Location: PHPKode > scripts > ArWordTag > arwordtag/example.php
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=windows-1256" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" media="all" />
<title>Tagging Arabic Text</title>
</head>

<body>

<center>
<div style="width: 80%; position:absolute; left:10%; top:0%; z-index:1">
<br />
<div class="tabArea" align="center">
 <a class="tab" href="example.php">Example</a>
 <a class="tab" href="about.html">About</a>
</div>

<div class="Paragraph">

<h2>Tagging Arabic Text Example:</h2><br />


<?php
  include('ArWordTag.class.php');
  $obj = new ArWordTag();

  $str = "ÇáãÚÑÖ ÓíÞÇã Úáì ÃÑÖ ãÏíäÉ ÇáãÚÇÑÖ Ýí ÏãÔÞ æ ÊÔÇÑß Ýíå ãÌãæÚÉ ãä ãÄÓÓÇÊ ÇáÞØÇÚ ÇáÚÇã æ ÇáÎÇÕ Ýí ÓæÑíÉ æÐáß ÈÊÇÑíÎ 2 ÃÛÓØÓ 2005";
  $str = 'æÍÓÈ ÅÍÕÇÆíÉ áæÒÇÑÉ ÇáÏÝÇÚ ÇáÃãíÑßíÉ ãÇ ÒÇá äÍæ 375 ãÚÊÞáÇ íÞÈÚæä Ýí ÛæÇäÊÇäÇãæ Ýí ÅØÇÑ ãÇ íÓãì " ÇáÍÑÈ Úáì ÇáÅÑåÇÈ "¡ ãäåã ßËíÑæä ãÍÊÌÒæä ãäÐ ÃßËÑ ãä ÎãÓ ÓäæÇÊ æãä Èíäåã ãÕæÑ ÞäÇÉ ÇáÌÒíÑÉ ÓÇãí ÇáÍÇÌ ÇáÐí áã ÊæÌå áå Ãí ÊåãÉ ÑÓãíÉ æáã íÍÙ ÈÃí ãÍÇßãÉ ÍÊì ÇáÂä.';
  $highlightStr = $obj->highlightText($str);
  echo '<div dir="rtl" align="justify">'.$str.'<hr />'.$highlightStr.'<hr /></div>';

  $taggedText = $obj->tagText($str);

  foreach($taggedText as $wordTag){
    list($word, $tag) = $wordTag;

    if($tag == 1){
      echo "<font color=blue>$word is Noun</font><br>";
    }

    if($tag == 0){
      echo "<font color=red>$word is not Noun</font><br>";
    }
  }

?>

</div>
<br />
</div>
</center>
     <script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
     </script>
     <script type="text/javascript">
     _uacct = "UA-1268287-1";
     urchinTracker();
     </script>
</body>
</html>
Return current item: ArWordTag