Location: PHPKode > scripts > WebCalendar > WebCalendar-1.2.5/translations/Polish-utf8.txt
# See translations/English-US.txt for instructions.
#
# Translators / Tlumacze:
# Lipowczan Pawel [hide@address.com]
# Jano [hide@address.com]
#
# Last time updated on 09-18-2005
#
# Translations for page: includes/classes/WebCalMailer.class
# loaded from PHPMailer, https://sourceforge.net/projects/phpmailer
#
# $Id: Polish-utf8.txt,v 1.1.2.2 2008/09/05 17:59:22 bbannon Exp $
# 
# PKaszubski [hide@address.com]
# Translation completed on 2008-05-07 01:25
# Translation last updated on 09-05-2008


################################################################################
#            DO NOT "TRANSLATE" THIS SECTION            #
################################################################################
# A lone equal sign "=" to the right of the FIRST colon ": "
# indicates that the "translation" is identical to the English text.
#

# Specify a charset (will be sent within meta tag for each page).

charset: UTF-8

# "direction" need only be changed if using a right to left language.
# Options are: ltr (left to right, default) or rtl (right to left).

direction: =

# In the date formats, change only the format of the terms.
# For example in German.txt the proper "translation" would be
#  __month__ __dd__, __yyyy__: __dd__. __month__ __yyyy__

__mm__/__dd__/__yyyy__: =
__month__ __dd__: =
__month__ __dd__, __yyyy__: =
__month__ __yyyy__: =

################################################################################
################################################################################


########################################
# Page: about.php
#
Title: =
version: wersja
version XXX: wersja XXX
WebCalendar is a PHP application used...: WebCalendar to aplikacja kalendarzowa PHP dla pojedynczego użytkownika lub grupy użytkowników połączonych przez internet / intranet. Można ją także skonfigurować jako kalendarz zdarzeń.
Credits: Autorzy
About: O programie
OK: =

########################################
# Page: access.php
#
Database error: Błąd bazy danych
Database error XXX.: Błąd bazy danych: XXX.
DEFAULT CONFIGURATION: DOMYŚLNA KONFIGURACJA
Go: Idź
Save: Zapisz
Undo: Cofnij
Public Access: Dostęp Publiczny
Admin: Administrator
User Access Control: Kontrola dostępu użytkownika
Allow Access to Other Users Calendar: Udostępniaj kalendarze innych użytkowników
Grant This User Access to My Calendar: Udostępnij mój kalendarz temu użytkownikowi
Type: Typ
Calendar: Kalendarz
View Event: Oglądanie zdarzeń
View: Obejrzyj
Edit: Edytuj
Approve/Reject: Potwierdź/Odrzuć
Events: Zdarzenia
Tasks: Zadania
Journals: Dzieniki
Can Invite: Może zapraszać
Can Email: Może wysyłać emaile
Can See Time Only: Może tylko sprawdzić czas
Assistant: Asystent
Select All: Wybierz wszystkie
Clear All: Wyczyść wszystkie
Public: Publiczne
Confidential: Poufne
Private: Prywatne

########################################
# Page: activity_log.php
#
Next: Następny
Previous: Poprzedni

########################################
# Page: add_entry.php
#
Event XXX is already on your calendar.: Zdarzenie XXX już występuje w Twoim kalendarzu.
Invalid entry id XXX.: Nieprawidłowy identyfikator zdarzenia: "XXX".
a XXX event may not be added to your calendar: Zdarzenie XXX nie może zostać dodane do Twojego kalendarza.
confidential: poufne
private: prywatne
Error adding event: Błąd dodawania zdarzenia
Error adding event XXX.: Błąd dodawania zdarzenia: XXX.

########################################
# Page: admin.php
#
Invalid setting name XXX.: Nieprawidłowa nazwa ustawienia "XXX".
Select: Wybierz
Day: Dzień
Week: Tydzień
Month: Miesiąc
Year: Rok
Bottom: Dół
Top: Góra
Anyone: Wszyscy
Participant: Uczestnik 
Settings: Ustawienia
Groups: Grupy
NonUser Calendars: Kalendarze bez właścicieli
Other: Pozostałe
Email: =
Colors: Kolory
Document background: Tło dokumentu
Document title: Tytuł dokumentu
Document text: Tekst dokumentu
My event text: Treść zdarzenia
Table grid color: Kolor ramek tabeli
Table header background: Tło nagłówka tabeli
Table header text: Tekst nagłówka tabeli
Table cell background: Tło komórki tabeli
Table cell background for current day: Tło komórki bieżącego dnia
Table cell background for days with events: Tło komórek zawierających wydarzenia
Table cell background for weekends: Tło komórki dla dni weekendowych
Table cell background for other month: Tło komórek tabel innych miesięcy
Week number color: Kolor numeru tygodnia
Event popup background: Tło okienka popup z opisem wydarzenia
Event popup text: Opis wydarzenia w okienku popup
System Settings: Ustawienia systemowe
Help: Pomoc
System options: Opcje systemowe
app-name-help: Określa nazwę aplikacji, która będzie się pojawiała jako tytuł przeglądarki na wszystkich stronach oraz na stronie logowania. Wartość którą tutaj wybierzesz zostanie zachowana w pliku z tłumaczeniem pozwalając na obsługe różnych tytułów dla różnych języków
Application Name: Nazwa aplikacji
Translated Name: Przetłumaczona nazwa
Translated Name (XXX): Przetłumaczona nazwa (XXX)
server-url-help: Określa adres bazowy dla aplikacji. Będzie on dodany w momencie wysyłania wiadomości email z powiadomieniami i przypomnieniami
Server URL: Adres internetowy (URL) serwera
home-url-help: Określa adres internetowy strony początkowej. Ścieżka może być absolutna lub względna.
Home URL: Adres internetowy (URL) strony głównej
language-help: Określa, którego języka używać.
Language: Język
Your browser default language is: Domyślnym językiem twojej przeglądarki jest
Your browser default language is XXX.: Domyślnym językiem twojej przeglądarki jest "XXX".
Allow user to use themes: Zezwalaj użytkownikowi na korzystanie ze skórek ("themes")
themes-help: Zezwalaj na jednoczesną aktualizację wielu ustawień w konfiguracji. Etykiety napisane małymi literami są jedynie preferencjami użutkownika.
Themes: Skórki ("Themes")
AVAILABLE THEMES: DOSTĘPNE SKÓRKI ("Themes")
None: Brak
Preview: Podgląd
Site customization: Ustawienia własne
custom-script-help: Pozwala na wprowadzenie własnego Javascriptu lub kaskadowego arkusza stylów CSS, który zostanie dodany do nagłówka każdej strony.
Custom script/stylesheet: Własny skrypt/styl
custom-header-help: Pozwala na wprowadzenie własnego kodu HTML, który będzie dodany na górze każdej strony
Custom header: Własny nagłówek
custom-trailer-help: Pozwala na wprowadzenie własnego kodu HTML, który będzie dodany na dole każdej strony
Custom trailer: Własna stopka
enable-external-header-help: Pozwala na wprowadzanie własnych skryptów/stylów, nagłówków i stopek z zewnętrznego pliku
Allow external file for header/script/trailer: Skrypt/styl, nagłówek, stopka z zewnętrznego pliku
Allow user to override header/trailer: Zezwól na nagłówek/stopkę użytkownika
Date and Time: Data i czas
tz-help: Określa, ile godzin potrzeba do przystosowania czasu serwera do czasu lokalnego.
Server Timezone Selection: Strefa czasowa serwera
display-general-use-gmt-help: Jeśli zaznaczone, współdzielone daty/czasy wyświetlane są w czasie GMT
Display Common Use Date/Times as GMT: Wyświetlaj współdzielone daty/czasy w standardzie GMT
date-format-help: Określa preferowany format daty
Date format: Format daty
Small Task Date: Krótka data zadania
display-week-starts-on: Określa, czy pierwszym dniem tygodnia jest niedziela czy poniedziałek. Jeśli jest to poniedziałek, to numer tygodnia będzie numerem ISO.
Week starts on: Tydzień zaczyna się w
display-weekend-starts-on: Ustaw dzień tygodnia rozpoczynający weekend
Weekend starts on: Weekend zaczyna się w
time-format-help: Określa, którego formatu czasu używać<br /><i>12 godz.:</i> Wyświetla czas jako 1am, 8:10pm, itd.<br /><i>24 godz.:</i> Wyświetla czas jako 1:00, 20:10 itd.
Time format: Format czasu
12 hour: 12 godzin
24 hour: 24 godziny
timed-evt-len-help: Metoda podawania długości zdarzeń
Specify timed event length by: Podawaj długość zdarzenia jako
Duration: Czas trwania
End Time: Czas zakończenia
work-hours-help: Określa czas wyświetlany w widoku dziennym.
Work hours: Godziny pracy
From: Od
to: Do
Appearance: Wygląd
preferred-view-help: Określa preferowany widok (dzień, tydzień, miesiąc lub rok)
Preferred view: Preferowany widok
Allow top menu: Pokaż menu górne
Date Selectors position: Pozycja opcji wyboru daty
menu-themes-help: Ustawienia kolorów i stylów górnego menu
Menu theme: Skórka ("theme") menu
fonts-help: Określa listę czcionek systemowych do użycia (np. "Arial, Helvetica")
Fonts: Czcionki
display-sm_month-help: W widoku miesiąca, wyświetla małe widoki miesięcy 
Display small months: Wyświetl małe widoki miesięcy
display-weekends-help: W widoku tygodnia wyświetla także weekendy
Display weekends: Pokaż weekendy
display-long-daynames-help: Jeśli włączone, wyświetlają się długie nazwy dni
Display long day names: Wyświetl długie nazwy dni
display-alldays-help: Wyświetlaj dni poprzedniego i następnego miesiąca w trybie widoku miesiąca.
Display all days in month view: Wyświetlaj wszystkie dni w trybie widoku miesiąca
display-week-number-help: Określa, czy numer tygodnia (1-52) powinien być wyświetlany w widoku miesiąca i tygodnia.
Display week number: Wyświetl numery tygodni
display-desc-print-day-help: Dodawaj opis wpisu w wersji widoku dziennego do druku
Display description in printer day view: Wyświetl opis w widoku dziennym do druku
yearly-shows-events-help: W widoku rocznym i miesięcznym, wyświetla pogrubioną czcionką dni, które zawierają wydarzenia
Display days with events in bold in month and year views: Pogrubiaj dni z wpisami w widoku miesiąca i roku
display-minutes-help: Jeśli włączone, końcówka :00 będzie zawsze wyświetlana dla pełnych godzin
Display 00 minutes always: Zawsze wyświetlaj :00 minut
display-end-times-help: Wyświetlaj czas zakończenia zdarzeń określonych czasowo
Display end times on calendars: Wyświetlaj czas zakończenia w kalendarzu
allow-view-add-help: Znak '+' będzie wyświetlany, umożliwiając uzytkownikom szybkie dodawanie zdarzeń do kalendarzy innych użytkowników.
Include add event link in views: Włącz przycisk dodawania zdarzenia
lunar-help: Jeśli włączone, wyświetlać się będą ikonki pokazujęce fazy Księżyca w każdym miesiącu
Display Lunar Phases in month view: Wyświetlaj fazy Księżyca w widoku miesiąca
Restrictions: Ograniczenia
allow-view-other-help: Włącza możliwość oglądania kalendarzy innych użytkowników
Allow viewing other users calendars: Zezwalaj na oglądanie kalendarzy innych użytkowników
require-approvals-help: Wymaga zatwierdzenia zdarzenia przez użytkownika
Require event approvals: Wymagaj zatwierdzania zdarzeń
display-unapproved-help: Określa, czy niezatwierdzone wydarzenia bedą wyświetlane w twoim kalendarzu.<br /> Jeśli "tak" wtedy niezatwierdzone wydarzenia bedą wyświetlane (innym kolorem).<br /> Jeśli "Nie" wtedy najpierw bedą musiały zostać zatwierdzone nim pojawią się w Twoim kalendarzu.
Display unapproved: Wyświetlaj niezatwierdzone
conflict-check-help: Sprawdzaj, czy nie ma konfliktów zdarzeń (dwóch zdarzeń tego samego użytkownika w tym samym czasie)
Check for event conflicts: Sprawdzaj, czy nie ma konfliktów zdarzeń
Yes: Tak
No: Nie
conflict-months-help: Sprawdzaj, na ile miesiecy do przodu bedą sprawdzane konflikty zdarzeń.
Conflict checking months: Ilość miesięcy do przodu do sprawdzenia
conflict-check-override-help: Pozwala na akceptowanie konfliktów i przechowywanie dwóch zdarzeń mających miejsce w tym samym czasie
Allow users to override conflicts: Pozwalaj użytkownikom na akceptowanie konfliktów
limit-appts-help: Pozwala na ustalenie globalnego limitu zdarzeń dla każdego użytkownika, jaki może ustalić na dany dzień.
Limit number of timed events per day: Limit zdarzeń na dzień
limit-appts-number-help: Ustala dzienny limit zdarzeń ze sprecyzowanym czasem
Maximum timed events per day: Maksymalna ilość zdarzeń określonych czasowo na dzień
crossday-help: Jesli włączone, wydarzenia trwające dłużej niż dzień będą pokazywane w osobnych dniach
Disable Cross-Day Events: Nie pokazuj pełnego zakresu wydarzeń trwających dłużej niż dzień
disable-location-field-help: Wybranie "Tak" usunie pole "Miejsce" ze stron z informacją o zdarzeniu
Disable Location field: Wyłącz pole "Miejsce"
disable-url-field-help: Wybranie "Tak" usunie pole "URL" ze stron z informacją o zdarzeniu
Disable URL field: Wyłącz pole "URL"
disable-priority-field-help: Wyłącza pole "Priorytet" ze stron z informacją o zdarzeniu
Disable Priority field: Wyłącz pole "Priorytet"
disable-access-field-help: Wyłącza pole "Dostęp" ze stron z informacją o zdarzeniu
Disable Access field: Wyłącz pole "Dostęp"
disable-participants-field-help: Wyłącza pole "Współuczestnicy" ze strony z informacją o zdarzeniu
Disable Participants field: Wyłącz pole "Współuczestnicy"
disable-repeating-field-help: Wyłącza pole "Powtarzanie" ze strony z informacją o zdarzeniu
Disable Repeating field: Wyłącz pole "Powtarzanie"
allow-html-description-help: Zezwalaj na HTML w opisie zdarzeń, lub traktuj tekst jako preformatowany
Allow HTML in Description: Zezwalaj na HTML w opisie
Popups: Okienka pop-ups
disable-popups-help: Wyłącz okienka pop-ups w widoku kalendarza
Disable Pop-Ups: Wyłącz okienka pop-ups.
popup-includes-siteextras-help: Jeśli włączone, okienka pop-up zdarzenia zawierać będą Dodatki Strony - odsyłacz do zdefiniowania własnych dodatkowych pól dla zdarzeń w pliku site_extras.php.
Display Site Extras in popup: Wyświetlaj Dodatki Strony w popup-ach
popup-includes-participants-help: Jeśli włączone, uczestnicy są wyświetlani w podglądzie pop-up zdarzenia.
Display Participants in popup: Wyświetlaj uczestników w okienkach pop-up
Miscellaneous: Różne
remember-last-login-help: Włącza zapamiętywanie ostatnio użytej nazwy użytkownika na stronie logowania (lecz nie hasła) oraz preferencji (wliczając kolory i język).
Remember last login: Pamiętaj ostatnie logowanie
summary_length-help: Maksymalna długość krótkiego opisu w widokach kalendarzowych
Brief Description Length: Maksymalna długość krótkiego opisu
user_sort-help: Określa kolejność sortowania list użytkownika oraz list bez właściciela
User Sort Order: Kolejność sortowania zdefiniowana przez użytkownika
Lastname, Firstname: Nazwisko, imię
Firstname, Lastname: Imię, nazwisko
allow-public-access-help: Pozwalaj na dostęp do publicznego kalendarza dla niezalogowanych
Allow public access: Zezwalaj na dostęp publiczny
public-access-default-visible: Ustala, czy elementy kalendarza publicznego powinny być widoczne dla wszystkich użytkowników
Public access visible by default: Domyślny dostęp do kalendarza publicznego
public-access-default-selected: Podczas dodawania nowego zdarzenia domyślnie ustala publicznego użytkownika jako współuczestnika
Public access is default participant: Użytkownik publiczny jest domyślnym współuczestnikiem
public-access-view-others-help: Użytkownik publiczny może przeglądać kalendarze innych użytkowników
Public access can view other users: Publiczny dostęp do kalendarzy
public-access-can-add-help: Użytkownik publiczny może dodawać nowe zdarzenia (ale muszą zostać zatwierdzone przez administratora)
Public access can add events: Publiczny dostęp do dodawania zdarzeń
public-access-add-requires-approval-help: Ustala czy zdarzenia dodane przez użytkownika publicznego bedą wymagać zatwierdzenia przez administratora
Public access new events require approval: Publiczne zdarzenia wymagają zatwierdzenia
public-access-sees-participants-help: Użytkownik publiczny może przeglądać współuczestników zdarzenia
Public access can view participants: Publiczny dostęp do informacji o współuczestnikach
public-access-override-help: Pozwala na ukrywanie nazw i opisów zdarzeń w publicznym kalendarzu
Override event name/description for public access: Ukrywaj nazwy i opisy zdarzeń w publicznym kalendarzu
public-access-override-text-help: Tekst do wyświetlenia w kalendarzu publicznego dostępu, jeśli powyższa opcja jest włączona
Text to display to public access: Tekst do wyświetlenia
public-access-captcha-help: Jeśli włączone, dodanie wpisu przez użytkownika publicznego wymaga weryfikacji CAPTCHA.
Require CAPTCHA validation for public access new events: Wymagaj weryfikacji CAPTCHA dla nowych zdarzeń dostępnych publicznie
uac-enabled-help: Włącza kontrolę dostępu z poziomu użytkownika
User Access Control enabled: Włącz kontrolę dostępu użytkownika
groups-enabled-help: Włącza obsługę grup, pozwalając użytkownikom na wybieranie użytkonikówna podstawie grup do których należą
Groups enabled: Grupy włączone
user-sees-his-group-help: Jeżeli włączone, użytkownicy nie bedą mogli oglądać kalendarzy użytkowników, którzy nie należą do żadnej z ich grup
User sees only his groups: Użytkownik widzi tylko te grupy
nonuser-enabled-help: Jeżeli włączone, administratorzy bedą mieli możliwość dodawania kalendarzy bez właścicieli
Nonuser enabled: Kalendarze bez właścicieli włączone
nonuser-list-help: Gdzie wyświetlać kalendarze bez właścicieli na liście współuczestników
Nonuser list: Miejsce wyświetlania kalendarzy bez właścicieli
Enabled: Włączone
reports-enabled-help: Włącza opcje tworzenia raportów.
Reports enabled: Raporty włączone
subscriptions-enabled-help: Ustala, czy użytkownicy zdalni mogą korzystać z zasobów WebCalendara
Allow remote subscriptions: Zezwalaj na zdalne subskrypcje
remotes-enabled-help: Zezwalaj użytkownikom na załadowanie zdalnych plików .ics korzystając z adresu URL.
Allow remote calendars: Zezwól na zdalne kalendarze
rss-enabled-help: Ustala, czy informacje z kalendarza użytkownika mogą być dostępne przez RSS
Enable RSS feed: Uruchom RSS
categories-enabled-help: Włącza obsługę dla kategorii zdarzeń
Categories enabled: Kategorie włączone
icon_upload-enabled-help: Jeśli włączone, użytkownicy mogą wysyłać na serwer ikonki dla kategorii
Category Icon Upload enabled: Użytkownicy mogą wysyłać własne ikonki dla kategorii
Requires: Wymaga
folder to exist: istnienia katalogu
(Requires XXX folder to exist.): (Wymaga istnienia katalogu XXX.)
display-tasks-help: Wyświetlaj okienka z krótkimi listami zadań w widoku kalendarzowym miesiąca oraz dnia
Display small task list: Wyświetlaj krótkie listy zadań
display-tasks-in-grid-help: Wyświetlaj także zadania w kalendarzach
Display tasks in Calendars: Wyświetlaj zadania w kalendarzach
allow-external-users-help: Pozwala na dodawanie użytkowników bez kalendarzy (zewnętrznych). Można dzięki temu wprowadzać ich do listy współuczestników.
Allow external users: Zezwalaj na zewnętrznych użytkowników
external-can-receive-notification-help: Włącza wysyłanie emailem informacji do zewnętrznych użytkowników jeśli zdarzenie jest dodawane, zmieniane lub usuwane.
External users can receive email notifications: Informacje emailowe dla zewnętrznych użytkowników
external-can-receive-reminder-help: Włącza wysyłanie emailem przypominaczy do zewnętrznych użytkowników jeśli zdarzenie jest dodawane, zmieniane lub usuwane.
External users can receive email reminders: Przypomnienia emailowe dla użytkowników zewnętrznych
allow-self-registration-help: Zezwala na samodzielną rejestrację nowych użytkowników
Allow self-registration: Samodzielna rejestracja
use-blacklist-help: Włącz limity dostępu do kalendarza względem adresów IP
Restrict self-registration to blacklist: Włącz czarną listę IP
allow-self-registration-full-help: Pozwól nowym użytkownikom na dokończenie procesu rejestracji online.
Use self-registration email notifications: Włącz zabezpieczenia email podczas samodzielnej rejestracji (antyspam)
allow-attachment-help: Zezwala uzytkownikom na dodawania załączników do zdarzeń.
Allow file attachments to events: Zezwól na załączniki w zdarzeniach
Admin and owner can always add attachments if enabled.: Jeśli włączone, Administrator i właściciel będą mogli dodawać załączniki.
allow-comments-help: Pozwól użytkownikom dodawać komentarze do zdarzeń.
Allow comments to events: Zezwól na komentarze do zdarzeń
Admin and owner can always add comments if enabled.: Jeśli włączone, administrator i właściciel mogą zawsze dodać komentarz.
email-enabled-help: Włącza wysyłanie emaili z informacjami i przypominaczami. Ustaw "nie", jeśli twój serwer nie jest odpowiednio skonfigurowany do wysyłania poczty.
Email enabled: Emaile włączone
email-default-sender: Ustala domyślnego nadawcę wiadomości
Default sender address: Domyślny adres nadawcy
email-mailer: =
Email Mailer: Program pocztowy
email-smtp-host: Host(y) SMTP (oddzielaj przecinkami)
SMTP Host name(s): Nazwa/nazwy hosta/hostów SMTP
email-smtp-port: Numer portu SMTP (zwykle 25)
SMTP Port Number: Numer portu SMTP
email-smtp-auth: Używaj autoryzacji SMTP
SMTP Authentication: Autoryzacja SMTP
email-smtp-username: Nazwa użytkownika na serwerze SMTP jeśli używana jest autoryzacja
SMTP Username: Nazwa użytkownika SMTP
email-smtp-password: Hasło SMTP jeśli używana jest autoryzacja
SMTP Password: Hasło SMTP
Default user settings: Domyślne ustawienia użytkownika
email-format: Określ preferowany format dla wiadomości email: HTML lub zwykły tekst
Email format preference: Ustawienie preferowanego formatu dla wiadomości email
HTML: =
Plain Text: Zwykły tekst
email-include-ics: Dołączaj plik w formacie iCalendar (.ics) do wiadomości email
Include iCalendar attachments: Stosuj załączniki iCalendar
email-event-reminders-help: Ustala, czy wysyłać przypomnienia
Event reminders: Wysyłaj przypomnienia
email-event-added: Ustala, czy wysyłać informacje o dodaniu zdarzenia
Events added to my calendar: Wysyłaj zawiadomienia o dodaniu nowego zdarzenia
email-event-updated: Ustala, czy wysyłać zawiadomienia o modyfikacji zdarzenia
Events updated on my calendar: Wysyłaj zawiadomienia o modyfikacji istniejącego zdarzenia
email-event-deleted: Ustala, czy wysyłać zawiadomienia o usunięciu zdarzenia
Events removed from my calendar: Wysyłaj zawiadomienia o usunięciu istniejącego zdarzenia
email-event-rejected: Ustala, czy wysyłać zawiadomienia o odrzuceniu zdarzenia przez współuczestnika
Event rejected by participant: Wysyłaj zawiadomienia o odrzuceniu istniejącego zdarzenia
email-event-create: Ustala, czy autor wpisu otrzyma zawiadomienie email
Event that I create: Zdarzenie utworzone przeze mnie
Color options: Opcje kolorów
Allow user to customize colors: Pozwala użytkownikowi na wybór własnych kolorów
gradient-colors: Jeśli włączone, użyte zostaną gradienty kolorów. Może mieć wpływ na działanie programu.
Enable gradient images for background colors: Włącz gradienty dla kolorów tła
Not available: Niedostępny
Background Image options: Opcje obrazu tła
bgimage-help: Adres URL wybranego obrazu tła. Można użyć ścieżki względnej.
Background Image: Obraz tła
bgrepeat-help: Ustawienia powielania obrazu tła.
Background Repeat: Powtórz tło

########################################
# Page: adminhome.php
#
Assistants: Asystenci
Preferences: Opcje
Control Panel: Panel kontrolny
Users: Użytkownicy
Account: Konto
Categories: Kategorie
Views: Widoki
Layers: Warstwy
Reports: Raporty
Delete Events: Kasuj zdarzenia
Activity Log: Dziennik/Rejestr działań
System Log: Log systemowy
Public Preferences: Opcje dostępu publicznego
Unapproved Public Events: Niezatwierdzone zdarzenia publiczne
Administrative Tools: Narzędzia administracyjne

########################################
# Page: ajax.php
#
Duplicate Name: Powtórzona nazwa
Duplicate Name XXX: Powtórzona nazwa: "XXX".
Username already exists.: Podana nazwa użytkownika jest już zajęta.
Username XXX already exists.: Nazwa użytkownika "XXX" jest już zajęta.
Email address already exists.: Podany email jest już przypisany do innego użytkownika.
Email address XXX already exists.: Email "XXX" jest już przypisany do innego użytkownika.

########################################
# Page: approve_entry.php
#
Additional Comments (optional): Uwagi dodatkowe (opcjonalne)
Approve and Send: Zatwierdź i wyślij
Approve and Exit: Zatwierdź i wyjdź
(Your comments will be emailed to the event creator.): (Twoje uwagi zostaną wysłane do autora wpisu.)
Hello: Witaj
Hello, XXX.: Witaj, XXX.
An appointment has been approved and comments added by: Zaaprobowane zostało spotkanie i uwagi dodane przez
XXX has approved an appointment and added comments.: XXX zaaprobował spotkanie i dodał uwagi.
The subject was: Tematem było
Subject XXX: Temat: "XXX".
The description is: Opis brzmi:
Description XXX: Opis: "XXX".
Date: Data
Date XXX: Data: XXX
Time: Czas
Time XXX: Czas: XXX
Comments: Uwagi
Comments XXX: Uwagi: XXX
Approved w/Comments by XXX.: Zatwierdził i uwagi dodał: XXX.

########################################
# Page: assistant_edit.php
#
Admin mode: Tryb administratora
Your assistants: Twoi asystenci

########################################
# Page: availability.php
#
Program Error: Błąd programu
No XXX specified!: Nie podano XXX!
Program Error No XXX specified!: Błąd programu: Nie podano XXX!
user: użytkownik
year: rok
month: miesiąc
day: dzień

########################################
# Page: category.php
#
Category Icon: Ikona kategorii
Global: Globalny
Category Name: Nazwa kategorii
Color: Kolor
Remove Icon: Usuń ikonę
Add Icon to Category: Dodaj ikonę do kategorii
Upload: Wyślij
gif 3kb max: (gif, maks. 3kb)
Search for existing icons: Szukaj wśród istniejących ikon
Add: Dodaj
Delete: Skasuj
entry: wpis
Are you sure you want to delete this XXX?: Czy na pewno chcesz usunąć XXX?
Make New Category: Utwórz nową kategorię

########################################
# Page: category_handler.php
#
File size exceeds maximum.: Rozmiar pliku przekracza dopuszczalną wielkość.
File is not a gif image.: Plik nie jest obrazem w formacie gif.

########################################
# Page: catsel.php
#
AVAILABLE CATEGORIES: DOSTĘPNE KATEGORIE
ENTRY CATEGORIES: KATEGORIE WPISÓW
Remove: Usuń
Global Category: Kategoria globalna
Cancel: Anuluj

########################################
# Page: colors.php
#
Add Custom: Dodaj własny kolor
Basic Colors: Kolory podstawowe
Current Color: Aktualny kolor
Custom Colors: Kolory własne użytkownika
Old Color: Poprzedni kolor

########################################
# Page: del_entry.php
#
An appointment has been canceled for you by: Twoje spotkanie zostało skasowane przez
XXX has canceled an appointment.: XXX skasował spotkanie.

########################################
# Page: doc.php
#
Invalid blob id: Niepoprawne id "bloba"

########################################
# Page: docadd.php
#
Add Comment: Dodaj uwagę
Add Attachment: Dodaj załącznik
Subject: Temat
Comment: Uwaga
Upload file: Wyślij plik
Description: Opis

########################################
# Page: docdel.php
#
Removed: Usunięte

########################################
# Page: edit_entry.php
#
am: przed południem
pm: po południu
days: dni
hours: godzin(y)
minutes: minut(y)
You are not authorized to edit this task: Nie masz autoryzacji, by edytować to zadanie.
task: zadanie
You are not authorized to edit this XXX.: Nie masz autoryzacji, by edytować to XXX.
is in a different timezone than you are. Currently: jest w innej strefie czasowej niż ty. Aktualnie:
hour ahead of you: godzina przed tobą
hour behind you: godzina za tobą
hours ahead of you: godzin(y) przed tobą
hours behind you: godzin(y) za tobą
XXX is in a different timezone (ahead): (XXX jest w innej strefie czasowej (przed tobą)
XXX is in a different timezone (behind): (XXX jest w innej strefie czasowej (za tobą)
Time entered here is based on your Timezone.: Podany czas jest ustalony na podstawie twojej strefy czasowej
Edit Entry: Edytuj wpis
Add Entry: Dodaj wpis
Details: Szczegóły
Participants: Uczestnicy
Repeat: Powtarzaj
Reminders: Przypomnienia
brief-description-help: Powinien to być krótki opis (około 20 znaków) wydarzenia. Będzie wyświetlany w kalendarzu.
Brief Description: Krótki opis
full-description-help: Powinien to być pełny opis wydarzenia. Będzie wyświetlany podczas oglądania wydarzenia.
Full Description: Pełen opis
access-help: Określa poziom dostępu do wydarzenia.<br /><i>Publiczny</i>: Każdy może oglądać wszystkie szczegóły wydarzenia.<br /><i>Poufny</i>: Inni użytkownicy widzą wpis, ale nie mogą oglądać jego szczegółów.
Access: Dostęp
priority-help: Określa priorytet wydarzenia. Wysoki priorytet będzie wyświetlany pogrubioną czcionką.
Priority: Priorytet
High: Wysoki
Medium: Średni
Low: Niski
category-help: Określa kategorię danego zdarzenia
Category: Kategoria
completed-help: Data ukończenia zadania. Wyświetla się tylko, jeśli procent wykonania u każdego uczestnika wynosi 100%.
Date Completed: Data ukończenia
percent-help: Procent wykonania dla tego użytkownika
Percent Complete: Procent wykonania
All Percentages: Wszystkie wartości procentowe
location-help: Miejsce zdarzenia
Location: Miejsce
url-help: Adres internetowy (URL)
URL: Adres URL
date-help: Określa datę wydarzenia.
Start Date: Data rozpoczęcia
Untimed event: Zdarzenie nieokreślone czasowo
Timed event: Zdarzenie określone czasowo
All day event: Zdarzenie całodobowe
Timezone Offset: Przesunięcie strefy czasowej
time-help: Określa czas wydarzenia. <ul><li>"Zdarzenie określone czasowo" (dla wydarzenia, które ma mieć miejsce o określonej godzinie danego dnia)</li><li>"Zdarzenie nieokreślone czasowo" (dla wydarzenia, które nie ma przypisanej konkretnej godziny (np. święto)</li><li>"Zdarzenie całodobowe" (dla wydarzenia, które toczą się przez cały dzień (np. nieobecność w pracy)</li></ul>
duration-help: Określa (w minutach) czas trwania wydarzenia.<br /><i>Może zostać puste.</i>
end-time-help: Określa godzinę, o której zdarzenie powinno się skończyć
Start Time: Data rozpoczęcia
Due Date: Data zakończenia
Due Time: Godzina zakończenia
Site Extras: Dodatki
participants-help: Lista uczestników dla tego wpisu.
Availability: Dostępność
external-participants-help: Określa listę uczestników dla zdarzenia, którzy nie są użytkownikami kalendarza. Użytkownicy powinni być uszeregowani - jeden na linię - i mogą zawierać adres email. Jeżeli adres email jest podany, użytkownik może ubiegać się o otrzymywanie zawiadomień i przypomnień.
External Participants: Uczestnicy zewnętrzni 
repeat-type-help: Wybierz, z jaką częstotliwością wydarzenie ma być powtarzane.<i>Co miesiąc (wg dnia)</i> pozwala powtarzać wydarzenie w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, trzeci wtorek .. itd. <i>Co miesiąc (wg daty)</i> pozwala powtarzać wydarzenie tego samego dnia każdego miesiąca.
Daily: codziennie
Weekly: co tydzień
Monthly: co miesiąc
by day: wg dnia
by date: wg daty
by position: wg pozycji
Monthly (by day): co miesiąc (wg dnia)
Monthly (by date): co miesiąc (wg daty)
Monthly (by position): co miesiąc (wg pozycji)
Yearly: co rok
Manual: ustaw ręczne
Expert Mode: Tryb zaawansowany
repeat-end-date-help: Określa datę, do której dane wydarzenie ma byc ponawiane.
Ending: Zakończenie
Forever: Bez daty końcowej
Use end date: Użyj daty zakończenia
Number of times: Ilość powtórzeń
repeat-frequency-help: Określa, jak często wydarzenie ma być powtarzane. Domyślnie 1 oznacza, że będzie powtarzane za każdym razem. Przy ustawieniu 2, będzie powtarzane co drugi tydzień (jeśli <i>Typ powtarzania</i> jest ustawiony na <i>Co tydzień</i>), co drugi miesiąc (jeżeli <i>Typ powtarzania</i> jest ustawiony na <i>Co miesiąc</i>), itd.
Frequency: Częstotliwość
Weekdays Only: Tylko dni robocze
Week Start: Początek tygodnia
repeat-bydayextended-help: Umożliwia wybór dnia wystąpienia jako dnia tygodnia.
ByDay: Dzień tygodnia
All: Wszystkie
repeat-month-help: Określa, w których miesiącach zdarzenie ma być ponawiane. 
ByMonth: Miesiąc
repeat-bysetpos-help: Umożliwia wybór dnia wystąpienia w oparciu o pozycję w miesiącu.
BySetPos: Pozycja w miesiącu
repeat-bymonthdayextended-help: Umożliwia wybór dnia wystąpienia w oparciu o datę.
ByMonthDay: Dzień w miesiącu
repeat-byweekno-help: Umożliwia określenie listy tygodni, w których wydarzenie ma się powtórzyć (1,2...53,-53,-52...-1).
ByWeekNo: Numer tygodnia w roku
repeat-byyearday-help: Umożliwia określenie listy numerowanych dni w roku, w które wydarzenie ma się powtórzyć (1,2...366,-366,-365...-1).
ByYearDay: Numer dnia w roku
repeat-exceptions-help: Dodatkowe dni, kiedy wydarzenie powinno lub nie powinno się odbyć.
Exclusions: Wyjątki
Inclusions: Dodatkowe wystąpienia
Add Exception: Dodaj wyjątek
Add Inclusion: Dodaj wystąpienie
Delete Selected: Usuń zaznaczone
Send Reminder: Wyślij przypomnienie
When: Kiedy
Use Date/Time: Użyj daty/godziny
Use Offset: Użyj odstępu czasowego
Before: Przed
After: Po
Start: Rozpoczęcie
End/Due: Zakończenie
Times: Ile razy
Every: Co
CAPTCHA Warning: <b>Uwaga:</b> Nie można zastosować CAPTCHA bez rozszerzenia GD dla PHP!<br />
Delete entry: Skasuj wpis
You are not authorized to edit this entry.: Nie masz autoryzacji, by edytować ten wpis

########################################
# Page: edit_entry_handler.php
#
A new appointment has been made for you by: Zostało ustalone nowe spotkanie
XXX has made a new appointment.: XXX ustalił nowe spotkanie.
An appointment has been updated by: Spotkanie zostało zaktualizowane przez
XXX has updated an appointment.: XXX zaktualizował spotkanie.
Security violation!: Naruszenie zabezpieczenia!
You must enter the anti-spam text on the previous page.: Musisz wprowadzić tekst antyspamowy na poprzedniej stronie.
The following conflicts with the suggested time: Następujące wydarzenia kolidują z sugerowanym czasem
User removed from participants list.: Użytkownik usunięty z listy współuczestników.
Please look on: Proszę, spójrz na
to accept or reject this appointment: aby zatwierdzić bądź odrzucić to spotkanie
to view this appointment: aby obejrzeć to spotkanie
Please look on XXX to accept or reject this appointment.: Proszę, spojrz na XXX, aby zaakceptować bądź odrzucić to spotkanie.
Please look on XXX to view this appointment.: Proszę, spojrz na XXX, aby obejrzeć szczegóły tego spotkania.
Scheduling Conflict: Konflikt w harmonogramie
Your suggested time of: Twój sugerowany czas
conflicts with the following existing calendar entries: koliduje z następującymi wpisami kalendarza

########################################
# Page: edit_layer.php
#
Add Layer: Dodaj warstwę
Edit Layer: Warstwa edycji
Source: Źródło
Duplicates: Duplikaty
Show layer events that are the same as your own: Pokaż zdarzenia wartwy, które pokrywają się z twoimi własnymi
Add to Others: Dodaj do innych
Add to My Calendar: Dodaj do mojego kalendarza
Delete layer: Usuń warstwę

########################################
# Page: edit_layer_handler.php
#
You cannot create a layer for yourself.: Nie możesz utworzyć warstwy dla samego siebie
You can only create one layer for each user.: Możesz utworzyć tylko jedną warstwę na użytkownika

########################################
# Page: edit_nonusers.php
#
NONUSER_PREFIX not set: NONUSER_PREFIX nie został ustawiony w pliku config.php
word characters only: może zawierać tylko litery i cyfry
Add User: Dodaj użytkownika
Edit User: Edytuj użytkownika
Calendar ID: ID kalendarza
First Name: Imię
Last Name: Nazwisko
Is public calendar: Jest kalendarzem publicznym

########################################
# Page: edit_remotes.php
#
Add Remote Calendar: Dodaj kalendarz zdalny
Edit Remote Calendar: Edytuj kalendarz zdalny
Create Layer: Utwórz warstwę
Reload: Odśwież/Przeładuj
Required to View Remote Calendar: Wymagane do oglądania kalendarzy zewnętrznych

########################################
# Page: edit_remotes_handler.php
#
Error: Błąd
Import Results: Importuj wyniki
Events successfully imported: Wydarzenia pomyślnie zaimportowano
Create a new layer to view this calendar: Utwórz nową warstwę, by oglądać ten kalendarz
Errors: Błędy
There was an error parsing the import file or no events were returned: Błąd przekazania importowanego pliku lub brak zdarzeń zwróconych

########################################
# Page: edit_report.php
#
Tomorrow: Jutro
Today: Dzisiaj
Yesterday: Wczoraj
Day before yesterday: Przedwczoraj
Next week: Następny tydzień
This week: Ten tydzień
Last week: Zeszły tydzień
Week before last: Przed tygodniem
Next week and week after: Następny i kolejny tydzień po nim
This week and next week: Ten i następny tydzień
Last week and this week: Poprzedni i bieżący tydzień
Last two weeks: Poprzednie dwa tygodnie
Next month: Następny miesiąc
This month: Ten miesiąc
Last month: Ostatni miesiąc
Month before last: Przedostatni miesiąc
Next year: Następny rok
This year: Ten rok
Last year: Ostatni rok
Year before last: Przedostatni rok
Next 14 days: Następne 14 dni
Next 30 days: Następne 30 dni
Next 60 days: Następne 60 dni
Next 90 days: Następne 90 dni
Next 180 days: Następne 180 dni
Next 365 days: Następne 365 dni
Invalid report id.: Nieprawidłowy id raportu
Invalid report id XXX.: Nieprawidłowy id raportu: "XXX".
Unnamed Report: Nienazwany raport
Add Report: Dodaj raport
Edit Report: Edytuj raport
Report name: Nazwa raportu
User: Użytkownik
Current User: Bieżący użytkownik
Include link in menu: Dołącz łącze w menu
Include standard header/trailer: Dołącz standardowy nagłówek/zwiastun
Include previous/next links: Dołącz poprzednie/następne łącza
Include empty dates: Dołącz puste daty
Date range: Przedział daty
Template variables: Zmienne szablonowe
Page template: Szablon strony
Day template: Szablon dnia
Event template: Szablon zdarzenia
report: raport

########################################
# Page: edit_report_handler.php
#
No such report id XXX.: Nie ma raportu o takim id: "XXX".
Variable N not found: Nie odnaleziono zmiennej N
Variable XXX not found.: Nie odnaleziono zmiennej <tt>XXX</tt>.

########################################
# Page: edit_template.php
#
Edit Custom Header: Edytuj własny nagłówek
Edit Custom Script/Stylesheet: Ustaw własny skrypt/styl
Edit Custom Trailer: Edytuj własną stopkę

########################################
# Page: edit_user.php
#
Username: Użytkownik
E-mail address: Adres e-mail
Password: Hasło
again: ponów
Disabled for demo: Wyłączony w wersji demo
Change Password: Zmień hasło
New Password: Nowe hasło
Set Password: Nadaj hasło

########################################
# Page: edit_user_handler.php
#
Deleting users not supported.: Brak obsługi usuwania użytkowników
The passwords were not identical.: Hasła nie są takie same
You have not entered a password.: Nie wprowadziłeś hasła
Username cannot be blank.: Nazwa użytkownika nie może być pusta

########################################
# Page: export.php
#
Export: Eksportuj
Export format: Format eksportu
Include all layers: Dołącz wszystkie warstwy
Include deleted entries: Dołącz skasowane wpisy
Export all dates: Eksportuj wszystkie daty
Start date: Data początkowa
End date: Data końcowa
Modified since: Zmodyfikowane po

########################################
# Page: export_handler.php
#
export format not defined or incorrect: niezdefiniowany lub niepoprawny format eksportu

########################################
# Page: freebusy.php
#
No user specified.: Nie podano nazwy użytkownika

########################################
# Page: groups.php
#
Add New Group: Dodaj nową grupę

########################################
# Page: group_edit.php
#
Unnamed Group: Grupa bezimienna
Add Group: Dodaj grupę
Edit Group: Edytuj grupę
Group name: Nazwa grupy
Updated: Zaktualizowany
Created by: Stworzony przez

########################################
# Page: group_edit_handler.php
#
You must specify a group name: Musisz podać nazwę grupy

########################################
# Page: help_admin.php
#
Auto-refresh calendars: Automatycznie odświeżaj kalendarze
auto-refresh-help: Włącza okresowe autoodświeżanie stron z widokiem dziennym, tygodniowym, miesięcznym oraz z listą niezatwierdzonych zdarzeń
Auto-refresh time: Odświeżaj automatycznie co
auto-refresh-time-help: Określa okres automatycznego odświeżania
Display days with events in bold in year view: Wyświetlaj w widoku rocznym dni z wydarzeniami czcionką pogrubioną
Display weekends in week view: Wyświetl weekendy w widoku tygodniowym
Time interval: Bloki czasowe
time-interval-help: Określa, jak długie będą bloki czasowe w widoku tygodniowym i dziennym
Nonuser: Kalendarze bez właścicieli
user-customize-color: Ustala, czy użytkownicy mogą ustalać swoje własne schematy kolorów.
enable-gradient-help: Używaj gradientów podczas wypełniania komórek tabeli.
Manually entering color values: Ręczne wprowadzanie wartości kolorów
colors-help: Wszystkie kolory powinny być określone w heksagonalnym formacie "#RRGGBB" gdzie "RR" jestt wartością czerwieni, "GG" jest wartością zielonego i "BB" jest wartością niebieskiego.

########################################
# Page: help_bug.php
#
Report Bug: Błąd raportu
Please include all the information below when reporting a bug.: Proszę załączyć wszystkie informacje poniżej w zawiadomieniu o błędzie w programie.
Also, please use English rather than: Bardzo proszę, by językiem raportu był <strong>angielski</strong>, nie 
Also, please use English rather than XXX.: Bardzo proszę, by językiem raportu był <strong>angielski</strong>, nie XXX.

########################################
# Page: help_docs.php
#
WebCalendar Documentation: Dokumentacja programu WebCalendar
Currently in English only.: Aktualnie dostępne jedynie w jęz. angielskim.

########################################
# Page: help_edit_entry.php
#
Adding/Editing Calendar Entries: Dodawanie/edycja wpisów kalendarza
Repeat Type: Typ powtarzania
For More Information...: Więcej informacji...
Repeat End Date: Powtórz datę zakończenia
Repeat Day: Powtórz dzień
repeat-day-help: Określa, w które dni tygodnia wydarzenie ma być powtarzane. Używane jest tylko, gdy <i>Typ powtarzania</i> jest ustawiony na <i>Co tydzień</i>.

########################################
# Page: help_import.php
#
Import: Importuj
Palm Desktop: Palmtop
This form will allow you to import entries from the Palm Desktop Datebook.: Ten formularz pomoże ci zaimportować wpisy z twojego kalendarza w palmtopie
It should be located in your Palm directory in <tt>datebook/datebook.dat</tt> in a subdirectory named by your username.: Powinien być umieszczony w katalogu <tt>datebook/datebook.dat</tt> w podkatalogu wg. nazwy użytkownika
The following entries will not be imported: Następujące wpisy nie zostaną zaimportowane
Entries older than the current date: Wpisy starsze od bieżącej daty
Entries created in the Palm Desktop...: Wpisy utworzone w Palmtopie, które nie zostały HotSync'owane
Anything imported from Palm will be overwritten during the next import (unless the event date has passed).: Wszystko zaimportowane z Palmtopa będzie nadpisane podczas kolejnego importu (chyba że data zdarzenia minęła). 
Therefore, updates should be made in the Palm Desktop.: Dlatego aktualizacje powinny być przeprowadzone w Palmtopie.
vCal: =
This form will import vCalendar (.vcs) 1.0 events: Ten formularz zaimportuje zdarzenia vCalendar (.vcs) 1.0
The following formats have been tested: Podane formaty zostały przetestowane
This form will import iCalendar (.ics) events: Ten formularz zaimportuje zdarzenia iCalendar (.ics)
Enabling: Włączenie
Overwrite Prior Import: Nadpisz poprzednio importowane
will cause events imported previously, that used the same UID as an event from the new import file, to be marked as deleted. This should allow an updated iCalendar file to be imported without creating duplicates.: spowoduje, że zdarzenia poprzednio zaimportowane, które miały ten sam UID, co zdarzenie aktualnie importowane, zostaną oznaczone jako skasowane. Dzięki temu plik iCalendar zostanie zaimportowany bez duplikatów.

########################################
# Page: help_index.php
#
Help Index: Indeks pomocy
About WebCalendar: O programie WebCalendar

########################################
# Page: help_layers.php
#
Layers are useful for displaying...: Warstwy to użyteczny dodatek, który pozwala na wyświetlanie zdarzeń innych użytkowników w twoim własnym kalendarzu. Możesz ustalić użytkownika i kolor jego zdarzeń, które mają być pokazywane.
Add/Edit/Delete: Dodaj/Edytuj/Usuń
Clicking the Edit Layers link in the admin section at the bottom of the page will allow you to add/edit/delete layers.: Klikając na łącze Edytuj Warstwy w sekcji administracyjnej na dole strony pozwoli ci na dodanie/edycję/kasowanie warstw.
The text color of the new layer that will be displayed in your calendar.: Kolor tekstu nowej warstwy która będzie wyświetlona w twoim kalendarzu
Disabling: Wyłączanie
Press the Disable Layers link in the admin section at the bottom of the page to turn off layers.: Naciśnij łącze Wyłącz Warstwy w sekcji administracyjnej na dole strony, aby wyłączyć warstwy.
If checked, events that are duplicates of your events will be shown.: Jeżeli zaznaczone, zdarzenia, które się powtarzają z twoimi, będą pokazane
Press the Enable Layers link in the admin section at the bottom of the page to turn on layers.: Naciśnij łącze Włącz Warstwy w sekcji administracyjnej na dole strony, aby włączyć warstwy.
Specifies the user that you would like to see displayed in your calendar.: Określa użytkownika, którego chciałbyś widzieć w swoim kalendarzu

########################################
# Page: help_pref.php
#
Default Category: Domyślna kategoria
default-category-help: Określa domyślną kategorię, do której nowe zdarzenie będzie dodane
When I am the boss: Kiedy jestem szefem
Email me event notification: Zawiadomienie o zdarzeniu "napisz do mnie"
email-boss-notifications-help: Ustala, czy szefowie mają dostawać emaile z informacjami o zdarzeniach
I want to approve events: Chcę zatwierdzić zdarzenia
boss-approve-event-help: Ustala, czy szefowie będą musieli zatwierdzić zdarzenia dodane przez asystentów
Subscribe/Publish: Subskrybuj/Publikuj
Allow remote publishing: Włącz zdalną publikację
allow-remote-publishing-help: Zezwala, czy zdalny klient iCal może publikować zdarzenia w tym kalendarzu
remote-publishing-url-help: Wyświetla URL, który powieniem być użyty w kliencie iCal aby połączyć się z WebCalendarem
allow-remote-subscriptions-help: Określa, czy zdalny użytkownik może być dodany do listy subskrypcji do twojego kalendarza, pozwalając im na oglądanie twoich zdarzeń we włączonej aplikacji iCal (takich jak Apple's iCal albo Mozilla)
remote-subscriptions-url-help: Wyświetla adres internetowy, na który użytkownicy powinni pisać, by zapisać się na listę subskrypcji do twojego kalendarza.
Enable FreeBusy publishing: Włącz FreeBusy
freebusy-enabled-help: Ustala, czy użytkownik jest dostępny za pomocą standardu iCal FreeBusy
freebusy-url-help: Adres dostępu do listy FreeBusy
rss-feed-url-help: Adres dostępu do RSS

########################################
# Page: help_uac.php
#
Allows for fine control of user access and permissions. Users can also grant default and per individual permission if authorized by the administrator.: Umożlwia dokładną kontrolę dostępu i przywilejów użytkowników. Autoryzowani przez administratora użytkownicy mogą udzielać zezwoleń globalnych i indywidualnych.
If disabled, this user cannot send you emails.: Jeśli wyłączone, ten użytkownik nie może wysyłac do ciebie emaili.
If disabled, this user cannot see you in the participants list.: Jeśli wyłączone, ten użytkownik nie może cię zobaczyć na liście uczestników.
If enabled, this user cannot view the details of any of your entries.: Jeśli włączone, ten użytkownik nie może oglądać szczegółów twoich wpisów.

########################################
# Page: icalclient.php
#
Publishing Disabled (Admin): Publikacja wyłączona (Administrator)
Publishing Disabled (User): Publikacja wyłączona (Użytkownik)

########################################
# Page: icons.php
#
Click to Select: kliknij, aby wybrać
Current Icons on Server: Ikony dostępne na serwerze

########################################
# Page: import.php
#
Disabled: Wyłączone
Import format: Format importu
Exclude private records: Wyklucz prywatne wpisy
Repeated items are imported separately. Prior imports are not overwritten.: Wpisy powtarzające się są importowane osobno. Uprzednio importowane wpisy nie są nadpisywane.

########################################
# Page: import_handler.php
#
No file: Brak pliku
Error deleting palm events from webcalendar.: Błąd kasowania wpisu z palmtopa w WebCalendarze.
Events from prior import marked as deleted: Zdarzenia z wcześniejszego importu zostały zaznaczone jak skasowane
Conflicting events: Wydarzenia konfliktowe
The import file contained no data: Plik importowany nie zawierał żadnych danych

########################################
# Page: layers.php
#
Layer: Warstwa
Edit layer: Edytuj warstwę
Enable layers: Włącz wartswy
Layers are currently: Warstwy są aktualnie
Disable Layers: Wyłączenie warstw
Click here: Kliknij tutaj
to modify the layers settings for the: aby zmodyfikować ustawienia warstw dla
calendar: Kalendarz
Add layer: Dodaj warstwę

########################################
# Page: layers_toggle.php
#
Unable to update preference: Nie można zaktualizować ustawienia

########################################
# Page: list_unapproved.php
#
Approve/Confirm: Zatwierdź/Potwierdź
Approve Selected: Zatwierdź wybrane
Check All: Sprawdź wszystkie
Emails Will Not Be Sent: Emaile NIE zostaną wysłane
Reject Selected: Odrzuć wybrane
Reject: Odrzuć
Uncheck All: Odznacz wszystkie
View this entry: Oglądaj ten wpis
No unapproved entries for: Brak niezatwierdzonych wpisów dla
No unapproved entries for XXX.: Brak niezatwierdzonych wpisów dla: "XXX".
Unapproved Entries: Niezatwierdzone wpisy
Not authorized: Brak autoryzacji
Approve this entry?: Zatwierdzić wpis ?
Reject this entry?: Odrzucić wpis?
Approve Selected entries?: Zatwierdzić wybrane wpisy?
Reject Selected entries?: Odrzucić wybrane wpisy?

########################################
# Page: login-app.php
#
You must enter a login and password.: Musisz wprowadzić nazwę użytkownika i hasło
Save login via cookies so I dont have to login next time.: Zapisz nazwę użytkownika przez cookies, by uniknąć konieczności ponownego logowania.
Login: Zaloguj
Access public calendar: Dostęp do kalendarza publicznego
public: publiczny
Access XXX calendar: Dostęp do kalendarza XXX
cookies-note: <b>Uwaga!</b> Ta aplikacja wymaga włączonych cookies ('ciasteczek')!

########################################
# Page: login.php
#
Invalid login: Nieprawidłowa nazwa użytkownika (login)
You have been logged out.: Zostałeś wylogowany
Not yet registered? Register here!: Nie masz konta? Zarejestruj się tutaj!

########################################
# Page: minical.php
#
No such nonuser calendar: Nie ma takiego kalendarza bez właściciela
No such nonuser calendar XXX.: Kalendar "XXX" bez właściciela nie istnieje.
This Calendar is not Public.: To nie jest kalendarz publiczny.

########################################
# Page: nonusers.php
#
Add New NonUser Calendar: Dodaj nowy kalendarz bez właściciela

########################################
# Page: nulogin.php
#
A login must be specified: Należy podać nazwę użytkownika ("login")
Illegal characters in login: Niepoprawne znaki w nazwie użytkownika

########################################
# Page: pref.php
#
Save Preferences: Zapisz moje ustawienia
Public Access calendar: Kalendarz z dostępem publicznym
Modify Non User Calendar Preferences: Modyfikuj ustawienia kalendarza bez właściciela
Return to My Preferences: Powrót do moich Ustawień
Custom Scripts: Skrypty użytkownika
Timezone Selection: Wybór strefy czasowej
entry-interval-help: Ustala odstęp minutowy dla wpisów
Entry interval: Odstęp minutowy dla wpisów
hour: godzina
minute: minuta
theme-reload-help: Ze względu na zapis CSS w pamięci podręcznej "cache", może być konieczne odświeżenie strony
Page may need to be reloaded for new Theme to take effect: Zmiana skórki ("theme") może wymagać odświeżenia strony
display_byproxy-help: Wyświetl właściwego twórcę zdarzenia na stronie "view_entry"
Display if created by Assistant: Wyświetl, jeśli stworzone przez asystenta
allow-view-subscriptions-help: Umożliwia ograniczenie dostępu zdalnego do wpisów prywatnych i poufnych
Allow remote viewing of: Zezwól na dostęp zdalny do
entries: wpisy

########################################
# Page: publish.php
#
No user specified: Nie określono użytkownika

########################################
# Page: purge.php
#
Purging events for: Wyczyść trwale ('purge') zdarzenia dla
Finished: Zakończone
Back: Wstecz
Check box to delete ALL events for a user: Zaznacz, aby skasować <b>WSZYSTKIE</b> zdarzenia dla użytkownika
Delete all events before: Kasuj wszystkie zdarzenia przed
Purge deleted only: Wyczyść trwale ('purge') wcześniej skasowane
Preview delete: Usunięcie podglądu
Are you sure you want to delete events for: Jesteś pewny, że chcesz skasować zdarzenia dla
Records deleted from: Usunięto pola z

########################################
# Page: register.php
#
Email address cannot be blank.: Adres email nie może być pusty
Illegal characters in login XXX.: Nieprawidłowe znaki w nazwie użytkownika XXX.
New user via self-registration.: Auto-rejestracja nowego użytkownika.
A new WebCalendar account has been set up for you.: Utworzono dla Ciebie nowe konto w programie WebCalendar.
Your username is: Twoja nazwa użytkownika to
Your username is XXX.: Twoja nazwa użytkownika to: "XXX".
Your password is: Twoje hasło to
Your password is XXX.: Twoje hasło to: "XXX".
Please visit: Odwiedź
to log in and start using your account: aby zalogować się i zacząć korzystać z konta
Please visit XXX to log in and start using your account!: Proszę odwiedź "XXX", aby się zalogować i zacząć korzystać z konta!
You may change your password after logging in the first time.: Możesz zmienić hasło po logowaniu się za pierwszym razem
If you received this email in error: Jeśli dostałeś ten email w wyniku błędu i nie tworzyłeś sobie konta WebCalendar, zignoruj tę informację, lub odpowiedz krótką notką.
Administrator: =
Welcome: Witaj
New user via email.: Nowy użytkownik utworzony przez email.
Registration: Rejestracja
Welcome to WebCalendar: Witaj w WebCalendarze
Your email should arrive shortly.: Email powinien wkrótce dotrzeć.
Return to Login screen: Powrót do ekranu logowania
Password (again): Hasło (ponownie)
Your account information will be emailed to you.: Informacje o Twoim koncie zostaną do Ciebie wysłane mailem.
Submit: Wyślij

########################################
# Page: reject_entry.php
#
Continue: =
(Your comments will be emailed to the other participants.): (Twoje uwagi zostaną wysłane emailem do innych uczestników.)
An appointment has been rejected by: Spotkanie zostało odrzucone przez

########################################
# Page: remotes.php
#
Add New Remote Calendar: Dodaj nowy zdalny kalendarz

########################################
# Page: report.php
#
This event is confidential.: To zdarzenie poufne
(Private): (prywatne)
cont.: nast.
(cont.): (nast.)
Approved: Zatwierdzone
Deleted: Skasowane
Rejected: Odrzucone
Waiting for approval: Czekanie na zatwierdzenie
Unknown: Nieznane
to manage reports for the Public Access calendar: aby zarządzać raportami kalendarza publicznego
Click here to manage reports for the Public Access calendar.: Kliknij tutaj, aby zarządzać raportami kalendarza publicznego.
Add new report: Dodaj nowy raport
Manage Reports: Zarządzaj raportami

########################################
# Page: search.php
#
Advanced Search: Wyszukiwanie zaawansowane
Search: Szukaj
Keywords: Słowa kluczowe
Enter % for all entries: Wprowadź %, aby wyszukać wszystkie wpisy
Include: Dołącz
Filter by Date: Filtruj wg daty
All Dates: Wszystkie
Past: Przeszłe
Upcoming: Przyszłe
Range: Wybierz przedział

########################################
# Page: search_handler.php
#
You must enter one or more search keywords: Musisz wprowadzić jedno lub więcej słów kluczowych
Search Results: Rezultaty wyszukiwania
match found: znaleziono
matches found: znaleziono
No matches found: Nie znaleziono
New Search: Nowe wyszukiwanie

########################################
# Page: security_audit.php
#
Status: Stan

########################################
# Page: select_user.php
#
View Another Users Calendar: Pokaż kalendarz innego użytkownika

########################################
# Page: set_entry_cat.php
#
Invalid entry id.: Nieprawidłowe id wpisu.
You have not added any categories.: Nie dodałeś żadnych kategorii
Set Category: Ustaw kategorie
Global Categories cannot be changed.: Kategorii globalnych nie można zmienić.

########################################
# Page: upcoming.php
#
more: więcej

########################################
# Page: users.php
#
Remote Calendars: Kalendarze zdalne
denotes administrative user: wskazuje administratora
Add New User: Dodaj nowego użytkownika

########################################
# Page: usersel.php
#
form: formularz
listid: id listy
Reset: Resetuj

########################################
# Page: views.php
#
Add New View: Dodaj nowy widok

########################################
# Page: views_edit.php
#
Unnamed View: Widok bez nazwy
Add View: Dodaj Widok
Edit View: Edytuj Widok
View Name: Zobacz Nazwę
View Type: Zobacz Typ
Day by Time: Dzień (sortuj wg czasu)
Week (Users horizontal): Tydzień (Użytkownicy poziomo)
Week by Time: Tydzień (sortuj wg czasu)
Week (Users vertical): Tydzień (Użytkownicy pionowo)
Week (Timebar): Tydzień (z uwzględnieniem czasu)
Month (Timebar): Miesiąc (z uwzględnieniem czasu)
Month (side by side): Miesiąc (obok siebie)
Month (on same calendar): Miesiąc (na tym samym kalendarzu)

########################################
# Page: views_edit_handler.php
#
You must specify a view name: Musisz określić nazwę widoku

########################################
# Page: view_d.php
#
No users for this view: Brak użytkowników dla tego widoku

########################################
# Page: view_entry.php
#
Update Task Percentage: Aktualizuj procent wykonania
Completed: Ukończone
Assistant mode: Tryb asystenta
Declined: Odrzucone
Needs-Action: Wymaga działania
by: do
Percentage Complete: Procent wykonania
External User: Zewnętrzny użytkownik
Update: Aktualizuj
Attachments: Załączniki
at: w
comments: uwagi
Show: Pokaż
Hide: Ukryj
Approve/Confirm entry: Zatwierdź/Potwierdź wpis
Reject entry: Odrzuć wpis
Set category: Ustaw kategorie
Copy entry: Kopiuj wpis
This will delete this entry for all users.: Skasujesz ten wpis WSZYSTKIM użytkownikom.
Edit entry: Edytuj wpis
Edit repeating entry for all dates: Edytuj powtarzające wpisy dla wszystkich dat
Delete repeating event for all dates: Kasuj powtarzające się zdarzenia dla wszystkich dat
Edit entry for this date: Edytuj wpis dla tej daty
Delete entry only for this date: Kasuj wpis tylko dla tej daty
from calendar of: Z kalendarza
This will delete the entry from your XXX calendar.: Zostanie skasowany wpis z twojego kalendarza XXX.
boss: szefa
This will delete the entry from your boss calendar.: Skasujesz ten wpis z kalendarza szefa.
This will delete the entry from your calendar.: Skasujesz ten wpis ze swojego kalendarza.
from your boss calendar: z kalendarza szefa
Do you want to add this entry to your calendar?: Czy chcesz dodac wpis do twojego kalendarza?
This will add the entry to your calendar.: Zostanie dodany wpis do twojego kalendarza
Email all participants: Wyślij do wszystkich uczestników
Hide activity log: Ukryj dziennik zdarzeń
Show activity log: Pokaż dziennik zdarzeń
Export this entry to: Eksportuj ten wpis do
Palm Pilot: =

########################################
# Page: view_r.php
#
Double-click on empty cell to add new entry: Podwójne kliknięcie na pustej komórce dodaje nowy wpis

########################################
# Page: week_details.php
#
New Entry: Nowy wpis

########################################
# Page: includes/access.php
#
Another Users Calendar: Kalendarze innych użytkowników
Category Management: Zarządzanie kategoriami
Day View: Widok dnia
Edit Event: Edycja zdarzeń
Month View: Widok miesiąca
Common Trailer: Wspólny skrypt/styl/nagłówek/stopka
User Management: Zarządzanie użytkownikami
Manage Views: Zarządzaj widokami
Week View: Widok tygodnia
Year View: Widok roku
Invalid function id: Niepoprawne id funkcji

########################################
# Page: includes/config.php
#
Could not find settings.php file...: Nie można odnaleźć pliku "settings.php".<br />Proszę zrobić kopię pliku "settings.php.orig" o nazwie "settings.php" i wyedytować odpowiednio dla swojej strony WWW.
Incomplete settings.php file...: Plik "settings.php" jest niekompletny...
Could not find XXX defined in...: Nie można odnaleźć definicji "XXX" w Twoim pliku "settings.php".
You must define XXX in: Musisz zdefiniować "XXX" w pliku "settings.php".

########################################
# Page: includes/date_formats.php
#
December: Grudzień
Dec: Gru
LANGUAGE DEFINED: ZGODNIE Z WYBRANYM JĘZYKIEM

########################################
# Page: includes/dbi4php.php
#
Error connecting to database: Błąd połączenia z bazą danych
db_type not defined.: nie zdefiniowano db_type.
invalid db_type: niepoprawny db_type
Cache cleared from previous SQL!: Pamięć podręczna "cache" poprzedniego zapytania SQL została wyczyszczona!
Error executing query.: Błąd zapytania.
Unfortunately, XXX is not implemented for: Niestety, XXX nie jest obsługiwane dla
Unknown ODBC error.: Nieznany błąd ODBC.
Unknown error.: Nieznany błąd.
Cache error: Błąd pamięci podręcznej "cache"
write: zapisać
Could not XXX file: Nie można XXX pliku
Error opening cache dir: Błąd otwarcia katalogu z pamięcią podręczną "cache"
delete: usunąć

########################################
# Page: includes/formvars.php
#
Fatal Error: Błąd krytyczny
Invalid data format for: Niepoprawny format danych dla

########################################
# Page: includes/functions.php
#
Error Type not set for activity log!: Błąd: Nie ustawiono kategorii do zapisu w logu !
This event is private: To wydarzenie prywatne.
This event is XXX.: Wydarzenie XXX.
Conf.: pouf.
exceeds limit of XXX events per day: Przekroczono limit XXX zdarzeń„„„„„„ na dzień
on: włączone
All Attendees: Wszyscy uczestnicy
Busy: Zajęty
Tentative: Próbny
Schedule an appointment for: Zaplanuj spotkanie dla
Schedule an appointment for XXX.: Zaplanuj spotkanie dla XXX:XXX.
Event approved: Zdarzenie zatwierdzone
Journal approved: Dziennik zatwierdzony
Task approved: Zadanie zatwierdzone
Attachment: Załącznik
Event created: Zdarzenie utworzone
Journal created: Dziennik utworzony
Task created: Zadanie utworzone
Event deleted: Zdarzenie skasowane
Journal deleted: Dziennik skasowany
Task deleted: Zadanie skasowane
New user via email (self registration): Nowy użytkownik zarejestrowany przez e-mail (auto-rejestracja)
New user (self registration): Nowy użytkownik (auto-rejestracja)
Notification sent: Zawiadomienie wysłane
Event rejected: Zdarzenie odrzucone
Journal rejected: Dziennik odrzucony
Task rejected: Zadanie odrzucone
Reminder sent: Przypomnienie wysłane
Event updated: Zdarzenie zaktualizowane
Journal updated: Dziennik zaktualizowany
Task updated: Zadanie zaktualizowane
Delete User: Usuń użytkownika
WK: Tydz.
TASKS: ZADANIA
Task_Title: Tytuł
Due: Termin
Task Name: Nazwa zadania
Task Due Date: Termin wykonania
You have XXX unapproved entries: Masz XXX niezatwierdzonych wpisów
Changes successfully saved: Zmiany pomyślnie zapisane
Event: Zdarzenie
Action: Akcja
Printer Friendly: Wersja do druku
Generate printer-friendly version: Utwórz wersję do druku
after: po
before: przed
end: koniec
start: początek
View this event: Obejrzyj zdarzenie
View this task: Obejrzyj zadanie
January: Styczeń
February: Luty
March: Marzec
April: Kwiecień
May_: Maj
June: Czerwiec
July: Lipiec
August: Sierpień
September: Wrzesień
October: Październik
November: Listopad
Jan: Sty
Feb: Lut
Mar: =
Apr: Kwi
May: Maj
Jun: Cze
Jul: Lip
Aug: Sie
Sep: Wrz
Oct: Paź
Nov: Lis
unknown-month: nieznany miesiąc
First Quarter Moon: Pierwsza kwadra Księżyca
Full Moon: Pełnia Księżyca
Last Quarter Moon: Ostatnia kwadra Księżyca
New Moon: Nów Księżyca
Error TIME_SLOTS undefined!: Błąd: niezdefiniowane TIME_SLOTS!
The following error occurred: Wystąpił następujący błąd
You are not authorized.: Nie masz autoryzacji
Add N hours to: Dodaj N godzin do
Subtract N hours from: Odejmij N godzin od
same as: taki sam jak
server time: czas serwera
Cannot read timezone file XXX.: Nie mogę odczytać pliku ze strefami czasowymi: XXX.
Your current GMT offset is: Twoja różnica względem czasu GMT wynosi
Your current GMT offset is XXX hours.: Twoja różnica względem czasu GMT wynosi XXX godzin(y).
Unauthorized: Brak autoryzacji
Error approving event: Błąd w zatwierdzaniu zdarzenia
Error approving event XXX.: Błąd w zatwierdzaniu zdarzenia: XXX.
Error deleting event: Błąd w usuwaniu zdarzenia
Error deleting event XXX.: Błąd w usuwaniu zdarzenia: XXX.
Error rejecting event: Błąd przy odrzucaniu zdarzenia
Error rejecting event XXX.: Błąd przy odrzucaniu zdarzenia: XXX.
Sunday: Niedziela
Monday: Poniedziałek
Tuesday: Wtorek
Wednesday: Środa
Thursday: Czwartek
Friday: Piątek
Saturday: Sobota
Sun: Nd
Mon: Pn
Tue: Wt
Wed: Śr
Thu: Cz
Fri: Pt
Sat: Sb
unknown-weekday: nieznany dzień roboczy

########################################
# Page: includes/help_list.php
#
Index: Indeks
Documentation: Dokumentacja
Page: Strona

########################################
# Page: includes/trailer.php
#
My Calendar: Mój kalendarz
Add New Entry: Nowy wpis
Add New Task: Nowe zadanie
Logout: Wyloguj
Home: Początek
Back to My Calendar: Powrót do mojego kalendarza
Go to: Idź do
Manage calendar of: Zarządzaj kalendarzem od

########################################
# Page: includes/translate.php
#
Browser Language Not Found: nie znaleziono języka przeglądarki
not supported: brak wsparcia dla tego języka
English: angielski
English-US: angielski (USA)
Afrikaans: afrikaans
Albanian: albański
Arabic: arabski
Basque: baskijski
Bulgarian: bułgarski
Catalan: kataloński
Chinese (Simplified/GB2312): chiński (uproszczony/GB2312)
Chinese (Traditional/Big5): chiński (tradycyjny/Big5)
Croatian: chorwacki
Czech: czeski
Danish: duński
Dutch: niderlandzki
Elven: elfski
Estonian: estoński
Finnish: fiński
French: francuski
Galician: galicyjski
German: niemiecki
Greek: grecki
Hebrew: hebrajski
Holo (Taiwanese): Holo (tajwański)
Hungarian: węgierski
Icelandic: islandzki
Indonesian: indonezyjski
Italian: włoski
Japanese: japoński
Korean: koreanski
Lithuanian: litewski
Norwegian: norweski
Polish: polski
Portuguese: portugalski
Portuguese/Brazil: brazylijski portugalski
Romanian: rumuński
Russian: rosyjski
Serbian: serbski
Slovak: słowacki
Slovenian: słoweński
Spanish: hiszpański
Swedish: szwedzki
Turkish: turecki
Welsh: walijski
Browser-defined: język przeglądarki
event: zdarzenie
journal: dziennik
0: =
1: =
2: =
3: =
4: =
5: =
6: =
7: =
8: =
9: =

########################################
# Page: includes/user-imap.php
#
Invalid user login: Nieprawidłowy login użytkownika

########################################
# Page: includes/user-nis.php
#
incorrect password: nieprawidłowe hasło
no such user: nie ma takiego użytkownika

########################################
# Page: includes/xcal.php
#
MO: PN
TU: WT
WE: ŚR
TH: CZ
FR: PT
SA: SO
SU: ND
Interval: Odstęp
Months: Miesiące
Month Days: Dni w miesiącu
Days: Dni
Weeks: Tygodnie
Position: Pozycja
Until: Do
Count: Licznik
Inclusion Dates: Daty włącznie
Exclusion Dates: Daty wyłącznie
Unnamed Event: Nienazwane wydarzenie
Event Imported: Zdarzenia zaimportowane

########################################
# Page: includes/classes/Doc.class
#
bytes: bajty/bajtów
kb: =
Mb: =

########################################
# Page: includes/classes/WebCalMailer.class
#
Notification: Zawiadomienie
authenticate: Błąd SMTP: Nie można przeprowadzić autoryzacji.
connect_host: Błąd SMTP: Nie można połączyć się z wybranym hostem.
data_not_accepted: Błąd SMTP: Dane nie zostały przyjęte.
encoding: Nieznany sposób kodowania znaków
execute: Nie można uruchomić
file_access: Brak dostępu do pliku
file_open: Nie można otworzyć pliku
from_failed: Następujący adres Nadawcy jest nieprawidłowy
instantiate: Nie można wywołać funkcji mail(). Sprawdź konfigurację serwera.
mailer_not_supported: Wybrana metoda wysyłki wiadomości nie jest obsługiwana.
provide_address: Należy podać prawidłowy adres email Odbiorcy.
recipients_failed: Błąd SMTP: Następujący odbiorcy są nieprawidłowi:

########################################
# Page: includes/classes/captcha/captcha.php
#
Enter Characters Seen in Graphic: Wprowadż znaki pokazane na obrazku
Enter the correct letters and numbers from the image into the text box...: Wprowadż prawidłowe litery i cyfry z obrazka do pola tekstowego. Ten test ogranicza dostęp dla złosliwych web-botów. Jeśli obrazek jest dla Ciebie trudny do odczytania, przeładuj/odśwież stronę.
Challenge/Response: Zakwestionuj/Odpowiedz

########################################
# Page: includes/js/admin.php
#
Server URL is required.: Wymagany adres internetowy serwera
Server URL must end with /.: Adres serwera musi kończyć się na '/'
Invalid work hours.: Niepoprawne godziny pracy
Invalid color for document background.: Nieprawidłowy kolor tła dokumentu
Invalid color for document title.: Nieprawidłowy kolor tytułu dokumentu
Invalid color for table cell background.: Nieprawidłowy kolor tła komórki tabeli
Invalid color for table grid.: Nieprawidłowy kolor dla ramek tabeli
Invalid color for table header background.: Nieprawidłowy kolor dla tła nagłówka
Invalid color for table text background.: Nieprawidłowy kolor dla tła tekstu tabeli
Invalid color for event popup background.: Nieprawidłowy kolor dla tła zdarzenia pojawiającego się
Invalid color for event popup text.: Nieprawidłowy kolor dla tekstu pojawiającego się zdarzenia
Invalid color for table cell background for today.: Nieprawidłowy kolor tła komórki dla bieżącego dnia
Color format should be RRGGBB.: Prawidłowy format koloru to '#RRGGBB'.

########################################
# Page: includes/js/availability.php
#
Change the date and time of this entry?: Zmienić datę i czas tego wpisu?

########################################
# Page: includes/js/edit_entry.php
#
You have not entered a Brief Description: Nie wprowadziłeś krótkiego opisu
The time you have entered begins before your preferred work hours. Is this correct?: Czas, który podałeś, zaczyna się przed preferowanymi godzinami pracy. Czy jest to poprawne?
Invalid Event Date: Niepoprawna data zdarzenia
Please add a participant: Podaj uczestnika
Invalid Date: Nieprawidłowa data
You have not entered a valid time of day: Nie wprowadziłeś poprawnego czasu

########################################
# Page: includes/js/edit_layer.php
#
Invalid color: Nieprawidłowy kolor
layer: warstwa

########################################
# Page: includes/js/edit_nonuser.php
#
Calendar ID cannot be blank.: Pole ID kalendarza nie może być puste.
First and last names cannot both be blank.: Pola z imieniem i nazwiskiem nie mogą jednocześnie być puste.

########################################
# Page: includes/js/edit_remotes.php
#
URL cannot be blank.: Pole adresu URL nie może być puste.

########################################
# Page: includes/js/export_import.php
#
File type does not match Import Format: Typ pliku nie odpowiada formatowi importu

########################################
# Page: includes/js/visible.php
#
Invalid Color: Nieprawidłowy kolor

########################################
# Page: includes/menu/index.php
#
This Week: Ten tydzień
This Month: Ten miesiąc
This Year: Ten rok
Exit: Wyjście
Add New Event: Nowe wydarzenie
Delete Entries: Usuń wpisy
My Views: Moje widoki
Manage Calendar of: Zarządzaj innymi kalendarzami
My Reports: Moje raporty
My Profile: Moje profile
Public Calendar: Kalendarz publiczny
Unapproved Events: Niezatwierdzone wydarzenia
User Manager: Zarządzaj użytkownikami
Help Contents: Pomoc

########################################
# Page: install/index.php
#
WebCalendar Installation Wizard: Kreator Instalacji WebCalendara
Step: Krok
WebCalendar Installation Wizard Step XXX: Kreator Instalacji WebCalendara - Krok XXX
Single-User: Dla jednego użytkownika
Failure Reason: Powód niepowodzenia
You must manually create database: Musisz utworzyć bazę danych ręcznie
Database Cache Directory: Katalog pamięci podręcznej ("cache") bazy danych
Test Settings: Sprawdź ustawienia
Create New: Utwórz nowy
Database Name: Nazwa bazy danych
Timezone Conversion Successful: Konwersja strefy czasowej zakończona powodzeniem
Error Unable to write to file: Błąd podczas zapisu pliku
Error Unable to write to file XXX.: Błąd - Nie można dokonać zapisu do pliku XXX.
Successful Login: Udane zalogowanie
Invalid Login: Błędna nazwa użytkownika
required only if Safe Mode is On: wymagane jedynie, jeśli włączony jest tryb bezpieczny ("Safe Mode")
required only if Remote Calendars are used: wymagane jedynie, jeśli używane są zdalne kalendarze
needed for Gradient Image Backgrounds: potrzebny do gradientów w tle
Passwords do not match: Podane hasła różnią się od siebie
Unable to write password to settings.php file: Nie mogę zapisać hasła do pliku z ustawieniami "settings.php"
Password has been set: Hasło zostało ustanowione
Connection Successful: Połączenie zakończone sukcesem
Please go to next page to continue installation: Przejdź do następnej strony, aby kontynuować instalację
Correct your entries or click the Create New button to continue installation: Popraw wprowadzone dane lub kliknij przycisk <b>Utwórz nowy</b>, aby kontynuować instalację
Correct your entries and try again: Popraw wprowadzone dane i spróbuj ponownie
does not exist: nie istnieje
is not writable: nie pozwala na zapis
Error Converting Timezone: Błąd konwersji stefy czasowej
Please change the file permissions of this file: Zmień prawa dostępu do tego pliku
Please change includes dir permission: Proszę zmienić przywileje dostępu dla katalogu "includes", aby umożliwić zapis innym użytkownikom
Your settings have been saved: Twoje ustawienia zostały zapisane
Error you must specify a Single-User Login: Błąd - musisz ustalić/podać nazwę użytkownika dla logowania pojedyńczego użytkownika
Full Path (no backslashes): Pełna ścieżka (bez backslash'ów)
The password contains illegal characters.: Hasło zawiera niedozwolone znaki.
This installation wizard will guide you...: Kreator instalacji pomoże ci przeprowadzić prostą instalację programu WebCalendar. Aby uzyskać dodatkowe informacje oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów, zobacz
PHP Version Check: Sprawdzenie wersji PHP
Check to see if PHP 4.1.0 or greater is installed: Zaznacz, aby sprawdzić czy zainstalowano PHP w wersji 4.1.0 lub nowszej
PHP version: Wersja PHP
PHP Settings: Ustawienia PHP
Detailed PHP Info: Szczegółowe informacje o PHP
Session Check: Sprawdzenie sesji
To test the proper operation of sessions, reload this page: Aby sprawdzić odpowiednie operacje sesji, odśwież stronę
You should see the session counter increment each time: Powinieneś zobaczyć zwiększanie się licznika sesji za każdem razem.
SESSION COUNTER: LICZNIK SESJI
Settings.php Status: Status settings.php
The file permissions of settings.php are set...: Ustawione przywileje dostępu do pliku <b>settings.php</b> nie pozwalają instalatorowi na jego modyfikację. Aby kontynuować, należy zmienić przywileje następujacego pliku.
The file permissions of the includes directory are set...: =
Your settings.php file appears to be valid: Plik <b>settings.php</b> jest poprawny
Configuration Wizard Password: Hasło kreatora instalacji
Create Settings File Password: Utwórz hasło pliku z ustawieniami
db setup directions...: W tej sekcji nawiążesz i przetestujesz połączenie z serwerem bazy danych. Posiadane konto powinno mieć PEŁNE przywileje umozliwiające zakładanie baz, tabel oraz ustanawianie uzytkowników. Jeśli nie jest to możliwe, lub jeśli twój dostęp do bazy danych jest ograniczony, będziesz musiał ręcznie skonfigurować bazę.
Database Status: Status bazy danych
Supported databases for your PHP installation: Bazy danych obsługiwane przez Twoją instalację PHP
Your current database settings are able to access the database: Twoje obecne ustawienia pozwalają na dostęp do bazy danych.
Please Test Settings: Proszę przetestować ustawienia
Your current database settings are not able...: Twoje obecne ustawienia <b>nie</b> pozwalają na dostęp do bazy danych.
Database Settings: Ustawienia bazy danych
Database Type: Typ bazy danych
Server: Serwer
Connection Persistence: Trwałe połączenie
All your database tables appear to be up to date. You may proceed to the: Wszystkie tabele w bazie danych wydają się być poprawne i aktualne. Możesz kontynuować do
next page and complete your WebCalendar setup: następnej strony i zakończyć instalację WebCalendara
This appears to be a new installation. If this is not correct, please: Wygląda na to, że to nowa instalacja. Jeśli tak nie jest
go back to the previous page and correct your settings: wróć na poprzednią stronę i popraw ustawienia
The database requires some data input: Baza danych wymaga podania pewnych danych
Click Update Database to complete the upgrade: Kliknij <b>Aktualizuj bazę danych</b> aby zakończyć aktualizację
This appears to be an upgrade from version: Wygląda na to, że to aktualizacja z poprzedniej wersji.
In this section we will perform the required database changes to bring your database up to the required level: W tej sekcji przeprowadzimy niezbędne zmiany w bazie danych, aby aktualizować ją do wymaganego stanu.
If you are using a fully supported database, this step will be performed automatically for you: Jeśli używasz w pełni obsługiwanej bazy danych, ten krok zostanie wykonany automatycznie.
If not, the required SQL can be displayed and you should be able: Jeśli nie, niezbędne zapytania SQL będą wyświetlone i będziesz mógł
to cut &amp; paste it into your database server query window: skopiować je i wkleić w oknie zapytań swojej bazy.
No database actions are required: Nie są potrzebne żadne zmiany w bazie danych
The following database actions are required: Potrzebne są następujące zmiany
ODBC Underlying Database: Zasadnicza baza danych ODBC
Automatic installation not supported: Instalacja automatyczna nie została przeprowadzona w całości dla twojej bazy danych. Będziesz musiał ręcznie założyć wymagane tabele za pomocą sugerowanych kwerend SQL. Kliknij na guzik <b>Pokaż SQL</b>, aby kontynuować. Skopiuj i wklej komendę do okienka zapytania bazy serwera.
This may take several minutes to complete: To może zająć kilka minut
Install Database: Zainstaluj bazę danych
Update Database: Aktualizuj bazę danych
Display Required SQL: Pokaż potrzebne zapytania SQL
Return to previous page after processing SQL.: Po ręcznym przeprowadzeniu tej procedury SQL, powróć do poprzedniej strony i ponownie przetestuj bazę danych, aby skrypt mógł wykryć wprowadzone zmiany.
This is the final step in setting up your WebCalendar Installation.: To ostatni krok w konfiguracji nowej instalacji WebCalendara
Timezone Conversion: Konwersja strefy czasowej
It appears that you have: Wygląda na to, że
NOT: NIE
converted your existing WebCalendar event data to GMT.: dokonałeś konwersji danych swojego kalendarza WebCalendar na GMT.
If you have, you may ignore this notice and not proceed with the conversion.: Jeśli dokonałeś konwersji, możesz zignorować to ostrzeżenie i nie kontynuować konwersji.
If this is a new installation, you may also ignore this notice.: Jeśli to nowa instalacja, możesz także zignorować to ostrzeżenie.
It appears that you have NOT converted your existing WebCalendar...: Wygląda na to, że nie dokonałeś konwersji danych swojego kalendarza WebCalendar na GMT. Jeśli dokonałeś konwersji, możesz zignorować to ostrzeżenie i nie kontynuować konwersji.. Jeśli to nowa instalacja, możesz także zignorować to ostrzeżenie.
Convert Data to GMT: Dokonaj konwersji danych na czas GMT
Application Settings: Ustawienia aplikacji
HTTP-based authentication was not detected: Autoryzacja HTTP nie wykryta
You will need to reconfigure your web server if you wish to: Będziesz musiał przekonfigurować swój serwer, jeśli chcesz
select Web Server from the User Authentication choices below.: wybrać "Serwer" z listy "Autoryzacja użytkownika"
HTTP-based authentication was not detected...: Autoryzacja HTTP-based nie została wykryta. Będziesz musiał przekonfigurować swój serwer, jeśli wybrać "Serwer" z poniższej listy "Autoryzacja użytkownika".
HTTP-based authentication was detected.: Autoryzacja HTTP została wykryta
User authentication is being handled by your web server.: Autoryzacja użytkownika odbywa się na Twoim serwerze
You should select Web Server from the list of User Authentication choices below.: Powinieneś wybrać "Serwer" z poniższej listy "Autoryzacja użytkownika"
HTTP-based authentication was detected...: Autoryzacja HTTP została wykryta. Autoryzacja użytkownika odbywa się na Twoim serwerze. Powinieneś wybrać "Serwer" z poniższej listy "Autoryzacja użytkownika".
Create Default Admin Account: Utwórz domyślne konto Administratora
Admin Account Not Found: Nie znaleziono konta administratora
User Authentication: Autoryzacja użytkownika
Web-based via WebCalendar (default): Standardowa poprzez WebCalendar
Web Server: Serwer
Web Server (detected): Serwer (wykryty)
Web Server (not detected): Serwer (niewykryty)
None (Single-User): Brak (jeden użytkownik)
Read-Only: Tylko do odczytu
Environment: Środowisko
Production: Produkcja
Development: Rozwój
Save Settings: Zapisz ustawienia
Launch WebCalendar: Uruchom WebCalendar

########################################
# Page: install/install_functions.php
#
Error updating webcal_config: Błąd aktualizacji konfiguracji programu WebCalendar
Error updating table XXX: Błąd aktualizacji tabeli "XXX": XXX.
Conversion Successful: Konwersja zakończona sukcesem
Perl script required: Twoja poprzednia wersja WebCalendar wymaga konwersji danych skryptem PERL. Uruchom /tools/upgrade_to_0.9.7.pl, a następnie wróć do bieżącej strony.
previous version requires updating several tables: Twoja poprzednia wersja WebCalendar wymaga aktualizacji niektórych tabel w bazie danych.

########################################
# Page: themes/theme_inc.php
#
NO PREVIEW AVAILABLE: PODGLĄD NIEDOSTĘPNY

########################################
# Page: tools/reload_remotes.php
#
Include Path: Zastosuj pełną ścieżkę dostępu
Deleting events for: Usuwam zdarzenia dla
Importing events for: Importuję zdarzenia dla
No data returned from: Brak danych z
for non-user calendar: dla kalendarzy bez właściciela
No Remote Calendars found: Nie znaleziono zdalnych kalendarzy
Remote Calendars not enabled: Kalendarze zdalne nie są włączone

########################################
# Page: tools/send_reminders.php
#
could not find event id: nie znaleziono id zdarzenia
could not find event id XXX in database.: nie znaleziono zdarzenia o id XXX w bazie.
This is a reminder for the XXX detailed below.: Uwaga: zbliża się XXX opisane poniżej.
Pecentage Complete: Procent wykonania
Reminder: Przypomnienie

########################################
# Page: ws/event_mod.php
#
Unsupported action: Działanie nie może zostać wykonane.
Unsupported action XXX.: Działanie XXX nie może zostać wykonane.
No event id specified.: Nie podano id wydarzenia.
not admin: nie jesteś administratorem
Not authorized (not admin).: Brak autoryzacji (nie jesteś administratorem).

########################################
# Page: ws/get_events.php
#
Checking for events for XXX from date XXX to date XXX.: Sprawdzam zdarzenia zawierające XXX od dnia XXX do dnia XXX.
Found XXX events in time range.: Znaleziono XXX zdarzeń dla podanego zakresu czasowego.
Event id=XXX XXX at XXX on XXX.: Zdarzenie: id=XXX "XXX" o XXX w XXX.

########################################
# Page: ws/get_reminders.php
#
Allowing XXX user to view other users calendar.: Zezwalam użytkownikowi XXX na oglądanie kalendarzy innych użytkowników.
Error Email reminders disabled for user XXX.: Błąd: Emaile przypominające są wyłączone dla użytkownika "XXX".
Number of site_extras XXX.: Liczba dodatków: XXX.
Reminder set for event.: Włączono funkcję przypominania dla tego zdarzenia.
Mins Before XXX.: Minut do: XXX.
Event time is XXX.: Czas zdarzenia: XXX.
Remind time is XXX.: Czas przypomnienia: XXX.
Reminders for user XXX, login XXX.: Przypomnienia dla użytkownika "XXX" o nazwie użytkownika "XXX".

########################################
# Page: ws/get_unapproved.php
#
Getting unapproved for user XXX.: Wyszukuję niezatwierdzone wpisy dla użytkownika "XXX".
Event id=XXX XXX already sent.: Zdarzenie id=XXX "XXX" już zostało wysłane.

########################################
# Page: ws/login.php
#
No login required for single-user mode.: Nazwa użytkownika nie jest wymagana w trybie pojedynczego użytkownika.
No login required for HTTP authentication.: Nazwa użytkownika nie jest wymagana do autoryzacji HTTP.

########################################
# Page: ws/user_mod.php
#
Invalid characters in login: Nieprawidłowe znaki w nazwie użytkownika.
Username XXX does not exist.: Użytkownik "XXX" nie istnieje.
You cannot remove admin rights from yourself!: Nie możesz samego siebie pozbawić praw administratora!
Unknown error saving user: Nieznany błąd przy próbie zapisania danych o użytkowniku.

########################################
# Page: ws/ws.php
#
No participants found for event id XXX.: Brak uczestników dla zdarzenia o id: XXX.
Db error Could not find event id XXX.: Błąd bazy: Nie znaleziono wydarzenia o id XXX.
Error Could not find event id XXX in database.: Błąd: Nie znaleziono wydarzenia o id XXX w bazie.
Return current item: WebCalendar