Location: PHPKode > scripts > Cities Israel > cities-israel/CitiesIsrael.php
<?
/**
* CitiesIsrael File
* Hebrew Israel Cities
* @author Hadar Porat <hide@address.com>
* @version 1.21
*/

/**
* CitiesIsrael Class
* @access public
* @author Hadar Porat <hide@address.com>
* @version 1.21
*/

class CitiesIsrael {

	var $zones = array(
	'1' => 'éøåùìéí',
	'2' => 'îøëæ',
	'3' => 'öôåï',
	'4' => 'ãøåí',
	'5' => 'ùôìä',
	);

	var $cities = array(
	'1' => array(
	'215514' => 'àáå âåù',
	'315514' => 'àáå ãéñ',
	'615514' => 'àáå ÷ù',
	'715514' => 'àáå ùçéãéí',
	'1515514' => 'àáéòæø',
	'1615514' => 'àáéø éò÷á',
	'2115514' => 'àáï ñôéø',
	'3215514' => 'àãí',
	'3415514' => 'àãðà',
	'3515514' => 'àãøú',
	'4615514' => 'àåí èåáä',
	'5515514' => 'àåøä',
	'8615514' => 'àì ãåã',
	'9015514' => 'àì òéñàåéä',
	'9215514' => 'àì øàí',
	'9415514' => 'àì ùåø',
	'9615514' => 'àìáéøä',
	'10015514' => 'àìåï',
	'10315514' => 'àìåï îåøä',
	'10415514' => 'àìåï ùáåú',
	'11015514' => 'àìèéáä',
	'12015514' => 'àìëãø',
	'12115514' => 'àììåáï',
	'12415514' => 'àìîåâ',
	'12615514' => 'àìòæø',
	'12715514' => 'àìòæøéä',
	'14315514' => 'àðçéì',
	'14615514' => 'àñôø',
	'15315514' => 'àôøúä',
	'15615514' => 'àøáò ÷øéú àøáò',
	'15815514' => 'àøâîï',
	'16015514' => 'àøèàñ',
	'17615514' => 'àùúàåì',
	'18915514' => 'áãå',
	'19515514' => 'áåøâú',
	'20715514' => 'áéø æéú',
	'20815514' => 'áéø ðáàìà',
	'21215514' => 'áéú àåìà',
	'21315514' => 'áéú àåîø',
	'21715514' => 'áéú àé÷ñà',
	'21815514' => 'áéú àëñà',
	'21915514' => 'áéú àì',
	'22015514' => 'áéú àì áéú',
	'22415514' => 'áéú àîø',
	'22815514' => 'áéú âàìä',
	'23015514' => 'áéú âîàì',
	'23415514' => 'áéú ã÷å',
	'23915514' => 'áéú äòøáä',
	'24215514' => 'áéú æéú',
	'24515514' => 'áéú çâé',
	'24615514' => 'áéú çåøåï',
	'24915514' => 'áéú çðéðà',
	'25015514' => 'áéú çðéðä',
	'25915514' => 'áéú éùøàì',
	'26015514' => 'áéú éúéø',
	'26115514' => 'áéú ëàçì',
	'26415514' => 'áéú ìçí',
	'26715514' => 'áéú ìé÷éä',
	'26815514' => 'áéú ì÷éà',
	'26915514' => 'áéú îàéø',
	'27215514' => 'áéú ð÷åôä',
	'27315514' => 'áéú ñàçåø',
	'27415514' => 'áéú ñåøéê',
	'27515514' => 'áéú ñåøé÷',
	'27615514' => 'áéú ñçåø',
	'27715514' => 'áéú ñôàôä',
	'27815514' => 'áéú òåà',
	'28115514' => 'áéú òåø à úçúà',
	'28215514' => 'áéú òåø àì ôå÷à',
	'28315514' => 'áéú òåø úçúà',
	'28415514' => 'áéú òåøôå÷à',
	'28615514' => 'áéú òðàï',
	'28815514' => 'áéú ôâàø',
	'29315514' => 'áéú ÷àçì',
	'29715514' => 'áéú øéîà',
	'29815514' => 'áéú øéîä',
	'30115514' => 'áéú ùîù',
	'30515514' => 'áéúåðéä',
	'30615514' => 'áéúéå',
	'30715514' => 'áéúìå',
	'30915514' => 'áéúø òìéú',
	'32115514' => 'áðé æéã',
	'32315514' => 'áðé ðòéí',
	'32715514' => 'áðé öàìç',
	'34115514' => 'á÷òåú éùåá',
	'34315514' => 'á÷òú äéøãï',
	'34415514' => 'áø âéåøà',
	'35115514' => 'áøëä',
	'36115514' => 'áú òéï',
	'36315514' => 'áúéø',
	'36815514' => 'âàðéä',
	'37615514' => 'âáòåï äçãùä',
	'37715514' => 'âáòåú',
	'38115514' => 'âáòú áðéîéï',
	'38415514' => 'âáòú æàá',
	'39015514' => 'âáòú éòøéí',
	'39115514' => 'âáòú éùòéäå',
	'41615514' => 'âåù òöéåï',
	'42115514' => 'âéá',
	'43015514' => 'âéúéú',
	'43615514' => 'âìâéìéà',
	'43715514' => 'âìâì ÷áåõ',
	'43815514' => 'âìæåï',
	'46515514' => 'âðéä',
	'47315514' => 'âôðà',
	'47415514' => 'âôðä',
	'48515514' => 'ãàäøéä',
	'48615514' => 'ãàçéú àì áøéã',
	'49515514' => 'ãäéùä',
	'49915514' => 'ãåìá',
	'50215514' => 'ãåøà àì ÷øò',
	'50315514' => 'ãåøä',
	'50415514' => 'ãåøä àì÷øò',
	'51115514' => 'ãéø àáå îùòì',
	'51215514' => 'ãéø àáæò',
	'51515514' => 'ãéø àì òñì',
	'51915514' => 'ãéø âøéú',
	'52015514' => 'ãéø ãéáåàï',
	'52315514' => 'ãéø ðæàí',
	'52415514' => 'ãéø ñàîú',
	'52515514' => 'ãéø òîàø',
	'52615514' => 'ãéø ÷ãéñ',
	'52715514' => 'ãéø øôàú',
	'53515514' => 'ãðéàì',
	'56015514' => 'äø àãø',
	'56215514' => 'äø âéìä',
	'56315514' => 'äø âéìä ááéñ ùãä',
	'56415514' => 'äø çáøåï',
	'56815514' => 'äøàì',
	'57815514' => 'åøã éøéçå',
	'59415514' => 'æëøéä',
	'59915514' => 'æðåç',
	'60015514' => 'æòúøä',
	'61215514' => 'çáøåï',
	'61515514' => 'çâé',
	'62715514' => 'çåñàï',
	'64715514' => 'çéøáú àáå ôìàç',
	'65115514' => 'çìçåì',
	'65615514' => 'çîãú',
	'65715514' => 'çîøä',
	'67115514' => 'çøáúà',
	'67615514' => 'çøîìä',
	'69815514' => 'èìîåï',
	'71415514' => 'éã äùîåðä',
	'73515514' => 'éèá',
	'73715514' => 'éèä',
	'75315514' => 'éòøéí ÷øéú éòøéí',
	'75515514' => 'éôéú',
	'75815514' => 'éöäø',
	'76715514' => 'éøåùìéí',
	'76915514' => 'éøéçå',
	'77315514' => 'éùòé',
	'77915514' => 'ëàøàñ',
	'78315514' => 'ëãéø',
	'78415514' => 'ëåëá äùçø',
	'78615514' => 'ëåëá éò÷á',
	'80215514' => 'ëñìåï',
	'80815514' => 'ëôø àãåîéí',
	'81015514' => 'ëôø àåøéä',
	'85215514' => 'ëôø æëøéä',
	'87215514' => 'ëôø îàìéê',
	'87315514' => 'ëôø îàìê',
	'89615514' => 'ëôø òéï',
	'89715514' => 'ëôø òöéåï',
	'93415514' => 'ëøîé öåø',
	'93815514' => 'ëøîì',
	'94815514' => 'ìåæéú',
	'95215514' => 'ìé àåï',
	'96515514' => 'îáåà áéúø',
	'97515514' => 'îáùøú éøåùìéí',
	'97615514' => 'îáùøú öéåï',
	'98515514' => 'îâãì òåæ',
	'98815514' => 'îâãìéí',
	'98915514' => 'îâéã',
	'100415514' => 'îåëéí àì àîòøé',
	'100815514' => 'îåöà òéìéú',
	'100915514' => 'îåöà úçúéú',
	'101615514' => 'îæàøòä à ðåáàðé',
	'102115514' => 'îæøòä à ùø÷éä',
	'102215514' => 'îæøòä àì ÷áìéä',
	'102315514' => 'îæøòä àì ùø÷ä',
	'102415514' => 'îæøòä àìðåáàðé',
	'102715514' => 'îçðä âáòåï',
	'103415514' => 'îçñéä',
	'103615514' => 'îèä áðéîéï',
	'103715514' => 'îèä éäåãä',
	'103915514' => 'îèò',
	'104715514' => 'îéùåø àãåîéí',
	'105215514' => 'îëåøä',
	'105515514' => 'îëîù',
	'105615514' => 'îëîù éùåá',
	'107815514' => 'îñéìú öéåï',
	'108915514' => 'îòåæ öéåï',
	'109015514' => 'îòåï',
	'109615514' => 'îòìä àãåîéí',
	'109715514' => 'îòìä àôøéí',
	'110015514' => 'îòìä äçîéùä',
	'110215514' => 'îòìä ìáåðä',
	'110315514' => 'îòìä îëîù',
	'110415514' => 'îòìä òîåñ',
	'111615514' => 'îöãåú éäåãä',
	'111815514' => 'îöåãåú éäåãä',
	'112315514' => 'îöôä éøéçå',
	'112715514' => 'îöôä ùìí',
	'114815514' => 'îùåàä',
	'117515514' => 'ðáé ñîåàì',
	'118315514' => 'ðåáà',
	'118815514' => 'ðåä àéìï',
	'119115514' => 'ðåä ãðéàì',
	'119915514' => 'ðåä îéëàì',
	'120115514' => 'ðåä ùìåí',
	'120715514' => 'ðå÷ãéí',
	'121115514' => 'ðçàìéï',
	'121415514' => 'ðçì àìéùò',
	'121715514' => 'ðçì àùëåìåú',
	'121915514' => 'ðçì áúøåðåú',
	'122015514' => 'ðçì ãåøï',
	'122515514' => 'ðçì îùëéåú',
	'122915514' => 'ðçì òéï çâìä',
	'123315514' => 'ðçì öåøó',
	'124215514' => 'ðçí',
	'125015514' => 'ðèó',
	'127815514' => 'ðéøï',
	'127915514' => 'ðñ äøéí',
	'128515514' => 'ðòìéï',
	'128715514' => 'ðòîä',
	'128815514' => 'ðòîé',
	'129115514' => 'ðòøï',
	'129815514' => 'ðúéá äâãåã',
	'129915514' => 'ðúéá äìä',
	'131615514' => 'ñåñéä',
	'131815514' => 'ñåøãä',
	'132515514' => 'ñìåàã',
	'133115514' => 'ñîåò',
	'133415514' => 'ñðâì',
	'133915514' => 'ñòéø',
	'134715514' => 'òàáåã',
	'135115514' => 'òáåàéï',
	'135215514' => 'òáéåï',
	'135415514' => 'òâåø',
	'135915514' => 'òåáéãéä',
	'136015514' => 'òåâä',
	'137915514' => 'òèàøä',
	'140515514' => 'òéï éáøåã',
	'141115514' => 'òéï ñéðéà',
	'141315514' => 'òéï òøéê',
	'141415514' => 'òéï òøé÷',
	'141815514' => 'òéï øàôä',
	'143515514' => 'òìé',
	'143815514' => 'òìîåï',
	'144115514' => 'òîéðãá',
	'145515514' => 'òðáéí ÷øéú òðáéí',
	'145815514' => 'òðúåú òìîåï',
	'146515514' => 'òôøä',
	'146815514' => 'òöéåï',
	'150515514' => 'òøáåú äéøãï',
	'150715514' => 'òøåá',
	'151015514' => 'òøåøä',
	'151615514' => 'òúðéàì',
	'152415514' => 'ôåàã',
	'152515514' => 'ôåàø',
	'154015514' => 'ôðé çáø',
	'154115514' => 'ôñâåú',
	'154415514' => 'ôöàéì',
	'154515514' => 'ôöàì',
	'156315514' => 'öåáä',
	'157015514' => 'öåø äãñä',
	'157515514' => 'öåøéó',
	'157615514' => 'öåøéó à ç áîñê 59 ÷ ÷ 11082',
	'158115514' => 'öìôåï',
	'158315514' => 'öôà',
	'158415514' => 'öôä',
	'158715514' => 'öôøéøéí',
	'159115514' => 'öøòä ÷áåõ',
	'160215514' => '÷ãø',
	'160815514' => '÷åáéáà',
	'161515514' => '÷èðä',
	'161615514' => '÷éáéä',
	'162415514' => '÷ìéä',
	'163415514' => '÷øàåú áðé æéã',
	'163915514' => '÷øéú àøáò',
	'164815514' => '÷øéú éòøéí',
	'165315514' => '÷øéú òðáéí',
	'165915514' => 'øàîàììä',
	'166215514' => 'øàñ ëøëø',
	'166415514' => 'øàñ ÷ø÷ø',
	'166815514' => 'øàù öåøéí',
	'167715514' => 'øåâìéú',
	'168515514' => 'øåòé',
	'168915514' => 'øçìéí',
	'169115514' => 'øéçéä',
	'169715514' => 'øîåï',
	'169815514' => 'øîåðéí éùåá',
	'172015514' => 'øîú øæéàì',
	'172115514' => 'øîú øçì',
	'172615514' => 'øðúéñ',
	'174115514' => 'ùáåú øçì',
	'176715514' => 'ùãåú îéëä',
	'177515514' => 'ùåàáä',
	'178115514' => 'ùåîøåï',
	'178315514' => 'ùå÷áä',
	'178615514' => 'ùåøù',
	'179515514' => 'ùéåç',
	'179615514' => 'ùéåê',
	'179915514' => 'ùéìä',
	'180915514' => 'ùîòä',
	'183115514' => 'ùøéâéí',
	'184015514' => 'úåîø',
	'184115514' => 'úåøîåñ òéà',
	'185015514' => 'úì çéí',
	'187715514' => 'úòåæ',
	'187915514' => 'úôåç',
	'188315514' => 'ú÷åò',
	'188515514' => 'úøåí',
	'188715514' => 'úø÷åîéà'
	),
	'2' => array(
	'6112953' => 'àåø éäåãä',
	'6132953' => 'àåøðéú',
	'6232953' => 'àåøðéú éùåá',
	'6432953' => 'àæåø',
	'12532953' => 'àìòã',
	'13032953' => 'àì÷ðä',
	'15032953' => 'àôòì',
	'16132953' => 'àøéàì',
	'16332953' => 'àøðéú',
	'18632953' => 'áàøåú éöç÷',
	'19132953' => 'áãéà',
	'21132953' => 'áéú àáà',
	'25132953' => 'áéú çðï',
	'27032953' => 'áéú ðçîéä',
	'28732953' => 'áéú òøéó',
	'31832953' => 'áðé áø÷',
	'32432953' => 'áðé òèøåú',
	'35732953' => 'áø÷ï',
	'35832953' => 'áø÷ú',
	'36010034748' => 'áú éí',
	'38332953' => 'âáòú äùìåùä',
	'39232953' => 'âáòú ëç',
	'39632953' => 'âáòú ùîåàì',
	'39932953' => 'âáòúéí',
	'43532953' => 'âìâåìéä',
	'45132953' => 'âï øåä',
	'45232953' => 'âï ùåø÷',
	'45632953' => 'âðåú',
	'46032953' => 'âðé éäåãä',
	'46332953' => 'âðé ú÷åä',
	'48432953' => 'âú øîåï',
	'51632953' => 'ãéø àñúéà',
	'51732953' => 'ãéø áìåè',
	'57532953' => 'åéìäìîä',
	'61432953' => 'çâåø',
	'62342074' => 'çåìåï',
	'63732953' => 'çåøùéí',
	'64132953' => 'çèø',
	'65432953' => 'çîã',
	'69132953' => 'èéøú éäåãä',
	'72032953' => 'éäåã',
	'72832953' => 'éåòæø',
	'76832953' => 'éøçéá',
	'80532953' => 'ëôì çàøñ',
	'80632953' => 'ëôì çàøú',
	'81132953' => 'ëôø àæø',
	'81332953' => 'ëôø àìãé÷',
	'82132953' => 'ëôø áôèéñèéí',
	'82232953' => 'ëôø áøà',
	'85332953' => 'ëôø çáã',
	'86032953' => 'ëôø èøåîï',
	'88232953' => 'ëôø îòù',
	'89032953' => 'ëôø ñéø÷éï',
	'90232953' => 'ëôø ÷àñí',
	'92232953' => 'ëôø úôåç',
	'96032953' => 'îàãîà',
	'99532953' => 'îâùéîéí',
	'100032953' => 'îåãéòéí',
	'100632953' => 'îåðåñåï',
	'101732953' => 'îæåø',
	'102932953' => 'îçðä éùøàì',
	'107632953' => 'îñçä',
	'111132953' => 'îòù',
	'112932953' => 'î÷åä éùøàì',
	'113232953' => 'îøãä',
	'115732953' => 'îùîø äùáòä',
	'116432953' => 'îúï',
	'119032953' => 'ðåä àôøéí',
	'119632953' => 'ðåä éø÷',
	'119832953' => 'ðåä îåðåñåï',
	'120632953' => 'ðåôê',
	'124132953' => 'ðçìéí',
	'124632953' => 'ðçùåðéí',
	'124932953' => 'ðèòéí',
	'125132953' => 'ðèôéí',
	'125232953' => 'ðèôéí ÷øéú ðèôéí',
	'127732953' => 'ðéøéú',
	'130832953' => 'ñáéåï',
	'134432953' => 'ñøãà',
	'142732953' => 'òéðú',
	'143632953' => 'òìé æäá',
	'144932953' => 'òî÷ ìåã',
	'146732953' => 'òõ àôøéí',
	'152132953' => 'ôãåàì',
	'153732953' => 'ôìîçéí',
	'155732953' => 'ôúç ú÷åä',
	'158632953' => 'öôøéä',
	'162032953' => '÷éøàåï',
	'163532953' => '÷øàåú áðé çñï',
	'163832953' => '÷øéú àåðå',
	'165132953' => '÷øéú ðèôéí',
	'166632953' => 'øàù äòéï',
	'166932953' => 'øàùåï ìöéåï',
	'167032953' => 'øááä éùåá',
	'170532953' => 'øîú àôòì',
	'170632953' => 'øîú âï',
	'171332953' => 'øîú äùøåï',
	'171832953' => 'øîú ôð÷ñ',
	'172532953' => 'øðúéä',
	'175532953' => 'ùãä çîã',
	'177832953' => 'ùåäí',
	'182232953' => 'ùòøé ú÷åä',
	'183932953' => 'úåçìú',
	'184732953' => 'úì àáéá éôå'
	),
	'3' => array(
	'413238'=>'àáå ñðàï',
	'813238'=>'àáèìéåï',
	'913238'=>'àáéàì',
	'1013238'=>'àáéá îöôä',
	'1113238'=>'àáéáéí',
	'1413238'=>'àáéèì',
	'1713238'=>'àáéøéí',
	'1913238'=>'àáï éöç÷',
	'2013238'=>'àáï îðçí',
	'2313238'=>'àáðé àéúï',
	'2813238'=>'àâîåï',
	'3113238'=>'àãéøéí',
	'3313238'=>'àãîéú',
	'3613238'=>'àäìå',
	'3813238'=>'àåãí',
	'4013238'=>'àåí à úåú',
	'4113238'=>'àåí àì âðí',
	'4213238'=>'àåí àì ôçí',
	'4313238'=>'àåí àì ÷åèéó',
	'4413238'=>'àåí àì øçí',
	'4513238'=>'àåí àìúåú',
	'4713238'=>'àåîï',
	'4813238'=>'àåîõ',
	'5113238'=>'àåø äâðåæ',
	'5413238'=>'àåø ò÷éáà',
	'5713238'=>'àåøèì',
	'5813238'=>'àåøèì ÷éáåõ',
	'6313238'=>'àåùä',
	'6613238'=>'àçéäåã',
	'6713238'=>'àçéèåá',
	'7113238'=>'àéáèéï',
	'7313238'=>'àéëñàì',
	'7513238'=>'àéìåï',
	'7913238'=>'àéìðéä',
	'8113238'=>'àéìú äùçø',
	'8413238'=>'àëñàì',
	'8713238'=>'àì çîä',
	'8813238'=>'àì éàîåï',
	'8913238'=>'àì îëø',
	'9113238'=>'àì òì',
	'9313238'=>'àì øåí',
	'9513238'=>'àìáéãä',
	'9913238'=>'àìåîåú',
	'10113238'=>'àìåï äâìéì',
	'10213238'=>'àìåï äâìéì îåùá',
	'10513238'=>'àìåðä',
	'10613238'=>'àìåðé àáà',
	'10713238'=>'àìåðé äáùï',
	'10813238'=>'àìåðé éöç÷',
	'10913238'=>'àìåðéí',
	'11213238'=>'àìé òì',
	'11313238'=>'àìéëéï',
	'11413238'=>'àìéòã',
	'11613238'=>'àìéôìè',
	'11713238'=>'àìé÷éí',
	'11813238'=>'àìéùéá',
	'12213238'=>'àìîâåø',
	'12913238'=>'àì÷åù',
	'13113238'=>'àìøàé',
	'13313238'=>'àí àì ôçí',
	'13713238'=>'àîéøéí',
	'14013238'=>'àîðåï',
	'14113238'=>'àîõ',
	'14413238'=>'àðéòí',
	'14713238'=>'àòáìéï',
	'14813238'=>'àôé÷',
	'14913238'=>'àôé÷éí',
	'15113238'=>'àô÷',
	'15513238'=>'àøáì',
	'15713238'=>'àøâåá',
	'16213238'=>'àøðéí',
	'16713238'=>'àùãåú éò÷á àéçåã',
	'16813238'=>'àùãåú éò÷á îàåçã',
	'16913238'=>'àùçø',
	'17513238'=>'àùøú',
	'17813238'=>'áàæàøéä',
	'17913238'=>'áà÷ä àì âøáéä',
	'19213238'=>'áåñúï äâìéì',
	'19313238'=>'áåòéðä ðåâéãàú',
	'19413238'=>'áå÷òúä',
	'19813238'=>'áåø÷ä',
	'19913238'=>'áåø÷éï îøëæ âðéï',
	'20013238'=>'áæàøéä',
	'20313238'=>'áéàãä',
	'20413238'=>'áéàìé÷ ÷øéú áéàìé÷',
	'20513238'=>'áéòðä',
	'20613238'=>'áéø àì îëñåø',
	'20913238'=>'áéøéä',
	'21013238'=>'áéøðéú',
	'21513238'=>'áéú àåøï',
	'22113238'=>'áéú àìéòæø',
	'22313238'=>'áéú àìôà',
	'23213238'=>'áéú âï',
	'23713238'=>'áéú äìì',
	'23813238'=>'áéú äòî÷',
	'24013238'=>'áéú äùéèä',
	'24113238'=>'áéú æéã',
	'24313238'=>'áéú æøò',
	'25213238'=>'áéú çððéä',
	'25613238'=>'áéú éåñó',
	'26513238'=>'áéú ìçí äâìéìéú',
	'29113238'=>'áéú öáé',
	'29213238'=>'áéú ÷àã',
	'29513238'=>'áéú ÷ùú',
	'29913238'=>'áéú øéîåï',
	'30013238'=>'áéú ùàï',
	'30213238'=>'áéú ùòøéí',
	'31013238'=>'áëåøä',
	'31313238'=>'áìôåøéä',
	'31613238'=>'áï òîé',
	'32213238'=>'áðé éäåãä',
	'33213238'=>'áðéîéï ÷øéú áðéîéï',
	'33313238'=>'áðéîéðä',
	'33413238'=>'áñîú èáòåï',
	'33513238'=>'áòðä',
	'33813238'=>'áöú',
	'33913238'=>'á÷ä îòøáéú',
	'34213238'=>'á÷òú áéú ùàï',
	'34513238'=>'áø éåçàé',
	'34613238'=>'áø òí',
	'35013238'=>'áøèòä',
	'35413238'=>'áøòí',
	'35513238'=>'áø÷',
	'35613238'=>'áø÷àé',
	'36213238'=>'áú ùìîä',
	'36413238'=>'âàåìé úéîï',
	'37313238'=>'âáò',
	'37413238'=>'âáò ëøîì',
	'37813238'=>'âáòú àáðé',
	'38013238'=>'âáòú àìä',
	'38513238'=>'âáòú çáéáä',
	'38613238'=>'âáòú çéí îàåçã',
	'38813238'=>'âáòú çððéä',
	'38913238'=>'âáòú éåàá',
	'39313238'=>'âáòú ðéìé',
	'39413238'=>'âáòú òãä',
	'39513238'=>'âáòú òåæ',
	'40113238'=>'âáú',
	'40313238'=>'âãåú',
	'40513238'=>'âãéãä îëø',
	'40613238'=>'âãéù',
	'40713238'=>'âãòåðä',
	'41013238'=>'âåìéñ',
	'41113238'=>'âåìï',
	'41213238'=>'âåðï',
	'41313238'=>'âåøãéä',
	'41413238'=>'âåøï',
	'41513238'=>'âåù çìá',
	'41713238'=>'âæéú',
	'42313238'=>'âéìåï',
	'42413238'=>'âéì÷îåñ',
	'42713238'=>'âéðú',
	'42813238'=>'âéñø àì æø÷ä',
	'42913238'=>'âéúä',
	'43313238'=>'âìáåï',
	'43413238'=>'âìáåò',
	'44013238'=>'âìîä',
	'44113238'=>'âìòã',
	'44613238'=>'âï äùåîøåï',
	'44813238'=>'âï éàùéä',
	'45013238'=>'âï ðø',
	'45413238'=>'âï ùîåàì',
	'45513238'=>'âðåñø',
	'46413238'=>'âðéâø',
	'46613238'=>'âðéí',
	'46713238'=>'âðéï',
	'46913238'=>'âñø àì æø÷à',
	'47113238'=>'âòúåï',
	'47613238'=>'âøðåú äâìéì',
	'47713238'=>'âøòéï òìéä 08',
	'47813238'=>'âøòéï ú÷åä',
	'47913238'=>'âùåø',
	'48013238'=>'âùø',
	'48113238'=>'âùø äæéå',
	'48313238'=>'âú éàðåç',
	'48713238'=>'ãàìéú àì ëøîì',
	'48813238'=>'ãáåøä',
	'48913238'=>'ãáåøéä',
	'49113238'=>'ãáøú',
	'49213238'=>'ãâðéä à',
	'49313238'=>'ãâðéä á',
	'49613238'=>'ãåáá',
	'50113238'=>'ãåø',
	'50613238'=>'ãåùï',
	'50713238'=>'ãåúï',
	'50813238'=>'ãçé',
	'51013238'=>'ãéø àáå ãòéó',
	'51313238'=>'ãéø àì àñã',
	'51813238'=>'ãéø âæàìä',
	'52113238'=>'ãéø çðà',
	'52913238'=>'ãéùåï',
	'53013238'=>'ãìéä',
	'53113238'=>'ãìúåï',
	'53213238'=>'ãï',
	'53413238'=>'ãðåï',
	'53613238'=>'ãôðä',
	'53913238'=>'äàåï',
	'54013238'=>'äáåðéí',
	'54113238'=>'äâåùøéí',
	'54213238'=>'äâìáåò',
	'54313238'=>'äâìéì äòìéåï',
	'54413238'=>'äâìéì äúçúåï',
	'55013238'=>'äåùòéä',
	'55113238'=>'äæåøò',
	'55213238'=>'äæåøòéí',
	'55313238'=>'äçåúøéí',
	'55413238'=>'äéá àì áèéó',
	'55513238'=>'äéåâá',
	'55613238'=>'äéìä',
	'55713238'=>'äîòôéì',
	'55813238'=>'äñåììéí',
	'56513238'=>'äø îúú',
	'56713238'=>'äø ùæåø',
	'56913238'=>'äøãåó',
	'57213238'=>'äøøéú',
	'57413238'=>'åãé çîàñ',
	'57713238'=>'åøã äâìéì',
	'58113238'=>'æáàáãä',
	'58313238'=>'æáåìåï',
	'58413238'=>'æáéãàú',
	'58713238'=>'æåøò',
	'59313238'=>'æëøåï éò÷á',
	'59513238'=>'æìôä',
	'59813238'=>'æðâøéä',
	'60213238'=>'æøæéø',
	'60413238'=>'æøòéú',
	'61113238'=>'çáø',
	'61613238'=>'çâéøàú',
	'61713238'=>'çâìä',
	'61813238'=>'çã ðñ éùåá',
	'62013238'=>'çãøä',
	'62513238'=>'çåìúä',
	'62813238'=>'çåñï',
	'63013238'=>'çåó äëøîì',
	'63413238'=>'çå÷å÷',
	'63613238'=>'çåøôéù',
	'63813238'=>'çåøùú èì',
	'63913238'=>'çæåï',
	'64213238'=>'çéáú öéåï',
	'64313238'=>'çéìó',
	'64413238'=>'çéí ÷øéú çéí',
	'64513238'=>'çéððéú',
	'64613238'=>'çéôä',
	'64913238'=>'çéøáú éîä',
	'65013238'=>'çìåõ',
	'65513238'=>'çîãéä',
	'65913238'=>'çðéúä',
	'66013238'=>'çðúåï',
	'66113238'=>'çñôéï',
	'66313238'=>'çôöé áä',
	'66713238'=>'çöåø äâìéìéú',
	'66813238'=>'çöøåú éñó',
	'67013238'=>'çøá ìàú',
	'67313238'=>'çøåùú ÷øéú çøåùú',
	'67513238'=>'çøéù',
	'67713238'=>'çøîù',
	'67813238'=>'çøôéù',
	'67913238'=>'çøùéí',
	'68113238'=>'èáçä',
	'68213238'=>'èáòåï ÷øéú èáòåï',
	'68313238'=>'èáøéä',
	'68413238'=>'èåáà æðâøéä',
	'68513238'=>'èåáàñ',
	'68713238'=>'èåøòàï',
	'69013238'=>'èéøú äëøîì',
	'69213238'=>'èéøú öáé',
	'69313238'=>'èì àì',
	'69413238'=>'èì òéøåï',
	'69913238'=>'èîåï',
	'70013238'=>'èîøä',
	'70213238'=>'èôçåú',
	'70313238'=>'éàîåï',
	'70413238'=>'éàðåç',
	'70513238'=>'éàðåç âú',
	'71013238'=>'éáðéàì',
	'71113238'=>'éâåø',
	'72313238'=>'éåáì',
	'72413238'=>'éåáìéí',
	'72513238'=>'éåãôú',
	'72613238'=>'éåðúï',
	'73013238'=>'éæøòàì',
	'73213238'=>'éçã îçðä éáåø',
	'73313238'=>'éçé òí',
	'73413238'=>'éçéòí',
	'73913238'=>'éí ÷øéú éí',
	'74313238'=>'éñåã äîòìä',
	'74613238'=>'éñòåø',
	'74713238'=>'éòáã',
	'74813238'=>'éòã',
	'74913238'=>'éòì',
	'75213238'=>'éòøä',
	'75413238'=>'éôéò',
	'75613238'=>'éôòú',
	'75713238'=>'éôúç',
	'76213238'=>'é÷ðòí',
	'76313238'=>'é÷ðòí òéìéú',
	'76413238'=>'éøàåï',
	'76513238'=>'éøãðä',
	'77013238'=>'éøëà',
	'77713238'=>'ëàáåì',
	'77813238'=>'ëàåëá',
	'78013238'=>'ëáøé',
	'78113238'=>'ëãåøé',
	'78213238'=>'ëãéí',
	'78813238'=>'ëåøæéí',
	'78913238'=>'ëçì',
	'79113238'=>'ëéñøà',
	'79213238'=>'ëéùåø',
	'79313238'=>'ëìéì',
	'79413238'=>'ëìðéú',
	'79613238'=>'ëîåï',
	'79813238'=>'ëðó',
	'79913238'=>'ëðøú îåùáä',
	'80013238'=>'ëðøú ÷áåöä',
	'80313238'=>'ëñøà ñîéò',
	'80413238'=>'ëòáéä',
	'81613238'=>'ëôø áéàìé÷',
	'81813238'=>'ëôø áìåí',
	'82313238'=>'ëôø áøåê',
	'82613238'=>'ëôø âãòåï',
	'82813238'=>'ëôø âéðú',
	'82913238'=>'ëôø âìéí',
	'83013238'=>'ëôø âìé÷ñåï',
	'83113238'=>'ëôø âìòãé',
	'83313238'=>'ëôø ãàï',
	'83413238'=>'ëôø ãï',
	'83713238'=>'ëôø äçåøù',
	'83813238'=>'ëôø äîëáé',
	'84013238'=>'ëôø äðåòø ãúé',
	'84113238'=>'ëôø äðåòø îàéø ùôéä',
	'84213238'=>'ëôø äðùéà',
	'84413238'=>'ëôø äøàä',
	'84813238'=>'ëôø åøãéí',
	'85113238'=>'ëôø æéúéí',
	'85413238'=>'ëôø çâàâøä',
	'85513238'=>'ëôø çéèéí',
	'85713238'=>'ëôø çððéä',
	'85813238'=>'ëôø çñéãéí',
	'85913238'=>'ëôø çøåá',
	'86113238'=>'ëôø éàñéó',
	'86313238'=>'ëôø éäåùò',
	'86413238'=>'ëôø éåáì',
	'86613238'=>'ëôø éçæ÷àì',
	'86813238'=>'ëôø ëîà',
	'86913238'=>'ëôø ëðà',
	'87713238'=>'ëôø îðãà',
	'87913238'=>'ëôø îñòãä',
	'88013238'=>'ëôø îñø',
	'88113238'=>'ëôø îñøé÷',
	'88413238'=>'ëôø îø÷ä',
	'88713238'=>'ëôø ñàìã',
	'89113238'=>'ëôø ñîéò',
	'89213238'=>'ëôø ñòãéä',
	'89313238'=>'ëôø òáåãä',
	'89813238'=>'ëôø ôéìãìôéä',
	'89913238'=>'ëôø ôéðñ',
	'90013238'=>'ëôø öáé ñéèøéï',
	'90413238'=>'ëôø ÷åã',
	'90513238'=>'ëôø ÷éù',
	'90713238'=>'ëôø ÷øò',
	'90913238'=>'ëôø øåôéï',
	'91113238'=>'ëôø øéçàðéä',
	'91313238'=>'ëôø øîä',
	'91413238'=>'ëôø øòé',
	'91613238'=>'ëôø ùáìé',
	'91713238'=>'ëôø ùîàé',
	'92013238'=>'ëôø úáåø',
	'92313238'=>'ëôø ú÷åä',
	'92413238'=>'ëøé ãùà',
	'92513238'=>'ëøëåí',
	'92613238'=>'ëøëåø',
	'92713238'=>'ëøëí',
	'92813238'=>'ëøí áï æîøä',
	'93013238'=>'ëøí îäøéì',
	'93113238'=>'ëøí îäøì',
	'93513238'=>'ëøîéàì',
	'94013238'=>'ìáéà',
	'94113238'=>'ìáðéí',
	'94313238'=>'ìäáåú äáùï',
	'94413238'=>'ìäáåú çáéáä',
	'94913238'=>'ìåçîé äâéèàåú',
	'95013238'=>'ìåèí',
	'95413238'=>'ìéîï',
	'95613238'=>'ìîåùá úòðê',
	'95813238'=>'ìôéãåú',
	'96113238'=>'îàåø',
	'96313238'=>'îàéø ùôéä',
	'96613238'=>'îáåà ãåúï',
	'96813238'=>'îáåà çîä',
	'97113238'=>'îáåàåú äçøîåï',
	'97813238'=>'îâàø',
	'97913238'=>'îâã',
	'98013238'=>'îâã àì ëøåí',
	'98213238'=>'îâãéí',
	'98313238'=>'îâãì',
	'98413238'=>'îâãì äòî÷',
	'98613238'=>'îâãì ùîñ',
	'98713238'=>'îâãì úôï',
	'99013238'=>'îâéãå',
	'99213238'=>'îâì',
	'99413238'=>'îâï ùàåì',
	'99613238'=>'îãøê òåæ',
	'99913238'=>'îåâéø',
	'100313238'=>'îåëéí',
	'100513238'=>'îåìãú',
	'100713238'=>'îåñîåñ',
	'101013238'=>'îåö÷éï ÷øéú îåö÷éï',
	'101113238'=>'îå÷éáìä',
	'101313238'=>'îåøï',
	'101413238'=>'îåøùú',
	'101513238'=>'îåùéøôä',
	'101913238'=>'îæøò',
	'102013238'=>'îæøòä',
	'102513238'=>'îçåìä',
	'102813238'=>'îçðä éáåø',
	'103313238'=>'îçðéí',
	'103513238'=>'îèä àùø',
	'103813238'=>'îèåìä',
	'104013238'=>'îé òîé',
	'104113238'=>'îé òîé á',
	'104213238'=>'îéèá',
	'104313238'=>'îéñø',
	'104413238'=>'îéöø',
	'104513238'=>'îéøá',
	'104613238'=>'îéøåï',
	'104913238'=>'îéúìåï',
	'105413238'=>'îëîðéí',
	'105713238'=>'îëø',
	'105813238'=>'îìàä',
	'106113238'=>'îìëéä',
	'106213238'=>'îìëéùåò',
	'106313238'=>'îðãà ëôø',
	'106513238'=>'îðåó',
	'106713238'=>'îðåú',
	'106813238'=>'îðåú éùåá',
	'106913238'=>'îðçîéä',
	'107113238'=>'îðøä',
	'107213238'=>'îðùä',
	'107313238'=>'îðùéú',
	'107413238'=>'îñã',
	'107513238'=>'îñãä',
	'107713238'=>'îñéìåú',
	'108013238'=>'îñìéä',
	'108113238'=>'îñòãä',
	'108313238'=>'îòàåéä',
	'108613238'=>'îòâï',
	'108713238'=>'îòâï îéëàì',
	'108813238'=>'îòåæ çéí',
	'109113238'=>'îòåðä',
	'109213238'=>'îòåó',
	'109313238'=>'îòéìéà',
	'109413238'=>'îòéï áøåê',
	'109513238'=>'îòéï öáé',
	'109813238'=>'îòìä âìáåò',
	'109913238'=>'îòìä âîìà',
	'110113238'=>'îòìä éåñó',
	'110513238'=>'îòìä öáéä',
	'110713238'=>'îòìåú úøùéçà',
	'110913238'=>'îòðéú',
	'111013238'=>'îòø',
	'111713238'=>'îöåáä',
	'112013238'=>'îöîõ',
	'112113238'=>'îöôä',
	'112213238'=>'îöôä àáéá',
	'112413238'=>'îöôä îúú',
	'112513238'=>'îöôä ðèåôä',
	'112813238'=>'îöø',
	'113013238'=>'î÷åøä',
	'113113238'=>'îøâìéåú',
	'113313238'=>'îøåí âåìï',
	'113413238'=>'îøåí äâìéì',
	'113513238'=>'îøçáéä',
	'113713238'=>'îøëæ äâìéì',
	'114213238'=>'îøø',
	'114413238'=>'îùâá',
	'114613238'=>'îùâá òí',
	'114713238'=>'îùäã',
	'115413238'=>'îùîø äéøãï',
	'115613238'=>'îùîø äòî÷',
	'115813238'=>'îùîø äùìåùä',
	'116013238'=>'îùîøåú',
	'116313238'=>'îù÷ éâåø',
	'116513238'=>'îúú',
	'116713238'=>'ðàåú âåìï',
	'116913238'=>'ðàåú îøãëé',
	'117113238'=>'ðàòåøä',
	'117413238'=>'ðáé éåùò',
	'117713238'=>'ðâãàú',
	'118013238'=>'ðäìì',
	'118113238'=>'ðäøéä',
	'118213238'=>'ðåá',
	'118513238'=>'ðåä àáåú',
	'118613238'=>'ðåä àåø',
	'118713238'=>'ðåä àèéá',
	'118913238'=>'ðåä àéúï',
	'119413238'=>'ðåä éí',
	'120513238'=>'ðåôéú',
	'121613238'=>'ðçì àùáì',
	'122413238'=>'ðçì ëãéí',
	'122713238'=>'ðçì ðîøåã',
	'123013238'=>'ðçì òéøéú',
	'123113238'=>'ðçì òöîåï',
	'123213238'=>'ðçì öáòåï ÷éáåõ',
	'123413238'=>'ðçì ÷ìò',
	'123513238'=>'ðçì øåúí',
	'123813238'=>'ðçìàåú',
	'124313238'=>'ðçó',
	'124413238'=>'ðçùåìéí',
	'124713238'=>'ðèåòä',
	'124813238'=>'ðèåø',
	'125413238'=>'ðéï',
	'126513238'=>'ðéø ãåã',
	'126713238'=>'ðéø éôä',
	'127313238'=>'ðéø òöéåï',
	'128013238'=>'ðñ òîéí',
	'128913238'=>'ðòîï',
	'129513238'=>'ðöøú',
	'129613238'=>'ðöøú òéìéú',
	'129713238'=>'ðùø',
	'130113238'=>'ðúéá äùéøä',
	'130413238'=>'ñàâåø',
	'130713238'=>'ñàñà',
	'131213238'=>'ñåàòã',
	'131413238'=>'ñåìí',
	'131513238'=>'ñåìí öåø',
	'131913238'=>'ñéìú à ãäø',
	'132013238'=>'ñéìú àãäø',
	'132113238'=>'ñéìú àçøúéä',
	'132213238'=>'ñéìú àì çàøúéä',
	'132313238'=>'ñéøéñ',
	'132413238'=>'ñëðéï',
	'132613238'=>'ñìîä',
	'133013238'=>'ñîãø',
	'133213238'=>'ñîéò ëñøà',
	'133513238'=>'ñðãìà',
	'134013238'=>'ñòø',
	'134313238'=>'ñôñåôä',
	'134813238'=>'òàðéï',
	'134913238'=>'òàøä',
	'135013238'=>'òáãåï',
	'135313238'=>'òáøåï',
	'135513238'=>'òâéä',
	'135613238'=>'òâø',
	'135713238'=>'òãé',
	'136213238'=>'òåæéø',
	'136613238'=>'òåñôéà',
	'136713238'=>'òåôø',
	'138213238'=>'òéìáåï',
	'138313238'=>'òéìåè',
	'138413238'=>'òéï àáøàäéí',
	'138513238'=>'òéï àéìä',
	'138613238'=>'òéï àì àñã',
	'138713238'=>'òéï àì ñäìä',
	'138813238'=>'òéï âá',
	'139013238'=>'òéï ãåø',
	'139213238'=>'òéï äåã',
	'139313238'=>'òéï äçåøù',
	'139413238'=>'òéï äîôøõ',
	'139513238'=>'òéï äðöéá',
	'139713238'=>'òéï äòî÷',
	'139813238'=>'òéï äùåôè',
	'140113238'=>'òéï æéåï',
	'140313238'=>'òéï çøåã àéçåã',
	'140413238'=>'òéï çøåã îàåçã',
	'140713238'=>'òéï éò÷á',
	'140813238'=>'òéï ëîåðéí',
	'140913238'=>'òéï ëøîì',
	'141013238'=>'òéï îàäì',
	'141213238'=>'òéï òéøåï',
	'141713238'=>'òéï ÷ðéà',
	'141913238'=>'òéï ùîø',
	'142013238'=>'òéï ùøä',
	'142813238'=>'òéñôéà',
	'143013238'=>'òéøåï',
	'143113238'=>'òëáøä',
	'143213238'=>'òëå',
	'143713238'=>'òìîä',
	'143913238'=>'òîå÷ä',
	'144213238'=>'òîéòã',
	'144313238'=>'òîé÷í',
	'144413238'=>'òîéø',
	'144613238'=>'òî÷ äéøãï',
	'144713238'=>'òî÷ çôø',
	'144813238'=>'òî÷ éæøòàì îåòöä àæåøéú',
	'145013238'=>'òî÷à',
	'145113238'=>'òî÷ä',
	'145713238'=>'òðæä',
	'146313238'=>'òñôéà',
	'146413238'=>'òôåìä',
	'146913238'=>'òöîåï',
	'147113238'=>'ò÷àáä',
	'147513238'=>'òøàáä',
	'147613238'=>'òøàîùä',
	'147713238'=>'òøá àæåðø',
	'147813238'=>'òøá àì âðàãé',
	'147913238'=>'òøá àì äéá',
	'148013238'=>'òøá àì åäá',
	'148113238'=>'òøá àì æáéãàú',
	'148213238'=>'òøá àì çìó',
	'148313238'=>'òøá àì èåàôøä',
	'148413238'=>'òøá àì ëäðàáä',
	'148513238'=>'òøá àì ëòáéä',
	'148613238'=>'òøá àì îåøéñàú',
	'148713238'=>'òøá àì ðâãøú',
	'148813238'=>'òøá àì ñîðéä',
	'148913238'=>'òøá àì òéàãàú',
	'149013238'=>'òøá àì òéñàú',
	'149113238'=>'òøá àì òîøéä',
	'149213238'=>'òøá àì ôåàæ',
	'149313238'=>'òøá âæàìéï',
	'149413238'=>'òøá âéàîéñ',
	'149513238'=>'òøá âøéôàú',
	'149613238'=>'òøá çâàâøú',
	'149713238'=>'òøá çâéøàú ãîéãä',
	'149813238'=>'òøá çâéøàú åæäøä',
	'149913238'=>'òøá çâéøú èéø àì î÷ñåø',
	'150013238'=>'òøá çåàìã',
	'150113238'=>'òøá èáòåï',
	'150213238'=>'òøá îæéøéá',
	'150313238'=>'òøá ñòãéä',
	'151113238'=>'òøòøä',
	'151213238'=>'òø÷ä',
	'151513238'=>'òúìéú',
	'151813238'=>'ôàøòä',
	'152713238'=>'ôåøéãñ',
	'152813238'=>'ôåøéä',
	'152913238'=>'ôåøéä ðåä òåáã',
	'153013238'=>'ôåøéä òéìéú',
	'153213238'=>'ôçîä',
	'153413238'=>'ôé ðø',
	'153613238'=>'ôìê',
	'153813238'=>'ôðã÷åîéà',
	'153913238'=>'ôðã÷åîéä',
	'154213238'=>'ôñåèä',
	'154613238'=>'ô÷åòä',
	'154713238'=>'ô÷éòéï',
	'154813238'=>'ô÷éòéï äçãùä',
	'154913238'=>'ôøãéñ',
	'155013238'=>'ôøãñ çðä ëøëåø',
	'155213238'=>'ôøåã',
	'155313238'=>'ôøæåï',
	'156013238'=>'öàðåø',
	'156113238'=>'öáéä ÷éáåõ',
	'156213238'=>'öáòåï',
	'157413238'=>'öåøéàì',
	'157713238'=>'öåøéú',
	'158213238'=>'öðãìä',
	'158513238'=>'öôåøé',
	'158813238'=>'öôú',
	'159013238'=>'öøåôä',
	'159213238'=>'÷áàèéä',
	'160113238'=>'÷ãîú öáé',
	'160413238'=>'÷ãøéí',
	'160613238'=>'÷ãù ðôúìé',
	'161213238'=>'÷åøðéú',
	'161713238'=>'÷éãø',
	'161813238'=>'÷éñøé',
	'161913238'=>'÷éñøéä',
	'162213238'=>'÷éùåï',
	'162613238'=>'÷ìò',
	'162913238'=>'÷öéø',
	'163013238'=>'÷öéø çøéù',
	'163113238'=>'÷öéø éùåá',
	'163313238'=>'÷öøéï',
	'164013238'=>'÷øéú àúà',
	'164113238'=>'÷øéú áéàìé÷',
	'164213238'=>'÷øéú áðéîéï',
	'164413238'=>'÷øéú çéí',
	'164513238'=>'÷øéú çøåùú',
	'164613238'=>'÷øéú èáòåï',
	'164713238'=>'÷øéú éí',
	'164913238'=>'÷øéú îåö÷éï',
	'165513238'=>'÷øéú ùîåðä',
	'165713238'=>'÷ùú',
	'165813238'=>'øàáà',
	'166013238'=>'øàîä',
	'166313238'=>'øàñ òìé',
	'166513238'=>'øàù äð÷øä',
	'166713238'=>'øàù ôéðä',
	'167313238'=>'øáéã',
	'167413238'=>'øâáä',
	'167513238'=>'øâáéí',
	'168013238'=>'øåéä',
	'168213238'=>'øåîðàä',
	'168313238'=>'øåîðä',
	'168413238'=>'øåîú äéá',
	'168613238'=>'øæø',
	'168713238'=>'øçåá',
	'169013238'=>'øéçàðéä',
	'169213238'=>'øéçï',
	'169313238'=>'øéðä',
	'169413238'=>'øëñéí',
	'169513238'=>'øí àåï',
	'169613238'=>'øîä',
	'169913238'=>'øîåú',
	'170213238'=>'øîåú îðùä',
	'170313238'=>'øîåú ðôúìé',
	'170713238'=>'øîú ãåã',
	'170813238'=>'øîú äâåìï',
	'171213238'=>'øîú äùåôè',
	'171513238'=>'øîú éåçðï',
	'171613238'=>'øîú éùé',
	'171713238'=>'øîú îâùéîéí',
	'171913238'=>'øîú öáé',
	'173213238'=>'ø÷ôú',
	'173413238'=>'øùôéí',
	'173713238'=>'ùàø',
	'173813238'=>'ùàø éùåá',
	'174213238'=>'ùáé öéåï',
	'174413238'=>'ùáìé',
	'174613238'=>'ùâá',
	'174913238'=>'ùãä àéìï',
	'175013238'=>'ùãä àìéäå',
	'175113238'=>'ùãä àìéòæø',
	'175713238'=>'ùãä éò÷á',
	'175813238'=>'ùãä éöç÷',
	'176013238'=>'ùãä ðçåí',
	'176113238'=>'ùãä ðçîéä',
	'176613238'=>'ùãåú éí',
	'177013238'=>'ùãé úøåîåú',
	'177213238'=>'ùãîåú ãáåøä',
	'177313238'=>'ùãîåú îçåìä',
	'178013238'=>'ùåîøä',
	'178713238'=>'ùåøùéí',
	'178913238'=>'ùæåø',
	'179813238'=>'ùéç ãðåï',
	'180213238'=>'ùëðéä',
	'180413238'=>'ùìåçåú',
	'180513238'=>'ùìåîé',
	'180713238'=>'ùîåðä ÷øéú ùîåðä',
	'180813238'=>'ùîéø',
	'181013238'=>'ùîøú',
	'181213238'=>'ùðéø',
	'181313238'=>'ùòá',
	'181413238'=>'ùòì',
	'181713238'=>'ùòø äâåìï',
	'181913238'=>'ùòø äòî÷éí',
	'182113238'=>'ùòø îðùä',
	'182513238'=>'ùôø',
	'182613238'=>'ùôøòí',
	'182713238'=>'ù÷ã',
	'183013238'=>'ùøåðä',
	'183213238'=>'ùøéã',
	'183413238'=>'ùúåìä',
	'183813238'=>'úåáì',
	'184313238'=>'úéàñéø',
	'184913238'=>'úì çé',
	'185113238'=>'úì çðï',
	'185213238'=>'úì éåñó',
	'185513238'=>'úì òãùéí',
	'185713238'=>'úì ÷öéø',
	'185913238'=>'úì úàåîéí',
	'186313238'=>'úìîé àìòæø',
	'187413238'=>'úîøä',
	'187513238'=>'úîøú',
	'187813238'=>'úòðê',
	'188013238'=>'úôï',
	'188613238'=>'úøöä',
	'188813238'=>'úøùéçà'
	),
	'4' => array(
	'13237'=>'àáà äìì',
	'53237'=>'àáå ñøéçàï éùåá áãåé',
	'123237'=>'àáéâãåø',
	'223237'=>'àáï ùîåàì',
	'303237'=>'àãåøä',
	'393237'=>'àåäã',
	'503237'=>'àåô÷éí',
	'523237'=>'àåø äðø',
	'563237'=>'àåøåú',
	'593237'=>'àåøéàì',
	'603237'=>'àåøéí',
	'653237'=>'àçåæí',
	'683237'=>'àçéñîê',
	'693237'=>'àçéòæø',
	'703237'=>'àèøù',
	'763237'=>'àéìåú',
	'773237'=>'àéìåú îåòöä àæåøéú',
	'803237'=>'àéìú',
	'833237'=>'àéúï',
	'973237'=>'àìåîä',
	'983237'=>'àìåîä éùåá',
	'1113237'=>'àìé ñéðé',
	'1153237'=>'àìéôæ',
	'1233237'=>'àìîä éùåá',
	'1343237'=>'àîàåñ',
	'1363237'=>'àîåðéí',
	'1393237'=>'àîéúé',
	'1423237'=>'àîöéä',
	'1453237'=>'àñã',
	'1523237'=>'àô÷éí',
	'1593237'=>'àøæ',
	'1653237'=>'àùáåì',
	'1662094'=>'àùãåã',
	'1703237'=>'àùëåì',
	'1713237'=>'àùëåìåú',
	'1723237'=>'àùì äðùéà',
	'1733237'=>'àùìéí',
	'1743237'=>'àù÷ìåï',
	'1823237'=>'áàø èåáéä',
	'1833237'=>'áàø éò÷á',
	'1843237'=>'áàø öåôø',
	'1853237'=>'áàø ùáò',
	'1883237'=>'áàøé',
	'1903237'=>'áãåìç',
	'2023237'=>'áèçä',
	'2223237'=>'áéú àìòæøé',
	'2263237'=>'áéú àøéä',
	'2293237'=>'áéú âåáøéï',
	'2313237'=>'áéú âîìéàì',
	'2353237'=>'áéú äâãé',
	'2443237'=>'áéú çàðåï',
	'2473237'=>'áéú çì÷éä',
	'2483237'=>'áéú çðåï',
	'2543237'=>'áéú çùîåðàé',
	'2623237'=>'áéú ìàäéä',
	'2633237'=>'áéú ìäéä',
	'2713237'=>'áéú ðéø',
	'2793237'=>'áéú òåáã',
	'2803237'=>'áéú òåæéàì',
	'2853237'=>'áéú òæøà',
	'2943237'=>'áéú ÷îä',
	'2963237'=>'áéú øáï',
	'3033237'=>'áéú ù÷îä',
	'3143237'=>'áï æëàé',
	'3153237'=>'áï ðåï îåùá à ç 80',
	'3173237'=>'áï ùîï',
	'3193237'=>'áðé ãøåí',
	'3253237'=>'áðé òéù',
	'3263237'=>'áðé òöîåï',
	'3293237'=>'áðé øàí',
	'3303237'=>'áðé ùîòåï',
	'3313237'=>'áðéä',
	'3373237'=>'áöøåï',
	'3403237'=>'á÷åò',
	'3483237'=>'áøåø çéì',
	'3493237'=>'áøåù',
	'3523237'=>'áøëéä',
	'3533237'=>'áøðø',
	'3673237'=>'âàìéä',
	'3693237'=>'âáàìéà',
	'3703237'=>'âáåìåú',
	'3713237'=>'âáéí',
	'3723237'=>'âáìéä',
	'3753237'=>'âáòåìéí',
	'3793237'=>'âáòú àåøðéí',
	'3823237'=>'âáòú áøðø',
	'3983237'=>'âáòúé',
	'4003237'=>'âáøòí',
	'4023237'=>'âáúåï',
	'4043237'=>'âãéã',
	'4083237'=>'âãøä',
	'4093237'=>'âãøåú',
	'4183237'=>'âæø',
	'4193237'=>'âæø îåòöä àæåøéú',
	'4203237'=>'âéàä',
	'4253237'=>'âéìú',
	'4313237'=>'âì ùìîä',
	'4323237'=>'âìàåï',
	'4433237'=>'âîæå',
	'4443237'=>'âï àåø',
	'4453237'=>'âï äãøåí',
	'4493237'=>'âï éáðä',
	'4533237'=>'âï ùìîä',
	'4583237'=>'âðé äãø',
	'4593237'=>'âðé èì îåùá',
	'4613237'=>'âðé éåçðï',
	'4683237'=>'âðúåï',
	'4723237'=>'âôï',
	'4753237'=>'âøåôéú',
	'4823237'=>'âú',
	'4903237'=>'ãáéøä',
	'4943237'=>'ãâðéí',
	'4973237'=>'ãåâéú',
	'4983237'=>'ãåçï',
	'5053237'=>'ãåøåú',
	'5093237'=>'ãéîåðä',
	'5143237'=>'ãéø àì áìç',
	'5373237'=>'ã÷ì',
	'5493237'=>'äåãéä',
	'5663237'=>'äø òîùà',
	'5793237'=>'åøãåï',
	'5823237'=>'æáãéàì',
	'5853237'=>'æäøåï',
	'5863237'=>'æåäø',
	'5883237'=>'æé÷éí',
	'5913237'=>'æéúï',
	'5923237'=>'æëø ãá',
	'5973237'=>'æîøú',
	'6013237'=>'æøåòä',
	'6033237'=>'æøçéä',
	'6053237'=>'çàï éåðñ',
	'6073237'=>'çáì àéìåú',
	'6083237'=>'çáì éáðä',
	'6193237'=>'çãéã',
	'6223237'=>'çåìãä',
	'6243237'=>'çåìéú',
	'6293237'=>'çåó àù÷ìåï',
	'6323237'=>'çåó òæä',
	'6353237'=>'çåøä',
	'6403237'=>'çæåï éçæ÷àì',
	'6523237'=>'çìîéù',
	'6533237'=>'çìõ',
	'6623237'=>'çôõ çéí',
	'6643237'=>'çöá',
	'6653237'=>'çöáä',
	'6663237'=>'çöåø',
	'6693237'=>'çöøéí',
	'6803237'=>'çùîåðàéí',
	'6953237'=>'èì ùçø',
	'6973237'=>'èììéí',
	'7013237'=>'èðà',
	'7073237'=>'éáåì',
	'7083237'=>'éáðä',
	'7093237'=>'éáðä ÷áåõ',
	'7123237'=>'éâì',
	'7133237'=>'éã áðéîéï',
	'7163237'=>'éã îøãëé',
	'7173237'=>'éã ðúï',
	'7183237'=>'éã øîáí',
	'7213237'=>'éäì',
	'7223237'=>'éåàá',
	'7273237'=>'éåñôéä',
	'7293237'=>'éåùéáéä',
	'7313237'=>'éæøòí',
	'7363237'=>'éèáúä',
	'7383237'=>'éëéðé',
	'7423237'=>'éðåï',
	'7443237'=>'éñåãåú',
	'7453237'=>'éñåãåú äãøåí',
	'7503237'=>'éòìåï',
	'7593237'=>'éöéõ',
	'7663237'=>'éøåçí',
	'7723237'=>'éùò',
	'7743237'=>'éùøù',
	'7753237'=>'éúã',
	'7763237'=>'éúéø',
	'7873237'=>'ëåëá îéëàì',
	'7903237'=>'ëéñåôéí',
	'7953237'=>'ëîäéï',
	'7973237'=>'ëðåú',
	'8013237'=>'ëñéôä',
	'8073237'=>'ëôø àáéá',
	'8093237'=>'ëôø àäøï',
	'8123237'=>'ëôø àçéí',
	'8143237'=>'ëôø àìéäå',
	'8153237'=>'ëôø àøâðèéðä',
	'8173237'=>'ëôø áéìå',
	'8193237'=>'ëôø áï ðåï',
	'8253237'=>'ëôø âáéøåì',
	'8273237'=>'ëôø âåàøéù',
	'8353237'=>'ëôø ãðéàì',
	'8363237'=>'ëôø ãøåí',
	'8393237'=>'ëôø äðâéã',
	'8453237'=>'ëôø äøéó',
	'8473237'=>'ëôø åøáåøâ',
	'8753237'=>'ëôø îéîåï',
	'8783237'=>'ëôø îðçí',
	'8833237'=>'ëôø îøãëé',
	'8893237'=>'ëôø ñéìáø',
	'8953237'=>'ëôø òæä',
	'9083237'=>'ëôø øäè',
	'9103237'=>'ëôø øåú',
	'9153237'=>'ëôø øôàì',
	'9183237'=>'ëôø ùîåàì',
	'9293237'=>'ëøí éáðä',
	'9323237'=>'ëøí ùìåí',
	'9333237'=>'ëøîé éåñó',
	'9363237'=>'ëøîéä',
	'9373237'=>'ëøîéí',
	'9423237'=>'ìäá',
	'9453237'=>'ìäáéí',
	'9473237'=>'ìåã',
	'9513237'=>'ìåèï',
	'9533237'=>'ìéáðä',
	'9553237'=>'ìëéù',
	'9573237'=>'ìôéã',
	'9593237'=>'ì÷éä',
	'9623237'=>'îàåø îåãéòéï',
	'9673237'=>'îáåà çåøåï',
	'9693237'=>'îáåà îåãéòéí',
	'9703237'=>'îáåà îåãéòéï',
	'9723237'=>'îáåòéí',
	'9733237'=>'îáèçéí',
	'9743237'=>'îá÷éòéí',
	'9773237'=>'îâàæé',
	'9913237'=>'îâéìåú',
	'9933237'=>'îâï',
	'9973237'=>'îãøùú áï âåøéåï',
	'10013237'=>'îåãéòéï',
	'10023237'=>'îåãéòéï òéìéú',
	'10123237'=>'îåøâ éùåá',
	'10183237'=>'îæëøú áúéä',
	'10263237'=>'îçðä áìãã',
	'10303237'=>'îçðä éúéø',
	'10323237'=>'îçðä ùèéí',
	'10483237'=>'îéùø',
	'10503237'=>'îéúø',
	'10513237'=>'îëáéí',
	'10593237'=>'îìàëé ÷øéú îìàëé',
	'10603237'=>'îìéìåú',
	'10643237'=>'îðåçä',
	'10663237'=>'îðåøä',
	'10703237'=>'îðéï',
	'10793237'=>'îñìåì',
	'10823237'=>'îñòåãï àì òæàæîä',
	'10853237'=>'îòâìéí',
	'11083237'=>'îòðé àáå çàîã',
	'11123237'=>'îôìñéí',
	'11143237'=>'îöàáç',
	'11153237'=>'îöãä',
	'11193237'=>'îöìéç',
	'11263237'=>'îöôä øîåï',
	'11363237'=>'îøçáéí',
	'11383237'=>'îøëæ ñôéø',
	'11393237'=>'îøëæ ñôéø ñôéø éùåá',
	'11403237'=>'îøëæ ùôéøà',
	'11413237'=>'îøëæ ùôéøä',
	'11433237'=>'îùàáé ùãä',
	'11453237'=>'îùâá ãá',
	'11493237'=>'îùåàåú éöç÷',
	'11503237'=>'îùåù',
	'11513237'=>'îùîéò ùìåí',
	'11523237'=>'îùîø àéìåï',
	'11533237'=>'îùîø ãåã',
	'11553237'=>'îùîø äðâá',
	'11623237'=>'îùòï',
	'11663237'=>'îúúéäå',
	'11683237'=>'ðàåú äëëø',
	'11703237'=>'ðàåú ÷ãåîéí',
	'11723237'=>'ðáèéí',
	'11763237'=>'ðâáä',
	'11783237'=>'ðâåäåú',
	'11793237'=>'ðäåøä',
	'11843237'=>'ðåâä',
	'11923237'=>'ðåä ã÷ìéí',
	'11933237'=>'ðåä çøéó',
	'11973237'=>'ðåä îáèç',
	'12003237'=>'ðåä öåó',
	'12023237'=>'ðåòí',
	'12033237'=>'ðåó àéìåï',
	'12123237'=>'ðçåùä',
	'12133237'=>'ðçì àáðú',
	'12153237'=>'ðçì àîéúé',
	'12183237'=>'ðçì áàø îìëä äàçæåú',
	'12213237'=>'ðçì èðà',
	'12233237'=>'ðçì éòìåï',
	'12263237'=>'ðçì ðçåùúï',
	'12283237'=>'ðçì òåæ',
	'12363237'=>'ðçì ùåø÷',
	'12373237'=>'ðçì ùèéí',
	'12393237'=>'ðçìä',
	'12403237'=>'ðçìéàì',
	'12453237'=>'ðçùåï',
	'12533237'=>'ðéìé',
	'12553237'=>'ðéñðéú',
	'12563237'=>'ðéöðä',
	'12573237'=>'ðéöðé ñéðé',
	'12593237'=>'ðéöðéí',
	'12603237'=>'ðéöðéí ëôø äðåòø',
	'12613237'=>'ðéöðéí ëôø äðåòø äöéåðé',
	'12633237'=>'ðéø áðéí',
	'12643237'=>'ðéø âìéí',
	'12663237'=>'ðéø çï',
	'12683237'=>'ðéø éöç÷',
	'12693237'=>'ðéø éùøàì',
	'12703237'=>'ðéø îùä',
	'12713237'=>'ðéø òåæ',
	'12723237'=>'ðéø òí',
	'12743237'=>'ðéø ò÷éáà',
	'12753237'=>'ðéø öáé',
	'12763237'=>'ðéøéí',
	'12813237'=>'ðñ öéåðä',
	'12843237'=>'ðòìä',
	'12863237'=>'ðòí',
	'12903237'=>'ðòï',
	'12923237'=>'ðöø çæðé',
	'12933237'=>'ðöø ñéøðé',
	'12943237'=>'ðöøéí',
	'13003237'=>'ðúéá äòùøä',
	'13023237'=>'ðúéáåú',
	'13103237'=>'ñâåìä',
	'13113237'=>'ñãåí',
	'13133237'=>'ñåëåú',
	'13173237'=>'ñåôä',
	'13333237'=>'ñîø',
	'13383237'=>'ñòã',
	'13423237'=>'ñôéø',
	'13463237'=>'ñúøéä',
	'13613237'=>'òåæä',
	'13643237'=>'òåîø',
	'13653237'=>'òåîøéí',
	'13683237'=>'òåöí',
	'13713237'=>'òæä',
	'13723237'=>'òæåæ',
	'13753237'=>'òæøéä',
	'13763237'=>'òæøé÷í',
	'13773237'=>'òæúà',
	'13783237'=>'òæúä',
	'13803237'=>'òèøú',
	'13813237'=>'òéãï',
	'13893237'=>'òéï âãé',
	'13913237'=>'òéï äáùåø',
	'13993237'=>'òéï äùìåùä',
	'14023237'=>'òéï çöáä',
	'14063237'=>'òéï éäá',
	'14153237'=>'òéï öåøéí',
	'14223237'=>'òéï úîø',
	'14263237'=>'òéðåú',
	'14293237'=>'òéø àåáåú',
	'14343237'=>'òìåîéí',
	'14403237'=>'òîé òåæ',
	'14523237'=>'òîø',
	'14533237'=>'òîùà',
	'14663237'=>'òôøéí',
	'14703237'=>'òöîåðä',
	'14733237'=>'ò÷øåï',
	'14743237'=>'ò÷øåï ÷øéú ò÷øåï',
	'15043237'=>'òøáä',
	'15063237'=>'òøã',
	'15083237'=>'òøåâåú',
	'15093237'=>'òøåòø',
	'15133237'=>'òùøú',
	'15173237'=>'ôàøï',
	'15193237'=>'ôàú ùãä',
	'15203237'=>'ôàú ùãä éùåá',
	'15223237'=>'ôãåéí',
	'15233237'=>'ôãéä',
	'15333237'=>'ôèéù',
	'15353237'=>'ôìåâåú',
	'15433237'=>'ôòîé úùæ',
	'15543237'=>'ôøéâï',
	'15583237'=>'ôúçéä',
	'15593237'=>'öàìéí',
	'15643237'=>'öåçø',
	'15673237'=>'öåôø',
	'15683237'=>'öå÷éí',
	'15933237'=>'÷áåò ëôø',
	'15943237'=>'÷áåöú éáðä',
	'15953237'=>'÷áåöú ùéìø',
	'15963237'=>'÷áéà',
	'16003237'=>'÷ãîä',
	'16033237'=>'÷ãøåï',
	'16053237'=>'÷ãù áøðò',
	'16073237'=>'÷äîéï',
	'16093237'=>'÷åîîéåú',
	'16133237'=>'÷èåøä',
	'16143237'=>'÷èéó',
	'16233237'=>'÷ìçéí',
	'16363237'=>'÷øàøä',
	'16433237'=>'÷øéú âú',
	'16503237'=>'÷øéú îìàëé',
	'16523237'=>'÷øéú ñôø',
	'16543237'=>'÷øéú ò÷øåï',
	'16713237'=>'øáãéí',
	'16723237'=>'øáéáéí',
	'16763237'=>'øäè',
	'16783237'=>'øåçä',
	'16793237'=>'øåçîä',
	'16883237'=>'øçåáåú',
	'17013237'=>'øîåú îàéø',
	'17043237'=>'øîìä',
	'17113237'=>'øîú äðâá',
	'17143237'=>'øîú çåáá',
	'17243237'=>'øðï',
	'17273237'=>'øòåú',
	'17283237'=>'øòéí',
	'17303237'=>'øôéç',
	'17313237'=>'øôéç éí',
	'17353237'=>'øúîéí ÷éáåõ',
	'17393237'=>'ùàøí à ùéê',
	'17453237'=>'ùáìéí',
	'17473237'=>'ùâá ùìåí',
	'17483237'=>'ùâéá',
	'17523237'=>'ùãä áå÷ø',
	'17533237'=>'ùãä ãåã',
	'17563237'=>'ùãä éåàá',
	'17593237'=>'ùãä îùä',
	'17623237'=>'ùãä ðéöï',
	'17633237'=>'ùãä òåæéä',
	'17643237'=>'ùãä öáé',
	'17653237'=>'ùãåú',
	'17683237'=>'ùãé àáøäí',
	'17713237'=>'ùãîä',
	'17743237'=>'ùãøåú',
	'17763237'=>'ùåáä',
	'17773237'=>'ùåáì',
	'17823237'=>'ùåîøéä',
	'17843237'=>'ùå÷ãä',
	'17853237'=>'ùå÷ú',
	'17903237'=>'ùæôåï',
	'17913237'=>'ùçø',
	'17923237'=>'ùçøåú',
	'17933237'=>'ùèéí äàçæåú ðçì',
	'17943237'=>'ùéáåìéí',
	'17973237'=>'ùéæó',
	'18003237'=>'ùéìú',
	'18033237'=>'ùìåä',
	'18063237'=>'ùìéå',
	'18113237'=>'ùðé',
	'18153237'=>'ùòìáéí ÷áåöä',
	'18183237'=>'ùòø äðâá',
	'18243237'=>'ùôéø',
	'18283237'=>'ù÷éá',
	'18293237'=>'ù÷ó',
	'18333237'=>'ùøùøú',
	'18353237'=>'ùúåìéí',
	'18363237'=>'úàùåø',
	'18373237'=>'úãäø',
	'18423237'=>'úåùéä',
	'18443237'=>'úéîåøéí',
	'18453237'=>'úéøåù',
	'18583237'=>'úì ùáò',
	'18613237'=>'úìí',
	'18623237'=>'úìîé àìéäå',
	'18643237'=>'úìîé áéìå',
	'18653237'=>'úìîé éåñó',
	'18663237'=>'úìîé éçéàì',
	'18673237'=>'úìîé éôä',
	'18683237'=>'úìîé îðùä',
	'18693237'=>'úìîéí',
	'18713237'=>'úîåøéí',
	'18723237'=>'úîðò',
	'18733237'=>'úîø',
	'18813237'=>'úôøç',
	'18823237'=>'ú÷åîä',
	'18843237'=>'úøàáéï à öàðò '),
	'5' => array(
	'1322980'=>'àáéçéì',
	'1822980'=>'àáï éäåãä',
	'2422980'=>'àáðé çôõ',
	'2522980'=>'àâåãú àìåï îåøä',
	'2622980'=>'àâåæ',
	'2722980'=>'àâéðñðéà',
	'2922980'=>'àâðéñéðéà',
	'3722980'=>'àåãéí',
	'7222980'=>'àéáúàï',
	'7422980'=>'àéì',
	'7822980'=>'àéìðåú',
	'8222980'=>'àéúîø',
	'8522980'=>'àëúáà',
	'11922980'=>'àìéùîò',
	'12822980'=>'àìôé îðùä',
	'13222980'=>'àìøàñ',
	'13522980'=>'àîàúéï',
	'13822980'=>'àîéú',
	'15422980'=>'à÷úáà',
	'16422980'=>'àøúàç',
	'17722980'=>'áàãéàï',
	'18022980'=>'áà÷ä ùø÷éä',
	'18122980'=>'áà÷ú àì çèá',
	'18722980'=>'áàøåúéí',
	'19622980'=>'áåøâúä',
	'19722980'=>'áåøéï',
	'20122980'=>'áçï',
	'21422980'=>'áéú àåîøéï',
	'21622980'=>'áéú àéáà',
	'22522980'=>'áéú àîøéï',
	'22722980'=>'áéú áøì',
	'23322980'=>'áéú ãâï',
	'23622980'=>'áéú äìåé',
	'25322980'=>'áéú çøåú',
	'25522980'=>'áéú éäåùåò',
	'25722980'=>'áéú éðàé',
	'25822980'=>'áéú éöç÷ ùòø çôø',
	'26622980'=>'áéú ìéã',
	'28922980'=>'áéú ôåøéê',
	'29022980'=>'áéú ôåøé÷',
	'30422980'=>'áéúà',
	'30822980'=>'áéúï àäøåï',
	'31122980'=>'áìàèä',
	'31222980'=>'áìòà',
	'32022980'=>'áðé ãøåø',
	'32822980'=>'áðé öéåï',
	'33622980'=>'áöøä',
	'34722980'=>'áøå÷éï',
	'35922980'=>'áú çôø',
	'36522980'=>'âàåìéí',
	'36622980'=>'âàìåã',
	'38722980'=>'âáòú çï',
	'39722980'=>'âáòú ùôéøà',
	'42222980'=>'âéåñ',
	'42622980'=>'âéðåú ùåîøåï',
	'43922980'=>'âìéì éí',
	'44222980'=>'âîàòéï',
	'44722980'=>'âï çéí',
	'45722980'=>'âðåú äãø',
	'46222980'=>'âðé òí',
	'47022980'=>'âòù',
	'50022980'=>'ãåîà',
	'52222980'=>'ãéø ìâöåï',
	'52822980'=>'ãéø ùøó',
	'53322980'=>'ãðàáä',
	'53822980'=>'ãøåí äùøåï',
	'54522980'=>'äãñéí ëôø éìãéí åðåòø',
	'54622980'=>'äãø äùøåï',
	'54722980'=>'äãø òí',
	'54822980'=>'äåã äùøåï',
	'55922980'=>'äòåâï',
	'56122980'=>'äø áøëä',
	'57022980'=>'äøöìéä',
	'57122980'=>'äøöìéä á',
	'57322980'=>'äùøåï äöôåðé',
	'57622980'=>'å÷éø',
	'58022980'=>'æàåéä',
	'58922980'=>'æéúà',
	'59022980'=>'æéúà æîàòéï',
	'59622980'=>'æîø',
	'60622980'=>'çàøñ',
	'60922980'=>'çáìä',
	'61022980'=>'çáöìú äùøåï',
	'61322980'=>'çâä',
	'62122980'=>'çåàøä',
	'62622980'=>'çåîù',
	'63122980'=>'çåó äùøåï',
	'63322980'=>'çåôéú',
	'64822980'=>'çéøáú âéáàøä',
	'65822980'=>'çðéàì',
	'67222980'=>'çøåöéí',
	'67422980'=>'çøåú',
	'68622980'=>'èåì ëøí',
	'68822980'=>'èéáä',
	'68922980'=>'èéøä',
	'69622980'=>'èìåæä',
	'70622980'=>'éàöéã',
	'71522980'=>'éã çðä ÷éáåõ îàåçã',
	'71922980'=>'éãéãéä',
	'74022980'=>'éîà',
	'74122980'=>'éðåá',
	'75122980'=>'éòó',
	'76022980'=>'é÷åí',
	'76122980'=>'é÷éø',
	'77122980'=>'éø÷åðä',
	'78522980'=>'ëåëá éàéø',
	'82022980'=>'ëôø áðé öéåï',
	'82422980'=>'ëôø áúéä',
	'83222980'=>'ëôø âîàì',
	'84322980'=>'ëôø äñ',
	'84622980'=>'ëôø åéú÷éï',
	'84922980'=>'ëôø æàáã',
	'85022980'=>'ëôø æéáàã',
	'85622980'=>'ëôø çéí',
	'86222980'=>'ëôø éãéãéä',
	'86522980'=>'ëôø éåðä',
	'86722980'=>'ëôø éòáõ',
	'87022980'=>'ëôø ìà÷ó',
	'87122980'=>'ëôø ìåáã',
	'87422980'=>'ëôø îåðù',
	'87622980'=>'ëôø îìì',
	'88522980'=>'ëôø ðçîï',
	'88622980'=>'ëôø ðèø',
	'88822980'=>'ëôø ñáà',
	'89422980'=>'ëôø òáåù',
	'90122980'=>'ëôø öåø',
	'90322980'=>'ëôø ÷ãåí',
	'90622980'=>'ëôø ÷ìéì',
	'91222980'=>'ëôø øîàï',
	'91922980'=>'ëôø ùîøéäå',
	'92122980'=>'ëôø úåìú',
	'93922980'=>'ìá äùøåï',
	'94622980'=>'ìåáï',
	'96422980'=>'îàîãîà',
	'98122980'=>'îâãéàì',
	'99822980'=>'îãøùú øåôéï',
	'103122980'=>'îçðä ùàðåø',
	'105322980'=>'îëîåøú',
	'108422980'=>'îòáøåú',
	'110622980'=>'îòìä ùåîøåï',
	'111322980'=>'îôòìåú àô÷',
	'115922980'=>'îùîø äùøåï',
	'116122980'=>'îùîøú',
	'117322980'=>'ðáé àìéàñ',
	'119522980'=>'ðåä éîéï',
	'120422980'=>'ðåôéí',
	'120822980'=>'ðåø ùîñ',
	'120922980'=>'ðåøãéä',
	'121022980'=>'ðæìú òéñà',
	'122222980'=>'ðçì éäìåí',
	'125822980'=>'ðéöðé òåæ',
	'126222980'=>'ðéø àìéäå',
	'128222980'=>'ðñó àâáéì',
	'128322980'=>'ðòåøéí',
	'130322980'=>'ðúðéä',
	'130522980'=>'ñàåéä',
	'130622980'=>'ñàìí',
	'130922980'=>'ñáñèéä',
	'132722980'=>'ñìîéä',
	'132822980'=>'ñìòéú',
	'132922980'=>'ñìôéú',
	'133622980'=>'ñðéøéà',
	'133722980'=>'ñðéøéä',
	'134122980'=>'ñôàøéï',
	'134522980'=>'ñøèä',
	'135822980'=>'òãðéí',
	'136322980'=>'òåìù',
	'136922980'=>'òåøéó',
	'137022980'=>'òåøúà',
	'137322980'=>'òæåï',
	'137422980'=>'òæøéàì',
	'139622980'=>'òéï äòåáã',
	'140022980'=>'òéï åøã',
	'141622980'=>'òéï ÷éðéà',
	'142122980'=>'òéï ùøéã',
	'142322980'=>'òéðàáåñ',
	'142422980'=>'òéðá',
	'142522980'=>'òéðáåñ',
	'143322980'=>'òìàø',
	'144522980'=>'òîðåàì',
	'145422980'=>'òðá éùåá',
	'145622980'=>'òðáúà',
	'145922980'=>'òñéøä òîìéä',
	'146022980'=>'òñéøä ÷áìéä',
	'146122980'=>'òñëø àìâãéø',
	'146222980'=>'òñëø äçãù',
	'147222980'=>'ò÷øáà',
	'151422980'=>'òúéì',
	'152622980'=>'ôåðãå÷',
	'153122980'=>'ôåøú',
	'155122980'=>'ôøãñéä',
	'155522980'=>'ôøëä',
	'155622980'=>'ôøòåï',
	'156522980'=>'öåôéï',
	'156622980'=>'öåôéú',
	'156922980'=>'öåø',
	'157122980'=>'öåø éâàì',
	'157222980'=>'öåø îùä',
	'157322980'=>'öåø ðúï',
	'157822980'=>'öåøï',
	'157922980'=>'öéãà',
	'158022980'=>'öéãä',
	'158922980'=>'öøä',
	'159722980'=>'÷áìàï',
	'159822980'=>'÷ãåîéí',
	'159922980'=>'÷ãéîä',
	'161022980'=>'÷åöéï',
	'161122980'=>'÷åöøä',
	'162122980'=>'÷éøä',
	'162522980'=>'÷ìðñåä',
	'162722980'=>'÷ì÷éìéä',
	'162822980'=>'÷ôéï',
	'163222980'=>'÷öøä',
	'163722980'=>'÷øéåú',
	'165622980'=>'÷øðé ùåîøåï',
	'166122980'=>'øàîéï',
	'168122980'=>'øåîàï',
	'170022980'=>'øîåú äùáéí',
	'170922980'=>'øîú äãø',
	'171022980'=>'øîú äëåáù',
	'172222980'=>'øîúéí',
	'172322980'=>'øîúéí äåçìó ìäåã äùøåï',
	'172922980'=>'øòððä',
	'173322980'=>'øùôåï',
	'173622980'=>'ùàðåø',
	'174022980'=>'ùáåú òí',
	'174322980'=>'ùáé ùåîøåï',
	'175422980'=>'ùãä åøáåøâ',
	'176922980'=>'ùãé çîã',
	'177922980'=>'ùåéëä',
	'178822980'=>'ùåùðú äòî÷éí',
	'180122980'=>'ùëí',
	'181622980'=>'ùòø àôøéí',
	'182022980'=>'ùòø çôø',
	'182322980'=>'ùôéí',
	'184622980'=>'úì',
	'184822980'=>'úì àùø',
	'185322980'=>'úì éöç÷',
	'185422980'=>'úì îåðã',
	'185622980'=>'úì öåø',
	'187022980'=>'úìôéú',
	'187622980'=>'úðåáåú'
	)
	);
	

	/**
	* @desc returns city name by id
	* @return string
	*/		
	function getCity($id) {
		$zones = $this -> getZones();
		while (list($key, $value) = each($zones)) {
			if ($this -> getCityInZone($key, $id)!='') return $this -> getCityInZone($key, $id);
		}
		return '';
	}

	/**
	* @desc returns city name by id in a certain zone
	* @param int $zoneId zone id
	* @param int $cityId city id	
	* @return string
	*/		
	function getCityInZone($zoneId, $cityId) {
		$array = $this -> cities[$zoneId];
		if (isset($array[$cityId])) return $array[$cityId];
		else return '';
	}	
	
	/**
	* @desc returns cities array
	* @return array
	*/	
	function getCities() {
		return $this -> cities;
	}
	

	/**
	* @desc returns zones array
	* @return array
	*/	
	function getZones() {
		return $this -> zones;
	}	

	/**
	* @desc returns zones array
	* @param int $zoneId zone id
	* @return array
	*/	
	function getCitiesByZone($zoneId = 0) {
		if ($zoneId==0) return $this -> cities;
		else return $this -> cities[$zoneId]; 
	}
	
	/**
	* @desc prints select boxs
	* @param int $zoneId zone id
	* @param int $cityId city id
	* @return void
	*/		
	function displaySelectBoxes($zoneId = 1, $cityId = 215514) {
		echo '
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
hs_location_1 = {
';
// print zone 1
$cities = $this -> getCitiesByZone(1);
while (list($key, $value) = each($cities)) {
echo '"' . $key .'":"' . $value . '",';
}
echo '
}
hs_location_2 = {
';
// print zone 2
$cities = $this -> getCitiesByZone(2);
while (list($key, $value) = each($cities)) {
echo '"' . $key .'":"' . $value . '",';
}
echo '
}
hs_location_3 = {
';
// print zone 3
$cities = $this -> getCitiesByZone(3);
while (list($key, $value) = each($cities)) {
echo '"' . $key .'":"' . $value . '",';
}
echo '
}
hs_location_4 = {
';
// print zone 4
$cities = $this -> getCitiesByZone(4);
while (list($key, $value) = each($cities)) {
echo '"' . $key .'":"' . $value . '",';
}
echo '
}
hs_location_5 = {
';
// print zone 4
$cities = $this -> getCitiesByZone(5);
while (list($key, $value) = each($cities)) {
echo '"' . $key .'":"' . $value . '",';
}
echo '
}
function swapOptions(frm, grpName, eleIndex, nbElements, arName)
{
  var n = "";
  var ctl;

  for (var i = 0; i < nbElements; i++) {
    ctl = frm.form[grpName+\'[\'+i+\']\'];
    if (!ctl) {
      ctl = frm.form[grpName+\'[\'+i+\'][]\'];
    }
    if (i <= eleIndex) {
      n += "_"+ctl.value;
    } else {
      ctl.length = 0;
    }
  }

  var t = eval("typeof("+arName + n +")");
  if (t != \'undefined\') {
    var the_array = eval(arName+n);
    var j = 0;
    n = eleIndex + 1;
    ctl = frm.form[grpName+\'[\'+ n +\']\'];
    if (!ctl) {
      ctl = frm.form[grpName+\'[\'+ n +\'][]\'];
    }
    for (var i in the_array) {
      opt = new Option(the_array[i], i, false, false);
      ctl.options[j++] = opt;
    }
  }
  if (eleIndex+1 < nbElements) {
    swapOptions(frm, grpName, eleIndex+1, nbElements, arName);
  }
}
//]]>
</script><select name="location[0]" onchange="swapOptions(this, \'location\', 0, 2, \'hs_location\');">
';
// print zone 4
$zones = $this -> getZones();
while (list($key, $value) = each($zones)) {
	if ($zoneId == $key) echo '<option value="' . $key . '" selected="selected">' . $value . '</option>';
	else echo '<option value="' . $key . '">' . $value . '</option>';
}
echo '
</select>&nbsp;<select name="location[1]">	
';
// print zone 4
$cities = $this -> getCitiesByZone($zoneId);
while (list($key, $value) = each($cities)) {
	if ($cityId == $key) echo '<option value="' . $key . '" selected="selected">' . $value . '</option>';
	else echo '<option value="' . $key . '">' . $value . '</option>';
}
echo '
</select>
';		
	}

	/**
	* @desc prints error message
	* @param string $message error message
	* @return void
	*/
	function errorMessage($message) {
		echo '<b>FATAL ERROR:</b> ' . $message;
		exit;

	}
}

Return current item: Cities Israel