angivit något lösenord

########################################
# Page: export.php
#
Export format: Exportformat
Export all dates: Exportera allt
Start date: Startdatum
End date: Slutdatum
Modified since: Ändrad efter

########################################
# Page: export_handler.php
#
export format not defined or incorrect: exportformat inte angett eller felaktigt

########################################
# Page: groups.php
#
Add New Group: Lägg till ny grupp

########################################
# Page: group_edit.php
#
Unnamed Group: Icke namngiven grupp
Add Group: Lägg till grupp
Edit Group: Redigera grupp
Group name: Gruppnamn
Updated: Uppdaterad
Created by: Skapad av

########################################
# Page: group_edit_handler.php
#
You must specify a group name: Du måste ange ett gruppnamn

########################################
# Page: help_admin.php
#
Auto-refresh calendars: Automatisk omladdning av kalender
auto-refresh-help: Om detta aktiveras kommer dagsvisning, veckovisning, månadsvisning och listning av icke godkända sidor att automatiskt laddas om periodiskt.
Auto-refresh time: Omladdningstid
auto-refresh-time-help: Om automatisk omladdning är aktiverat anger detta tiden mellan omladdningarna.
Display days with events in bold in year view: Visa dagar med aktiviteter i fetstil i årsvyn
Display weekends in week view: Visa veckoslut vid visning av vecka
Time interval: Tidsintervall
time-interval-help: Anger hur långa tidsblocken i veckovisning och dagsvisning ska vara.
Nonuser: Icke-användares kalendrar
colors-help: Alla färger skall skrivas in som #RRGGBB där RR är hexkoden för den röda, GG är hexkoden för den gröna och BB är hexkoden för den blå färgen.

########################################
# Page: help_bug.php
#
Report Bug: Rapportera bug

########################################
# Page: help_edit_entry.php
#
Adding/Editing Calendar Entries: Lägg till/ändra aktivitet
Repeat Type: Upprepningsfrekvens
Repeat End Date: Upprepningens slutdatum
Repeat Day: Upprepningsdagar
repeat-day-help: Vilka veckodagar skall aktiviteten upprepas på

########################################
# Page: help_import.php
#
This form will allow you to import entries from the Palm Desktop Datebook.: Detta formulär tillåter dig att importera aktiviteter från Palm Desktop Datebook.
It should be located in your Palm directory in <tt>datebook/datebook.dat</tt> in a subdirectory named by your username.: Det bör vara placerat i din Palm-mapp <tt>"datebook/datebook.dat"</tt> i en undermapp benämnd med ditt användarnamn.
The following entries will not be imported: Följande händelser kommer inte att importeras
Entries older than the current date: Händelser äldre än dagens datum
Entries created in the Palm Desktop...: Händelser skapade i Palm Desktop som inte har blivit "HotSynkroniserade"
Anything imported from Palm will be overwritten during the next import (unless the event date has passed).: Allting som importerats från Palm kommer att skrivas över vid nästa import (om inte händelsedatumet har passerats).
Therefore, updates should be made in the Palm Desktop.: Därför bör uppdateringar göras i Palm Desktop.
This form will import vCalendar (.vcs) 1.0 events: Detta formulär kommer att importera vCalendar (.vcs) 1.0 aktiviteter
The following formats have been tested: Följande format har testats
This form will import iCalendar (.ics) events: Detta formulär kommer att importera iCalendar (.ics) aktiviteter
Enabling: Tillåt
Overwrite Prior Import: Skriv över tidigare import

########################################
# Page: help_index.php
#
Help Index: Hjälpöversikt

########################################
# Page: help_layers.php
#
Add/Edit/Delete: Lägg till/Redigera/Ta bort
Clicking the Edit Layers link in the admin section at the bottom of the page will allow you to add/edit/delete layers.: Att klika på Redigera lager-länken i administrationsdelen i botten på sidan tillåter dig att lägga till/redigera/ta bort lager.
The text color of the new layer that will be displayed in your calendar.: Textfärgen för det nya lagret som kommer att visas i din kalender.
Disabling: Stäng av
Press the Disable Layers link in the admin section at the bottom of the page to turn off layers.: Tryck på stäng av lager-länkar i administrationsdelen i slutet på sidan för att stanga av lager.
If checked, events that are duplicates of your events will be shown.: Om markerat kommer aktiviteter som är dubletter till dina aktiviteter att visas.
Press the Enable Layers link in the admin section at the bottom of the page to turn on layers.: Tryck på Tillåt lager-länken i administrationsdelen i botten på sidan för att slå på lagervisning.
Specifies the user that you would like to see displayed in your calendar.: Anger den användare du vill se visad i din kalender.

########################################
# Page: help_pref.php
#
Default Category: Standardkategori
default-category-help: Anger den kategori en ny aktivitet normalt ska tillhöra
When I am the boss: När jag är boss
Email me event notification: Skicka mig e-post vid händelsemeddelande
I want to approve events: Jag vill godkänna aktiviteter
Subscribe/Publish: Abbonera/Publicera
allow-remote-subscriptions-help: Anger om fjärranvändare kan abbonera på din kalender och tillåta dem se aktiviteter i din iCal-aktiverade applikation (såsom Apples iCal eller Mozilla kalender).
remote-subscriptions-url-help: Visar den URL som användare bör använda för att abbonera på din kalender.

########################################
# Page: import.php
#
Disabled: Inaktiverat
Exclude private records: Ta inte med privata poster

########################################
# Page: import_handler.php
#
Events from prior import marked as deleted: Händelser från tidigare import markerade som borttagna
Conflicting events: Händelsekonflikter
The import file contained no data: Importfilen innehöll inga data

########################################
# Page: layers.php
#
Layer: Lager
Edit layer: Redigera lager
Layers are currently: Lager är för närvarande
Disable Layers: Inaktivera lager
Click here: Klicka här
to modify the layers settings for the: för att ändra lagerinställningarna för
Add layer: Lägg till lager

########################################
# Page: list_unapproved.php
#
Approve/Confirm: Godkänn/bekräfta
Reject: Avböj
View this entry: Visa aktivitet
Approve this entry?: Godkänn händelsen?
Reject this entry?: Avböj denna händelse?

########################################
# Page: login-app.php
#
You must enter a login and password.: Ange användarnamn och lösenord
Save login via cookies so I dont have to login next time.: Kom ihåg användarnamnet till nästa gång (cookie)
Login: Logga in
Access public calendar: Tillträde till offentlig kalender
cookies-note: <strong>OBS:</strong> Programmet kräver att din webbläsare tillåter cookies, om inte - ändra dina inställningar i webbläsaren.

########################################
# Page: login.php
#
Invalid login: Felaktig inloggning

########################################
# Page: nonusers.php
#
Add New NonUser Calendar: Lägg till ny icke-användare kalender

########################################
# Page: pref.php
#
Save Preferences: Spara inställningarna
hour: timme

########################################
# Page: purge.php
#
Purging events for: Rensa bort aktiviteter för
Finished: Klar
Check box to delete ALL events for a user: Markera boxen för att ta bort <b>ALLA</b> aktiviteter för användare
Delete all events before: Ta bort alla aktiviteter före
Are you sure you want to delete events for: Är du säker på att du vill ta bort aktiviteter för
Records deleted from: Poster borttagna från

########################################
# Page: reject_entry.php
#
An appointment has been rejected by: Ett möte har inte godkänts av

########################################
# Page: report.php
#
This event is confidential.: Denna aktivitet är privat
cont.: forts.
Approved: Godkänd
Deleted: Borttagen
Rejected: Avböjd
Waiting for approval: Väntar på godkännande
Unknown: Okänd
to manage reports for the Public Access calendar: för att hantera rapporter för offentlig kalender
Add new report: Lägg till ny rapport
Manage Reports: Hantera rapporter

########################################
# Page: search.php
#
Advanced Search: Avancerad sökning
Search: Sök
Keywords: Sökord

########################################
# Page: search_handler.php
#
You must enter one or more search keywords: Du måste ange ett eller flera sökord
Search Results: Sökresultat
match found: träff hittad
matches found: träffar hittade
No matches found: Inga träffar hittades

########################################
# Page: select_user.php
#
View Another Users Calendar: Titta på en annan användares kalender

########################################
# Page: set_entry_cat.php
#
You have not added any categories.: Du har inte lagt till några kategorier
Set Category: Ange kategori

########################################
# Page: users.php
#
denotes administrative user: indikerar administratör
Add New User: Lägg till en ny användare

########################################
# Page: usersel.php
#
Reset: Ångra

########################################
# Page: views.php
#
Add New View: Lägg till ny visning

########################################
# Page: views_edit.php
#
Unnamed View: Icke namngiven visning
Add View: Lägg till visning
Edit View: Redigera visning
View Name: Visningsnamn
View Type: Visningstyp
Week (Users horizontal): Vecka (Användare horisontellt)
Week (Users vertical): Vecka (Användare vertikalt)
Week (Timebar): Vecka (Tidsaxel)
Month (side by side): Månad (sida vid sida)
Month (on same calendar): Månad (på samma kalender)

########################################
# Page: views_edit_handler.php
#
You must specify a view name: Du måste ange ett visningsnamn

########################################
# Page: view_entry.php
#
Assistant mode: Assistansläge
External User: Extern användare
Approve/Confirm entry: Godkänn/bekräfta händelsen
Reject entry: Avböj händelsen
Set category: Ange kategori
Copy entry: Kopiera händelse
This will delete this entry for all users.: Det här kommer att radera denna händelse för alla användare.
Edit entry: Ändra händelse
Edit repeating entry for all dates: Redigera återkommande händelse för alla datum
Delete repeating event for all dates: Ta bort återkommande händelse för alla datum
Edit entry for this date: Redigera händelse för detta datum
Delete entry only for this date: Ta bort händelse för detta datum
This will delete the entry from your calendar.: Detta kommer att ta bort aktiviteten från din kalender.
Do you want to add this entry to your calendar?: Vill du lägga till denna aktivitet i kalendern?
This will add the entry to your calendar.: Detta kommer att lägga till aktiviteten i din kalender.
Email all participants: E-posta alla deltagare
Hide activity log: Dölj aktivitetetslogg
Show activity log: Visa aktivitetslogg
Export this entry to: Exportera denna händelse till

########################################
# Page: week_details.php
#
New Entry: Ny händelse

########################################
# Page: includes/access.php
#
Another Users Calendar: Annans kalender

########################################
# Page: includes/functions.php
#
exceeds limit of XXX events per day: Överskrider begränsningen på XXX händelser per dag
Event approved: Aktivitet godkänd
Event created: Aktivitet skapad
Event deleted: Aktivitet borttagen
Notification sent: Meddelande skickat
Event rejected: Aktivitet avböjd
Reminder sent: Påminnelse skickad
Event updated: Aktivitet uppdaterad
Event: Aktivitet
Action: Åtgärd
Printer Friendly: Utskriftsvänlig version
Generate printer-friendly version: Skapa utskriftsvänlig version
January: Januari
February: Februari
March: Mars
May_: Maj
June: Juni
July: Juli
August: Augusti
October: Oktober
May: Maj
Oct: Okt
The following error occurred: Följande fel uppstod
You are not authorized.: Förbjuden åtgärd
Add N hours to: Lägg till N timmar till
Subtract N hours from: Dra bort N timmar från
same as: samma som
server time: servertid
Error approving event: Ett fel uppstod när händelsen skulle godkännas
Sunday: Söndag
Monday: Måndag
Tuesday: Tisdag
Wednesday: Onsdag
Thursday: Torsdag
Friday: Fredag
Saturday: Lördag
Sun: Sön
Mon: Mån
Tue: Tis
Wed: Ons
Thu: Tor
Fri: Fre
Sat: Lör

########################################
# Page: includes/trailer.php
#
My Calendar: Min kalender
Add New Entry: Ny händelse
Logout: Logga ut
Back to My Calendar: Min kalender
Go to: Gå till
Manage calendar of: Hantera kalender åt

########################################
# Page: includes/translate.php
#
English: Engelska
Basque: Baskiska
Bulgarian: Bulgariska
Catalan: Katalanska
Chinese (Simplified/GB2312): Kinesiska (Förenklad/GB2312)
Chinese (Traditional/Big5): Kinesiska (Traditonell/Big5)
Czech: Tjeckiska
Danish: Danska
Dutch: Holländska
Estonian: Lettiska
Finnish: Finska
French: Franska
Galician: Galiciska
German: Tyska
Holo (Taiwanese): Holo (Taiwanesiska)
Hungarian: Ungerska
Icelandic: Isländska
Italian: Italienska
Japanese: Japanska
Korean: Koreanska
Norwegian: Norska
Polish: Polska
Portuguese: Portugisiska
Portuguese/Brazil: Portugisisk-Brasilianska
Russian: Ryska
Spanish: Spanska
Swedish: Svenska
Turkish: Turkiska
event: aktivitet

########################################
# Page: includes/user-imap.php
#
Invalid user login: Felaktigt användarnamn

########################################
# Page: includes/xcal.php
#
Unnamed Event: händelse utan namn
Event Imported: Händelse importerad

########################################
# Page: includes/classes/WebCalMailer.class
#
Notification: Påminnelse
authenticate: SMTP fel: Kunde inte autentisera.
connect_host: SMTP fel: Kunde inte ansluta till SMTP-server.
data_not_accepted: SMTP fel: Data accepterades inte.
encoding: Okänt encode-format:
execute: Kunde inte köra:
file_access: Ingen åtkomst till fil:
file_open: Fil fel: Kunde inte öppna fil:
from_failed: Följande avsändaradress är felaktig:
instantiate: Kunde inte initiera e-postfunktion.
mailer_not_supported: mailer stöds inte.
provide_address: Du måste ange minst en mottagares e-postadress.
recipients_failed: SMTP fel: Följande mottagare är felaktig:

########################################
# Page: includes/js/admin.php
#
Server URL is required.: Server-URL krävs
Server URL must end with /.: Server-URL måste slute med '/'
Invalid work hours.: Ogiltig arbetstid
Invalid color for document background.: Ogiltig bakgrundsfärg
Invalid color for document title.: Ogiltig färg för dokumenttiteln
Invalid color for table cell background.: Ogiltig färg för tabellcellsbakgrunden
Invalid color for table grid.: Ogiltig färg för tabellstrecken
Invalid color for table header background.: Ogiltig färg för tabellhuvudets bakgrund
Invalid color for table text background.: Ogiltig färg för tabelltextens bakgrund
Invalid color for event popup background.: Ogiltig färg för händelsepopp-uppens bakgrund
Invalid color for event popup text.: Ogiltig färg för händelsepopp-uppens text
Invalid color for table cell background for today.: Ogiltig färg för dagens tabellcellsbakgrund
Color format should be RRGGBB.: Färgen skall skrivas som '#RRGGBB'

########################################
# Page: includes/js/edit_entry.php
#
You have not entered a Brief Description: Da har inte angivit någon kort beskrivning
The time you have entered begins before your preferred work hours. Is this correct?: Tidpunkten du har angivit ligger före din angivna arbetstid. Är detta korrekt?
You have not entered a valid time of day: Du har inte angivit en giltig tid

########################################
# Page: includes/js/edit_layer.php
#
Invalid color: Ogiltig färg

########################################
# Page: includes/menu/index.php
#
Unapproved Events: Icke godkända aktiviteter

########################################
# Page: tools/send_reminders.php
#
Reminder: Påminnelse
Return current item: WebCalendar