Location: PHPKode > scripts > WebCalendar > WebCalendar-1.2.5/translations/Polish.txt
# See translations/English-US.txt for instructions.
#
# Translators / Tlumacze:
# Lipowczan Pawel [hide@address.com]
# Jano [hide@address.com]
#
# Last time updated on 09-18-2005
#
# Translations for page: includes/classes/WebCalMailer.class
# loaded from PHPMailer, https://sourceforge.net/projects/phpmailer
#
# $Id: Polish.txt,v 1.43.2.4 2008/09/05 17:59:22 bbannon Exp $
# 
# PKaszubski [hide@address.com]
# Translation completed on 2008-05-07 01:25
# Translation last updated on 09-05-2008


################################################################################
#            DO NOT "TRANSLATE" THIS SECTION            #
################################################################################
# A lone equal sign "=" to the right of the FIRST colon ": "
# indicates that the "translation" is identical to the English text.
#

# Specify a charset (will be sent within meta tag for each page).

charset: iso-8859-2

# "direction" need only be changed if using a right to left language.
# Options are: ltr (left to right, default) or rtl (right to left).

direction: =

# In the date formats, change only the format of the terms.
# For example in German.txt the proper "translation" would be
#  __month__ __dd__, __yyyy__: __dd__. __month__ __yyyy__

__mm__/__dd__/__yyyy__: =
__month__ __dd__: =
__month__ __dd__, __yyyy__: =
__month__ __yyyy__: =

################################################################################
################################################################################


########################################
# Page: about.php
#
Title: =
version: wersja
version XXX: wersja XXX
WebCalendar is a PHP application used...: WebCalendar to aplikacja kalendarzowa PHP dla pojedynczego u¿ytkownika lub grupy u¿ytkowników po³±czonych przez internet / intranet. Mo¿na j± tak¿e skonfigurowaæ jako kalendarz zdarzeñ.
Credits: Autorzy
About: O programie
OK: =

########################################
# Page: access.php
#
Database error: B³±d bazy danych
Database error XXX.: B³±d bazy danych: XXX.
DEFAULT CONFIGURATION: DOMY¦LNA KONFIGURACJA
Go: Id¼
Save: Zapisz
Undo: Cofnij
Public Access: Dostêp Publiczny
Admin: Administrator
User Access Control: Kontrola dostêpu u¿ytkownika
Allow Access to Other Users Calendar: Udostêpniaj kalendarze innych u¿ytkowników
Grant This User Access to My Calendar: Udostêpnij mój kalendarz temu u¿ytkownikowi
Type: Typ
Calendar: Kalendarz
View Event: Ogl±danie zdarzeñ
View: Obejrzyj
Edit: Edytuj
Approve/Reject: Potwierd¼/Odrzuæ
Events: Zdarzenia
Tasks: Zadania
Journals: Dzieniki
Can Invite: Mo¿e zapraszaæ
Can Email: Mo¿e wysy³aæ emaile
Can See Time Only: Mo¿e tylko sprawdziæ czas
Assistant: Asystent
Select All: Wybierz wszystkie
Clear All: Wyczy¶æ wszystkie
Public: Publiczne
Confidential: Poufne
Private: Prywatne

########################################
# Page: activity_log.php
#
Next: Nastêpny
Previous: Poprzedni

########################################
# Page: add_entry.php
#
Event XXX is already on your calendar.: Zdarzenie XXX ju¿ wystêpuje w Twoim kalendarzu.
Invalid entry id XXX.: Nieprawid³owy identyfikator zdarzenia: "XXX".
a XXX event may not be added to your calendar: Zdarzenie XXX nie mo¿e zostaæ dodane do Twojego kalendarza.
confidential: poufne
private: prywatne
Error adding event: B³±d dodawania zdarzenia
Error adding event XXX.: B³±d dodawania zdarzenia: XXX.

########################################
# Page: admin.php
#
Invalid setting name XXX.: Nieprawid³owa nazwa ustawienia "XXX".
Select: Wybierz
Day: Dzieñ
Week: Tydzieñ
Month: Miesi±c
Year: Rok
Bottom: Dó³
Top: Góra
Anyone: Wszyscy
Participant: Uczestnik 
Settings: Ustawienia
Groups: Grupy
NonUser Calendars: Kalendarze bez w³a¶cicieli
Other: Pozosta³e
Email: =
Colors: Kolory
Document background: T³o dokumentu
Document title: Tytu³ dokumentu
Document text: Tekst dokumentu
My event text: Tre¶æ zdarzenia
Table grid color: Kolor ramek tabeli
Table header background: T³o nag³ówka tabeli
Table header text: Tekst nag³ówka tabeli
Table cell background: T³o komórki tabeli
Table cell background for current day: T³o komórki bie¿±cego dnia
Table cell background for days with events: T³o komórek zawieraj±cych wydarzenia
Table cell background for weekends: T³o komórki dla dni weekendowych
Table cell background for other month: T³o komórek tabel innych miesiêcy
Week number color: Kolor numeru tygodnia
Event popup background: T³o okienka popup z opisem wydarzenia
Event popup text: Opis wydarzenia w okienku popup
System Settings: Ustawienia systemowe
Help: Pomoc
System options: Opcje systemowe
app-name-help: Okre¶la nazwê aplikacji, która bêdzie siê pojawia³a jako tytu³ przegl±darki na wszystkich stronach oraz na stronie logowania. Warto¶æ któr± tutaj wybierzesz zostanie zachowana w pliku z t³umaczeniem pozwalaj±c na obs³uge ró¿nych tytu³ów dla ró¿nych jêzyków
Application Name: Nazwa aplikacji
Translated Name: Przet³umaczona nazwa
Translated Name (XXX): Przet³umaczona nazwa (XXX)
server-url-help: Okre¶la adres bazowy dla aplikacji. Bêdzie on dodany w momencie wysy³ania wiadomo¶ci email z powiadomieniami i przypomnieniami
Server URL: Adres internetowy (URL) serwera
home-url-help: Okre¶la adres internetowy strony pocz±tkowej. ¦cie¿ka mo¿e byæ absolutna lub wzglêdna.
Home URL: Adres internetowy (URL) strony g³ównej
language-help: Okre¶la, którego jêzyka u¿ywaæ.
Language: Jêzyk
Your browser default language is: Domy¶lnym jêzykiem twojej przegl±darki jest
Your browser default language is XXX.: Domy¶lnym jêzykiem twojej przegl±darki jest "XXX".
Allow user to use themes: Zezwalaj u¿ytkownikowi na korzystanie ze skórek ("themes")
themes-help: Zezwalaj na jednoczesn± aktualizacjê wielu ustawieñ w konfiguracji. Etykiety napisane ma³ymi literami s± jedynie preferencjami u¿utkownika.
Themes: Skórki ("Themes")
AVAILABLE THEMES: DOSTÊPNE SKÓRKI ("Themes")
None: Brak
Preview: Podgl±d
Site customization: Ustawienia w³asne
custom-script-help: Pozwala na wprowadzenie w³asnego Javascriptu lub kaskadowego arkusza stylów CSS, który zostanie dodany do nag³ówka ka¿dej strony.
Custom script/stylesheet: W³asny skrypt/styl
custom-header-help: Pozwala na wprowadzenie w³asnego kodu HTML, który bêdzie dodany na górze ka¿dej strony
Custom header: W³asny nag³ówek
custom-trailer-help: Pozwala na wprowadzenie w³asnego kodu HTML, który bêdzie dodany na dole ka¿dej strony
Custom trailer: W³asna stopka
enable-external-header-help: Pozwala na wprowadzanie w³asnych skryptów/stylów, nag³ówków i stopek z zewnêtrznego pliku
Allow external file for header/script/trailer: Skrypt/styl, nag³ówek, stopka z zewnêtrznego pliku
Allow user to override header/trailer: Zezwól na nag³ówek/stopkê u¿ytkownika
Date and Time: Data i czas
tz-help: Okre¶la, ile godzin potrzeba do przystosowania czasu serwera do czasu lokalnego.
Server Timezone Selection: Strefa czasowa serwera
display-general-use-gmt-help: Je¶li zaznaczone, wspó³dzielone daty/czasy wy¶wietlane s± w czasie GMT
Display Common Use Date/Times as GMT: Wy¶wietlaj wspó³dzielone daty/czasy w standardzie GMT
date-format-help: Okre¶la preferowany format daty
Date format: Format daty
Small Task Date: Krótka data zadania
display-week-starts-on: Okre¶la, czy pierwszym dniem tygodnia jest niedziela czy poniedzia³ek. Je¶li jest to poniedzia³ek, to numer tygodnia bêdzie numerem ISO.
Week starts on: Tydzieñ zaczyna siê w
display-weekend-starts-on: Ustaw dzieñ tygodnia rozpoczynaj±cy weekend
Weekend starts on: Weekend zaczyna siê w
time-format-help: Okre¶la, którego formatu czasu u¿ywaæ<br /><i>12 godz.:</i> Wy¶wietla czas jako 1am, 8:10pm, itd.<br /><i>24 godz.:</i> Wy¶wietla czas jako 1:00, 20:10 itd.
Time format: Format czasu
12 hour: 12 godzin
24 hour: 24 godziny
timed-evt-len-help: Metoda podawania d³ugo¶ci zdarzeñ
Specify timed event length by: Podawaj d³ugo¶æ zdarzenia jako
Duration: Czas trwania
End Time: Czas zakoñczenia
work-hours-help: Okre¶la czas wy¶wietlany w widoku dziennym.
Work hours: Godziny pracy
From: Od
to: Do
Appearance: Wygl±d
preferred-view-help: Okre¶la preferowany widok (dzieñ, tydzieñ, miesi±c lub rok)
Preferred view: Preferowany widok
Allow top menu: Poka¿ menu górne
Date Selectors position: Pozycja opcji wyboru daty
menu-themes-help: Ustawienia kolorów i stylów górnego menu
Menu theme: Skórka ("theme") menu
fonts-help: Okre¶la listê czcionek systemowych do u¿ycia (np. "Arial, Helvetica")
Fonts: Czcionki
display-sm_month-help: W widoku miesi±ca, wy¶wietla ma³e widoki miesiêcy 
Display small months: Wy¶wietl ma³e widoki miesiêcy
display-weekends-help: W widoku tygodnia wy¶wietla tak¿e weekendy
Display weekends: Poka¿ weekendy
display-long-daynames-help: Je¶li w³±czone, wy¶wietlaj± siê d³ugie nazwy dni
Display long day names: Wy¶wietl d³ugie nazwy dni
display-alldays-help: Wy¶wietlaj dni poprzedniego i nastêpnego miesi±ca w trybie widoku miesi±ca.
Display all days in month view: Wy¶wietlaj wszystkie dni w trybie widoku miesi±ca
display-week-number-help: Okre¶la, czy numer tygodnia (1-52) powinien byæ wy¶wietlany w widoku miesi±ca i tygodnia.
Display week number: Wy¶wietl numery tygodni
display-desc-print-day-help: Dodawaj opis wpisu w wersji widoku dziennego do druku
Display description in printer day view: Wy¶wietl opis w widoku dziennym do druku
yearly-shows-events-help: W widoku rocznym i miesiêcznym, wy¶wietla pogrubion± czcionk± dni, które zawieraj± wydarzenia
Display days with events in bold in month and year views: Pogrubiaj dni z wpisami w widoku miesi±ca i roku
display-minutes-help: Je¶li w³±czone, koñcówka :00 bêdzie zawsze wy¶wietlana dla pe³nych godzin
Display 00 minutes always: Zawsze wy¶wietlaj :00 minut
display-end-times-help: Wy¶wietlaj czas zakoñczenia zdarzeñ okre¶lonych czasowo
Display end times on calendars: Wy¶wietlaj czas zakoñczenia w kalendarzu
allow-view-add-help: Znak '+' bêdzie wy¶wietlany, umo¿liwiaj±c uzytkownikom szybkie dodawanie zdarzeñ do kalendarzy innych u¿ytkowników.
Include add event link in views: W³±cz przycisk dodawania zdarzenia
lunar-help: Je¶li w³±czone, wy¶wietlaæ siê bêd± ikonki pokazujêce fazy Ksiê¿yca w ka¿dym miesi±cu
Display Lunar Phases in month view: Wy¶wietlaj fazy Ksiê¿yca w widoku miesi±ca
Restrictions: Ograniczenia
allow-view-other-help: W³±cza mo¿liwo¶æ ogl±dania kalendarzy innych u¿ytkowników
Allow viewing other users calendars: Zezwalaj na ogl±danie kalendarzy innych u¿ytkowników
require-approvals-help: Wymaga zatwierdzenia zdarzenia przez u¿ytkownika
Require event approvals: Wymagaj zatwierdzania zdarzeñ
display-unapproved-help: Okre¶la, czy niezatwierdzone wydarzenia bed± wy¶wietlane w twoim kalendarzu.<br /> Je¶li "tak" wtedy niezatwierdzone wydarzenia bed± wy¶wietlane (innym kolorem).<br /> Je¶li "Nie" wtedy najpierw bed± musia³y zostaæ zatwierdzone nim pojawi± siê w Twoim kalendarzu.
Display unapproved: Wy¶wietlaj niezatwierdzone
conflict-check-help: Sprawdzaj, czy nie ma konfliktów zdarzeñ (dwóch zdarzeñ tego samego u¿ytkownika w tym samym czasie)
Check for event conflicts: Sprawdzaj, czy nie ma konfliktów zdarzeñ
Yes: Tak
No: Nie
conflict-months-help: Sprawdzaj, na ile miesiecy do przodu bed± sprawdzane konflikty zdarzeñ.
Conflict checking months: Ilo¶æ miesiêcy do przodu do sprawdzenia
conflict-check-override-help: Pozwala na akceptowanie konfliktów i przechowywanie dwóch zdarzeñ maj±cych miejsce w tym samym czasie
Allow users to override conflicts: Pozwalaj u¿ytkownikom na akceptowanie konfliktów
limit-appts-help: Pozwala na ustalenie globalnego limitu zdarzeñ dla ka¿dego u¿ytkownika, jaki mo¿e ustaliæ na dany dzieñ.
Limit number of timed events per day: Limit zdarzeñ na dzieñ
limit-appts-number-help: Ustala dzienny limit zdarzeñ ze sprecyzowanym czasem
Maximum timed events per day: Maksymalna ilo¶æ zdarzeñ okre¶lonych czasowo na dzieñ
crossday-help: Jesli w³±czone, wydarzenia trwaj±ce d³u¿ej ni¿ dzieñ bêd± pokazywane w osobnych dniach
Disable Cross-Day Events: Nie pokazuj pe³nego zakresu wydarzeñ trwaj±cych d³u¿ej ni¿ dzieñ
disable-location-field-help: Wybranie "Tak" usunie pole "Miejsce" ze stron z informacj± o zdarzeniu
Disable Location field: Wy³±cz pole "Miejsce"
disable-url-field-help: Wybranie "Tak" usunie pole "URL" ze stron z informacj± o zdarzeniu
Disable URL field: Wy³±cz pole "URL"
disable-priority-field-help: Wy³±cza pole "Priorytet" ze stron z informacj± o zdarzeniu
Disable Priority field: Wy³±cz pole "Priorytet"
disable-access-field-help: Wy³±cza pole "Dostêp" ze stron z informacj± o zdarzeniu
Disable Access field: Wy³±cz pole "Dostêp"
disable-participants-field-help: Wy³±cza pole "Wspó³uczestnicy" ze strony z informacj± o zdarzeniu
Disable Participants field: Wy³±cz pole "Wspó³uczestnicy"
disable-repeating-field-help: Wy³±cza pole "Powtarzanie" ze strony z informacj± o zdarzeniu
Disable Repeating field: Wy³±cz pole "Powtarzanie"
allow-html-description-help: Zezwalaj na HTML w opisie zdarzeñ, lub traktuj tekst jako preformatowany
Allow HTML in Description: Zezwalaj na HTML w opisie
Popups: Okienka pop-ups
disable-popups-help: Wy³±cz okienka pop-ups w widoku kalendarza
Disable Pop-Ups: Wy³±cz okienka pop-ups.
popup-includes-siteextras-help: Je¶li w³±czone, okienka pop-up zdarzenia zawieraæ bêd± Dodatki Strony - odsy³acz do zdefiniowania w³asnych dodatkowych pól dla zdarzeñ w pliku site_extras.php.
Display Site Extras in popup: Wy¶wietlaj Dodatki Strony w popup-ach
popup-includes-participants-help: Je¶li w³±czone, uczestnicy s± wy¶wietlani w podgl±dzie pop-up zdarzenia.
Display Participants in popup: Wy¶wietlaj uczestników w okienkach pop-up
Miscellaneous: Ró¿ne
remember-last-login-help: W³±cza zapamiêtywanie ostatnio u¿ytej nazwy u¿ytkownika na stronie logowania (lecz nie has³a) oraz preferencji (wliczaj±c kolory i jêzyk).
Remember last login: Pamiêtaj ostatnie logowanie
summary_length-help: Maksymalna d³ugo¶æ krótkiego opisu w widokach kalendarzowych
Brief Description Length: Maksymalna d³ugo¶æ krótkiego opisu
user_sort-help: Okre¶la kolejno¶æ sortowania list u¿ytkownika oraz list bez w³a¶ciciela
User Sort Order: Kolejno¶æ sortowania zdefiniowana przez u¿ytkownika
Lastname, Firstname: Nazwisko, imiê
Firstname, Lastname: Imiê, nazwisko
allow-public-access-help: Pozwalaj na dostêp do publicznego kalendarza dla niezalogowanych
Allow public access: Zezwalaj na dostêp publiczny
public-access-default-visible: Ustala, czy elementy kalendarza publicznego powinny byæ widoczne dla wszystkich u¿ytkowników
Public access visible by default: Domy¶lny dostêp do kalendarza publicznego
public-access-default-selected: Podczas dodawania nowego zdarzenia domy¶lnie ustala publicznego u¿ytkownika jako wspó³uczestnika
Public access is default participant: U¿ytkownik publiczny jest domy¶lnym wspó³uczestnikiem
public-access-view-others-help: U¿ytkownik publiczny mo¿e przegl±daæ kalendarze innych u¿ytkowników
Public access can view other users: Publiczny dostêp do kalendarzy
public-access-can-add-help: U¿ytkownik publiczny mo¿e dodawaæ nowe zdarzenia (ale musz± zostaæ zatwierdzone przez administratora)
Public access can add events: Publiczny dostêp do dodawania zdarzeñ
public-access-add-requires-approval-help: Ustala czy zdarzenia dodane przez u¿ytkownika publicznego bed± wymagaæ zatwierdzenia przez administratora
Public access new events require approval: Publiczne zdarzenia wymagaj± zatwierdzenia
public-access-sees-participants-help: U¿ytkownik publiczny mo¿e przegl±daæ wspó³uczestników zdarzenia
Public access can view participants: Publiczny dostêp do informacji o wspó³uczestnikach
public-access-override-help: Pozwala na ukrywanie nazw i opisów zdarzeñ w publicznym kalendarzu
Override event name/description for public access: Ukrywaj nazwy i opisy zdarzeñ w publicznym kalendarzu
public-access-override-text-help: Tekst do wy¶wietlenia w kalendarzu publicznego dostêpu, je¶li powy¿sza opcja jest w³±czona
Text to display to public access: Tekst do wy¶wietlenia
public-access-captcha-help: Je¶li w³±czone, dodanie wpisu przez u¿ytkownika publicznego wymaga weryfikacji CAPTCHA.
Require CAPTCHA validation for public access new events: Wymagaj weryfikacji CAPTCHA dla nowych zdarzeñ dostêpnych publicznie
uac-enabled-help: W³±cza kontrolê dostêpu z poziomu u¿ytkownika
User Access Control enabled: W³±cz kontrolê dostêpu u¿ytkownika
groups-enabled-help: W³±cza obs³ugê grup, pozwalaj±c u¿ytkownikom na wybieranie u¿ytkonikówna podstawie grup do których nale¿±
Groups enabled: Grupy w³±czone
user-sees-his-group-help: Je¿eli w³±czone, u¿ytkownicy nie bed± mogli ogl±daæ kalendarzy u¿ytkowników, którzy nie nale¿± do ¿adnej z ich grup
User sees only his groups: U¿ytkownik widzi tylko te grupy
nonuser-enabled-help: Je¿eli w³±czone, administratorzy bed± mieli mo¿liwo¶æ dodawania kalendarzy bez w³a¶cicieli
Nonuser enabled: Kalendarze bez w³a¶cicieli w³±czone
nonuser-list-help: Gdzie wy¶wietlaæ kalendarze bez w³a¶cicieli na li¶cie wspó³uczestników
Nonuser list: Miejsce wy¶wietlania kalendarzy bez w³a¶cicieli
Enabled: W³±czone
reports-enabled-help: W³±cza opcje tworzenia raportów.
Reports enabled: Raporty w³±czone
subscriptions-enabled-help: Ustala, czy u¿ytkownicy zdalni mog± korzystaæ z zasobów WebCalendara
Allow remote subscriptions: Zezwalaj na zdalne subskrypcje
remotes-enabled-help: Zezwalaj u¿ytkownikom na za³adowanie zdalnych plików .ics korzystaj±c z adresu URL.
Allow remote calendars: Zezwól na zdalne kalendarze
rss-enabled-help: Ustala, czy informacje z kalendarza u¿ytkownika mog± byæ dostêpne przez RSS
Enable RSS feed: Uruchom RSS
categories-enabled-help: W³±cza obs³ugê dla kategorii zdarzeñ
Categories enabled: Kategorie w³±czone
icon_upload-enabled-help: Je¶li w³±czone, u¿ytkownicy mog± wysy³aæ na serwer ikonki dla kategorii
Category Icon Upload enabled: U¿ytkownicy mog± wysy³aæ w³asne ikonki dla kategorii
Requires: Wymaga
folder to exist: istnienia katalogu
(Requires XXX folder to exist.): (Wymaga istnienia katalogu XXX.)
display-tasks-help: Wy¶wietlaj okienka z krótkimi listami zadañ w widoku kalendarzowym miesi±ca oraz dnia
Display small task list: Wy¶wietlaj krótkie listy zadañ
display-tasks-in-grid-help: Wy¶wietlaj tak¿e zadania w kalendarzach
Display tasks in Calendars: Wy¶wietlaj zadania w kalendarzach
allow-external-users-help: Pozwala na dodawanie u¿ytkowników bez kalendarzy (zewnêtrznych). Mo¿na dziêki temu wprowadzaæ ich do listy wspó³uczestników.
Allow external users: Zezwalaj na zewnêtrznych u¿ytkowników
external-can-receive-notification-help: W³±cza wysy³anie emailem informacji do zewnêtrznych u¿ytkowników je¶li zdarzenie jest dodawane, zmieniane lub usuwane.
External users can receive email notifications: Informacje emailowe dla zewnêtrznych u¿ytkowników
external-can-receive-reminder-help: W³±cza wysy³anie emailem przypominaczy do zewnêtrznych u¿ytkowników je¶li zdarzenie jest dodawane, zmieniane lub usuwane.
External users can receive email reminders: Przypomnienia emailowe dla u¿ytkowników zewnêtrznych
allow-self-registration-help: Zezwala na samodzieln± rejestracjê nowych u¿ytkowników
Allow self-registration: Samodzielna rejestracja
use-blacklist-help: W³±cz limity dostêpu do kalendarza wzglêdem adresów IP
Restrict self-registration to blacklist: W³±cz czarn± listê IP
allow-self-registration-full-help: Pozwól nowym u¿ytkownikom na dokoñczenie procesu rejestracji online.
Use self-registration email notifications: W³±cz zabezpieczenia email podczas samodzielnej rejestracji (antyspam)
allow-attachment-help: Zezwala uzytkownikom na dodawania za³±czników do zdarzeñ.
Allow file attachments to events: Zezwól na za³±czniki w zdarzeniach
Admin and owner can always add attachments if enabled.: Je¶li w³±czone, Administrator i w³a¶ciciel bêd± mogli dodawaæ za³±czniki.
allow-comments-help: Pozwól u¿ytkownikom dodawaæ komentarze do zdarzeñ.
Allow comments to events: Zezwól na komentarze do zdarzeñ
Admin and owner can always add comments if enabled.: Je¶li w³±czone, administrator i w³a¶ciciel mog± zawsze dodaæ komentarz.
email-enabled-help: W³±cza wysy³anie emaili z informacjami i przypominaczami. Ustaw "nie", je¶li twój serwer nie jest odpowiednio skonfigurowany do wysy³ania poczty.
Email enabled: Emaile w³±czone
email-default-sender: Ustala domy¶lnego nadawcê wiadomo¶ci
Default sender address: Domy¶lny adres nadawcy
email-mailer: =
Email Mailer: Program pocztowy
email-smtp-host: Host(y) SMTP (oddzielaj przecinkami)
SMTP Host name(s): Nazwa/nazwy hosta/hostów SMTP
email-smtp-port: Numer portu SMTP (zwykle 25)
SMTP Port Number: Numer portu SMTP
email-smtp-auth: U¿ywaj autoryzacji SMTP
SMTP Authentication: Autoryzacja SMTP
email-smtp-username: Nazwa u¿ytkownika na serwerze SMTP je¶li u¿ywana jest autoryzacja
SMTP Username: Nazwa u¿ytkownika SMTP
email-smtp-password: Has³o SMTP je¶li u¿ywana jest autoryzacja
SMTP Password: Has³o SMTP
Default user settings: Domy¶lne ustawienia u¿ytkownika
email-format: Okre¶l preferowany format dla wiadomo¶ci email: HTML lub zwyk³y tekst
Email format preference: Ustawienie preferowanego formatu dla wiadomo¶ci email
HTML: =
Plain Text: Zwyk³y tekst
email-include-ics: Do³±czaj plik w formacie iCalendar (.ics) do wiadomo¶ci email
Include iCalendar attachments: Stosuj za³±czniki iCalendar
email-event-reminders-help: Ustala, czy wysy³aæ przypomnienia
Event reminders: Wysy³aj przypomnienia
email-event-added: Ustala, czy wysy³aæ informacje o dodaniu zdarzenia
Events added to my calendar: Wysy³aj zawiadomienia o dodaniu nowego zdarzenia
email-event-updated: Ustala, czy wysy³aæ zawiadomienia o modyfikacji zdarzenia
Events updated on my calendar: Wysy³aj zawiadomienia o modyfikacji istniej±cego zdarzenia
email-event-deleted: Ustala, czy wysy³aæ zawiadomienia o usuniêciu zdarzenia
Events removed from my calendar: Wysy³aj zawiadomienia o usuniêciu istniej±cego zdarzenia
email-event-rejected: Ustala, czy wysy³aæ zawiadomienia o odrzuceniu zdarzenia przez wspó³uczestnika
Event rejected by participant: Wysy³aj zawiadomienia o odrzuceniu istniej±cego zdarzenia
email-event-create: Ustala, czy autor wpisu otrzyma zawiadomienie email
Event that I create: Zdarzenie utworzone przeze mnie
Color options: Opcje kolorów
Allow user to customize colors: Pozwala u¿ytkownikowi na wybór w³asnych kolorów
gradient-colors: Je¶li w³±czone, u¿yte zostan± gradienty kolorów. Mo¿e mieæ wp³yw na dzia³anie programu.
Enable gradient images for background colors: W³±cz gradienty dla kolorów t³a
Not available: Niedostêpny
Background Image options: Opcje obrazu t³a
bgimage-help: Adres URL wybranego obrazu t³a. Mo¿na u¿yæ ¶cie¿ki wzglêdnej.
Background Image: Obraz t³a
bgrepeat-help: Ustawienia powielania obrazu t³a.
Background Repeat: Powtórz t³o

########################################
# Page: adminhome.php
#
Assistants: Asystenci
Preferences: Opcje
Control Panel: Panel kontrolny
Users: U¿ytkownicy
Account: Konto
Categories: Kategorie
Views: Widoki
Layers: Warstwy
Reports: Raporty
Delete Events: Kasuj zdarzenia
Activity Log: Dziennik/Rejestr dzia³añ
System Log: Log systemowy
Public Preferences: Opcje dostêpu publicznego
Unapproved Public Events: Niezatwierdzone zdarzenia publiczne
Administrative Tools: Narzêdzia administracyjne

########################################
# Page: ajax.php
#
Duplicate Name: Powtórzona nazwa
Duplicate Name XXX: Powtórzona nazwa: "XXX".
Username already exists.: Podana nazwa u¿ytkownika jest ju¿ zajêta.
Username XXX already exists.: Nazwa u¿ytkownika "XXX" jest ju¿ zajêta.
Email address already exists.: Podany email jest ju¿ przypisany do innego u¿ytkownika.
Email address XXX already exists.: Email "XXX" jest ju¿ przypisany do innego u¿ytkownika.

########################################
# Page: approve_entry.php
#
Additional Comments (optional): Uwagi dodatkowe (opcjonalne)
Approve and Send: Zatwierd¼ i wy¶lij
Approve and Exit: Zatwierd¼ i wyjd¼
(Your comments will be emailed to the event creator.): (Twoje uwagi zostan± wys³ane do autora wpisu.)
Hello: Witaj
Hello, XXX.: Witaj, XXX.
An appointment has been approved and comments added by: Zaaprobowane zosta³o spotkanie i uwagi dodane przez
XXX has approved an appointment and added comments.: XXX zaaprobowa³ spotkanie i doda³ uwagi.
The subject was: Tematem by³o
Subject XXX: Temat: "XXX".
The description is: Opis brzmi:
Description XXX: Opis: "XXX".
Date: Data
Date XXX: Data: XXX
Time: Czas
Time XXX: Czas: XXX
Comments: Uwagi
Comments XXX: Uwagi: XXX
Approved w/Comments by XXX.: Zatwierdzi³ i uwagi doda³: XXX.

########################################
# Page: assistant_edit.php
#
Admin mode: Tryb administratora
Your assistants: Twoi asystenci

########################################
# Page: availability.php
#
Program Error: B³±d programu
No XXX specified!: Nie podano XXX!
Program Error No XXX specified!: B³±d programu: Nie podano XXX!
user: u¿ytkownik
year: rok
month: miesi±c
day: dzieñ

########################################
# Page: category.php
#
Category Icon: Ikona kategorii
Global: Globalny
Category Name: Nazwa kategorii
Color: Kolor
Remove Icon: Usuñ ikonê
Add Icon to Category: Dodaj ikonê do kategorii
Upload: Wy¶lij
gif 3kb max: (gif, maks. 3kb)
Search for existing icons: Szukaj w¶ród istniej±cych ikon
Add: Dodaj
Delete: Skasuj
entry: wpis
Are you sure you want to delete this XXX?: Czy na pewno chcesz usun±æ XXX?
Make New Category: Utwórz now± kategoriê

########################################
# Page: category_handler.php
#
File size exceeds maximum.: Rozmiar pliku przekracza dopuszczaln± wielko¶æ.
File is not a gif image.: Plik nie jest obrazem w formacie gif.

########################################
# Page: catsel.php
#
AVAILABLE CATEGORIES: DOSTÊPNE KATEGORIE
ENTRY CATEGORIES: KATEGORIE WPISÓW
Remove: Usuñ
Global Category: Kategoria globalna
Cancel: Anuluj

########################################
# Page: colors.php
#
Add Custom: Dodaj w³asny kolor
Basic Colors: Kolory podstawowe
Current Color: Aktualny kolor
Custom Colors: Kolory w³asne u¿ytkownika
Old Color: Poprzedni kolor

########################################
# Page: del_entry.php
#
An appointment has been canceled for you by: Twoje spotkanie zosta³o skasowane przez
XXX has canceled an appointment.: XXX skasowa³ spotkanie.

########################################
# Page: doc.php
#
Invalid blob id: Niepoprawne id "bloba"

########################################
# Page: docadd.php
#
Add Comment: Dodaj uwagê
Add Attachment: Dodaj za³±cznik
Subject: Temat
Comment: Uwaga
Upload file: Wy¶lij plik
Description: Opis

########################################
# Page: docdel.php
#
Removed: Usuniête

########################################
# Page: edit_entry.php
#
am: przed po³udniem
pm: po po³udniu
days: dni
hours: godzin(y)
minutes: minut(y)
You are not authorized to edit this task: Nie masz autoryzacji, by edytowaæ to zadanie.
task: zadanie
You are not authorized to edit this XXX.: Nie masz autoryzacji, by edytowaæ to XXX.
is in a different timezone than you are. Currently: jest w innej strefie czasowej ni¿ ty. Aktualnie:
hour ahead of you: godzina przed tob±
hour behind you: godzina za tob±
hours ahead of you: godzin(y) przed tob±
hours behind you: godzin(y) za tob±
XXX is in a different timezone (ahead): (XXX jest w innej strefie czasowej (przed tob±)
XXX is in a different timezone (behind): (XXX jest w innej strefie czasowej (za tob±)
Time entered here is based on your Timezone.: Podany czas jest ustalony na podstawie twojej strefy czasowej
Edit Entry: Edytuj wpis
Add Entry: Dodaj wpis
Details: Szczegó³y
Participants: Uczestnicy
Repeat: Powtarzaj
Reminders: Przypomnienia
brief-description-help: Powinien to byæ krótki opis (oko³o 20 znaków) wydarzenia. Bêdzie wy¶wietlany w kalendarzu.
Brief Description: Krótki opis
full-description-help: Powinien to byæ pe³ny opis wydarzenia. Bêdzie wy¶wietlany podczas ogl±dania wydarzenia.
Full Description: Pe³en opis
access-help: Okre¶la poziom dostêpu do wydarzenia.<br /><i>Publiczny</i>: Ka¿dy mo¿e ogl±daæ wszystkie szczegó³y wydarzenia.<br /><i>Poufny</i>: Inni u¿ytkownicy widz± wpis, ale nie mog± ogl±daæ jego szczegó³ów.
Access: Dostêp
priority-help: Okre¶la priorytet wydarzenia. Wysoki priorytet bêdzie wy¶wietlany pogrubion± czcionk±.
Priority: Priorytet
High: Wysoki
Medium: ¦redni
Low: Niski
category-help: Okre¶la kategoriê danego zdarzenia
Category: Kategoria
completed-help: Data ukoñczenia zadania. Wy¶wietla siê tylko, je¶li procent wykonania u ka¿dego uczestnika wynosi 100%.
Date Completed: Data ukoñczenia
percent-help: Procent wykonania dla tego u¿ytkownika
Percent Complete: Procent wykonania
All Percentages: Wszystkie warto¶ci procentowe
location-help: Miejsce zdarzenia
Location: Miejsce
url-help: Adres internetowy (URL)
URL: Adres URL
date-help: Okre¶la datê wydarzenia.
Start Date: Data rozpoczêcia
Untimed event: Zdarzenie nieokre¶lone czasowo
Timed event: Zdarzenie okre¶lone czasowo
All day event: Zdarzenie ca³odobowe
Timezone Offset: Przesuniêcie strefy czasowej
time-help: Okre¶la czas wydarzenia. <ul><li>"Zdarzenie okre¶lone czasowo" (dla wydarzenia, które ma mieæ miejsce o okre¶lonej godzinie danego dnia)</li><li>"Zdarzenie nieokre¶lone czasowo" (dla wydarzenia, które nie ma przypisanej konkretnej godziny (np. ¶wiêto)</li><li>"Zdarzenie ca³odobowe" (dla wydarzenia, które tocz± siê przez ca³y dzieñ (np. nieobecno¶æ w pracy)</li></ul>
duration-help: Okre¶la (w minutach) czas trwania wydarzenia.<br /><i>Mo¿e zostaæ puste.</i>
end-time-help: Okre¶la godzinê, o której zdarzenie powinno siê skoñczyæ
Start Time: Data rozpoczêcia
Due Date: Data zakoñczenia
Due Time: Godzina zakoñczenia
Site Extras: Dodatki
participants-help: Lista uczestników dla tego wpisu.
Availability: Dostêpno¶æ
external-participants-help: Okre¶la listê uczestników dla zdarzenia, którzy nie s± u¿ytkownikami kalendarza. U¿ytkownicy powinni byæ uszeregowani - jeden na liniê - i mog± zawieraæ adres email. Je¿eli adres email jest podany, u¿ytkownik mo¿e ubiegaæ siê o otrzymywanie zawiadomieñ i przypomnieñ.
External Participants: Uczestnicy zewnêtrzni 
repeat-type-help: Wybierz, z jak± czêstotliwo¶ci± wydarzenie ma byæ powtarzane.<i>Co miesi±c (wg dnia)</i> pozwala powtarzaæ wydarzenie w pierwszy poniedzia³ek ka¿dego miesi±ca, trzeci wtorek .. itd. <i>Co miesi±c (wg daty)</i> pozwala powtarzaæ wydarzenie tego samego dnia ka¿dego miesi±ca.
Daily: codziennie
Weekly: co tydzieñ
Monthly: co miesi±c
by day: wg dnia
by date: wg daty
by position: wg pozycji
Monthly (by day): co miesi±c (wg dnia)
Monthly (by date): co miesi±c (wg daty)
Monthly (by position): co miesi±c (wg pozycji)
Yearly: co rok
Manual: ustaw rêczne
Expert Mode: Tryb zaawansowany
repeat-end-date-help: Okre¶la datê, do której dane wydarzenie ma byc ponawiane.
Ending: Zakoñczenie
Forever: Bez daty koñcowej
Use end date: U¿yj daty zakoñczenia
Number of times: Ilo¶æ powtórzeñ
repeat-frequency-help: Okre¶la, jak czêsto wydarzenie ma byæ powtarzane. Domy¶lnie 1 oznacza, ¿e bêdzie powtarzane za ka¿dym razem. Przy ustawieniu 2, bêdzie powtarzane co drugi tydzieñ (je¶li <i>Typ powtarzania</i> jest ustawiony na <i>Co tydzieñ</i>), co drugi miesi±c (je¿eli <i>Typ powtarzania</i> jest ustawiony na <i>Co miesi±c</i>), itd.
Frequency: Czêstotliwo¶æ
Weekdays Only: Tylko dni robocze
Week Start: Pocz±tek tygodnia
repeat-bydayextended-help: Umo¿liwia wybór dnia wyst±pienia jako dnia tygodnia.
ByDay: Dzieñ tygodnia
All: Wszystkie
repeat-month-help: Okre¶la, w których miesi±cach zdarzenie ma byæ ponawiane. 
ByMonth: Miesi±c
repeat-bysetpos-help: Umo¿liwia wybór dnia wyst±pienia w oparciu o pozycjê w miesi±cu.
BySetPos: Pozycja w miesi±cu
repeat-bymonthdayextended-help: Umo¿liwia wybór dnia wyst±pienia w oparciu o datê.
ByMonthDay: Dzieñ w miesi±cu
repeat-byweekno-help: Umo¿liwia okre¶lenie listy tygodni, w których wydarzenie ma siê powtórzyæ (1,2...53,-53,-52...-1).
ByWeekNo: Numer tygodnia w roku
repeat-byyearday-help: Umo¿liwia okre¶lenie listy numerowanych dni w roku, w które wydarzenie ma siê powtórzyæ (1,2...366,-366,-365...-1).
ByYearDay: Numer dnia w roku
repeat-exceptions-help: Dodatkowe dni, kiedy wydarzenie powinno lub nie powinno siê odbyæ.
Exclusions: Wyj±tki
Inclusions: Dodatkowe wyst±pienia
Add Exception: Dodaj wyj±tek
Add Inclusion: Dodaj wyst±pienie
Delete Selected: Usuñ zaznaczone
Send Reminder: Wy¶lij przypomnienie
When: Kiedy
Use Date/Time: U¿yj daty/godziny
Use Offset: U¿yj odstêpu czasowego
Before: Przed
After: Po
Start: Rozpoczêcie
End/Due: Zakoñczenie
Times: Ile razy
Every: Co
CAPTCHA Warning: <b>Uwaga:</b> Nie mo¿na zastosowaæ CAPTCHA bez rozszerzenia GD dla PHP!<br />
Delete entry: Skasuj wpis
You are not authorized to edit this entry.: Nie masz autoryzacji, by edytowaæ ten wpis

########################################
# Page: edit_entry_handler.php
#
A new appointment has been made for you by: Zosta³o ustalone nowe spotkanie
XXX has made a new appointment.: XXX ustali³ nowe spotkanie.
An appointment has been updated by: Spotkanie zosta³o zaktualizowane przez
XXX has updated an appointment.: XXX zaktualizowa³ spotkanie.
Security violation!: Naruszenie zabezpieczenia!
You must enter the anti-spam text on the previous page.: Musisz wprowadziæ tekst antyspamowy na poprzedniej stronie.
The following conflicts with the suggested time: Nastêpuj±ce wydarzenia koliduj± z sugerowanym czasem
User removed from participants list.: U¿ytkownik usuniêty z listy wspó³uczestników.
Please look on: Proszê, spójrz na
to accept or reject this appointment: aby zatwierdziæ b±d¼ odrzuciæ to spotkanie
to view this appointment: aby obejrzeæ to spotkanie
Please look on XXX to accept or reject this appointment.: Proszê, spojrz na XXX, aby zaakceptowaæ b±d¼ odrzuciæ to spotkanie.
Please look on XXX to view this appointment.: Proszê, spojrz na XXX, aby obejrzeæ szczegó³y tego spotkania.
Scheduling Conflict: Konflikt w harmonogramie
Your suggested time of: Twój sugerowany czas
conflicts with the following existing calendar entries: koliduje z nastêpuj±cymi wpisami kalendarza

########################################
# Page: edit_layer.php
#
Add Layer: Dodaj warstwê
Edit Layer: Warstwa edycji
Source: «ród³o
Duplicates: Duplikaty
Show layer events that are the same as your own: Poka¿ zdarzenia wartwy, które pokrywaj± siê z twoimi w³asnymi
Add to Others: Dodaj do innych
Add to My Calendar: Dodaj do mojego kalendarza
Delete layer: Usuñ warstwê

########################################
# Page: edit_layer_handler.php
#
You cannot create a layer for yourself.: Nie mo¿esz utworzyæ warstwy dla samego siebie
You can only create one layer for each user.: Mo¿esz utworzyæ tylko jedn± warstwê na u¿ytkownika

########################################
# Page: edit_nonusers.php
#
NONUSER_PREFIX not set: NONUSER_PREFIX nie zosta³ ustawiony w pliku config.php
word characters only: mo¿e zawieraæ tylko litery i cyfry
Add User: Dodaj u¿ytkownika
Edit User: Edytuj u¿ytkownika
Calendar ID: ID kalendarza
First Name: Imiê
Last Name: Nazwisko
Is public calendar: Jest kalendarzem publicznym

########################################
# Page: edit_remotes.php
#
Add Remote Calendar: Dodaj kalendarz zdalny
Edit Remote Calendar: Edytuj kalendarz zdalny
Create Layer: Utwórz warstwê
Reload: Od¶wie¿/Prze³aduj
Required to View Remote Calendar: Wymagane do ogl±dania kalendarzy zewnêtrznych

########################################
# Page: edit_remotes_handler.php
#
Error: B³±d
Import Results: Importuj wyniki
Events successfully imported: Wydarzenia pomy¶lnie zaimportowano
Create a new layer to view this calendar: Utwórz now± warstwê, by ogl±daæ ten kalendarz
Errors: B³êdy
There was an error parsing the import file or no events were returned: B³±d przekazania importowanego pliku lub brak zdarzeñ zwróconych

########################################
# Page: edit_report.php
#
Tomorrow: Jutro
Today: Dzisiaj
Yesterday: Wczoraj
Day before yesterday: Przedwczoraj
Next week: Nastêpny tydzieñ
This week: Ten tydzieñ
Last week: Zesz³y tydzieñ
Week before last: Przed tygodniem
Next week and week after: Nastêpny i kolejny tydzieñ po nim
This week and next week: Ten i nastêpny tydzieñ
Last week and this week: Poprzedni i bie¿±cy tydzieñ
Last two weeks: Poprzednie dwa tygodnie
Next month: Nastêpny miesi±c
This month: Ten miesi±c
Last month: Ostatni miesi±c
Month before last: Przedostatni miesi±c
Next year: Nastêpny rok
This year: Ten rok
Last year: Ostatni rok
Year before last: Przedostatni rok
Next 14 days: Nastêpne 14 dni
Next 30 days: Nastêpne 30 dni
Next 60 days: Nastêpne 60 dni
Next 90 days: Nastêpne 90 dni
Next 180 days: Nastêpne 180 dni
Next 365 days: Nastêpne 365 dni
Invalid report id.: Nieprawid³owy id raportu
Invalid report id XXX.: Nieprawid³owy id raportu: "XXX".
Unnamed Report: Nienazwany raport
Add Report: Dodaj raport
Edit Report: Edytuj raport
Report name: Nazwa raportu
User: U¿ytkownik
Current User: Bie¿±cy u¿ytkownik
Include link in menu: Do³±cz ³±cze w menu
Include standard header/trailer: Do³±cz standardowy nag³ówek/zwiastun
Include previous/next links: Do³±cz poprzednie/nastêpne ³±cza
Include empty dates: Do³±cz puste daty
Date range: Przedzia³ daty
Template variables: Zmienne szablonowe
Page template: Szablon strony
Day template: Szablon dnia
Event template: Szablon zdarzenia
report: raport

########################################
# Page: edit_report_handler.php
#
No such report id XXX.: Nie ma raportu o takim id: "XXX".
Variable N not found: Nie odnaleziono zmiennej N
Variable XXX not found.: Nie odnaleziono zmiennej <tt>XXX</tt>.

########################################
# Page: edit_template.php
#
Edit Custom Header: Edytuj w³asny nag³ówek
Edit Custom Script/Stylesheet: Ustaw w³asny skrypt/styl
Edit Custom Trailer: Edytuj w³asn± stopkê

########################################
# Page: edit_user.php
#
Username: U¿ytkownik
E-mail address: Adres e-mail
Password: Has³o
again: ponów
Disabled for demo: Wy³±czony w wersji demo
Change Password: Zmieñ has³o
New Password: Nowe has³o
Set Password: Nadaj has³o

########################################
# Page: edit_user_handler.php
#
Deleting users not supported.: Brak obs³ugi usuwania u¿ytkowników
The passwords were not identical.: Has³a nie s± takie same
You have not entered a password.: Nie wprowadzi³e¶ has³a
Username cannot be blank.: Nazwa u¿ytkownika nie mo¿e byæ pusta

########################################
# Page: export.php
#
Export: Eksportuj
Export format: Format eksportu
Include all layers: Do³±cz wszystkie warstwy
Include deleted entries: Do³±cz skasowane wpisy
Export all dates: Eksportuj wszystkie daty
Start date: Data pocz±tkowa
End date: Data koñcowa
Modified since: Zmodyfikowane po

########################################
# Page: export_handler.php
#
export format not defined or incorrect: niezdefiniowany lub niepoprawny format eksportu

########################################
# Page: freebusy.php
#
No user specified.: Nie podano nazwy u¿ytkownika

########################################
# Page: groups.php
#
Add New Group: Dodaj now± grupê

########################################
# Page: group_edit.php
#
Unnamed Group: Grupa bezimienna
Add Group: Dodaj grupê
Edit Group: Edytuj grupê
Group name: Nazwa grupy
Updated: Zaktualizowany
Created by: Stworzony przez

########################################
# Page: group_edit_handler.php
#
You must specify a group name: Musisz podaæ nazwê grupy

########################################
# Page: help_admin.php
#
Auto-refresh calendars: Automatycznie od¶wie¿aj kalendarze
auto-refresh-help: W³±cza okresowe autood¶wie¿anie stron z widokiem dziennym, tygodniowym, miesiêcznym oraz z list± niezatwierdzonych zdarzeñ
Auto-refresh time: Od¶wie¿aj automatycznie co
auto-refresh-time-help: Okre¶la okres automatycznego od¶wie¿ania
Display days with events in bold in year view: Wy¶wietlaj w widoku rocznym dni z wydarzeniami czcionk± pogrubion±
Display weekends in week view: Wy¶wietl weekendy w widoku tygodniowym
Time interval: Bloki czasowe
time-interval-help: Okre¶la, jak d³ugie bêd± bloki czasowe w widoku tygodniowym i dziennym
Nonuser: Kalendarze bez w³a¶cicieli
user-customize-color: Ustala, czy u¿ytkownicy mog± ustalaæ swoje w³asne schematy kolorów.
enable-gradient-help: U¿ywaj gradientów podczas wype³niania komórek tabeli.
Manually entering color values: Rêczne wprowadzanie warto¶ci kolorów
colors-help: Wszystkie kolory powinny byæ okre¶lone w heksagonalnym formacie "#RRGGBB" gdzie "RR" jestt warto¶ci± czerwieni, "GG" jest warto¶ci± zielonego i "BB" jest warto¶ci± niebieskiego.

########################################
# Page: help_bug.php
#
Report Bug: B³±d raportu
Please include all the information below when reporting a bug.: Proszê za³±czyæ wszystkie informacje poni¿ej w zawiadomieniu o b³êdzie w programie.
Also, please use English rather than: Bardzo proszê, by jêzykiem raportu by³ <strong>angielski</strong>, nie 
Also, please use English rather than XXX.: Bardzo proszê, by jêzykiem raportu by³ <strong>angielski</strong>, nie XXX.

########################################
# Page: help_docs.php
#
WebCalendar Documentation: Dokumentacja programu WebCalendar
Currently in English only.: Aktualnie dostêpne jedynie w jêz. angielskim.

########################################
# Page: help_edit_entry.php
#
Adding/Editing Calendar Entries: Dodawanie/edycja wpisów kalendarza
Repeat Type: Typ powtarzania
For More Information...: Wiêcej informacji...
Repeat End Date: Powtórz datê zakoñczenia
Repeat Day: Powtórz dzieñ
repeat-day-help: Okre¶la, w które dni tygodnia wydarzenie ma byæ powtarzane. U¿ywane jest tylko, gdy <i>Typ powtarzania</i> jest ustawiony na <i>Co tydzieñ</i>.

########################################
# Page: help_import.php
#
Import: Importuj
Palm Desktop: Palmtop
This form will allow you to import entries from the Palm Desktop Datebook.: Ten formularz pomo¿e ci zaimportowaæ wpisy z twojego kalendarza w palmtopie
It should be located in your Palm directory in <tt>datebook/datebook.dat</tt> in a subdirectory named by your username.: Powinien byæ umieszczony w katalogu <tt>datebook/datebook.dat</tt> w podkatalogu wg. nazwy u¿ytkownika
The following entries will not be imported: Nastêpuj±ce wpisy nie zostan± zaimportowane
Entries older than the current date: Wpisy starsze od bie¿±cej daty
Entries created in the Palm Desktop...: Wpisy utworzone w Palmtopie, które nie zosta³y HotSync'owane
Anything imported from Palm will be overwritten during the next import (unless the event date has passed).: Wszystko zaimportowane z Palmtopa bêdzie nadpisane podczas kolejnego importu (chyba ¿e data zdarzenia minê³a). 
Therefore, updates should be made in the Palm Desktop.: Dlatego aktualizacje powinny byæ przeprowadzone w Palmtopie.
vCal: =
This form will import vCalendar (.vcs) 1.0 events: Ten formularz zaimportuje zdarzenia vCalendar (.vcs) 1.0
The following formats have been tested: Podane formaty zosta³y przetestowane
This form will import iCalendar (.ics) events: Ten formularz zaimportuje zdarzenia iCalendar (.ics)
Enabling: W³±czenie
Overwrite Prior Import: Nadpisz poprzednio importowane
will cause events imported previously, that used the same UID as an event from the new import file, to be marked as deleted. This should allow an updated iCalendar file to be imported without creating duplicates.: spowoduje, ¿e zdarzenia poprzednio zaimportowane, które mia³y ten sam UID, co zdarzenie aktualnie importowane, zostan± oznaczone jako skasowane. Dziêki temu plik iCalendar zostanie zaimportowany bez duplikatów.

########################################
# Page: help_index.php
#
Help Index: Indeks pomocy
About WebCalendar: O programie WebCalendar

########################################
# Page: help_layers.php
#
Layers are useful for displaying...: Warstwy to u¿yteczny dodatek, który pozwala na wy¶wietlanie zdarzeñ innych u¿ytkowników w twoim w³asnym kalendarzu. Mo¿esz ustaliæ u¿ytkownika i kolor jego zdarzeñ, które maj± byæ pokazywane.
Add/Edit/Delete: Dodaj/Edytuj/Usuñ
Clicking the Edit Layers link in the admin section at the bottom of the page will allow you to add/edit/delete layers.: Klikaj±c na ³±cze Edytuj Warstwy w sekcji administracyjnej na dole strony pozwoli ci na dodanie/edycjê/kasowanie warstw.
The text color of the new layer that will be displayed in your calendar.: Kolor tekstu nowej warstwy która bêdzie wy¶wietlona w twoim kalendarzu
Disabling: Wy³±czanie
Press the Disable Layers link in the admin section at the bottom of the page to turn off layers.: Naci¶nij ³±cze Wy³±cz Warstwy w sekcji administracyjnej na dole strony, aby wy³±czyæ warstwy.
If checked, events that are duplicates of your events will be shown.: Je¿eli zaznaczone, zdarzenia, które siê powtarzaj± z twoimi, bêd± pokazane
Press the Enable Layers link in the admin section at the bottom of the page to turn on layers.: Naci¶nij ³±cze W³±cz Warstwy w sekcji administracyjnej na dole strony, aby w³±czyæ warstwy.
Specifies the user that you would like to see displayed in your calendar.: Okre¶la u¿ytkownika, którego chcia³by¶ widzieæ w swoim kalendarzu

########################################
# Page: help_pref.php
#
Default Category: Domy¶lna kategoria
default-category-help: Okre¶la domy¶ln± kategoriê, do której nowe zdarzenie bêdzie dodane
When I am the boss: Kiedy jestem szefem
Email me event notification: Zawiadomienie o zdarzeniu "napisz do mnie"
email-boss-notifications-help: Ustala, czy szefowie maj± dostawaæ emaile z informacjami o zdarzeniach
I want to approve events: Chcê zatwierdziæ zdarzenia
boss-approve-event-help: Ustala, czy szefowie bêd± musieli zatwierdziæ zdarzenia dodane przez asystentów
Subscribe/Publish: Subskrybuj/Publikuj
Allow remote publishing: W³±cz zdaln± publikacjê
allow-remote-publishing-help: Zezwala, czy zdalny klient iCal mo¿e publikowaæ zdarzenia w tym kalendarzu
remote-publishing-url-help: Wy¶wietla URL, który powieniem byæ u¿yty w kliencie iCal aby po³±czyæ siê z WebCalendarem
allow-remote-subscriptions-help: Okre¶la, czy zdalny u¿ytkownik mo¿e byæ dodany do listy subskrypcji do twojego kalendarza, pozwalaj±c im na ogl±danie twoich zdarzeñ we w³±czonej aplikacji iCal (takich jak Apple's iCal albo Mozilla)
remote-subscriptions-url-help: Wy¶wietla adres internetowy, na który u¿ytkownicy powinni pisaæ, by zapisaæ siê na listê subskrypcji do twojego kalendarza.
Enable FreeBusy publishing: W³±cz FreeBusy
freebusy-enabled-help: Ustala, czy u¿ytkownik jest dostêpny za pomoc± standardu iCal FreeBusy
freebusy-url-help: Adres dostêpu do listy FreeBusy
rss-feed-url-help: Adres dostêpu do RSS

########################################
# Page: help_uac.php
#
Allows for fine control of user access and permissions. Users can also grant default and per individual permission if authorized by the administrator.: Umo¿lwia dok³adn± kontrolê dostêpu i przywilejów u¿ytkowników. Autoryzowani przez administratora u¿ytkownicy mog± udzielaæ zezwoleñ globalnych i indywidualnych.
If disabled, this user cannot send you emails.: Je¶li wy³±czone, ten u¿ytkownik nie mo¿e wysy³ac do ciebie emaili.
If disabled, this user cannot see you in the participants list.: Je¶li wy³±czone, ten u¿ytkownik nie mo¿e ciê zobaczyæ na li¶cie uczestników.
If enabled, this user cannot view the details of any of your entries.: Je¶li w³±czone, ten u¿ytkownik nie mo¿e ogl±daæ szczegó³ów twoich wpisów.

########################################
# Page: icalclient.php
#
Publishing Disabled (Admin): Publikacja wy³±czona (Administrator)
Publishing Disabled (User): Publikacja wy³±czona (U¿ytkownik)

########################################
# Page: icons.php
#
Click to Select: kliknij, aby wybraæ
Current Icons on Server: Ikony dostêpne na serwerze

########################################
# Page: import.php
#
Disabled: Wy³±czone
Import format: Format importu
Exclude private records: Wyklucz prywatne wpisy
Repeated items are imported separately. Prior imports are not overwritten.: Wpisy powtarzaj±ce siê s± importowane osobno. Uprzednio importowane wpisy nie s± nadpisywane.

########################################
# Page: import_handler.php
#
No file: Brak pliku
Error deleting palm events from webcalendar.: B³±d kasowania wpisu z palmtopa w WebCalendarze.
Events from prior import marked as deleted: Zdarzenia z wcze¶niejszego importu zosta³y zaznaczone jak skasowane
Conflicting events: Wydarzenia konfliktowe
The import file contained no data: Plik importowany nie zawiera³ ¿adnych danych

########################################
# Page: layers.php
#
Layer: Warstwa
Edit layer: Edytuj warstwê
Enable layers: W³±cz wartswy
Layers are currently: Warstwy s± aktualnie
Disable Layers: Wy³±czenie warstw
Click here: Kliknij tutaj
to modify the layers settings for the: aby zmodyfikowaæ ustawienia warstw dla
calendar: Kalendarz
Add layer: Dodaj warstwê

########################################
# Page: layers_toggle.php
#
Unable to update preference: Nie mo¿na zaktualizowaæ ustawienia

########################################
# Page: list_unapproved.php
#
Approve/Confirm: Zatwierd¼/Potwierd¼
Approve Selected: Zatwierd¼ wybrane
Check All: Sprawd¼ wszystkie
Emails Will Not Be Sent: Emaile NIE zostan± wys³ane
Reject Selected: Odrzuæ wybrane
Reject: Odrzuæ
Uncheck All: Odznacz wszystkie
View this entry: Ogl±daj ten wpis
No unapproved entries for: Brak niezatwierdzonych wpisów dla
No unapproved entries for XXX.: Brak niezatwierdzonych wpisów dla: "XXX".
Unapproved Entries: Niezatwierdzone wpisy
Not authorized: Brak autoryzacji
Approve this entry?: Zatwierdziæ wpis ?
Reject this entry?: Odrzuciæ wpis?
Approve Selected entries?: Zatwierdziæ wybrane wpisy?
Reject Selected entries?: Odrzuciæ wybrane wpisy?

########################################
# Page: login-app.php
#
You must enter a login and password.: Musisz wprowadziæ nazwê u¿ytkownika i has³o
Save login via cookies so I dont have to login next time.: Zapisz nazwê u¿ytkownika przez cookies, by unikn±æ konieczno¶ci ponownego logowania.
Login: Zaloguj
Access public calendar: Dostêp do kalendarza publicznego
public: publiczny
Access XXX calendar: Dostêp do kalendarza XXX
cookies-note: <b>Uwaga!</b> Ta aplikacja wymaga w³±czonych cookies ('ciasteczek')!

########################################
# Page: login.php
#
Invalid login: Nieprawid³owa nazwa u¿ytkownika (login)
You have been logged out.: Zosta³e¶ wylogowany
Not yet registered? Register here!: Nie masz konta? Zarejestruj siê tutaj!

########################################
# Page: minical.php
#
No such nonuser calendar: Nie ma takiego kalendarza bez w³a¶ciciela
No such nonuser calendar XXX.: Kalendar "XXX" bez w³a¶ciciela nie istnieje.
This Calendar is not Public.: To nie jest kalendarz publiczny.

########################################
# Page: nonusers.php
#
Add New NonUser Calendar: Dodaj nowy kalendarz bez w³a¶ciciela

########################################
# Page: nulogin.php
#
A login must be specified: Nale¿y podaæ nazwê u¿ytkownika ("login")
Illegal characters in login: Niepoprawne znaki w nazwie u¿ytkownika

########################################
# Page: pref.php
#
Save Preferences: Zapisz moje ustawienia
Public Access calendar: Kalendarz z dostêpem publicznym
Modify Non User Calendar Preferences: Modyfikuj ustawienia kalendarza bez w³a¶ciciela
Return to My Preferences: Powrót do moich Ustawieñ
Custom Scripts: Skrypty u¿ytkownika
Timezone Selection: Wybór strefy czasowej
entry-interval-help: Ustala odstêp minutowy dla wpisów
Entry interval: Odstêp minutowy dla wpisów
hour: godzina
minute: minuta
theme-reload-help: Ze wzglêdu na zapis CSS w pamiêci podrêcznej "cache", mo¿e byæ konieczne od¶wie¿enie strony
Page may need to be reloaded for new Theme to take effect: Zmiana skórki ("theme") mo¿e wymagaæ od¶wie¿enia strony
display_byproxy-help: Wy¶wietl w³a¶ciwego twórcê zdarzenia na stronie "view_entry"
Display if created by Assistant: Wy¶wietl, je¶li stworzone przez asystenta
allow-view-subscriptions-help: Umo¿liwia ograniczenie dostêpu zdalnego do wpisów prywatnych i poufnych
Allow remote viewing of: Zezwól na dostêp zdalny do
entries: wpisy

########################################
# Page: publish.php
#
No user specified: Nie okre¶lono u¿ytkownika

########################################
# Page: purge.php
#
Purging events for: Wyczy¶æ trwale ('purge') zdarzenia dla
Finished: Zakoñczone
Back: Wstecz
Check box to delete ALL events for a user: Zaznacz, aby skasowaæ <b>WSZYSTKIE</b> zdarzenia dla u¿ytkownika
Delete all events before: Kasuj wszystkie zdarzenia przed
Purge deleted only: Wyczy¶æ trwale ('purge') wcze¶niej skasowane
Preview delete: Usuniêcie podgl±du
Are you sure you want to delete events for: Jeste¶ pewny, ¿e chcesz skasowaæ zdarzenia dla
Records deleted from: Usuniêto pola z

########################################
# Page: register.php
#
Email address cannot be blank.: Adres email nie mo¿e byæ pusty
Illegal characters in login XXX.: Nieprawid³owe znaki w nazwie u¿ytkownika XXX.
New user via self-registration.: Auto-rejestracja nowego u¿ytkownika.
A new WebCalendar account has been set up for you.: Utworzono dla Ciebie nowe konto w programie WebCalendar.
Your username is: Twoja nazwa u¿ytkownika to
Your username is XXX.: Twoja nazwa u¿ytkownika to: "XXX".
Your password is: Twoje has³o to
Your password is XXX.: Twoje has³o to: "XXX".
Please visit: Odwied¼
to log in and start using your account: aby zalogowaæ siê i zacz±æ korzystaæ z konta
Please visit XXX to log in and start using your account!: Proszê odwied¼ "XXX", aby siê zalogowaæ i zacz±æ korzystaæ z konta!
You may change your password after logging in the first time.: Mo¿esz zmieniæ has³o po logowaniu siê za pierwszym razem
If you received this email in error: Je¶li dosta³e¶ ten email w wyniku b³êdu i nie tworzy³e¶ sobie konta WebCalendar, zignoruj tê informacjê, lub odpowiedz krótk± notk±.
Administrator: =
Welcome: Witaj
New user via email.: Nowy u¿ytkownik utworzony przez email.
Registration: Rejestracja
Welcome to WebCalendar: Witaj w WebCalendarze
Your email should arrive shortly.: Email powinien wkrótce dotrzeæ.
Return to Login screen: Powrót do ekranu logowania
Password (again): Has³o (ponownie)
Your account information will be emailed to you.: Informacje o Twoim koncie zostan± do Ciebie wys³ane mailem.
Submit: Wy¶lij

########################################
# Page: reject_entry.php
#
Continue: =
(Your comments will be emailed to the other participants.): (Twoje uwagi zostan± wys³ane emailem do innych uczestników.)
An appointment has been rejected by: Spotkanie zosta³o odrzucone przez

########################################
# Page: remotes.php
#
Add New Remote Calendar: Dodaj nowy zdalny kalendarz

########################################
# Page: report.php
#
This event is confidential.: To zdarzenie poufne
(Private): (prywatne)
cont.: nast.
(cont.): (nast.)
Approved: Zatwierdzone
Deleted: Skasowane
Rejected: Odrzucone
Waiting for approval: Czekanie na zatwierdzenie
Unknown: Nieznane
to manage reports for the Public Access calendar: aby zarz±dzaæ raportami kalendarza publicznego
Click here to manage reports for the Public Access calendar.: Kliknij tutaj, aby zarz±dzaæ raportami kalendarza publicznego.
Add new report: Dodaj nowy raport
Manage Reports: Zarz±dzaj raportami

########################################
# Page: search.php
#
Advanced Search: Wyszukiwanie zaawansowane
Search: Szukaj
Keywords: S³owa kluczowe
Enter % for all entries: Wprowad¼ %, aby wyszukaæ wszystkie wpisy
Include: Do³±cz
Filter by Date: Filtruj wg daty
All Dates: Wszystkie
Past: Przesz³e
Upcoming: Przysz³e
Range: Wybierz przedzia³

########################################
# Page: search_handler.php
#
You must enter one or more search keywords: Musisz wprowadziæ jedno lub wiêcej s³ów kluczowych
Search Results: Rezultaty wyszukiwania
match found: znaleziono
matches found: znaleziono
No matches found: Nie znaleziono
New Search: Nowe wyszukiwanie

########################################
# Page: security_audit.php
#
Status: Stan

########################################
# Page: select_user.php
#
View Another Users Calendar: Poka¿ kalendarz innego u¿ytkownika

########################################
# Page: set_entry_cat.php
#
Invalid entry id.: Nieprawid³owe id wpisu.
You have not added any categories.: Nie doda³e¶ ¿adnych kategorii
Set Category: Ustaw kategorie
Global Categories cannot be changed.: Kategorii globalnych nie mo¿na zmieniæ.

########################################
# Page: upcoming.php
#
more: wiêcej

########################################
# Page: users.php
#
Remote Calendars: Kalendarze zdalne
denotes administrative user: wskazuje administratora
Add New User: Dodaj nowego u¿ytkownika

########################################
# Page: usersel.php
#
form: formularz
listid: id listy
Reset: Resetuj

########################################
# Page: views.php
#
Add New View: Dodaj nowy widok

########################################
# Page: views_edit.php
#
Unnamed View: Widok bez nazwy
Add View: Dodaj Widok
Edit View: Edytuj Widok
View Name: Zobacz Nazwê
View Type: Zobacz Typ
Day by Time: Dzieñ (sortuj wg czasu)
Week (Users horizontal): Tydzieñ (U¿ytkownicy poziomo)
Week by Time: Tydzieñ (sortuj wg czasu)
Week (Users vertical): Tydzieñ (U¿ytkownicy pionowo)
Week (Timebar): Tydzieñ (z uwzglêdnieniem czasu)
Month (Timebar): Miesi±c (z uwzglêdnieniem czasu)
Month (side by side): Miesi±c (obok siebie)
Month (on same calendar): Miesi±c (na tym samym kalendarzu)

########################################
# Page: views_edit_handler.php
#
You must specify a view name: Musisz okre¶liæ nazwê widoku

########################################
# Page: view_d.php
#
No users for this view: Brak u¿ytkowników dla tego widoku

########################################
# Page: view_entry.php
#
Update Task Percentage: Aktualizuj procent wykonania
Completed: Ukoñczone
Assistant mode: Tryb asystenta
Declined: Odrzucone
Needs-Action: Wymaga dzia³ania
by: do
Percentage Complete: Procent wykonania
External User: Zewnêtrzny u¿ytkownik
Update: Aktualizuj
Attachments: Za³±czniki
at: w
comments: uwagi
Show: Poka¿
Hide: Ukryj
Approve/Confirm entry: Zatwierd¼/Potwierd¼ wpis
Reject entry: Odrzuæ wpis
Set category: Ustaw kategorie
Copy entry: Kopiuj wpis
This will delete this entry for all users.: Skasujesz ten wpis WSZYSTKIM u¿ytkownikom.
Edit entry: Edytuj wpis
Edit repeating entry for all dates: Edytuj powtarzaj±ce wpisy dla wszystkich dat
Delete repeating event for all dates: Kasuj powtarzaj±ce siê zdarzenia dla wszystkich dat
Edit entry for this date: Edytuj wpis dla tej daty
Delete entry only for this date: Kasuj wpis tylko dla tej daty
from calendar of: Z kalendarza
This will delete the entry from your XXX calendar.: Zostanie skasowany wpis z twojego kalendarza XXX.
boss: szefa
This will delete the entry from your boss calendar.: Skasujesz ten wpis z kalendarza szefa.
This will delete the entry from your calendar.: Skasujesz ten wpis ze swojego kalendarza.
from your boss calendar: z kalendarza szefa
Do you want to add this entry to your calendar?: Czy chcesz dodac wpis do twojego kalendarza?
This will add the entry to your calendar.: Zostanie dodany wpis do twojego kalendarza
Email all participants: Wy¶lij do wszystkich uczestników
Hide activity log: Ukryj dziennik zdarzeñ
Show activity log: Poka¿ dziennik zdarzeñ
Export this entry to: Eksportuj ten wpis do
Palm Pilot: =

########################################
# Page: view_r.php
#
Double-click on empty cell to add new entry: Podwójne klikniêcie na pustej komórce dodaje nowy wpis

########################################
# Page: week_details.php
#
New Entry: Nowy wpis

########################################
# Page: includes/access.php
#
Another Users Calendar: Kalendarze innych u¿ytkowników
Category Management: Zarz±dzanie kategoriami
Day View: Widok dnia
Edit Event: Edycja zdarzeñ
Month View: Widok miesi±ca
Common Trailer: Wspólny skrypt/styl/nag³ówek/stopka
User Management: Zarz±dzanie u¿ytkownikami
Manage Views: Zarz±dzaj widokami
Week View: Widok tygodnia
Year View: Widok roku
Invalid function id: Niepoprawne id funkcji

########################################
# Page: includes/config.php
#
Could not find settings.php file...: Nie mo¿na odnale¼æ pliku "settings.php".<br />Proszê zrobiæ kopiê pliku "settings.php.orig" o nazwie "settings.php" i wyedytowaæ odpowiednio dla swojej strony WWW.
Incomplete settings.php file...: Plik "settings.php" jest niekompletny...
Could not find XXX defined in...: Nie mo¿na odnale¼æ definicji "XXX" w Twoim pliku "settings.php".
You must define XXX in: Musisz zdefiniowaæ "XXX" w pliku "settings.php".

########################################
# Page: includes/date_formats.php
#
December: Grudzieñ
Dec: Gru
LANGUAGE DEFINED: ZGODNIE Z WYBRANYM JÊZYKIEM

########################################
# Page: includes/dbi4php.php
#
Error connecting to database: B³±d po³±czenia z baz± danych
db_type not defined.: nie zdefiniowano db_type.
invalid db_type: niepoprawny db_type
Cache cleared from previous SQL!: Pamiêæ podrêczna "cache" poprzedniego zapytania SQL zosta³a wyczyszczona!
Error executing query.: B³±d zapytania.
Unfortunately, XXX is not implemented for: Niestety, XXX nie jest obs³ugiwane dla
Unknown ODBC error.: Nieznany b³±d ODBC.
Unknown error.: Nieznany b³±d.
Cache error: B³±d pamiêci podrêcznej "cache"
write: zapisaæ
Could not XXX file: Nie mo¿na XXX pliku
Error opening cache dir: B³±d otwarcia katalogu z pamiêci± podrêczn± "cache"
delete: usun±æ

########################################
# Page: includes/formvars.php
#
Fatal Error: B³±d krytyczny
Invalid data format for: Niepoprawny format danych dla

########################################
# Page: includes/functions.php
#
Error Type not set for activity log!: B³±d: Nie ustawiono kategorii do zapisu w logu !
This event is private: To wydarzenie prywatne.
This event is XXX.: Wydarzenie XXX.
Conf.: pouf.
exceeds limit of XXX events per day: Przekroczono limit XXX zdarzeñ?????? na dzieñ
on: w³±czone
All Attendees: Wszyscy uczestnicy
Busy: Zajêty
Tentative: Próbny
Schedule an appointment for: Zaplanuj spotkanie dla
Schedule an appointment for XXX.: Zaplanuj spotkanie dla XXX:XXX.
Event approved: Zdarzenie zatwierdzone
Journal approved: Dziennik zatwierdzony
Task approved: Zadanie zatwierdzone
Attachment: Za³±cznik
Event created: Zdarzenie utworzone
Journal created: Dziennik utworzony
Task created: Zadanie utworzone
Event deleted: Zdarzenie skasowane
Journal deleted: Dziennik skasowany
Task deleted: Zadanie skasowane
New user via email (self registration): Nowy u¿ytkownik zarejestrowany przez e-mail (auto-rejestracja)
New user (self registration): Nowy u¿ytkownik (auto-rejestracja)
Notification sent: Zawiadomienie wys³ane
Event rejected: Zdarzenie odrzucone
Journal rejected: Dziennik odrzucony
Task rejected: Zadanie odrzucone
Reminder sent: Przypomnienie wys³ane
Event updated: Zdarzenie zaktualizowane
Journal updated: Dziennik zaktualizowany
Task updated: Zadanie zaktualizowane
Delete User: Usuñ u¿ytkownika
WK: Tydz.
TASKS: ZADANIA
Task_Title: Tytu³
Due: Termin
Task Name: Nazwa zadania
Task Due Date: Termin wykonania
You have XXX unapproved entries: Masz XXX niezatwierdzonych wpisów
Changes successfully saved: Zmiany pomy¶lnie zapisane
Event: Zdarzenie
Action: Akcja
Printer Friendly: Wersja do druku
Generate printer-friendly version: Utwórz wersjê do druku
after: po
before: przed
end: koniec
start: pocz±tek
View this event: Obejrzyj zdarzenie
View this task: Obejrzyj zadanie
January: Styczeñ
February: Luty
March: Marzec
April: Kwiecieñ
May_: Maj
June: Czerwiec
July: Lipiec
August: Sierpieñ
September: Wrzesieñ
October: Pa¼dziernik
November: Listopad
Jan: Sty
Feb: Lut
Mar: =
Apr: Kwi
May: Maj
Jun: Cze
Jul: Lip
Aug: Sie
Sep: Wrz
Oct: Pa¼
Nov: Lis
unknown-month: nieznany miesi±c
First Quarter Moon: Pierwsza kwadra Ksiê¿yca
Full Moon: Pe³nia Ksiê¿yca
Last Quarter Moon: Ostatnia kwadra Ksiê¿yca
New Moon: Nów Ksiê¿yca
Error TIME_SLOTS undefined!: B³±d: niezdefiniowane TIME_SLOTS!
The following error occurred: Wyst±pi³ nastêpuj±cy b³±d
You are not authorized.: Nie masz autoryzacji
Add N hours to: Dodaj N godzin do
Subtract N hours from: Odejmij N godzin od
same as: taki sam jak
server time: czas serwera
Cannot read timezone file XXX.: Nie mogê odczytaæ pliku ze strefami czasowymi: XXX.
Your current GMT offset is: Twoja ró¿nica wzglêdem czasu GMT wynosi
Your current GMT offset is XXX hours.: Twoja ró¿nica wzglêdem czasu GMT wynosi XXX godzin(y).
Unauthorized: Brak autoryzacji
Error approving event: B³±d w zatwierdzaniu zdarzenia
Error approving event XXX.: B³±d w zatwierdzaniu zdarzenia: XXX.
Error deleting event: B³±d w usuwaniu zdarzenia
Error deleting event XXX.: B³±d w usuwaniu zdarzenia: XXX.
Error rejecting event: B³±d przy odrzucaniu zdarzenia
Error rejecting event XXX.: B³±d przy odrzucaniu zdarzenia: XXX.
Sunday: Niedziela
Monday: Poniedzia³ek
Tuesday: Wtorek
Wednesday: ¦roda
Thursday: Czwartek
Friday: Pi±tek
Saturday: Sobota
Sun: Nd
Mon: Pn
Tue: Wt
Wed: ¦r
Thu: Cz
Fri: Pt
Sat: Sb
unknown-weekday: nieznany dzieñ roboczy

########################################
# Page: includes/help_list.php
#
Index: Indeks
Documentation: Dokumentacja
Page: Strona

########################################
# Page: includes/trailer.php
#
My Calendar: Mój kalendarz
Add New Entry: Nowy wpis
Add New Task: Nowe zadanie
Logout: Wyloguj
Home: Pocz±tek
Back to My Calendar: Powrót do mojego kalendarza
Go to: Id¼ do
Manage calendar of: Zarz±dzaj kalendarzem od

########################################
# Page: includes/translate.php
#
Browser Language Not Found: nie znaleziono jêzyka przegl±darki
not supported: brak wsparcia dla tego jêzyka
English: angielski
English-US: angielski (USA)
Afrikaans: afrikaans
Albanian: albañski
Arabic: arabski
Basque: baskijski
Bulgarian: bu³garski
Catalan: kataloñski
Chinese (Simplified/GB2312): chiñski (uproszczony/GB2312)
Chinese (Traditional/Big5): chiñski (tradycyjny/Big5)
Croatian: chorwacki
Czech: czeski
Danish: duñski
Dutch: niderlandzki
Elven: elfski
Estonian: estoñski
Finnish: fiñski
French: francuski
Galician: galicyjski
German: niemiecki
Greek: grecki
Hebrew: hebrajski
Holo (Taiwanese): Holo (tajwañski)
Hungarian: wêgierski
Icelandic: islandzki
Indonesian: indonezyjski
Italian: w³oski
Japanese: japoñski
Korean: koreanski
Lithuanian: litewski
Norwegian: norweski
Polish: polski
Portuguese: portugalski
Portuguese/Brazil: brazylijski portugalski
Romanian: rumuñski
Russian: rosyjski
Serbian: serbski
Slovak: s³owacki
Slovenian: s³oweñski
Spanish: hiszpañski
Swedish: szwedzki
Turkish: turecki
Welsh: walijski
Browser-defined: jêzyk przegl±darki
event: zdarzenie
journal: dziennik
0: =
1: =
2: =
3: =
4: =
5: =
6: =
7: =
8: =
9: =

########################################
# Page: includes/user-imap.php
#
Invalid user login: Nieprawid³owy login u¿ytkownika

########################################
# Page: includes/user-nis.php
#
incorrect password: nieprawid³owe has³o
no such user: nie ma takiego u¿ytkownika

########################################
# Page: includes/xcal.php
#
MO: PN
TU: WT
WE: ¦R
TH: CZ
FR: PT
SA: SO
SU: ND
Interval: Odstêp
Months: Miesi±ce
Month Days: Dni w miesi±cu
Days: Dni
Weeks: Tygodnie
Position: Pozycja
Until: Do
Count: Licznik
Inclusion Dates: Daty w³±cznie
Exclusion Dates: Daty wy³±cznie
Unnamed Event: Nienazwane wydarzenie
Event Imported: Zdarzenia zaimportowane

########################################
# Page: includes/classes/Doc.class
#
bytes: bajty/bajtów
kb: =
Mb: =

########################################
# Page: includes/classes/WebCalMailer.class
#
Notification: Zawiadomienie
authenticate: B³±d SMTP: Nie mo¿na przeprowadziæ autoryzacji.
connect_host: B³±d SMTP: Nie mo¿na po³±czyæ siê z wybranym hostem.
data_not_accepted: B³±d SMTP: Dane nie zosta³y przyjête.
encoding: Nieznany sposób kodowania znaków
execute: Nie mo¿na uruchomiæ
file_access: Brak dostêpu do pliku
file_open: Nie mo¿na otworzyæ pliku
from_failed: Nastêpuj±cy adres Nadawcy jest nieprawid³owy
instantiate: Nie mo¿na wywo³aæ funkcji mail(). Sprawd¼ konfiguracjê serwera.
mailer_not_supported: Wybrana metoda wysy³ki wiadomo¶ci nie jest obs³ugiwana.
provide_address: Nale¿y podaæ prawid³owy adres email Odbiorcy.
recipients_failed: B³±d SMTP: Nastêpuj±cy odbiorcy s± nieprawid³owi:

########################################
# Page: includes/classes/captcha/captcha.php
#
Enter Characters Seen in Graphic: Wprowad¿ znaki pokazane na obrazku
Enter the correct letters and numbers from the image into the text box...: Wprowad¿ prawid³owe litery i cyfry z obrazka do pola tekstowego. Ten test ogranicza dostêp dla z³osliwych web-botów. Je¶li obrazek jest dla Ciebie trudny do odczytania, prze³aduj/od¶wie¿ stronê.
Challenge/Response: Zakwestionuj/Odpowiedz

########################################
# Page: includes/js/admin.php
#
Server URL is required.: Wymagany adres internetowy serwera
Server URL must end with /.: Adres serwera musi koñczyæ siê na '/'
Invalid work hours.: Niepoprawne godziny pracy
Invalid color for document background.: Nieprawid³owy kolor t³a dokumentu
Invalid color for document title.: Nieprawid³owy kolor tytu³u dokumentu
Invalid color for table cell background.: Nieprawid³owy kolor t³a komórki tabeli
Invalid color for table grid.: Nieprawid³owy kolor dla ramek tabeli
Invalid color for table header background.: Nieprawid³owy kolor dla t³a nag³ówka
Invalid color for table text background.: Nieprawid³owy kolor dla t³a tekstu tabeli
Invalid color for event popup background.: Nieprawid³owy kolor dla t³a zdarzenia pojawiaj±cego siê
Invalid color for event popup text.: Nieprawid³owy kolor dla tekstu pojawiaj±cego siê zdarzenia
Invalid color for table cell background for today.: Nieprawid³owy kolor t³a komórki dla bie¿±cego dnia
Color format should be RRGGBB.: Prawid³owy format koloru to '#RRGGBB'.

########################################
# Page: includes/js/availability.php
#
Change the date and time of this entry?: Zmieniæ datê i czas tego wpisu?

########################################
# Page: includes/js/edit_entry.php
#
You have not entered a Brief Description: Nie wprowadzi³e¶ krótkiego opisu
The time you have entered begins before your preferred work hours. Is this correct?: Czas, który poda³e¶, zaczyna siê przed preferowanymi godzinami pracy. Czy jest to poprawne?
Invalid Event Date: Niepoprawna data zdarzenia
Please add a participant: Podaj uczestnika
Invalid Date: Nieprawid³owa data
You have not entered a valid time of day: Nie wprowadzi³e¶ poprawnego czasu

########################################
# Page: includes/js/edit_layer.php
#
Invalid color: Nieprawid³owy kolor
layer: warstwa

########################################
# Page: includes/js/edit_nonuser.php
#
Calendar ID cannot be blank.: Pole ID kalendarza nie mo¿e byæ puste.
First and last names cannot both be blank.: Pola z imieniem i nazwiskiem nie mog± jednocze¶nie byæ puste.

########################################
# Page: includes/js/edit_remotes.php
#
URL cannot be blank.: Pole adresu URL nie mo¿e byæ puste.

########################################
# Page: includes/js/export_import.php
#
File type does not match Import Format: Typ pliku nie odpowiada formatowi importu

########################################
# Page: includes/js/visible.php
#
Invalid Color: Nieprawid³owy kolor

########################################
# Page: includes/menu/index.php
#
This Week: Ten tydzieñ
This Month: Ten miesi±c
This Year: Ten rok
Exit: Wyj¶cie
Add New Event: Nowe wydarzenie
Delete Entries: Usuñ wpisy
My Views: Moje widoki
Manage Calendar of: Zarz±dzaj innymi kalendarzami
My Reports: Moje raporty
My Profile: Moje profile
Public Calendar: Kalendarz publiczny
Unapproved Events: Niezatwierdzone wydarzenia
User Manager: Zarz±dzaj u¿ytkownikami
Help Contents: Pomoc

########################################
# Page: install/index.php
#
WebCalendar Installation Wizard: Kreator Instalacji WebCalendara
Step: Krok
WebCalendar Installation Wizard Step XXX: Kreator Instalacji WebCalendara - Krok XXX
Single-User: Dla jednego u¿ytkownika
Failure Reason: Powód niepowodzenia
You must manually create database: Musisz utworzyæ bazê danych rêcznie
Database Cache Directory: Katalog pamiêci podrêcznej ("cache") bazy danych
Test Settings: Sprawd¼ ustawienia
Create New: Utwórz nowy
Database Name: Nazwa bazy danych
Timezone Conversion Successful: Konwersja strefy czasowej zakoñczona powodzeniem
Error Unable to write to file: B³±d podczas zapisu pliku
Error Unable to write to file XXX.: B³±d - Nie mo¿na dokonaæ zapisu do pliku XXX.
Successful Login: Udane zalogowanie
Invalid Login: B³êdna nazwa u¿ytkownika
required only if Safe Mode is On: wymagane jedynie, je¶li w³±czony jest tryb bezpieczny ("Safe Mode")
required only if Remote Calendars are used: wymagane jedynie, je¶li u¿ywane s± zdalne kalendarze
needed for Gradient Image Backgrounds: potrzebny do gradientów w tle
Passwords do not match: Podane has³a ró¿ni± siê od siebie
Unable to write password to settings.php file: Nie mogê zapisaæ has³a do pliku z ustawieniami "settings.php"
Password has been set: Has³o zosta³o ustanowione
Connection Successful: Po³±czenie zakoñczone sukcesem
Please go to next page to continue installation: Przejd¼ do nastêpnej strony, aby kontynuowaæ instalacjê
Correct your entries or click the Create New button to continue installation: Popraw wprowadzone dane lub kliknij przycisk <b>Utwórz nowy</b>, aby kontynuowaæ instalacjê
Correct your entries and try again: Popraw wprowadzone dane i spróbuj ponownie
does not exist: nie istnieje
is not writable: nie pozwala na zapis
Error Converting Timezone: B³±d konwersji stefy czasowej
Please change the file permissions of this file: Zmieñ prawa dostêpu do tego pliku
Please change includes dir permission: Proszê zmieniæ przywileje dostêpu dla katalogu "includes", aby umo¿liwiæ zapis innym u¿ytkownikom
Your settings have been saved: Twoje ustawienia zosta³y zapisane
Error you must specify a Single-User Login: B³±d - musisz ustaliæ/podaæ nazwê u¿ytkownika dla logowania pojedyñczego u¿ytkownika
Full Path (no backslashes): Pe³na ¶cie¿ka (bez backslash'ów)
The password contains illegal characters.: Has³o zawiera niedozwolone znaki.
This installation wizard will guide you...: Kreator instalacji pomo¿e ci przeprowadziæ prost± instalacjê programu WebCalendar. Aby uzyskaæ dodatkowe informacje oraz pomoc w rozwi±zywaniu problemów, zobacz
PHP Version Check: Sprawdzenie wersji PHP
Check to see if PHP 4.1.0 or greater is installed: Zaznacz, aby sprawdziæ czy zainstalowano PHP w wersji 4.1.0 lub nowszej
PHP version: Wersja PHP
PHP Settings: Ustawienia PHP
Detailed PHP Info: Szczegó³owe informacje o PHP
Session Check: Sprawdzenie sesji
To test the proper operation of sessions, reload this page: Aby sprawdziæ odpowiednie operacje sesji, od¶wie¿ stronê
You should see the session counter increment each time: Powiniene¶ zobaczyæ zwiêkszanie siê licznika sesji za ka¿dem razem.
SESSION COUNTER: LICZNIK SESJI
Settings.php Status: Status settings.php
The file permissions of settings.php are set...: Ustawione przywileje dostêpu do pliku <b>settings.php</b> nie pozwalaj± instalatorowi na jego modyfikacjê. Aby kontynuowaæ, nale¿y zmieniæ przywileje nastêpujacego pliku.
The file permissions of the includes directory are set...: =
Your settings.php file appears to be valid: Plik <b>settings.php</b> jest poprawny
Configuration Wizard Password: Has³o kreatora instalacji
Create Settings File Password: Utwórz has³o pliku z ustawieniami
db setup directions...: W tej sekcji nawi±¿esz i przetestujesz po³±czenie z serwerem bazy danych. Posiadane konto powinno mieæ PE£NE przywileje umozliwiaj±ce zak³adanie baz, tabel oraz ustanawianie uzytkowników. Je¶li nie jest to mo¿liwe, lub je¶li twój dostêp do bazy danych jest ograniczony, bêdziesz musia³ rêcznie skonfigurowaæ bazê.
Database Status: Status bazy danych
Supported databases for your PHP installation: Bazy danych obs³ugiwane przez Twoj± instalacjê PHP
Your current database settings are able to access the database: Twoje obecne ustawienia pozwalaj± na dostêp do bazy danych.
Please Test Settings: Proszê przetestowaæ ustawienia
Your current database settings are not able...: Twoje obecne ustawienia <b>nie</b> pozwalaj± na dostêp do bazy danych.
Database Settings: Ustawienia bazy danych
Database Type: Typ bazy danych
Server: Serwer
Connection Persistence: Trwa³e po³±czenie
All your database tables appear to be up to date. You may proceed to the: Wszystkie tabele w bazie danych wydaj± siê byæ poprawne i aktualne. Mo¿esz kontynuowaæ do
next page and complete your WebCalendar setup: nastêpnej strony i zakoñczyæ instalacjê WebCalendara
This appears to be a new installation. If this is not correct, please: Wygl±da na to, ¿e to nowa instalacja. Je¶li tak nie jest
go back to the previous page and correct your settings: wróæ na poprzedni± stronê i popraw ustawienia
The database requires some data input: Baza danych wymaga podania pewnych danych
Click Update Database to complete the upgrade: Kliknij <b>Aktualizuj bazê danych</b> aby zakoñczyæ aktualizacjê
This appears to be an upgrade from version: Wygl±da na to, ¿e to aktualizacja z poprzedniej wersji.
In this section we will perform the required database changes to bring your database up to the required level: W tej sekcji przeprowadzimy niezbêdne zmiany w bazie danych, aby aktualizowaæ j± do wymaganego stanu.
If you are using a fully supported database, this step will be performed automatically for you: Je¶li u¿ywasz w pe³ni obs³ugiwanej bazy danych, ten krok zostanie wykonany automatycznie.
If not, the required SQL can be displayed and you should be able: Je¶li nie, niezbêdne zapytania SQL bêd± wy¶wietlone i bêdziesz móg³
to cut &amp; paste it into your database server query window: skopiowaæ je i wkleiæ w oknie zapytañ swojej bazy.
No database actions are required: Nie s± potrzebne ¿adne zmiany w bazie danych
The following database actions are required: Potrzebne s± nastêpuj±ce zmiany
ODBC Underlying Database: Zasadnicza baza danych ODBC
Automatic installation not supported: Instalacja automatyczna nie zosta³a przeprowadzona w ca³o¶ci dla twojej bazy danych. Bêdziesz musia³ rêcznie za³o¿yæ wymagane tabele za pomoc± sugerowanych kwerend SQL. Kliknij na guzik <b>Poka¿ SQL</b>, aby kontynuowaæ. Skopiuj i wklej komendê do okienka zapytania bazy serwera.
This may take several minutes to complete: To mo¿e zaj±æ kilka minut
Install Database: Zainstaluj bazê danych
Update Database: Aktualizuj bazê danych
Display Required SQL: Poka¿ potrzebne zapytania SQL
Return to previous page after processing SQL.: Po rêcznym przeprowadzeniu tej procedury SQL, powróæ do poprzedniej strony i ponownie przetestuj bazê danych, aby skrypt móg³ wykryæ wprowadzone zmiany.
This is the final step in setting up your WebCalendar Installation.: To ostatni krok w konfiguracji nowej instalacji WebCalendara
Timezone Conversion: Konwersja strefy czasowej
It appears that you have: Wygl±da na to, ¿e
NOT: NIE
converted your existing WebCalendar event data to GMT.: dokona³e¶ konwersji danych swojego kalendarza WebCalendar na GMT.
If you have, you may ignore this notice and not proceed with the conversion.: Je¶li dokona³e¶ konwersji, mo¿esz zignorowaæ to ostrze¿enie i nie kontynuowaæ konwersji.
If this is a new installation, you may also ignore this notice.: Je¶li to nowa instalacja, mo¿esz tak¿e zignorowaæ to ostrze¿enie.
It appears that you have NOT converted your existing WebCalendar...: Wygl±da na to, ¿e nie dokona³e¶ konwersji danych swojego kalendarza WebCalendar na GMT. Je¶li dokona³e¶ konwersji, mo¿esz zignorowaæ to ostrze¿enie i nie kontynuowaæ konwersji.. Je¶li to nowa instalacja, mo¿esz tak¿e zignorowaæ to ostrze¿enie.
Convert Data to GMT: Dokonaj konwersji danych na czas GMT
Application Settings: Ustawienia aplikacji
HTTP-based authentication was not detected: Autoryzacja HTTP nie wykryta
You will need to reconfigure your web server if you wish to: Bêdziesz musia³ przekonfigurowaæ swój serwer, je¶li chcesz
select Web Server from the User Authentication choices below.: wybraæ "Serwer" z listy "Autoryzacja u¿ytkownika"
HTTP-based authentication was not detected...: Autoryzacja HTTP-based nie zosta³a wykryta. Bêdziesz musia³ przekonfigurowaæ swój serwer, je¶li wybraæ "Serwer" z poni¿szej listy "Autoryzacja u¿ytkownika".
HTTP-based authentication was detected.: Autoryzacja HTTP zosta³a wykryta
User authentication is being handled by your web server.: Autoryzacja u¿ytkownika odbywa siê na Twoim serwerze
You should select Web Server from the list of User Authentication choices below.: Powiniene¶ wybraæ "Serwer" z poni¿szej listy "Autoryzacja u¿ytkownika"
HTTP-based authentication was detected...: Autoryzacja HTTP zosta³a wykryta. Autoryzacja u¿ytkownika odbywa siê na Twoim serwerze. Powiniene¶ wybraæ "Serwer" z poni¿szej listy "Autoryzacja u¿ytkownika".
Create Default Admin Account: Utwórz domy¶lne konto Administratora
Admin Account Not Found: Nie znaleziono konta administratora
User Authentication: Autoryzacja u¿ytkownika
Web-based via WebCalendar (default): Standardowa poprzez WebCalendar
Web Server: Serwer
Web Server (detected): Serwer (wykryty)
Web Server (not detected): Serwer (niewykryty)
None (Single-User): Brak (jeden u¿ytkownik)
Read-Only: Tylko do odczytu
Environment: ¦rodowisko
Production: Produkcja
Development: Rozwój
Save Settings: Zapisz ustawienia
Launch WebCalendar: Uruchom WebCalendar

########################################
# Page: install/install_functions.php
#
Error updating webcal_config: B³±d aktualizacji konfiguracji programu WebCalendar
Error updating table XXX: B³±d aktualizacji tabeli "XXX": XXX.
Conversion Successful: Konwersja zakoñczona sukcesem
Perl script required: Twoja poprzednia wersja WebCalendar wymaga konwersji danych skryptem PERL. Uruchom /tools/upgrade_to_0.9.7.pl, a nastêpnie wróæ do bie¿±cej strony.
previous version requires updating several tables: Twoja poprzednia wersja WebCalendar wymaga aktualizacji niektórych tabel w bazie danych.

########################################
# Page: themes/theme_inc.php
#
NO PREVIEW AVAILABLE: PODGL¡D NIEDOSTÊPNY

########################################
# Page: tools/reload_remotes.php
#
Include Path: Zastosuj pe³n± ¶cie¿kê dostêpu
Deleting events for: Usuwam zdarzenia dla
Importing events for: Importujê zdarzenia dla
No data returned from: Brak danych z
for non-user calendar: dla kalendarzy bez w³a¶ciciela
No Remote Calendars found: Nie znaleziono zdalnych kalendarzy
Remote Calendars not enabled: Kalendarze zdalne nie s± w³±czone

########################################
# Page: tools/send_reminders.php
#
could not find event id: nie znaleziono id zdarzenia
could not find event id XXX in database.: nie znaleziono zdarzenia o id XXX w bazie.
This is a reminder for the XXX detailed below.: Uwaga: zbli¿a siê XXX opisane poni¿ej.
Pecentage Complete: Procent wykonania
Reminder: Przypomnienie

########################################
# Page: ws/event_mod.php
#
Unsupported action: Dzia³anie nie mo¿e zostaæ wykonane.
Unsupported action XXX.: Dzia³anie XXX nie mo¿e zostaæ wykonane.
No event id specified.: Nie podano id wydarzenia.
not admin: nie jeste¶ administratorem
Not authorized (not admin).: Brak autoryzacji (nie jeste¶ administratorem).

########################################
# Page: ws/get_events.php
#
Checking for events for XXX from date XXX to date XXX.: Sprawdzam zdarzenia zawieraj±ce XXX od dnia XXX do dnia XXX.
Found XXX events in time range.: Znaleziono XXX zdarzeñ dla podanego zakresu czasowego.
Event id=XXX XXX at XXX on XXX.: Zdarzenie: id=XXX "XXX" o XXX w XXX.

########################################
# Page: ws/get_reminders.php
#
Allowing XXX user to view other users calendar.: Zezwalam u¿ytkownikowi XXX na ogl±danie kalendarzy innych u¿ytkowników.
Error Email reminders disabled for user XXX.: B³±d: Emaile przypominaj±ce s± wy³±czone dla u¿ytkownika "XXX".
Number of site_extras XXX.: Liczba dodatków: XXX.
Reminder set for event.: W³±czono funkcjê przypominania dla tego zdarzenia.
Mins Before XXX.: Minut do: XXX.
Event time is XXX.: Czas zdarzenia: XXX.
Remind time is XXX.: Czas przypomnienia: XXX.
Reminders for user XXX, login XXX.: Przypomnienia dla u¿ytkownika "XXX" o nazwie u¿ytkownika "XXX".

########################################
# Page: ws/get_unapproved.php
#
Getting unapproved for user XXX.: Wyszukujê niezatwierdzone wpisy dla u¿ytkownika "XXX".
Event id=XXX XXX already sent.: Zdarzenie id=XXX "XXX" ju¿ zosta³o wys³ane.

########################################
# Page: ws/login.php
#
No login required for single-user mode.: Nazwa u¿ytkownika nie jest wymagana w trybie pojedynczego u¿ytkownika.
No login required for HTTP authentication.: Nazwa u¿ytkownika nie jest wymagana do autoryzacji HTTP.

########################################
# Page: ws/user_mod.php
#
Invalid characters in login: Nieprawid³owe znaki w nazwie u¿ytkownika.
Username XXX does not exist.: U¿ytkownik "XXX" nie istnieje.
You cannot remove admin rights from yourself!: Nie mo¿esz samego siebie pozbawiæ praw administratora!
Unknown error saving user: Nieznany b³±d przy próbie zapisania danych o u¿ytkowniku.

########################################
# Page: ws/ws.php
#
No participants found for event id XXX.: Brak uczestników dla zdarzenia o id: XXX.
Db error Could not find event id XXX.: B³±d bazy: Nie znaleziono wydarzenia o id XXX.
Error Could not find event id XXX in database.: B³±d: Nie znaleziono wydarzenia o id XXX w bazie.
Return current item: WebCalendar