Location: PHPKode > scripts > AfterLogic WebMail Lite PHP > afterlogic-webmail-lite-php/webmail/lang/Swedish.php
<?php
// AfterLogic Webmail 4.x Swedish Resource strings
// Translation: Peter Strömblad, http://webbhotell.praktit.se
// Revision: 2007-10-31,2008-04-29
// core strings

define('PROC_ERROR_ACCT_CREATE', 'Ett fel uppstod vid skapandet av kontot');
define('PROC_WRONG_ACCT_PWD', 'Fel lösenord');
define('PROC_CANT_LOG_NONDEF', 'Kan ej logga in på annat än default konto');
define('PROC_CANT_INS_NEW_FILTER', 'Kan ej infoga nytt filter');
define('PROC_FOLDER_EXIST', 'Mapp finns redan');
define('PROC_CANT_CREATE_FLD', 'Kan ej skapa mapp');
define('PROC_CANT_INS_NEW_GROUP', 'Kan ej skapa ny grupp');
define('PROC_CANT_INS_NEW_CONT', 'Kan ej infoga ny kontakt');
define('PROC_CANT_INS_NEW_CONTS', 'Kan ej infoga nya kontakter');
define('PROC_CANT_ADD_NEW_CONT_TO_GRP', 'Kan ej skapa nya kontakt/er i grupp');
define('PROC_ERROR_ACCT_UPDATE', 'Ett fel uppstod vid uppdatering av kontot');
define('PROC_CANT_UPDATE_CONT_SETTINGS', 'Kunde ej uppdatera kontakts inställningar');
define('PROC_CANT_GET_SETTINGS', 'Kunde ej hämta inställningar');
define('PROC_CANT_UPDATE_ACCT', 'Kunde ej uppdatera kontot');
define('PROC_ERROR_DEL_FLD', 'Ett fel uppstod vid radering av mapp');
define('PROC_CANT_UPDATE_CONT', 'Kunde ej uppdatera kontakt');
define('PROC_CANT_GET_FLDS', 'Kunde ej hämta mappstruktur');
define('PROC_CANT_GET_MSG_LIST', 'Kunde ej hämta meddelandelista');
define('PROC_MSG_HAS_DELETED', 'Detta meddelande har redan raderats från e-postservern');
define('PROC_CANT_LOAD_CONT_SETTINGS', 'Kan ej hämta kontakts inställningar');
define('PROC_CANT_LOAD_SIGNATURE', 'Kan ej hämta kontosignatur');
define('PROC_CANT_GET_CONT_FROM_DB', 'Kan ej hämta kontakt från databas');
define('PROC_CANT_GET_CONTS_FROM_DB', 'Kan ej hämta kontakter från databas');
define('PROC_CANT_DEL_ACCT_BY_ID', 'Kan ej radera konto med ID');
define('PROC_CANT_DEL_FILTER_BY_ID', 'Kan ej radera filter med id');
define('PROC_CANT_DEL_CONT_GROUPS', 'Kan ej radera kontakt/er och/eller grupper');
define('PROC_WRONG_ACCT_ACCESS', 'Ett intrångsförsök mot annans konto upptäcktes.');
define('PROC_SESSION_ERROR', 'Föregående session avbröts pga tidsgräns.');

define('MailBoxIsFull', 'Brevlådan är full');
define('WebMailException', 'WebbMail undantagsfel uppstod');
define('InvalidUid', 'Ogiltigt meddelande UID (unik identifierare)');
define('CantCreateContactGroup', 'Kan ej skapa kontaktgrupp');
define('CantCreateUser', 'Kan ej skapa användare');
define('CantCreateAccount', 'Kan ej skapa konto');
define('SessionIsEmpty', 'Sessionen är tom');
define('FileIsTooBig', 'Filen är för stor');

define('PROC_CANT_MARK_ALL_MSG_READ', 'Kan ej markera alla meddelanden som lästa');
define('PROC_CANT_MARK_ALL_MSG_UNREAD', 'Kan ej markera alla meddelanden som ej lästa');
define('PROC_CANT_PURGE_MSGS', 'Kan ej radera meddelande/n');
define('PROC_CANT_DEL_MSGS', 'Kan ej ta bort meddelande/n');
define('PROC_CANT_UNDEL_MSGS', 'Kan ej återta meddelande/n');
define('PROC_CANT_MARK_MSGS_READ', 'Kan ej markera meddelande/n som lästa');
define('PROC_CANT_MARK_MSGS_UNREAD', 'Kan ej markera meddelande/n som olästa');
define('PROC_CANT_SET_MSG_FLAGS', 'Kan ej sätta meddelandeflagga');
define('PROC_CANT_REMOVE_MSG_FLAGS', 'Kan ej ta bort meddelandeflagga');
define('PROC_CANT_CHANGE_MSG_FLD', 'Kan ej ändra meddelandemapp');
define('PROC_CANT_SEND_MSG', 'kan ej skicka meddelande.');
define('PROC_CANT_SAVE_MSG', 'Kan ej spara meddelande');
define('PROC_CANT_GET_ACCT_LIST', 'Kan ej hämta kontoförteckning');
define('PROC_CANT_GET_FILTER_LIST', 'Kan ej hämta filterförteckning');

define('PROC_CANT_LEAVE_BLANK', 'Fält med * måste fyllas i');

define('PROC_CANT_UPD_FLD', 'Kan ej uppdatera mapp');
define('PROC_CANT_UPD_FILTER', 'Kan ej uppdatera filter');

define('ACCT_CANT_ADD_DEF_ACCT', 'Detta konto kan ej läggas till eftersom det används som standardkonto av annan användare.');
define('ACCT_CANT_UPD_TO_DEF_ACCT', 'Detta kontos status kan ej ändras till standardkonto.');
define('ACCT_CANT_CREATE_IMAP_ACCT', 'Kan ej skapa nytt konto (IMAP4 förbindelsefel)');
define('ACCT_CANT_DEL_LAST_DEF_ACCT', 'Kan ej radera standardkonto');

define('LANG_LoginInfo', 'Login information');
define('LANG_Email', 'Epostadress');
define('LANG_Login', 'Login');
define('LANG_Password', 'Lösenord');
define('LANG_IncServer', 'Inkommande Epostserver');
define('LANG_PopProtocol', 'POP3');
define('LANG_ImapProtocol', 'IMAP4');
define('LANG_IncPort', 'Port');
define('LANG_OutServer', 'Utgående Epostserver (SMTP)');
define('LANG_OutPort', 'Port');
define('LANG_UseSmtpAuth', 'Använd SMTP autentisering');
define('LANG_SignMe', 'Logga in mig automatiskt');
define('LANG_Enter', 'Enter');

// interface strings

define('JS_LANG_TitleLogin', 'Login');
define('JS_LANG_TitleMessagesListView', 'Meddelandelista');
define('JS_LANG_TitleMessagesList', 'Meddelandelista');
define('JS_LANG_TitleViewMessage', 'Visa Meddelande');
define('JS_LANG_TitleNewMessage', 'Nytt Meddelande');
define('JS_LANG_TitleSettings', 'Inställningar');
define('JS_LANG_TitleContacts', 'Kontakter');

define('JS_LANG_StandardLogin', 'Standard Inloggning');
define('JS_LANG_AdvancedLogin', 'Avancerad Inloggning');

define('JS_LANG_InfoWebMailLoading', 'Vänligen vänta, laddar&hellip;');
define('JS_LANG_Loading', 'Laddar&hellip;');
define('JS_LANG_InfoMessagesLoad', 'Vänligen vänta, laddar meddelandelista');
define('JS_LANG_InfoEmptyFolder', 'Mappen är tom');
define('JS_LANG_InfoPageLoading', 'Sidan laddas&hellip;');
define('JS_LANG_InfoSendMessage', 'Meddelandet har skickats');
define('JS_LANG_InfoSaveMessage', 'Meddelandet har sparats');
define('JS_LANG_InfoHaveImported', 'Du har importerat');
define('JS_LANG_InfoNewContacts', 'nya kontakt/er i din kontaktlista.');
define('JS_LANG_InfoToDelete', 'För att radera ');
define('JS_LANG_InfoDeleteContent', 'mappen måste du tömma dess innehåll först.');
define('JS_LANG_InfoDeleteNotEmptyFolders', 'Att radera mappar med innehåll tillåts ej. För att radera omarkerade mappar, töm deras innehåll först.');
define('JS_LANG_InfoRequiredFields', '* fält som krävs');

define('JS_LANG_ConfirmAreYouSure', 'Är du säker?');
define('JS_LANG_ConfirmDirectModeAreYouSure', 'Valda meddelande/n kommer att raderas permanent! Är du säker?');
define('JS_LANG_ConfirmSaveSettings', 'Inställningarna sparades ej. Välj OK för att spara.');
define('JS_LANG_ConfirmSaveContactsSettings', 'Kontaktinställningarna sparades ej. Välj OK för att spara.');
define('JS_LANG_ConfirmSaveAcctProp', 'Kontots inställningar sparades ej. Välj OK för att spara.');
define('JS_LANG_ConfirmSaveFilter', 'Filterinställningarna sparades ej. Välj OK för att spara.');
define('JS_LANG_ConfirmSaveSignature', 'Signaturen sparades ej. Välj OK för att spara.');
define('JS_LANG_ConfirmSavefolders', 'Mappen/arna sparades ej. Välj OK för att spara.');
define('JS_LANG_ConfirmHtmlToPlain', 'Varning: Genom att ändra meddelandeformatet från HTML till text, så förloras nuvarande utformning. Välj OK för att verkställa.');
define('JS_LANG_ConfirmAddFolder', 'Före mapp kan läggas till är det nödvändigt att verkställa förändringar. Välj OK för att spara.');
define('JS_LANG_ConfirmEmptySubject', 'Titelraden är tom. Vill du fortsätta?');

define('JS_LANG_WarningEmailBlank', 'Avsändarfältet får ej vara tomt');
define('JS_LANG_WarningLoginBlank', 'Inloggningsfältet får ej vara tomt');
define('JS_LANG_WarningToBlank', 'Till-fältet får ej vara tomt');
define('JS_LANG_WarningServerPortBlank', 'POP3 och SMTP/Port fälten får ej vara tomma');
define('JS_LANG_WarningEmptySearchLine', 'Söksträng tom. Vänligen fyll i söksträng');
define('JS_LANG_WarningMarkListItem', 'Vänligen markera minst en i listan');
define('JS_LANG_WarningFolderMove', 'Mappen kan ej flyttas pga nivå');
define('JS_LANG_WarningContactNotComplete', 'Fyll i namn eller epostadress');
define('JS_LANG_WarningGroupNotComplete', 'Fyll i gruppens namn');

define('JS_LANG_WarningEmailFieldBlank', 'Fältet Epost kan ej vara tomt');
define('JS_LANG_WarningIncServerBlank', 'Fältet POP3(IMAP4) Server får ej vara tomt');
define('JS_LANG_WarningIncPortBlank', 'Fältet POP3(IMAP4) Server Port får ej vara tomt');
define('JS_LANG_WarningIncLoginBlank', 'Fältet POP3(IMAP4) inloggning kan ej vara tomt');
define('JS_LANG_WarningIncPortNumber', 'Fältet POP3(IMAP4) Server Port måste vara positivt heltal.');
define('JS_LANG_DefaultIncPortNumber', 'Standardport för POP3(IMAP4) är 110(143).');
define('JS_LANG_WarningIncPassBlank', 'Fältet POP3(IMAP4) lösenord får ej vara tomt.');
define('JS_LANG_WarningOutPortBlank', 'Fältet SMTP Server Port får ej vara blankt.');
define('JS_LANG_WarningOutPortNumber', 'Fältet SMTP Server Port måste vara positivt heltal.');
define('JS_LANG_WarningCorrectEmail', 'Du måste ange korrekt epostadress.');
define('JS_LANG_DefaultOutPortNumber', 'Standardport för SMTP är 25.');

define('JS_LANG_WarningCsvExtention', 'Filändelsen ska vara .csv');
define('JS_LANG_WarningImportFileType', 'Välj det program som du vill kopiera dina kontakter från.');
define('JS_LANG_WarningEmptyImportFile', 'välj en fil genom att klicka på sök-knappen');

define('JS_LANG_WarningContactsPerPage', 'Kontakter per sida ska vara ett positivt heltal');
define('JS_LANG_WarningMessagesPerPage', 'Meddelanden per sida ska vara ett positivt heltal');
define('JS_LANG_WarningMailsOnServerDays', 'Du måste ange ett positivt heltal för Meddelanden på servern per dag.');
define('JS_LANG_WarningEmptyFilter', 'Ange substräng');
define('JS_LANG_WarningEmptyFolderName', 'Ange mappens namn');

define('JS_LANG_ErrorConnectionFailed', 'Förbindelsen fallerade');
define('JS_LANG_ErrorRequestFailed', 'Dataöverföringen har inte fullförts');
define('JS_LANG_ErrorAbsentXMLHttpRequest', 'Objektet XMLHttpRequest saknas');
define('JS_LANG_ErrorWithoutDesc', 'Okänt fel');
define('JS_LANG_ErrorParsing', 'Fel vid tolkning av XML.');
define('JS_LANG_ResponseText', 'Svarsmeddelande:');
define('JS_LANG_ErrorEmptyXmlPacket', 'Tomt XML paket');
define('JS_LANG_ErrorImportContacts', 'Fel vid import av kontakter');
define('JS_LANG_ErrorNoContacts', 'Inga kontakter att importera');
define('JS_LANG_ErrorCheckMail', 'Hämtning av meddelanden avbröts pga ett fel. Förmodligen hämtades ej alla meddelanden.');

define('JS_LANG_LoggingToServer', 'Loggar in på server&hellip;');
define('JS_LANG_GettingMsgsNum', 'Hämtar antal meddelanden');
define('JS_LANG_RetrievingMessage', 'Hämtar meddelande');
define('JS_LANG_DeletingMessage', 'Raderar meddelande');
define('JS_LANG_DeletingMessages', 'Raderar meddelanden');
define('JS_LANG_Of', 'av');
define('JS_LANG_Connection', 'Förbindelse');
define('JS_LANG_Charset', 'Charset');
define('JS_LANG_AutoSelect', 'Auto-val');

define('JS_LANG_Contacts', 'Kontakter');
define('JS_LANG_ClassicVersion', 'Klassisk Version');
define('JS_LANG_Logout', 'Logga ut');
define('JS_LANG_Settings', 'Inställningar');

define('JS_LANG_LookFor', 'Sök efter: ');
define('JS_LANG_SearchIn', 'Sök i: ');
define('JS_LANG_QuickSearch', 'Sök enbart i fälten Från, Till och ämnesrad (snabbast).');
define('JS_LANG_SlowSearch', 'Sök hela meddelanden');
define('JS_LANG_AllMailFolders', 'Alla mappar');
define('JS_LANG_AllGroups', 'Alla grupper');

define('JS_LANG_NewMessage', 'Nytt Meddelande');
define('JS_LANG_CheckMail', 'Hämta Meddelanden');
define('JS_LANG_ReloadFolders', 'Synkronisera Mappar');
define('JS_LANG_EmptyTrash', 'Töm papperskorgen');
define('JS_LANG_MarkAsRead', 'Markera som läst');
define('JS_LANG_MarkAsUnread', 'Markera som ej läst');
define('JS_LANG_MarkFlag', 'Flagga');
define('JS_LANG_MarkUnflag', 'Ta bort flagga');
define('JS_LANG_MarkAllRead', 'Markera alla som lästa');
define('JS_LANG_MarkAllUnread', 'Markera alla som olästa');
define('JS_LANG_Reply', 'Svara');
define('JS_LANG_ReplyAll', 'Svara alla');
define('JS_LANG_Delete', 'Radera');
define('JS_LANG_Undelete', 'Återta');
define('JS_LANG_PurgeDeleted', 'Ta bort raderade');
define('JS_LANG_MoveToFolder', 'Flytta till mapp');
define('JS_LANG_Forward', 'Vidarebefordra');

define('JS_LANG_HideFolders', 'Göm mappar');
define('JS_LANG_ShowFolders', 'visa mappar');
define('JS_LANG_ManageFolders', 'Hantera mappar');
define('JS_LANG_SyncFolder', 'Synkroniserad mapp');
define('JS_LANG_NewMessages', 'Nya Meddelanden');
define('JS_LANG_Messages', 'Meddelande/n');

define('JS_LANG_From', 'Från');
define('JS_LANG_To', 'Till');
define('JS_LANG_Date', 'Datum');
define('JS_LANG_Size', 'Storlek');
define('JS_LANG_Subject', 'Ämne');

define('JS_LANG_FirstPage', 'Första sidan');
define('JS_LANG_PreviousPage', 'Föregående sida');
define('JS_LANG_NextPage', 'Nästa sida');
define('JS_LANG_LastPage', 'Sista sidan');

define('JS_LANG_SwitchToPlain', 'Visa som Oformaterad Text');
define('JS_LANG_SwitchToHTML', 'Visa som HTML');
define('JS_LANG_AddToAddressBokk', 'Lägg till i adressboken');
define('JS_LANG_ClickToDownload', 'Klicka för att hämta');
define('JS_LANG_View', 'Visa');
define('JS_LANG_ShowFullHeaders', 'Visa fullständigt brevhuvud');
define('JS_LANG_HideFullHeaders', 'Dölj fullständigt brevhuvud');

define('JS_LANG_MessagesInFolder', 'Meddelanden i mapp');
define('JS_LANG_YouUsing', 'Du använder');
define('JS_LANG_OfYour', 'av dina');
define('JS_LANG_Mb', 'MB');
define('JS_LANG_Kb', 'KB');
define('JS_LANG_B', 'B');

define('JS_LANG_SendMessage', 'Skicka');
define('JS_LANG_SaveMessage', 'Spara');
define('JS_LANG_Print', 'Skriv ut');
define('JS_LANG_PreviousMsg', 'Föregående meddelande');
define('JS_LANG_NextMsg', 'Nästa meddelande');
define('JS_LANG_AddressBook', 'Adressbok');
define('JS_LANG_ShowBCC', 'Visa Hemlig kopia');
define('JS_LANG_HideBCC', 'Dölj Hemlig kopia');
define('JS_LANG_CC', 'Kopia');
define('JS_LANG_BCC', 'Hemlig Kopia');
define('JS_LANG_ReplyTo', 'Svara till');
define('JS_LANG_AttachFile', 'Bifoga fil');
define('JS_LANG_Attach', 'Bifoga');
define('JS_LANG_Re', 'Sv');
define('JS_LANG_OriginalMessage', 'Ursprungligt meddelande');
define('JS_LANG_Sent', 'Skickat');
define('JS_LANG_Fwd', 'Vb');
define('JS_LANG_Low', 'LÃ¥g');
define('JS_LANG_Normal', 'Normal');
define('JS_LANG_High', 'Hög');
define('JS_LANG_Importance', 'Prioritet');
define('JS_LANG_Close', 'Stäng');

define('JS_LANG_Common', 'Vanliga');
define('JS_LANG_EmailAccounts', 'Epostkonton');

define('JS_LANG_MsgsPerPage', 'Meddelanden per sida');
define('JS_LANG_DisableRTE', 'Deaktivera rich-text editor');
define('JS_LANG_Skin', 'Utseende');
define('JS_LANG_DefCharset', 'Ordinarie typsnitt');
define('JS_LANG_DefCharsetInc', 'Ordinarie inkommande typsnitt');
define('JS_LANG_DefCharsetOut', 'Ordinarie utgående typsnitt');
define('JS_LANG_DefTimeOffset', 'Ordinare tidszon');
define('JS_LANG_DefLanguage', 'Ordinarie språk');
define('JS_LANG_DefDateFormat', 'Ordinarie datumformat');
define('JS_LANG_ShowViewPane', 'Meddelanden visas med förhandsgranskning');
define('JS_LANG_Save', 'Spara');
define('JS_LANG_Cancel', 'Ångra');
define('JS_LANG_OK', 'OK');

define('JS_LANG_Remove', 'Ta bort');
define('JS_LANG_AddNewAccount', 'Lägg till nytt konto');
define('JS_LANG_Signature', 'Signatur');
define('JS_LANG_Filters', 'Filter');
define('JS_LANG_Properties', 'Inställningar');
define('JS_LANG_UseForLogin', 'Använd detta kontos inställningar (login och lösenord) för inloggning');
define('JS_LANG_MailFriendlyName', 'Ditt namn');
define('JS_LANG_MailEmail', 'Epost');
define('JS_LANG_MailIncHost', 'Inkommande Epost');
define('JS_LANG_Imap4', 'IMAP4');
define('JS_LANG_Pop3', 'POP3');
define('JS_LANG_MailIncPort', 'Port');
define('JS_LANG_MailIncLogin', 'Login');
define('JS_LANG_MailIncPass', 'Lösenord');
define('JS_LANG_MailOutHost', 'SMTP Server');
define('JS_LANG_MailOutPort', 'Port');
define('JS_LANG_MailOutLogin', 'SMTP Login');
define('JS_LANG_MailOutPass', 'SMTP Lösenord');
define('JS_LANG_MailOutAuth1', 'Använd SMTP autentisering');
define('JS_LANG_MailOutAuth2', '(Lämna fälten login/lösen för att använda samma som POP3/IMAP4 login/lösen)');
define('JS_LANG_UseFriendlyNm1', 'Använd ditt namn för att forma Från:');
define('JS_LANG_UseFriendlyNm2', '(Ditt namn &lt;hide@address.com&gt;)');
define('JS_LANG_GetmailAtLogin', 'Hämta/Synkronisera meddelanden vid inloggning');
define('JS_LANG_MailMode0', 'Radera hämtade meddelande från servern');
define('JS_LANG_MailMode1', 'Låt meddelanden vara kvar på servern');
define('JS_LANG_MailMode2', 'Låt meddelanden vara kvar på servern i ');
define('JS_LANG_MailsOnServerDays', 'dag/ar');
define('JS_LANG_MailMode3', 'Radera meddelanden från servern när papperskorgen töms.');
define('JS_LANG_InboxSyncType', 'Inkorgens synkroniseringsmetod');

define('JS_LANG_SyncTypeNo', 'Synkronisera ej');
define('JS_LANG_SyncTypeNewHeaders', 'Nya meddelanderubriker');
define('JS_LANG_SyncTypeAllHeaders', 'Alla meddelanderubriker');
define('JS_LANG_SyncTypeNewMessages', 'Nya meddelanden');
define('JS_LANG_SyncTypeAllMessages', 'Alla meddelanden');
define('JS_LANG_SyncTypeDirectMode', 'Transparent läge');

define('JS_LANG_Pop3SyncTypeEntireHeaders', 'Fullständiga brevhuvuden');
define('JS_LANG_Pop3SyncTypeEntireMessages', 'Hela meddelanden');
define('JS_LANG_Pop3SyncTypeDirectMode', 'Transparent läge');

define('JS_LANG_DeleteFromDb', 'Radera meddelanden från databasen om de ej finns kvar på servern');

define('JS_LANG_EditFilter', 'Redigera filter');
define('JS_LANG_NewFilter', 'Skapa nytt filter');
define('JS_LANG_Field', 'Fält');
define('JS_LANG_Condition', 'Villkor');
define('JS_LANG_ContainSubstring', 'Innehåller');
define('JS_LANG_ContainExactPhrase', 'Exakt fras');
define('JS_LANG_NotContainSubstring', 'Ej innehåller');
define('JS_LANG_FilterDesc_At', 'vid');
define('JS_LANG_FilterDesc_Field', 'fält');
define('JS_LANG_Action', 'Utför');
define('JS_LANG_DoNothing', 'Gör ingenting');
define('JS_LANG_DeleteFromServer', 'Radera från servern omedelbart');
define('JS_LANG_MarkGrey', 'Gråmarkera');
define('JS_LANG_Add', 'Lägg till');
define('JS_LANG_OtherFilterSettings', 'Andra filterinställningar');
define('JS_LANG_ConsiderXSpam', 'Ta hänsyn till X-Spam flaggor');
define('JS_LANG_Apply', 'Verkställ');

define('JS_LANG_InsertLink', 'Infoga länk');
define('JS_LANG_RemoveLink', 'Ta bort länk');
define('JS_LANG_Numbering', 'Numrering');
define('JS_LANG_Bullets', 'Punkter');
define('JS_LANG_HorizontalLine', 'Horisontell linje');
define('JS_LANG_Bold', 'Fet');
define('JS_LANG_Italic', 'Kursiv');
define('JS_LANG_Underline', 'Stryk under');
define('JS_LANG_AlignLeft', 'Vänsterjustera');
define('JS_LANG_Center', 'Centrera');
define('JS_LANG_AlignRight', 'Högerjustera');
define('JS_LANG_Justify', 'Anpassa');
define('JS_LANG_FontColor', 'Fontfärg');
define('JS_LANG_Background', 'Bakgrund');
define('JS_LANG_SwitchToPlainMode', 'Byt till oformaterat text läge');
define('JS_LANG_SwitchToHTMLMode', 'Byt till HTML läge');
define('JS_LANG_AddSignatures', 'Infoga signatur till alla utgående brev');
define('JS_LANG_DontAddToReplies', 'Infoga ej signatur till svarsbrev eller vidarebefordrade brev');

define('JS_LANG_Folder', 'Mapp');
define('JS_LANG_Msgs', 'Meddelanden,');
define('JS_LANG_Synchronize', 'Synkronisera');
define('JS_LANG_ShowThisFolder', 'Visa mapp');
define('JS_LANG_Total', 'Totalt');
define('JS_LANG_DeleteSelected', 'Radera markerade');
define('JS_LANG_AddNewFolder', 'Lägg till mapp');
define('JS_LANG_NewFolder', 'Ny mapp');
define('JS_LANG_ParentFolder', 'Överordnad mapp');
define('JS_LANG_NoParent', 'Överordnad mapp saknas');
define('JS_LANG_OnMailServer', 'Skapa denna mapp i både webbmailklienten och på mailservern');
define('JS_LANG_InWebMail', 'Skapa denna mapp enbart i webbmailklienten');
define('JS_LANG_FolderName', 'Mappnamn');

define('JS_LANG_ContactsPerPage', 'Kontakter per sida');
define('JS_LANG_WhiteList', 'Adressbok som "vitlistad"');

define('JS_LANG_CharsetDefault', 'Default');
define('JS_LANG_CharsetArabicAlphabetISO', 'Arabiskt alfabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetArabicAlphabet', 'Arabiskt alfabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetBalticAlphabetISO', 'Baltiskt alfabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetBalticAlphabet', 'Baltiskt alfabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetCentralEuropeanAlphabetISO', 'Central Europeiskt alfabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetCentralEuropeanAlphabet', 'Central Europeiskt alfabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetChineseSimplifiedEUC', 'Chinese Simplified (EUC)');
define('JS_LANG_CharsetChineseSimplifiedGB', 'Chinese Simplified (GB2312)');
define('JS_LANG_CharsetChineseTraditional', 'Kinesiskt traditionellt (Big5)');
define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabetISO', 'Cyrilliskt alfabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabetKOI8R', 'Cyrilliskt alfabet (KOI8-R)');
define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabet', 'Cyrilliskt alfabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetGreekAlphabetISO', 'Grekiskt alfabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetGreekAlphabet', 'Grekiskt alfabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetHebrewAlphabetISO', 'Hebreeiskt alfabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetHebrewAlphabet', 'Hebreeiskt alfabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetJapanese', 'Japanese');
define('JS_LANG_CharsetJapaneseShiftJIS', 'Japanese (Shift-JIS)');
define('JS_LANG_CharsetKoreanEUC', 'Koreanskt (EUC)');
define('JS_LANG_CharsetKoreanISO', 'Koreanskt (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetLatin3AlphabetISO', 'Latin 3 alfabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetTurkishAlphabet', 'Turkiskt alfabet');
define('JS_LANG_CharsetUniversalAlphabetUTF7', 'Universal alfabet (UTF-7)');
define('JS_LANG_CharsetUniversalAlphabetUTF8', 'Universal alfabet (UTF-8)');
define('JS_LANG_CharsetVietnameseAlphabet', 'Vietnamesiskt alfabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetWesternAlphabetISO', 'Western alfabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetWesternAlphabet', 'Western alfabet (Windows)');

define('JS_LANG_TimeDefault', 'Standard');
define('JS_LANG_TimeEniwetok', 'Eniwetok, Kwajalein, Dateline Time');
define('JS_LANG_TimeMidwayIsland', 'Midway Island, Samoa');
define('JS_LANG_TimeHawaii', 'Hawaii');
define('JS_LANG_TimeAlaska', 'Alaska');
define('JS_LANG_TimePacific', 'Pacific Time (US & Canada); Tijuana');
define('JS_LANG_TimeArizona', 'Arizona');
define('JS_LANG_TimeMountain', 'Mountain Time (US & Canada)');
define('JS_LANG_TimeCentralAmerica', 'Central America');
define('JS_LANG_TimeCentral', 'Central Time (US & Canada)');
define('JS_LANG_TimeMexicoCity', 'Mexico City, Tegucigalpa');
define('JS_LANG_TimeSaskatchewan', 'Saskatchewan');
define('JS_LANG_TimeIndiana', 'Indiana (East)');
define('JS_LANG_TimeEastern', 'Eastern Time (US & Canada)');
define('JS_LANG_TimeBogota', 'Bogota, Lima, Quito');
define('JS_LANG_TimeSantiago', 'Santiago');
define('JS_LANG_TimeCaracas', 'Caracas, La Paz');
define('JS_LANG_TimeAtlanticCanada', 'Atlantic Time (Canada)');
define('JS_LANG_TimeNewfoundland', 'Newfoundland');
define('JS_LANG_TimeGreenland', 'Greenland');
define('JS_LANG_TimeBuenosAires', 'Buenos Aires, Georgetown');
define('JS_LANG_TimeBrasilia', 'Brasilia');
define('JS_LANG_TimeMidAtlantic', 'Mid-Atlantic');
define('JS_LANG_TimeCapeVerde', 'Cape Verde Is.');
define('JS_LANG_TimeAzores', 'Azores');
define('JS_LANG_TimeMonrovia', 'Casablanca, Monrovia');
define('JS_LANG_TimeGMT', 'Dublin, Edinburgh, Lisbon, London');
define('JS_LANG_TimeBerlin', 'Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna');
define('JS_LANG_TimePrague', 'Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague');
define('JS_LANG_TimeParis', 'Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris');
define('JS_LANG_TimeSarajevo', 'Sarajevo, Skopje, Sofija, Vilnius, Warsaw, Zagreb');
define('JS_LANG_TimeWestCentralAfrica', 'West Central Africa');
define('JS_LANG_TimeAthens', 'Athens, Istanbul, Minsk');
define('JS_LANG_TimeEasternEurope', 'Bucharest');
define('JS_LANG_TimeCairo', 'Cairo');
define('JS_LANG_TimeHarare', 'Harare, Pretoria');
define('JS_LANG_TimeHelsinki', 'Helsinki, Riga, Tallinn');
define('JS_LANG_TimeIsrael', 'Israel, Jerusalem Standard Time');
define('JS_LANG_TimeBaghdad', 'Baghdad');
define('JS_LANG_TimeArab', 'Arab, Kuwait, Riyadh');
define('JS_LANG_TimeMoscow', 'Moscow, St. Petersburg, Volgograd');
define('JS_LANG_TimeEastAfrica', 'East Africa, Nairobi');
define('JS_LANG_TimeTehran', 'Tehran');
define('JS_LANG_TimeAbuDhabi', 'Abu Dhabi, Muscat');
define('JS_LANG_TimeCaucasus', 'Baku, Tbilisi, Yerevan');
define('JS_LANG_TimeKabul', 'Kabul');
define('JS_LANG_TimeEkaterinburg', 'Ekaterinburg');
define('JS_LANG_TimeIslamabad', 'Islamabad, Karachi, Sverdlovsk, Tashkent');
define('JS_LANG_TimeBombay', 'Calcutta, Chennai, Mumbai, New Delhi, India Standard Time');
define('JS_LANG_TimeNepal', 'Kathmandu, Nepal');
define('JS_LANG_TimeAlmaty', 'Almaty, Novosibirsk, North Central Asia');
define('JS_LANG_TimeDhaka', 'Astana, Dhaka');
define('JS_LANG_TimeSriLanka', 'Sri Jayawardenepura, Sri Lanka');
define('JS_LANG_TimeRangoon', 'Rangoon');
define('JS_LANG_TimeBangkok', 'Bangkok, Hanoi, Jakarta');
define('JS_LANG_TimeKrasnoyarsk', 'Krasnoyarsk');
define('JS_LANG_TimeBeijing', 'Beijing, Chongqing, Hong Kong SAR, Urumqi');
define('JS_LANG_TimeIrkutsk', 'Irkutsk, Ulaan Bataar');
define('JS_LANG_TimeSingapore', 'Kuala Lumpur, Singapore');
define('JS_LANG_TimePerth', 'Perth, Western Australia');
define('JS_LANG_TimeTaipei', 'Taipei');
define('JS_LANG_TimeTokyo', 'Osaka, Sapporo, Tokyo');
define('JS_LANG_TimeSeoul', 'Seoul, Korea Standard time');
define('JS_LANG_TimeYakutsk', 'Yakutsk');
define('JS_LANG_TimeAdelaide', 'Adelaide, Central Australia');
define('JS_LANG_TimeDarwin', 'Darwin');
define('JS_LANG_TimeBrisbane', 'Brisbane, East Australia');
define('JS_LANG_TimeSydney', 'Canberra, Melbourne, Sydney, Hobart');
define('JS_LANG_TimeGuam', 'Guam, Port Moresby');
define('JS_LANG_TimeHobart', 'Hobart, Tasmania');
define('JS_LANG_TimeVladivostock', 'Vladivostok');
define('JS_LANG_TimeMagadan', 'Magadan, Solomon Is., New Caledonia');
define('JS_LANG_TimeWellington', 'Auckland, Wellington');
define('JS_LANG_TimeFiji', 'Fiji Islands, Kamchatka, Marshall Is.');
define('JS_LANG_TimeTonga', 'Nuku\'alofa, Tonga');

define('JS_LANG_DateDefault', 'Standard');
define('JS_LANG_DateDDMMYY', 'DD/MM/YY');
define('JS_LANG_DateMMDDYY', 'MM/DD/YY');
define('JS_LANG_DateDDMonth', 'DD Month (01 Jan)');
define('JS_LANG_DateAdvanced', 'Advanced');

define('JS_LANG_NewContact', 'Ny kontakt');
define('JS_LANG_NewGroup', 'Ny grupp');
define('JS_LANG_AddContactsTo', 'Lägg till kontakter till');
define('JS_LANG_ImportContacts', 'Importera kontakter');

define('JS_LANG_Name', 'Namn');
define('JS_LANG_Email', 'Epost');
define('JS_LANG_DefaultEmail', 'Ordinarie epost');
define('JS_LANG_NotSpecifiedYet', 'Ej angiven');
define('JS_LANG_ContactName', 'Namn');
define('JS_LANG_Birthday', 'Födelsedag');
define('JS_LANG_Month', 'MÃ¥nad');
define('JS_LANG_January', 'Januari');
define('JS_LANG_February', 'Februari');
define('JS_LANG_March', 'Mars');
define('JS_LANG_April', 'April');
define('JS_LANG_May', 'Maj');
define('JS_LANG_June', 'Juni');
define('JS_LANG_July', 'Juli');
define('JS_LANG_August', 'Augusti');
define('JS_LANG_September', 'September');
define('JS_LANG_October', 'Oktober');
define('JS_LANG_November', 'November');
define('JS_LANG_December', 'December');
define('JS_LANG_Day', 'Dag');
define('JS_LANG_Year', 'År');
define('JS_LANG_UseFriendlyName1', 'Använd personens nanm');
define('JS_LANG_UseFriendlyName2', '(t.ex. Peter S &lt;hide@address.com&gt;)');
define('JS_LANG_Personal', 'Privat');
define('JS_LANG_PersonalEmail', 'Privat Epostadress');
define('JS_LANG_StreetAddress', 'Gata');
define('JS_LANG_City', 'Stad');
define('JS_LANG_Fax', 'Fax');
define('JS_LANG_StateProvince', 'Stat/Provins');
define('JS_LANG_Phone', 'Telefno');
define('JS_LANG_ZipCode', 'Postnr');
define('JS_LANG_Mobile', 'Mobil');
define('JS_LANG_CountryRegion', 'Land');
define('JS_LANG_WebPage', 'Hemsida');
define('JS_LANG_Go', 'Öppna');
define('JS_LANG_Home', 'Hem');
define('JS_LANG_Business', 'Arbete');
define('JS_LANG_BusinessEmail', 'Företags Epostadress');
define('JS_LANG_Company', 'Företag');
define('JS_LANG_JobTitle', 'Titel');
define('JS_LANG_Department', 'Avdelning');
define('JS_LANG_Office', 'Kontor');
define('JS_LANG_Pager', 'Sökare');
define('JS_LANG_Other', 'Annat');
define('JS_LANG_OtherEmail', 'Annan Epostadress');
define('JS_LANG_Notes', 'Anteckningar');
define('JS_LANG_Groups', 'Grupper');
define('JS_LANG_ShowAddFields', 'Visa ytterligare fält');
define('JS_LANG_HideAddFields', 'Dölj ytterligare fält');
define('JS_LANG_EditContact', 'redigera kontaktinformation');
define('JS_LANG_GroupName', 'Gruppnamn');
define('JS_LANG_AddContacts', 'Lägg till kontakter');
define('JS_LANG_CommentAddContacts', '(Om du vill ange mer än en adress, separera dem med kommatecken)');
define('JS_LANG_CreateGroup', 'Skapa grupp');
define('JS_LANG_Rename', 'Döp om');
define('JS_LANG_MailGroup', 'Epostgrupp');
define('JS_LANG_RemoveFromGroup', 'Ta bort från grupp');
define('JS_LANG_UseImportTo', 'Använd import för att läsa in dina kontakter från Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express till din kontaktlista.');
define('JS_LANG_Outlook1', 'Microsoft Outlook 2000/XP/2003');
define('JS_LANG_Outlook2', 'Microsoft Outlook Express 6');
define('JS_LANG_SelectImportFile', 'Välj fil (.CSV format) som du vill importera från');
define('JS_LANG_Import', 'Importera');
define('JS_LANG_ContactsMessage', 'Detta är kontaktsidan.');
define('JS_LANG_ContactsCount', 'kontakt/er');
define('JS_LANG_GroupsCount', 'grupp/er');

// webmail 4.1 constants
define('PicturesBlocked', 'Bilder har i detta meddelande blockerats för din säkerhet');
define('ShowPictures', 'Visa bilder');
define('ShowPicturesFromSender', 'Visa alltid bilder i meddelanden från denna avsändare');
define('AlwaysShowPictures', 'Visa alltid bilder i meddelanden');

define('TreatAsOrganization', 'Behandla som en organisation');

define('WarningGroupAlreadyExist', 'Grupp med detta namn finns redan. Uppge ett annat namn.');
define('WarningCorrectFolderName', 'Du måste ange ett korrekt namn för mappen.');
define('WarningLoginFieldBlank', 'You cannot leave Login field blank.');
define('WarningCorrectLogin', 'Du måste ange en korrekt inloggning');
define('WarningPassBlank', 'Du kan inte låta lösenordsfältet vara tomt.');
define('WarningCorrectIncServer', 'Du måste ange en giltig POP3(IMAP) serveradress.');
define('WarningCorrectSMTPServer', 'Du måste ange en korrekt SMTP serveradress.');
define('WarningFromBlank', 'Du kan inte lämna fältet Från tomt.');
define('WarningAdvancedDateFormat', 'Uppge ett tids och datumformat.');

define('AdvancedDateHelpTitle', 'Avancerade datuminställningar');
define('AdvancedDateHelpIntro', 'När &quot;avancerade datuminställningar&quot; är valda, kan du ange ett eget datumformat, vilket anges som med \':\' och \'/\' som avskiljare:');
define('AdvancedDateHelpConclusion', 'Till exempel, om du anger &quot;yyyy/mm/dd&quot; visas datum som år/månad/dag (ex.vis 2007/10/30).');
define('AdvancedDateHelpDayOfMonth', 'Dag i månaden (1 till 31)');
define('AdvancedDateHelpNumericMonth', 'MÃ¥nad (1 till 12)');
define('AdvancedDateHelpTextualMonth', 'MÃ¥nad (Jan till Dec)');
define('AdvancedDateHelpYear2', 'År, 2 siffror');
define('AdvancedDateHelpYear4', 'År, 4 siffror');
define('AdvancedDateHelpDayOfYear', 'Dag på året (1 till 366)');
define('AdvancedDateHelpQuarter', 'Kvartal');
define('AdvancedDateHelpDayOfWeek', 'Veckodag (1 till 7)');
define('AdvancedDateHelpWeekOfYear', 'Kalendervecka (1 till 53)');

define('InfoNoMessagesFound', 'Inga meddelanden funna');
define('ErrorSMTPConnect', 'Kan ej ansluta till SMTP-server. Kontrollera SMTP-inställningarna.');
define('ErrorSMTPAuth', 'Fel användarnanm och/eller lösenord. Autentisering misslyckades.');
define('ReportMessageSent', 'Ditt meddelande har skickats.');
define('ReportMessageSaved', 'Ditt meddelande har sparats.');
define('ErrorPOP3Connect', 'Kan ej ansluta till POP3-servern. Kontrollera POP3-inställningarna.');
define('ErrorIMAP4Connect', 'Kan ej ansluta till IMAP4-servern. Kontrollera IMAP4-inställningarna.');
define('ErrorPOP3IMAP4Auth', 'Fel epost/login och/eller lösenord. Autentisering misslyckades.');
define('ErrorGetMailLimit', 'Förlåt, din brevlåda är full.');

define('ReportSettingsUpdatedSuccessfuly', 'Inställningarna har uppdaterats.');
define('ReportAccountCreatedSuccessfuly', 'Kontot har skapats.');
define('ReportAccountUpdatedSuccessfuly', 'Kontot har uppdaterats.');
define('ConfirmDeleteAccount', 'Är du säker på att du vill ta bort kontot?');
define('ReportFiltersUpdatedSuccessfuly', 'Filterinställningar har uppdaterats.');
define('ReportSignatureUpdatedSuccessfuly', 'Signaturen har uppdaterats.');
define('ReportFoldersUpdatedSuccessfuly', 'Mappar har uppdaterats.');
define('ReportContactsSettingsUpdatedSuccessfuly', 'Kontaktens inställningar har uppdaterats.');

define('ErrorInvalidCSV', '.CSV filen du angav har felaktigt format.');
//The group "guies" was successfully added.
define('ReportGroupSuccessfulyAdded1', 'Gruppen');
define('ReportGroupSuccessfulyAdded2', 'lades till.');
define('ReportGroupUpdatedSuccessfuly', 'Gruppen lades till.');
define('ReportContactSuccessfulyAdded', 'Kontakt lades till.');
define('ReportContactUpdatedSuccessfuly', 'Kontakten har uppdaterats.');
//Contact(s) was added to group "friends".
define('ReportContactAddedToGroup', 'Kontakt/er lades till gruppen');
define('AlertNoContactsGroupsSelected', 'Inga kontakter eller grupper valda.');

define('InfoListNotContainAddress', 'Om listan inte innehåller adressen du letar efter, försök med de inledande bokstäverna.');

define('DirectAccess', 'T');
define('DirectAccessTitle', 'Transparent läge. Webbmail hanterar meddelanden direkt på e-postservern.');

define('FolderInbox', 'Inkorgen');
define('FolderSentItems', 'Skickat');
define('FolderDrafts', 'Utkast');
define('FolderTrash', 'Papperskorgen');

define('FileLargerAttachment', 'Filen är större än tillåten storlek för bilagor.');
define('FilePartiallyUploaded', 'Filen bifogades inte i sin helhet pga ett okänt fel.');
define('NoFileUploaded', 'Ingen fil bifogades.');
define('MissingTempFolder', 'Temporär katalog saknas.');
define('MissingTempFile', 'Temporär fil saknas.');
define('UnknownUploadError', 'Ett okänt fel inträffade vid hämtning av bifogad fil.');
define('FileLargerThan', 'Fel vid bifoga fil. Troligen pga att filen är större än');
define('PROC_CANT_LOAD_DB', 'Kan ej ansluta till databasen.');
define('PROC_CANT_LOAD_LANG', 'Kan ej hitta begärd språkfil.');
define('PROC_CANT_LOAD_ACCT', 'Kontot finns inte, troligen har det raderats.');

define('DomainDosntExist', 'Domänen finns ej på servern.');
define('ServerIsDisable', 'E-postservern är tillfälligt stängd av administratören.');

define('PROC_ACCOUNT_EXISTS', 'Kontot kan ej skapas eftersom det redan existerar.');
define('PROC_CANT_GET_MESSAGES_COUNT', 'Fel i hämtning av antalet meddelanden.');
define('PROC_CANT_MAIL_SIZE', 'Fel i hämtning av utrymmesbegränsning.');

define('Organization', 'Organisation');
define('WarningOutServerBlank', 'Fältet SMTP Server får ej vara tomt');

//
define('JS_LANG_Refresh', 'Friska upp');
define('JS_LANG_MessagesInInbox', 'Meddelanden');
define('JS_LANG_InfoEmptyInbox', 'Nej meddelandena');

// webmail 4.2 constants
define('BackToList', 'Tillbaka till listan.');
define('InfoNoContactsGroups', 'Inga kontakter eller grupper.');
define('InfoNewContactsGroups', 'Du kan skapa nya kontakter/grupper eller importera kontakter från en .CSV-fil i Outlook format.');
define('DefTimeFormat', 'Standard tidsformat');
define('SpellNoSuggestions', 'Inga förslag');
define('SpellWait', 'Vänligen väntat&hellip;');

define('InfoNoMessageSelected', 'Inga meddelanden valda.');
define('InfoSingleDoubleClick', 'Enkelklicka för att förhandsgranska eller dubbelklicka för att se meddelandet i full storlek.');
    
// calendar
define('TitleDay', 'Dagsvy');
define('TitleWeek', 'Veckovy');
define('TitleMonth', 'MÃ¥nadsvy');

define('ErrorNotSupportBrowser', 'AfterLogics kalender stödjer inte din läsare. Använd lägst FireFox 2.0/Opera 9.0/Internet Explorer 6.0/Safari 3.0.2 eller senare version.');
define('ErrorTurnedOffActiveX', 'Stöd för ActiveX är avstängt. <br/>För att använda denna tillämpning måste ActiveX tillåtas.');

define('Calendar', 'Kalender');
    
define('TabDay', 'Dag');
define('TabWeek', 'Vecka');
define('TabMonth', 'MÃ¥nad');
    
define('ToolNewEvent', 'Ny&nbsp;avtalad&nbsp;tid');
define('ToolBack', 'Tillbaka');
define('ToolToday', 'Idag');
define('AltNewEvent', 'Ny avtalad tid');
define('AltBack', 'Tillbaka');
define('AltToday', 'Idag');
define('CalendarHeader', 'Kalender');
define('CalendarsManager', 'Kalenderansvarig');
    
define('CalendarActionNew', 'Ny kalender');
define('EventHeaderNew', 'Ny avtalad tid');
define('CalendarHeaderNew', 'Ny kalender');
    
define('EventSubject', 'Ämne');
define('EventCalendar', 'Kalender');
define('EventFrom', 'Från');
define('EventTill', 'till');
define('CalendarDescription', 'Beskrivning');
define('CalendarColor', 'Färg');
define('CalendarName', 'Kalendernamn');
define('CalendarDefaultName', 'Min kalender');
    
define('ButtonSave', 'Spara');
define('ButtonCancel', 'Ångra');
define('ButtonDelete', 'Radera');

define('AltPrevMonth', 'Föregående månad');
define('AltNextMonth', 'Nästa månad');

define('CalendarHeaderEdit', 'Redigera kalender');
define('CalendarActionEdit', 'Redigera kalender');
define('ConfirmDeleteCalendar', 'Är du säker på att du vill radera kalendern');
define('InfoDeleting', 'Raderar&hellip;');
define('WarningCalendarNameBlank', 'Kalendernamnet får ej vara tomt.');
define('ErrorCalendarNotCreated', 'Kalender skapades ej.');
define('WarningSubjectBlank', 'Ämnet kan ej vara blankt.');
define('WarningIncorrectTime', 'Specificerad tid består av ogiltiga tidstecken.');
define('WarningIncorrectFromTime', 'Från-tiden är felaktig.');
define('WarningIncorrectTillTime', 'Till-tiden är felaktig.');
define('WarningStartEndDate', 'Slutdatum måste vara efter eller lika med startdatum.');
define('WarningStartEndTime', 'Sluttid måste vara senare än starttid.');
define('WarningIncorrectDate', 'Datum är felaktig.');
define('InfoLoading', 'Laddar&hellip;');
define('EventCreate', 'Skapa avtalad tid');
define('CalendarHideOther', 'Göm andra kalendrar');
define('CalendarShowOther', 'Visa andra kalendrar');
define('CalendarRemove', 'Ta bort kalender');
define('EventHeaderEdit', 'Redigera avtalad tid');

define('InfoSaving', 'Sparar&hellip;');
define('SettingsDisplayName', 'Visningsnamn');
define('SettingsTimeFormat', 'Tidsformat');
define('SettingsDateFormat', 'Datumformat');
define('SettingsShowWeekends', 'Visa helger');
define('SettingsWorkdayStarts', 'Arbetsdag startar');
define('SettingsWorkdayEnds', 'slutar');
define('SettingsShowWorkday', 'Visa arbetsdagar');
define('SettingsWeekStartsOn', 'Vecka startar på');
define('SettingsDefaultTab', 'Standardflik');
define('SettingsCountry', 'Land');
define('SettingsTimeZone', 'Tidszon');
define('SettingsAllTimeZones', 'Alla tidszoner');

define('WarningWorkdayStartsEnds', 'Tid för \'Arbetsdag slutar\' måste vara större än tiden då arbetsdag börjar');
define('ReportSettingsUpdated', 'Inställningarna har sparats.');

define('SettingsTabCalendar', 'Kalender');

define('FullMonthJanuary', 'Januari');
define('FullMonthFebruary', 'Februari');
define('FullMonthMarch', 'Mars');
define('FullMonthApril', 'April');
define('FullMonthMay', 'Maj');
define('FullMonthJune', 'Juni');
define('FullMonthJuly', 'Juli');
define('FullMonthAugust', 'Augusti');
define('FullMonthSeptember', 'September');
define('FullMonthOctober', 'Oktober');
define('FullMonthNovember', 'November');
define('FullMonthDecember', 'December');
    
define('ShortMonthJanuary', 'Jan');
define('ShortMonthFebruary', 'Feb');
define('ShortMonthMarch', 'Mar');
define('ShortMonthApril', 'Apr');
define('ShortMonthMay', 'Maj');
define('ShortMonthJune', 'Jun');
define('ShortMonthJuly', 'Jul');
define('ShortMonthAugust', 'Aug');
define('ShortMonthSeptember', 'Sep');
define('ShortMonthOctober', 'Okt');
define('ShortMonthNovember', 'Nov');
define('ShortMonthDecember', 'Dec');

define('FullDayMonday', 'MÃ¥ndag');
define('FullDayTuesday', 'Tisdag');
define('FullDayWednesday', 'Onsdag');
define('FullDayThursday', 'Torsdag');
define('FullDayFriday', 'Fredag');
define('FullDaySaturday', 'Lördag');
define('FullDaySunday', 'SÖndag');

define('DayToolMonday', 'MÃ¥n');
define('DayToolTuesday', 'Tis');
define('DayToolWednesday', 'Ons');
define('DayToolThursday', 'Tor');
define('DayToolFriday', 'Fre');
define('DayToolSaturday', 'Lör');
define('DayToolSunday', 'Sön');

define('CalendarTableDayMonday', 'M');
define('CalendarTableDayTuesday', 'T');
define('CalendarTableDayWednesday', 'O');
define('CalendarTableDayThursday', 'T');
define('CalendarTableDayFriday', 'F');
define('CalendarTableDaySaturday', 'L');
define('CalendarTableDaySunday', 'S');

define('ErrorParseJSON', 'JSON-svar från servern kan ej tolkas.');

define('ErrorLoadCalendar', 'Kan ej hämta kalender');
define('ErrorLoadEvents', 'Kan ej hämta möte');
define('ErrorUpdateEvent', 'Kan ej spara möte');
define('ErrorDeleteEvent', 'Kan ej radera möte');
define('ErrorUpdateCalendar', 'Kan ej spara kalender');
define('ErrorDeleteCalendar', 'Kan ej radera kalender');
define('ErrorGeneral', 'Ett fel inträffade på servern. Vsv försök senare.');

// webmail 4.3 constants
define('SharedTitleEmail', 'Epost');
define('ShareHeaderEdit', 'Dela ut och publicera kalender');
define('ShareActionEdit', 'Dela ut och publicera kalender');
define('CalendarPublicate', 'Tillåt publik åtkomst till denna kalender');
define('CalendarPublicationLink', 'Länk');
define('ShareCalendar', 'Dela ut denna kalender');
define('SharePermission1', 'Kan ändra händelser och hantera utdelning');
define('SharePermission2', 'Kan ändra händelser');
define('SharePermission3', 'Kan se alla händelser');
define('SharePermission4', 'Kan enbart se fri/upptaget (dölj detaljer)');
define('ButtonClose', 'Stäng');
define('WarningEmailFieldFilling', 'Du måste fylla i epostfältet först');
define('EventHeaderView', 'Visa händelse');
define('ErrorUpdateSharing', 'Kan ej spara utdelade publiceringsdata');
define('ErrorUpdateSharing1', 'Kan ej dela ut till användare %s som inte existerar');
define('ErrorUpdateSharing2', 'Kan ej dela ut denna kalender till användare %s');
define('ErrorUpdateSharing3', 'Denna kalender delas redan med användare %s');
define('Title_MyCalendars', 'Mina kalendrar');
define('Title_SharedCalendars', 'Delade kalendrar');
define('ErrorGetPublicationHash', 'Kan ej skapa publiceringslänk');
define('ErrorGetSharing', 'Kan ej lägga till utdelning');
define('CalendarPublishedTitle', 'Denna kalender är publicerad');
define('RefreshSharedCalendars', 'Uppdatera Delade Kalendrar');
define('Title_CheckSharedCalendars', 'Uppdatera Delade Kalendrar');

define('GroupMembers', 'Medlemmar');

define('ReportMessagePartDisplayed', 'Notera att meddelandet enbart visas delvis.');
define('ReportViewEntireMessage', 'Visa hela meddelandet,');
define('ReportClickHere', 'Klicka här');
define('ErrorContactExists', 'En kontakt med det namnet och epostadress finns redan.');

define('Attachments', 'Bilagor');

define('InfoGroupsOfContact', 'Grupptillhörighet visas med bockmarkering.');
define('AlertNoContactsSelected', 'Inga kontakter valda.');
define('MailSelected', 'Eposta valda adresser');
define('CaptionSubscribed', 'Prenumererar');

define('OperationSpam', 'Skräppost');
define('OperationNotSpam', 'Ej skräppost');
define('FolderSpam', 'Skräppost');

// webmail 4.4 contacts
define('ContactMail', 'Epostkontakt');
define('ContactViewAllMails', 'Visa alla brev för denna kontakt');
define('ContactsMailThem', 'Skicka till dessa');
define('DateToday', 'Idag');
define('DateYesterday', 'Igår');
define('MessageShowDetails', 'Visa detaljer');
define('MessageHideDetails', 'Göm detaljer');
define('MessageNoSubject', 'Ämne saknas');
// hide@address.com till hide@address.com
define('MessageForAddr', 'till');
define('SearchClear', 'Rensa sök');
// Search results for "search string" in Inbox folder:
// Search results for "search string" in all mail folders:
define('SearchResultsInFolder', 'Sökresultat för "#s" i #f mapp:');
define('SearchResultsInAllFolders', 'Sökresultat för "#s" i alla mappar:');
define('AutoresponderTitle', 'Autosvar');
define('AutoresponderEnable', 'Aktivera autosvar');
define('AutoresponderSubject', 'Ämne');
define('AutoresponderMessage', 'Meddelande');
define('ReportAutoresponderUpdatedSuccessfuly', 'Autosvar har uppdaterats');
define('FolderQuarantine', 'Karantän');

//calendar
define('EventRepeats', 'Upprepepa');
define('NoRepeats', 'Upprepa Ej');
define('DailyRepeats', 'Dagligen');
define('WorkdayRepeats', 'Varje veckodag (må-fre)');
define('OddDayRepeats', 'Varje må, ons & fre');
define('EvenDayRepeats', 'Varje tisdag & torsdag');
define('WeeklyRepeats', 'Veckovis');
define('MonthlyRepeats', 'MÃ¥nadsvis');
define('YearlyRepeats', 'Årsvis');
define('RepeatsEvery', 'Upprepa varje');
define('ThisInstance', 'Endast denna instans');
define('AllEvents', 'Alla händelser i serien');
define('AllFollowing', 'Alla följande');
define('ConfirmEditRepeatEvent', 'Vill du ändra denna händelse, alla, eller denna och framtida händelser i serien?');
define('RepeatEventHeaderEdit', 'Ändra återkommande händelse');
define('First', 'Första');
define('Second', 'Andra');
define('Third', 'Tredje');
define('Fourth', 'Fjärde');
define('Last', 'Sista');
define('Every', 'Varje');
define('SetRepeatEventEnd', 'Sätt slutdatum');
define('NoEndRepeatEvent', 'Inget slutdatum');
define('EndRepeatEventAfter', 'Upphör efter');
define('Occurrences', 'Händelser');
define('EndRepeatEventBy', 'Upphör vid');
define('EventCommonDataTab', 'Egenskaper');
define('EventRepeatDataTab', 'Upprepning');
define('RepeatEventNotPartOfASeries', 'Denna händelse har ändrats och ingår inte längre i serien.');
define('UndoRepeatExclusion', 'Ångra ändringar som ingår i serien.');

define('MonthMoreLink', '%d mer...');
define('NoNewSharedCalendars', 'Inga nya kalendrar');
define('NNewSharedCalendars', '%d nya kalendrar funna');
define('OneNewSharedCalendars', '1 ny kalender funnen');
define('ConfirmUndoOneRepeat', 'önskar du återställa denna händelse i serien?');

define('RepeatEveryDayInfin', 'Varje dag');
define('RepeatEveryDayTimes', 'Varje dag, %TIMES% gånger');
define('RepeatEveryDayUntil', 'Varje dag, till %UNTIL%');
define('RepeatDaysInfin', 'Varje %PERIOD% dagar');
define('RepeatDaysTimes', 'Varje %PERIOD% dagar, %TIMES% gånger');
define('RepeatDaysUntil', 'Varje %PERIOD% dagar, till %UNTIL%');

define('RepeatEveryWeekWeekdaysInfin', 'Varje vecka och veckodag');
define('RepeatEveryWeekWeekdaysTimes', 'Varje vecka och veckodag, %TIMES% gånger');
define('RepeatEveryWeekWeekdaysUntil', 'Varje vecka och veckodag till %UNTIL%');
define('RepeatWeeksWeekdaysInfin', 'Varje veckodag, Var %PERIOD%e vecka');
define('RepeatWeeksWeekdaysTimes', 'Var %PERIOD% vecka på veckodag, %TIMES% gånger');
define('RepeatWeeksWeekdaysUntil', 'Var %PERIOD% vecka på veckodag, till %UNTIL%');

define('RepeatEveryWeekInfin', 'Varje veckoa på %DAYS%');
define('RepeatEveryWeekTimes', 'Varje vecka på %DAYS%, %TIMES% gånger');
define('RepeatEveryWeekUntil', 'Varje vecka på %DAYS%, till %UNTIL%');
define('RepeatWeeksInfin', 'Varje %PERIOD% veckor på %DAYS%');
define('RepeatWeeksTimes', 'Varje %PERIOD% veckor på %DAYS%, %TIMES% gånger');
define('RepeatWeeksUntil', 'Varje %PERIOD% veckor på %DAYS%, till %UNTIL%');

define('RepeatEveryMonthDateInfin', 'Varje månad på %DATE%');
define('RepeatEveryMonthDateTimes', 'Varje månad på %DATE%, %TIMES% gånger');
define('RepeatEveryMonthDateUntil', 'Varje månad på %DATE%, until %UNTIL%');
define('RepeatMonthsDateInfin', 'Varje %PERIOD% månad på %DATE%');
define('RepeatMonthsDateTimes', 'Varje %PERIOD% månad på %DATE%, %TIMES% gånger');
define('RepeatMonthsDateUntil', 'Varje %PERIOD% månad på %DATE%, till %UNTIL%');

define('RepeatEveryMonthWDInfin', 'Varje månad på %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatEveryMonthWDTimes', 'Varje månad på %NUMBER% %DAY%, %TIMES% gånger');
define('RepeatEveryMonthWDUntil', 'Varje månad på %NUMBER% %DAY%, till %UNTIL%');
define('RepeatMonthsWDInfin', 'Varje %PERIOD% månad på %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatMonthsWDTimes', 'Varje %PERIOD% månad på %NUMBER% %DAY%, %TIMES% gånger');
define('RepeatMonthsWDUntil', 'Varje %PERIOD% månad på %NUMBER% %DAY%, till %UNTIL%');

define('RepeatEveryYearDateInfin', 'Varje år på %DATE%');
define('RepeatEveryYearDateTimes', 'Varje år på %DATE%, %TIMES% gånger');
define('RepeatEveryYearDateUntil', 'Varje år på %DATE%, till %UNTIL%');
define('RepeatYearsDateInfin', 'Varje %PERIOD% år på %DATE%');
define('RepeatYearsDateTimes', 'Varje %PERIOD% år på %DATE%, %TIMES% gånger');
define('RepeatYearsDateUntil', 'Varje %PERIOD% år på %DATE%, till %UNTIL%');

define('RepeatEveryYearWDInfin', 'Varje år på %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatEveryYearWDTimes', 'Varje år på %NUMBER% %DAY%, %TIMES% gånger');
define('RepeatEveryYearWDUntil', 'Varje år på %NUMBER% %DAY%, till %UNTIL%');
define('RepeatYearsWDInfin', 'Varje %PERIOD% år på %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatYearsWDTimes', 'Varje %PERIOD% år på %NUMBER% %DAY%, %TIMES% gånger');
define('RepeatYearsWDUntil', 'Varje %PERIOD% år på %NUMBER% %DAY%, till %UNTIL%');

define('RepeatDescDay', 'dag');
define('RepeatDescWeek', 'vecka');
define('RepeatDescMonth', 'månad');
define('RepeatDescYear', 'Ã¥r');

// webmail 4.5 contacts
define('WarningUntilDateBlank', 'Vänligen ange slutdatum för upprepning');
define('WarningWrongUntilDate', 'Slutdatum för upprepning måste vara senare än startdatum för upprepning');

define('OnDays', 'dagar');
define('CancelRecurrence', 'Avbryt upprepning');
define('RepeatEvent', 'Upprepa denna händelse');

define('Spellcheck', 'Stavningskontroll');
define('LoginLanguage', 'Språk');
define('LanguageDefault', 'Standard');

// webmail 4.5.x new
define('EmptySpam', 'Töm skräppost');
define('Saving', 'Sparar&hellip;');
define('Sending', 'Skickar&hellip;');
define('LoggingOffFromServer', 'Loggar ut från server&hellip;');

//webmail 4.6
define('PROC_CANT_SET_MSG_AS_SPAM', 'Kan inte markera meddelande(n) som skräppost');
  define('PROC_CANT_SET_MSG_AS_NOTSPAM', 'Kan inte markera meddelande(n) som INTE-skräppost');
define('ExportToICalendar', 'Exportera till iCalendar format');
define('ErrorMaximumUsersLicenseIsExceeded', 'Ditt konto är deaktiverat för att max antal användare enligt licensvillkoren har uppnåtts. Kontakata systemansvarig.');
define('RepliedMessageTitle', 'Besvarat meddelande');
define('ForwardedMessageTitle', 'Vidarebefordrat meddelande');
define('RepliedForwardedMessageTitle', 'Besvarat och vidarebefordrat meddelande');
define('ErrorDomainExist', 'Användaren kan inte skapas eftersom tillhörande domän saknas. Du måste skapa domänen först.');

// webmail 4.7
define('RequestReadConfirmation', 'Begär läs bekräftelse');
define('FolderTypeDefault', 'Standard');
define('ShowFoldersMapping', 'Låt mig välja annan folder som systemfolder (ex.vis MinFolder som Skickat)');
define('ShowFoldersMappingNote', 'Till exempel, för att ändra Skickat till MinFolder, ange "Skickat" som "använd" för "MinFolder".');
define('FolderTypeMapTo', 'använd');

define('ReminderEmailExplanation','Detta meddelande har levererats till din adress %EMAIL% för att du har ställt in påminnelse i din kalender %CALENDAR_NAME%');
define('ReminderOpenCalendar', 'Öppna kalender');

define('AddReminder', 'Påminn mig om denna händelse');
define('AddReminderBefore', 'Påminn mig % före denna händelse');
define('AddReminderAnd', 'och % före');
define('AddReminderAlso', 'och även % före');
define('AddMoreReminder', 'Fler påminnelser');
define('RemoveAllReminders', 'Ta bort alla påminnelser');
define('ReminderNone', 'Inga');
define('ReminderMinutes', 'minuter');
define('ReminderHour', 'timme');
define('ReminderHours', 'timmar');
define('ReminderDay', 'dag');
define('ReminderDays', 'dagar');
define('ReminderWeek', 'vecka');
define('ReminderWeeks', 'veckor');
define('Allday', 'Hela dagen');

define('Folders', 'Mapp');
define('NoSubject', 'Inget ämne');
define('SearchResultsFor', 'Sökresultat för');

define('Back', 'Tillbaka');
define('Next', 'Nästa');
define('Prev', 'Föregående');

define('MsgList', 'Messages');
define('Use24HTimeFormat', 'Use 24 hour time format');
define('UseCalendars', 'Use calendars');
define('Event', 'Event');
define('CalendarSettingsNullLine', 'No calendars');
define('CalendarEventNullLine', 'No events');
define('ChangeAccount', 'Change account');

define('TitleCalendar', 'Calendar');
define('TitleEvent', 'Event');
define('TitleFolders', 'Folders');
define('TitleConfirmation', 'Confirmation');

define('Yes', 'Yes');
define('No', 'No');

define('EditMessage', 'Edit Message');

define('AccountNewPassword', 'New password');
define('AccountConfirmNewPassword', 'Confirm new password');
define('AccountPasswordsDoNotMatch', 'Passwords do not match.');

define('ContactTitle', 'Title');
define('ContactFirstName', 'First name');
define('ContactSurName', 'Surname');
define('ContactNickName', 'Nickname');

define('CaptchaTitle', 'Captcha');
define('CaptchaReloadLink', 'reload');
define('CaptchaError', 'Captcha text is incorrect.');

define('WarningInputCorrectEmails', 'Please specify correct emails.');
define('WrongEmails', 'Incorrect emails:');

define('ConfirmBodySize1', 'Sorry, but text messages are max.');
define('ConfirmBodySize2', 'characters long. Everything beyond the limit will be truncated. Click "Cancel" if you want to edit the message.');
define('BodySizeCounter', 'Counter');
define('InsertImage', 'Insert Image');
define('ImagePath', 'Image Path');
define('ImageUpload', 'Insert');
define('WarningImageUpload', 'The file being attached is not an image. Please choose an image file.');

define('ConfirmExitFromNewMessage', 'Changes will be lost if you leave the page. Would you like to save draft before leaving the page?');

define('SensivityConfidential', 'Please treat this message as Confidential');
define('SensivityPrivate', 'Please treat this message as Private');
define('SensivityPersonal', 'Please treat this message as Personal');

define('ReturnReceiptTopText', 'The sender of this message has asked to be notified when you receive this message.');
define('ReturnReceiptTopLink', 'Click here to notify the sender.');
define('ReturnReceiptSubject', 'Return Receipt (displayed)');
define('ReturnReceiptMailText1', 'This is a Return Receipt for the mail that you sent to');
define('ReturnReceiptMailText2', 'Note: This Return Receipt only acknowledges that the message was displayed on the recipient\'s computer. There is no guarantee that the recipient has read or understood the message contents.');
define('ReturnReceiptMailText3', 'with subject');

define('SensivityMenu', 'Sensitivity');
define('SensivityNothingMenu', 'Nothing');
define('SensivityConfidentialMenu', 'Confidential');
define('SensivityPrivateMenu', 'Private');
define('SensivityPersonalMenu', 'Personal');

define('ErrorLDAPonnect', 'Can\'t connect to ldap server.');

define('MessageSizeExceedsAccountQuota', 'This message size exceeds your account quota.');
define('MessageCannotSent', 'The message cannot be sent.');
define('MessageCannotSaved', 'The message cannot be saved.');

define('ContactFieldTitle', 'Field');
define('ContactDropDownTO', 'TO');
define('ContactDropDownCC', 'CC');
define('ContactDropDownBCC', 'BCC');

// 4.9 
define('NoMoveDelete', 'Message(s) can\'t be moved to Trash. Most likely your message box is full. Should this unmoved message(s) be deleted?');

define('WarningFieldBlank', 'This field cannot be empty.');
define('WarningPassNotMatch', 'Passwords do not match, please check.');
define('PasswordResetTitle', 'Password recovery - step %d');
define('NullUserNameonReset', 'user');
define('IndexResetLink', 'Forgot password?');
define('IndexRegLink', 'Account Registration');

define('RegDomainNotExist', 'Domain does not exist.');
define('RegAnswersIncorrect', 'Answers are incorrect.');
define('RegUnknownAdress', 'Unknown email address.');
define('RegUnrecoverableAccount', 'Password recovery cannot be applied for this email address.');
define('RegAccountExist', 'This address is already used.');
define('RegRegistrationTitle', 'Registration');
define('RegName', 'Name');
define('RegEmail', 'e-mail address');
define('RegEmailDesc', 'For example, hide@address.com This information will be used to enter the system.');
define('RegSignMe', 'Remember me');
define('RegSignMeDesc', 'Do not ask for login and password on next login to the system on this PC.');
define('RegPass1', 'Password');
define('RegPass2', 'Repeat password ');
define('RegQuestionDesc', 'Please, provide two secret questions and answers which know only you. In case of password lost you can use these questions in order to recover the password.');
define('RegQuestion1', 'Secret question 1');
define('RegAnswer1', 'Answer 1');
define('RegQuestion2', 'Secret question 2');
define('RegAnswer2', 'Answer 2');
define('RegTimeZone', 'Time zone');
define('RegLang', 'Interface language');
define('RegCaptcha', 'Captcha');
define('RegSubmitButtonValue', 'Register');

define('ResetEmail', 'Please provide your email');
define('ResetEmailDesc', 'Provide emails address used for registration.');
define('ResetCaptcha', 'CAPTCHA');
define('ResetSubmitStep1', 'Send');
define('ResetQuestion1', 'Secret question 1');
define('ResetAnswer1', 'Answer');
define('ResetQuestion2', 'Secret question 2');
define('ResetAnswer2', 'Answer');
define('ResetSubmitStep2', 'Send');

define('ResetTopDesc1Step2', 'Providede email address');
define('ResetTopDesc2Step2', 'Please confirm correctness.');

define('ResetTopDescStep3', 'please specify below new password for your email.');

define('ResetPass1', 'New password');
define('ResetPass2', 'Repeat password');
define('ResetSubmitStep3', 'Send');
define('ResetDescStep4', 'Your password has been changed.');
define('ResetSubmitStep4', 'Return');

define('RegReturnLink', 'Return to login screen');
define('ResetReturnLink', 'Return to login screen');

// Appointments 
define('AppointmentAddGuests', 'Add guests');
define('AppointmentRemoveGuests', 'Cancel Meeting');
define('AppointmentListEmails', 'Enter email addresses separated by commas and press Save');
define('AppointmentParticipants', 'Participants');
define('AppointmentRefuse', 'Refuse');
define('AppointmentAwaitingResponse', 'Awaiting response');
define('AppointmentInvalidGuestEmail', 'The following guest email addresses are invalid:');
define('AppointmentOwner', 'Owner');

define('AppointmentMsgTitleInvite', 'Invite to event.');
define('AppointmentMsgTitleUpdate', 'Event was modified.');
define('AppointmentMsgTitleCancel', 'Event was cancelled.');
define('AppointmentMsgTitleRefuse', 'Guest %guest% is refuse invitation');
define('AppointmentMoreInfo', 'More info');
define('AppointmentOrganizer', 'Organizer');
define('AppointmentEventInformation', 'Event information');
define('AppointmentEventWhen', 'When');
define('AppointmentEventParticipants', 'Participants');
define('AppointmentEventDescription', 'Description');
define('AppointmentEventWillYou', 'Will you participate');
define('AppointmentAdditionalParameters', 'Additional parameters');
define('AppointmentHaventRespond', 'Not responded yet');
define('AppointmentRespondYes', 'I will participate');
define('AppointmentRespondMaybe', 'Not sure yet');
define('AppointmentRespondNo', 'Will not participate');
define('AppointmentGuestsChangeEvent', 'Guests can change event');

define('AppointmentSubjectAddStart', 'You\'ve received invitation to event ');
define('AppointmentSubjectAddFrom', ' from ');
define('AppointmentSubjectUpdateStart', 'Modification of event ');
define('AppointmentSubjectDeleteStart', 'Cancellation of event ');
define('ErrorAppointmentChangeRespond', 'Unable to change appointment respond');
define('SettingsAutoAddInvitation', 'Add invitations into calendar automatically');
define('ReportEventSaved', 'Your event has been saved');
define('ReportAppointmentSaved', ' and invitations were send');
define('ErrorAppointmentSend', 'Can\'t send invitations.');
define('AppointmentEventName', 'Name:');

// End appointments

define('ErrorCantUpdateFilters', 'Can\'t update filters');

define('FilterPhrase', 'If there\'s %field header %condition %string then %action');
define('FiltersAdd', 'Add Filter');
define('FiltersCondEqualTo', 'equal to');
define('FiltersCondContainSubstr', 'containing substring');
define('FiltersCondNotContainSubstr', 'not containing substring');
define('FiltersActionDelete', 'delete message');
define('FiltersActionMove', 'move');
define('FiltersActionToFolder', 'to %folder folder');
define('FiltersNo', 'No filters specified yet');

define('ReminderEmailFriendly', 'reminder');
define('ReminderEventBegin', 'starts at: ');

define('FiltersLoading', 'Loading Filters...');
define('ConfirmMessagesPermanentlyDeleted', 'All messages in this folder will be permanently deleted.');

define('ReportCalendarSaved', 'Calendar has been saved.');
Return current item: AfterLogic WebMail Lite PHP