Location: PHPKode > scripts > DutchPIPE - Avatar worlds on websites > dutchpipe-avatar-worlds-on-websites/locale/nl_NL/page/faq.html
<h1>Vaak gestelde vragen</h1><br />
<img src="{DPUNIVERSE_IMAGE_URL}block.gif" width="7" height="11" border="0"
alt=" &gt; " align="absmiddle" class="block" /><div style="padding-left: 12px">
<span class="newsh">Hoe stabiel is het?</span><br />
DutchPIPE wordt nu al meer dan een jaar op
<a href="http://dutchpipe.org/" target="_blank">dutchpipe.org</a> gebruikt en
is behoorlijk stabiel: de server kan voor weken achtereen lopen. Het is
b&egrave;tasoftware omdat het nog niet helemaal klaar is m.b.t. wat we voor
ogen hebben.
</div><br />
<img src="{DPUNIVERSE_IMAGE_URL}block.gif" width="7" height="11" border="0"
alt=" &gt; " align="absmiddle" class="block" /><div style="padding-left: 12px">
<span class="newsh">Welke browsers worden ondersteund?</span><br />
De volgende browsers worden 100% ondersteund: Firefox 1 en 2, Internet Explorer
6 en 7, Opera 9 en Safari 3.</div><br />
<img src="{DPUNIVERSE_IMAGE_URL}block.gif" width="7" height="11" border="0"
alt=" &gt; " align="absmiddle" class="block" /><div style="padding-left: 12px">
<span class="newsh">Ik begrijp de naam niet</span><br />
DutchPIPE staat voor "Dutchman's Persistent Interactive Page Environments". De
auteur is een Nederlander, Lennert Stock. Objecten die tijdens http requests
worden aangemaakt blijven bestaan na afloop van de requests (persistence). Het
biedt veel mogelijkheden tot interactie. Het verandert normale pagina's in
"omgevingen".<br />
<br />Er is ook een bloem die de naam Dutchman's Pipe draagt. Het logo is een
abstractie van de
<a href="{DPUNIVERSE_IMAGE_URL}aristolochia2.jpg" target="_blank">bloem</a> en
van het sociale aspect van sites die gebruik maken van DutchPIPE.</div><br />
<img src="{DPUNIVERSE_IMAGE_URL}block.gif" width="7" height="11" border="0"
alt=" &gt; " align="absmiddle" class="block" /><div style="padding-left: 12px">
<span class="newsh">Is DutchPIPE &quot;free&quot;/open source?</span><br />
DutchPIPE maakt gebruik van een standaard MIT-licentie. Samen met BSD-licenties
worden deze licenties in de open source gemeenschap beschouwd als degenen die de
meeste vrijheid bieden voor zowel niet-commerci&euml;le als commerci&euml;le
gebruikers. We gebruiken een bekende licentie die ook door gerespecteerde open
source projecten worden gebruikt, zodat DutchPIPE makkelijk ingezet kan worden
zonder licentie-problemen.<br />
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"
style="float: right">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
<input type="image" src="https://www.paypal.com/en_US/i/btn/x-click-but04.gif"
border="0" name="submit" alt="Betaal met PayPal - het is snel, makkelijk en
veilig!" style="margin-top: 5px">
<img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/en_US/i/scr/pixel.gif"
width="1" height="1">
<input type="hidden" name="encrypted"
value="-----BEGIN PKCS7-----MIIHLwYJKoZIhvcNAQcEoIIHIDCCBxwCAQExggEwMIIBLAIBADCBlDCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20CAQAwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYCwFifrW+Q0OZEI5SxBubi5gZi2TpHHDVIG3606FfT+oQjFhJA8GYXYW/YYb4+mg4PGfbAATEKxPlbAk5DpfKb2JXfflHcaJx5jlP/mBti5holHeNsWRRpNtmC2x5Gsg1dakJEgSem8xsXZw3qJHq+iMwAa7KAOMdPwUsQQTM6+kzELMAkGBSsOAwIaBQAwgawGCSqGSIb3DQEHATAUBggqhkiG9w0DBwQIKm5G6/CyR4uAgYgW2KqjsJWgzb64/PoTBpWkzZrM96dA1ujwsOpJBgqd0cQVcGlKxE6zzx/oK/HtRYeOb57PCZHgUqAS3O9J/JoyKV4j2565Ox3NsB3MqmHaiMkTmvp8LbhV3fyDoBrH9g6hwROEUkiigW7ZDS8HrZcB7fV0HbEF1yjh1sMjUHqXYESixkgZXUiPoIIDhzCCA4MwggLsoAMCAQICAQAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgY4xCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChMLUGF5UGFsIEluYy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUCGxpdmVfYXBpMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1yZUBwYXlwYWwuY29tMB4XDTA0MDIxMzEwMTMxNVoXDTM1MDIxMzEwMTMxNVowgY4xCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChMLUGF5UGFsIEluYy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUCGxpdmVfYXBpMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1yZUBwYXlwYWwuY29tMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDBR07d/ETMS1ycjtkpkvjXZe9k+6CieLuLsPumsJ7QC1odNz3sJiCbs2wC0nLE0uLGaEtXynIgRqIddYCHx88pb5HTXv4SZeuv0Rqq4+axW9PLAAATU8w04qqjaSXgbGLP3NmohqM6bV9kZZwZLR/klDaQGo1u9uDb9lr4Yn+rBQIDAQABo4HuMIHrMB0GA1UdDgQWBBSWn3y7xm8XvVk/UtcKG+wQ1mSUazCBuwYDVR0jBIGzMIGwgBSWn3y7xm8XvVk/UtcKG+wQ1mSUa6GBlKSBkTCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb22CAQAwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOBgQCBXzpWmoBa5e9fo6ujionW1hUhPkOBakTr3YCDjbYfvJEiv/2P+IobhOGJr85+XHhN0v4gUkEDI8r2/rNk1m0GA8HKddvTjyGw/XqXa+LSTlDYkqI8OwR8GEYj4efEtcRpRYBxV8KxAW93YDWzFGvruKnnLbDAF6VR5w/cCMn5hzGCAZowggGWAgEBMIGUMIGOMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFjAUBgNVBAcTDU1vdW50YWluIFZpZXcxFDASBgNVBAoTC1BheVBhbCBJbmMuMRMwEQYDVQQLFApsaXZlX2NlcnRzMREwDwYDVQQDFAhsaXZlX2FwaTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNcmVAcGF5cGFsLmNvbQIBADAJBgUrDgMCGgUAoF0wGAYJKoZIhvcNAQkDMQsGCSqGSIb3DQEHATAcBgkqhkiG9w0BCQUxDxcNMDYwNDIzMDk1MTI0WjAjBgkqhkiG9w0BCQQxFgQU311lzFc/SNq1UHrb+iJAADf8zBEwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYADrZMnQ3bYoz/pSKkIfjnV+Jnwksv8WKriMIbxNldYSuU52HQA9FU0eGloe7eXXOthD12Ju6WKFBJ2I5Vub4KnVA1WfuNZBmc1w/RX+pB7YccVSEFmWZxCzlzdzAhgCfQBRApT0PLF8r+hVbzbwBAO6fko88F05oJombo4yo1uPQ==-----END PKCS7-----
">
</form><br />
Wil je dat dit project een succes wordt? Ondersteun ons dan met een bijdrage via
je credit card of PayPal account, door op de PayPal button te klikken (lees
over <a
href="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_display-receiving-fees-outside&countries=EU">transactiekosten</a>).
<br />
</div><br />
<img src="{DPUNIVERSE_IMAGE_URL}block.gif" width="7" height="11" border="0"
alt=" &gt; " align="absmiddle" class="block" /><div style="padding-left: 12px">
<span class="newsh">Kan het met bestaande software (CMS, fora, etc.) worden
gebruikt?</span><br />
Ja, simpelweg door een enkel javascript in de kop van iedere pagina te zetten.
DutchPIPE genereert dan objecten voor iedere pagina die wordt bezocht en voor
iedere bezoeker. We hebben ook een DutchPIPE proxy in de planning, zodat je
bijvoorbeeld naar nu.nl kunt surfen via de proxy, en DutchPIPE-functionaliteit
aan iedere pagina krijgt toegevoegd. Je "universum" kan zo eenvoudig uitbebreid
worden.</div><br />
<img src="{DPUNIVERSE_IMAGE_URL}block.gif" width="7" height="11" border="0"
alt=" &gt; " align="absmiddle" class="block" /><div style="padding-left: 12px">
<span class="newsh">Kan het gebruikt worden tussen DutchPIPE sites onderling?
</span><br />
Oftewel, kunnen DutchPIPE-gebruikers op verschillende sites met elkaar
communiceren? Nog niet, maar wel in de toekomst. Het systeem biedt de
mogelijkheden hiervoor, maar deze functionaliteit is nog niet ontwikkeld.</div>
<br />
<img src="{DPUNIVERSE_IMAGE_URL}block.gif" width="7" height="11" border="0"
alt=" &gt; " align="absmiddle" class="block" /><div style="padding-left: 12px">
<span class="newsh">Hoe zwaar is DutchPIPE?</span><br />
De AJAX/DOM motor is verrassend licht en "schoon". We moeten de schaalbaarheid
nog beter onderzoeken, aangezien een DutchPIPE-pagina meer vraagt van een server
dan een normale pagina, zeker bij veel gebruikers. We hebben tot nu toe getest
<a href="http://dutchpipe.org/" target="_blank">dutchpipe.org</a>met 30
gebruikers gelijktijdig online (waarmee een site met 1,3 miljoen page views per
maand wordt gesimuleerd), en het liep net zo snel als met 1 gebruiker.
dutchpipe.org gebruikt op het moment van schrijven gemiddeld maar net iets over
4MB aan geheugen.
We hebben extra aandacht besteed aan het behoud van het normale paginaconcept
en usability principes, omdat we geloven in de kracht van cognitief ingeslepen
gedrag. Dit hangt allemaal echter af van wat je ermee wilt maken, als je meer
spelachtige of 3d-achtige omgevingen wilt maken dan wil je doelgroep
waarschijnlijk een rijkere interface-ervaring. Hoewel het PHP framework en de
library op sommige plekken nog hacky is of nog niet helemaal klaar, in
b&egrave;ta status, is het over het algemeen erg "clean". Sommige delen en
object-interfaces zullen zeker nog veranderen, omdat we onze visie nog niet
helemaal hebben ge&iuml;mplementeerd, en omdat we steeds meer leren en niet
langer tevreden zijn meer eerdere versies. De code is geschreven volgens een
combinatie van PHP's PEAR Coding Guidelines en de PHP Coding Standard (gebaseerd
op de C++ Coding Standard). De code is gedocumenteerd met gebruik van PHPDoc,
wat gebaseerd is op Sun Javadoc.</div><br />
<img src="{DPUNIVERSE_IMAGE_URL}block.gif" width="7" height="11" border="0"
alt=" &gt; " align="absmiddle" class="block" /><div style="padding-left: 12px">
<span class="newsh">Welke grafische mogelijkheden heeft het?</span>
<br />
DutchPIPE biedt standaard beperkte grafische mogelijkheden. Met de DOM/AJAX
motor kunnen pagina-elementen worden toegevoegd, verwijders of vernieuwd in
de browser van de gebruiker. De objecten op een pagina worden momenteel onderaan
de pagina op een simpele wijze van links naar rechts gevisualiseerd. We
<a href="{DPSERVER_CLIENT_URL}?location={DPUNIVERSE_PAGE_PATH}freemovement.php">
experimenteren</a> met
het bewegen van objecten op pagina's. Langzamerhand zullen we meer mogelijkheden
toevoegen, zoals simpele animaties (zie volgende vraag), maar je zult het meeste
zelf aan DutchPIPE moeten toevoegen. DutchPIPE.org is slechts &eacute;&eacute;n
mogelijk (simpel) interface, je moet dit als een voorbeeld zien. In de toekomst
zullen er meer grafische mogelijkheden zijn.</div><br />
<img src="{DPUNIVERSE_IMAGE_URL}block.gif" width="7" height="11" border="0"
alt=" &gt; " align="absmiddle" class="block" /><div style="padding-left: 12px">
<span class="newsh">...en kan ik er 3D werelden mee maken?</span>
<br />
DutchPIPE biedt dat niet standaard aan, en we weten niet of we dat ooit zullen
doen, maar we hebben er wel een aantal idee&euml;n over die we hier zullen
opnoemen, zodat je een beginpunt hebt als je zelf DutchPIPE zo wilt uitbreiden.
De makkelijkste manier is om "slimme" pagina-achtergronden te gebruiken, die
een 3D-landschap suggereren, maar statisch zijn (en in werkelijkheid 2D) met
altijd dezelfde horizon (om mee te beginnen, om het simpel te houden). Met
sleepbare avatars zoals te zien in dit
<a href="{DPSERVER_CLIENT_URL}?location={DPUNIVERSE_PAGE_PATH}freemovement.php">
experiment</a> lijkt
het al snel of ze in het landschap bewegen. Vervolgens kan je de afbeeldingen
van objecten in verschillende afmetingen maken, zodat als een object naar de
bovenkant van de pagina wordt gesleept, de afbeelding door een kleinere wordt
vervangen.<br /><br />
Zo kan je ook graifsche elementen vervangen, bijvoorbeeld om een avatar te laten
lachen of een bepaalde actie te laten ondernemen (met GIFs zou je dan voor de
avatar eerst avatar.gif gebruiken, deze dan vervangen door
avatar_smile_anim.gif, en dan weer terug naar avatar.gif). Bij combinaties van
mogelijkheden zul je zien dat dit al snel tot een heleboel afbeeldingen leidt en
het vrij ingewikkeld wordt. Ook wordt transparency voor PNG-afbeeldingen niet
goed ondersteund door IE6, zodat je een object nooit goed kan anti-aliasen over
een achtergrond.<br /><br />
Het is belangrijk te weten dat, alhoewel we meer grafische mogelijkheden zullen
toevoegen, DutchPIPE niet probeert of als ambitie heeft om "Second Life" te
simuleren. Daarvoor kan je veel beter &eacute;&eacute;n van de open source
echte 3D-omgevings-frameworks gebruiken, waarvoor je een speciale client nodig
hebt. Het doel van DutchPIPE is om virtuele omgevingen mogelijk te maken op
webpagina's, en niet om Second Life te simuleren in een webbrowser. Dit zijn
twee verschillende zaken.
</div>


Return current item: DutchPIPE - Avatar worlds on websites