Location: PHPKode > scripts > Rar for PHP > rar-for-php/docs/docgl.html
<html>
<head>
<style>
	body {
  		background-color: #ffffff;
		font-family: sans-serif;
		color: #000;		
	}
	div.cabecera {
		position: relative;
		background-color: #ffaa44;
		color:#44aaff;
		text-align:left;
		font-weight: bold;
		font-size: 50px;
		left: 0px;
		top: 0px;		
		padding: 4px 0px 4px 0px;
		margin-bottom: 4px;
	}
	div.titulo {
		position: relative;
		background-color: #ffaa44;
		color: #000;
		font-weight: bold;
		padding: 4px 2em 4px 2em;
		
	}
	div.texto{
		position: relative;
		padding: 2em 2em 2em 2em;
	}
	a {
		text-decoration: none;
  	  	color: #999999;
		background-color: #ffffff;
	    font-weight: normal;
	}
	div.cabecera a {
		text-decoration: none;
  		font-size: medium;
		color: #999999;
		background-color: #ffaa44;
		font-weight: normal;	
	}
	div.langs{
		background-color: #ffaa44;
		width: 100%;
		text-align: right;
		font-size: 12pt;
		color: #000;
	}
	div.langs a{
		text-decoration: none;
		color: #999999;
		background-color: #ffaa44;
		font-weight: small;
		font-size: 12pt;
	}
	div.pie {
		text-decoration: none;
		font-size: normal;
		color: #345678;
		background-color: #ffaa44;
		font-weight: bold;
		width: 100%;
		text-align: center;
	}

	
</style>
</head>
<body>
<div class="cabecera">
	<div class="langs"><b>gl</b> | <a href="doces.html">es</a> | <a href="docen.html">en</a></div>
	<table><tr><td><big><big><b>Rar for PHP&nbsp;&nbsp;</b></big></big></td><td>
	<a href="#intro">Introducci&oacute;n</a> |
	<a href="#install">Instalaci&oacute;n</a> |
	<a href="#config">Configuraci&oacute;n</a> |
	<a href="#fconf">Funci&oacute;ns de configuraci&oacute;n</a> |
	<a href="#fcomp">Funci&oacute;ns de compresi&oacute;n</a> |
	<a href="#ej">Exemplos</a></td></tr></table>
</div>
<div class="contenido">
	<a name="intro"></a>
	<div class="titulo">Introducci&oacute;n:</div>
	<div class="texto">
		<b>Rar for PHP</b> &eacute; un sinxelo script que permite comprimir ficheiros e carpetas en formato <i>RAR</i>.<br/> 
		RarLabs, propietaria do algoritmo de compresi&oacute;n <i>RAR</i> non permite que outros programas, agás os seus, poidan comprimir ficheiros no formato <i>RAR</i>.
		<b>Rar for PHP</b>, cumprindo coa licencia, non implementa o algoritmo de compresi&oacute;n <i>RAR</i>.<br/>
		<b>Rar for PHP</b> &eacute; unha interfaz para o programa <i>rar.exe</i>, do cal &eacute; propietario RarLabs. Para poder comprimir ficheiros
		<i>RAR</i> deberedes ter este programa, o cal at&oacute;pase na carpeta de instalaci&oacute;n de WinRAR.
		<br/>Non probei este algoritmo en Linux, pero se os par&aacute;metros da interfaz de li&ntilde;a de comandos de linux os mesmos que en Windows, deber&iacute;a funcionar sen problemas.
	</div>
	<a name="install"></a>
	<div class="titulo">Instalaci&oacute;n:</div>
	<div class="texto">
		Para instalar <b>Rar for PHP</b> so fai falla copiar o ficheiro <i>rar.php</i> 
		o teu directorio de execuci&oacute;n de scripts php. Despois deberedes edita-lo para po&ntilde;e-los valores por defecto que dexesedes.		
	</div>
	<a name="config"></a>
	<div class="titulo">Configuraci&oacute;n:</div>
	<div class="texto">
		As opci&oacute;ns de configuraci&oacute;n de <b>Rar for PHP</b> son as seguintes:
		<ul>
			<li><b>$rar:</b> Debedes indicar aqui a ubicaci&oacute;n do ficheiro executable de rar (rar.exe).</li>
			<li><b>$rarpasswords:</b> Se queres gardar as contrasinais dos ficheiros que comprimas 
			deberás indicar nesta variable a ruta o arquivo en que queres que se almacenen. Deixao en branco para que non garde ningunha contrasinal.
			<li><b>$defaultCompression:</b> Debes indicar o nivel de compresi&oacute;n que tomar&aacute; por defecto:
				<ul>
					<li>"NiNGUNO" - Sin compresion </li>
					<li>"BAJO" - Compresi&oacute;n baixa </li>
					<li>"MEDiO" - Compresi&oacute;n media </li>
					<li>"NORMAL" - Compresi&oacute;n normal </li>
					<li>"ALTO" - Compresi&oacute;n alta </li>
					<li>"MAXiMO" - Compresi&oacute;n m&aacute;xima </li>
				</ul>
			    Ten en conta que a m&aacute;s compresi&oacute;n m&aacute;s teempo tardar&aacute; en comprimir.
			</li>
			<li><b>$mkSolid:</b> Se pos este valor a <i>true</i> crearase un ficheiro s&oacute;lido. Esto &eacute; &uacute;til se tes que 
			comprimir moitos ficheiros pequenos nun s&oacute; paquete, debido a o ficheiro de saida será mais pequeno.</li>
			<li><b>$limitetiempo:</b> indica o tempo m&aacute;ximo que se executar&aacute; o script</li>
		</ul>
	</div>
	<a name="fconf"></a>
	<div class="titulo">Funci&oacute;ns de configuraci&oacute;n:</div>
	<div class="texto">
		Con estas funci&oacute;ns podes modificar a configuraci&oacute;n para cada ficheiro que crees:
		<ul>
			<li><b>setPassword(txtContrase&ntilde;a):</b> Se queres una que un determinado ficheiro te&ntilde;a unha contrasinal podes chamar
			a esta funci&oacute;n antes de comprimir nada. Podes pasarlle como par&aacute;metro a contrasinal que desexes. Se
			a chamas sen par&aacute;metros, xenerar&aacute;se autom&aacute;ticamente una contrasinal de entre 8 y 32 caracteres.</li>
			<li><b>compression(txtNivelCompres, boolSolido): </b> Podes axustar o nivel de compresi&oacute;n do ficheiro que 
			queres comprimir por medio desta funci&oacute;n. O primeiro par&aacute;metro ser&aacute; o nivel de compresi&oacute;n desexado (ver Configuracion)
			e o segundo par&aacute;metro indicar&aacute; se queres un ficheiro s&oacute;lido ou non ("true" ou "false").</li>
			<li><b>getPassword():</b> Retorna a contrasinal actual usada para comprimir o ficheiro.</li>
			<li><b>setRecovery(intRatio):</b> Engade datos de recuperaci&oacute;n &oacute; paquete. O par&aacute;metro <i>intRatio</i> é un valor enteiro que 
			representa o tanto por cento de datos de recuperaci&oacute;n que se engadir&aacute;n (1-10).</li>
		</ul>			
	</div>
	<a name="fcomp"></a>
	<div class="titulo">Funci&oacute;ns de compresi&oacute;n:</div>
	<div class="texto">
		Estas funci&oacute;ns son as que se chaman para comprimir ficheiros ou carpetas:
		<ul>
			<li><b>addfile(txtArchivo):</b> Engado o paquete o arquivo indicado polo par&aacute;metro <i>txtArchivo</i></li>
			<li><b>addfolder(txtCarpeta, boolRecursivo): </b> Engade o paquete a carpeta indicada polo parámetro <i>txtCarpeta</i>.
			Por defecto comprime todolos ficheiros e carpetas que cont&eacute;n <i>txtCarpeta</i>. Se non se quere que a compresi&oacute;n sexa recursiva
            deberáse indicar no par&aacute;metro <i>boolRecursivo</i> "false". Para o contrario, indicar "true" ou omitir el par&aacute;metro.</li>
			<li><b>addList(arrayLista): </b> Engade unha lista de ficheiros e carpetas dadas no par&aacute;metro <i>arrayLista</i>.
			Este par&aacute;metro pode ser un vector coa lista de ficheiros o una cadea de caracteres separada por ";"</li>
		</ul>			
	</div>
	<a name="ej"></a>
	<div class="titulo">Exemplos:</div>
	<div class="texto">
		<ul>
			<li><b>B&aacute;sico:</b>Este exemplo comprimir&aacute; como <i>"c:/archivo.rar"</i> o ficheiro <i>"c:/comprimir.txt"</i> coas opci&oacute;ns por defecto.<br/>
				<br/>
				<i>
					&nbsp;&nbsp;require_once('rar.php');<br/>
					&nbsp;&nbsp;$rar=new phpRar("c:/archivo.rar");<br/>
					&nbsp;&nbsp;$rar->addfile("c:/comprimir.txt");<br/>
				</i><br/>
	
			</li>
		
			<li><b>Con contrasinal:</b> Comprimirase a carpeta <i>"c:/carpeta"</i> como <i>"c:/archivo.rar"</i> coa contrasinal <i>12345</i>.<br/>
				<br/>
				<i>
					&nbsp;&nbsp;require_once('rar.php');<br/>
					&nbsp;&nbsp;$rar=new phpRar("c:/archivo.rar");<br/>
					&nbsp;&nbsp;$rar->setPassword("12345");<br/>
					&nbsp;&nbsp;$rar->addfolder("c:/carpeta");<br/>
				</i><br/>
			</li>
			<li><b>Complexo:</b> Comprimirase a carpeta <i>"c:/carpeta"</i> e o arquivo <i>"c:/comprimir.txt"</i> no paquete <i>"c:/archivo.rar"</i> con contrasinal aleatoria e logo mostrarase no explorador.
						Crearase un arquivo rar s&oacute;lico cun nivel de compresi&oacute;n <i>Normal</i> <br/>
				<br/>
				<i>
					&nbsp;&nbsp;require_once('rar.php');<br/>
					&nbsp;&nbsp;$rar=new rar("c:/archivo.rar");<br/>
					&nbsp;&nbsp;$rar->setPassword();<br/>
					&nbsp;&nbsp;$rar->compression("NORMAL",true);<br/>
					&nbsp;&nbsp;$rar->setRecovery(2);<br/>
					&nbsp;&nbsp;$rar->addList("c:\carpeta1; c:\carpeta2; c:\carpeta3\*.exe");<br/>
					&nbsp;&nbsp;$rar->addfile("c:/comprimir.txt");<br/>
					&nbsp;&nbsp;$rar->addfolder("c:/carpeta");<br/>
					&nbsp;&nbsp;echo $rar->getPassword();
				</i><br/><br/>
				NOTA: Se este script fora un sistema de copia de seguridade sinxelo, a contrasinal en vez de mostrarse podr&iacute;ase enviar &oacute; administrador mediante mensaxe electr&oacute;nico.
			</li>

		</ul>

	</div>
</div>
<div class="pie">Jos&eacute; Manuel Busto</div
</body>
Return current item: Rar for PHP