Location: PHPKode > scripts > myTinyTodo > mytinytodo/themes/index.html
somewhere
Return current item: myTinyTodo