Location: PHPKode > scripts > PHP Parameters List > sample/languages/russian.inc.php
<?php
  $l_title = 'ParamList - Ïðèìåð èñïîëüçîâàíèÿ êëàññà PHP';
  $l_change_lang = 'Èçìåíèòü ÿçûê íà %s';
  $l_change_skin = 'Èçìåíèòü ñêèí íà %s';
  $l_greeting = 'Çäðàâñòâóé ìèð!';
  $l_page2_text = 'Òåêñò íà ñòðàíèöå 2...';
?>
Return current item: PHP Parameters List