Location: PHPKode > scripts > Easy PHP Calendar > languages/Greek.inc.php
<?php
// EVENT MANAGER
$lang_addEvent    = "ÍÝï Ãåãïíüò";
$lang_today      = "ÓÞìåñá";
$lang_findEvent    = "ÁíáæÞôçóç";
$lang_cancel     = "Áêýñùóç";
$lang_go       = "Åíáñîç";
$lang_logOut     = "Åîïäïò";
$lang_logIn      = "Åßóïäïò";
$lang_find      = "Åñåõíá";
$lang_showAll     = "ÅìöÜíéóç Ïëùí";
$lang_pleaseLogIn   = "ÊÜíôå Login";
$lang_eventsAdmin   = "Äéá÷åéñéóôÞò Ãåãïíüôùí";
$lang_userName    = "Øåõäþíõìï";
$lang_password    = "Êùäéêüò";
$lang_loggingIn    = "Åßóïäïò";
$lang_dataMode    = "ÊáôÜóôáóç ÄåäïìÝíùí";
$lang_loggedOut    = "Å÷åôå âãåß áðü ôï óýóôçìá!";
$lang_databaseUpdated = "Ôï Çìåñïëüãéï óáò Ý÷åé åíçìåñùèåß...";
$lang_clickHere    = "ÐáôÞóôå åäþ";
$lang_toContinue   = "ãéá óõíÝ÷åéá";
$lang_searchResults  = "ÁðïôåëÝóìáôá ÁíáæÞôçóçò";
$lang_noResults    = "-- ÊáíÝíá óùóôü áðïôÝëåóìá --";
$lang_exitResults   = "Åîïäïò áðü ôçí áíáæÞôçóç";
$lang_noSearch    = "ËÜèïò: Äåí ãñÜøáôå êÜôé ãéá áíáæÞôçóç.";
$lang_changeFlat   = "ÅíáëëáãÞ óå êáôï÷ýñùóç óå Áñ÷åßï ÊåéìÝíïõ";
$lang_changeSQL    = "ÅíáëëáãÞ óå êáôï÷ýñùóç óå ÂÜóç ÄåäïìÝùí";
$lang_clickContinue  = "ÐáôÞóôå åäþ ãéá óõíÝ÷åéá";
$lang_eventFilter   = "Ößëôñï";
$lang_addNewEvent   = "ÐñïóèÞêç Ãåãïíüôïò";
$lang_editEvent    = "Äéüñèùóç Ãåãïíüôïò";
$lang_shortDescr   = "Óýíôïìç ÐåñéãñáöÞ";
$lang_details     = "ËåðôïìÝñåéåò";
$lang_startTime    = "Ùñá Åíáñîçò";
$lang_endTime     = "Ùñá ËÞîçò";
$lang_occurs     = "ÅðáíÜëçøç";
$lang_once      = "Ï÷é, ìßá öïñÜ";
$lang_repeating    = "Åðáíáëáìâáíüìåíï";
$lang_floating    = "Ôõ÷áßá / ÓôáèåñÜ";
$lang_startDate    = "Çìåñïìçíßá Åíáñîçò";
$lang_endDate     = "Çìåñïìçíßá ËÞîçò";
$lang_days      = "ÇìÝñá(-åò)";
$lang_saveEvent    = "Êáôá÷þñçóç Ãåãïíüôïò";
$lang_saveChanges   = "Êáôá÷þñçóç Áëëáãþí";
$lang_deleteEvent   = "ÄéáãñáöÞ Ãåãïíüôïò";
$lang_stopMessage   = "öïñÝò. (0 = ×ùñßò ëÞîç)";
$lang_addMore     = "ÐñïóèÞêç Ãåãïíüôùí";
$lang_deleteSingle  = "ÄéáãñáöÞ ÁðëÞò ÅðáíÜëçøçò";
$lang_removeTime   = "ÁëëáãÞ Ùñáò";
$lang_setTime     = "ÍÝá Ùñá";
$lang_spans      = "ÖïñÝò";
$lang_edit      = "Äéüñèùóç";
$lang_starts     = "Áñ÷ßæåé";
$lang_ends      = "ËÞãåé";
$lang_first      = "1ç";
$lang_second     = "2ç";
$lang_third      = "3ç";
$lang_fourth     = "4ç";
$lang_last      = "Ôåëåõôáßá";
$lang_repeatEvery   = "ÅðáíÜëçøç êÜèå";
$lang_years      = "Åôïò(-ç)";
$lang_months     = "ÌÞíá(-åò)";
$lang_weeks      = "ÅâäïìÜäá(-åò)";
$lang_stopAfter    = "ÓôáìáôÜ ìåôÜ ôéò";
$lang_flatFile    = "Áñ÷åßï ÊåéìÝíïõ";
$lang_warnDel     = "Åßóôå óßãïõñïò(-ç) ãéá ôçí äéáãñáöÞ; ÁõôÞ ç åíÝñãåéá äåí ìðïñåß íá áíáêëçèåß!!";
$lang_warnDelSel   = "Åßóôå óßãïõñïò(-ç) ãéá ôçí äéáãñáöÞ; ÁõôÞ ç åíÝñãåéá äåí ìðïñåß íá áíáêëçèåß!!";
$lang_warnShort    = "Ç óýíôïìç ðåñéãñáöÞ åßíáé õðï÷ñåùôéêü óôïé÷åßï.";
$lang_addCopy     = "Óôïé÷åßá ÄéðëïåããñáöÞò";
$lang_advanced    = "Óýíèåôç";
$lang_advancedFilter = "Óýíèåôï Ößëôñï";
$lang_matchExact   = "Áêñéâþò ôá ßäéá";
$lang_matchAny    = "ÊÜðïéï áðüëá";
//$lang_     = "";
?>
Return current item: Easy PHP Calendar