Location: PHPKode > scripts > Requests > requests/class.requests.php
<?
/**
* Klasa Requests - Obs&#322;uga przychodz&#261;cych danych / Request Class - handling get, post, request and cookie data
*
*  Klasa wymaga do poprawnego dzia&#322;ania zdefiniowania:
*   - sta&#322;ych odpowiedzialnych za identyfikacj&#281; metod przesy&#322;ania
*    <code>
*    define('METHOD_POST', 1);
*    define('METHOD_GET', 2);
*    define('METHOD_REQUEST', 3);
*    define('METHOD_COOKIE', 4);
*    </code>
*   - sta&#322;ych odpowiedzialnych za identyfikacj&#281; nazw warunków.
*    <code>
*    define('VALID_LETTERS', 1);
*    define('VALID_NUMBERS', 2);
*    define('VALID_EMAIL', 3);
*    define('VALID_PREGEXP', 4);
*    define('VALID_CITYCODEPL', 5);
*    define('REQUIRED', 10);
*    define('MIN_LENGHT', 11);
*    define('MAX_LENGHT', 12);
*    define('EQUAL_TO', 13);
*    define('NOT_EQUAL_TO', 14);
*    define('LESS_THAN', 15);
*    define('MORE_THAN', 16);
*    </code>
*
*  UWAGA !!! Nazwy sta&#322;ych s&#261; zdefiniowane odgórnie i nie wolno ich zmienia&#263;.
*
*  Lista publicznych funkcji:
*   - dataExist(nazwaMetody)
*   - defineCondition(nazwaWarunku, wartoscWarunku)
*   - addCondition(nazwaMetody, nazwaPola, nazwaWarunku)
*   - testAllConditions()
*   - getAllPost()
*   - getPost(nazwaPola)
*   - getAllGet()
*   - getGet(nazwaPola)
*   - getAllRequest()
*   - getRequest(nazwaPola)
*   - getAllCookie()
*   - getCookie(nazwaPola)
*
*
*
* <b>Historia zmian</b>
*
* wersja 0.1.0 (2006.10.30)
*  - podstawowa wersja
*
*
*
*  <b>Przyk&#322;ad u&#380;ycia klasy:</b>
*  <code>
*  try {
*
*    $form1 = new Form("test", "POST", "test.php");
*    echo $form1->start();
*    
*    try {
*
*      $requests = new Requests();
*      if($requests->dataExist(METHOD_POST)) {
*        $requests->defineCondition(MIN_LENGHT, 3);
*        $requests->defineCondition(MAX_LENGHT, 25);
*        
*        $requests->addCondition(METHOD_POST, "nazwisko", MIN_LENGHT);
*        $requests->addCondition(METHOD_POST, "nazwisko", MAX_LENGHT);
*        $requests->addCondition(METHOD_POST, "email", VALID_EMAIL);
*        $requests->testAllConditions();
*      }
*
*      echo "<br>Nazwisko: ".$form1->input("text", "nazwisko");
*      echo "<br>Adres email: ".$form1->input("text", "email");
*    } catch (RequestsException $re) {
*      echo "<b>B&#322;&#261;d wprowadzania danych (".$re->getMessage()."). Popraw je.</b>";
*      echo "<br>Nazwisko: ".$form1->input("text", "nazwisko", $requests->getPost("nazwisko"));
*      echo "<br>Adres email: ".$form1->input("text", "email", $requests->getPost("email"));
*    }
*    echo "<br>".$form1->input("submit", "SubmitBtn", "wyslij");
*    echo $form1->stop();    
*  } catch (FormException $fe) {
*    $fe->getMessage();
*  }
*  </code>
*
*
*
* @author Arkadiusz Mali&#324;ski :: <hide@address.com>
* @version 0.1.0
* @package Requests
*
*/
class Requests {

  private $_tabCookie;
  private $_tabGet;
  private $_tabPost;
  private $_tabRequest;
  private $_testResult;
  
  private $_warunki;
  private $_warunkiDefinicje;
    
/**
*  konstruktor klasy Requests
*/
  function __construct() {
    global $_COOKIE;
    global $_GET;
    global $_POST;
    global $_REQUEST;
    
    $this->_tabCookie = $this->_prepareData($_COOKIE);
    $this->_tabGet = $this->_prepareData($_GET);
    $this->_tabPost = $this->_prepareData($_POST);
    $this->_tabRequest = $this->_prepareData($_REQUEST);
    $this->_warunki[METHOD_POST] = array();
    $this->_warunki[METHOD_GET] = array();
    $this->_warunki[METHOD_REQUEST] = array();
    $this->_warunki[METHOD_COOKIE] = array();
  }

/**
*  destruktor klasy Requests
*/
  function __destruct() {
  }

/**
*  funkcja preparuj&#261;ca przychodz&#261;ce dane
*
*  @param array  tablica warto&#347;ci do zmiany
*
*  @return array  tablica ze zmienionymi warto&#347;ciami
*/
  private function _prepareData($arr) {
    $_tabTmp = array();
    foreach ($arr as $key=>$val) {
      $_tabTmp[$key] = htmlspecialchars((trim($val)));
    }
    return $_tabTmp;
  }

/**
*  funkcja zwracajaca komunikat b&#322;&#281;du na podstawie identyfikatora
*
*  @param string    typ bl&#281;du
*  @param string    tekst dopisywany do zwracanego komunikatu b&#322;edu
*
*  @return string    komunikat b&#322;&#281;du
*/
  private function _error($errCode, $errMsg="") {
    switch ($errCode) {
      case 'UNKNOWN_FIELDNAME':
        return "Unknown fieldname. ".($errMsg?" ".$errMsg:"");
        break;
      case 'CONDITION_NOT_VALID':
        return "Condition is not valid ".($errMsg?" for field ".$errMsg:"'.");
        break;
      case 'CONDITION_NOT_DEFINED':
        return "Condition is not defined. ".($errMsg?$errMsg:".");
        break;
      case 'CONDITION_ERROR':
        return "Error creating conditon's definition . ".($errMsg?$errMsg:".");
        break;
      default:
        return "Unknown error. ".($errMsg?$errMsg:".");
        break;
    }
  }
  
/**
*  funkcja sprawdzaj&#261;ca czy istnieje odpowiednia tablica
*
*  @param int    identyfikator metod przesy&#322;ania danych (patrz: opis klasy)
*
*  @return bool  true w wypadku istnienia elementów wybranej tablicy lub false w wypadku braku takowych
*/
  function dataExist($_arrName) {
    switch ($_arrName) {
      case METHOD_POST:
        return (bool) count($this->_tabPost);
        break;
      case METHOD_GET:
        return (bool) count($this->_tabGet);
        break;
      case METHOD_REQUEST:
        return (bool) count($this->_tabRequest);
        break;
      case METHOD_COOKIE:
        return (bool) count($this->_tabCookie);
        break;
    }
    return false;
  }


/**
*  funkcja definiuj&#261;ca warto&#347;ci warunku do spe&#322;nienia
*
*  @param int    identyfikator nazw warunków (patrz: opis klasy)
*  @param mixed  warto&#347;&#263; zdefiniowana dla wybranego warunku
*
*/
  function defineCondition($warunekName, $warunekDefinicja="") {
    $this->_warunkiDefinicje[$warunekName] = ($warunekDefinicja?$warunekDefinicja:"");
  }

  
/**
*  funkcja dodaj&#261;ca odpowiedni warunek testowy
*
*  @param int      identyfikator metod przesy&#322;ania danych (patrz: opis klasy)
*  @param string    nazwa pola do którego warunek zosta&#322; dodany
*  @param int      identyfikator nazw warunków (patrz: opis klasy)
*/
  function addCondition($_arr, $name, $warunek) {
    if(!isset($this->_warunki[$_arr][$name]))
      $this->_warunki[$_arr][$name] = array();
    
    array_push($this->_warunki[$_arr][$name], $warunek);
  }

  
/**
*  funkcja testuj&#261;ca wszystkie warunki; w przypadku niepowodzenia tworzony zostaje wyj&#261;tek
*/
  function testAllConditions() {
    foreach ($this->_warunki as $metoda=>$arrPola) {
      switch ($metoda) {
        case METHOD_GET:
          $arrWartosci =& $this->_tabGet;
          break;
        case METHOD_POST:
          $arrWartosci =& $this->_tabPost;
          break;
        case METHOD_COOKIE:
          $arrWartosci =& $this->_tabCookie;
          break;
        case METHOD_REQUEST:
          $arrWartosci =& $this->_tabRequest;
          break;
      }
      
      foreach ($arrPola as $nazwaPola=>$arWarunki) {
        foreach ($arWarunki as $warunek) {
          switch($warunek) {
            case VALID_LETTERS:
              if($this->_warunkiDefinicje[VALID_LETTERS])
                $pattern = $this->_warunkiDefinicje[VALID_LETTERS];
              else
                $pattern = "[a-zA-Z&#261;&#260;&#263;&#262;&#281;&#280;&#322;&#321;óÓ&#347;&#346;&#378;&#377;&#380;&#379;]+";
              if(!preg_match("/^".$pattern."$/", $arrWartosci[$nazwaPola]))
                throw new RequestsException($this->_error('CONDITION_NOT_VALID', $nazwaPola.". Only letters allowed."));
              break;
            case VALID_EMAIL:
              if($this->_warunkiDefinicje[VALID_EMAIL])
                $pattern = $this->_warunkiDefinicje[VALID_EMAIL];
              else
                $pattern = "([a-zA-Z0-9])+@([a-zA-Z0-9\.-_])+\.([a-zA-Z][a-zA-Z]+)";
              if(!preg_match("/^".$pattern."$/", $arrWartosci[$nazwaPola]))
                throw new RequestsException($this->_error('CONDITION_NOT_VALID', $nazwaPola.". This field isn't valid email address."));
              break;
            case VALID_NUMBERS:
              if($this->_warunkiDefinicje[VALID_NUMBERS])
                $pattern = $this->_warunkiDefinicje[VALID_NUMBERS];
              else
                $pattern = "[0-9]+";
              if(!preg_match("/^".$pattern."$/", $arrWartosci[$nazwaPola]))
                throw new RequestsException($this->_error('CONDITION_NOT_VALID', $nazwaPola.". Only digits allowed."));
              break;
            case VALID_PREGEXP:
              if($this->_warunkiDefinicje[VALID_PREGEXP])
                $pattern = $this->_warunkiDefinicje[VALID_PREGEXP];
              else
                $pattern = ".*";
              if(!preg_match("/^".$pattern."$/", $arrWartosci[$nazwaPola]))
                throw new RequestsException($this->_error('CONDITION_NOT_VALID', $nazwaPola.". Field doesn't match expression."));
              break;
            case VALID_CITYCODEPL:
              if($this->_warunkiDefinicje[VALID_CITYCODEPL])
                $pattern = $this->_warunkiDefinicje[VALID_CITYCODEPL];
              else
                $pattern = "[0-9]{2}-[0-9]{3}";
              if(!preg_match("/^".$pattern."$/", $arrWartosci[$nazwaPola]))
                throw new RequestsException($this->_error('CONDITION_NOT_VALID', $nazwaPola.". Field isn't a valid city code (PL)."));
              break;
            case MIN_LENGHT:
              if(!$this->_warunkiDefinicje[MIN_LENGHT] || $this->_warunkiDefinicje[MIN_LENGHT]<1)
                throw new RequestsException($this->_error('CONDITION_NOT_DEFINED', "Define minimal field's lenght '".$nazwaPola."'"));
              if($this->_warunkiDefinicje[MAX_LENGHT] && $this->_warunkiDefinicje[MIN_LENGHT]>$this->_warunkiDefinicje[MAX_LENGHT])
                throw new RequestsException($this->_error('CONDITION_ERROR', "Defined minimal field's value '".$nazwaPola. "' is greater than defined maximal value."));
              if(strlen($arrWartosci[$nazwaPola])<$this->_warunkiDefinicje[MIN_LENGHT])
                throw new RequestsException($this->_error('CONDITION_NOT_VALID', $nazwaPola.". Value is too short."));
              break;
            case MAX_LENGHT:
              if(!$this->_warunkiDefinicje[MAX_LENGHT] || $this->_warunkiDefinicje[MAX_LENGHT]<1)
                throw new RequestsException($this->_error('CONDITION_NOT_DEFINED', "Define maximal field's lenght '".$nazwaPola."'"));
              if($this->_warunkiDefinicje[MIX_LENGHT] && $this->_warunkiDefinicje[MIN_LENGHT]>$this->_warunkiDefinicje[MAX_LENGHT])
                throw new RequestsException($this->_error('CONDITION_ERROR', "Defined maximal field's value '".$nazwaPola. "' is lower than defined maximal value."));
              if(strlen($arrWartosci[$nazwaPola])>$this->_warunkiDefinicje[MAX_LENGHT])
                throw new RequestsException($this->_error('CONDITION_NOT_VALID', $nazwaPola.". Value is too long."));
              break;
            case REQUIRED:
              if(empty($arrWartosci[$nazwaPola]))
                throw new RequestsException($this->_error('CONDITION_NOT_VALID', $nazwaPola.". Field is empty."));
            case EQUAL_TO:
              if(!$this->_warunkiDefinicje[EQUAL_TO])
                throw new RequestsException($this->_error('CONDITION_NOT_DEFINED', "Zdefiniuj warto&#347;&#263; dla sprawdzenia równo&#347;ci pola '".$nazwaPola."'"));
              if($arrWartosci[$nazwaPola] != $this->_warunkiDefinicje[EQUAL_TO])
                throw new RequestsException($this->_error('CONDITION_NOT_VALID', $nazwaPola.". Value isn't equat to '".$this->_warunkiDefinicje[EQUAL_TO]."'."));
              break;
            case NOT_EQUAL_TO:
              if(!$this->_warunkiDefinicje[NOT_EQUAL_TO])
                throw new RequestsException($this->_error('CONDITION_NOT_DEFINED', "Zdefiniuj warto&#347;&#263; dla sprawdzenia nierówno&#347;ci pola '".$nazwaPola."'"));
              if($arrWartosci[$nazwaPola] == $this->_warunkiDefinicje[NOT_EQUAL_TO])
                throw new RequestsException($this->_error('CONDITION_NOT_VALID', $nazwaPola.". Value is equal to '".$this->_warunkiDefinicje[NOT_EQUAL_TO]."'."));
              break;
            case LESS_THAN:
              if(!$this->_warunkiDefinicje[LESS_THAN])
                throw new RequestsException($this->_error('CONDITION_NOT_DEFINED', "Zdefiniuj warto&#347;&#263; dla sprawdzenia mniejszo&#347;ci pola '".$nazwaPola."'"));
              if($arrWartosci[$nazwaPola] >= $this->_warunkiDefinicje[LESS_THAN])
                throw new RequestsException($this->_error('CONDITION_NOT_VALID', $nazwaPola.". Value is greater than '".$this->_warunkiDefinicje[LESS_THAN]."'."));
              break;
            case MORE_THAN:
              if(!$this->_warunkiDefinicje[MORE_THAN])
                throw new RequestsException($this->_error('CONDITION_NOT_DEFINED', "Zdefiniuj warto&#347;&#263; dla sprawdzenia wi&#281;kszo&#347;ci pola '".$nazwaPola."'"));
              if($arrWartosci[$nazwaPola] <= $this->_warunkiDefinicje[MORE_THAN])
                throw new RequestsException($this->_error('CONDITION_NOT_VALID', $nazwaPola.". Value is lower than '".$this->_warunkiDefinicje[MORE_THAN]."'."));
              break;
          }
        }
      }  
    }
  }

  
/**
*  funkcja zwraca ca&#322;&#261; tablice _POST
*
*  @return array  przetworzona tablica _POST
*/
  function getAllPost() {
    return $this->_tabPost;
  }
  
  
/**
*  funkcja zwraca wybran&#261; warto&#347;&#263; z tablicy _POST
*
*  @param string    nazwa pola z tablicy
*
*  @return mixed    warto&#347;&#263; przypisana do wybranego pola
*/
  function getPost($name) {
    if(isset($this->_tabPost[$name]))
      return $this->_tabPost[$name];
    else
      throw new RequestsException($this->_error('UNKNOWN_FIELDNAME', "POST[".$name."]"));
  }

  
/**
*  funkcja zwraca ca&#322;&#261; tablice _GET
*
*  @return array  przetworzona tablica _GET
*/
  function getAllGet() {
    return $this->_tabGet;
  }
  
  
/**
*  funkcja zwraca wybran&#261; warto&#347;&#263; z tablicy _GET
*
*  @param string    nazwa pola z tablicy
*
*  @return mixed    warto&#347;&#263; przypisana do wybranego pola
*/
  function getGet($name) {
    if(isset($this->_tabGet[$name]))
      return $this->_tabGet[$name];
    else
      throw new RequestsException($this->_error('UNKNOWN_FIELDNAME', "GET[".$name."]"));
  }

  
/**
*  funkcja zwraca ca&#322;&#261; tablice _REQUEST
*
*  @return array  przetworzona tablica _REQUEST
*/
  function getAllRequest() {
    return $this->_tabRequest;
  }
  

  
/**
*  funkcja zwraca wybran&#261; warto&#347;&#263; z tablicy _REQUEST
*
*  @param string    nazwa pola z tablicy
*
*  @return mixed    warto&#347;&#263; przypisana do wybranego pola
*/
  function getRequest($name) {
    if(isset($this->_tabRequest[$name]))
      return $this->_tabRequest[$name];
    else
      throw new RequestsException($this->_error('UNKNOWN_FIELDNAME', "REQUEST[".$name."]"));
  }

  
/**
*  funkcja zwraca ca&#322;&#261; tablice _COOKIE
*
*  @return array  przetworzona tablica _COOKIE
*/
  function getAllCookie() {
    return $this->_tabCookie;
  }

  
/**
*  funkcja zwraca wybran&#261; warto&#347;&#263; z tablicy _COOKIE
*
*  @param string    nazwa pola z tablicy
*
*  @return mixed    warto&#347;&#263; przypisana do wybranego pola
*/
  function getCookie($name) {
    if(isset($this->_tabCookie[$name]))
      return $this->_tabCookie[$name];
    else
      throw new RequestsException($this->_error('UNKNOWN_FIELDNAME', "COOKIE[".$name."]"));
  }

}


class RequestsException extends Exception {}

?>
Return current item: Requests