Location: PHPKode > scripts > LuxCal Web Based Event Calendar > lang/ai-svenska.php
<?php
/*
= LuxCal event calendar admin interface language file =

Översatt till svenska av Thomas "Morgoo" Karlsson. Skicka gärna kommentarer, förslag på förbättringar m.m till hide@address.com

© Copyright 2009-2012 LuxSoft - www.LuxSoft.eu

This file is part of the LuxCal Web Calendar.
*/

//LuxCal ui language file version
define("LAI","2.7.2");

/* -- Admin Interface texts -- */

$ax = array(

//general
"none" => "Inga",
"back" => "Bakåt",
"close" => "Close",
"at_time" => "@", //date and time separator (e.g. 11-09-2012 @ 10:45)

//settings.php - fieldset headers + general
"set_general_settings" => "Kalenderinställningar",
"set_opanel_settings" => "Options Panel",
"set_user_settings" => "Användareinställningar",
"set_minical_settings" => "Mini Calendar (only relevant if used)",
"set_sidebar_settings" => "Upcoming Events Sidebar<br>(only relevant if in use)",
"set_view_settings" => "Visningsinställningar",
"set_dt_settings" => "Datum/tid inställningar",
"set_save_settings" => "Spara inställningar",
"set_missing_invalid" => "missing or invalid settings (background highlighted)",
"set_settings_saved" => "Kalenderinställningar sparade",
"set_save_error" => "Database error - Saving calendar settings failed",
"hover_for_details" => "Peka på beskrivning för detaljer",
"enabled" => "aktiverat",
"disabled" => "avaktiverat",
"no" => "nei",
"yes" => "ja",
"or" => "eller",
"minutes" => "minuter",
"pixels" => "pixels",
"no_way" => "Du har ej behörighet att utföra denna funktion",

//settings.php - general settings. Single quotes in the ......_text translations below must be escaped by a backslash (e.g. \')
"calendarTitle_label" => "Kalendertitel",
"calendarTitle_text" => "Visas i kalenderns topplist och används vid bekräftelse.",
"calendarUrl_label" => "Kalender URL",
"calendarUrl_text" => "Kalenderns web-adress.",
"calendarEmail_label" => "Kalender e-postadress",
"calendarEmail_text" => "Avsändarens e-postadress används i bekräftelse-mejl.<br>Format: \'e-post\' eller \'namn&#8249;e-post&#8250;\'. \'namn\' kan vara kalenderns namn.",
"timeZone_label" => "Tidszon",
"timeZone_text" => "Kalenderns tidszon, används till att beräkna tidpunkt.",         
"see" => "se",
"chgEmailList_label" => "E-postmottagare för ändringar",
"chgEmailList_text" => "E-postmottagare, som regelbundet mottager ett e-postmeddelande med kalenderändringar.<br>E-postadresser som avskiljs av semikolon.<br>(kräver ett cron-job)",
"chgNofDays_label" => "Dagar att se tillbaka efter ändringar",
"chgNofDays_text" => "Antal dagar att se tillbaka i tiden efter kalender-ändringar.<br>If the number of days is set to 0 no summary of changes will be sent.<br>(kräver ett cron-job)",
"notifSender_label" => "Sender of notification emails",
"notifSender_text" => "When the calendar sends reminder emails, the sender field of the email can contain either the calendar email address, or the email address of the user who created the event.<br>In case of the user email address, the receiver can reply to the email.",
"cronSummary_label" => "Admin cron job summary",
"cronSummary_text" => "Send a cron job summary to the calendar administrator.<br>Enabling is only useful if a cron job has been activated for the calendar.",
"details4All_label" => "Show event details to all users",
"details4All_text" => "If enabled: event details will be visible to the owner of the event and to all other users.<br>If disabled: event details will only be visible to the owner of the event and to users with \'post all\' rights. Other users with less rights will not see the event details.",
"privEvents_label" => "Posting of private events",
"privEvents_text" => "If enabled: users can enter private events.<br>Private events are only visible to the user who entered the event.",
"navButText_label" => "Navbar buttons with text",
"navButText_text" => "If enabled: On the navgation bar the buttons will be displayed with text. If disabled, the buttons are diplayed with icons.",
"navTodoList_label" => "Todo button on navbar",
"navTodoList_text" => "If enabled: A Todo button will be displayed on the navigation bar, which when clicked will open the Todo list.",
"navUpcoList_label" => "Upcoming button on navbar",
"navUpcoList_text" => "If enabled: An Upcoming button will be displayed on the navigation bar, which when clicked will open the Upcoming Events list.",
"rssFeed_label" => "RSS feed links",
"rssFeed_text" => "If enabled: For users with at least \'view\' rights an RSS feed link will be visible in the footer of the calendar and an RSS feed link will be added to the HTML head of the calendar pages.",
"eventExp_label" => "Event expiry days",
"eventExp_text" => "Number of days after the event due date when the event expires and will be automatically deleted.<br>If 0 or if no cron job is running, no events will be automatically deleted.<br>(requires a cron job)",
"cookieExp_label" => "'Remember me' cookie expiry days",
"cookieExp_text" => "Number of days before the cookie set by the \'Remember me\' option (during Log In) will expire.",
"calendar" => "calendar",
"user" => "user",

//settings.php - options panel settings. Single quotes in the ......_text translations below must be escaped by a backslash (e.g. \')
"userMenu_label" => "User filter menu",
"userMenu_text" => "Display the user filter menu in the options panel.<br>This filter can be used to only display events created by one specific user.",
"catMenu_label" => "Category filter menu",
"catMenu_text" => "Display the event category filter menu in the options panel.<br>This filter can be used to only display events belonging to a specific event category.",
"langMenu_label" => "Språkvalsmenu",
"langMenu_text" => "Visa språkvalgsmenu i navigationslisten.<br>This menu can be used to select the user interface language.<br>(aktivering behövs endast om flera språk är installerade)",
"defaultView_label" => "Standardvisning vid start",
"defaultView_text" => "Tillgängliga standardvisningar vid starten av kalendern är:<br>- Ã…r<br>- Månad<br>- Vecka<br>- Dag<br>- Kommande<br>- Ändringar<br>Rekommenderat val: Månad eller Kommande.",
"language_label" => "Standard användargränssnitt-språk",
"language_text" => "Filerna ui-{språ}.php, ai-{språ}.php, ug-{språ}.php och ug-layout.png ska finnas i lang/ foldern. {språk} = det valda språket till användargr&auml;nssnittet. Filnamnet ska skrivas med små bokstäver!",

//settings.php - user account settings. Single quotes in the ......_text translations below must be escaped by a backslash (e.g. \')
"selfReg_label" => "Självregistrering",
"selfReg_text" => "Tillåt användare att registrera sig själv f&ouml;r att få tillgång till kalendern.",
"selfRegPrivs_label" => "Självregistrering rättigheter",
"selfRegPrivs_text" => "Kalender Nyttjanderätt för själv-registrerade användare.<br>- visa: bara visning<br>- skicka-själv: skicka händelser och redigera egna händelser<br>- skicka-alla: skicka händelser och redigera sina egna och andras evenemang",
"selfRegNot_label" => "Self registration notification",
"selfRegNot_text" => "Send a notification email to the calendar email address when a self-registation takes place.",
"view" => "visa",
"post_own" => "skicka egen",
"post_all" => "skicka alla",
"maxNoLogin_label" => "Max. nr of days not logged in",
"maxNoLogin_text" => "If a user has not logged in during this number of days, his/her account will be automatically deleted.<br>If this value is set to 0, user accounts will never be deleted.<br>(kräver ett cron-job)",

//settings.php - mini calendar / sidebar settings. Single quotes in the ......_text translations below must be escaped by a backslash (e.g. \')
"miniCalView_label" => "Mini calendar view",
"miniCalView_text" => "Possible views for the mini calendar are:<br>- Full Month<br>- Work Month *)<br>- Full Week<br>- Work Week *)<br>*) For work week days see on this page: Views - Work week days",
"miniCalPost_label" => "Mini calendar event posting",
"miniCalPost_text" => "If enabled users can:<br>- post new events in the mini calendar by clicking the top bar of a day cell<br>- edit/delete events by clicking an event square",
"miniCalHBox_label" => "Mini cal event details hover box",
"miniCalHBox_text" => "If enabled an overlay with event details will pop up when the user hovers an event square in the mini calendar",
"mCalUrlFull_label" => "Mini cal URL to full calendar",
"mCalUrlFull_text" => "When clicking the month at the top of the mini calendar, to go to the full calendar, the user will be directed to this URL.<br>If not specified, the full calendar will open in a new window.<br>This URL is in particular useful when the full calendar is embedded in an existing user page.",
"sideBarHBox_label" => "Sidebar event details hover box",
"sideBarHBox_text" => "If enabled an overlay with event details will pop up when the user hovers an event in the sidebar",
"showLinkInSB_label" => "Show links in sidebar",
"showLinkInSB_text" => "Display URLs from the event description as a hyperlink in the upcoming events sidebar",
"sideBarDays_label" => "Days to look ahead in sidebar",
"sideBarDays_text" => "Number of days to look ahead for events in the upcoming events sidebar.",

//settings.php - view settings. Single quotes in the ......_text translations below must be escaped by a backslash (e.g. \')
"yearStart_label" => "Start month in Year view",
"yearStart_text" => "If a start month has been specified (1 - 12), in Year view the calendar will always start with this month and the year of this first month will only change as of the first day of the same month in the next year.<br>The value 0 has a special meaning: the start month is based on the current date and will fall in the first row of months.",
"colsToShow_label" => "Kolumner som ska visas i år-visning",
"colsToShow_text" => "Antal månader som ska visas i varje rad i års-visning.<br>Rekommenderat val: 3 eller 4.",
"rowsToShow_label" => "Rader som ska visas i års-visning",
"rowsToShow_text" => "Antal rader av månader som ska visas i års-visningen.<br>Rekommenderat val: 4, vilket ger 16 månader, att scrolla igenom.",
"weeksToShow_label" => "Veckor som ska visaa i månads-visning",
"weeksToShow_text" => "Antal veckor som ska visas i månadsvisning.<br>Rekommenderat val: 10, vilket ger 2,5 månader att scrolla igenom.<br>Värdet 0 har en särskild betydelse: visa exakt 1 månad.",
"workWeekDays_label" => "Work week days",
"workWeekDays_text" => "Days to be shown in each week in Work Month view and Work Week view.<br>Enter the number of each day that should be visible. Valid day numbers:<br>1 = Monday<br>2 = Tuesday<br>....<br>7 = Sunday<br>e.g. 12345 : Monday - Friday",
"lookaheadDays_label" => "Dagar som ska visas framåt",
"lookaheadDays_text" => "Antal dagar som ska ses framåt i visningen Kommande Händelser, in the Todo List and in the RSS feeds.",
"dwStartHour_label" => "Starttid i dag-/veckovisning",
"dwStartHour_text" => "Tid när en normal dags händelser startar.<br>Sätt detta värde till t.ex. 6, för att undvika att slösa utrymme i Vecka/Dag för den ej bokningsbara tiden mellan midnatt och 6:00.",
"dwEndHour_label" => "End hour in Day/Week view",
"dwEndHour_text" => "Hour at which a normal day of events ends.<br>E.g., setting this value to 18 will avoid wasting space in Week/Day view for the quiet time between 18:00 and midnight.",
"dwTimeSlot_label" => "Time slot in Day/Week view",
"dwTimeSlot_text" => "Day/Week view time slot in number of minutes.<br>This value, together with the Start hour and End hour (see above) will determine the number of rows in Day/Week view.",
"dwTsHeight_label" => "Time slot height",
"dwTsHeight_text" => "Day/Week view time slot display height in number of pixels.",
"eventHBox_label" => "Event details hover box",
"eventHBox_text" => "If enabled an overlay with event details will pop up when the user hovers an event square in Year view or an event title in Month, Week or Day view.",
"showAdEd_label" => "Show date event added/edited",
"showAdEd_text" => "Show the date the event was added/edited and the user who added/edited the event in:<br>- the Upcoming view<br>- the Changes view<br>- the events on the Text Search page<br>- rss feeds<br>- email notifications.",
"showCatName_label" => "Show category name",
"showCatName_text" => "If switched on, in various views, apart from displaying the event description in the event category color, the category name will also be displayed.",//
"showLinkInMV_label" => "Show links in month view",
"showLinkInMV_text" => "If switched on, URLs in the event description will be displayed as hyperlink in month view",
"eventColor_label" => "Event colors based on",
"eventColor_text" => "Events in the various calendar views can be displayed in the color assigned to the user who created the event or the color of the event category.",
"owner_color" => "owner color",
"cat_color" => "category color",

//settings.php - date/time settings. Single quotes in the ......_text translations below must be escaped by a backslash (e.g. \')
"dateFormat_label" => "Datum-format (dd mm yyyy)",
"dateFormat_text" => "Text string defining the format of event dates in the calendar views and input fields.<br>Possible characters: y = year, m = month and d = day.<br>Non-alphanumeric character can be used as separator and will be copied literally.<br>Examples:<br>y-m-d: 2012-10-31<br>m.d.y: 10.31.2012<br>d/m/y: 31/10/2012",
"dateFormat_expl" => "e.g. y.m.d: 2012.10.31",
"MdFormat_label" => "Date format (dd month)",
"MdFormat_text" => "Text string defining the format of dates consisting of month and day.<br>Possible characters: M = month in text, d = day in digits.<br>Non-alphanumeric character can be used as separator and will be copied literally.<br>Examples:<br>d M: 12 April<br>M, d: July, 14",
"MdFormat_expl" => "e.g. M, d: July, 14",
"MdyFormat_label" => "Date format (dd month yyyy)",
"MdyFormat_text" => "Text string defining the format of dates consisting of day, month and year.<br>Possible characters: d = day in digits, M = month in text, y = year in digits.<br>Non-alphanumeric character can be used as separator and will be copied literally.<br>Examples:<br>d M y: 12 April 2012<br>M d, y: July 8, 2012",
"MdyFormat_expl" => "e.g. M d, y: July 8, 2012",
"MyFormat_label" => "Date format (month yyyy)",
"MyFormat_text" => "Text string defining the format of dates consisting of month and year.<br>Possible characters: M = month in text, y = year in digits.<br>Non-alphanumeric character can be used as separator and will be copied literally.<br>Examples:<br>M y: April 2012<br>y - M: 2012 - July",
"MyFormat_expl" => "e.g. M y: April 2012",
"DMdFormat_label" => "Date format (weekday dd month)",
"DMdFormat_text" => "Text string defining the format of dates consisting of weekday, day and month.<br>Possible characters: WD = weekday in text, M = month in text, d = day in digits.<br>Non-alphanumeric character can be used as separator and will be copied literally.<br>Examples:<br>WD d M: Friday 12 April<br>WD, M d: Monday, July 14",
"DMdFormat_expl" => "e.g. WD - M d: Sunday - April 6",
"DMdyFormat_label" => "Date format (weekday dd month yyyy)",
"DMdyFormat_text" => "Text string defining the format of dates consisting of weekday, day, month and year.<br>Possible characters: WD = weekday in text, M = month in text, d = day in digits, y = year in digits.<br>Non-alphanumeric character can be used as separator and will be copied literally.<br>Examples:<br>WD d M y: Friday 13 April 2012<br>WD - M d, y: Monday - July 16, 2012",
"DMdyFormat_expl" => "e.g. WD, M d, y: Monday, July 16, 2012",
"timeFormat_label" => "Time format (hh mm)",
"timeFormat_text" => "Text string defining the format of event times in the calendar views and input fields.<br>Possible characters: h = hours, H = hours with leading zeros, m = minutes, a = am/pm (optional), A = AM/PM (optional).<br>Non-alphanumeric character can be used as separator and will be copied literally.<br>Examples:<br>h:m: 18:35<br>h.m a: 6.35 pm<br>H:mA: 06:35PM",
"timeFormat_expl" => "e.g. h:m: 22:35 and h:mA: 10:35PM",
"weekStart_label" => "Veckans första dag",
"weekStart_text" => "Veckans första dag.",
"weekNumber_label" => "Display week numbers",
"weekNumber_text" => "The display of week numbers in Year, Month and Week view can be enabled/disabled",
"time_format_us" => "12-timmar AM/PM",
"time_format_eu" => "24-timmar",
"sunday" => "Söndag",
"monday" => "MÃ¥ndag",
"time_zones" => "TIDZONER",
"dd_mm_yyyy" => "dd-mm-yyyy",
"mm_dd_yyyy" => "mm-dd-yyyy",
"yyyy_mm_dd" => "yyyy-mm-dd",

//login.php
"log_log_in" => "Logga in",
"log_remember_me" => "Remember me",
"log_register" => "Registrera",
"log_change_my_data" => "Ändra mina data",  
"log_change" => "Ändra",                                  
"log_un_or_em" => "Användarnamn eller e-post",
"log_un" => "Användarnamn",
"log_em" => "E-post",
"log_pw" => "Lösenord",
"log_new_un" => "Nytt användarnamn",
"log_new_em" => "Ny e-postadress",
"log_new_pw" => "Nytt Lösenord",
"log_pw_msg" => "Här är ditt lösenord för att logga in till",
"log_pw_subject_pre" => "Ditt",
"log_pw_subject_post" => "Lösenord",
"log_npw_msg" => "Här är ditt lösenord för att logga in till",
"log_npw_subject_pre" => "Ditt nya",
"log_npw_subject_post" => "Lösenord",
"log_npw_sent" => "Ditt nya lösenord har skickats.",
"log_registered" => "Registrering lyckades - ditt lösenord har skickats till dig med e-post.", 
"log_not_registered" => "Registrering misslyckades",
"log_un_exists" => "Användanamnet är upptaget",
"log_em_exists" => "E-postadressen används redan",
"log_un_invalid" => "Ogiltigt användarnamn (min. längd 2: A-Z, a-z, 0-9, och _-.) ",
"log_em_invalid" => "Ogiltig e-postadress",
"log_un_em_invalid" => "Användarnamn/e-post/ är inte giltigt",
"log_un_em_pw_invalid" => "Ditt användarnamn/e-post eller lösenord är fel",
"log_no_un_em" => "Du fyllde inte i användarnamn/e-post",         
"log_no_un" => "Fyll i ditt användarnamn",
"log_no_em" => "Fyll i din e-postadress",
"log_no_pw" => "Du fyllde inte i ditt lösenord",
"log_no_rights" => "Login rejected: you have no view rights - Contact the administrator",//
"log_send_new_pw" => "Skicka nytt lösenord",
"log_if_changing" => "Bara om det ändras",
"log_no_new_data" => "Ingen data ändrad",
"log_invalid_new_un" => "Ogiltigt användarnamn (min. längd 2: A-Z, a-z, 0-9, og _-.) ",
"log_new_un_exists" => "Nytt användarnamn finns redan",
"log_invalid_new_em" => "Ny e-postadress ogiltig",
"log_new_em_exists" => "Ny e-postadress finns redan",
"log_ui_language" => "User interface språk",
"log_new_reg" => "New user registration",
"log_date_time" => "Date / time",
"log_reload_retry" => "Time-out. Please close this window, reload the calendar and try again",

//categories.php
"cat_list" => "Lista med kategorier",
"cat_edit" => "Redigera",
"cat_delete" => "Radera",
"cat_add_new" => "Lägg till ny kategori",
"cat_add" => "Lägg till kategori",
"cat_edit_cat" => "Redigera kategori",
"cat_name" => "Kategorinamn",       
"cat_sequence" => "Sekvens",
"cat_in_menu" => "i meny",
"cat_text_color" => "Textfärg",
"cat_background" => "Bakgrund",
"cat_select_color" => "Välj färg",
"cat_save" => "Uppdatera kategori",
"cat_added" => "Kategori tillagd",
"cat_updated" => "Kategori uppdaterad",
"cat_deleted" => "Kategori raderad",
"cat_invalid_color" => "Färgformat ogiltigt (#XXXXXX where X = HEX-value)",
"cat_not_added" => "Kategori ej tillagd",
"cat_not_updated" => "Kategori ej uppdaterad",
"cat_not_deleted" => "Kategori ej raderad",
"cat_nr" => "#",
"cat_repeat" => "Repeat",
"cat_every_day" => "every day",
"cat_every_week" => "every week",
"cat_every_month" => "every month",
"cat_every_year" => "every year",
"cat_public" => "Public",
"cat_check_mark" => "Check mark",
"cat_label" => "label",
"cat_mark" => "mark",

//users.php
"usr_list_of_users" => "Lista med användare",
"usr_id" => "User ID",
"usr_name" => "Användarnamn",
"usr_email" => "E-post",
"usr_password" => "Lösenord",
"usr_rights" => "Rättigheter",
"usr_language" => "Språk",
"usr_ui_language" => "User interface språk",
"usr_edit_user" => "Redigera användarprofil",
"usr_add" => "Lägg till användare",     
"usr_edit" => "Redigera",
"usr_delete" => "Radera",
"usr_view" => "Visa",
"usr_post_own" => "Skicka egna",
"usr_post_all" => "Skicka alla",
"usr_admin" => "Admin",
"usr_login_0" => "Första login",
"usr_login_1" => "Senaste login",
"usr_login_cnt" => "Logins",
"usr_add_profile" => "Lägg till profil",
"usr_upd_profile" => "Uppdatera profiler",
"usr_not_found" => "Användare finns ej",
"usr_if_changing_pw" => "Bara om lösenord ska ändras",
"usr_admin_functions" => "Administrativa funktioner",
"usr_no_rights" => "Inga rättigheter",
"usr_view_calendar" => "Se kalender",
"usr_post_events_own" => "Skicka + redigera egna händelser",
"usr_post_events_all" => "Skicka + redigera alla händelser",
"usr_pw_not_updated" => "Lösenord ej uppdaterat",
"usr_added" => "Användare tillagd",
"usr_updated" => "Användareprofil uppdaterad",
"usr_deleted" => "Användare raderad",
"usr_not_added" => "Användare ej tillagd",
"usr_not_updated" => "Användare ej uppdaterad",
"usr_not_deleted" => "Användare ej raderad",
"usr_cred_required" => "Användarnamn, e-post och lösenord krävs",
"usr_uname_exists" => "Användarnamn finns redan",
"usr_email_exists" => "E-postadress finns redan",
"usr_un_invalid" => "Ogiltigt användarnamn (min. längd 2: A-Z, a-z, 0-9, and _-.) ", //
"usr_em_invalid" => "Ogiltig e-postadress",
"usr_cant_delete_yourself" => "Du kan inte radera dig själv",
"usr_background" => "Background color",
"usr_select_color" => "Select Color",
"usr_invalid_color" => "Color format invalid (#XXXXXX where X = HEX-value)",

//database.php
"mdb_dbm_functions" => "Database Functions",
"mdb_noshow_tables" => "Cannot get table(s)",
"mdb_compact" => "Compact database",
"mdb_compact_table" => "Compact table",
"mdb_compact_error" => "Error",
"mdb_compact_done" => "Done",
"mdb_purge_done" => "Deleted events definitively removed",
"mdb_repair" => "Check and repair database",
"mdb_check_table" => "Check table",
"mdb_ok" => "OK",
"mdb_nok" => "Not OK",
"mdb_nok_repair" => "Not OK, repair started",
"mdb_backup" => "Backup database",
"mdb_backup_table" => "Backup table",
"mdb_backup_done" => "Done",
"mdb_file_saved" => "Backup file saved on server.",
"mdb_file_name" => "File name:",
"mdb_start" => "Start",
"mdb_no_function_checked" => "No function(s) selected",
"mdb_write_error" => "Writing backup file failed<br>Check permissions of 'files/' directory",

//import/export.php
"iex_file" => "Vald fil",
"iex_file_name" => "iCal file name",
"iex_file_description" => "iCal fil-beskrivning",
"iex_filters" => "Event Filters",
"iex_upload_ics" => "Ladda upp iCal-fil",
"iex_create_ics" => "Skapa iCal-fil",
"iex_upload_csv" => "Ladda upp CSV-fil",
"iex_upload_file" => "Ladda upp fil",
"iex_create_file" => "Skapa fil",
"iex_download_file" => "Ladda ner fil",
"iex_fields_sep_by" => "Fälten avskilda av",
"iex_birthday_cat_id" => "Födelsedagskategori ID",
"iex_default_cat_id" => "Standardkategori ID",
"iex_if_no_cat" => "om ingen kategori finns",
"iex_import_events_from_date" => "Importera händelser som sker efter",
"iex_see_insert" => "se instruktion till höger p&aring; sidan",
"iex_no_file_name" => "Filnamn saknas",
"iex_inval_field_sep" => "ogiltig eller saknad fält-avskiljare",
"iex_no_begin_tag" => "ogiltig iCal-fil (START-tag saknas)",
"iex_date_format" => "Händelse-datum-format",
"iex_time_format" => "Händelse-tids-format",
"iex_number_of_errors" => "Antal fel i listan",
"iex_bgnd_highlighted" => "bakgrund markerad",
"iex_verify_event_list" => "Verifiera händelselista, korrigera fel och klick",
"iex_add_events" => "Lägg till händelser till databasen",
"iex_select_birthday_delete" => "Välj födelsedag och radera checkbox som önskat",
"iex_select_delete_ignore" => "Välj radera markeringsbox f&ouml;r att ignorera händelser",
"iex_title" => "Titel",
"iex_venue" => "Plats",
"iex_owner" => "Owner",
"iex_category" => "Kategori",
"iex_date" => "Datum",
"iex_end_date" => "Slutdatum",
"iex_start_time" => "Starttid",
"iex_end_time" => "Sluttid",
"iex_description" => "Beskrivning",
"iex_birthday" => "Födelsedag",
"iex_delete" => "Radera",
"iex_events_added" => "händelser tillagda",
"iex_events_dropped" => "händelser ignorerade (finns redan)",
"iex_db_error" => "Databas fel",
"iex_ics_file_error_on_line" => "iCal-filfel på rad",
"iex_occurring_between" => "Inträffar mellan",
"iex_changed_between" => "Tillagd/ändrad mellan",
"iex_select_date" => "Välj datum",
"iex_select_start_date" => "Select start date",
"iex_select_end_date" => "Select end date",
"iex_all_cats" => "alla kategorier",
"iex_all_users" => "alla användare",
"iex_no_events_found" => "Inga händelser funna", 
"iex_file_created" => "Fil skapad",
"iex_write error" => "Writing export file failed<br>Check permissions of 'files/' directory",

//lcalcron.php
"cro_sum_header" => "CRON JOB SUMMARY",
"cro_sum_trailer" => "END OF SUMMARY",

//eventchk.php
"evc_sum_title" => "EVENTS EXPIRED",
"evc_nr_deleted" => "Number of events deleted",

//notify.php
"not_sum_title" => "EMAIL REMINDERS",
"not_not_sent_to" => "Reminders sent to",
"not_no_not_dates_due" => "No notification dates due",
"not_all_day" => "Hela dagen",
"not_mailer" => "Skickat av",
"not_subject" => "Ämne",
"not_event_due_in" => "Följande händelse sker om",
"not_due_in" => "PÃ¥minnelse om",
"not_days" => "dag(ar)",
"not_date_time" => "Datum / tid",
"not_title" => "Titel",
"not_sender" => "Avsändare", 
"not_venue" => "Plats",
"not_description" => "Beskrivning",
"not_category" => "Kategori",
"not_status" => "Status",
"not_open_calendar" => "Öppna kalender",

//sendchg.php
"sch_sum_title" => "CALENDAR CHANGES",
"sch_nr_changes_last" => "Number of changes last",
"sch_report_sent_to" => "Report sent to",
"sch_no_report_sent" => "No report emailed",
"sch_days" => "day(s)",

//userchk.php
"usc_sum_title" => "USER ACCOUNTS EXPIRED",
"usc_nr_accounts_deleted" => "Number of accounts deleted",
"usc_no_accounts_deleted" => "No accounts deleted",

//explanations
"xpl_manage_db" =>
"<h4>Manage Database Instructions</h4>
<p>On this page the following functions can be selected:</p>
<h5>Check and repair database</h5>
<p>This function will scan the calendar tables and check for errors. If an error
is found, the error will be repaired, if possible.</p>
<p>If the calendar views don't show any problems, running this function once a 
year should be sufficient.</p>
<h5>Compact database</h5>
<p>When a user deletes an event, the event will be marked as 'deleted', but will 
not be removed from the database. The Compact Database function will permanently 
remove events deleted more than 30 days ago from the database and free the space 
occupied by these events.</p>
<h5>Backup database</h5>
<p>This function wil create a backup of the full calendar database (tables 
structure and contents) in .sql format. The backup will be saved in the 
<strong>files/</strong> directory with file name: 
<kbd>cal-backup-yyyymmdd-hhmmss.sql</kbd> (where 'yyyymmdd' = year, month, and 
day, and hhmmss = hour, minutes and seconds.</p>
<p>This backup file can be used to re-create the database tables structure and 
contents, for instance by importing the file in the <strong>phpMyAdmin</strong> 
tool which is available on the server of most web hosts.</p>",

"xpl_import_csv" =>
"<h4>CSV Import Instruktioner</h4>
<p>Detta formulär används till att importera en <strong>Comma Separated Values (CSV)</strong> textfil med händelse-data till LuxCal Kalendern.</p>
<p>Ordningen på kolumnerna i CSV filen måste vara: titel, plats, kategori id, datum, slutdatum, starttid, sluttid och beskrivning. Den första raden i 
CSV filen, används för sid-huvud, och ignoreras.</p>
<h5>Test CSV fil</h5>
<p>Test CSV fil (filändelse .cvs) kan hittas i mappen 'files/' 
i din nerladdade LuxCal katalog.</p>
<h5>Datum och tid format</h5>
<p>Den valda händelsens datumformat och evenemang tidsformat till vänster måste matcha
formatet på de datum och tider i den uppladdade CSV-filen.</p>
<h5>Tabell med Kategorier</h5>
<p>Kalendern använder ID-nummer för att ange kategorier. Det kategori ID i CSV
filen bör motsvara de kategorier som används i din kalender eller vara tom.</p>
<p>Om du i nästa steg vill öronmärka händelser som 'födelsedag', <strong>Födelsedagens 
kategori ID</strong> måste vara satt till motsvarande ID i kategorin listan nedan.</p>
<br>
<p>För din kalender har följande kategorier för närvarande definierats:</p>", 

"xpl_import_ical" =>
"<h4>iCalendar Import Instruktioner</h4>
<p>Detta formulär används till att importera en <strong>iCalendar</strong> fil med händelser in till 
LuxCal Kalendern.</p>
<p>Innehållet i filen måste vara enligt [<u><a href='http://tools.ietf.org/html/rfc5545' 
target='_blank'>RFC5545 standard</a></u>] of the Internet Engineering Task Force.</p>
<p>Bara händelser importeras, andra iCal komponenter, som t.ex: Att-Göra, Journal, Ledig / 
Upptagen, Tidzon och PÃ¥minnelse ignoreras.</p>
<h5>Test iCal fil</h5>
 <p>Test iCalendar fil (filändelse .ics) kan hittas i mappen 'files/' 
i din nerladdade LuxCal katalog.</p>
<h5>Tabell med Kategorier</h5>
<p>Kalendern använder ID nummer för att specifiera kategorier. Kategori IDs i 
iCalendar filen bör motsvara till kategorin som används i din kalender eller vara tom .</p>
<br>
<p>För din kalender har följande kategorier för närvarande definierats:</p>", 

"xpl_export_ical" =>
"<h4>iCalendar Export Instruktioner</h4>
<p>Detta formulär används till att extrahera och exportera en<strong>iCalendar</strong> händelse från 
LuxCal Kalendern.</p>
<p>The <b>iCal file name</b> (without extension) is optional. Created files will 
be stored in the \"files/\" directory on the server with the specified file name, 
or otherwise with the name \"luxcal\". The file extension will be <b>.ics</b>.
Existing files in the \"files/\" directory on the server with the same name will 
be overwritten by the new file.</p>
<p><b>iCal filens beskrivning</b> (t.ex. 'Möte 2012') är valfritt. Om du anger den, 
läggs den till i sid-huvudet på den exporterade iCal filen.</p>
<p><b>Filter</b>: Händelserna som extraheras kan filtreras som:</p>
<ul>
<li>händelse owner</li>
<li>händelse kategori</li>
<li>händelse startdatum</li>
<li>händelse tillagd/senast ändrad datum</li>
</ul>
<p>Varje filter är valfritt. Ett blankt datum avser: ingen gräns</p>
<br>
<p>Innehållet i den extraherade filen måste vara enligt 
[<u><a href='http://tools.ietf.org/html/rfc5545' target='_blank'>RFC5545 standard</a></u>] 
of the Internet Engineering Task Force.</p>
<p>When <b>downloading</b> the exported iCal file, the date and time will be 
added to the name of the downloaded file.</p>
<h5>Test iCal fil</h5>
 <p>Test iCalendar-fil (filändelse .ics) kan hittas i mappen 'files/' 
i din nerladdade LuxCal katalog.</p>"
);
?>
Return current item: LuxCal Web Based Event Calendar