Location: PHPKode > scripts > phpListPro > phpListPro-2.0.1/lang_arabic.php
<?
#################################################################################################
#
# project      	: phpListPro
# filename     	: lang_arabic.php
# version      	: 1.0
# last modified by 	: Turki Al Sudairy
# e-mail      	: hide@address.com
# purpose      	: Language File
# last modified   	: 20/04/2002
#
#################################################################################################

# Category Settings
#################################################################################################


$category[0]      = "ßáø ÇáãæÇÏø";        // must be all Entries
$category[1]      = "ÇáÊÕäíÝ 1";
$category[2]      = "ÇáÊÕäíÝ 2";
$category[3]      = "ÇáÊÕäíÝ 3";
$category[4]      = "ÇáÊÕäíÝ 4";
$category[5]      = "ÇáÊÕäíÝ 5";
$category[6]      = "ÇáÊÕäíÝ 6";


# Language Settings

#################################################################################################

$lang[metatag]    	= "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=windows-1252\">";

$lang[rank] 		= "#";
$lang[site] 		= "ÇáãæÇÞÚ";
$lang[votes]		= "ÏÎæá";
$lang[hits] 		= "ÎÑæÌ";
$lang[rate] 		= "ÇáÊÑÊíÈ";
$lang[random] 		= "ãæÞÚ ÚÔæÇÆí";

$lang[in_msg1]		= "ÃäÊ ÞÇÏã ãä ãæÞÚ";
$lang[in_msg2]		= "ÇáÑÌÇÁ ÇáÖÛØ Úáì (ÑÊÔíÍ ÇáãæÞÚ)áíÊã ÅÍÊÓÇÈ ÊÑÔíÍß ááãæÞÚ";
$lang[in_msg3]		= "ÇáÏÎæá Åáì $list_name ÈÏæä ÇáÊÑÔíÍ";
$lang[in_chose]		= "ÇáÑÌÇÁ ÅÎÊíÇÑ ÇáÊÞííã";
$lang[in_vote]		= "ÇáÊÕæíÊ áåÐÇ ÇáãæÞÚ";

$lang[anti_cheat_msg] 	= "<center><font color=red>áÞÏ ÞãÊ ÈÇáÊÑÔíÍ ãä ÞÈá $vote_timeout ÓÇÚÉ áäíÊã ÅÍÊÓÇÈ ÊÑÔíÍ</font></center>";
$lang[vote_log_msg] 	= "<center><font color=red>ÔßÑÇ,áÞÏ Êã ÅÍÊÓÇÈ ÊÑÔíÍß</font></center>";
$lang[not_found_msg] 	= "<center><font color=red>!!!ÎØÃ,ÇáãæÞÚ ÛíÑ ãæÌæÏ</font></center>";
$lang[tilt_msg] 		= "<center><font color=red>åÐÇ ÇáãæÞÚ ãÊÚØá ÇáÂä ÍÇæá ÇáÊÑÔíÍ Ýí æÞÊ ÂÎÑ</font></center>";
$lang[nocookie_msg] 	= "<center><font color=red>ãÊÕÝÍß áÇíÞÈá ÇáßæßíÒ áÐÇ áä íÊã ÅÍÊÓÇÈ ÊÕæíÊß áÃä Çáßæßí íÓÌá ÚÏÏ ÇáÊÑÔíÍÇÊ æíÖãä ÇáÊÑÔíÍ ÇáÚÇÏá áßá ãæÞÚ</font></center>";
$lang[ban_msg] 		= "<center><font color=red>áÞÏ Êã ãäÚß ãä ÇáÊÑÔíÍ áãÍÇæáÊß ÇáÛÔ áÊ íÍÊÓÈ ÊÑÔíÍß</font></center>";

$lang[emailconfirmed]	= "Êã ÊÃßíÏ ÈÑíÏß ÈäÌÇÍ";
$lang[emailnotconf]		= "áã íÊã ÇáÊÃßÏ ãä ÈÑíÏß ÇáÑÌÇÁ ÇáÅÊÕÇá ÈãÏíÑ ÇáãæÞÚ";
$lang[redirect]		= "ÌÇÑí ÊÍæíáß ááãæÞÚ ÇáÑÌÇÁ ÇáÅäÊÙÇÑ";
$lang[confirmation]		= "ÊÃßÜÜÜíÏ";

$lang[pages]		= "ÇáÕÝÍÇÊ: ";
$lang[useronline]		= "ÚÖæ ÈÇáãæÞÚ";
$lang[usersonline]		= "ÃÚÖÇÁ ÈÇáãæÞÚ";
$lang[userssatisfied]	= "ÇáÃÚÖÇÁ ÇáÑÇÖæä";
$lang[sitesindb]		= "ÇáãæÇÞÚ Ýí ÞÇÚÏÉ ÈíÇäÇÊ";
$lang[inoutresets]		= "ÇáÏÎæá/ÇáÎÑæÌ íÖÈØ ßáø";
$lang[days]		= "íæã";
$lang[next]		= " ÇáÊÇáí";

$lang[addsite]		= "ÅÖÇÝÉ ãæÞÚ";
$lang[addsitedesc]		= "ÃÖÝ ãæÞÚ ÌÏíÏ";
$lang[editsite]		= "ÊÚÏíá ãæÞÚ";
$lang[editsitedesc]		= "ÊÚÏíá ãæÞÚ ãæÌæÏ ãÓÈÞÇð";
$lang[helpsite]		= "ãÓÇÚÏÉ";
$lang[helpsitedesc]		= "ãÓÇÚÏÉ ÊäÝíÐ ÅÊÔ Êí Åã Åá";

$lang[error]		= "ÎØà ãä ÝÖáß ÇÑÌÚ æ ÃÕáÍåã";
$lang[error_duplicate]	= "æÌÏ ÚäæÇä ÇáãæÞÚ ÇáãÒÏæÌ";
$lang[error_emptysiten]	= "áã ÊÏÎá ÇÓã ãæÞÚß";
$lang[error_emptysitea]	= "áã ÊÏÎá ÚäæÇä ãæÞÚß";
$lang[error_emptypass]	= "áã ÊÏÎá ßáãÉ ÓÑø";
$lang[error_emptyemail]	= "áã ÊÏÎá ÚäæÇä ÈÑíÏ ÅáßÊÑæäíø";
$lang[error_emptyname]	= "áã ÊÏÎá ÇÓãß";
$lang[error_emptydesc]	= "áã ÊÏÎá æÕÝ ãæÞÚß";
$lang[error_bannerw]	= "áã ÊÏÎá ÚÑÖ ÇáÈÇäÑ ÇáãÓãæÍ";
$lang[error_bannerh]	= "áã ÊÏÎá Øæá ÇáÈÇäÑ ÇáãÓãæÍ";
$lang[error_banners]	= "ÍÌã ÇáÈÇäÑ ÇáÐí ÃÖÝÊå íÊÌÇæÒ ÇáÍÌã ÇáãÓãæÍ Èå ";
$lang[error_bannernok]	= "ÚäæÇä ÇáÈÇäÑ ÛíÑ ÕÇáÍ";
$lang[error_baddesc]	= "ÇßÊÔÝÊ ÇáßáãÉ ÓíÆÉ Ýí æÕÝ ãæÞÚß";
$lang[error_badname]	= "ÇßÊÔÝÊ ÇáßáãÉ ÓíÆÉ Ýí ÇÓã ãæÞÚß";

$lang[back]		= "ÚæÏÉ";
$lang[done]		= "ÅäåÇÁ";
$lang[submit]		= "ÅÑÓá";
$lang[search]		= "ÈÍË";
$lang[getlost]		= "åá ÝÞÏÊ ßÇãÉ ÇáÓÑ Ãæ ÅÓã ÇáãÓÊÎÏã¿";
$lang[getid]		= "ÅÑÓÇá ßáãÉ ÇáÓÑ";
$lang[editsite]		= "ÊÚÏíá ÇáãæÞÚ";

$lang[enterdata]		= "ÃÏÎá ÈíÇäÇÊß";
$lang[password]		= "ßáãÉ ÇáÓøÑø: ";
$lang[siteid]		= "ÅÓã ÇáãÓÊÎÏã: ";
$lang[emailaddr]		= "ÚäæÇä ÇáÈÑíÏ ÅáßÊÑæäíø: ";
$lang[yourname]		= "ÇÓãß: ";
$lang[sitetitle]		= "ÇÓã ÇáãæÞÚ: ";
$lang[siteurl]		= "ÚäæÇä ÇáãæÞÚ: ";
$lang[sitedesc]		= "æÕÝ ÇáãæÞÚ: ";
$lang[bannerurl]		= "ÚäæÇä ÕæÑÉ ÇáãæÞÚ: ";
$lang[bannerw]		= "ÚÑÖ ÇáÕæÑÉ: ";
$lang[bannerh]		= "Øæá ÇáÕæÑÉ: ";

$lang[getlost2]		= "ÇáÍÕæá Úáì ÅÓã ÇáãÓÊÎÏã æ ßáãÉ ÇáÓøÑø ÇáãÝÞæÏÉ";
$lang[edityoursite]		= "ÊÚÏíá ãæÞÚß";

$lang[getidok]		= "æÌÏ ÇáãæÞÚ æ ÇáãÚáæãÇÊ ÞÏ ÃõÑúÓöáóÊú";
$lang[getidnok]		= "áã íõæÌóÏ Ãíø ãæÞÚ ãÚ åÐÇ ÇáÈÑíÏ ÅáßÊÑæäíø";
$lang[editidnok]		= "áã íõæÌóÏ Ãíø ãæÞÚ ãÚ åÐå ÇáÈíÇäÇÊ";
$lang[editsuccess]		= "Êã ÊÍÏíË ÇáãæÞÚ ÈäÌÇÍ";

$lang[addthanks]		= "ÇáÔøßÑðÇ ãæÞÚß ÞÏ ÃõÖöíÝó";
$lang[addloginid]		= "ÅÓã ÇáãÓÊÎÏã åæ: ";
$lang[addsendmail]		= " ÃÑÓáäÇ ÊÃßíÏ áÚäæÇä ÈÑíÏß ÇáÅáßÊÑæäíø";
$lang[addhint]		= "ÓÊÍÊÇÌ Åáì ÅÓã ÇáãÓÊÎÏã æ ßáãÉ ÓÑøß áÅÚÏÇÏ ãæÞÚß ";
$lang[addapproval]		= "ãä ÝÖáß ßä ÕÈæÑðÇ ãÏíÑ ÇáãæÞÚ ÓíÊÝÍÕ ãÔÇÑßÊß ÈÃÓÑÚ ãÇ íãßä";
$lang[addplease]		= "ãä ÝÖáß ÖÚ æÇÍÏ ( Ãæ ÃßËÑ ) ãä ÔÝÑÉ ÅÊÔ Êí Åã Åá ÇáÊøÇáíÉ Úáì ãæÞÚß áßí íÊãßä ÇáäøÇÓ ãä ÇáÊÕæíÊ áß";

$lang[help]		= "ãÓÇÚÏÉ";
$lang[helpreplace1]		= "ÛíÑ <b>XXXXXXXX</b> ÈÅÓã ÇáãÓÊÎÏã ÇáÎÇÕ Èß,áÞÏ Êã ÅÑÓÇáÉ Åáì ÚäæÇä ÈÑíÏ ÅáßÊÑæäíø";
$lang[helpreplace2]		= "ÛíÑ <b>www.yourdomain.com</b> ãÚ ÚäæÇä ÕæÑÉ ÇáÊÑÔíÍ ÇáÎÇÕÉ ÈãæÞÚß";

$lang[addrules]		= "ÞæÇäíä ÇáÅäÖãÇã";
$lang[addyoursite]		= "ÃÖÝ ãæÞÚß";

$lang[rules]		= "<ul>
			  <li>íÚÊãÏ ÇáÊÕäíÝ ÝÞØ Úáì ÇáÖÛØÇÊ ÇáÂÊíÉ ãä ãæÞÚß
			  <li>áÇ íÍÊÓÈ Ãí ÊÑÔíÍ Úä ØÑíÞ ÓßÑÈÊÇÊ áßí áßæä ÇáÊÑÔíÍ ÚÇÏá ááÌãíÚ
			  <li>íÊã ÚÑÖ ÇáÚÔÑ ÇáãæÇÞÚ ÇáÃæáì ÈÇáÈÇäÑÇÊ ÝÞØ 
			  <li>TÓíÊã ÊÕÝíÑ ÇáÚÏÇÏÇÊ ÏæÑíøðÇ
			  <li>!!! ÇáÛÔ ÛíÑ ãÓãæÍ Èå !!!
			  </ul>";


# Help Language Forms
#################################################################################################

function help($id) {
  global $list_name,$list_url,$voteimage_1,$voteimage_2,$voteimage_3;

echo "<hr><b><li>TextLink:</b><br>";
echo "&lta href=\"$list_url/in.php?site=$id\" target=\"_blank\"&gt$list_name&lt/a&gt\n";


if ($voteimage_1) {
 echo "<p><hr><b><li>PictureLink:</b><br>\n";
 echo "&lta href=\"$list_url/in.php?site=$id\" target=\"_blank\"&gt<br>&ltimg src=\"http://www.yourdomain.com/vote_image2.gif\" alt=\"Enter $list_name and Vote for this site !!!\" border=0&gt&lt/a&gt\n";
 echo "<p><center><img src=\"$voteimage_1\"><br>This is the image. Please save it on your server.<br>(Right mouseclick - Save as ...)</center><br>\n";
 }

if ($voteimage_2) {
 echo "<p><hr><b><li>PictureLink 2:</b><br>\n";
 echo "&lta href=\"$list_url/in.php?site=$id\" target=\"_blank\"&gt<br>&ltimg src=\"http://www.yourdomain.com/vote_image2.gif\" alt=\"Enter $list_name and Vote for this site !!!\" border=0&gt&lt/a&gt\n";
 echo "<p><center><img src=\"$voteimage_2\"><br>This is the image. Please save it on your server.<br>(Right mouseclick - Save as ...)</center><br>\n";
 }

if ($voteimage_3) {
 echo "<p><hr><b><li>PictureLink 3:</b><br>\n";
 echo "&lta href=\"$list_url/in.php?site=$id\" target=\"_blank\"&gt<br>&ltimg src=\"http://www.yourdomain.com/vote_image2.gif\" alt=\"Enter $list_name and Vote for this site !!!\" border=0&gt&lt/a&gt\n";
 echo "<p><center><img src=\"$voteimage_3\"><br>This is the image. Please save it on your server.<br>(Right mouseclick - Save as ...)</center><br>\n";
 echo "<p>";
 }
}

# Mail Language Forms
#################################################################################################

function mail_getidpwd($result) {		// Mail Form for sending lost ID/Password
  global $list_name,$list_url,$admin_email;

mail("$result[email]", "Login data request from $list_name", "Hello $result[name],
this is your site information for your site from $list_name.

Your site:
$result[site_name]
$result[site_addr]

Don't forget these!
Site code: $result[id]
Password: $result[password]

$list_url/list.php

Vote image code:

<a href=\"$list_url/in.php?site=$result[id]\" target=\"_blank\"><img src=\"www.yourdomain.com/vote_image1.gif\" border=\"0\"></a>
", "From: $admin_email");
}

function mail_newnotifyuser($email_address,$webmaster_name,$id,$password,$site_name,$site_address,$site_description) {
  global $list_name,$list_url,$admin_email,$secret,$webmasterapproval,$emailapproval;

if ($webmasterapproval) {$webmastermsg="\nPlease be patient, the Webmaster will check your entry as soon as possible.\n";} else {$webmastermsg="";}
if ($emailapproval) {$emailmsg="\nPlease click this link to confirm your entry:\n$list_url/confirm.php?check=".urlencode(encrypt($id,$secret))."\n\n";} else {$emailmsg="";}

mail("$email_address", "Welcome $webmaster_name to the $list_name", "Thanks $webmaster_name for joining the $list_name.
$webmastermsg$emailmsg
Your site:
$site_name ($site_address)

Don't forget these!
Site code: $id
Password: $password

$list_url/list.php

Vote image code:

<a href=\"$list_url/in.php?site=$id\" target=\"_blank\"><img src=\"http://www.yourdomain.com/$voteimage_1\" alt=\"Enter $list_name and Vote for this Site !!!\" border=0></a>

", "From: $admin_email");
}
function mail_newnotifyadm($email_address,$webmaster_name,$id,$password,$site_name,$site_address,$site_description) {
  global $list_name,$list_url,$admin_email,$notify_email;

mail("$notify_email", "NOTIFY $webmaster_name joined the $list_name", "$webmaster_name joined the $list_name.

Site code: $id
Password: $password
Site name: $site_name
Site address: $site_address

Email: $email_address

Banner address (if any): $banner_address

Description:
$site_description


$list_url/list.php

", "From: $admin_email");
}
function mail_editnotifyadm($email_address,$webmaster_name,$id,$password,$site_name,$site_address,$site_description) {
  global $list_name,$list_url,$admin_email,$notify_email;

mail("$notify_email", "NOTIFY $webmaster_name edited on $list_name", "$webmaster_name edited on $list_name.

Site code: $id
Password: $password
Site name: $site_name
Site address: $site_address

Email: $email_address

Banner address (if any): $banner_address

Description:
$site_description


$list_url/list.php

", "From: $admin_email");
}
function mail_tiltuser($result) {		// Mail Form for sending user on TILT
  global $list_name,$list_url,$admin_email,$tilt_insp_timeout;

mail("$result[email]", "ALERT Cheating-Detection from $result[site_name] on $list_name",
"Hi Webmaster,

our Cheating-Detection at $list_name has detected some strange votings for your site

ID: $result[id]
$result[site_name] ($result[site_addr])

So your site is invisible at $list_name ($list_url) for $tilt_insp_timeout minutes.
New suspect votes, within this time increase the timeout !

sincerely

Webmaster
", "From: $admin_email");
}
function mail_tiltadmin($result) {		// Mail Form for sending lost ID/Password
  global $list_name,$list_url,$admin_email,$notify_email,$tilt_insp_timeout;

mail("$notify_email", "NOTIFY Cheating-Detection from $result[site_name] on $list_name",
"Hello Master,

the Cheating-Detection at $list_name has detected some strange votings for this site.

ID: $result[id]
$result[site_name] ($result[site_addr])

So this site is invisible at $list_name ($list_url) for $tilt_insp_timeout minutes.

Cheating-Detection (Tilt-Protection)
", "From: $admin_email");
}# End Language
#################################################################################################
?>
Return current item: phpListPro