Location: PHPKode > scripts > Easy PHP Calendar > languages/Greek.inc.php
<?php
// EVENT MANAGER
$lang_addEvent        = "ÍÝï Ãåãïíüò";
$lang_today           = "ÓÞìåñá";
$lang_findEvent       = "ÁíáæÞôçóç";
$lang_cancel          = "Áêýñùóç";
$lang_go              = "Åíáñîç";
$lang_logOut          = "Åîïäïò";
$lang_logIn           = "Åßóïäïò";
$lang_find            = "Åñåõíá";
$lang_showAll         = "ÅìöÜíéóç Ïëùí";
$lang_pleaseLogIn     = "ÊÜíôå Login";
$lang_eventsAdmin     = "Äéá÷åéñéóôÞò Ãåãïíüôùí";
$lang_userName        = "Øåõäþíõìï";
$lang_password        = "Êùäéêüò";
$lang_loggingIn       = "Åßóïäïò";
$lang_dataMode        = "ÊáôÜóôáóç ÄåäïìÝíùí";
$lang_loggedOut       = "Å÷åôå âãåß áðü ôï óýóôçìá!";
$lang_databaseUpdated = "Ôï Çìåñïëüãéï óáò Ý÷åé åíçìåñùèåß...";
$lang_clickHere       = "ÐáôÞóôå åäþ";
$lang_toContinue      = "ãéá óõíÝ÷åéá";
$lang_searchResults   = "ÁðïôåëÝóìáôá ÁíáæÞôçóçò";
$lang_noResults       = "-- ÊáíÝíá óùóôü áðïôÝëåóìá --";
$lang_exitResults     = "Åîïäïò áðü ôçí áíáæÞôçóç";
$lang_noSearch        = "ËÜèïò: Äåí ãñÜøáôå êÜôé ãéá áíáæÞôçóç.";
$lang_changeFlat      = "ÅíáëëáãÞ óå êáôï÷ýñùóç óå Áñ÷åßï ÊåéìÝíïõ";
$lang_changeSQL       = "ÅíáëëáãÞ óå êáôï÷ýñùóç óå ÂÜóç ÄåäïìÝùí";
$lang_clickContinue   = "ÐáôÞóôå åäþ ãéá óõíÝ÷åéá";
$lang_eventFilter     = "Ößëôñï";
$lang_addNewEvent     = "ÐñïóèÞêç Ãåãïíüôïò";
$lang_editEvent       = "Äéüñèùóç Ãåãïíüôïò";
$lang_shortDescr      = "Óýíôïìç ÐåñéãñáöÞ";
$lang_details         = "ËåðôïìÝñåéåò";
$lang_startTime       = "Ùñá Åíáñîçò";
$lang_endTime         = "Ùñá ËÞîçò";
$lang_occurs          = "ÅðáíÜëçøç";
$lang_once            = "Ï÷é, ìßá öïñÜ";
$lang_repeating       = "Åðáíáëáìâáíüìåíï";
$lang_floating        = "Ôõ÷áßá / ÓôáèåñÜ";
$lang_startDate       = "Çìåñïìçíßá Åíáñîçò";
$lang_endDate         = "Çìåñïìçíßá ËÞîçò";
$lang_days            = "ÇìÝñá(-åò)";
$lang_saveEvent       = "Êáôá÷þñçóç Ãåãïíüôïò";
$lang_saveChanges     = "Êáôá÷þñçóç Áëëáãþí";
$lang_deleteEvent     = "ÄéáãñáöÞ Ãåãïíüôïò";
$lang_stopMessage     = "öïñÝò. (0 = ×ùñßò ëÞîç)";
$lang_addMore         = "ÐñïóèÞêç Ãåãïíüôùí";
$lang_deleteSingle    = "ÄéáãñáöÞ ÁðëÞò ÅðáíÜëçøçò";
$lang_removeTime      = "ÁëëáãÞ Ùñáò";
$lang_setTime         = "ÍÝá Ùñá";
$lang_spans           = "ÖïñÝò";
$lang_edit            = "Äéüñèùóç";
$lang_starts          = "Áñ÷ßæåé";
$lang_ends            = "ËÞãåé";
$lang_first           = "1ç";
$lang_second          = "2ç";
$lang_third           = "3ç";
$lang_fourth          = "4ç";
$lang_last            = "Ôåëåõôáßá";
$lang_repeatEvery     = "ÅðáíÜëçøç êÜèå";
$lang_years           = "Åôïò(-ç)";
$lang_months          = "ÌÞíá(-åò)";
$lang_weeks           = "ÅâäïìÜäá(-åò)";
$lang_stopAfter       = "ÓôáìáôÜ ìåôÜ ôéò";
$lang_flatFile        = "Áñ÷åßï ÊåéìÝíïõ";
$lang_warnDel         = "Åßóôå óßãïõñïò(-ç) ãéá ôçí äéáãñáöÞ; ÁõôÞ ç åíÝñãåéá äåí ìðïñåß íá áíáêëçèåß!!";
$lang_warnDelSel      = "Åßóôå óßãïõñïò(-ç) ãéá ôçí äéáãñáöÞ; ÁõôÞ ç åíÝñãåéá äåí ìðïñåß íá áíáêëçèåß!!";
$lang_warnShort       = "Ç óýíôïìç ðåñéãñáöÞ åßíáé õðï÷ñåùôéêü óôïé÷åßï.";
$lang_addCopy         = "Óôïé÷åßá ÄéðëïåããñáöÞò";
$lang_advanced        = "Óýíèåôç";
$lang_advancedFilter  = "Óýíèåôï Ößëôñï";
$lang_matchExact      = "Áêñéâþò ôá ßäéá";
$lang_matchAny        = "ÊÜðïéï áðüëá";
//$lang_         = "";
?>
Return current item: Easy PHP Calendar