Location: PHPKode > scripts > ITLPoll > itlpoll3.2/language/Turkish.php
<?php
/* *******************************************************************
**********************************************************************
#### Kodlamayý yapan	:	  Bahrambeigy - ITLPoll Version 3  #####
####      Ücretsiz olarak indirmek için	 :        #####
############    http://www.itlpoll.com      ################
####   Yazýlým ücretsizdir ve para ile satýlamaz !		   #####
####   Destek için	:	 http://forums.itlpoll.com     #####
####			  E-posta : hide@address.com         #####
**********************************************************************
######################################################################
Dosya	: turkish.php
Yazan	: Bahrambeigy(hide@address.com)
Çeviren	: Yusuf Ziya GÜZEY (hide@address.com)
Taným	: Bu dosya ITPoll sistemi için turkçe dil kaynaðýdýr.
Yonetici panelinden varsayýlan dili türkçe olarak ayarlayýnýz.
**********************************************************************
*/

// Genel degiskenler
define("_SUBMIT","Oyla !");
define("_RESET","Temizle");
define("_HTMLRESULTS","HTML sonuçlar");
define("_VOTED","Oylandý");
define("_IMGRESULTS", "Grafik sonuçlar");
define("_TOTALVOTED","Oy kullanan kiþi sayisi");
define("_THANKS", "Oy kullandýðýnýz için teþekkurler");
define("_SURVEY", "Anket sayfasý [ITLPoll]");

// Oy kullanýcýlara ait bölüm (Sürüm 3.2)
define("_SURVEYNEEDSLOGGING", "Oy kullanmak için ankete giriþ yapmanýz gerekmektedir.</b><br/> Hesabýnýz yoksa sistemden kayýt olabilirsiniz.");
define("_REGISTERVOTER", "Yeni Anket Hesabý Kaydet");
define("_LOGINDETAILS", "Giriþ Bilgileri");
define("_REGISTERETAILS", "Kayýt Bilgileri");
define("_USERNAMEEMAIL", "Kullanýcý adý (eposta)");
define("_VOTERSPASSWORD", "Þifreniz");
define("_VOTERSPASSWORD2", "Þifrenizi tekrar girin");
define("_IMAGEVERIFICATION", "Resim onayý");
define("_VOTERSLOGINTITLE", "Anket kullanýcý giriþi");
define("_REGISTEREXPLAIN", "Yeni anket kullanýcýsý oluþturmak için aþaðýdaki formu doldurunuz");
define("_VOTERLOGGEDOUT", "Baþarýyla çýkýþ yaptýnýz.");
define("_VOTERSMANAGEMENT", "Oy kullananlarý yönet");
define("_VOTERSACCOUNTINGDISABLED", "Oylama yönetimi devre dýþý býrakýldý! ");
define("_ENABLEVOTERSACCOUNTING", "Oylama yönetimini etkinleþtir");
define("_ENABLEDISABLEVOTERMANAGEADMINCONFIRM", "Tüm oy kullananlarýn yönetimini veya yönetici onayýný Etkinleþtir/Devre Dýþý býrak");
define("_DISABLEVOTERSACCOUNTING", "Oy kullananlarýn yönetimini devre dýþý býrak");
define("_ENABLEADMINCONFRIMATION", "Yönetici onayýný etkinleþtir");
define("_DISABLEADMINCONFRIMATION", "Yönetici onayýný devre dýþý býrak");
define("_VOTERMGMSEARCHEXPLAIN", "Oy kullanan kiþiyi ara ve düzenle veya deðiþtir :");
define("_SEARCH", "Arama");
define("_VOTERSMGMWAITINGEXPLAIN", "Onay bekleyen kullanýcýlar (Onaylamak için kullanýcý adýna týklayýn:");
define("_ENABLED", "Etkinleþtirildi");
define("_VERIFIED", "Onaylandý");
define("_LATESTPARTVOTERS", "Son katýlan kullanýcýlar");
define("_TOTALVOTES", "Toplam oy");
define("_LASTLOGINDATE", "Son giriþ tarihi");
define("_LASTVOTEDDATE", "Son oylama tarihi");
define("_LASTVOTEFROM", "Son oy kullanan");
define("_EDITVOTERPROFILE", "Profil ya da oy kullanan hesabýný düzenle: ");
define("_REMOVEACCOUNT", "Hesabý sil");
define("_UPDATEACCOUNT", "Hesabý güncelle");
define("_VOTERMGMENABLEDSUCC", "Oy kullanan hesap yönetimi baþarýyla etkinleþtirildi !");
define("_SELCECTEDVOTERENABLEDSUCC", "Seçili kullanýcý baþarýyla etkinleþtirildi.");
define("_VOTERMGMDISABLEDSUCC", "Kullanýcý hesap yönetimi baþarýyla devre dýþý býrakýldý !");
define("_VOTERADMINCONFENABLEDSUCC", "Oy kullananlar için yönetici onayý baþarýyla etkinleþtirildi.");
define("_VOTERADMINCONFDISABLEDSUCC", "Oy kullananlar için yönetici onayý baþarýyla devre dýþý býrakýldý.");
define("_PLZPROVIDEUSERNAME", "Lütfen aranacak kullanýcý adýný girin !");
define("_NOSUCHVOTERUSER", "Üzgünüm, kullanýcý bulunamadý !");
define("_VOTERACCDELETEDSUCC", "Kullanýcý hesabý baþarýyla silindi !");
define("_VOTERPROFILEUPDATEDSUCC", "Kullanýcý profili baþarýyla güncellendi.");
define("_VOTERNOWAITINGUSER", "Bekleyen kullanýcý bulunamadý ;)");
define("_VOTERTHEREISNOVOTEATALL", "Hiç oy kullanýlmamýþ !");
define("_THANKSVOTERREGISTER", "Thanks. a email has been sent to your email your should click containing link to verify your email.");

define("_GENERATIONTIME", "Oluþturulma süresi : ");
define("_SECONDS", "(saniye)");
define("_CANTEMBEDITLPOLL", "Birden fazla anket aktif iken ya da kullanýcý giriþi etkinken ITLPOLL'u ekleyemezsiniz !");

// Yonetici dili
define("_UNAME","Kullanýcý");
define("_PASS","Þifre");
define("_POLLQ","Anket Sorusu");
define("_CHOICES","Seçenekler");
define("_ACTIVE","Etkin");
define("_DELETE","Sil");
define("_CHANGE","Anketi deðiþtir");
define("_EXPIERE","Son geçerlilik tarihi");
define("_ADMIN","ITLPoll Yonetimi");
define("_BACKMAIN","Ana Sayfaya Dön");
define("_LOGIN","Giriþ");
define("_CLICKTOEDIT","%s no'lu anketi duzenlemek için týklayýn");
define("_WELCOME","ITLPoll yönetim paneline hoþ geldiniz");
define("_ADDPOLL","Yeni anket ekle");
define("_EDITPOLL","Mevcut anketleri Düzenle veya Sil");
define("_EDITCONFIGS","Ayarlarý, Kullanýcýlarý ve Gruplarý düzenle");
define("_LOGOUT","Çýkýþ");
define("_ADDNOTICE","Dikkat : Eklenen anketler düzenleme sayfasý üzerinden etkinleþtirilene kadar arayüzde görüntülenmezler");
define("_EDITNOTICE","Deðiþtirmek istediðiniz anketin 'Sýra No' sütunu altýnda yer alan simgeye týklayýn.");
define("_DELETENOTICE","Anketi silmek için 'Sil' sütunu altýnda yer alan simgeye týklayýn. Silinen anketler geri alýnamaz !");
define("_CHOICENUM","Seçenek sayýsýný giriniz.");
define("_EDITINGPOLL","Anketi Düzenle");
define("_CONTINUE","Devam et");
define("_ENTERUQH","Anket sorusunu bu bölüme girin");
define("_ENTERCHOICES","Seçeneklerinizi bu bölüme sýralayýnýz");
define("_JALALINOTE", "Tarihleri yalnizca Hicri takvime göre gir");
define("_DATEEXPLAIN","Yalnýzca YYYY-AA-GG formatýnda giriniz (Y: Yil; A: Ay; G: Gun");
define("_ENTRSTRDATE", "Anketin baþlangýç tarihi");
define("_STARTDATE", "Baþlangýç tarihi");
define("_STARTDATEEXP", "Baþlama tarihini belirtmek istemiyorsaniz BOÞ býrakýn !");
define("_NUMBER","Sýra");
define("_YES","Evet");
define("_NO","Hayýr");
define("_PAGES", "Sayfa");
define("_NEXT", "Sonraki sayfa");
define("_PREV", "Önceki sayfa");
define("_ADMINCONFS","Hesap & Görünüm Ayarlarý");
define("_ADMINNAME","Hesap Kullanýcý Adý");
define("_CHADMINPASS","Hesap Þifresi");
define("_PASSNOTICE","DEÐÝÞÝKLÝK YAPMAK ÝÇÝN ÞÝFRENÝZÝ GÝRÝNÝZ");
define("_CHPASS","Þifre Deðiþtir");
define("_DISABLED","Anketi iptal et");
define("_LANG","Anket varsayýlan dili");
define("_TEMPLATE","Varsayýlan þablon");
define("_SAVE","Deðiþiklikleri kaydet");
define("_OLDPASS","Eski þifre");
define("_NEWPASS","Yeni þifre");
define("_NEWPASSAGAIN","Yeni þifre (tekrar)");
define("_DEFRESULT", "Varsayýlan sonuç türü");
define("_DEFGRAPH", "Varsayýlan grafik türü");
define("_COLOR1", "Birincil renk");
define("_COLOR2", "Ýkincil renk");
define("_COLORSEL", "Renk cetveli");
define("_EMAIL", "E-posta");
define("_NUMARCHIVE", "Listeleme miktarý (arþiv ve sayfalar)");
define("_ENTERADMINPASS", "Yapýlandýrma Ayarlarýnda Deðiþiklik Yapabilmek Ýçin Þifrenizi Girmeniz Gerekmektedir");
define("_POLLARCHIVE", "Anket arþivi");
define("_CONFIRMDEL","Anketi silmek istediðinizden emin misiniz?");
define("_LOGGEDOUT","Yönetici hesabýndan baþarýyla çýkýþ yaptýnýz");
define("_ENTEREXPIRE","Anket Son Tarihini Girin (Boþ = Sýnýrsýz)");
define("_ADDSUCC","Yeni anket baþarýyla veritabanýna eklendi");
define("_PASSCHSUCC","Þifreniz baþarýyla deðiþtirildi!");
define("_CONFCHSUCC","Yapýlandýrma ayarlarý kaydedildi!");
define("_DELSUCC","Anket baþarýyla silindi!");
define("_ACTSUCC","Anket baþarýyla etkinleþtirildi/devre dýþý býrakýldý!");
define("_FORGET", "Yönetici þifremi unuttum");
define("_RESETPASS", "Þifreni sýfýrla");
define("_FORGETPASSWD", "Þifremi unuttum !");
define("_MAILSENT", "Þifre sýfýrlama e-postasý yöneticiye gönderildi !");
define("_PASSRESETED", "Hesabýnýzýn þifresi baþarýyla güncellendi!");
define("_POLLCHSUCC","Anketiniz veritabanýnda baþarýyla deðiþtirildi");
define("_RIGHTS","Tüm haklarý <a href=\"http://www.itlpoll.com\">ITLPoll System</a>'e aittir. - Kodlayan: <a href=\"mailto:hide@address.com\">Bahrambeigy</a>");
define("_GROUPDUPATED", "Grup izinleri güncellendi !");
define("_USERUPDATED", "Kullanýcý bilgisi güncellendi !");
define("_GROUPCREATED", "Grup baþarýyla oluþturuldu !");
define("_USERCREATED", "Yeni kullanýcý baþarýyla eklendi !");
define("_MANAGEGROUP", "Grup izinlerini yönet ve yenisini oluþtur");
define("_NAME", "Ýsim");
define("_CANADD", "Ekleme");
define("_CANEDIT", "Düzenleme");
define("_CANDELETE", "Silme");
define("_CANCONFIG", "Yapýlandýrma");
define("_CANGROUP", "Grup/Kullanýcý Yönet");
define("_UPDATE", "Güncelle");
define("_CREATEGROUP", "Yeni grup oluþtur");
define("_MANAGEUSERS", "Kullanýcý oluþtur ve yönet");
define("_PERMISSION", "Ýzinler");
define("_BLOCK", "Engelle");
define("_CREATEUSER", "Yeni kullanýcý oluþtur");
define("_CREATE", "Oluþtur");
define("_GROUPDELETED", "Grup baþarýyla silindi !");
define("_USERDELETED", "Kullanýcý baþarýyla silindi !");
define("_DELETENOTE", "Silme iþlemi ONAY GEREKTÝRMEZ ve geri alýnamaz !");
define("_USERWITHGROUP", "Grup üyesi kullanýcý(lar) mevcut. Silmek için önce grubu boþaltmanýz gerekmektedir !");
define("_CHANGEDLATESTPOLL", "Daha önce katýldýðýnýz anket bulunmakta, fakat yeni bir anket oluþturuldu ve bu ankete de katýlabilirsiniz ! ");
define("_ENABLEMULTIPLE", "Çoklu seçimi etkinleþtir ?");
define("_ENABLEMULTIPLESHORT", "Çoklu ?");


// Versiyon 3.1
define("_CLICKTOACTIVATE", "Anketi etkinleþtirmek için týklayýn");
define("_CLICKTODEACTIVATE", "Anketi devre dýþý býrakmak için týklayýn");
define("_TIP", "Ýpucu");
define("_ACTIVED", "Etkin");
define("_NOTACTIVED", "Devre dýþý");
define("_CONFIRMED", "Onaylandý");
define("_NOTCONFIRMED", "Onaylanmadý");
define("_SAVEACTIVEMSG1", "Etkin anketlerde deðiþiklik yapýldý. Soruyu buradan deðiþtirebilirsiniz. ");
define("_SAVEACTIVEMSG2", "\"Kaydet\" butonuna basýldýðýnda TÜM ETKÝN ANKETLERE AÝT ÝSTATÝSTÝKLER SIFIRLANACAKTIR");
define("_SAVEACTIVEMSG3", "\"Ýptal\" butonuna basarak iþlemi iptal edebilirsiniz.");
define("_SURVEYTITLE", "Anket sorusu:");
define("_SAVECHANGES", "Kaydet");
define("_DISCARDCHANGES", "Ýptal");
define("_DISCARDEDCHANGES", "Tüm deðiþiklikler iptal edildi !");
define("_SAVEDCHANGES", "Tüm deðiþiklikler kaydedildi ve VERÝLER SIFIRLANDI !");
define("_CONFIRMSAVECHANGES", "Deðiþiklikleri kaydetmek istediðinizden emin misiniz? TUM ETKIN ANKETLERE AIT ISTATISTIKLER SIFIRLANACAKTIR !");
define("_HAVELATESTVERSION", "ITLPoll son sürümünü kullanýyorsunuz");
define("_CANTCHECKLATESTVERSION", "Hata ! Yeni sürüm kontrol edilemedi !");
define("_NEWVERSIONAVAILABLE", "ITLPoll yeni sürümü mevcut. Lütfen <a target='blank' href='http://www.itlpoll.com/'>BURADAN</a> indirin");

// version 3.2
define("_BACKTOUSERSFRONTEND", "Kullanýcý Baþlangýç Sayfasýna Dön");
define("_SHOWFRONTEND", "Kullanýcý Baþlangýç Sayfasýný Göster");


// Hatalar
define("_ECOOKIES","Cookie'ler etkin deðil");
define("_EPOLLED","Daha önce oy kullandýnýz");
define("_CANTDEL","Etkin anket silinemez. Baþka bir anketi etkinleþtirerek tekrar deneyin");
define("_ESERVER","Sunucu hatasý oluþtu, tekrar deneyin !");
define("_EXPIERED","Etkin anketlerden biri veya birkaçýnýn süresi dolmuþ - Yönetici ile görüsünüz "); // 3.1 deðiþikliði
define("_NOTSTARTED", "Etkin anketlerden biri veya birkaçý henüz baþlatýlmamýþ - Yönetici ile görüþünüz"); // 3.1 deðiþikliði
define("_WRONGUOP","Yanlýþ kullanýcý ya da þifre");
define("_BRUTEFORCEREACHED", "Üzgünüm, 3 kez kullanýcý adý ve þifre girdiniz. 10 dakika boyunca tekrar giriþ yapamazsýnýz."); // 3.1 changed
define("_LOGGED","Giriþ yapmadýnýz");
define("_NOTEXIST","Hata: Dosya bulunamadý !");
define("_EMYSQL","Veritabanýna baðlanýlamadý, lütfen config.php dosyasýný kontrol edin");
define("_DISABLEDPOLL","Bu anket betiði yönetici tarafýndan devre dýþý býrakýldý");
define("_YVOTED","Daha önce oy kullandýnýz !");
define("_NOROWS","Veritabanýnda bulunamadý");
define("_UPERROR","Yanlýþ kullanýcý adý veya þifre");
define("_CHERROR","Seçenekleri girmediniz ya da boþ giriþ yaptýnýz");
define("_PASSNOTMATCH","Þifre yanlýþ");
define("_PASSERRORM","Þifre yanlýþ");
define("_PASSERRORA","Ýlk ve ikinci þifreler ayný deðil");
define("_NOEMAIL", "Girdiðiniz e-posta yanlýþ");
define("_NOUSER", "Kullanýcý adýný yanlýþ girdiniz");
define("_ERRORMAIL", "Sunucu e-postayý gönderemedi - Tekrar deneyin !");
define("_ERRORRESET", "Veritabaný hatasý nedeniyle þifre sýfýrlanamadý. MySQL veritabanýnda sorun olabilir.");
define("_INVCODE", "Hatalý kod !");
define("_DNTREMOVEINST","Install klasörünü kaldýrmadýðýnýz sürece risk altýndasýnýz ! - Klasöru bir an önce kaldýrmanýz gerekmektedir !");
define("_NOTVALIDEMAIL", "Geçersiz e-posta ! Lütfen tekrar girin. ");
define("_NOACTPOLL", "Ciddi bir hata oluþtu. Etkin anket bulunamadý. Ýlk anket, sistem tarafýndan etkileþtirilecek");
define("_BIGMAXCH", "Seçenek sayýsýndan daha fazlasýný giremezsiniz!");
define("_LOWNUMCH", "Seçenek sayýsý en az 2 olmalýdýr !");
define("_INVLDNUM", "Yanlýþ sayý girildi ! - Hack giriþimi tespit edildi");
define("_INVLDDATE", "Girilen tarih biçimi uygun deðil!");
define("_ERRINTER", "Girilen veritabaný bilgisi hatalý");
define("_ENOUGHPERM", "Bu iþlemi gerçeklestirmek için yeterli yetkiniz bulunmamaktadýr ! ");
define("_INVALIDUSER", "Yanlýþ kullanýcý giriþi ! Hack giriþimi !");
define("_EUSRUPDATE", "Hata ! Kullanýcý bilgisi güncellenemedi ! ");
define("_ENEWGROUP", "Hata! Yeni grup oluþturulamadý !");
define("_ENEWUSER", "Hata! Yeni kullanýcý oluþturulamadý !");
define("_ACCOUNTBLOCKED", "Hesabýnýz yönetici tarafýndan engellendi! Giriþ yapamazsýnýz !");
define("_NOGROUP", "Hata ! Veritabanýnda grup bulunamadý !");
define("_NOGROUPUSER", "Hata ! Veritabanýnda kullanýcý veya grup bulunamadý !");
define("_LANGDIRREAD", "Hata : Dil dosyalarý okunamadý !");
define("_TEMPDIRREAD", "Hata : Geçici klasör okunamadý !");

// voters section errors (Version 3.2)
define("_INVALIDVERIFICATIONLINK", "Geçersiz onay linki !");
define("_SUCCVERIFIEDADMINWAIT", "Hesabýnýz baþarýyla onaylandý. Yöneticiler hesabýnýzý etkinleþtirene kadar bekleyin");
define("_SUCCVERIFIEDCOMPLETE", "Hesabýnýz baþarýyla etkinleþtirildi, artýk giriþ yapabilirsiniz");
define("_USERNAMENOTVALID", "Kullanýcý adý (eposta) biçimi uygun deðil");
define("_CAPTCHANOTCORRECT", "Yanlýþ kod girdiniz!");
define("_USERNAMEUSEDBEFORE", "Üzgünüm, bu kullanýcý adý (eposta) daha önce kullanýlmýþ!");
define("_CANTADDVOTERACCOUNT", "Yeni hesap ekleyemezsiniz !");
define("_VOTERNOTVERIFIED", "Lütfen epostanýza gelen linke týklayarak hesabýnýzý doðrulayýn.");
define("_VOTERNOTENABLED", "Hesabýnýz yönetici(ler) tarafýndan etkinleþtirilmemiþ. Lütfen bir süre daha bekleyin...");
?>
Return current item: ITLPoll