Location: PHPKode > scripts > Easy PHP Calendar > languages/German.inc.php
<?php
// EVENT MANAGER
$lang_addEvent    = "Eintrag zufügen";
$lang_today      = "Heute";
$lang_findEvent    = "Finden";
$lang_cancel     = "Abbrechen";
$lang_go       = "Go";
$lang_logOut     = "Log Out";
$lang_logIn      = "Log In";
$lang_find      = "Finden";
$lang_showAll     = "Alle zeigen";
$lang_pleaseLogIn   = "Bitte einloggen";
$lang_eventsAdmin   = "Kalender-Verwaltung";
$lang_userName    = "User Name";
$lang_password    = "Passwort";
$lang_loggingIn    = "Einloggen";
$lang_dataMode    = "Data Mode";
$lang_loggedOut    = "Du bist ausgeloggt!";
$lang_databaseUpdated = "Die Kalender-Datenbank wurde aktualisiert...";
$lang_clickHere    = "Hier klicken";
$lang_toContinue   = "Weitermachen";
$lang_searchResults  = "Suchergebnisse";
$lang_noResults    = "-- Keine Suchergebnisse vorhanden --";
$lang_exitResults   = "Suchergebnisse verlassen";
$lang_noSearch    = "Fehler: Bitte geben Sie Text zum Suchen ein.";
$lang_changeFlat   = "Änderungen in der flat-file-Datenbank";
$lang_changeSQL    = "Änderungen in der SQL-Datenbank";
$lang_clickContinue  = "Hier klicken zum Weitermachen";
$lang_eventFilter   = "Filter";
$lang_addNewEvent   = "Neuen Termin zufügen";
$lang_editEvent    = "Termin bearbeiten";
$lang_shortDescr   = "Kurzbeschreibung";
$lang_details     = "Einzelheiten";
$lang_startTime    = "Anfangszeit";
$lang_endTime     = "Endzeit";
$lang_occurs     = "Ereignet sich";
$lang_once      = "Einmalig";
$lang_repeating    = "Wiederholend";
$lang_floating    = "Fließend / Wiederholend";
$lang_startDate    = "Startdatum";
$lang_endDate     = "Enddatum";
$lang_days      = "Tag(e)";
$lang_saveEvent    = "Termin speichern";
$lang_saveChanges   = "Änderungen speichern";
$lang_deleteEvent   = "Termin löschen";
$lang_stopMessage   = "Terminen. (0 = Unbegrenzt)";
$lang_addMore     = "Weitere Termine zufügen";
$lang_deleteSingle  = "Löschen eines einzelnen Termin";
$lang_removeTime   = "Uhrzeit entfernen";
$lang_setTime     = "Uhrzeit setzen";
$lang_spans      = "Dauer";
$lang_edit      = "Bearbeiten";
$lang_starts     = "Start";
$lang_ends      = "Ende";
$lang_first      = "Erster";
$lang_second     = "Zweiter";
$lang_third      = "Dritter";
$lang_fourth     = "Vierter";
$lang_last      = "Letzter";
$lang_repeatEvery   = "Wiederholt sich jeden";
$lang_years      = "Jahr(e)";
$lang_months     = "Monat(e)";
$lang_weeks      = "Woche(n)";
$lang_stopAfter    = "Stop nach";
$lang_flatFile    = "Flat-File";
$lang_warnDel     = "Sind Sie sicher, diesen Termin löschen zu wollen? Das kann nicht rückgängig gemacht werden!";
$lang_warnDelSel   = "Sind Sie sicher, diesen Einzeltermin aus der Termin-Serie herauszulöschen?";
$lang_warnShort    = "Eine kurze Erklärung wird vor dem Speichern erwartet.";
$lang_addCopy     = "Duplicate Event Information";
$lang_advanced    = "Advanced";
$lang_advancedFilter = "Advanced Filter";
$lang_matchExact   = "Match Exact Selections";
$lang_matchAny    = "Match Any Selections";
?>
Return current item: Easy PHP Calendar