Location: PHPKode > scripts > WebCalendar > WebCalendar-1.2.5/translations/Czech.txt
# See translations/English-US.txt for instructions.
#
# Translated by: Hanu¹ Adler <had (a) penguin .dot. cz> and Aldar
#
# Additional translations 'borrowed' from SourceForge project
# 'The Coolest DHTML Calendar',
# http://sourceforge.net/projects/jscalendar/
#
# $Id: Czech.txt,v 1.39.2.2 2008/09/05 17:59:19 bbannon Exp $
#
# 2007-10-24: Translation encoding and grammar corrected by: Hanu¹ Adler
# (had (a) actinet .dot. cz)
#
# *************** IMPORTANT MESSAGE TO TRANSLATORS *********************
# Please include your e-mail addresses,
# so that we can sort it out easier
# and faster than this time. Thanks in advance, had
# Translation last updated on 09-05-2008


################################################################################
#            DO NOT "TRANSLATE" THIS SECTION            #
################################################################################
# A lone equal sign "=" to the right of the FIRST colon ": "
# indicates that the "translation" is identical to the English text.
#

# Specify a charset (will be sent within meta tag for each page).

charset: iso-8859-2

# "direction" need only be changed if using a right to left language.
# Options are: ltr (left to right, default) or rtl (right to left).

direction: =

# In the date formats, change only the format of the terms.
# For example in German.txt the proper "translation" would be
#  __month__ __dd__, __yyyy__: __dd__. __month__ __yyyy__

__mm__/__dd__/__yyyy__: =
__month__ __dd__: =
__month__ __dd__, __yyyy__: =
__month__ __yyyy__: =

################################################################################
################################################################################


########################################
# Page: about.php
#
Title: =

########################################
# Page: access.php
#
Database error: Chyba databáze
Go: Jdi
Save: Ulo¾it
Public Access: Veøejný pøístup
Admin: =
Calendar: Kalendáø
Edit: Uprav
Events: Události
Public: veøejný

########################################
# Page: activity_log.php
#
Next: Dal¹í
Previous: Pøedchozí

########################################
# Page: add_entry.php
#
confidential: dùvìrný
private: soukromé
Error adding event: Chyba pøi pøidávání události

########################################
# Page: admin.php
#
Select: Vyber
Day: Den
Week: Týden
Month: Mìsíc
Year: Rok
Settings: Nastavení
Groups: Skupiny
NonUser Calendars: Neu¾ivatelské kalendáøe
Other: Ostatní
Email: =
Colors: Barvy
Document background: Pozadí dokumentu
Document title: Titulek
Document text: Text dokumentu
Table grid color: Barva møí¾ky v tabulce
Table header background: Pozadí záhlaví tabulky
Table header text: Záhlaví tabulky
Table cell background: Pozadí políèek v tabulce
Table cell background for current day: Pozadí políèka pro dne¹ní den
Table cell background for weekends: Pozadí tabulky pro víkendy
Event popup background: Pozadí vyskakovacího okna události
Event popup text: Text vyskakovacího okna události
System Settings: Nastavení systému
Help: Nápovìda
app-name-help: Urèuje jméno aplikace, které se na v¹ech stránkách zobrazí v záhlaví prohlí¾eèe. Zadaná hodnota se zkusí vyhledat v pøekladech, aby bylo mo¾no definovat její znìní ve v¹ech jazycích.
Application Name: Název aplikace
server-url-help: Urèuje základni URL k tomuto web kalendáøi. Tato URL bude pou¾ita jako základ pøi zasílání emailù s pøipomínkami a upozoròováním.
Server URL: URL Serveru
language-help: Urèuje, jaký pou¾ívat jazyk.
Language: Jazyk
Your browser default language is: Výchozí jazyk tvého prohlí¾eèe je
None: ¾ádný
custom-script-help: Povolí vkládání vlastních Javascriptù a nebo stylù, které budou vlo¾eny do HTML hlavièky na ka¾dé stránce.
Custom script/stylesheet: Vlastní styl/skripty
custom-header-help: Umo¾òuje definovat vlastni HTML, které se pøidá na zaèátek ka¾dé stránky
Custom header: Vlastní hlavièka
custom-trailer-help: Umo¾nuje definovat vlastní HTML, které se pøidá na konec ka¾dé stránky.
Custom trailer: Vlastní patièka
tz-help: Lze urèit, o kolik hodin má server upravovat èas vùèi místnímu èasu.
date-format-help: Urèuje upøednostòovaný formát data.
Date format: Formát data
display-week-starts-on: Tímto lze urèit, zda týden zaèíná v nedìli a nebo v pondìlí. Pokud vybere¹ pondìlí, tak se pou¾ije pro èísla týdnù norma ISO.
Week starts on: Zaèátek týdne
time-format-help: Urèuje jaký formát èasu pou¾ívat: <br /><i>12ti hodinový:</i> Zobratuje èasy jako je 3dop., 8:30odp., atp. <br /><i>24 hodinový:</i> Zobrazuje èasy napø. jako 300, 2030, atp.
Time format: Formát èasu
12 hour: 12 hodin
24 hour: 24 hodin
timed-evt-len-help: Urèuje zpùsob zadávání, kterým se urèí délka naplánované události.
Specify timed event length by: Zadávání délky plánovaných událostí
Duration: Délka
End Time: Koncovým èasem
work-hours-help: Tímto urèí¹ rozsah èasu pro zobrazení dne v kalendáøi.
Work hours: Pracovní doba
From: Od
to: do
preferred-view-help: Urèuje výchozí pohled na kalendáø (denní, týdení, mìsíèní a nebo roèní)
Preferred view: Upøednostòovaný pohled
fonts-help: Urèuje seznam systémových fontù, které se mají pou¾ívat (jako jsou "Arial, Helvetica").
Fonts: Písma
display-weekends-help: Vypisuje také víkendové dny pøi prohlí¾ení týdne.
display-week-number-help: Lze urèit, zda se má zobrazovat èíslo týdne (1-52) v týdením a mìsíèním pohledu na kalendáø.
Display week number: Zobrazovat èíslo týdne
display-desc-print-day-help: Vypisuj popisy událostí v náhledu na den urèenému pro tisk.
Display description in printer day view: Zobrazuj popisy pøi tiskovém náhledu na den
yearly-shows-events-help: V roèním pohledu bude zobrazovat události tuènými písmy.
Display days with events in bold in month and year views: V mìsíèním a roèním pohledu zobrazovat dny s událostmi tuènì
allow-view-add-help: V náhledu na kalendáøe jiných u¾ivatelù pøibude '+' pro rychlé vkládání nových událostí do jejich kalendáøù.
Include add event link in views: Pøidej odkaz na vkládání v jiných pohledech
allow-view-other-help: Urèuje, zda si mù¾e u¾ivatel prohlí¾et kalendáø nìkoho jiného.
require-approvals-help: Pokud je povoleno, u¾ivatel bude muset danou událost nejprve potvrdit a teprve pak se mu zobrazí v kalendáøi (samozøejmì, pokud nemá povoleno zobrazování nepotvrzených). Poznemenejme, ¾e nastavením tohoto na "Ne" nevypne nutnost potvrzování událostí pro veøejnì pøístupné kalendáøe (pokud jsou veøejnì pøístupné kalendáøe povoleny...).
Require event approvals: Vy¾aduj potvrzování událostí
display-unapproved-help: Tímto urèí¹, jestli se mají v tvém kalendáøi zobrazovat nepotvrzené události<br /> Pokud je nastaveno na "Ano", pak se nepotvrzené události zobrazí v kalendáøi (jinou barvou písma).<br /> Pokud je nastaveno na "Ne", nebudou nepotvrzené události zobrazeny, dokud je nìkdo nepotvrdí.
Display unapproved: Zobrazovat nepotvrzené události
conflict-check-help: Kontroluje konflikty mezi událostmi (dvì události naplánované na stejnou dobu pro tuté¾ osobu). Pokud tuto kontrolu povolí¹, i tak bude mo¾no po potvrzení konfliktu naplánovat na stejnou dobu více událostí. Doporuèujeme nechat tuto kontrolu zapnutou.
Check for event conflicts: Kontrola na konflikty mezi událostmi
Yes: Ano
No: Ne
conflict-months-help: Pokud je zapnuta kontrola konfliktù, tímto lze nastavit, kolik mìsícù do budoucnosti má být prohledáno na mo¾ný konflikt. Jestli¾e ti pøipadá, ¾e vkládání nových událostí trvá moc dlouho, zmen¹i toto èíslo.
Conflict checking months: Na konflikty kontrolovat mìsíce
conflict-check-override-help: Umo¾ní u¾ivatelùm potlaèit konflikt mezi událostmi a naplánovat dvì a více události na stejný èas.
Allow users to override conflicts: Povol u¾ivatelùm potlaèit konflikty
limit-appts-help: Umo¾ní administrátorovi nastavit systémové omezení poètu schùzek na jednoho u¾ivatele a den.
Limit number of timed events per day: Omez poèet naplánovaných události na jeden den
limit-appts-number-help: Urèuje maximální poèet událostí, které si mù¾e daný u¾ivatel naplánovat na jeden den.
Maximum timed events per day: Maximální poèet naplánovaných události za den
disable-priority-field-help: Výbìrem 'Ano' odstraní¹ políèko 'Priorita' ze stránky události, èím¾ se zajistí jednodu¹í formuláø.
Disable Priority field: Zaka¾ políèko priority
disable-access-field-help: Výbìrem 'Ano' odstraní¹ políèko 'Pøístup' ze stránky události, èím¾ se zjednodu¹í formuláø.
Disable Access field: Zaka¾ políèko pro nastavení pøístupu
disable-participants-field-help: Výbìrem 'Ano' odstraní¹ políèko pro nastavování úèastníkù události - tím také zabrání¹ pøidávání jiných u¾ivatelù k událostem. Pokud povolí¹ tuto volbu, pak bude¹ chtít asi taky zakázat 'Povolení prohlí¾ení kalendáøù jiných u¾ivatelù'.
Disable Participants field: Zaka¾ políèko pro úèastníky
disable-repeating-field-help: Výbìrem 'Ano' se odstraní mo¾nost nastavovat opakování události. Tímto se pro nováèky zjednodu¹í formuláø.
Disable Repeating field: Zaka¾ políèko pro opakování
allow-html-description-help: Pokud je povoleno, u¾ivatelé si smí vkládat HTML kód do popisu události. Pokud je zakázáno, HTML bude 'oøíznuto', tak¾e bude vypadat jako èistý text bez formátování. POZOR: Povolením této vlastnosti umo¾ní¹ u¾ivatelùm napø. vkládat obrázky z jiných serverù. Tj. bezpeènostní riziko.
Allow HTML in Description: Povol HTML v popisu
popup-includes-siteextras-help: Pokud je povoleno, umo¾ní vlastní údaje k událostem. Nastavitelné v souboru site_extras.php. Bude zobrazeno v popupu události.
Display Site Extras in popup: Zobrazuj roz¹íøené místní info k popupùm
remember-last-login-help: Pokud je povoleno, login u¾ivatele bude pøedvyplnìn na pøihla¹ovací stránce (ne heslo) a bude i pou¾ito u¾ivatelské nastavení barev a jazyka.
Remember last login: Zapamatuj si poslední pøihlá¹ení
allow-public-access-help: Pokud je povoleno, bude mo¾no bez mo¾nosti zápisu pøistupovat do kalendáø bez nutnosti se pøihla¹ovat.
Allow public access: Povolit veøejný pøístup
public-access-default-visible: Anonymní události se automaticky objeví v kalendáøích v¹ech u¾ivatelù
Public access visible by default: Anonymní pøíspìvky standardnì viditelné
public-access-default-selected: Pøi pøidávání nových události se anonmní úèet automaticky pøidá jako úèastník.
Public access is default participant: Anonymové budou ve výchozím stavu úèastníky
public-access-view-others-help: Urèuje, zda pøi anonymním pøístupu (nebo pomocí veøejného úètu) je mo¾né si prohlí¾et kalendáøe u¾ivatelù tohoto systému.
Public access can view other users: Anonymové si smí prohlí¾et jiné u¾ivatele
public-access-can-add-help: Pokud je povoleno, lidé pøistupující pomocí veøejného úètu/anonymnì budou moci vytváøet nové události, ale ty se nezobrazí do kalendáøù, dokud to administrátor nepovolí.
Public access can add events: Anonymové smí pøidávat události
public-access-add-requires-approval-help: Urèuje, zda novì vytvoøené události pomocí veøejného úètu vy¾adují souhlas pøedtím, ne¾ budou zobrazeny.
Public access new events require approval: Nové události od anonymù vy¾adují souhlas
public-access-sees-participants-help: Pokud je povoleno, lidé pøistupující ke kalendáøi pomocí veøejného úètu/pøístupu budou mít pøi prohlí¾ení události zobrazeny i úèastníky.
Public access can view participants: Anonymové smí vidìt úèastníky
groups-enabled-help: Povolí podporu skupin. To umo¾ní øazení u¾ivatelù do skupin.
Groups enabled: Skupiny jsou povoleny
user-sees-his-group-help: Pokud je povoleno, u¾ivatel neuvidí kalendáøe u¾ivatelù, kteøí nejsou alespoò v jedné z jejho skupin.
User sees only his groups: U¾ivatel smí vidìt jen svou skupinu
nonuser-enabled-help: Pokud je povoleno, administrátoøi budou mít mo¾nost pøidávat kalendáøe nepatøící ¾ádnému u¾ivateli - neu¾ivatelské kalendáøe
Nonuser enabled: Povolit neu¾ivatelské kalendáøe
nonuser-list-help: Kde se mají zobratovat neu¾ivatelské kalendáøe v seznamu úèastníkù
Nonuser list: Zobrazuj v seznamu úèastníkù
Enabled: Povoleno
reports-enabled-help: Pokud jsou povoleny, u¾ivatelé uvidí "Sestavy" v dolní èásti ka¾dé stránky. Bude jim umo¾nìno si sestavovat vlastní sestavy. Navíc, administrátoøi mohou vytváøet globální sestavy, které se také v¹en objeví v dolní èásti stránek.
Reports enabled: Povolit sestavy
subscriptions-enabled-help: Urèuje, zda se vzdálený u¾ivatel smí pøipojit ke svému kalendáøi v tomto systému. To mu umo¾ní prohlí¾et si jeho události v aplikacích, které podporují standard iCal (jako jsou iCal od Apple a nebo Mozilla Calendar).
Allow remote subscriptions: Povolit vzdálené pøihlá¹ení ke kalendáøi
categories-enabled-help: Povolení a podpora kategorií událostí
Categories enabled: Povolení kategorií
allow-external-users-help: Urèuje, zda se i neu¾ivatelé kalendáøe smí pøidávat k událostem. Tímto umo¾níte i lidem, co nemají tento kalendáø, aby byli v seznamu úèastníkù.
Allow external users: Povol externí u¾ivatele
external-can-receive-notification-help: Kdy¾ jsou povoleni externí u¾ivatelé a zapnuto odesílání emailu, mohou externí u¾ivatelé dostávat upozoròování na zmìny v událostech do svých emailù (na pøidání, aktualizaci a mazání). Samozøejmì, pokud je zadán jejich email.
External users can receive email notifications: Externí u¾ivatelé smí dostávat upozornìní na email
external-can-receive-reminder-help: Kdy¾ jsou povoleni externí u¾ivatelé a zapnuto odesílání emailu s notifikacemi, mohou externí u¾ivatelé také dostávat na email pøipomínky (pokud je samozøejmì zadán jejich email)
External users can receive email reminders: Externí u¾ivatelé smí dostávat emailové pøipomínky
email-enabled-help: Lze zapnout/vypnout odesílaní v¹ech upozornìní a pøipomínek na email. Nastav na "ne", pokud tvùj server není nastaven pro odesílání emailù.
Email enabled: Odesílání emailu povoleno
email-default-sender: Urèuje emailovou adresu odesilatele pøipomínek.
Default sender address: Výchozí adresa odesilatele
Default user settings: Výchozí u¾ivatelské nastavení
email-event-reminders-help: Urèuje, zda zasílat na email pøipomínky na události
Event reminders: Pøipomínky na události
email-event-added: Urèuje, zda se má a nebo nemá zasílat upozornìní na email v pøípadì, ¾e je pøidaná nová událost do mého kalendáøe.
Events added to my calendar: Pøidané události do mého kalendáøe
email-event-updated: Urèuje, zda se má a nebo nemá zasílat upozornìní na email v pøípadì aktualizace události z mého kalendáøe.
Events updated on my calendar: Aktualizované události z mého kalendáøe
email-event-deleted: Urèuje, zda se má a nebo nemá zasílat upozornìní na odstranìnou událost z tvého kalendáøe.
Events removed from my calendar: Odstranìné události z mého kalendáøe
email-event-rejected: Urèuje, zda se má a nebo nemá zasílat upozornìní na email, kdy¾ jeden z úèastníkù zamítne událost z tvého kalendáøe.
Event rejected by participant: Událost byla zamítnuta úèastníkem
Allow user to customize colors: Povol u¾ivatelùm mìnit si barvy
Enable gradient images for background colors: Povol gradientová obrázky namísto barvy pozadí
Not available: Není k dispozici

########################################
# Page: adminhome.php
#
Assistants: Asistenti
Preferences: Mo¾nosti
Users: U¾ivatelé
Account: Úèet
Categories: Kategorie
Views: Náhledy
Layers: Vrstvy
Reports: Sestavy
Delete Events: Mazání události
Activity Log: Protokol o aktivitách
Public Preferences: Veøejné pøedvolby
Unapproved Public Events: Neschválené veøejné události
Administrative Tools: Administraèní nástroje

########################################
# Page: approve_entry.php
#
Hello: Ahoj
The subject was: Pøedmìt byl
The description is: Popis je
Date: Datum
Time: Èas

########################################
# Page: assistant_edit.php
#
Admin mode: Admin mód
Your assistants: Tví asistenti

########################################
# Page: availability.php
#
day: den

########################################
# Page: category.php
#
Global: Globální
Category Name: Jméno kategorie
Color: Barva
Add: Pøidat
Delete: Smazat

########################################
# Page: catsel.php
#
Remove: Odstranit
Cancel: Zru¹it

########################################
# Page: del_entry.php
#
An appointment has been canceled for you by: Tvá schùzka byla zru¹ena u¾ivatelem

########################################
# Page: docadd.php
#
Description: Popis

########################################
# Page: edit_entry.php
#
am: dop.
pm: odp.
days: dní
hours: hodin
minutes: minut
Edit Entry: Uprav záznam
Add Entry: Pøidat záznam
Details: Detaily
Participants: Úèastníci
Repeat: Opakování
brief-description-help: Zde by mìl být struèný popis události (kolem 20ti znakù). Tímto textem bude zastupována událost pøi prohlí¾ení kalendáøe.
Brief Description: Struèný popis
full-description-help: Tímto bys mìl doplòovat dal¹í detaily události. Tyto informace si bude moct prohlédnout ten, kdo klikne na zobrazení podrobností.
Full Description: Detailní popis
access-help: Urèuje úroveò pro pøístup k události.<br /> <i>Veøejné</i>: Kdokoli se mù¾e podívat na v¹echny podrobnosti o této události. <br /><i>Dùvìrné</i>: Ostaní uvidí, ¾e má¹ záznam v kalendáøi v daný okam¾ik, ale neuvidí u¾ zádné dal¹í podrobnosti.
Access: Pøístup
priority-help: Urèuje prioritu události. Události s vy¹¹í prioritou budou zobrazeny tuènì.
Priority: Priorita
High: vysoká
Medium: støední
Low: nízká
category-help: Upøesòuje kategorii událostí.
Category: Kategorie
URL: =
date-help: Tímto se urèuje, kdy událost nastala.
Untimed event: Nenaèasovaná událost
Timed event: Naèasovaná událost
All day event: Celodenní událost
Timezone Offset: Èasová zóna
time-help: Tímto se urèuje pøesný èas události.<br /><i>Nemusí se sem nic vyplòovat.</i>
duration-help: Tímto lze urèit dobu trvání (v minutách) dané události. <br /><i>Toto políèko mù¾e zùstat prázdné.</i>
end-time-help: Urèuje oèekávaný koned události.
participants-help: Seznam úèastníkù této události.
external-participants-help: Urèuje seznam zúèastnìných události, kterí nepatøí mezi u¾ivatele tohoto kalendáøového systému. Tyto u¾ivatele je mo¾no vypsat jednoho po druhém, jeden na øádek (vèetnì emailové adresy). Pokud bude zadána emailová adresa, u¾ivatel bude moct pøijímat sdìlení a pøipomínky.
External Participants: Vnìj¹í zúèastnìní
repeat-type-help: Vyber si, jak èasto se má událost opakovat<i>Mìsíènì (podle dne)</i> znamená, ¾e se událost má opakovat ka¾dé první pondìlí v mìsíci, tøetí úterý v mìsící, atp. <i>Mìsíènì (podle data)</i> umo¾ní opakování události ve stejný den ka¾dý mìsíc.
Daily: dennì
Weekly: týdnì
Monthly: mìsíènì
by day: podle dne
by date: podle data
Yearly: roènì
repeat-end-date-help: Urèuje datum, do kterého se smí událost opakovat.
Use end date: Pou¾ij koncové datum
repeat-frequency-help: Urèuje, jak èasto se má událost opakovat. Výchozí poèet je 1 a znaèí, ¾e se bude opakovat poka¾dé. Zadáním 2 zajistí¹ opakování ka¾dé dva týdny (pokud <i>typ opakování</i> je <i>týdnì</i>), ka¾dý druhý mìsíc (pokud <i>typ opakování</i> je <i>mìsíènì</i>), atp.
Frequency: Frekvence
All: V¹ichni
Send Reminder: Poslat upomínku
Delete entry: Sma¾ záznam

########################################
# Page: edit_entry_handler.php
#
A new appointment has been made for you by: Má¹ novou schù¾ku. Zalo¾il ti ji
An appointment has been updated by: Schùzka byla upravena u¾ivatelem
The following conflicts with the suggested time: Následují konfliky s navrhovaným èasem
Please look on: Prosím podívej se na
to accept or reject this appointment: pro pøijetí a nebo odmítnutí této schùzky
to view this appointment: k prohlédnutí schùzky
Scheduling Conflict: Naplánování konfliktu
Your suggested time of: Tebou navrhovaný èas
conflicts with the following existing calendar entries: konflikt s následujícími záznamy v kalendáøi

########################################
# Page: edit_layer.php
#
Add Layer: Pøidat vrstvu
Edit Layer: Upravit vrstvu
Source: Zdroj
Duplicates: Duplikáty
Show layer events that are the same as your own: Zobrazuj i ty události z vrstev, které má¹ stejné
Add to My Calendar: Pøidej do mého kalendáøe
Delete layer: Sma¾ vrstvu

########################################
# Page: edit_nonusers.php
#
NONUSER_PREFIX not set: Promìnná NONUSER_PREFIX nebyla v config.php nastavena.
word characters only: mù¾e obsahovat pouze bì¾né znaky, bez háèkù a èárek (a-zA-Z_0-9)
Add User: Pøidat u¾ivatele
Edit User: Editovat u¾ivatele
Calendar ID: ID kalendáøe
First Name: Jméno
Last Name: Pøíjmení

########################################
# Page: edit_remotes_handler.php
#
Error: Chyba
Import Results: Výsledky importu
Events successfully imported: Úspì¹nì importované události
Errors: Chyby
There was an error parsing the import file or no events were returned: Nastala chyba pøi rozboru importovaného souboru a nebo nebyly vráceny ¾ádné události

########################################
# Page: edit_report.php
#
Tomorrow: Zítra
Today: Dnes
Yesterday: Vèera
Day before yesterday: Pøedevèírem
Next week: Pøí¹tí týden
This week: Tento týden
Last week: Minulý týden
Week before last: Pøedminulý týden
Next week and week after: Pøí¹tí 2 týdny
This week and next week: Tento a pøí¹tí týden
Last week and this week: Tento a minulý týden
Last two weeks: Minulé dva týdny
Next month: Pøí¹tí mìsíc
This month: Tento mìsíc
Last month: Minulý mìsíc
Month before last: Pøedminulý mìsíc
Next year: Pøí¹tí rok
This year: Tento rok
Last year: Minulý rok
Year before last: Pøedminulý rok
Unnamed Report: Nepojmenovaná sestava
Add Report: Pøidej sestavu
Edit Report: Uprav sestavu
Report name: Jméno sestavy
User: U¾ivatel
Current User: Souèasný u¾ivatel
Include standard header/trailer: Vèetnì standardního záhlaví/zápatí
Include previous/next links: Vèetnì odkazù na pøedchozí/dal¹í
Include empty dates: Vèetnì prázdných dnù
Date range: Rozsah
Template variables: Promìnné pro ¹ablony
Page template: ©ablona stránky
Day template: ©ablona pro den
Event template: ©ablona pro událost

########################################
# Page: edit_report_handler.php
#
Variable N not found: Promìnná N nebyla nalezena

########################################
# Page: edit_template.php
#
Edit Custom Header: Uprav si vlastní hlavièku
Edit Custom Script/Stylesheet: Uprav vlastní skript/styl
Edit Custom Trailer: Uprav si vlastní patièku

########################################
# Page: edit_user.php
#
Username: U¾ivatelské jméno
E-mail address: E-mailová adresa
Password: Heslo
again: znovu
Disabled for demo: Pro 'demo' nepovoleno
Change Password: Zmìnit heslo
New Password: Nové heslo
Set Password: Nastavit heslo

########################################
# Page: export.php
#
Export: =
Export format: Formát pro export
Include all layers: Zahrnout v¹echny vrstvy
Export all dates: Exportuj v¹echna data
Start date: Poèáteèní datum
End date: Koncové datum
Modified since: Zmìnìno od

########################################
# Page: export_handler.php
#
export format not defined or incorrect: nebyl urèen formát exportu a nebo není platný

########################################
# Page: groups.php
#
Add New Group: Pøidej novou skupinu

########################################
# Page: group_edit.php
#
Unnamed Group: Nepojmenovaná skupina
Add Group: Pøidej skupinu
Edit Group: Uprav skupinu
Group name: Jméno skupiny
Updated: Aktualizováno
Created by: Vytvoøil

########################################
# Page: group_edit_handler.php
#
You must specify a group name: Musí¹ zadat jméno skupiny

########################################
# Page: help_admin.php
#
Auto-refresh calendars: Obnovuj kalendáø
auto-refresh-help: Pokud je povoleno, tak pohledy na den, mìsíc, rok a na seznam nepovrzených události se budou periodicky obnovovat.
Auto-refresh time: Automaticky aktualizovat za
auto-refresh-time-help: Pokud je automatické obnovování povoleno, tímto lze urèit, po jaké dobì se znovu naète kalendáø.
Display days with events in bold in year view: V roèním pohledu zobrazuj tuènì dny s událostmi
Display weekends in week view: Zobrazovat víkend v týdením pohledu
Time interval: èasový odstup
time-interval-help: Urèuje, po jakých èasových úsecích bude den rozdìlen pøi denním a týdením pohledu na kalendáø.
Nonuser: Neu¾ivatelský kalendáø
colors-help: =

########################################
# Page: help_bug.php
#
Report Bug: Oznam chybu

########################################
# Page: help_edit_entry.php
#
Adding/Editing Calendar Entries: Pøidávání/editování záznamù v kalendáøi
Repeat Type: Typ opakování
Repeat End Date: Datum konce opakování
Repeat Day: Den opakování
repeat-day-help: Urèuje, které dny týdne by se událost mìla opakovat. Pou¾ije se jen tehdy, pokud <i>typ opakování</i> je <i>týdnù</i>.

########################################
# Page: help_import.php
#
Import: =
This form will allow you to import entries from the Palm Desktop Datebook.: Tento formuláø umo¾òuje naèíst záznamy ze zaøízení Palm Desktop Datebook.
It should be located in your Palm directory in <tt>datebook/datebook.dat</tt> in a subdirectory named by your username.: Datový soubor by se mìl nacházet v adresáøi Palm v souboru <tt>datebook/datebook.dat</tt> v podadresáøi se tvým jménem.
The following entries will not be imported: Následující záznamy nebudou importovány
Entries older than the current date: Záznamy star¹í, ne¾ aktuální datum
Anything imported from Palm will be overwritten during the next import (unless the event date has passed).: Cokoli importovaného z Palmu bude pøepsáno následujícím importem (leda¾e by ji¾ pro¹la platnost záznamu).
Therefore, updates should be made in the Palm Desktop.: Proto, mìl by provést aktualizaci v Palm Desktopu.
The following formats have been tested: Tyto formáty souborù byly otestovány
Enabling: Povolení
Overwrite Prior Import: Pøepsat data pøedchozího importu

########################################
# Page: help_index.php
#
Help Index: Index nápovìdy

########################################
# Page: help_layers.php
#
Add/Edit/Delete: Pøidat/Upravit/Smazat
Clicking the Edit Layers link in the admin section at the bottom of the page will allow you to add/edit/delete layers.: Klikni si na úpravu vrstev v administraèní èásti v dolní èásti stránky. To ti umo¾ní jak pøidávat, tak i upravovat a mazat vrstvy.
The text color of the new layer that will be displayed in your calendar.: Barva text nové vrstvy zobrazené ve tvém kalendáøi.
Disabling: Zakázání
Press the Disable Layers link in the admin section at the bottom of the page to turn off layers.: Pro zakázání vrstev staèí kliknout na zakázání vrstev v administraèní sekci "Vrstvy" v dolní èásti stránky.
If checked, events that are duplicates of your events will be shown.: Pokud je za¹krtnuto, budou zobrazeny i duplikáty tvých událostí z vrstev.
Press the Enable Layers link in the admin section at the bottom of the page to turn on layers.: Pro zapnutí vrstev staèí kliknout na povolení vrstev v administraèní sekci "Vrstvy" v dolní èásti stránky.
Specifies the user that you would like to see displayed in your calendar.: Tímto vybírá¹ u¾ivatele, kterého chce¹ míz zobrazeného ve svém kalendáøi.

########################################
# Page: help_pref.php
#
Default Category: Výchozí kategorie
default-category-help: Urèuje kategorii, do které budou patøit nové události (výchozí nastavení)
When I am the boss: Kdy¾ tady tomu ¹éfuju
Email me event notification: Posílej mi emailem notifikace na události
I want to approve events: Chci schvalovat události
Subscribe/Publish: Pøijmout vzdálený/publikovat
allow-remote-subscriptions-help: Urèuje, zda si mohou externí u¾ivatelé zapsat k odbìru tvého kalendáøe. Umo¾ní jim to vidìt tvé události v aplikaci porpodujícím standard iCal (jako je iCal od Apple nebo Mozilla Calendar).
remote-subscriptions-url-help: Ukazuje URL pro externí u¾ivatele, kterou mohou pou¾ít pro zapsání se k odbìru tvého kalendáøe.

########################################
# Page: import.php
#
Disabled: Zakázáno
Import format: Datový formát importu
Exclude private records: Vyjmout soukromé záznamy

########################################
# Page: import_handler.php
#
Events from prior import marked as deleted: Události oznaèené v pøedchozím importu za smazané
Conflicting events: Konfliktní události
The import file contained no data: Importovaný soubor neobsahoval ¾ádná data

########################################
# Page: layers.php
#
Layer: Vrstva
Edit layer: Uprav vrstvu
Layers are currently: Stav vrstev:
Disable Layers: Zaka¾ vrstvy
Click here: Zde klikni
to modify the layers settings for the: k úpravì nastavení vrstev pro
calendar: kalendáø
Add layer: Pøidej vrstvu

########################################
# Page: list_unapproved.php
#
Approve/Confirm: Schválit/potvrdit
Reject: Odmítnout
View this entry: Prohlédnout tento záznam
Approve this entry?: Potvrdit tento záznam?
Reject this entry?: Odmítnout tuto událost?

########################################
# Page: login-app.php
#
Login: =
Access public calendar: pøístup k veøejným kalendáøùm
cookies-note: <b>Poznámka:</b> Pro pøihlá¹ení a správný bìh je potøeba mít v prohlí¾eci povolena cookies.

########################################
# Page: login.php
#
Invalid login: Neplatné pøihlá¹ení

########################################
# Page: nonusers.php
#
Add New NonUser Calendar: Pøidej nový obecný (ne pro u¾ivatele) kalendáø

########################################
# Page: pref.php
#
Save Preferences: Ulo¾it nastavení
hour: hodina
minute: minuta

########################################
# Page: purge.php
#
Purging events for: Èi¹tìní událostí pro
Finished: Dokonèeno
Delete all events before: Smazat v¹echny události pøed
Records deleted from: Záznamy smazány z

########################################
# Page: reject_entry.php
#
An appointment has been rejected by: Schùzka byla odmítnuta u¾ivatelem

########################################
# Page: report.php
#
cont.: pokr.
Approved: Odsouhlaseno
Deleted: Smazáno
Rejected: Odmítnuto
Waiting for approval: Èeká na schválení
Unknown: Neznámý
to manage reports for the Public Access calendar: pro správu reportù u veøejnì pøístupných kalendáøù
Add new report: Pøidej nový report
Manage Reports: Správa sestav

########################################
# Page: search.php
#
Advanced Search: Roz¹íøené hledání
Search: Hledat
Keywords: Klíèová slova

########################################
# Page: search_handler.php
#
You must enter one or more search keywords: Musíte vlo¾it jedno nebo více klíèových slov pro vyhledávání
Search Results: Výsledky vyhledávání
match found: nalezen záznam
matches found: nalezeny záznamy
No matches found: Žádné záznamy nenalezeny

########################################
# Page: security_audit.php
#
Status: Stav

########################################
# Page: set_entry_cat.php
#
Set Category: Pøiøaï kategorii

########################################
# Page: users.php
#
denotes administrative user: oznaèuje u¾ivatele s administrátorskými právy
Add New User: Pøidat nového u¾ivatele

########################################
# Page: usersel.php
#
Reset: =

########################################
# Page: views.php
#
Add New View: Pøidej nový náhled

########################################
# Page: views_edit.php
#
Unnamed View: Nepojmenovaný náhled
Add View: Pøidej náhled
Edit View: Uprav náhled
View Name: Jméno náhledu
View Type: Typ náhledu
Week (Users horizontal): Týden (u¾ivatelé horizontální)
Week (Users vertical): Týden (u¾ivatelé vertikální)
Week (Timebar): Týden (s rozdìlením èasu)
Month (Timebar): Mìsíc (s rozdìlením èasu)
Month (side by side): Mìsíc (vedle sebe)
Month (on same calendar): Mìsíc (v jednom kalendáøi)

########################################
# Page: views_edit_handler.php
#
You must specify a view name: Musí¹ zadat jméno náhledu

########################################
# Page: view_entry.php
#
Assistant mode: Mód asistenta
External User: Externí u¾ivatel
Approve/Confirm entry: Potvrdit/schválit záznam
Reject entry: Zamítnout záznam
Set category: Uprav kategorii
Copy entry: Kopíruj záznam
This will delete this entry for all users.: Tímto sma¾e¹ tento záznam pro v¹echny u¾ivatele.
Edit entry: Editovat záznam
Edit repeating entry for all dates: Uprav opakující se událost pro v¹echna data
Delete repeating event for all dates: Sma¾ opakující se záznam pro v¹echna data
Edit entry for this date: Uprav záznam k tomuto datu
Delete entry only for this date: Sma¾ záznam pouze k tomuto datu
This will delete the entry from your calendar.: Tímto sma¾e¹ záznam ze svého kalendáøe.
Do you want to add this entry to your calendar?: Pøeje¹ si pøidat tento záznam do svého kalendáøe?
This will add the entry to your calendar.: Tímto si pøidá¹ záznam do svého kalendáøe.
Email all participants: Po¹li email v¹em zúèastnìným
Hide activity log: Skryj protokol o aktivit?
Show activity log: Zobraz protokol o aktivit?
Export this entry to: Exportuj tento záznam do
Palm Pilot: =

########################################
# Page: week_details.php
#
New Entry: Nový záznam

########################################
# Page: includes/date_formats.php
#
December: prosinec
Dec: pro

########################################
# Page: includes/functions.php
#
exceeds limit of XXX events per day: pøekroèení omezení na XXX událostí dennì
Event approved: Událost byla pøijata
Event created: Byla zalo¾ena událost
Event deleted: Událost byla zmìnìna
Notification sent: Bylo odesláno upozornìní
Event rejected: Událost byla odmítnuta
Reminder sent: Byla odeslána upopomínka
Event updated: Událost byla aktualizována
Changes successfully saved: Zmìny byly úspì¹nì ulo¾eny
Event: Událost
Action: Událost
Printer Friendly: Pro tiskárnu
Generate printer-friendly version: Verze pro tiskárnu
January: leden
February: únor
March: bøezen
April: duben
May_: kvìten
June: èerven
July: èervenec
August: srpen
September: záøí
October: øíjen
November: listopad
Jan: led
Feb: úno
Mar: bøe
Apr: dub
May: kvì
Jun: èen
Jul: èec
Aug: srp
Sep: záø
Oct: øíj
Nov: lis
The following error occurred: Nastala následující chyba:
Error approving event: Chyba pøi schvalování záznamu
Sunday: nedìle
Monday: pondìlí
Tuesday: úterý
Wednesday: støeda
Thursday: ètvrtek
Friday: pátek
Saturday: sobota
Sun: ne
Mon: po
Tue: út
Wed: st
Thu: èt
Fri: pá
Sat: so

########################################
# Page: includes/trailer.php
#
My Calendar: Mùj kalendáø
Add New Entry: Pøidat nový záznam
Logout: Odhlá¹ení
Back to My Calendar: Zpìt k mému kalendáøi
Go to: Jít na
Manage calendar of: Správa kalendáøe u¾ivatele

########################################
# Page: includes/translate.php
#
English: =
Basque: =
Bulgarian: =
Catalan: =
Chinese (Simplified/GB2312): =
Chinese (Traditional/Big5): =
Czech: èesky
Danish: =
Dutch: =
Estonian: =
Finnish: =
French: =
Galician: =
German: =
Holo (Taiwanese): =
Hungarian: =
Icelandic: =
Italian: =
Japanese: =
Korean: =
Norwegian: =
Polish: =
Portuguese: =
Portuguese/Brazil: =
Romanian: =
Russian: =
Spanish: =
Swedish: =
Turkish: =

########################################
# Page: includes/user-imap.php
#
Invalid user login: Chybné pøihlá¹ení u¾ivatele

########################################
# Page: includes/user-nis.php
#
incorrect password: neplatné heslo
no such user: neznámý u¾ivatel

########################################
# Page: includes/xcal.php
#
Unnamed Event: Nepojmenovaná událost
Event Imported: Importované události

########################################
# Page: includes/classes/WebCalMailer.class
#
Notification: Oznámení

########################################
# Page: includes/js/edit_entry.php
#
You have not entered a Brief Description: Nevlo¾il jste struèný popis
You have not entered a valid time of day: Nevlo¾il jste platný èas

########################################
# Page: includes/js/edit_layer.php
#
Invalid color: Neplatná barva

########################################
# Page: includes/menu/index.php
#
Unapproved Events: Nepotvrzené události

########################################
# Page: tools/send_reminders.php
#
Reminder: Pøipomínka
Return current item: WebCalendar