Location: PHPKode > scripts > Linker IMG > linker-img/lang/korean/m_common.php
<?php

$Scharset="euc-kr";

//==============================
// common language
//==============================

$l_sid = "°íÀ¯¹øÈ£";
$l_cat = "Ä«Å×°í¸®";
$l_link = "À̹ÌÁö";
$l_comment = "ÄÚ¸àÆ®";

$l_title = "Á¦¸ñ";
$l_name = "À̸§";
$l_email = "¸ÞÀÏÁÖ¼Ò";
$l_scont = "°£´Ü¼³¸í";
$l_lcont = "¸®ºä";
$l_content = "³»¿ë";
$l_count = "Á¶È¸¼ö";
$l_visit = "¹æ¹®¼ö";
$l_uptime = "µî·ÏÀÏ";
$l_pass = "ºñ¹Ð¹øÈ£";

$l_new = "½Å±ÔÀ̹ÌÁö";
$l_cool = "ÀαâÀ̹ÌÁö";
$l_pick = "ÃßõÀ̹ÌÁö";
$l_tkword = "Àα⠰˻ö¾î";
$l_recent = "ÃÖ±ÙÀ̹ÌÁö";

$l_search = "°Ë»ö";
$l_ext_search = "È®Àå°Ë»ö";
$l_search_result = "°Ë»ö°á°ú";

$l_vote = "ÅõÇ¥";
$l_vote_num = "ÅõÇ¥¼ö";
$l_vote_ave = "ÅõÇ¥Æò±Õ";
$l_vote_score = "ÅõÇ¥Á¡¼ö";

$l_cat_tree = "Ä«Å×°í¸®Æ®¸®";
$l_link_add = "Ãß°¡½Åû";

$l_add = "Ãß°¡";
$l_view = "º¸±â";
$l_wait = "´ë±â";
$l_del = "»èÁ¦";
$l_edit = "¼öÁ¤";
$l_reset = "¸® ¼Â";
$l_input = "ÀÔ ·Â";
$l_submit = "Á¦ Ãâ";
$l_move = "À̵¿";

$l_sort = "Á¤·Ä";
$l_asc_order = "¿À¸§Â÷¼ø";
$l_desc_order = "³»¸²Â÷¼ø";


$l_file = "ÆÄÀÏ";
$l_upload = "ÆÄÀϾ÷·Îµå";
$l_down = "´Ù¿î·Îµå";
$l_del_file = "ÆÄÀÏ»èÁ¦";
$l_edit_file = "ÆÄÀϼöÁ¤";

$l_here = "À§Ä¡";
$l_etc = "±âŸ";
$l_over = "ÀÌ»ó";
$l_score = "Á¡¼ö";
$l_source = "Ãâó";
$l_num = "°³";
$l_year = "³â";
$l_month = "¿ù";
$l_day = "ÀÏ";
$l_sec = "ÃÊ";
$l_esttime = "¼Ò¿ä½Ã°£";
$l_total = "Àüü";
$l_research = "´Ù½Ã °Ë»ö";
$l_meta = "¸ÞŸÅ±×";
$l_head = "¸Ó¸´±Û";
$l_foot = "²¿¸´±Û";


//==============================
// authen_check.php
//==============================

$l_admin_login = "°ü¸®ÀÚ ·Î±×ÀÎ";
$l_admin_id = "°ü¸®ÀÚ ¾ÆÀ̵ð";
$l_admin_pw = "°ü¸®ÀÚ ºñ¹Ð¹øÈ£";


//==============================
// sqldump.php
//==============================

$l_data_restore = "LINKER µ¥ÀÌÅÍ º¹±¸";
$l_sql_txt1 = "1. ±âÁ¸ÀÇ ÀÚ·á°¡ ¸ðµÎ »èÁ¦µÇ¹Ç·Î ¹Ýµå½Ã ¹é¾÷ÈÄ ½ÇÇàÇϼ¼¿ä.";
$l_sql_txt2 = "2. LINKER·Î ¹é¾÷ÇÑ ÆÄÀϸ¸ ¾÷·ÎµåÇϼ¼¿ä";
$l_sql_txt3 = "3. DATAÀÇ ¾çÀÌ ¸¹À¸¸é ½Ã°£ÀÌ ´Ù¼Ò ½Ã°£ÀÌ ¼Ò¿äµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.";
$l_dump_file = "LINKER DUMP ÆÄÀÏ";
$l_dump_result = "¾÷·ÎµåÇÑ  DUMP ÆÄÀÏÀ» DB¿¡ ÀÔ·ÂÇß½À´Ï´Ù";

// common error
$l_error_nofile = "ÆÄÀÏ ³»¿ëÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù";
$l_error_nodump = "LINKER ·Î ¹é¾÷ÇÑ ÆÄÀÏÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù ";
$l_error_upload = "ÆÄÀÏ ¾÷·Îµå¿¡ ¹®Á¦°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù";

//==============================
// checkurl.php
//==============================


//==============================
// checknum.php
//==============================

$l_checknum_head = "Ä«Å×°í¸®¿Í À̹ÌÁö ÄÚ¸àÆ®ÀÇ ¼ýÀÚ¸¦ ÀçÁ¤¸® ÇÕ´Ï´Ù";
$l_check_catlink = "Ä«Å×°í¸® À̹ÌÁö ¼ýÀÚ Á¤¸®¿Ï·á";
$l_check_com = "ÄÚ¸àÆ®¼ýÀÚ Á¤¸® ¿Ï·á";

//==============================
// mail_all.php / mail_select.php mail_list.php
//==============================

$l_select_mail = "¼±Åà ¸ÞÀÏ ¹ß¼Û";
$l_all_mail = "Àüü ¸ÞÀÏ ¹ß¼Û";
$l_search_type = "°Ë»ö¹æ¹ý";
$l_del_dup = "Áߺ¹Á¦°Å";
$l_total_num = "°³ÀÇ ¸ÞÀÏÁÖ¼Ò";
$l_mail_title = "¸ÞÀÏÁ¦¸ñ";
$l_mail_content = "¸ÞÀϳ»¿ë";
$l_sendmail = "¸ÞÀϹ߼Û";
$l_send_txt = "°ü¸®ÀÚ ¸ÞÀÏÀ» ¹ß¼ÛÇÕ´Ï´Ù";
$l_send_allmail = "°ü¸®ÀÚ Àüü ¸ÞÀÏÀ» ¹ß¼ÛÇÕ´Ï´Ù";
$l_send_maillist = "¸ÞÀϸµ¸®½ºÆ® °¡ÀÔÀÚ¿¡°Ô ¸ÞÀÏÀ» ¹ß¼ÛÇÕ´Ï´Ù";
$l_mail_result = "°³ÀÇ ¸ÞÀÏÁÖ¼Ò·Î ¹ß¼Û";
$l_nomail_add = "¼±ÅÃµÈ ¸ÞÀÏÁÖ¼Ò°¡ ¾ø½À´Ï´Ù";

//==============================
// delete / duplicate part 
//==============================

$l_del_cat = "°³ÀÇ Ä«Å×°í¸®¿Í ±× ÇϺΠÀ̹ÌÁö¸¦ »èÁ¦ÇÏ¿´½À´Ï´Ù";
$l_del_link = "°³ÀÇ À̹ÌÁö¸¦ »èÁ¦ÇÏ¿´½À´Ï´Ù";
$l_del_comment = "°³ÀÇ ÄÚ¸àÆ®¸¦ »èÁ¦ÇÏ¿´½À´Ï´Ù";


//==============================
// add part
//==============================

// add_category.php

$l_addcat_head = "Á¦¸ñ°ú Ä«Å×°í¸®´Â ¹Ýµå½Ã ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä";
$l_make_cat = "Ä«Å×°í¸® »ý¼º";
$l_relate_cat = "°ü·ÃÄ«Å×°í¸®";
$l_relate_no = "°ü·Ã¾øÀ½";
$l_sub_type = "ÇÏ´Ü Çü½Ä";
$l_sub_no = "¾øÀ½";
$l_sub_cat = "Ä«Å×°í¸®";
$l_sub_desc = "Ä«Å×°í¸®¼³¸í";
$l_permit_link = "À̹ÌÁöÇã¿ë¿©ºÎ";
$l_permit_yes = "À̹ÌÁöÃß°¡ Çã¿ë";
$l_permit_no = "À̹ÌÁöÃß°¡ ºñÇã¿ë";
$l_cat_desc = "Ä«Å×°í¸®¼³¸í";
$l_added_cat = "Ä«Å×°í¸®°¡ Ãß°¡µÇ¾ú½À´Ï´Ù";

// add_link.php

$l_make_link = "À̹ÌÁö »ý¼º";
$l_pick_yes = "̵̧";
$l_pick_no = "ºñÃßõ";
$l_submit_link = "µî·Ï³»¿ë";
$l_error_nofile = "µî·ÏµÉ ÀÚ·á°¡ ¾ø½À´Ï´Ù";
$l_error_nosize = "ÆÄÀÏÀÇ Å©±â°¡ 0 ÀÔ´Ï´Ù";
$l_error_noext = "È­ÀÏÀÇ È®ÀåÀÚ°¡ ¾ø½À´Ï´Ù";

// common error
$l_error_nocat = "Ä«Å×°í¸®¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä";
$l_error_dupcat = "ÀÌ¹Ì Á¸ÀçÇÏ´Â Ä«Å×°í¸® ÀÔ´Ï´Ù ";
$l_error_cattitle = "Á¦¸ñ°ú Ä«Å×°í¸®¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä";

//==============================
// edit part
//==============================

// Edit_category.php

$l_cat_info = "Ä«Å×°í¸® Á¤º¸";
$l_cat_head = "¼öÁ¤ÇÒ Ä«Å×°í¸® Á¤º¸¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä";
$l_cat_result = "¹øÀÇ Ä«Å×°í¸®°¡ ¼öÁ¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù";
$l_link_result = "¹øÀÇ À̹ÌÁö°¡ ¼öÁ¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù";
$l_comment_result = "¹øÀÇ ÄÚ¸àÆ®°¡ ¼öÁ¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù";

// Edit_link.php

$l_link_info = "À̹ÌÁö Á¤º¸";
$l_link_head = "¼öÁ¤ÇÒ À̹ÌÁö Á¤º¸¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä";

// Edit_coment.php

$l_com_info = "ÄÚ¸àÆ® Á¤º¸";
$l_com_head = "¼öÁ¤ÇÒ ÄÚ¸àÆ® Á¤º¸¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä";

// move_cat.php

$l_cat_move = "Ä«Å×°í¸® À̵¿";
$l_cat_move_head = "À̵¿ÇÒ »óÀ§Ä«Å×°í¸®¸¦ ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä";
$l_this_cat = "ÇöÀç »óÀ§Ä«Å×°í¸®";
$l_target_cat = "À̵¿ÇÒ »óÀ§Ä«Å×°í¸®";
$l_move_result = "¹øÀÇ Ä«Å×°í¸®¿Í ÇϺε¥ÀÌŸ°¡ ¸ðµÎ À̵¿ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.";


// wait.php

$l_nowat_txt = "´ë±âÁßÀÎ À̹ÌÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù";
$l_wait_txt = "°³ÀÇ À̹ÌÁö°¡ µî·Ï´ë±âÁßÀÔ´Ï´Ù";
$l_addnmail = "µî·Ï/µî·Ï¸ÞÀϹ߼Û";
$l_addmail_txt = "´ÔÀÇ À̹ÌÁö°¡ ´ÙÀ½ ÀÌÀ¯µîÀ¸·Î µî·ÏÃë¼Ò µÇ¾ú½À´Ï´Ù
........................................................

1. ºÒÃæºÐÇÑ ¼³¸í
2. Á¸ÀçÇÏÁö ¾Ê´Â Ãâó
3. À̹ÌÁöÀÇ ºÒ°ÇÀü¼º
........................................................
	
¹®ÀÇ»çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é ¾Æ·¡ÀÇ ¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò·Î ¸ÞÀÏ ÁÖ¼¼¿ä";

$l_con_site = "»çÀÌÆ® ÂüÁ¶";
$l_delnmail = "»èÁ¦/»èÁ¦¸ÞÀϹ߼Û";
$l_send_result = "¿¡ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ÀÚ·á µî·ÏÀÌ ¿Ï·á µÇ¾ú½À´Ï´Ù";
$l_mail_head = "À̹ÌÁö°¡ µî·ÏµÇ¾ú½À´Ï´Ù";
$l_noadd_txt = "À̹ÌÁöµî·ÏÀÌ Ãë¼ÒµÇ¾ú½À´Ï´Ù";

// template.php
$l_edit_tem = "ÅÛÇø®Æ® ÆíÁý";
$l_sel_file1 = "ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä";
$l_sel_file2 = "ÆÄÀϼ±ÅÃ";
$l_tem_result = "ÅÛÇø´ÆÄÀÏÀÌ ¼öÁ¤ µÇ¾ú½À´Ï´Ù";

//common error
$l_error_nosid = " ¼öÁ¤ÇÒ ¹øÈ£°¡ ¾ø½À´Ï´Ù";
$l_error_nomove = " ¸ÞÀÎ Ä«Å×°í¸®´Â À̵¿ÇÒ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù";
$l_error_sidno = "ÇØ´ç ÀÚ·á¹øÈ£°¡ ¾ø½À´Ï´Ù";
$l_error_notem = "ÅÛÇø´ ³»¿ëÀ» ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä";
$l_error_nofname = "ÆÄÀÏÀ̸§ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù";


//==============================
// view part
//==============================

// view_category.php
$l_search_item_input = "°Ë»öÇ׸ñ ÀÔ·Â";
$l_search_cat_head = "°Ë»öÇÒ Ä«Å×°í¸® Á¤º¸¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä";
$l_view_select = "°Ë»öº¸±â";
$l_view_all = "Àüüº¸±â";
$l_select_all = "Àüü¼±ÅÃ";
$l_select_none = "ÀüüÇØÁ¦";
$l_search_result = "°³ÀÇ Ä«Å×°í¸® ãÀ½";
$l_search_result_link = "°³ÀÇ À̹ÌÁö ãÀ½";
$l_search_result_com = "°³ÀÇ ÄÚ¸àÆ® ãÀ½";
$l_parent = "ºÎ¸ðÄ«Å×°í¸®";
$l_pparent = "ºÎºÎ¸ðÄ«Å×°í¸®";
$l_lastuptime = "¸¶Áö¸·¼öÁ¤ÀÏ";

// view_link.php
$l_score_dot = "Á¡";
$l_search_link_head = "°Ë»öÇÒ À̹ÌÁö Á¤º¸¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä";

// view_comment.php
$l_search_com_head = "°Ë»öÇÒ ÄÚ¸àÆ® Á¤º¸¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä";
$l_link_sid = "À̹ÌÁö¹øÈ£";
$l_link_title = "À̹ÌÁöÁ¦¸ñ";

//common error
$l_error_nofield = "°Ë»öÇ׸ñÀ» ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä";

//==============================
// set part
//==============================

// set_base.php
$l_database_set ="µ¥ÀÌÅͺ£À̽º ¼³Á¤";
$l_db_host = "DB È£½ºÆ®";
$l_db_user = "DB »ç¿ëÀÚ¸í";
$l_db_pass = "DB ºñ¹Ð¹øÈ£";
$l_db_name = "DB À̸§";
$l_db_type = "DB Á¾·ù";

$l_site_set = "»çÀÌÆ® ȯ°æ";
$l_site_name = "»çÀÌÆ® À̸§";
$l_site_align = "ÆäÀÌÁöÁ¤·Ä";
$l_site_width = "ÆäÀÌÁö Æø";
$l_site_color = "ÆäÀÌÁö ¹è°æ»ö±ò"; 
$l_thumb_width = "½æ³×ÀÏ ³ÐÀÌ";
$l_thumb_height = "½æ³×ÀÏ ³ôÀÌ";
$l_thumb_nailrow = "½æ³×ÀÏ ¼¿°³¼ö";

$l_site_char = "¹®ÀÚ¼Â";
$l_admin_mail = "°ü¸®ÀÚ ¸ÞÀÏÁÖ¼Ò";
$l_site_path = "»çÀÌÆ®°æ·Î";
$l_site_template = "ÅÛÇø®Æ®";
$l_site_lang = "¾ð¾î¼±ÅÃ";

$l_etc_func = "ºÎ°¡±â´É¼³Á¤";
$l_etc_add = "»ç¿ëÀÚ À̹ÌÁöµî·Ï½Ã";
$l_etc_addauth_no = "ÇØ´çÀ̹ÌÁö ¹Ù·Îµî·Ï";
$l_etc_addauth_yes = "°ü¸®ÀÚ ÀÎÁõÈÄ µî·Ï";
$l_upload_func = "¾÷·Îµå±â´É";
$l_mailing_func = "¸ÞÀϸµ¸®½ºÆ®";
$l_tkword_func = "Àαâ°Ë»ö¾îÇ¥½Ã";
$l_user_no = "»ç¿ë¾ÈÇÔ";
$l_user_yes = "»ç¿ëÇÔ";
$l_upfile_txt = "¾÷·Îµå°¡´É È®ÀåÀÚ";
$l_pick_pre = "ÃßõÀ̹ÌÁö ¿ì¼±Ç¥½Ã";
$l_sort_order = "Á¤·Ä ¹æ¹ý¼±ÅÃ";
$l_est_time = "Ãâ·Â½Ã°£ Ãâ·Â";
$l_java_tree = "ÀÚ¹Ù½ºÅ©¸³Æ® Æ®¸®";
$l_nomal_tree = "ÀÏ¹Ý Æ®¸®";

$l_etc_config = "±âŸ ¼³Á¤";
$l_main_cat_column = "¸ÞÀÎ Ä«Å×°í¸® Ä÷³¼ö";
$l_sub_cat_column = "¼­ºê Ä«Å×°í¸® Ä÷³¼ö";
$l_cat_subnum = "ÇϺÎÄ«Å×°í¸® Ç¥½Ã°¹¼ö";
$l_page_num = "ÆäÀÌÁö´ç Ãâ·Â°¹¼ö";
$l_page_cut = "ÆäÀÌÁö³ª´® ¼ö";
$l_new_before = "NEW À̹ÌÁö Ãâ·ÂÀÏ";
$l_keyword_num = "Àαâ°Ë»ö¾î Ãâ·Â°¹¼ö";
$l_sep_cat = "Ä«Å×°í¸®±¸ºÐ±âÈ£";
$l_cook_limit = "ÄíÅ° Á¦Çѽð£";
$l_cook_txt = "µ¿ÀÏ À̹ÌÁö¿¡ ÀçÅõÇ¥ ÀçÄÚ¸àÆ® Á¦ÇÑ ½Ã°£";

// set_pass.php
$l_admin_idpass = "°ü¸®ÀÚ ¾ÆÀ̵ð / ºñ¹Ð¹øÈ£";
$l_admin_id = "°ü¸®ÀÚ ¾ÆÀ̵ð";
$l_admin_pass = "°ü¸®ÀÚ ºñ¹Ð¹øÈ£";

// set_useriled.php
$l_use_userfield = "À¯ÀúÇÊµå »ç¿ë";

// set_search.php
$l_emphasis = "°Ë»ö¾î °­Á¶";
$l_pre_tag = "ÀÌÀü ű×";
$l_next_tag = "ÀÌÈÄ Å±×";
$l_nopermit_extra = "Ư¼ö¹®ÀÚ »ç¿ë±ÝÁö";
$l_search_base = "±âº»Ç׸ñ °Ë»ö";
$l_search_userfiled = "À¯ÀúÇÊµå °Ë»ö";


// common error
$l_error_noadmin = "¿Ã¹Ù¸¥ °ü¸®ÀÚ°¡ ¾Æ´Õ´Ï´Ù";


//==============================
// Main page part
//==============================

$l_admin_quit = "°ü¸®ÀÚ ÀÛ¾÷À» Á¾·áÇÏ°Ú½À´Ï±î?";
$l_link_dup = "Áߺ¹Ã¼Å©";
$l_mailing = "¸ÞÀϸµ ¸®½ºÆ®";
$l_mailing_all = "µî·ÏÀÚ Àüü ¸ÞÀÏ";
$l_mailing_sel = "µî·ÏÀÚ ¼±Åà ¸ÞÀÏ";
$l_mailing_list = "¸ÞÀϸµ Àüü ¸ÞÀÏ";

$l_etcfunc = "±âŸ ±â´É";
$l_etcfunc_live = "URL üũ";
$l_etcfunc_num = "°¹¼ö ÀçÁ¤¸®";
$l_etcfunc_tem = "ÅÛÇø®Æ®";
$l_etcfunc_back = "µ¥ÀÌŸ ¹é¾÷";
$l_etcfunc_rest = "µ¥ÀÌŸ º¹±¸";

$l_config = "ȯ°æ ¼³Á¤";
$l_config_base = "±âº» ¼³Á¤";
$l_config_search = "°Ë»ö ¼³Á¤";
$l_config_user = "À¯ÀúÇÊµå ¼³Á¤";
$l_config_pass = "ºñ¹Ð¹øÈ£ º¯°æ";


// main_right.php

$l_right_head = " Àüü µ¥ÀÌŸ ¹× ¿î¿µ»óÅÂ";
$l_total_cat = "Àüü Ä«Å×°í¸®";
$l_total_link = "Àüü À̹ÌÁö";
$l_total_comment = "Àüü ÄÚ¸ÞÆ®";
$l_wait_link = "´ë±â À̹ÌÁö";
$l_search_kword = "°Ë»ö Å°¿öµå";
$l_main_view = "¸ÞÀÎ ÆäÀÌÁö ºä";
$l_total_view = "Àüü ÆäÀÌÁö ºä";

?>
Return current item: Linker IMG