Location: PHPKode > scripts > PHP DataGrid > server/adodb5/lang/adodb-pl.inc.php
<?php

// Contributed by Grzegorz Pacan <gp#dione.cc>

$ADODB_LANG_ARRAY = array (
			'LANG'           => 'pl',
      DB_ERROR          => 'niezidentyfikowany b��d',
      DB_ERROR_ALREADY_EXISTS   => 'ju� istniej�',
      DB_ERROR_CANNOT_CREATE   => 'nie mo�na stworzy�',
      DB_ERROR_CANNOT_DELETE   => 'nie mo�na usun��',
      DB_ERROR_CANNOT_DROP    => 'nie mo�na porzuci�',
      DB_ERROR_CONSTRAINT     => 'pogwa�cenie uprawnie�',
      DB_ERROR_DIVZERO      => 'dzielenie przez zero',
      DB_ERROR_INVALID      => 'b��dny',
      DB_ERROR_INVALID_DATE    => 'b��dna godzina lub data',
      DB_ERROR_INVALID_NUMBER   => 'b��dny numer',
      DB_ERROR_MISMATCH      => 'niedopasowanie',
      DB_ERROR_NODBSELECTED    => 'baza danych nie zosta�a wybrana',
      DB_ERROR_NOSUCHFIELD    => 'nie znaleziono pola',
      DB_ERROR_NOSUCHTABLE    => 'nie znaleziono tabeli',
      DB_ERROR_NOT_CAPABLE    => 'nie zdolny',
      DB_ERROR_NOT_FOUND     => 'nie znaleziono',
      DB_ERROR_NOT_LOCKED     => 'nie zakmni�ty',
      DB_ERROR_SYNTAX       => 'b��d sk�adni',
      DB_ERROR_UNSUPPORTED    => 'nie obs�uguje',
      DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'warto�� liczona w szeregu',
      DB_ERROR_INVALID_DSN    => 'b��dny DSN',
      DB_ERROR_CONNECT_FAILED   => 'po��czenie nie zosta�o zrealizowane',
      0	            => 'brak b��d�w', // DB_OK
      DB_ERROR_NEED_MORE_DATA   => 'niedostateczna ilo�� informacji',
      DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'nie znaleziono rozszerzenia',
      DB_ERROR_NOSUCHDB      => 'nie znaleziono bazy',
      DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION  => 'niedostateczne uprawnienia'
);
?>
Return current item: PHP DataGrid