Location: PHPKode > scripts > MySQL Backup Pro > mysql-backup-pro/locale/zh.php
<?php

/**
 * MySQL Backup Pro Chinese translation
 * 
 * @package GONX
 * @author Ben Yacoub Hatem <hide@address.com>
 * @author Translation by Avenger <hide@address.com> website : http://www.phpe.net/
 * @copyright Copyright (c) 2004
 * @version $Id$ - 08/04/2004 16:20:30 - zh.php
 * @access public
 **/
 
// Application title
$GONX["title"] = "MySQL Backup Pro&trade;";

$GONX["deleteconfirm"] = 'È·ÈÏҪɾ³ý´ËÎļþÂð£¿\n\nµã»÷È·ÈÏ°´Å¥¼ÌÐø¡£';

$GONX["header"] = '<html>
<head>
<title>'.$GONX["title"].'</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<style type="text/css" media="screen">@import "style.css";</style>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
function ConfirmDelete() {
	return confirm("'.$GONX["deleteconfirm"].'");
}
//-->
</script>
</head>
<body>
';

// Home page content
$GONX['homepage'] = "<b>".$GONX["title"]."</b> ÊÇÒ»¸öÕë¶Ô Mysql Êý¾Ý¿â±¸·Ý¼°»Ö¸´µÄÍêÕû½â¾ö·½°¸¡£<br/> <br />
			ʹÓò½Ö裺
			<ul>
			<li>Ê×ÏÈÐèÒª¶ÔÄúµÄ³ÌÐò½øÐÐ <a href=\"?go=config\" class=tab-g>ÅäÖÃ</a> (linuxÏ init.php µÄÊôÐÔÐèҪΪ 0777)¡£</li>
			<li>Òª´´½¨Ò»¸ö±¸·Ý£¬Çëµã»÷ <a href=\"?go=create\" class=tab-g>´´½¨±¸·Ý</a>¡£</li>
			<li><a href=\"?go=list\" class=tab-g>µã»÷ÕâÀï</a> ²é¿´ÒѾ­´æÔÚµÄÊý¾Ý¿â±¸·Ý¡£</li>
			</ul>
			±ðÍüÁ˱£´æºÃÄãµÄ \"backup\" Ŀ¼£¬Ò»¸ö±È½ÏºÃµÄ°ì·¨Êǽ¨Á¢Ò»¸ö·Ç WEB Ŀ¼ (ÎÞ·¨Í¨¹ýWEB·ÃÎÊ) ÓÃÀ´±£´æÄúµÄ±¸·ÝÊý¾Ý¡£
			<br/><br/>
			µ±Ç°Êý¾Ý¿â: <b>".$GonxAdmin["dbname"]."</b>
			";
			
$GONX["installed"] = " ÒѾ­±»°²×°";
$GONX["notinstalled"] = " »¹Ã»Óа²×°";
$GONX["compression"] = "PHP ѹËõÄ£¿é";
$GONX["autherror"] = " ÇëÊäÈëÕýÈ·µÄÈÏÖ¤ÐÅÏ¢";

$GONX["home"] = "Ö÷Ò³";
$GONX["create"] = "´´½¨±¸·Ý";
$GONX["list"] = "±¸·ÝÁбí/µ¼Èë";
$GONX["optimize"] = "ÓÅ»¯Êý¾Ý¿â";
$GONX["monitor"] = "Êý¾Ý¿âÏêÇé";
$GONX["logout"] = "×¢Ïú";
			
$GONX["backup"] = "±¸·ÝÊý¾Ý";
$GONX["iscorrectcreat"] = "³É¹¦´´½¨";
$GONX["iscorrectimport"] = "³É¹¦±»µ¼Èë";
$GONX["selectbackupfile"] = "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ÔÚÕâÀï¿ÉÒÔÑ¡ÔñÒѾ­´æÔڵı¸·ÝÊý¾Ý½øÐлָ´";
$GONX["importbackupfile"] = "»òÕßÔÚÕâÀïÉÏ´«±¾µØµÄ±¸·ÝÊý¾Ý";
$GONX["delete"] = "ɾ³ý";
$GONX["nobckupfile"] = "ûÓÐÈκα¸·ÝÊý¾Ý´æÔÚ¡£ µã»÷ <a href=\"?go=create\" class=tab-g>´´½¨±¸·Ý</a> À´´´½¨Ò»¸öеı¸·ÝÏîÄ¿";
$GONX["importbackup"] = "µ¼È뱸·ÝÎļþ";
$GONX["importbackupdump"] = "ʹÓà MySQL Dump";
$GONX["configure"] = "³õʼ»¯ÅäÖÃ";
$GONX["configureapp"] = "³õʼ»¯ÅäÖà </b><i>(ÇëÈ·ÈÏ init.php µÄÊôÐÔΪ¿Éд [0777])</i>";
$GONX["totalbackupsize"] = "±¸·ÝĿ¼×Ü´óС ";
$GONX["chgdisplayorder"] = "ÅÅÐò";
$GONX["next"] = "ÏÂÒ»¸ö";
$GONX["prev"] = "ÉÏÒ»¸ö";

$GONX["structonly"] = "½ö½á¹¹";
$GONX["checkall"] = "È«Ñ¡";
$GONX["uncheckall"] = "È¡ÏûÈ«Ñ¡";
$GONX["tablesmenuhelp"] = "<u><b>Ìáʾ</b></u>  : Èç¹ûÄú¿´µ½ <label>labels</label> ±êÖ¾£¬±íÃ÷ÕâЩÊý¾Ý¿â´´½¨ºóÓб»¸üйý¡£";
$GONX["backupholedb"] = "µã»÷ÕâÀï¶ÔÕû¸ö¿â½øÐÐÍêÕû±¸·Ý:";
$GONX["selecttables"] = "»òÕßÔÚÕâÀïÑ¡ÔñÐèÒª±¸·ÝµÄ±í:";

$GONX["ignoredtables"] = "ºöÂԵıí";
$GONX["reservedwords"] = "Mysql ±£Áô×Ö";

?>
Return current item: MySQL Backup Pro