Location: PHPKode > scripts > GentleSource Poll & Voting > languages/language.pl.inc.php
<?php

 /*****************************************************
 ** Title........: Language File
 ** Filename.....: language.en.inc.php (Polish)
 ** Author.......: Jaroslaw Tomanek
 ** Homepage.....: 
// ** Contact......: neon (at) tlen (dot) pl
 ** Version......: 0.1
 ** Notes........: If you have translated this language
 **        file we would be happy if you could
 **        send us the file.
 ** Last changed.: 2004-02-29
 ** Last change..:
 *****************************************************/ 



 $txt = array (


          'txt_charset'           => 'iso-8859-2',
          'txt_problems'           => '<p><strong>Masz problemy ze skryptem?</strong> Dokumentacja i instrukcje: <a href="./docu/index.html" target="_blank">./docu/index.html</a></p><p>Znajd¼ wszystkie odpowiedzi w <a href="http://www.stadtaus.com/forum/" target="_blank">forum pomocy technicznej</a> na stronie domowej <a href="http://www.stadtaus.com/en/" target="_blank">{txt_script_name}</a> na STADTAUS.com.</p>',
          'txt_set_off_note'         => '<strong>Wskazówka:</strong> Po poprawnym skonfigurowaniu skryptu mo¿esz wy³±czyc wy¶wietlanie b³êdów (index.php - <i>$show_error_messages</i>).',
          'txt_system_message'        => 'Wiadomo¶æ systemowa',
          'txt_wrong_template_path'     => 'Nie mo¿na znale¼æ katalogu z szablonem (template). Podaj poprawn± ¶cie¿kê w index.php - <i>$path[\'templates\']</i>.',
          'txt_wrong_templates'       => 'Nie mo¿na znale¼æ pliku z szablonem. Sprawd¼, czy plik istnieje oraz czy nazwa podana w index.php jest prawid³owa - <i>$tmpl[\'...\']</i>.',
          'txt_wrong_form_type'       => 'Podane parametry formularza w <i>index.php</i> s± nieprawid³owe. Dopuszczalne typy to "radio" i "select".',
          
          'txt_allow_cookie_setting'     => 'Proszê w³±czyæ obs³ugê plików cookie w przegl±darce. Jest to wymagane dla oddania g³osu.',
          'txt_already_voted'        => 'G³os z tego komputera zosta³ ju¿ oddany.',
          'txt_decimals_separator'      => ',',
          'txt_display_form'         => 'Formularz g³osowania',
          'txt_display_results'       => 'Poka¿ wyniki',
          'txt_empty_intern_vote_name'    => 'Nie wybrano sondy.',
          'txt_rating'            => 'Stosunek',
          'txt_submit'            => 'G³osuj',
          'txt_thanks'            => 'Dziêkujemy za oddanie g³osu.',
          'txt_thousends_separator'     => '.',
          'txt_total_votes'         => 'Wszystkich g³osów'



        );



?>
Return current item: GentleSource Poll & Voting