Location: PHPKode > scripts > Arab Temp > testab.php
<?php
/** 
 * ##############################################
 * ##ÈÑãÌÉ ãÍãÏåáÇá 							##
 * ##ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áí ãÍãÏåáÇá 			##
 * ##	mohamedhelal							##
 * ##all rights to mohamedhelal 				##
 * ##email:hide@address.com		##
 * ##############################################
 */
 include('arab_Temp.php');
 $config['temp']='temp';
 $config['cache']='arab_TempCache';
 $arab_Temp=new arab_Temp($config);
 // ãÕÝæÝÉ ÈíÇäÇÊ
 $row=array(
	 array('id'=>1,'fname'=>'mohamed1','sname'=>'helal1'),
	 array('id'=>2,'fname'=>'mohamed2','sname'=>'helal2'),
	 array('id'=>3,'fname'=>'mohamed3','sname'=>'helal3'),
	 array('id'=>4,'fname'=>'mohamed4','sname'=>'helal4'),
	 array('id'=>5,'fname'=>'mohamed5','sname'=>'helal5'),
	 array('id'=>6,'fname'=>'mohamed6','sname'=>'helal6'),
	 array('id'=>7,'fname'=>'mohamed7','sname'=>'helal7')
 );
 // ÇÖÇÝÉ ÇáãÕÝæÝÉ Çáí ÇáÞÇáÈ
 $arab_Temp->assign("row",$row);
 //ÇÓÊÎÏÇã ÇáßáÇÓÇÊ Ýí ÇáÞÇáÈ
 // ÇáßáÇÓ
 class Myobject{
 	
 	function Name($var){
 		return $var;
 	}
 }
 $arab_Temp->assign("myobject",new Myobject());
 echo $arab_Temp->display('index.tpl');

?>
Return current item: Arab Temp