Location: PHPKode > scripts > WebCalendar > WebCalendar-1.2.5/translations/Norwegian.txt
# See translations/English-US.txt for instructions.
#
# Original translation: Pål Løberg/Magni Onsøien <hide@address.com>
#
# Updated since 2002 by Hans Fredrik Nordhaug <hide@address.com>
# Last update: 09-24-20085
#
# Translations for page: includes/classes/WebCalMailer.class
# loaded from PHPMailer, https://sourceforge.net/projects/phpmailer
#
# $Id: Norwegian.txt,v 1.45.2.2 2008/09/24 14:12:22 bbannon Exp $
# Translation last updated on 09-24-2008


################################################################################
#            DO NOT "TRANSLATE" THIS SECTION            #
################################################################################
# A lone equal sign "=" to the right of the FIRST colon ": "
# indicates that the "translation" is identical to the English text.
#

# Specify a charset (will be sent within meta tag for each page).

charset: =

# "direction" need only be changed if using a right to left language.
# Options are: ltr (left to right, default) or rtl (right to left).

direction: =

# In the date formats, change only the format of the terms.
# For example in German.txt the proper "translation" would be
#  __month__ __dd__, __yyyy__: __dd__. __month__ __yyyy__

__mm__/__dd__/__yyyy__: =
__month__ __dd__: =
__month__ __dd__, __yyyy__: =
__month__ __yyyy__: =

################################################################################
################################################################################


########################################
# Page: about.php
#
Title: =
version: versjon
version XXX: versjon XXX
Credits: Bidragsytere
About: Om
OK: =

########################################
# Page: access.php
#
Database error: Feil i databasen
Go: Gå til
Save: Lagre
Undo: Angre
Public Access: Offentlig tilgang
Admin: =
User Access Control: Brukertilgangskontroll
Allow Access to Other Users Calendar: Tillat tilgang til andre brukeres kalendere
Grant This User Access to My Calendar: Gi denne brukeren tilgang til min kalender
Type: =
Calendar: Kalender
View Event: Vis aktivitet
View: Vis
Edit: Rediger
Approve/Reject: Godkjenn/avvis
Events: Aktiviteter
Tasks: Oppgaver
Journals: Journaler
Can Invite: Kan invitere
Can Email: Kan sende e-post
Can See Time Only: Kan kun se tiden
Assistant: Assistent
Select All: Velg alle
Clear All: Tøm alle
Public: Offentlig
Confidential: Privat
Private: Privat

########################################
# Page: activity_log.php
#
Next: Neste
Previous: Forrige

########################################
# Page: add_entry.php
#
Invalid entry id XXX.: Ugyldig ID XXX for aktivitet
confidential: privat
private: privat
Error adding event: Feil ved innlegging av avtale

########################################
# Page: admin.php
#
Select: Velg
Day: Dag
Week: Uke
Month: Måned
Year: År
Bottom: Bunn
Top: Topp
Anyone: Hvem som helst
Participant: Deltager
Settings: Innstillinger
Groups: Grupper
NonUser Calendars: Ikke-bruker kalendere
Other: Andre
Email: E-post
Colors: Farger
Document background: Dokumentbakgrunn
Document title: Dokumenttittel
Document text: Dokumenttekst
My event text: Min aktivitetstekst
Table grid color: Farge for tabellgridet
Table header background: Farge for tabellheaderen
Table header text: Tekst i tabellheaderen
Table cell background: Tabellcellebakgrunn
Table cell background for current day: Tabellbakgrunn for inneværende dag
Table cell background for days with events: Tabellcellebakgrunn for dager med aktiviteter
Table cell background for weekends: Tabellcellebakgrunn for helger
Table cell background for other month: Tabellcellebakgrunn for andre måneder
Week number color: Ukenummerfarge
Event popup background: Bakgrunn for aktivitetspopup
Event popup text: Tekst for aktivitetspopup
System Settings: Systeminnstillinger
Help: Hjelp
System options: Systemvalg
app-name-help: Setter navnet på programmet. Dette vil vises i nettlesertittelen for alle sider.
Application Name: Programnavn
server-url-help: Setter base-URLen for programmet. Denne vil bli inkludert ved utsending av påminnelser på e-post.
Server URL: URL for serveren
language-help: Angir hvilket språk som skal brukes.
Language: Språk
Your browser default language is: Standardspråk i nettleseren din er
Themes: Tema
AVAILABLE THEMES: TILGJENGELIGE TEMA
None: Aldri
Preview: Forhåndsvisning
custom-script-help: Tillat innsetting av egendefinert skript eller stilsett i HTML "head"-seksjonen på hver side.
Custom script/stylesheet: Egendefinert skript/stilsett
custom-header-help: Tillatt innsetting av egendefinert HTML-kode på toppen av hver side.
Custom header: Egendefinert hode
custom-trailer-help: Tillatt innsetting av egendefinert HTML-kode på slutten av hver side.
Custom trailer: Egendefinert fot
Date and Time: Dato og tid
tz-help: Angir hvor mange timer servertid må justeres i forhold til lokaltid.
Server Timezone Selection: Tidssonevalg for tjener
date-format-help: Angir datoformatet.
Date format: Datoformat
display-week-starts-on: Vis om uka starter mandag eller søndag.
Week starts on: Uken starter på
Weekend starts on: Helga starter på
time-format-help: Skal tiden vises i 12 eller 24-timer.
Time format: Tidsformat
12 hour: 12 timer
24 hour: 24 timer
timed-evt-len-help: Angir input-metode for avgjøring av lengde for en tidsbegrenset aktivitet
Specify timed event length by: Oppgi tidsbegrensede aktiviteters lengde ved
Duration: Varighet
End Time: Avslutningstidspunkt
work-hours-help: Angir daglige arbeidstimer.
Work hours: Arbeidstimer
From: Fra
to: til
Appearance: Utseende
preferred-view-help: Angir standardvisning (dag, uke, måned eller år).
Preferred view: Foretrukket visning
Allow top menu: Tillat toppmeny
Date Selectors position: Posisjon for datovelger
Menu theme: Menytema
fonts-help: Angir en liste med systemskrifter som skal brukes (som "Arial, Helvetica")
Fonts: Skrifter
Display small months: Vis små måneder
display-weekends-help: Inkluder helg når uker skal vises
Display weekends: Vis helger
Display long day names: Vis lange navn for dagene
Display all days in month view: Vis alle dagene i månedvisning
display-week-number-help: Angir om ukenumre skal være påklistret ukevisningene.
Display week number: Vis ukenummer
display-desc-print-day-help: Inkluder aktivitetsbeskrivelser i utskriftsvennlig versjon av dagvisning.
Display description in printer day view: Vis aktivitetsbeskrivelser i utskriftsvennlig dagvisning
yearly-shows-events-help: Vis dager med aktiviteter i fetskrift for årsvisning.
Display days with events in bold in month and year views: Vis dager med aktiviteter i fetskrift for måneds- og årsvisning.
allow-view-add-help: Et '+' ikon vil bli inkludert i oversikter, slik at brukere fort kan legge til aktiviteter i andre brukere sine kalendere.
Include add event link in views: Inkluder lenke for å legge til aktiviteter i oversikter
Restrictions: Begrensninger
allow-view-other-help: Setter om en bruker kan se en annen bruker sin kalender.
Allow viewing other users calendars: Tillat visning av andre brukere sine kalendere
require-approvals-help: Hvis aktivert, så må en bruker godkjenne en aktivitet før den vises i deres kalender (hvis ikke "Vis ikke-godkjent" er aktivert).
Require event approvals: Krev godkjenning av aktiviteter
display-unapproved-help: Angir om din kalender skal vise ikke-godkendte aktiviteter.
Display unapproved: Vis ikke-godkjente.
conflict-check-help: Sjekk for konflikter mellom aktiviteter, dvs to aktiviteter lagt til samme tid for samme bruker.
Check for event conflicts: Sjekk for konflikter mellom aktiviteter
Yes: Ja
No: Nei
conflict-months-help: Hvis sjekking for konflikter er aktivert, så vil denne sette hvor mange måneder frem i tid vi skal sjekke for konflikter. Hvis du oppdager at det tar lang tid å legge til en aktivitet, så bør du redusere dette tallet.
Conflict checking months: Antall måneder med sjekking for konflikter
conflict-check-override-help: Tillater brukere å overstyre aktivitetskonflikter og planlegge to eller flere aktiviteter på samme tid.
Allow users to override conflicts: Tillat brukere å overstyre aktivitetskonflikter
limit-appts-help: Tillater systemadministratoren å sette en øvre grense for antall aktiviteter en enkelt bruker ha på hver enkelt dag.
Limit number of timed events per day: Begrens antall aktiviteter med tidsangivelse per dag
limit-appts-number-help: Angir maskimalt antall aktiviteter med tidsangivelse en bruker kan ha på en enkelt dag.
Maximum timed events per day: Maksimalt antall aktiviteter med tidsangivelse per dag
disable-priority-field-help: Valget "Ja" vil fjerne prioritetsfeltet fra sider med aktivitetsinformasjon, og dermed gjøre det enklere for nybegynnere.
Disable Priority field: Deaktiver prioritetsfeltet
disable-access-field-help: Valget "Ja" vil fjerne tilgangsfeltet fra sider med aktivitetsinformasjon, og dermed gjøre det enklere for nybegynnere.
Disable Access field: Deaktiver tilgangsfeltet
disable-participants-field-help: Valget "Ja" vil fjerne deltagerfeltet fra sider med aktivitetsinformasjon, og dermed hindre brukere fra å legge til andre bruker på deres aktiviteter. Hvis du aktiverer denne opsjonen, vil du kanskje også deaktivere feltet for "Tillat visning av andre brukere sine kalendere".
Disable Participants field: Deaktiver deltagerfeltet
disable-repeating-field-help: Valget "Ja" vil fjerne repetisjonsfeltet når man legger til en aktivitet, og dermed gjøre det enklere for nybegynnere.
Disable Repeating field: Deaktiver repetisjonsfeltet
allow-html-description-help: Setter om en bruker kan skrive HTML-kode i aktivitetsbeskrivelsene. Advarsel: Hvis tillat, kan brukere referere til bilder på andre nettsteder.
Allow HTML in Description: Tillat HTML-kode i beskrivelser
Popups: Sprettoppvinduer
disable-popups-help: Slå av sprettoppvinduer fra kalendervisning
Disable Pop-Ups: Slå av sprettoppvinduer
popup-includes-siteextras-help: Hvis aktivert, vil egendefinert felter i site_extras.php bli vist i aktivitetssprettopp.
Display Site Extras in popup: Vis nettstedstillegg i sprettoppvindu
popup-includes-participants-help: Hvis aktivert, vises deltagere i sprettoppvinduene for aktiviteter
Display Participants in popup: Vis deltagere i sprettoppvindu
Miscellaneous: Diverse
remember-last-login-help: Hvis aktivert, vil brukerens navn bli fylt ut på innloggingssiden og preferansene lastet inn.
Remember last login: Husk siste innlogging
allow-public-access-help: Hvis aktivert, vil kalender kunne bli brukt som en kun lesbar offentlig kalender som ikke krever innlogging.
Allow public access: Tillatt offentlig tilgang
public-access-default-visible: Aktitiviteter i den offentlig kalenderen blir vist automatisk i alle brukere sine kalendere
Public access visible by default: Offentlig tilgang synlig som standard
public-access-default-selected: Når en ny aktivitet blir lagt til, vil som standard den offentlig brukeren bli valgt som deltager
Public access is default participant: Offentlig tilgang er standard deltager
public-access-view-others-help: Setter om en bruker kan se kalenderen til en annen bruker når han bruker offentlig tilgang.
Public access can view other users: Offentlig tilgang kan se andre brukere
public-access-can-add-help: Hvis aktivert, kan brukere med offentlig tilgang legge til aktivieter, men de vil ikke vises i kalenderen før administrator har godkjent aktiviteten.
Public access can add events: Offentlig tilgang kan legge til aktiviteter
public-access-add-requires-approval-help: Angir om aktiviteter lagt til ved hjelp av konto for offentlig tilgang krever godkjenning før de blir vist.
Public access new events require approval: Nye aktitiviteter ved offentlig tilgang krever godkjenning
public-access-sees-participants-help: Hvis aktivert, kan brukere med offentlig tilgang se aktivitetsdeltagerne (ved detaljert visning).
Public access can view participants: Offentlig tilgang kan se deltagere
groups-enabled-help: Aktiverer gruppestøtte, tillater brukerne å velge brukere ved gruppe
Groups enabled: Grupper aktivert
user-sees-his-group-help: Hvis aktivert, så vil brukerne ikke se kalendere som ikke er i minst en av deres grupper
User sees only his groups: Bruker ser bare sine grupper
nonuser-enabled-help: Hvis aktivert, så vil administratorer ha muligheten til å legge til ikke-bruker kalendere
Nonuser enabled: Ikke-bruker kalendere aktivert
nonuser-list-help: Hvor ikke-bruker kalendere skal vises i deltagerlisten
Nonuser list: Vis i deltagerlisten ved
Enabled: Aktivert
reports-enabled-help: Hvis aktivert, så vil brukere se en "Rapporter"-seksjon
Reports enabled: Rapporter aktivert
subscriptions-enabled-help: Angir om eksterne brukere kan abonnere på en brukers kalender og tillate dem å se brukerens aktiviteter i en applikasjon som støtter iCal (som Apple sin iCal eller Mozilla Calendar).
Allow remote subscriptions: Tillat eksterne abonnenter
rss-enabled-help: Angir om en brukers kalender kan hentes fra en RSS-strøm
Enable RSS feed: Aktiver RSS-strøm
categories-enabled-help: Velger støtte for aktivitetskategorier
Categories enabled: Kategorier aktivert
allow-external-users-help: Angir om en ikke-kalender bruker kan bli lagt til en aktivitet. Dette muliggjør ikke-kalender brukere til å bli listed som deltagere på en aktivitet.
Allow external users: Tillat eksterne (ikke-kalender) brukere
external-can-receive-notification-help: Når eksterne brukere er aktivert (og e-post er aktivert), kan eksterne brukere motta e-postmeldinger når aktiviteten blir lagt til, oppdatert eller slettet (hvis den eksterne brukerens e-postadresse er oppgitt).
External users can receive email notifications: Eksterne brukere kan motta e-postmeldinger
external-can-receive-reminder-help: Når eksterne brukere er aktivert (og e-post er aktivert), kan eksterne brukere motta e-postpåminnelser (hvis den eksterne brukerens e-postadresse er oppgitt).
External users can receive email reminders: Eksterne brukere kan motta e-postpåminnelser
email-enabled-help: Slå sending av e-post for påminnelser av eller på. Velg "nei" hvis serveren din ikke er satt opp til å sende e-post
Email enabled: E-post aktivert
email-default-sender: Setter e-postadresse som skal brukes som avsender ved utsending av påminnelse
Default sender address: Standard avsenderadresse
Default user settings: Standard brukerinnstillinger
email-event-reminders-help: Angir om det skal sendes aktivitetspåminnelser.
Event reminders: Aktivitetspåminnelser
email-event-added: Angir om e-postmelding skal sendes når en aktitivitet blir lagt til din kalender.
Events added to my calendar: Aktiviteter lagt til min kalender
email-event-updated: Angir om e-postmelding skal sendes når en aktitivitet blir oppdatert i din kalender.
Events updated on my calendar: Aktiviteter oppdatert i min kalender
email-event-deleted: Angir om e-postmelding skal sendes når en aktitivitet blir fjernet fra din kalender.
Events removed from my calendar: Aktiviteter fjernet fra min kalender
email-event-rejected: Angir om e-postmelding skal sendes når en deltager avviser en aktivitet som er i din kalender.
Event rejected by participant: Aktivitet avvist av deltager
Color options: Fargevalg
Allow user to customize colors: Tillat bruker å tilpasse farger
Enable gradient images for background colors: Aktiver bilder med fargeovergang for bakgrunnsfarger
Not available: Ikke tilgjengelig
Background Image options: Valg for bakgrunnsbilde
Background Image: Bakgrunnsbilde
Background Repeat: Repitering av bakgrunn

########################################
# Page: adminhome.php
#
Assistants: Assistenter
Preferences: Innstillinger
Control Panel: Kontrollpanel
Users: Brukere
Account: Konto
Categories: Kategorier
Views: Oversikter
Layers: Lag
Reports: Rapporter
Delete Events: Slett aktiviteter
Activity Log: Aktivitetslogg
System Log: Systemlogg
Public Preferences: Offentlige innstillinger
Unapproved Public Events: Ikke-godkjente offentlige aktiviteter
Administrative Tools: Administrasjonsverktøy

########################################
# Page: ajax.php
#
Username already exists.: Brukernavnet eksisterer allerede.
Email address already exists.: E-postadresse eksisterer allerede.

########################################
# Page: approve_entry.php
#
Additional Comments (optional): Ekstra kommentarer (frivillig)
Hello: Hei
Hello, XXX.: Hei, XXX!
The subject was: Emnet var
Subject XXX: Emne: XXX
The description is: Beskrivelsen er
Description XXX: Beskrivelse: XXX
Date: Dato
Date XXX: Dato: XXX
Time: Klokken
Time XXX: Tid: XXX
Comments: Kommentarer

########################################
# Page: assistant_edit.php
#
Admin mode: Administratormodus
Your assistants: Dine assistenter

########################################
# Page: availability.php
#
Program Error: Programfeil
No XXX specified!: Ingen XXX oppgitt!
Program Error No XXX specified!: Programfeil - ingen XXX oppgitt!
user: bruker
year: år
month: måned
day: dag

########################################
# Page: category.php
#
Category Icon: Ikon for kategori
Global: =
Category Name: Kategorinavn
Color: Farge
Remove Icon: Fjern ikon
Add Icon to Category: Legg til ikon for kategori
Upload: Last opp
gif 3kb max: GIF maks 3Kb
Search for existing icons: Søk etter eksisterende ikoner
Add: Legg til
Delete: Slett
Make New Category: Legg til ny kategori

########################################
# Page: category_handler.php
#
File size exceeds maximum.: Filen er for stor
File is not a gif image.: Filen er ikke et GIF-bilde

########################################
# Page: catsel.php
#
Remove: Fjern
Cancel: Avbryt

########################################
# Page: colors.php
#
Add Custom: Legg til tilpasset
Basic Colors: Basisfarger
Current Color: Nåværende farge
Custom Colors: Tilpassede farger
Old Color: Gammel farge

########################################
# Page: del_entry.php
#
An appointment has been canceled for you by: En avtale har blitt avlyst for deg av
XXX has canceled an appointment.: XXX har avlyst en avtale.

########################################
# Page: doc.php
#
Invalid blob id: Ugyldig ID for BLOB

########################################
# Page: docadd.php
#
Add Comment: Legg til kommentar
Add Attachment: Legg til vedlegg
Subject: Emne
Comment: Kommentar
Upload file: Last opp fil
Description: Beskrivelse

########################################
# Page: docdel.php
#
Removed: Fjernet

########################################
# Page: edit_entry.php
#
am: =
pm: =
days: dager
hours: timer
minutes: minutter
You are not authorized to edit this task: Du er ikke autorsiert til å redigere denne oppgaven
task: oppgave
You are not authorized to edit this XXX.: Du er ikke autorsiert til å redigere XXX.
is in a different timezone than you are. Currently: er i en annen tidssone enn deg. Er 
hour ahead of you: time foran deg
hour behind you: time etter deg
hours ahead of you: timer foran deg
hours behind you: timer etter deg
XXX is in a different timezone (ahead): XXX er i en annen tidssone (foran)
XXX is in a different timezone (behind): XXX er i en annen tidssone (etter)
Time entered here is based on your Timezone.: Tid skrevet her er basert på din tidssone.
Edit Entry: Endre aktiviteten
Add Entry: Legg til aktivitet
Details: Detaljer
Participants: Deltakere
Repeat: Gjentagelse
Reminders: Påmindelser
brief-description-help: Her skal det stå en kort beskrivelse av aktiviteten - den blir vist når man står over aktiviteten i oversiktskalenderen.
Brief Description: Kort beskrivelse
full-description-help: Her kan det stå en komplett beskrivelse av aktiviteten.
Full Description: Full beskrivelse
access-help: Angi om aktiviteten skal kunne sees av alle eller om den er fortrolig.
Access: Tilgang
priority-help: Angi aktivitetens prioritet.
Priority: Prioritet
High: Høy
Medium: =
Low: Lav
category-help: Setter kategorien for aktiviteten
Category: Kategori
URL: Adresse
date-help: Angir dato for aktiviteten.
Start Date: Startdato
Untimed event: Aktivitet uten tidsangivelse
Timed event: Aktivitet med tidsangivelse
All day event: Fulldagsaktivitet
Timezone Offset: Tidssoneavvik
time-help: Angir tidspunkt for aktiviteten.<br /><i>Dette feltet trenger ikke være utfylt.</i>
duration-help: I dette feltet kan du angi varigheten på aktiviteten<br /><i>Dette feltet trenger ikke være utfylt.</i>
end-time-help: Angir tidspunktet aktiviteten forventes avsluttet.
Start Time: Starttidspunkt
Due Date: Avslutningsdato
Due Time: Avslutningstid
Site Extras: Nettstedsekstra
participants-help: Vis deltagerne i dette innlegget.
Availability: Tilgjengelighet
external-participants-help: Angir en liste med deltagere for en aktivitet som
External Participants: Eksterne deltagere
repeat-type-help: Hvor ofte skal aktiviteten gjentas.
Daily: Daglig
Weekly: Ukentlig
Monthly: Månedlig
by day: etter dag
by date: etter dato
by position: etter posisjon
Monthly (by day): Månedlig (etter dag)
Monthly (by date): Månedlig (etter dato)
Monthly (by position): Månedlig (etter posisjon)
Yearly: Årlig
Manual: Manuelt
Expert Mode: Ekspertmodus
repeat-end-date-help: Angir sluttdato for gjentakelse av denne aktiviteten.
Ending: Avslutter
Forever: For alltid
Use end date: Benytt sluttdato
Number of times: Antall ganger
repeat-frequency-help: Hvor ofte skal aktiviteten gjentas? Tallet 1 viser at det skal skje hver gang, 2 hver annen gang...
Frequency: Hyppighet
Weekdays Only: Kun ukedager
Week Start: Ukestart
All: Alle
Exclusions: Ekskluderinger
Inclusions: Inkluderinger
Add Exception: Legg til unntak
Add Inclusion: Legg til inkludering
Send Reminder: Send påminnelse
When: Når
Use Date/Time: Bruk dato/tid
Use Offset: Bruk forskyvning
Before: Før
After: Etter
Start: =
End/Due: Slutt
Times: Tider
Every: Hver
CAPTCHA Warning: <b>Advarsel:</b> Kan ikke bruk CAPTCHA uten PHPs GD-utvidelse!<br />
Delete entry: Slett aktiviteten
You are not authorized to edit this entry.: Du har ikke lov å redigere denne aktiviteten

########################################
# Page: edit_entry_handler.php
#
A new appointment has been made for you by: En ny avtale er opprettet for deg av
XXX has made a new appointment.: XXX har opprettet en ny avtale.
An appointment has been updated by: En avtale har blitt oppdatert av
XXX has updated an appointment.: XXX har oppdatert en avtale.
Security violation!: Sikkerhetsbrudd
You must enter the anti-spam text on the previous page.: Du må skrive inn anti-spam teksten på forrige side.
The following conflicts with the suggested time: Følgende aktiviteter er i konflikt med det foreslåtte tidspunktet
User removed from participants list.: Bruker fjernet fra deltagerliste.
Please look on: Vennligst se på
to accept or reject this appointment: for å akseptere eller avvise avtalen
to view this appointment: for å se denne avtalen
Please look on XXX to accept or reject this appointment.: Sjekk XXX for å akseptere eller avvise denne avtalen.
Please look on XXX to view this appointment.: Sjekk XXX for å vise denne avtalen.
Scheduling Conflict: Tidskonflikt
Your suggested time of: Den foreslåtte tiden for
conflicts with the following existing calendar entries: er i konflikt med eksisterende avtaler

########################################
# Page: edit_layer.php
#
Add Layer: Legg til lag
Edit Layer: Editer lag
Source: Kilde
Duplicates: Duplikater
Show layer events that are the same as your own: Vis lag som er lik dine egne
Add to My Calendar: Legg til kalenderen min
Delete layer: Slett lag

########################################
# Page: edit_layer_handler.php
#
You cannot create a layer for yourself.: Du kan ikke lag et lag for deg selv
You can only create one layer for each user.: Du kan bare lag et lag per bruker

########################################
# Page: edit_nonusers.php
#
NONUSER_PREFIX not set: NONUSER_PREFIX har ikke blitt satt i config.php.
word characters only: kan kun inneholde tall og bokstaver (a-å, A-Å, 0-9)
Add User: Ny bruker
Edit User: Rediger bruker
Calendar ID: Kalender-ID
First Name: Fornavn
Last Name: Etternavn

########################################
# Page: edit_remotes_handler.php
#
Error: Feil
Import Results: Importeringsresultat
Events successfully imported: Aktiviteter vellykket importert
Create a new layer to view this calendar: Opprett et nytt lag for å vise denne kalenderen
Errors: Feil
There was an error parsing the import file or no events were returned: Det oppstod en feil ved behandling av den importerte filen eller ingen aktiviteter ble returnert

########################################
# Page: edit_report.php
#
Tomorrow: I morgen
Today: I dag
Yesterday: I går
Day before yesterday: Dagen før i går
Next week: Neste uke
This week: Denne uka
Last week: Forrige uke
Week before last: Uken før forrige
Next week and week after: Neste uke og uka etter
This week and next week: Denne uka og uka etter
Last week and this week: Forrige uke og denne uka
Last two weeks: To siste uker
Next month: Neste måned
This month: Denne måneden
Last month: Forrige måned
Month before last: Måneden før forrie
Next year: Neste år
This year: Dette året
Last year: Forrige år
Year before last: Året før forrige
Next 14 days: Neste 14 dager
Next 30 days: Neste 30 dager
Next 60 days: Neste 60 dager
Next 90 days: Neste 90 dager
Next 180 days: Neste 180 dager
Next 365 days: Neste 365 dager
Invalid report id.: Ugyldig rapport-ID
Unnamed Report: Rapport uten navn
Add Report: Legg til rapport
Edit Report: Rediger rapport
Report name: Rapportnavn
User: Bruker
Current User: Nåværende bruker
Include standard header/trailer: Inkluder standard hode/for
Include previous/next links: Inkluder forrige/neste lenker
Include empty dates: Inkluder tomme datoer
Date range: Tidsrom
Template variables: Variabler for malen
Page template: Mal for siden
Day template: Mal for dag
Event template: Mal for aktivitet

########################################
# Page: edit_report_handler.php
#
No such report id XXX.: Ingen rapport med ID XXX.
Variable N not found: Variablen N ble ikke funnet
Variable XXX not found.: Variablen <tt>XXX</tt> ble ikke funnet

########################################
# Page: edit_template.php
#
Edit Custom Header: Rediger egendefinert hode
Edit Custom Script/Stylesheet: Rediger egendefinert skript/stilsett
Edit Custom Trailer: Rediger egendefinert fot

########################################
# Page: edit_user.php
#
Username: Brukernavn
E-mail address: E-postadresse
Password: Passord
again: igjen
Disabled for demo: Deaktivert for demo
Change Password: Endre passord
New Password: Nytt passord
Set Password: Sett passord

########################################
# Page: edit_user_handler.php
#
Deleting users not supported.: Sletting av brukere er ikke støttet
The passwords were not identical.: Passordene var ikke identiske
You have not entered a password.: Du har ikke oppgitt passord
Username cannot be blank.: Brukernavn må fylles ut

########################################
# Page: export.php
#
Export: Eksporter
Export format: Eksportformat
Include all layers: Inkluder alle lag
Include deleted entries: Inkluder slettede aktiviteter
Export all dates: Eksporter alle datoer
Start date: Startdato
End date: Sluttdato
Modified since: Endret etter

########################################
# Page: export_handler.php
#
export format not defined or incorrect: eksportformat ikke definert eller feil

########################################
# Page: freebusy.php
#
No user specified.: Ingen bruker oppgitt

########################################
# Page: groups.php
#
Add New Group: Legg til ny gruppe

########################################
# Page: group_edit.php
#
Unnamed Group: Ikke navngitt gruppe
Add Group: Legg til gruppe
Edit Group: Rediger gruppe
Group name: Gruppenavn
Updated: Oppdatert
Created by: Opprettet av

########################################
# Page: group_edit_handler.php
#
You must specify a group name: Du må angi et gruppenavn

########################################
# Page: help_admin.php
#
Auto-refresh calendars: Oppdater kalendere automatisk
auto-refresh-help: Hvis aktivert, vil dagsvisning, ukesvisning, månedsvisning og liste med ikke godkjente aktiviteter oppdateres automatisk periodisk.
Auto-refresh time: Auto-oppdateringsintervall
auto-refresh-time-help: Hvis auto-oppdatering er aktivert, så setter denne tiden mellom hver oppdatering.
Display days with events in bold in year view: Viser dager med aktiviteter i fetskrift for årvisning
Display weekends in week view: Viser helg i ukevisning
Time interval: Tidsinterval
time-interval-help: Angir hvor lang blokken med tid i uke- og dagvisning skal være.
Nonuser: Ikke-bruker kalendere
user-customize-color: Angir om brukere har lov å endre deres eget fargeskjema.
enable-gradient-help: Bruk gradert fargeovergang for tabellbakgrunn.
Manually entering color values: Skriv inn fargeverdier manuelt
colors-help: Alle farger skal skrives inn som #RRGGBB hvor RR er hexkoden for rødt, GG er hexkoden for grønn og BB er hexkoden for den blå fargeen.

########################################
# Page: help_bug.php
#
Report Bug: Rapporter feil

########################################
# Page: help_docs.php
#
WebCalendar Documentation: Dokumentasjon for WebCalendar
Currently in English only.: For øyeblikket kun på engelsk

########################################
# Page: help_edit_entry.php
#
Adding/Editing Calendar Entries: Legg til/endre aktivitet
Repeat Type: Gjenta type
For More Information...: For mer informasjon ...
Repeat End Date: Gjenta sluttdato
Repeat Day: Gjenta dato
repeat-day-help: Hvilke ukedager skal aktiviteten gjentas på.

########################################
# Page: help_import.php
#
Import: Importer
This form will allow you to import entries from the Palm Desktop Datebook.: Dette skjemaet gjør det mulig for deg å importere oppføringer fra Palm Desktop Datebook.
It should be located in your Palm directory in <tt>datebook/datebook.dat</tt> in a subdirectory named by your username.: Den bør finnes i din Palm katalog i <tt>datebook/datebook.dat</tt> i en underkatalog med ditt brukernavn.
The following entries will not be imported: Følgende oppføringer vil ikke bli importert
Entries older than the current date: Oppføringer eldre enn nåværende dato
Entries created in the Palm Desktop...: Oppføringer opprettet i Palm Desktop-en som ikke har blitt HotSync&#39;d
Anything imported from Palm will be overwritten during the next import (unless the event date has passed).: Alt som blir importert fra Palm vil bli overskrevet ved neste import (hvis ikke aktivitetsdatoen har passert)
Therefore, updates should be made in the Palm Desktop.: Derfor bør oppdatering bli gjort i Palm Desktop-en.
This form will import vCalendar (.vcs) 1.0 events: Dette skjemaet vil importere vCalendar (.vcs) 1.0 aktiviteter
The following formats have been tested: Følgende formater har blitt testet
This form will import iCalendar (.ics) events: Dette skjemaet vil importere iCalendar (.vcs) aktiviteter
Enabling: Aktiverer
Overwrite Prior Import: Skriv over tidligere importering

########################################
# Page: help_index.php
#
Help Index: Hjelpoversikt
About WebCalendar: Om WebCalendar

########################################
# Page: help_layers.php
#
Add/Edit/Delete: Legg til/Rediger/Slett
Clicking the Edit Layers link in the admin section at the bottom of the page will allow you to add/edit/delete layers.: Ved å klikke på "Rediger lag" i Admin seksjonen nederst på siden kan du legge til/redigere/slette lag.
The text color of the new layer that will be displayed in your calendar.: Tekstfargen for det nye laget som vil bli vist in din kalender.
Disabling: Deaktiverer
Press the Disable Layers link in the admin section at the bottom of the page to turn off layers.: Klikk "Deaktiver lag" i Admin seksjonen nederst på siden for å slå av lag.
If checked, events that are duplicates of your events will be shown.: Hvis merket av, vil aktiviteter som er duplikater av dine aktiviteter bli vist.
Press the Enable Layers link in the admin section at the bottom of the page to turn on layers.: Klikk "Aktiver lag" i Admin seksjonen nederst på siden for å slå på lag.
Specifies the user that you would like to see displayed in your calendar.: Angir brukeren du vil ha vist i din kalender.

########################################
# Page: help_pref.php
#
Default Category: Standardkategori
default-category-help: Angir den kategorien en ny aktivitet skal ha som standard
When I am the boss: Når jeg er sjefen
Email me event notification: Send meg aktivitetspåminnelser på e-post
email-boss-notifications-help: Angir om sjefer mottar aktivitetspåminnelser som e-post
I want to approve events: Jeg vil godkjenne aktiviteter
boss-approve-event-help: Angir om sjefen må godkjenne aktiviteter lagt til av assistenter.
Subscribe/Publish: Abonnere/publisere
allow-remote-subscriptions-help: Angir om eksterne brukere kan abonnere på din kalender og dermed tillate dem å se dine aktiviteter i en applikasjon som støtter iCal (som Apple sin iCal eller Mozilla Calendar).
remote-subscriptions-url-help: Viser adressen som eksterne brukere skal bruke for å abonnere på din kalender.
rss-feed-url-help: URL-en for RSS-strømmen

########################################
# Page: help_uac.php
#
If disabled, this user cannot send you emails.: Hvis deaktivert, kan ikke denne brukeren sende deg e-post.
If disabled, this user cannot see you in the participants list.: Hvis deaktivert, kan ikke denne brukeren se deg i deltagerlisten.
If enabled, this user cannot view the details of any of your entries.: Hvis aktivert, kan ikke denne brukeren se detaljene for noen av dine aktiviteter.

########################################
# Page: icalclient.php
#
Publishing Disabled (Admin): Publisering deaktivert (admin)
Publishing Disabled (User): Publisering deaktivert (bruker)

########################################
# Page: icons.php
#
Click to Select: Klikk for å velge
Current Icons on Server: Nåværende ikoner på tjeneren

########################################
# Page: import.php
#
Disabled: Deaktivert
Import format: Importeringsformat
Exclude private records: Utelat private oppføringer
Repeated items are imported separately. Prior imports are not overwritten.: Gjentatte element blir importert separat. Tidligere importer blir ikke overskrevet.

########################################
# Page: import_handler.php
#
Events from prior import marked as deleted: Aktiviteter fra tidligere importering markert som slettede
Conflicting events: Aktiviteter som kolliderer
The import file contained no data: Den importerte filen inneholdt ikke noen data

########################################
# Page: layers.php
#
Layer: Lag
Edit layer: Editer lag
Layers are currently: Lagene er nå
Disable Layers: Deaktiver lag
Click here: Klikk her
to modify the layers settings for the: for å modifisere laginnstilling for
calendar: kalender
Add layer: Legg til lag

########################################
# Page: list_unapproved.php
#
Approve/Confirm: Godkjenn/Bekreft
Approve Selected: Godkjenn valgte
Check All: Kryss av alle
Emails Will Not Be Sent: E-post blir ikke sendt
Reject Selected: Avvis valgte
Reject: Avvis
Uncheck All: Fjern kryss fra alle
View this entry: Vis aktiviteten
No unapproved entries for: Ingen ikke-godkjente aktiviteter for
No unapproved entries for XXX.: Ingen ikke-godkjente aktiviteter for XXX.
Unapproved Entries: Ikke-godkjente aktiviteter
Not authorized: Ikke autorisert
Approve this entry?: Godkjenn aktiviteten?
Reject this entry?: Avvis denne aktiviteten?
Approve Selected entries?: Godkjenn valgte aktiviteter?
Reject Selected entries?: Avvis valgte aktiviteter?

########################################
# Page: login-app.php
#
You must enter a login and password.: Vennligst oppgi brukernavn og passord
Save login via cookies so I dont have to login next time.: Husk brukernavn til neste gang
Login: Logg inn
Access public calendar: Gå til offentlig kalender
public: offentlig
Access XXX calendar: Gå til XXX kalender
cookies-note: <b>OBS:</b> Programmet krever at "cookies" er slått på

########################################
# Page: login.php
#
Invalid login: Ugyldig innlogging

########################################
# Page: minical.php
#
No such nonuser calendar: Ingen slik ikke-bruker kalender
No such nonuser calendar XXX.: Ingen slik ikke-bruker kalender: XXX
This Calendar is not Public.: Denne kalenderen er ikke offentlig

########################################
# Page: nonusers.php
#
Add New NonUser Calendar: Legg til ny ikke-bruker kalender

########################################
# Page: nulogin.php
#
Illegal characters in login: Ugyldig tegn i innlogging

########################################
# Page: pref.php
#
Save Preferences: Lagre innstillinger
hour: time
minute: minutt

########################################
# Page: publish.php
#
No user specified: Ingen bruker oppgitt

########################################
# Page: purge.php
#
Purging events for: Sletter aktiviteter for
Finished: Ferdig
Check box to delete ALL events for a user: Marker i boksen hvis <b>ALLE</b> aktiviteter skal slettes
Delete all events before: Slett alle aktiviteter før
Preview delete: Forhåndsvisning for sletting
Are you sure you want to delete events for: Er du sikker
Records deleted from: Oppføringer slettet fra:

########################################
# Page: register.php
#
Email address cannot be blank.: E-postadresse kan ikke være tom.
Illegal characters in login XXX.: Ugyldig tegn i innlogging XXX.
New user via self-registration.: Ny bruker via selvregistrering.
A new WebCalendar account has been set up for you.: En ny WebCalendar-konto har blitt opprettet for deg.
Your username is: Ditt brukernavn er XXX.
Your username is XXX.: Ditt brukernavn er: XXX
Your password is: Ditt passord er
Your password is XXX.: Ditt passord er: XXX
Please visit: Besøk
to log in and start using your account: for å logge inn og starte å bruke kontoen din
Please visit XXX to log in and start using your account!: Besøk "XXX" for å logge inn og starte å bruke kontoen din
Administrator: =
Welcome: Velkommen
New user via email.: Ny bruker via e-post.
Registration: Registrering
Welcome to WebCalendar: Velkommen til WebCalendar
Your email should arrive shortly.: E-posten din bør komme om en kort stund.
Return to Login screen: Gå tilbake til innloggingsskjermen
Password (again): Passord (igjen)
Your account information will be emailed to you.: Kontoinformasjonen din blir sendt deg på e-post.
Submit: Send inn

########################################
# Page: reject_entry.php
#
Continue: Fortsett
(Your comments will be emailed to the other participants.): (Din kommentarer blir sendt til de andre deltagerne.)
An appointment has been rejected by: En avtale har blitt avvist av

########################################
# Page: remotes.php
#
Add New Remote Calendar: Legg til ekstern kalender

########################################
# Page: report.php
#
This event is confidential.: Denne aktiviteten er privat
(Private): (Privat)
cont.: forts.
(cont.): (forts.)
Approved: Godkjent
Deleted: Slettet
Rejected: Avvist
Waiting for approval: Venter på godkjenning
Unknown: Ukjent
to manage reports for the Public Access calendar: for å administrere kalenderen med offentlig tilgang
Click here to manage reports for the Public Access calendar.: Klikk her for å administrere rapporter for kalenderen med offentlig tilgang
Add new report: Legg til ny rapport
Manage Reports: Administrer rapporter

########################################
# Page: search.php
#
Advanced Search: Avansert søk
Search: Søk
Keywords: Nøkkelord
Enter % for all entries: Skriv % for alle aktivitetene
Include: Inkluder
Filter by Date: Filtrer etter dato
All Dates: Alle datoer
Past: Tidligere
Upcoming: Kommende
Range: Intervall

########################################
# Page: search_handler.php
#
You must enter one or more search keywords: Vennligst oppgi ett eller flere søkeord
Search Results: Søkeresultat
match found: treff funnet
matches found: treff funnet
No matches found: Ingen treff funnet

########################################
# Page: security_audit.php
#
Status: =

########################################
# Page: select_user.php
#
View Another Users Calendar: Se en annen brukers kalender

########################################
# Page: set_entry_cat.php
#
Invalid entry id.: Ugyldig ID for akitivitet
You have not added any categories.: Du har ikke lagt til noen kategorier
Set Category: Sett kategori
Global Categories cannot be changed.: Globale kategorier kan ikke endres

########################################
# Page: upcoming.php
#
more: mer

########################################
# Page: users.php
#
denotes administrative user: indikerer administrator
Add New User: Opprett bruker

########################################
# Page: views.php
#
Add New View: Legg til ny oversikt

########################################
# Page: views_edit.php
#
Unnamed View: Ikke navngitt oversikt
Add View: Legg til oversikt
Edit View: Redigere oversikt
View Name: Navn på oversikt
View Type: Oversiktstype
Day by Time: Dag etter tid
Week (Users horizontal): Uke (brukere horisontalt)
Week by Time: Uke etter tid
Week (Users vertical): Uke (brukere vertikalt)
Week (Timebar): Uke (tidsbar)
Month (Timebar): Måned (tidsbar)
Month (side by side): Måned (side ved side)
Month (on same calendar): Måned (i samme kalender)

########################################
# Page: views_edit_handler.php
#
You must specify a view name: Du må angi et oversiktnavn

########################################
# Page: view_d.php
#
No users for this view: Ingen brukere for denne visningen

########################################
# Page: view_entry.php
#
Update Task Percentage: Oppdater oppgaveprosent
Completed: Fullført
Assistant mode: Assistent modus
Declined: Avvist
Needs-Action: Krever-handling
by: av
Percentage Complete: Prosent ferdig
External User: Ekstern bruker
Update: Oppdater
Attachments: Vedlegg
at: ved
comments: kommentarer
Show: Vis
Hide: Skjul
Approve/Confirm entry: Godkjenn/bekreft aktiviteten
Reject entry: Avvis aktiviteten
Set category: Sett kategori
Copy entry: Kopier aktiviteten
This will delete this entry for all users.: Dette vil slette aktiviteten for alle brukerene
Edit entry: Endre aktiviteten
Edit repeating entry for all dates: Rediger repeterende aktivitet for alle datoer
Delete repeating event for all dates: Slett repeterende aktiviteter for alle datoer
Edit entry for this date: Rediger aktiviteten for denne datoen
Delete entry only for this date: Slett aktiviteten for denne datoen
from calendar of: fra kalenderen for
This will delete the entry from your XXX calendar.: Dette vil slette aktiviteten fra din XXX kalender.
boss: sjef
This will delete the entry from your boss calendar.: Dette vil slette aktiviteten fra sjefen din sin kalender.
This will delete the entry from your calendar.: Dette vil slette aktiviteten fra kalenderen din.
from your boss calendar: fra sjefen din sin kalender
Do you want to add this entry to your calendar?: Vil du legge inn denne aktiviteten i kalenderen din?
This will add the entry to your calendar.: Dette vil legge til aktiviteten i kalenderen din.
Email all participants: E-post til alle deltakerne
Hide activity log: Skjul aktivitetslogg
Show activity log: Vis aktivitetslogg
Export this entry to: Eksporter denne aktiviteten til
Palm Pilot: =

########################################
# Page: view_r.php
#
Double-click on empty cell to add new entry: Dobbelklikk i en tom celle for å legge til en aktivitet

########################################
# Page: week_details.php
#
New Entry: Ny aktivitet

########################################
# Page: includes/access.php
#
Another Users Calendar: Se en annen brukers kalender
Category Management: Kategoriadministrasjon
Day View: Dagsoversikt
Edit Event: Rediger aktivitet
Month View: Månedsoversikt
User Management: Brukeradministrasjon
Manage Views: Kontroller oversikter
Week View: Ukesvisning
Year View: Årsvising
Invalid function id: Ugyldig ID for funksjon

########################################
# Page: includes/date_formats.php
#
December: Desember
Dec: Des

########################################
# Page: includes/dbi4php.php
#
Error connecting to database: Klarte ikke koble til databasen
db_type not defined.: db_type ikke definert
invalid db_type: ugyldig db_type
Cache cleared from previous SQL!: Hurtiglager tømt for tidligere SQL!
Error executing query.: Feil ved utføring av spørring
Unfortunately, XXX is not implemented for: Dessverre er ikke XXX implementert for
Unknown ODBC error.: Ukjent ODBC-feil.
Unknown error.: Ukjent feil.
Cache error: hurtiglagringsfeil
write: skrive
Could not XXX file: Klarte ikke XXX fil
Error opening cache dir: Klarte ikke åpne hurtiglagringsmappe
delete: slette

########################################
# Page: includes/functions.php
#
exceeds limit of XXX events per day: overgår grense på XXX aktiviteter per dag
All Attendees: Alle deltagere
Busy: Opptatt
Tentative: Tentativ
Event approved: Aktivitet godkjent
Event created: Aktivitet lagd
Event deleted: Aktivitet slettet
Notification sent: Medling sendt
Event rejected: Aktivitet avvist
Reminder sent: Påminnelse sendt
Event updated: Aktivitet oppdatert
Changes successfully saved: Vellykket lagring av endringer
Event: Aktitivitet
Action: Handling
Printer Friendly: Utskriftsvennlig
Generate printer-friendly version: Vis som utskriftsvennlig side
after: etter
before: før
end: slutt
start: =
View this event: Vis denne aktiviteten
View this task: Vis denne oppgaven
January: Januar
February: Februar
March: Mars
April: =
May_: Mai
June: Juni
July: Juli
August: =
September: =
October: Oktober
November: =
Jan: =
Feb: =
Mar: =
Apr: =
May: Mai
Jun: =
Jul: =
Aug: =
Sep: =
Oct: Okt
Nov: =
unknown-month: ukjent-måned
The following error occurred: Følgende feil oppstod
You are not authorized.: Du har ikke tillatelse
Add N hours to: Legg til N timer til
Subtract N hours from: Trekk fra N timer fra
same as: samme som
server time: servertid
Error approving event: Feil ved godkjenning av aktivitet
Sunday: Søndag
Monday: Mandag
Tuesday: Tirsdag
Wednesday: Onsdag
Thursday: Torsdag
Friday: Fredag
Saturday: Lørdag
Sun: Søn
Mon: Man
Tue: Tir
Wed: Ons
Thu: Tor
Fri: Fre
Sat: Lør

########################################
# Page: includes/help_list.php
#
Index: Indeks
Documentation: Dokumentasjon
Page: Side

########################################
# Page: includes/trailer.php
#
My Calendar: Min kalender
Add New Entry: Legg til aktivitet
Logout: Logg ut
Back to My Calendar: Tilbake til min kalender
Go to: Gå til
Manage calendar of: Administrer kalenderen for

########################################
# Page: includes/translate.php
#
Browser Language Not Found: Nettleserens språk ble ikke funnet
not supported: Ikke støttet
English: Engelsk
English-US: Engelsk-US
Afrikaans: =
Albanian: Albansk
Arabic: Arabisk
Basque: Baskisk
Bulgarian: Bulgarsk
Catalan: Katalansk
Chinese (Simplified/GB2312): Kinesisk med enkle tegn
Chinese (Traditional/Big5): Kinesisk
Croatian: Kroatisk
Czech: Tsjekkisk
Danish: Dansk
Dutch: Nederlansk
Elven: Alvisk
Estonian: Estisk
Finnish: Finsk
French: Fransk
Galician: Galisisk
German: Tysk
Greek: Gresk
Hebrew: Hebraisk
Holo (Taiwanese): Taiwansk
Hungarian: Ungarsk
Icelandic: Islandsk
Indonesian: Indonesisk
Italian: Italiensk
Japanese: Japansk
Korean: Koreansk
Lithuanian: Litauisk
Norwegian: Norsk
Polish: Polsk
Portuguese: Portugisisk
Portuguese/Brazil: Portugisisk/Brasiliansk
Romanian: Rumensk
Russian: Russisk
Serbian: Serbisk
Slovak: Slovakisk
Slovenian: Slovakisk
Spanish: Spansk
Swedish: Svensk
Turkish: Tyrkisk
Welsh: Walisisk
Browser-defined: Nettleser-definert
event: aktivitet
journal: =
0: =
1: =
2: =
3: =
4: =
5: =
6: =
7: =
8: =
9: =

########################################
# Page: includes/user-imap.php
#
Invalid user login: Ugyldig brukerinnlogging

########################################
# Page: includes/user-nis.php
#
incorrect password: feil passord
no such user: ingen slik bruker

########################################
# Page: includes/xcal.php
#
MO: MA
TU: TI
WE: ON
TH: TO
FR: =
SA: LØ
SU: SØ
Interval: Intervall
Months: Måneder
Month Days: Måneder dager
Days: Dager
Weeks: Uker
Position: Posisjon
Until: Inntil
Count: Antall
Unnamed Event: Aktivitet uten navn
Event Imported: Aktivitet importert

########################################
# Page: includes/classes/Doc.class
#
bytes: byte
kb: KB
Mb: MB

########################################
# Page: includes/classes/WebCalMailer.class
#
Notification: Påminnelse
authenticate: SMTP Feil: Kunne ikke authentisere.
connect_host: SMTP Feil: Kunne ikke koble til SMTP host.
data_not_accepted: SMTP Feil: Data ble ikke akseptert.
encoding: Ukjent encoding:
execute: Kunne ikke utføre:
file_access: Kunne ikke få tilgang til filen:
file_open: Fil feil: Kunne ikke åpne filen:
from_failed: Følgende Fra feilet:
instantiate: Kunne ikke instantiate mail funksjonen.
mailer_not_supported: mailer er ikke supportert.
provide_address: Du må ha med minst enmottager adresse.
recipients_failed: SMTP Feil: Følgende mottagere feilet:

########################################
# Page: includes/js/admin.php
#
Server URL is required.: URL for server er påkrevd
Server URL must end with /.: URL for server må slutte på '/'
Invalid work hours.: Ugyldige arbeidstid
Invalid color for document background.: Ugyldig bakgrunnsfarge
Invalid color for document title.: Ugyldig tittelfarge
Invalid color for table cell background.: Ugyldig farge for tabellbakgrunn
Invalid color for table grid.: Ugyldig farge for tabellrutenett
Invalid color for table header background.: Ugyldig farge for bakgrunnen i tabellheaderen
Invalid color for table text background.: Ugyldig farge for bakgrunnen til tabellteksten
Invalid color for event popup background.: Ugyldig farge for bakgrunnen i aktivitetspopups
Invalid color for event popup text.: Ugyldig farge for teksten i aktivitetspopups
Invalid color for table cell background for today.: Ugyldig farge for dagens tabellbakgrunn
Color format should be RRGGBB.: Fargen skal skrives som '#RRGGBB'

########################################
# Page: includes/js/availability.php
#
Change the date and time of this entry?: Endre datoen og tiden for denne aktiviteten?

########################################
# Page: includes/js/edit_entry.php
#
You have not entered a Brief Description: Du har ikke oppgitt noen kort beskrivelse
The time you have entered begins before your preferred work hours. Is this correct?: Tidspunktet du har angitt er før din foretrukne arbeidstid. Er dette korrekt?
Invalid Event Date: Ugyldig aktivitetsdato
Please add a participant: Legg til en deltager
Invalid Date: Ugyldig dato
You have not entered a valid time of day: Du har ikke oppgitt noe gyldig tidspunkt

########################################
# Page: includes/js/edit_layer.php
#
Invalid color: Ugyldig farge
layer: lag

########################################
# Page: includes/js/edit_nonuser.php
#
Calendar ID cannot be blank.: ID for kalender kan ikke være tom.
First and last names cannot both be blank.: For- og etternavn kan ikke begge være tomme.

########################################
# Page: includes/js/edit_remotes.php
#
URL cannot be blank.: URL kan ikke være tom.

########################################
# Page: includes/js/export_import.php
#
File type does not match Import Format: Filtype stemmer ikke med importeringsformat

########################################
# Page: includes/js/visible.php
#
Invalid Color: Ugyldig farge

########################################
# Page: includes/menu/index.php
#
This Week: Denne uka
This Month: Denne måneden
This Year: Dette året
Exit: Avslutt
Add New Event: Legg til ny aktivitet
Delete Entries: Slett aktiviteter
My Views: Mine oversikter
Manage Calendar of: Administrer kalenderen for
My Reports: Mine rapporter
My Profile: Min profil
Public Calendar: Offentlig kalender
Unapproved Events: Ikke-godkjente aktiviteter
User Manager: Brukeradministrasjon 
Help Contents: Innhold

########################################
# Page: install/index.php
#
WebCalendar Installation Wizard: WebCalendar installasjonsveileder
Step: Steg
WebCalendar Installation Wizard Step XXX: WebCalendar installasjonsveileder steg XXX
Single-User: Enkelbruker
Failure Reason: Feilet fordi
You must manually create database: Du må opprette databasen manuelt
Database Cache Directory: Hurtiglagermappe for databasen 
Test Settings: Test innstillinger
Create New: Opprett ny
Database Name: Databasenavn
Timezone Conversion Successful: Vellykket konvertering av tidssone
Error Unable to write to file: Klarte ikke skrive til fil
Error Unable to write to file XXX.: Klarte ikke skrive til fil XXX.
Successful Login: Vellykket innlogging
Invalid Login: Ugyldig innlogging

########################################
# Page: tools/reload_remotes.php
#
Include Path: Inkluderingssti
Deleting events for: Sletter aktiviteter for
Importing events for: Importer aktiviteter for
No data returned from: Ingen data returnert fra
for non-user calendar: fra ikke-bruker kalender
No Remote Calendars found: Ingen eksterne kalendere funnet
Remote Calendars not enabled: Eksterne kalendere er ikke aktivert

########################################
# Page: tools/send_reminders.php
#
could not find event id: klarte ikke finne ID for aktivitet
could not find event id XXX in database.: klarte ikke finne ID XX for aktivitet i databasen. 
This is a reminder for the XXX detailed below.: Dette er en påminnelse om XXX beskrevet nedenfor.
Pecentage Complete: Prosent fullført
Reminder: Påminnelse

########################################
# Page: ws/login.php
#
No login required for single-user mode.: Innlogging ikke nødvendig i enkelbruker-modus
No login required for HTTP authentication.: Innlogging ikke nødvendig ved HTTP-autentisering
Return current item: WebCalendar