Location: PHPKode > scripts > GentleSource Poll & Voting > languages/language.cz.inc.php
<?php

 /*****************************************************
 ** Title........: Language File
 ** Filename.....: language.cz.inc.php (Czech)
 ** Author.......: Ralf Stadtaus
 ** Translated by: Radim Kleèka, www.jkv.cz, hide@address.com
 ** Homepage.....: http://www.stadtaus.com/
 ** Contact......: mailto:hide@address.com
 ** Version......: 0.4
 ** Notes........: If you have translated this language
 **        file we would be happy if you could
 **        send us the file.
 ** Last changed.: 2006-08-28
 ** Last change..:      
 *****************************************************/


 $txt = array (


          'txt_charset'           => 'utf-8',
          'txt_problems'           => '<p><strong>Problémy?</strong> Script documentace a instrukce: <a href="./docu/index.html" target="_blank">./docu/index_en.html</a></p><p>Diskuze <a href="http://www.stadtaus.com/forum/" target="_blank">support forum</a> na webu <a href="http://www.stadtaus.com/en/" target="_blank">{txt_script_name}</a> STADTAUS.com.</p>',
          'txt_set_off_note'         => '<strong>Poznámka:</strong> Po nastavení je možno vypnout systémové hlášení (index.php - <i>$show_error_messages</i>).',
          'txt_system_message'        => 'System Message',
          'txt_wrong_template_path'     => 'HTML template directory (adresáø se šablonama) nebyl nalezen. Zkontrolujte správnost cesty k adresáøi v index.php - <i>$path[\'templates\']</i>.',
          'txt_wrong_templates'       => 'Následující HTML template(s) (šablony) nebyly nalezeny . Ujistìte se, že tyto soubory existují a jsou v adresáøi template nebo že mají soubory správné jméno v index.php - <i>$tmpl[\'...\']</i>.',
          'txt_wrong_form_type'       => 'Typ formuláøového pole v souboru <i>index.php</i> je nesprávný. Povolené jsou jen možnosti "radio", "select" a "radio_image".',
          
          'txt_allow_cookie_setting'     => 'Prosím ujistìte se, že prohlížeè má povolen pøíjem Cookies. Bez povolení, nelze volit.',
          'txt_already_voted'        => 'Již jste volil.',
          'txt_decimals_separator'      => '.',
          'txt_display_form'         => 'Volební formuláø',
          'txt_display_results'       => 'Zobrazit výsledky',
          'txt_empty_intern_vote_name'    => 'Nevybral jte žadnou z možností.',
          'txt_rating'            => 'Rating',
          'txt_submit'            => 'Hlasovat',
          'txt_thanks'            => 'Dìkujeme za úèast v anketì.',
          'txt_thousends_separator'     => '.',
          'txt_total_votes'         => 'Celkový poèet hlasù'        );?>
Return current item: GentleSource Poll & Voting