Location: PHPKode > scripts > Playbill > playbill.php
<?
 class playbill {

 /*
  category - íàçâàíèå êàòåãîðèè (òåàòð, êèíîòåàòð, âûñòàâî÷íûé çàë)
  item - íàçâàíèå îáúåêòà êóëüòóðû (êèíîòåàòð "Ðîññèÿ", Òåàòð Êóêîë)
  event - íàçâàíèå ñîáûòèÿ (ñåàíñ ôèëüìà, âûñòàâêà, ñïåêòàêëü)
 */

 var $Error;

 function category ($category_id) {
  $sql="SELECT * FROM afisha_categories WHERE id=".$category_id;
  if ($row=mysql_fetch_array(mysql_query($sql))) {
  return $row["name"];
  }
  else {
  $this->Error=mysql_error();
  return 0;
  }
 }

 function category_add ($name) {
  if ($name=="") return 0;
  $sql="INSERT INTO afisha_categories (name) VALUES ('$name')";
  if(mysql_query($sql)) {
  return 1;
  }
  else {
  $this->Error=mysql_error();
  return 0;
  }
 }

 function category_list () {
  $sql="SELECT * FROM afisha_categories";
  if ($res=mysql_query($sql)) {
  $arr=array();
  while ($row=mysql_fetch_array($res)) {
   $arr[]=$row["name"];
  }
  return $arr;
  }
  else {
  $this->Error=mysql_error();
  return 0;
  }
 }

 function item_add ($category_id, $item, $desc) {
  if ($category_id=="" || $item=="") return 0;
  $sql="INSERT INTO afisha_items (category_id, item, desc1) VALUES ($category_id, \"$item\", \"$desc\")";
  echo $sql."<br>";
  if ($res=mysql_query($sql)) {
  return 1;
  }
  else {
  $this->Error=mysql_error();
  return 0;
  }
 }

 function item_list ($category_id) {
  $sql="SELECT item, id, logo FROM afisha_items WHERE category_id=".$category_id;
  if ($res=mysql_query($sql)) {
  $arr=array();
  $i=0;
  while ($row=mysql_fetch_array($res)) {
   $arr[$i]["item"]=$row["item"];
   $arr[$i]["id"]=$row["id"];
   $arr[$i]["logo"]=$row["logo"];
   $i++;
  }
  return $arr;
  }
  else {
  $this->Error=mysql_error();
  return 0;
  }
 }

 function item ($item_id) {
  $sql="SELECT * FROM afisha_items WHERE id=".$item_id;
  if ($res=mysql_query($sql)) {
  $arr=array();
  $row=mysql_fetch_array($res);
  $arr["category_id"]=$row["category_id"];
  $arr["item"]=$row["item"];
  $arr["desc"]=nl2br($row["desc1"]);
  $arr["logo"]=$row["logo"];
  $sql="SELECT * FROM afisha_categories WHERE id=".$row["category_id"];
  $row=mysql_fetch_array(mysql_query($sql));
  $arr["category"]=$row["name"];
  return $arr;
  }
  else {
  $this->Error=mysql_error();
  return 0;
  }
 }

 function event_add ($item_id, $name, $day_start, $day_end, $time, $desc, $days_week) {
  if ($item_id=="" || $name=="") return 0;
  if ($time!="") {
  $stime=serialize($time);
  }
  else {
  $stime=$time;
  }
  if ($days_week!="") {
  $days_week=serialize($days_week);
  }
  $sql="INSERT INTO afisha_event (item_id, name, day_start, day_end, time, desc1, days_week) VALUES ($item_id, '$name', '$day_start', '$day_end', '$stime', '$desc', '$days_week')";
  echo $sql."<br>";
  if ($res=mysql_query($sql)) {
  return 1;
  }
  else {
  $this->Error=mysql_error();
  return 0;
  }
 }

 function event_list ($item_id) {
  $this->Error="";
  $arrt=$this->item($item_id);
  $sql="SELECT * FROM afisha_event WHERE item_id=$item_id ORDER BY day_start_mt, id";
  if ($res=mysql_query($sql)) {
  $arr=array();
  $i=0;
  while ($row=mysql_fetch_array($res)) {
   $arr_time=unserialize($row["time"]);
   if ($row["day_start"]==$row["day_end"] && $row["day_start"]!="") {
   ereg("([0-9]{2}).([0-9]{2}).([0-9]{4})",$row["day_start"],$ds);
   ereg("([0-9]{2}).([0-9]{2}).([0-9]{4})",$row["day_end"],$de);
   if (mktime(0,0,0,$ds[2],$ds[1],$ds[3])>mktime(0,0,0)) {
    // Äåíü åùå íå íàñòóïèë
    $i++;
    $arr[$i]["id"]=$row["id"];
    $arr[$i]["name"]=$row["name"];
    $arr[$i]["day_start"]=$row["day_start"];
    $arr[$i]["day_end"]=$row["day_end"];
    for ($j=1;$j<=count($arr_time);$j++) {
    $arr[$i]["time"][]=$arr_time[$j];
    }
   }
   elseif (mktime(0,0,0,$ds[2],$ds[1],$ds[3])==mktime(0,0,0)) {
    // Ñåãîäíÿ
    $cnt=0;
    for ($j=1;$j<=count($arr_time);$j++) {
    ereg("([0-9]{2}):([0-9]{2})",$arr_time[$j],$at);
    if (mktime($at[1],$at[2],0,$ds[2],$ds[1],$ds[3])>mktime()) {
     $cnt++;
    }
    }
    if ($cnt!=0) {
    $i++;
    $arr[$i]["id"]=$row["id"];
    $arr[$i]["name"]=$row["name"];
    $arr[$i]["day_start"]=$row["day_start"];
    $arr[$i]["day_end"]=$row["day_end"];
    for ($j=1;$j<=count($arr_time);$j++) {
     ereg("([0-9]{2}):([0-9]{2})",$arr_time[$j],$at);
     if (mktime($at[1],$at[2],0,$ds[2],$ds[1],$ds[3])>mktime()) {
     $arr[$i]["time"][]=$at[1].".".$at[2];
     }
    }
    }
   }
   elseif ($row["days_week"]!="" && $row["days_week"]!="a:1:{i:1;s:0:\"\";}") {
    $i++;
    $arr[$i]["id"]=$row["id"];
    $arr[$i]["name"]=$row["name"];
    $arr[$i]["days_week"]=unserialize($row["days_week"]);
   }
   }
   else {
   $ds="";
   $de="";
   if ($row["day_start"]!="") {
    ereg("([0-9]{2}).([0-9]{2}).([0-9]{4})",$row["day_start"],$ds);
   }
   if ($row["day_end"]!="") {
    ereg("([0-9]{2}).([0-9]{2}).([0-9]{4})",$row["day_end"],$de);
   }

   if ($ds!="") {
    if ($de!="") {
     if (mktime(0,0,0,$de[2],$de[1],$de[3])>=mktime(0,0,0)) {
     $flag=1;
     }
    }
    else {
     $flag=1;
    }
   }
   elseif ($de!="") {
    if (mktime(0,0,0,$de[2],$de[1],$de[3])>=mktime(0,0,0)) {
    $flag=1;
    }
   }
   else {
    $flag=1;
   }

   if ($flag==1) {
    $i++;
    $arr[$i]["id"]=$row["id"];
    $arr[$i]["name"]=$row["name"];
    $arr[$i]["day_start"]=$row["day_start"];
    $arr[$i]["day_end"]=$row["day_end"];
    if ($row["days_week"]!="" && $row["days_week"]!="a:1:{i:1;s:0:\"\";}") {
    $arr[$i]["days_week"]=unserialize($row["days_week"]);
    }
   }
   }
   $flag=0;
  }
  $arr["item_name"]=$arrt["item"];
  $arr["cat_name"]=$arrt["category"];
  return $arr;
  }
  else {
  $this->Error=mysql_error();
  return 0;
  }
 }

 function event ($event_id) {
  $sql="SELECT * FROM afisha_event WHERE id=".$event_id;
  if ($res=mysql_query($sql)) {
  $arr=array();
  $row=mysql_fetch_array($res);
  $arr["item_id"]=$row["item_id"];
  $arr["name"]=$row["name"];
  $arr["day_start"]=$row["day_start"];
  $arr["day_end"]=$row["day_end"];
  $arr["time"]=unserialize($row["time"]);
  $arr["desc"]=nl2br($row["desc1"]);
  $arr["desc_mari"]=nl2br($row["desc_mari"]);
  return $arr;
  }
  else {
  $this->Error=mysql_error();
  return 0;
  }
 }

 function item_title ($item) {
  $sql="SELECT * FROM afisha_items WHERE id=".$item;
  if ($res=mysql_query($sql)) {
  $row=mysql_fetch_array($res);
  return $row["item"];
  }
  else {
  $this->Error=mysql_error();
  return 0;
  }
 }

 function event_title ($event) {
  $arr=array();
  $sql="SELECT * FROM afisha_event WHERE id=".$event;
  if ($res=mysql_query($sql)) {
  $row=mysql_fetch_array($res);
  $arr["event"]=$row["name"];
  $sql="SELECT * FROM afisha_items WHERE id=".$row["item_id"];
  if ($res=mysql_query($sql)) {
   $row=mysql_fetch_array($res);
   $arr["item"]=$row["item"];
   $sql="SELECT * FROM afisha_categories WHERE id=".$row["category_id"];
   $row=mysql_fetch_array(mysql_query($sql));
   $arr["category"]=$row["name"];
   return $arr;
  }
  else {
   $this->Error=mysql_error();
   return 0;
  }
  }
  else {
  $this->Error=mysql_error();
  return 0;
  }
 }

 function event_today () {
  $day=date("d");
  $month=date("m");
  $year=date("Y");
  $date=$day.".".$month.".".$year;
  $i=0;
  $sql="SELECT * FROM afisha_event ORDER BY day_start_mt";
  if ($res=mysql_query($sql)) {
  $arr=array();
  while ($row=mysql_fetch_array($res)) {
   ereg("([0-9]{2}).([0-9]{2}).([0-9]{4})",$row["day_start"],$ds);
   ereg("([0-9]{2}).([0-9]{2}).([0-9]{4})",$row["day_end"],$de);
   if (mktime(0,0,0,$ds[2],$ds[1],$ds[3])<=mktime(0,0,0) && mktime(0,0,0,$de[2],$de[1],$de[3])>=mktime(0,0,0)) {
   $arr[$i]["id"]=$row["id"];
   $arr[$i]["name"]=$row["name"];
   $arr[$i]["time"]=$row["time"];
   $arr[$i]["date"]=$date;
   $i++;
   }
  }
  return $arr;
  }
  else {
  $this->Error=mysql_error();
  return 0;
  }
 }

 function event_week () {
  $time_now=mktime(0,0,0);
  $arr=array();
  for ($i=0;$i<=6;$i++) {
  $j=0;
  $sql="SELECT * FROM afisha_event ORDER BY item_id";
  if ($res=mysql_query($sql)) {
   $arrt=array();
   while ($row=mysql_fetch_array($res)) {
   $day_week_flag=1;
   if ($row["day_start"]=="") {
    $row["day_start"]=date("d.m.Y");
   }
   if ($row["day_end"]=="") {
    $row["day_end"]=date("d.m.Y",$time_now+$i*24*60*60);
   }
   if ($row["days_week"]!="") {
    $days_week=unserialize($row["days_week"]);
    $day_week_flag=0;
    foreach ($days_week as $a=>$b) {
    if (date("w",$time_now+$i*24*60*60)==$a) {
     $day_week_flag=1;
    }
    }
   }
   ereg("([0-9]{2}).([0-9]{2}).([0-9]{4})",$row["day_start"],$ds);
   ereg("([0-9]{2}).([0-9]{2}).([0-9]{4})",$row["day_end"],$de);
   if (mktime(0,0,0,$ds[2],$ds[1],$ds[3])<=($time_now+$i*24*60*60) && mktime(0,0,0,$de[2],$de[1],$de[3])>=($time_now+$i*24*60*60) && $day_week_flag==1) {
    $arrt[$j]["id"]=$row["id"];
    $arrt[$j]["name"]=$row["name"];
    $arrt[$j]["desc"]=$row["desc1"];
    if ($row["time"]!="a:1:{i:1;s:0:\"\";}") {
    $arrt[$j]["time"]=unserialize($row["time"]);
    }
    else {
    $arrt[$j]["time"]="";
    }
    $sql1="SELECT * FROM afisha_items WHERE id=".$row["item_id"];
    $row1=mysql_fetch_array(mysql_query($sql1));
    $arrt[$j]["item"]=$row1["item"];
    $j++;
   }
   }
   $arr[$i]=$arrt;
  }
  else {
   $this->Error=mysql_error();
   return 0;
  }
  }
  return $arr;
 }
 }
?>
Return current item: Playbill