Location: PHPKode > scripts > ontoProdukt > readme.txt
Implementace knihovny:

V souboru example/configuration.php je nutné nastavit tyto hodnoty:
•	kód jazyka dle normy ISO 639-1,
•	znakovou sadu (kódování výstupního souboru),
•	adresu s umístìním specifikace (pouze v pøípadì, že došlu ke zmìnì ontologie),
•	cestu k souboru s pøeklady.
Umístìní textu èi obrázku (oranžová ikonka XML) na titulní stránku e-shopu, odkazující na umístìní souboru s produktovými daty.   

Installation of library:

In file example/configuration.php must be setting these value:
•	ISO 639-1 code language,
•	charset (output file encoding),
•	address with the location of specifications (just if was change in ontology),
•	path to the file with translations.
Placing text or image(orange XML icon) on the front page of an e-shop with link on the location of the product data file.
Return current item: ontoProdukt