Location: PHPKode > scripts > WebCalendar > WebCalendar-1.2.5/translations/Galician.txt
# See translations/English-US.txt for instructions.
#
# Translated by: Raúl Araya Tauler, hide@address.com
# Last update: 20 May 2001
#
# $Id: Galician.txt,v 1.31.2.1 2008/09/05 17:59:20 bbannon Exp $
# Translation last updated on 09-05-2008


################################################################################
#            DO NOT "TRANSLATE" THIS SECTION            #
################################################################################
# A lone equal sign "=" to the right of the FIRST colon ": "
# indicates that the "translation" is identical to the English text.
#

# Specify a charset (will be sent within meta tag for each page).

charset: =

# "direction" need only be changed if using a right to left language.
# Options are: ltr (left to right, default) or rtl (right to left).

direction: =

# In the date formats, change only the format of the terms.
# For example in German.txt the proper "translation" would be
#  __month__ __dd__, __yyyy__: __dd__. __month__ __yyyy__

__mm__/__dd__/__yyyy__: =
__month__ __dd__: =
__month__ __dd__, __yyyy__: =
__month__ __yyyy__: =

################################################################################
################################################################################


########################################
# Page: access.php
#
Database error: Erro da base de datos
Go: Ir
Save: Gravar
Admin: Xestión
Public: Público
Confidential: Confidencial
Private: Privado

########################################
# Page: add_entry.php
#
confidential: confidencial
private: privado
Error adding event: Erro ó engadi-lo evento

########################################
# Page: admin.php
#
Select: Seleccionar
Day: Día
Week: Semana
Month: Mes
Year: Ano
Settings: Configuración
Email: correo electrónico
Colors: Cores
Document background: Fondo do documento
Document title: Título do documento
Table cell background: Fondo da cela da táboa
Table cell background for current day: Fondo da cela para hoxe
Help: Axuda
language-help: Especifica o idioma que se empregará.
Language: Idioma
Your browser default language is: O idioma por defecto do seu navegador é
None: Ningunha
display-week-starts-on: Especifica se a semana comeza o Domingo ou o Luns. Se se selecciona Luns, enton os números da semana amosaránse no formato ISO.
Week starts on: A semana comeza o
time-format-help: Especifica qué formato horario empregar:<br /><i>12 horas:</i> Amosa-las horas co formato 3am, 8:30pm, etc.<br /><i>24 horas:</i> Amosa-las horas co formato 300, 2030, etc.
Time format: Formato da hora
12 hour: 12 horas
24 hour: 24 horas
Duration: Duración
work-hours-help: Especifica o devalo de horas que se amosarán na vista do día.
Work hours: Horas de traballo
From: De
to: ata
preferred-view-help: Especifica a vista por defecto (Día, Semana, Mes ou Ano).
Preferred view: Vista preferida
display-week-number-help: Especifica se o número da semana (1-52) debería amosarse na vista do mes e na vista da semana.
Display week number: Amosa-lo número da semana
display-unapproved-help: Especifica se amosar ou non os eventos non aprobados no seu calendario.<br /> Se selecciona "Si", entón amosaranse os eventos non aprobados no seu calendario (cunha cor de texto diferente).<br /> Se selecciona "Non", entón deberanse aproba-los eventos antes de que poidan ser amosados no seu calendario.
Display unapproved: Amosar non aprobados
Yes: Si
No: Non
Enabled: Activado
email-event-reminders-help: Especifica se enviar ou non recordatorios de evento.
Event reminders: Recordatorios de eventos
email-event-added: Especifica se enviar ou non notificacións por correo electrónico cando se engade un evento ó seu calendario.
Events added to my calendar: Eventos engadidos no meu calendario
email-event-updated: Especifica se enviar ou non notificacións por correo electrónico cando se actualiza un evento do seu calendario.
Events updated on my calendar: Eventos actualizados no meu calendario
email-event-deleted: Especifica se enviar ou non notificacións por correo electrónico cando se borra un evento do seu calendario.
Events removed from my calendar: Eventos borrados do meu calendario
email-event-rejected: Especifica se enviar ou non notificacións por correo electrónico cando un participante rexeita un evento do seu calendario.
Event rejected by participant: Evento rexeitado polo participante

########################################
# Page: adminhome.php
#
Preferences: Preferencias
Users: Usuarios
Account: Conta
Layers: Capas

########################################
# Page: approve_entry.php
#
Hello: Ola
The subject was: O tema era
Date: Data
Time: Hora

########################################
# Page: category.php
#
Color: Cor
Delete: Borrar

########################################
# Page: catsel.php
#
Cancel: Cancelar

########################################
# Page: del_entry.php
#
An appointment has been canceled for you by: Foille cancelada unha cita por

########################################
# Page: docadd.php
#
Description: Descrición

########################################
# Page: edit_entry.php
#
days: días
hours: horas
minutes: minutos
Edit Entry: Modificar Entrada
Add Entry: Engadir Entrada
Participants: Participantes
brief-description-help: Debería proporcionar unha descrición breve (arredor de 20 caracteres) do evento. Esta descrición representará o evento cando se amose no calendario.
Brief Description: Descrición breve
full-description-help: Esto debería completa-la descrición do evento. Esta información amósase cando o usuario ve o evento.
Full Description: Descrición completa
access-help: Especifica o nivel de acceso do evento.<br /> <i>Público</i>: Todos poden ve-la descrición completa do evento.<br /><i>Confidencial</i>: Os demais poden ver que ten unha entrada para ese día e hora, pero non os detalles sobre a entrada.
Access: Acceso
priority-help: Especifica a prioridade do evento. As prioridades altas amosaránse en negriña.
Priority: Prioridade
High: Alta
Medium: Media
Low: Baixa
date-help: Especifica a data do evento.
time-help: Especifica a hora do evento.<br /><i>Este campo pode deixarse en branco.</i>
duration-help: Especifica a duración (en horas:minutos) do evento.<br /><i>Este campo pode deixarse en branco.</i>
participants-help: Lista dos participantes desta entrada.
repeat-type-help: Seleccione con qué frecuencia se repetirá o evento.<i>Mensualmente (por días)</i> permite que o evento se repita o primeiro luns do mes, o terceiro xoves do mes, etc.<i>Mensualmente (por data)</i> permite que o evento se repita o mesmo día de cada mes.
Daily: Diariamente
Weekly: Semanalmente
Monthly: Mensualmente
by day: por día
by date: por data
Yearly: Anualmente
repeat-end-date-help: Especifica a data ata a qeu se debe repeti-lo evento.
Use end date: Data final de uso
repeat-frequency-help: Especifica con qué frecuencia se repetirá o evento. O 1 por defecto indica que debería ter lugar cada vez. Se se especifica 2, o evento terá lugar nas outras semanas (se en <i>Tipo de Repetición</i> se selecciona <i>Semanalmente</i>), terá lugar nos outros meses (se en <i>Tipo de Repetición</i> se selecciona <i>Mensualmente</i>), etc.
Frequency: Frecuencia
Delete entry: Borrar entrada
You are not authorized to edit this entry.: Non está autorizado para modificar esta entrada

########################################
# Page: edit_entry_handler.php
#
A new appointment has been made for you by: Foille engadida unha nova cita por
An appointment has been updated by: Foille actualizada unha cita por
The following conflicts with the suggested time: O seguinte entra en conflicto coa hora suxerida
Please look on: Por favor mire en
to accept or reject this appointment: para aceptar ou rexeitar esta cita
to view this appointment: para ver esta cita
Scheduling Conflict: Conflicto de horario
Your suggested time of: A súa hora suxerida de
conflicts with the following existing calendar entries: entra en conflicto coas seguintes entradas existentes no calendario

########################################
# Page: edit_layer.php
#
Add Layer: Engadir Capa
Edit Layer: Modificar Capa
Source: Fonte
Duplicates: Duplicados
Show layer events that are the same as your own: Amosa-los eventos da capa que son iguais ós seus
Add to My Calendar: Engadir ó meu Calendario
Delete layer: Borrar capa

########################################
# Page: edit_nonusers.php
#
Add User: Engadir Usuario
Edit User: Modificar Usuario
First Name: Nome
Last Name: Apelido

########################################
# Page: edit_remotes_handler.php
#
Error: Erro

########################################
# Page: edit_report.php
#
User: Usuario
Current User: Usuario actual

########################################
# Page: edit_user.php
#
Username: Nome de usuario
E-mail address: enderezo de correo electrónico
Password: Contrasinal
again: outra vez
Disabled for demo: Desactivado para a demo
Change Password: Cambiar contrasinal
New Password: Novo contrasinal
Set Password: Fixar contrasinal

########################################
# Page: edit_user_handler.php
#
The passwords were not identical.: Os contrasinais non eran idénticos
You have not entered a password.: Non introduciu ningún contrasinal

########################################
# Page: export.php
#
Export: Exportar
Export format: Formato ó que exportar
Export all dates: Exportar tódalas datas
Start date: Data de comezo
End date: Data final
Modified since: Modificado dende

########################################
# Page: group_edit.php
#
Updated: Actualizado
Created by: Creado por

########################################
# Page: help_admin.php
#
colors-help: Tódolas cores deben especificarse no formato hexadecimal "#RRGGBB" onde "RR" é o valor hexadecimal para o vermello, "GG" é o valor hexadecimal para o verde e "BB" é o valor hexadecimal para o azul

########################################
# Page: help_edit_entry.php
#
Adding/Editing Calendar Entries: Engadindo/Modificando Entradas do Calendario
Repeat Type: Tipo de repetición
Repeat End Date: Data final de repetición
Repeat Day: Día de repetición
repeat-day-help: Especifica qué días da semana se repetirá o evento. Esta opción só se pode usar cando en <i>Tipo de Repetición</i> se selecciona <i>Semanalmente</i>.

########################################
# Page: help_index.php
#
Help Index: Índice da axuda

########################################
# Page: import.php
#
Disabled: Desactivado

########################################
# Page: layers.php
#
Layer: Capa
Edit layer: Modificar capa
Layers are currently: As capas están actualmente
Disable Layers: Desactivar Capas
Add layer: Engadir capa

########################################
# Page: list_unapproved.php
#
Approve/Confirm: Aprobar/Confirmar
Reject: Rexeitar
View this entry: Ver esta entrada
Approve this entry?: ¿Aprobar esta entrada?
Reject this entry?: ¿Rexeitar esta entrada?

########################################
# Page: login-app.php
#
You must enter a login and password.: Debe introducir un login e un contrasinal
Save login via cookies so I dont have to login next time.: Gravar login mediante cookies para non ter que volver introducilo a próxima vez
Login: Entrar
cookies-note: <b>Nota:</b> Este programa necesita que as cookies estean activadas.

########################################
# Page: login.php
#
Invalid login: Login inválido

########################################
# Page: pref.php
#
Save Preferences: Gravar preferencias

########################################
# Page: reject_entry.php
#
An appointment has been rejected by: Foille rexeitada unha cita por

########################################
# Page: report.php
#
This event is confidential.: Este evento é confidencial
Rejected: Rexeitada

########################################
# Page: search.php
#
Search: Buscar
Keywords: Palabras clave

########################################
# Page: search_handler.php
#
You must enter one or more search keywords: Debe introducir unha ou máis palabras clave para a busca
Search Results: Resultados da busca
match found: coincidencia atopada
matches found: coincidencias atopadas
No matches found: Non se atoparon coincidencias

########################################
# Page: select_user.php
#
View Another Users Calendar: Ve-lo Calendario de outro Usuario

########################################
# Page: users.php
#
denotes administrative user: denota usuario administrativo
Add New User: Engadir Novo Usuario

########################################
# Page: view_entry.php
#
Approve/Confirm entry: Aprobar/Confirmar entrada
Reject entry: Rexeitar entrada
This will delete this entry for all users.: Esto borrará esta entrada para tódolos usuarios.
Edit entry: Modificar entrada
This will delete the entry from your calendar.: Esto borrará a entrada do seu calendario.
Do you want to add this entry to your calendar?: ¿Quere engadir esta entrada ó seu calendario?
This will add the entry to your calendar.: Esto engadirá a entrada ó seu calendario.

########################################
# Page: week_details.php
#
New Entry: Nova entrada

########################################
# Page: includes/access.php
#
Another Users Calendar: Calendario de outro usuario

########################################
# Page: includes/date_formats.php
#
December: Decembro

########################################
# Page: includes/functions.php
#
Printer Friendly: Versión para imprimir
Generate printer-friendly version: Xenerar versión para imprimir
January: Xaneiro
February: Febreiro
March: Marzo
April: Abril
May_: Maio
June: Xuño
July: Xullo
August: Agosto
September: Setembro
October: Outubro
November: Novembro
Jan: Xan
Apr: Abr
May: Mai
Jun: Xuñ
Jul: Xul
Aug: Ago
Sep: Set
Oct: Out
The following error occurred: Ocorreu o seguinte erro
You are not authorized.: Non está autorizado
Error approving event: Erro ó aproba-lo evento
Sunday: Domingo
Monday: Luns
Tuesday: Martes
Wednesday: Mércores
Thursday: Xoves
Friday: Venres
Saturday: Sábado
Sun: Dom
Mon: Lun
Tue: Mar
Wed: Mér
Thu: Xov
Fri: Ven
Sat: Sab

########################################
# Page: includes/trailer.php
#
My Calendar: O Meu Calendario
Add New Entry: Engadir nova entrada
Logout: Saír
Back to My Calendar: Volver ó meu Calendario
Go to: Ir a

########################################
# Page: includes/translate.php
#
event: evento

########################################
# Page: includes/xcal.php
#
Unnamed Event: Evento sen nome

########################################
# Page: includes/classes/WebCalMailer.class
#
Notification: Notificación

########################################
# Page: includes/js/admin.php
#
Invalid color for document background.: Color non válido para o fondo do documento
Invalid color for document title.: Color non válido para o título do documento
Invalid color for table cell background.: Color non válido para o fondo da cela
Invalid color for table cell background for today.: Color non válido para o fondo da cela de hoxe
Color format should be RRGGBB.: O formato da cor debería ser '#RRGGBB'

########################################
# Page: includes/js/edit_entry.php
#
You have not entered a Brief Description: Non introduciu ningunha descrición breve
The time you have entered begins before your preferred work hours. Is this correct?: A hora que introduciu comeza antes das súas horas de traballo indicadas. ¿Está ben?
You have not entered a valid time of day: Non introduciu unha hora válida do día

########################################
# Page: includes/js/edit_layer.php
#
Invalid color: Color non válido

########################################
# Page: includes/menu/index.php
#
Unapproved Events: Eventos sen aprobar

########################################
# Page: tools/send_reminders.php
#
Reminder: Recordatorio
Return current item: WebCalendar