Location: PHPKode > scripts > AfterLogic WebMail Lite PHP > afterlogic-webmail-lite-php/webmail/lang/Polish.php
<?php
define('PROC_ERROR_ACCT_CREATE', 'Podczas tworzenia konta wystąpił błąd');
define('PROC_WRONG_ACCT_PWD', 'Błędne hasło');
define('PROC_CANT_LOG_NONDEF', 'Nie mogę zalogować na niedomyślne konto');
define('PROC_CANT_INS_NEW_FILTER', 'Nie mogę dodać nowego filtra');
define('PROC_FOLDER_EXIST', 'Katalog o tej nazwie już istnieje');
define('PROC_CANT_CREATE_FLD', 'Nie mogę utworzyć katalogu');
define('PROC_CANT_INS_NEW_GROUP', 'Nie mogę dodać nowej grupy');
define('PROC_CANT_INS_NEW_CONT', 'Nie mogę dodać nowego kontaktu');
define('PROC_CANT_INS_NEW_CONTS', 'Nie mogę dodać nowych kontaktów');
define('PROC_CANT_ADD_NEW_CONT_TO_GRP', 'Nie mogę dodać kontaktów do grupy');
define('PROC_ERROR_ACCT_UPDATE', 'Podczas aktualizacji wystąpił błąd');
define('PROC_CANT_UPDATE_CONT_SETTINGS', 'Nie mogę zaktualizować ustawień kontaktu');
define('PROC_CANT_GET_SETTINGS', 'Nie mogę wyświetlić ustawień');
define('PROC_CANT_UPDATE_ACCT', 'Nie mogę uaktualnić konta');
define('PROC_ERROR_DEL_FLD', 'Podczas usuwania folderów wystąpił błąd');
define('PROC_CANT_UPDATE_CONT', 'Nie mogę uaktualnić kontaktu');
define('PROC_CANT_GET_FLDS', 'Nie mogę pobrać drzewa katalogów');
define('PROC_CANT_GET_MSG_LIST', 'Nie mogę pobrać listy wiadomości');
define('PROC_MSG_HAS_DELETED', 'Ta wiadomość została już usunięta z serwera');
define('PROC_CANT_LOAD_CONT_SETTINGS', 'Nie mogę załadować ustawień kontaktu');
define('PROC_CANT_LOAD_SIGNATURE', 'Nie mogę załadować podpisu');
define('PROC_CANT_GET_CONT_FROM_DB', 'Brak odpowiedzi bazy danych');
define('PROC_CANT_GET_CONTS_FROM_DB', 'Nie mogę pobrać kontaktów z bazy danych');
define('PROC_CANT_DEL_ACCT_BY_ID', 'Nie mogę usunąć konta');
define('PROC_CANT_DEL_FILTER_BY_ID', 'Nie mogę usunąć filtra');
define('PROC_CANT_DEL_CONT_GROUPS', 'Nie mogę usunąć kontaktów i/lub grup');
define('PROC_WRONG_ACCT_ACCESS', 'Wykryto próbę uzyskania nieautoryzwanego dostępu przez innego użytkownika');
define('PROC_SESSION_ERROR', 'Poprzednia sesja wygasła');

define('MailBoxIsFull', 'Skrzynka jest przepełniona');
define('WebMailException', 'Wystąpił wyjątek WebMail');
define('InvalidUid', 'Nieprawidłowy UID wiadomości');
define('CantCreateContactGroup', 'Nie mogę utworzyć grupy kontaktów');
define('CantCreateUser', 'Nie mogę utworzyć użytkownika');
define('CantCreateAccount', 'Nie mogę utworzyć konta');
define('SessionIsEmpty', 'Sesja jest pusta');
define('FileIsTooBig', 'Plik jest za duży');

define('PROC_CANT_MARK_ALL_MSG_READ', 'Nie mogę oznaczyć wszystkich wiadomości jako przeczytanych');
define('PROC_CANT_MARK_ALL_MSG_UNREAD', 'Nie mogę oznaczyć wszystkich wiadomości jako nieprzeczytanych');
define('PROC_CANT_PURGE_MSGS', 'Nie mogę wyczyścić wiadomości');
define('PROC_CANT_DEL_MSGS', 'Nie mogę usunąć wiadomości');
define('PROC_CANT_UNDEL_MSGS', 'Nie mogę cofnąć usunięcia wiadomości');
define('PROC_CANT_MARK_MSGS_READ', 'Nie mogę oznaczyć wiadomości jako przeczytanych');
define('PROC_CANT_MARK_MSGS_UNREAD', 'Nie mogę oznaczyć wiadomości jako nieprzeczytanych');
define('PROC_CANT_SET_MSG_FLAGS', 'Nie mogę ustawić flagi wiadomości');
define('PROC_CANT_REMOVE_MSG_FLAGS', 'Nie mogę usunąć flagi wiadomości');
define('PROC_CANT_CHANGE_MSG_FLD', 'Nie mogę zmienić katalogu wiadomości');
define('PROC_CANT_SEND_MSG', 'Nie mogę wysłać wiadomości: ');
define('PROC_CANT_SAVE_MSG', 'Nie mogę zapisać wiadomości');
define('PROC_CANT_GET_ACCT_LIST', 'Nie mogę pobrać listy kont');
define('PROC_CANT_GET_FILTER_LIST', 'Nie mogę pobrać listy filtrów');

define('PROC_CANT_LEAVE_BLANK', 'Pola oznaczone gwiazdką nie mogą pozostać puste');

define('PROC_CANT_UPD_FLD', 'Nie mogę uaktualnić folderu');
define('PROC_CANT_UPD_FILTER', 'Nie mogę uaktualnić filtra');

define('ACCT_CANT_ADD_DEF_ACCT', 'To konto nie może być dodane, ponieważ jest używane jako domyślne przez innego użytkownika');
define('ACCT_CANT_UPD_TO_DEF_ACCT', 'Status tego konta nie może być zmieniony na domyślne');
define('ACCT_CANT_CREATE_IMAP_ACCT', 'Nie mogę utworzyć nowego konta (błąd połączenia IMAP)');
define('ACCT_CANT_DEL_LAST_DEF_ACCT', 'Nie mogę usunąć ostatniego domyślnego konta');

define('LANG_LoginInfo', 'Informacje');
define('LANG_Email', 'E-mail');
define('LANG_Login', 'Login');
define('LANG_Password', 'Hasło');
define('LANG_IncServer', 'Poczta przychodząca');
define('LANG_PopProtocol', 'POP3');
define('LANG_ImapProtocol', 'IMAP4');
define('LANG_IncPort', 'Port');
define('LANG_OutServer', 'Serwer SMTP');
define('LANG_OutPort', 'Port');
define('LANG_UseSmtpAuth', 'Użyj uwierzytelniania SMTP');
define('LANG_SignMe', 'Zaloguj mnie automatycznie');
define('LANG_Enter', 'Wprowadź');

define('JS_LANG_TitleLogin', 'Login');
define('JS_LANG_TitleMessagesListView', 'Lista wiadomości');
define('JS_LANG_TitleMessagesList', 'Lista wiadomości');
define('JS_LANG_TitleViewMessage', 'Zobacz wiadomość');
define('JS_LANG_TitleNewMessage', 'Nowa wiadomość');
define('JS_LANG_TitleSettings', 'Ustawienia');
define('JS_LANG_TitleContacts', 'Kontakty');

define('JS_LANG_StandardLogin', 'Standardowe&nbsp;Logowanie');
define('JS_LANG_AdvancedLogin', 'Zaawansowane&nbsp;Logowanie');

define('JS_LANG_InfoWebMailLoading', 'Proszę czekać na załadowanie WebMail &hellip;');
define('JS_LANG_Loading', 'Ładowanie &hellip;');
define('JS_LANG_InfoMessagesLoad', 'Proszę czekać, trwa ładowanie wiadomości ');
define('JS_LANG_InfoEmptyFolder', 'Katalog jest pusty');
define('JS_LANG_InfoPageLoading', 'Strona nadal się ładuje &hellip;');
define('JS_LANG_InfoSendMessage', 'Wiadomość została wysłana');
define('JS_LANG_InfoSaveMessage', 'Wiadomość została zapisana');
// You have imported 3 new contact(s) into your contacts list.
define('JS_LANG_InfoHaveImported', 'Zaimportowano');
define('JS_LANG_InfoNewContacts', 'nowe kontakty do Twojej listy.');
define('JS_LANG_InfoToDelete', 'Aby usunąć');
define('JS_LANG_InfoDeleteContent', 'katalog, trzeba usunąć najpierw jego zawartość.');
define('JS_LANG_InfoDeleteNotEmptyFolders', 'Usuwanie niepustych folderów jest niemożliwe. Proszę usunąć najpierw ich zawartość.');
define('JS_LANG_InfoRequiredFields', '* pola obowiązkowe');

define('JS_LANG_ConfirmAreYouSure', 'Jesteś pewny?');
define('JS_LANG_ConfirmDirectModeAreYouSure', 'Zaznaczone wiadomości zostaną definitywnie skasowane! Jesteś pewny?');
define('JS_LANG_ConfirmSaveSettings', 'Ustawienia nie zostały zapisane. Kliknij OK, aby zapisać.');
define('JS_LANG_ConfirmSaveContactsSettings', 'Ustawienia kontaktów nie zostały zapisane. Kliknij OK, aby zapisać.');
define('JS_LANG_ConfirmSaveAcctProp', 'Ustawienia konta nie zostały zapisane. Kliknij OK, aby zapisać.');
define('JS_LANG_ConfirmSaveFilter', 'Ustawienia filtra nie zostały zapisane. Kliknij OK, aby zapisać.');
define('JS_LANG_ConfirmSaveSignature', 'Podpis nie został zapisany. Kliknij OK, aby zapisać.');
define('JS_LANG_ConfirmSavefolders', 'Foldery nie zostały zapisane. Wybierz OK, aby zapisać.');
define('JS_LANG_ConfirmHtmlToPlain', 'Ostrzeżenie: Poprzez zmianę formatu tej wiadomości z HTML do zwykłego tekstu, utracisz ustalone formatowanie. Kliknij OK, aby kontynuować.');
define('JS_LANG_ConfirmAddFolder', 'Przed dodaniem folderu należy zastosować zmiany. Kliknij OK, aby zapisać.');
define('JS_LANG_ConfirmEmptySubject', 'Pole tematu jest puste. Czy chcesz kontynuować?');

define('JS_LANG_WarningEmailBlank', 'Nie możesz zostawić<br />pustego pola E-mail');
define('JS_LANG_WarningLoginBlank', 'Nie możesz zostawić<br />pustego pola Login');
define('JS_LANG_WarningToBlank', 'Nie możesz zostawić pustego pola Do');
define('JS_LANG_WarningServerPortBlank', 'Nie możesz zostawić pustych<br />pól serwer/port POP3 i SMTP');
define('JS_LANG_WarningEmptySearchLine', 'Pusty ciąg znaków. Proszę wpisać poszukiwany ciąg, aby dokonać wyszukania.');
define('JS_LANG_WarningMarkListItem', 'Proszę zaznaczyć przynajmniej jeden element listy');
define('JS_LANG_WarningFolderMove', 'Folder nie może zostać przeniesiony');
define('JS_LANG_WarningContactNotComplete', 'Proszę wpisać e-mail lub nazwę');
define('JS_LANG_WarningGroupNotComplete', 'Proszę wpisać nazwę grupy');

define('JS_LANG_WarningEmailFieldBlank', 'Nie możesz zostawić pola E-mail pustego');
define('JS_LANG_WarningIncServerBlank', 'Nie możesz zostawić pola Serwer POP3(IMAP4) pustego');
define('JS_LANG_WarningIncPortBlank', 'Nie możesz zostawić pola Port serwera POP3(IMAP4) pustego');
define('JS_LANG_WarningIncLoginBlank', 'Nie możesz zostawić pola Login POP3(IMAP4) pustego');
define('JS_LANG_WarningIncPortNumber', 'Musisz wpisać dodatnią liczbę w polu port POP3(IMAP4).');
define('JS_LANG_DefaultIncPortNumber', 'Domyślny numer portu POP3(IMAP4) to 110(143).');
define('JS_LANG_WarningIncPassBlank', 'Nie możesz zostawić pola hasło POP3(IMAP4) pustego');
define('JS_LANG_WarningOutPortBlank', 'Nie możesz zostawić pola port serwera SMTP pustego');
define('JS_LANG_WarningOutPortNumber', 'Powinieneś wpisać dodatnią liczbę w polu port SMTP.');
define('JS_LANG_WarningCorrectEmail', 'Powinieneś wpisać poprawny adres e-mail.');
define('JS_LANG_DefaultOutPortNumber', 'Domyślny numer portu SMTP to 25.');

define('JS_LANG_WarningCsvExtention', 'Rozszerzenie powinno być .csv');
define('JS_LANG_WarningImportFileType', 'Proszę wybrać aplikację, z której chcesz skopiować kontakty');
define('JS_LANG_WarningEmptyImportFile', 'Proszę wybrać plik, klikając na przycisk Przeglądaj');

define('JS_LANG_WarningContactsPerPage', 'Liczba kontaktów na stronę musi być dodatnia');
define('JS_LANG_WarningMessagesPerPage', 'Liczba wiadomości na stronę musi być dodatnia');
define('JS_LANG_WarningMailsOnServerDays', 'Powinieneś wpisać dodatnią liczbę w polu Liczba dni przechowywania wiadomości na serwerze.');
define('JS_LANG_WarningEmptyFilter', 'Proszę wpisać ciąg znaków');
define('JS_LANG_WarningEmptyFolderName', 'Proszę wpisać nazwę folderu');

define('JS_LANG_ErrorConnectionFailed', 'Połączenie nieudane');
define('JS_LANG_ErrorRequestFailed', 'Transfer danych nie powiódł się');
define('JS_LANG_ErrorAbsentXMLHttpRequest', 'Objekt XMLHttpRequest nie występuje');
define('JS_LANG_ErrorWithoutDesc', 'Nastąpił błąd bez opisu');
define('JS_LANG_ErrorParsing', 'Błąd parsowania XML.');
define('JS_LANG_ResponseText', 'Tekst odpowiedzi:');
define('JS_LANG_ErrorEmptyXmlPacket', 'Pusty pakiet XML');
define('JS_LANG_ErrorImportContacts', 'Błąd importowania kontaktów');
define('JS_LANG_ErrorNoContacts', 'Brak kontaktów do zaimportowania');
define('JS_LANG_ErrorCheckMail', 'Odbieranie wiadomości przerwane przez błąd. Prawdopodobnie nie pobrano wszystkich wiadomości.');

define('JS_LANG_LoggingToServer', 'Logowanie na serwer &hellip;');
define('JS_LANG_GettingMsgsNum', 'Pobieranie liczby wiadomości');
define('JS_LANG_RetrievingMessage', 'Pobieranie wiadomości');
define('JS_LANG_DeletingMessage', 'Usuwanie wiadomości');
define('JS_LANG_DeletingMessages', 'Usuwanie wiadomości');
define('JS_LANG_Of', 'z');
define('JS_LANG_Connection', 'Połączenie');
define('JS_LANG_Charset', 'Typ kodowania');
define('JS_LANG_AutoSelect', 'Auto-Wybór');

define('JS_LANG_Contacts', 'Kontakty');
define('JS_LANG_ClassicVersion', 'Wersja klasyczna');
define('JS_LANG_Logout', 'Wyloguj');
define('JS_LANG_Settings', 'Ustawienia');

define('JS_LANG_LookFor', 'Szukaj');
define('JS_LANG_SearchIn', 'Szukaj w');
define('JS_LANG_QuickSearch', 'Szukaj wyłącznie w polach Od, Do i temat (szybciej).');
define('JS_LANG_SlowSearch', 'Szukaj w całych wiadomościach');
define('JS_LANG_AllMailFolders', 'Wszystkie foldery');
define('JS_LANG_AllGroups', 'Wszystkie grupy');

define('JS_LANG_NewMessage', 'Nowa wiadomość');
define('JS_LANG_CheckMail', 'Sprawdź pocztę');
define('JS_LANG_ReloadFolders', 'Przeładuj drzewo katalogów');
define('JS_LANG_EmptyTrash', 'Opróżnij kosz');
define('JS_LANG_MarkAsRead', 'Oznacz jako przeczytane');
define('JS_LANG_MarkAsUnread', 'Oznacz jako nieprzeczytane');
define('JS_LANG_MarkFlag', 'Oflaguj');
define('JS_LANG_MarkUnflag', 'Odflaguj');
define('JS_LANG_MarkAllRead', 'Oznacz jako przeczytane');
define('JS_LANG_MarkAllUnread', 'Oznacz jako nieprzeczytane');
define('JS_LANG_Reply', 'Odpowiedz');
define('JS_LANG_ReplyAll', 'Odpowiedz wszystkim');
define('JS_LANG_Delete', 'Usuń');
define('JS_LANG_Undelete', 'Cofnij usunięcie');
define('JS_LANG_PurgeDeleted', 'Wyczyść usunięte');
define('JS_LANG_MoveToFolder', 'Przenieś do katalogu');
define('JS_LANG_Forward', 'Przekaż');

define('JS_LANG_HideFolders', 'Ukryj katalogi');
define('JS_LANG_ShowFolders', 'Pokaż katalogi');
define('JS_LANG_ManageFolders', 'Zarządzaj katalogami');
define('JS_LANG_SyncFolder', 'Zsynchronizowane foldery');
define('JS_LANG_NewMessages', 'Nowe wiadomości');
define('JS_LANG_Messages', 'Wiadomości');

define('JS_LANG_From', 'Od');
define('JS_LANG_To', 'Do');
define('JS_LANG_Date', 'Data');
define('JS_LANG_Size', 'Rozmiar');
define('JS_LANG_Subject', 'Temat');

define('JS_LANG_FirstPage', 'Pierwsza strona');
define('JS_LANG_PreviousPage', 'Poprzednia');
define('JS_LANG_NextPage', 'Następna');
define('JS_LANG_LastPage', 'Ostatnia strona');

define('JS_LANG_SwitchToPlain', 'Przełącz widok na zwykły tekst');
define('JS_LANG_SwitchToHTML', 'Przełącz widok na HTML');
define('JS_LANG_AddToAddressBokk', 'Dodaj do książki adresowej');
define('JS_LANG_ClickToDownload', 'Kliknij, aby pobrać');
define('JS_LANG_View', 'Wyświetl');
define('JS_LANG_ShowFullHeaders', 'Pokaż pełne nagłówki');
define('JS_LANG_HideFullHeaders', 'Ukryj pełne nagłówki');

define('JS_LANG_MessagesInFolder', 'Wiadomości w katalogu');
define('JS_LANG_YouUsing', 'Używasz');
define('JS_LANG_OfYour', 'Twojego');
define('JS_LANG_Mb', 'MB');
define('JS_LANG_Kb', 'KB');
define('JS_LANG_B', 'B');

define('JS_LANG_SendMessage', 'Wyślij');
define('JS_LANG_SaveMessage', 'Zapisz');
define('JS_LANG_Print', 'Drukuj');
define('JS_LANG_PreviousMsg', 'Poprzednia wiadomość');
define('JS_LANG_NextMsg', 'Następna wiadomość');
define('JS_LANG_AddressBook', 'Książka adresowa');
define('JS_LANG_ShowBCC', 'Pokaż BCC');
define('JS_LANG_HideBCC', 'Ukryj BCC');
define('JS_LANG_CC', 'CC');
define('JS_LANG_BCC', 'BCC');
define('JS_LANG_ReplyTo', 'Adres zwrotny');
define('JS_LANG_AttachFile', 'Dołącz plik');
define('JS_LANG_Attach', 'Dołącz');
define('JS_LANG_Re', 'Re');
define('JS_LANG_OriginalMessage', 'Oryginalna wiadomość');
define('JS_LANG_Sent', 'Wysłane');
define('JS_LANG_Fwd', 'Fwd');
define('JS_LANG_Low', 'Niski');
define('JS_LANG_Normal', 'Normalny');
define('JS_LANG_High', 'Wysoki');
define('JS_LANG_Importance', 'Priorytet');
define('JS_LANG_Close', 'Zamknij');

define('JS_LANG_Common', 'Ogólne');
define('JS_LANG_EmailAccounts', 'Konta e-mail');

define('JS_LANG_MsgsPerPage', 'Wiadomości na stronę');
define('JS_LANG_DisableRTE', 'Dezaktywuj rozbudowany edytor');
define('JS_LANG_Skin', 'Skórka');
define('JS_LANG_DefCharset', 'Domyślny typ kodowania');
define('JS_LANG_DefCharsetInc', 'Domyślny typ kodowania wiadomości przychodzących');
define('JS_LANG_DefCharsetOut', 'Domyślny typ kodowania wiadomości wychodzących');
define('JS_LANG_DefTimeOffset', 'Domyślny offset');
define('JS_LANG_DefLanguage', 'Domyślny język');
define('JS_LANG_DefDateFormat', 'Domyślny format daty');
define('JS_LANG_ShowViewPane', 'Lista wiadomości z panelem podglądu');
define('JS_LANG_Save', 'Zapisz');
define('JS_LANG_Cancel', 'Anuluj');
define('JS_LANG_OK', 'OK');

define('JS_LANG_Remove', 'Usuń');
define('JS_LANG_AddNewAccount', 'Dodaj nowe konto');
define('JS_LANG_Signature', 'Podpis');
define('JS_LANG_Filters', 'Filtry');
define('JS_LANG_Properties', 'Właściwości');
define('JS_LANG_UseForLogin', 'Użyj właściwości tego konta (login i hasło) do logowania');
define('JS_LANG_MailFriendlyName', 'Twoje imię i nazwisko');
define('JS_LANG_MailEmail', 'E-mail');
define('JS_LANG_MailIncHost', 'Poczta przychodząca');
define('JS_LANG_Imap4', 'Imap4');
define('JS_LANG_Pop3', 'Pop3');
define('JS_LANG_MailIncPort', 'Port');
define('JS_LANG_MailIncLogin', 'Login');
define('JS_LANG_MailIncPass', 'Hasło');
define('JS_LANG_MailOutHost', 'Serwer SMTP');
define('JS_LANG_MailOutPort', 'Port');
define('JS_LANG_MailOutLogin', 'SMTP Login');
define('JS_LANG_MailOutPass', 'SMTP Hasło');
define('JS_LANG_MailOutAuth1', 'Używaj uwierzytelniania SMTP');
define('JS_LANG_MailOutAuth2', '(Możesz zostawić pola login i hasło SMTP puste, jeżeli są takie same jak dla POP3/IMAP)');
define('JS_LANG_UseFriendlyNm1', 'Używaj imienia i nazwiska w polu "Od:"');
define('JS_LANG_UseFriendlyNm2', '(Imię i nazwisko &lt;hide@address.com&gt;)');
define('JS_LANG_GetmailAtLogin', 'Pobieraj wiadomości po zalogowaniu');
define('JS_LANG_MailMode0', 'Usuwaj pobrane wiadomości z serwera');
define('JS_LANG_MailMode1', 'Zostawiaj wiadomości na serwerze');
define('JS_LANG_MailMode2', 'Zostawiaj wiadomości na serwerze przez');
define('JS_LANG_MailsOnServerDays', 'dni');
define('JS_LANG_MailMode3', 'Usuwaj wiadomości z serwera, gdy są usuwane z Kosza');
define('JS_LANG_InboxSyncType', 'Typ synchronizacji skrzynki');

define('JS_LANG_SyncTypeNo', 'Nie synchronizuj');
define('JS_LANG_SyncTypeNewHeaders', 'Nowe nagłówki');
define('JS_LANG_SyncTypeAllHeaders', 'Wszystkie nagłówki');
define('JS_LANG_SyncTypeNewMessages', 'Nowe wiadomości');
define('JS_LANG_SyncTypeAllMessages', 'Wszystkie wiadomości');
define('JS_LANG_SyncTypeDirectMode', 'Tryb bezpośredni');

define('JS_LANG_Pop3SyncTypeEntireHeaders', 'Pełne nagłówki');
define('JS_LANG_Pop3SyncTypeEntireMessages', 'Pełne wiadomości');
define('JS_LANG_Pop3SyncTypeDirectMode', 'Tryb bezpośredni');

define('JS_LANG_DeleteFromDb', 'Usuwaj wiadomości z bazy danych jeżeli nie ma ich na serwerze');

define('JS_LANG_EditFilter', 'Edytuj&nbsp;filtr');
define('JS_LANG_NewFilter', 'Dodaj nowy filtr');
define('JS_LANG_Field', 'Pole');
define('JS_LANG_Condition', 'Warunek');
define('JS_LANG_ContainSubstring', 'Zawiera ciąg znaków');
define('JS_LANG_ContainExactPhrase', 'Zawiera frazę');
define('JS_LANG_NotContainSubstring', 'Nie zawiera ciągu znaków');
define('JS_LANG_FilterDesc_At', 'w');
define('JS_LANG_FilterDesc_Field', 'pole');
define('JS_LANG_Action', 'Akcja');
define('JS_LANG_DoNothing', 'Nie rób nic');
define('JS_LANG_DeleteFromServer', 'Usuń z serwera');
define('JS_LANG_MarkGrey', 'Oznacz szarym kolorem');
define('JS_LANG_Add', 'Dodaj');
define('JS_LANG_OtherFilterSettings', 'Inne ustawienia filtra');
define('JS_LANG_ConsiderXSpam', 'Rozważaj nagłówki X-spam');
define('JS_LANG_Apply', 'Zastosuj');

define('JS_LANG_InsertLink', 'Wstaw link');
define('JS_LANG_RemoveLink', 'Usuń link');
define('JS_LANG_Numbering', 'Numeracja');
define('JS_LANG_Bullets', 'Wypunktowanie');
define('JS_LANG_HorizontalLine', 'Pozioma linia');
define('JS_LANG_Bold', 'Pogrubienie');
define('JS_LANG_Italic', 'Kursywa');
define('JS_LANG_Underline', 'Podkreślenie');
define('JS_LANG_AlignLeft', 'Wyrównaj do lewej');
define('JS_LANG_Center', 'Wyśrodkuj');
define('JS_LANG_AlignRight', 'Wyrównaj do prawej');
define('JS_LANG_Justify', 'Wyjustowanie');
define('JS_LANG_FontColor', 'Kolor czcionki');
define('JS_LANG_Background', 'Tło');
define('JS_LANG_SwitchToPlainMode', 'Przełącz na zwykły tekst');
define('JS_LANG_SwitchToHTMLMode', 'Przełącz na HTML');
define('JS_LANG_AddSignatures', 'Dodawaj podpis do wiadomości wychodzących');
define('JS_LANG_DontAddToReplies', 'Nie dodawaj podpisu do odpowiedzi i przekazywanych wiadomości');

define('JS_LANG_Folder', 'Katalog');
define('JS_LANG_Msgs', 'Wiadomości');
define('JS_LANG_Synchronize', 'Synchronizuj');
define('JS_LANG_ShowThisFolder', 'Wyświetl ten folder');
define('JS_LANG_Total', 'W sumie');
define('JS_LANG_DeleteSelected', 'Usuń zaznaczone');
define('JS_LANG_AddNewFolder', 'Dodaj nowy folder');
define('JS_LANG_NewFolder', 'Nowy folder');
define('JS_LANG_ParentFolder', 'Folder nadrzędny');
define('JS_LANG_NoParent', 'Bez nadrzędnego folderu');
define('JS_LANG_OnMailServer', 'Stwórz ten folder zarówno w WebMail jak i na serwerze');
define('JS_LANG_InWebMail', 'Stwórz ten folder tylko w WebMail');
define('JS_LANG_FolderName', 'Nazwa folderu');

define('JS_LANG_ContactsPerPage', 'Liczba kontaktów na stronę');
define('JS_LANG_WhiteList', 'Kontakty z książki adresowej na białej liście');

define('JS_LANG_CharsetDefault', 'Domyślny');
define('JS_LANG_CharsetArabicAlphabetISO', 'Arabski (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetArabicAlphabet', 'Arabski (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetBalticAlphabetISO', 'Bałtycki (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetBalticAlphabet', 'Bałtycki (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetCentralEuropeanAlphabetISO', 'Środkowoeuropejski (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetCentralEuropeanAlphabet', 'Środkowoeuropejski (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetChineseSimplifiedEUC', 'Chinese Simplified (EUC)');
define('JS_LANG_CharsetChineseSimplifiedGB', 'Chinese Simplified (GB2312)');
define('JS_LANG_CharsetChineseTraditional', 'Chiński tradycyjny (Big5)');
define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabetISO', 'Cyrylica (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabetKOI8R', 'Cyrylica (KOI8-R)');
define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabet', 'Cyrylica (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetGreekAlphabetISO', 'Grecki (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetGreekAlphabet', 'Grecki (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetHebrewAlphabetISO', 'Hebrajski (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetHebrewAlphabet', 'Hebrajski (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetJapanese', 'Japoński');
define('JS_LANG_CharsetJapaneseShiftJIS', 'Japoński (Shift-JIS)');
define('JS_LANG_CharsetKoreanEUC', 'Koreański (EUC)');
define('JS_LANG_CharsetKoreanISO', 'Koreański (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetLatin3AlphabetISO', 'Latin 3 (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetTurkishAlphabet', 'Turecki');
define('JS_LANG_CharsetUniversalAlphabetUTF7', 'Unicode (UTF-7)');
define('JS_LANG_CharsetUniversalAlphabetUTF8', 'Unicode (UTF-8)');
define('JS_LANG_CharsetVietnameseAlphabet', 'Wietnamski (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetWesternAlphabetISO', 'Zachodni (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetWesternAlphabet', 'Zachodni (Windows)');

define('JS_LANG_TimeDefault', 'Domyślny');
define('JS_LANG_TimeEniwetok', 'Strefa czasowa Eniwetok, Kwajalein');
define('JS_LANG_TimeMidwayIsland', 'Midway Island, Samoa');
define('JS_LANG_TimeHawaii', 'Hawaje');
define('JS_LANG_TimeAlaska', 'Alaska');
define('JS_LANG_TimePacific', 'Pacyficzny (US & Canada); Tijuana');
define('JS_LANG_TimeArizona', 'Arizona');
define('JS_LANG_TimeMountain', 'Mountain Time (US & Canada)');
define('JS_LANG_TimeCentralAmerica', 'Centralne USA');
define('JS_LANG_TimeCentral', 'Central Time (US & Canada)');
define('JS_LANG_TimeMexicoCity', 'Mexico City, Tegucigalpa');
define('JS_LANG_TimeSaskatchewan', 'Saskatchewan');
define('JS_LANG_TimeIndiana', 'Indiana (East)');
define('JS_LANG_TimeEastern', 'Eastern Time (US & Canada)');
define('JS_LANG_TimeBogota', 'Bogota, Lima, Quito');
define('JS_LANG_TimeSantiago', 'Santiago');
define('JS_LANG_TimeCaracas', 'Caracas, La Paz');
define('JS_LANG_TimeAtlanticCanada', 'Atlantic Time (Canada)');
define('JS_LANG_TimeNewfoundland', 'Newfoundland');
define('JS_LANG_TimeGreenland', 'Greenland');
define('JS_LANG_TimeBuenosAires', 'Buenos Aires, Georgetown');
define('JS_LANG_TimeBrasilia', 'Brasilia');
define('JS_LANG_TimeMidAtlantic', 'Mid-Atlantic');
define('JS_LANG_TimeCapeVerde', 'Cape Verde Is.');
define('JS_LANG_TimeAzores', 'Azores');
define('JS_LANG_TimeMonrovia', 'Casablanca, Monrovia');
define('JS_LANG_TimeGMT', 'Dublin, Edinburgh, Lisbon, London');
define('JS_LANG_TimeBerlin', 'Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna');
define('JS_LANG_TimePrague', 'Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague');
define('JS_LANG_TimeParis', 'Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris');
define('JS_LANG_TimeSarajevo', 'Sarajevo, Skopje, Sofija, Vilnius, Warszawa, Zagreb');
define('JS_LANG_TimeWestCentralAfrica', 'West Central Africa');
define('JS_LANG_TimeAthens', 'Athens, Istanbul, Minsk');
define('JS_LANG_TimeEasternEurope', 'Bucharest');
define('JS_LANG_TimeCairo', 'Cairo');
define('JS_LANG_TimeHarare', 'Harare, Pretoria');
define('JS_LANG_TimeHelsinki', 'Helsinki, Riga, Tallinn');
define('JS_LANG_TimeIsrael', 'Israel, Jerusalem Standard Time');
define('JS_LANG_TimeBaghdad', 'Baghdad');
define('JS_LANG_TimeArab', 'Arab, Kuwait, Riyadh');
define('JS_LANG_TimeMoscow', 'Moscow, St. Petersburg, Volgograd');
define('JS_LANG_TimeEastAfrica', 'East Africa, Nairobi');
define('JS_LANG_TimeTehran', 'Tehran');
define('JS_LANG_TimeAbuDhabi', 'Abu Dhabi, Muscat');
define('JS_LANG_TimeCaucasus', 'Baku, Tbilisi, Yerevan');
define('JS_LANG_TimeKabul', 'Kabul');
define('JS_LANG_TimeEkaterinburg', 'Ekaterinburg');
define('JS_LANG_TimeIslamabad', 'Islamabad, Karachi, Sverdlovsk, Tashkent');
define('JS_LANG_TimeBombay', 'Calcutta, Chennai, Mumbai, New Delhi, India Standard Time');
define('JS_LANG_TimeNepal', 'Kathmandu, Nepal');
define('JS_LANG_TimeAlmaty', 'Almaty, Novosibirsk, North Central Asia');
define('JS_LANG_TimeDhaka', 'Astana, Dhaka');
define('JS_LANG_TimeSriLanka', 'Sri Jayawardenepura, Sri Lanka');
define('JS_LANG_TimeRangoon', 'Rangoon');
define('JS_LANG_TimeBangkok', 'Bangkok, Hanoi, Jakarta');
define('JS_LANG_TimeKrasnoyarsk', 'Krasnoyarsk');
define('JS_LANG_TimeBeijing', 'Beijing, Chongqing, Hong Kong SAR, Urumqi');
define('JS_LANG_TimeIrkutsk', 'Irkutsk, Ulaan Bataar');
define('JS_LANG_TimeSingapore', 'Kuala Lumpur, Singapore');
define('JS_LANG_TimePerth', 'Perth, Western Australia');
define('JS_LANG_TimeTaipei', 'Taipei');
define('JS_LANG_TimeTokyo', 'Osaka, Sapporo, Tokyo');
define('JS_LANG_TimeSeoul', 'Seoul, Korea Standard time');
define('JS_LANG_TimeYakutsk', 'Yakutsk');
define('JS_LANG_TimeAdelaide', 'Adelaide, Central Australia');
define('JS_LANG_TimeDarwin', 'Darwin');
define('JS_LANG_TimeBrisbane', 'Brisbane, East Australia');
define('JS_LANG_TimeSydney', 'Canberra, Melbourne, Sydney, Hobart');
define('JS_LANG_TimeGuam', 'Guam, Port Moresby');
define('JS_LANG_TimeHobart', 'Hobart, Tasmania');
define('JS_LANG_TimeVladivostock', 'Vladivostok');
define('JS_LANG_TimeMagadan', 'Magadan, Solomon Is., New Caledonia');
define('JS_LANG_TimeWellington', 'Auckland, Wellington');
define('JS_LANG_TimeFiji', 'Fiji Islands, Kamchatka, Marshall Is.');
define('JS_LANG_TimeTonga', 'Nuku\'alofa, Tonga,');

define('JS_LANG_DateDefault', 'Domyślny');
define('JS_LANG_DateDDMMYY', 'DD/MM/YY');
define('JS_LANG_DateMMDDYY', 'MM/DD/YY');
define('JS_LANG_DateDDMonth', 'DD Miesiąc (01 Jan)');
define('JS_LANG_DateAdvanced', 'Zaawansowany');

define('JS_LANG_NewContact', 'Nowy kontakt');
define('JS_LANG_NewGroup', 'Nowa grupa');
define('JS_LANG_AddContactsTo', 'Dodaj kontakty do');
define('JS_LANG_ImportContacts', 'Importuj kontakty');

define('JS_LANG_Name', 'Nazwa');
define('JS_LANG_Email', 'E-mail');
define('JS_LANG_DefaultEmail', 'Domyślny Email');
define('JS_LANG_NotSpecifiedYet', 'Nie określony');
define('JS_LANG_ContactName', 'Nazwa');
define('JS_LANG_Birthday', 'Urodziny');
define('JS_LANG_Month', 'Miesiąc');
define('JS_LANG_January', 'Styczeń');
define('JS_LANG_February', 'Luty');
define('JS_LANG_March', 'Marzec');
define('JS_LANG_April', 'Kwiecień');
define('JS_LANG_May', 'Maj');
define('JS_LANG_June', 'Czerwiec');
define('JS_LANG_July', 'Lipiec');
define('JS_LANG_August', 'Sierpień');
define('JS_LANG_September', 'Wrzesień');
define('JS_LANG_October', 'Październik');
define('JS_LANG_November', 'Listopad');
define('JS_LANG_December', 'Grudzień');
define('JS_LANG_Day', 'Dzień');
define('JS_LANG_Year', 'Rok');
define('JS_LANG_UseFriendlyName1', 'Używaj imienia w polu Od');
define('JS_LANG_UseFriendlyName2', '(Jan Kowlaski &lt;hide@address.com&gt;)');
define('JS_LANG_Personal', 'Osobiste');
define('JS_LANG_PersonalEmail', 'Osobiste E-maile');
define('JS_LANG_StreetAddress', 'Ulica');
define('JS_LANG_City', 'Miasto');
define('JS_LANG_Fax', 'Fax');
define('JS_LANG_StateProvince', 'Województwo');
define('JS_LANG_Phone', 'Telefon');
define('JS_LANG_ZipCode', 'Kod pocztowy');
define('JS_LANG_Mobile', 'Telefon komórkowy');
define('JS_LANG_CountryRegion', 'Kraj/region');
define('JS_LANG_WebPage', 'Strona www');
define('JS_LANG_Go', 'Idź');
define('JS_LANG_Home', 'Dom');
define('JS_LANG_Business', 'Biznes');
define('JS_LANG_BusinessEmail', 'E-maile biznesowe');
define('JS_LANG_Company', 'Firma');
define('JS_LANG_JobTitle', 'Stanowisko');
define('JS_LANG_Department', 'Dział');
define('JS_LANG_Office', 'Biuro');
define('JS_LANG_Pager', 'Pager');
define('JS_LANG_Other', 'Inne');
define('JS_LANG_OtherEmail', 'Inne E-maile');
define('JS_LANG_Notes', 'Notatki');
define('JS_LANG_Groups', 'Grupy');
define('JS_LANG_ShowAddFields', 'Pokaż dodatkowe pola');
define('JS_LANG_HideAddFields', 'Ukryj dodatkowe pola');
define('JS_LANG_EditContact', 'Edytuj informacje kontaktu');
define('JS_LANG_GroupName', 'Nazwa grupy');
define('JS_LANG_AddContacts', 'Dodaj kontakty');
define('JS_LANG_CommentAddContacts', '(Jeżeli chcesz wpisać więcej adresów, rozdziel je przecinkami)');
define('JS_LANG_CreateGroup', 'Utwórz grupę');
define('JS_LANG_Rename', 'zmień nazwę');
define('JS_LANG_MailGroup', 'Grupa E-maili');
define('JS_LANG_RemoveFromGroup', 'Usuń z grupy');
define('JS_LANG_UseImportTo', 'Użyj Importuj by skopiować kontakty z Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express do listy kontaktów WebMail.');
define('JS_LANG_Outlook1', 'Microsoft Outlook 2000/XP/2003');
define('JS_LANG_Outlook2', 'Microsoft Outlook Express 6');
define('JS_LANG_SelectImportFile', 'Wybierz plik (w formacje .CSV) który chcesz zaimportować');
define('JS_LANG_Import', 'Importuj');
define('JS_LANG_ContactsMessage', 'To jest strona kontaktów!');
define('JS_LANG_ContactsCount', 'Kontakt(y)');
define('JS_LANG_GroupsCount', 'Grupa(y)');

// webmail 4.1 constants
define('PicturesBlocked', 'Obrazki w tej wiadomości zostały zablokowane dla Twojego bezpieczeństwa.');
define('ShowPictures', 'Pokaż obrazki');
define('ShowPicturesFromSender', 'Zawsze pokazuj obrazki w wiadomościach od tego nadawcy');
define('AlwaysShowPictures', 'Zawsze pokazuj obrazki w wiadomościach');

define('TreatAsOrganization', 'Traktuj jako organizację');

define('WarningGroupAlreadyExist', 'Grupa o takiej nazwie już istnieje. Proszę podać inną nazwę.');
define('WarningCorrectFolderName', 'Musisz określić poprawną nazwę folderu.');
define('WarningLoginFieldBlank', 'Nie można pozostawić pola Login pustego.');
define('WarningCorrectLogin', 'Musisz określić poprawny login.');
define('WarningPassBlank', 'Nie można pozostawić pola Hasło pustego.');
define('WarningCorrectIncServer', 'Musisz określić poprawny adres serwera POP3(IMAP).');
define('WarningCorrectSMTPServer', 'Musisz określić poprawny adres serwera SMTP.');
define('WarningFromBlank', 'Nie można pozostawić pola Od: pustego');
define('WarningAdvancedDateFormat', 'Proszę określić format daty/czasu.');

define('AdvancedDateHelpTitle', 'Zaawansowana Data');
define('AdvancedDateHelpIntro', 'Kiedy pole &quot;Zaawansowana&quot; jest wybrane, możesz wpisać własny format daty/czasu, który będzie wyświetlany. Następujące znaki mogą zostać użyte do tego celu \':\' lub \'/\'');
define('AdvancedDateHelpConclusion', 'Na przykład, jeżeli określisz wartość &quot;mm/dd/yyyy&quot; w polu &quot;Zaawansowana&quot;, data będzie wyświetlana jako miesiąc/dzień/rok (np. 11/23/2005)');
define('AdvancedDateHelpDayOfMonth', 'Dzień miesiąca (od 1 do 31)');
define('AdvancedDateHelpNumericMonth', 'Month (od 1 do 12)');
define('AdvancedDateHelpTextualMonth', 'Month (od Jan do Dec)');
define('AdvancedDateHelpYear2', 'Rok, 2 cyfry');
define('AdvancedDateHelpYear4', 'Rok, 4 cyfry');
define('AdvancedDateHelpDayOfYear', 'Dzień roku (od 1 do 366)');
define('AdvancedDateHelpQuarter', 'Kwartał');
define('AdvancedDateHelpDayOfWeek', 'Dzień tygodnia (od Mon do Sun)');
define('AdvancedDateHelpWeekOfYear', 'Tydzień roku (od 1 do 53)');

define('InfoNoMessagesFound', 'Nie znaleziono żadnych wiadomości.');
define('ErrorSMTPConnect', 'Nie można połączyć się z serwerem SMTP. Sprawdź ustawienia SMTP.');
define('ErrorSMTPAuth', 'Zły login lub hasło. Logowanie zakończone niepowodzeniem.');
define('ReportMessageSent', 'Wiadomość została wysłana.');
define('ReportMessageSaved', 'Wiadomość została zapisana.');
define('ErrorPOP3Connect', 'Nie można połączyć z serwerem POP3, sprawdź ustawienia POP3.');
define('ErrorIMAP4Connect', 'Nie można połączyć z serwerem IMAP4, sprawdź ustawienia IMAP4.');
define('ErrorPOP3IMAP4Auth', 'Błędny e-mail/login lub hasło. Logowanie nie powiodło się.');
define('ErrorGetMailLimit', 'Limit objętości Twojej skrzynki został przekroczony.');

define('ReportSettingsUpdatedSuccessfuly', 'Ustawienia zostały nadpisane.');
define('ReportAccountCreatedSuccessfuly', 'Konto zostało utworzone.');
define('ReportAccountUpdatedSuccessfuly', 'Konto zostało uaktualnione.');
define('ConfirmDeleteAccount', 'Na pewno chcesz usunąć konto?');
define('ReportFiltersUpdatedSuccessfuly', 'Filtry zostały zaktualizowane.');
define('ReportSignatureUpdatedSuccessfuly', 'Sygnatura została zapisana.');
define('ReportFoldersUpdatedSuccessfuly', 'Foldery zostały zaktualizowane.');
define('ReportContactsSettingsUpdatedSuccessfuly', 'Ustawienia kontaktów zostały zapisane.');

define('ErrorInvalidCSV', 'Plik CSV który wybrałeś ma niewłaściwy format.');
// The group "guies" was successfully added.
define('ReportGroupSuccessfulyAdded1', 'Grupa');
define('ReportGroupSuccessfulyAdded2', 'została dodana.');
define('ReportGroupUpdatedSuccessfuly', 'Grupa została zaktualizowana.');
define('ReportContactSuccessfulyAdded', 'Kontakt został dodany.');
define('ReportContactUpdatedSuccessfuly', 'Kontakt został zaktualizowany.');
// Contact(s) was added to group "friends".
define('ReportContactAddedToGroup', 'Kontakt(y) został(y) dodany(e).');
define('AlertNoContactsGroupsSelected', 'Nie zaznaczono kontaktów ani grup.');

define('InfoListNotContainAddress', 'Jeżeli lista nie zawiera adresu, którego szukasz - kontynuuj pisanie jego pierwszych liter.');

define('DirectAccess', 'B');
define('DirectAccessTitle', 'Tryb bezpośredni. WebMail uzyskuje wiadomości bezpośrednio z serwera poczty.');

define('FolderInbox', 'Odebrane');
define('FolderSentItems', 'Wysłane');
define('FolderDrafts', 'Brudnopis');
define('FolderTrash', 'Kosz');

define('FileLargerAttachment', 'Rozmiar załacznika przekracza dozwolony limit.');
define('FilePartiallyUploaded', 'Jedynie część pliku została załadowana w wyniku nieokreślonego błędu.');
define('NoFileUploaded', 'Plik nie został załadowany.');
define('MissingTempFolder', 'Folder tymczasowy nie istnieje.');
define('MissingTempFile', 'Plik tymczasowy nie istnieje.');
define('UnknownUploadError', 'Wystąpił nieznany błąd uploadu pliku.');
define('FileLargerThan', 'Błąd ładowania pliku. Prawdopodobnie rozmiar pliku jest większy niż ');
define('PROC_CANT_LOAD_DB', 'Nie można połączyć się z bazą danych.');
define('PROC_CANT_LOAD_LANG', 'Nie można odnaleźć odpowiedniego pliku językowego.');
define('PROC_CANT_LOAD_ACCT', 'Konto nie istnieje, prawdopodobnie zostało skasowane.');

define('DomainDosntExist', 'Taka domena nie została podłączona do serwera poczty.');
define('ServerIsDisable', 'Używanie serwera poczty jest zabronione przez administratora.');

define('PROC_ACCOUNT_EXISTS', 'Konto nie może zostać utworzone, ponieważ już istnieje.');
define('PROC_CANT_GET_MESSAGES_COUNT', 'Nie mogę podliczyć liczby wiadomości.');
define('PROC_CANT_MAIL_SIZE', 'Nie mogę uzyskać łącznego rozmiaru wiadomości.');

define('Organization', 'Organizacja');
define('WarningOutServerBlank', 'Nie można pozostawić pola Serwer SMTP pustego');

//
define('JS_LANG_Refresh', 'Odświerz');
define('JS_LANG_MessagesInInbox', 'Wiadomości w skrzynce odbiorczej');
define('JS_LANG_InfoEmptyInbox', 'Skrzynka odbiorcza jest pusta');

// webmail 4.2 constants
define('BackToList', 'Wróć do listy');
define('InfoNoContactsGroups', 'Brak kontaktów lub grup.');
define('InfoNewContactsGroups', 'Możesz również utworzyć nowe kontakty/grupy lub importować kontakty z pliku .CSV w formacie MS Outlook.');
define('DefTimeFormat', 'Domyślny format daty');
define('SpellNoSuggestions', 'Brak sugestii');
define('SpellWait', 'Proszę czekać&hellip;');

define('InfoNoMessageSelected', 'Nie wybrano wiadomości.');
define('InfoSingleDoubleClick', 'Możesz również kliknąć jeden raz na dowolną wiadomość na liście, żeby zobaczyć ją tutaj, lub kliknąć dwa razy, żeby zobaczyć ją w pełnym rozmiarze.');

// calendar
define('TitleDay', 'Widok Dzienny');
define('TitleWeek', 'Widok Tygodniowy');
define('TitleMonth', 'Widok Miesięczny');

define('ErrorNotSupportBrowser', 'AfterLogic Calendar nie wspiera Twojej przeglądarki internetowej. Proszę użyć przeglądarki FireFox 2.0 lub nowszej, Opera 9.0 lub nowszej, Internet Explorer 6.0 lub nowszej, Safari 3.0.2 lub nowszej.');
define('ErrorTurnedOffActiveX', 'Obsługa ActiveX jest wyłączona . <br/>Proszę włączyć obsługę ActiveX przed uruchomieniem tej aplikacji.');

define('Calendar', 'Kalendarz');

define('TabDay', 'Dzień');
define('TabWeek', 'Tydzień');
define('TabMonth', 'Miesiąc');

define('ToolNewEvent', 'Nowe&nbsp;Zdarzenie');
define('ToolBack', 'Wstecz');
define('ToolToday', 'Dzisiaj');
define('AltNewEvent', 'Nowe Zdarzenie');
define('AltBack', 'Wstecz');
define('AltToday', 'Dzisiaj');
define('CalendarHeader', 'Kalendarz');
define('CalendarsManager', 'Menedżer Kalendarzy');

define('CalendarActionNew', 'Nowy kalendarz');
define('EventHeaderNew', 'Nowe Zdarzenie');
define('CalendarHeaderNew', 'Nowy Kalendarz');

define('EventSubject', 'Temat');
define('EventCalendar', 'Kalendarz');
define('EventFrom', 'Od');
define('EventTill', 'Do');
define('CalendarDescription', 'Opis');
define('CalendarColor', 'Kolor');
define('CalendarName', 'Nazwa Kalendarza');
define('CalendarDefaultName', 'Mój Kalendarz');

define('ButtonSave', 'Zapisz');
define('ButtonCancel', 'Anuluj');
define('ButtonDelete', 'Usuń');

define('AltPrevMonth', 'Poprzedni Miesiąc');
define('AltNextMonth', 'Następny Miesiąc');

define('CalendarHeaderEdit', 'Edytuj Kalendarz');
define('CalendarActionEdit', 'Edytuj Kalendarz');
define('ConfirmDeleteCalendar', 'Czy jesteś pewny, że chcesz usunąc kalendarz?');
define('InfoDeleting', 'Usuwanie&hellip;');
define('WarningCalendarNameBlank', 'Nie możesz pozostawić pustej nazwy kalendarza.');
define('ErrorCalendarNotCreated', 'Nie utworzono kalendarza.');
define('WarningSubjectBlank', 'Nie możesz pozostawić pustego tematu.');
define('WarningIncorrectTime', 'Wprowadzony czas zawiera nieprawidłowe znaki.');
define('WarningIncorrectFromTime', 'Czas Od jest nieprawidłowy.');
define('WarningIncorrectTillTime', 'Czas Do jest nieprawidłowy.');
define('WarningStartEndDate', 'Data zakończenia musi być większa lub równa Dacie rozpoczęcia.');
define('WarningStartEndTime', 'Czas zakończenia musi być większy niż Czas rozpoczęcia.');
define('WarningIncorrectDate', 'Data musi być poprawna.');
define('InfoLoading', 'Wczytywanie&hellip;');
define('EventCreate', 'Utwórz zdarzenie');
define('CalendarHideOther', 'Ukryj inne kalendarze');
define('CalendarShowOther', 'Pokaż inne kalendarze');
define('CalendarRemove', 'Usuń kalendarz');
define('EventHeaderEdit', 'Edytuj zdarzenie');

define('InfoSaving', 'Zapisywanie&hellip;');
define('SettingsDisplayName', 'Nazwa Wyświetlana');
define('SettingsTimeFormat', 'Format Czasu');
define('SettingsDateFormat', 'Format Daty');
define('SettingsShowWeekends', 'Pokaż weekendy');
define('SettingsWorkdayStarts', 'Początek dnia roboczego');
define('SettingsWorkdayEnds', 'Koniec dnia roboczego');
define('SettingsShowWorkday', 'Pokaż dni robocze');
define('SettingsWeekStartsOn', 'Tydzień zaczyna się od');
define('SettingsDefaultTab', 'Domyślna Zakładka');
define('SettingsCountry', 'Państwo');
define('SettingsTimeZone', 'Strefa Czasowa');
define('SettingsAllTimeZones', 'Wszystkie strefy czasowe');

define('WarningWorkdayStartsEnds', 'Czas końca dnia roboczego musi być większy niż Czas początku dnia roboczego');
define('ReportSettingsUpdated', 'Ustawienia zostały zaktualizowane.');

define('SettingsTabCalendar', 'Kalendarz');

define('FullMonthJanuary', 'Styczeń');
define('FullMonthFebruary', 'Luty');
define('FullMonthMarch', 'Marzec');
define('FullMonthApril', 'Kwiecień');
define('FullMonthMay', 'Maj');
define('FullMonthJune', 'Czerwiec');
define('FullMonthJuly', 'Lipiec');
define('FullMonthAugust', 'Sierpień');
define('FullMonthSeptember', 'Wrzesień');
define('FullMonthOctober', 'Październik');
define('FullMonthNovember', 'Listopad');
define('FullMonthDecember', 'Grudzień');

define('ShortMonthJanuary', 'Sty');
define('ShortMonthFebruary', 'Lut');
define('ShortMonthMarch', 'Mar');
define('ShortMonthApril', 'Kwi');
define('ShortMonthMay', 'Maj');
define('ShortMonthJune', 'Cze');
define('ShortMonthJuly', 'Lip');
define('ShortMonthAugust', 'Sie');
define('ShortMonthSeptember', 'Wrz');
define('ShortMonthOctober', 'Paź');
define('ShortMonthNovember', 'Lis');
define('ShortMonthDecember', 'Gru');

define('FullDayMonday', 'Poniedziałek');
define('FullDayTuesday', 'Wtorek');
define('FullDayWednesday', 'Środa');
define('FullDayThursday', 'Czwartek');
define('FullDayFriday', 'Piątek');
define('FullDaySaturday', 'Sobota');
define('FullDaySunday', 'Niedziela');

define('DayToolMonday', 'Pn');
define('DayToolTuesday', 'Wt');
define('DayToolWednesday', 'Śr');
define('DayToolThursday', 'Cz');
define('DayToolFriday', 'Pt');
define('DayToolSaturday', 'So');
define('DayToolSunday', 'N');

define('CalendarTableDayMonday', 'Pn');
define('CalendarTableDayTuesday', 'W');
define('CalendarTableDayWednesday', 'Ś');
define('CalendarTableDayThursday', 'C');
define('CalendarTableDayFriday', 'Pt');
define('CalendarTableDaySaturday', 'S');
define('CalendarTableDaySunday', 'N');

define('ErrorParseJSON', 'Odpowiedź JSON zwrócona przez serwer nie może zostąć przetworzona.');

define('ErrorLoadCalendar', 'Nie można wczytać kalendarzy');
define('ErrorLoadEvents', 'Nie można wczytać zdarzeń');
define('ErrorUpdateEvent', 'Nie można zapisać zdarzenia');
define('ErrorDeleteEvent', 'Nie można usunąć zdarzenie');
define('ErrorUpdateCalendar', 'Nie można zapisać kalendarza');
define('ErrorDeleteCalendar', 'Nie można usunąć kalendarza');
define('ErrorGeneral', 'Wystąpił błąd serwera. Proszę spróbować później.');

// webmail 4.3 constants
define('SharedTitleEmail', 'E-mail');
define('ShareHeaderEdit', 'Udostępnij i opublikuj kalendarz');
define('ShareActionEdit', 'Udostępnij i opublikuj kalendarz');
define('CalendarPublicate', 'Umożliw zdalny dostęp do tego kalendarza');
define('CalendarPublicationLink', 'Odnośnik');
define('ShareCalendar', 'Udostępnij ten kalendarz');
define('SharePermission1', 'Można zmieniać zasady udostępniania');
define('SharePermission2', 'Można zmieniać zdarzenia');
define('SharePermission3', 'Można zobaczyć wszystkie szczegóły zdarzenia');
define('SharePermission4', 'Można zobaczyć tylko czy wolny/zajęty (ukryj szczegóły)');
define('ButtonClose', 'Zamknij');
define('WarningEmailFieldFilling', 'Powinieneś najpierw wypełnić pole e-mail');
define('EventHeaderView', 'Pokaż Zdarzenie');
define('ErrorUpdateSharing', 'Nie można zapisać zasad udostępniania');
define('ErrorUpdateSharing1', 'Nie można udostępnić kalendarza, ponieważ użytkownik %s nie istnieje');
define('ErrorUpdateSharing2', 'Nie można udostępnić tego kalendarza użytkownikowi %s');
define('ErrorUpdateSharing3', 'Ten kalendarz jest już udostępniony użytkownikowi %s');
define('Title_MyCalendars', 'Moje kalendarze');
define('Title_SharedCalendars', 'Udostępnione kalendarze');
define('ErrorGetPublicationHash', 'Nie można utworzyć odnośnika do publikacji');
define('ErrorGetSharing', 'Nie można dodać udostępniania');
define('CalendarPublishedTitle', 'Ten kalendarz jest opublikowany');
define('RefreshSharedCalendars', 'Odświerz Udostępniane Kalendarze');
define('Title_CheckSharedCalendars', 'Odświerz Udostępniane Kalendarze');

define('GroupMembers', 'Członkowie grupy');

define('ReportMessagePartDisplayed', 'Zwróć uwagę, że część wiadomości jest już wyświetlana.');
define('ReportViewEntireMessage', 'Pokaż całą wiadomość,');
define('ReportClickHere', 'kliknij tutaj');
define('ErrorContactExists', 'Kontakt o takiej nazwie i takim adresie e-mail już istnieje.');

define('Attachments', 'Załączniki');

define('InfoGroupsOfContact', 'Grupy do których należy ten kontakt są zaznaczone ');
define('AlertNoContactsSelected', 'Nie wybrano kontaktów.');
define('MailSelected', 'Wyślij pod wybrane adresy');
define('CaptionSubscribed', 'Subskrybowany');

define('OperationSpam', 'Spam');
define('OperationNotSpam', 'Not Spam');
define('FolderSpam', 'Spam');

// webmail 4.4 contacts
define('ContactMail', 'Mail contact');
define('ContactViewAllMails', 'View all mails with this contact');
define('ContactsMailThem', 'Mail them');
define('DateToday', 'Today');
define('DateYesterday', 'Yesterday');
define('MessageShowDetails', 'Show details');
define('MessageHideDetails', 'Hide details');
define('MessageNoSubject', 'No subject');
// hide@address.com to hide@address.com
define('MessageForAddr', 'to');
define('SearchClear', 'Clear search');
// Search results for "search string" in Inbox folder:
// Search results for "search string" in all mail folders:
define('SearchResultsInFolder', 'Search results for "#s" in #f folder:');
define('SearchResultsInAllFolders', 'Search results for "#s" in all mail folders:');
define('AutoresponderTitle', 'Autoresponder');
define('AutoresponderEnable', 'Enable autoresponder');
define('AutoresponderSubject', 'Subject');
define('AutoresponderMessage', 'Message');
define('ReportAutoresponderUpdatedSuccessfuly', 'Autoresponder has been updated successfully.');
define('FolderQuarantine', 'Quarantine');

//calendar
define('EventRepeats', 'Repeats');
define('NoRepeats', 'Does not repeat');
define('DailyRepeats', 'Daily');
define('WorkdayRepeats', 'Every weekday (Mon. - Fri.)');
define('OddDayRepeats', 'Every Mon., Wed. and Fri.');
define('EvenDayRepeats', 'Every Tues. and Thurs.');
define('WeeklyRepeats', 'Weekly');
define('MonthlyRepeats', 'Monthly');
define('YearlyRepeats', 'Yearly');
define('RepeatsEvery', 'Repeats every');
define('ThisInstance', 'Only this instance');
define('AllEvents', 'All events in the series');
define('AllFollowing', 'All following');
define('ConfirmEditRepeatEvent', 'Would you like to change only this event, all events, or this and all future events in the series?');
define('RepeatEventHeaderEdit', 'Edit Recurring Event');
define('First', 'First');
define('Second', 'Second');
define('Third', 'Third');
define('Fourth', 'Fourth');
define('Last', 'Last');
define('Every', 'Every');
define('SetRepeatEventEnd', 'Set end date');
define('NoEndRepeatEvent', 'No end date');
define('EndRepeatEventAfter', 'End after');
define('Occurrences', 'occurrences');
define('EndRepeatEventBy', 'End by');
define('EventCommonDataTab', 'Main details');
define('EventRepeatDataTab', 'Recurrence details');
define('RepeatEventNotPartOfASeries', 'This event has been changed and is no longer part of a series.');
define('UndoRepeatExclusion', 'Undo changes to include in the series.');

define('MonthMoreLink', '%d more...');
define('NoNewSharedCalendars', 'No new calendars');
define('NNewSharedCalendars', '%d new calendars found');
define('OneNewSharedCalendars', '1 new calendar found');
define('ConfirmUndoOneRepeat', 'Would you like to restore this event in the series?');

define('RepeatEveryDayInfin', 'Every day');
define('RepeatEveryDayTimes', 'Every day, %TIMES% times');
define('RepeatEveryDayUntil', 'Every day, until %UNTIL%');
define('RepeatDaysInfin', 'Every %PERIOD% days');
define('RepeatDaysTimes', 'Every %PERIOD% days, %TIMES% times');
define('RepeatDaysUntil', 'Every %PERIOD% days, until %UNTIL%');

define('RepeatEveryWeekWeekdaysInfin', 'Every week on weekdays');
define('RepeatEveryWeekWeekdaysTimes', 'Every week on weekdays, %TIMES% times');
define('RepeatEveryWeekWeekdaysUntil', 'Every week on weekdays, until %UNTIL%');
define('RepeatWeeksWeekdaysInfin', 'Every %PERIOD% weeks on weekdays');
define('RepeatWeeksWeekdaysTimes', 'Every %PERIOD% weeks on weekdays, %TIMES% times');
define('RepeatWeeksWeekdaysUntil', 'Every %PERIOD% weeks on weekdays, until %UNTIL%');

define('RepeatEveryWeekInfin', 'Every week on %DAYS%');
define('RepeatEveryWeekTimes', 'Every week on %DAYS%, %TIMES% times');
define('RepeatEveryWeekUntil', 'Every week on %DAYS%, until %UNTIL%');
define('RepeatWeeksInfin', 'Every %PERIOD% weeks on %DAYS%');
define('RepeatWeeksTimes', 'Every %PERIOD% weeks on %DAYS%, %TIMES% times');
define('RepeatWeeksUntil', 'Every %PERIOD% weeks on %DAYS%, until %UNTIL%');

define('RepeatEveryMonthDateInfin', 'Every month on day %DATE%');
define('RepeatEveryMonthDateTimes', 'Every month on day %DATE%, %TIMES% times');
define('RepeatEveryMonthDateUntil', 'Every month on day %DATE%, until %UNTIL%');
define('RepeatMonthsDateInfin', 'Every %PERIOD% months on day %DATE%');
define('RepeatMonthsDateTimes', 'Every %PERIOD% months on day %DATE%, %TIMES% times');
define('RepeatMonthsDateUntil', 'Every %PERIOD% months on day %DATE%, until %UNTIL%');

define('RepeatEveryMonthWDInfin', 'Every month on %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatEveryMonthWDTimes', 'Every month on %NUMBER% %DAY%, %TIMES% times');
define('RepeatEveryMonthWDUntil', 'Every month on %NUMBER% %DAY%, until %UNTIL%');
define('RepeatMonthsWDInfin', 'Every %PERIOD% months on %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatMonthsWDTimes', 'Every %PERIOD% months on %NUMBER% %DAY%, %TIMES% times');
define('RepeatMonthsWDUntil', 'Every %PERIOD% months on %NUMBER% %DAY%, until %UNTIL%');

define('RepeatEveryYearDateInfin', 'Every year on day %DATE%');
define('RepeatEveryYearDateTimes', 'Every year on day %DATE%, %TIMES% times');
define('RepeatEveryYearDateUntil', 'Every year on day %DATE%, until %UNTIL%');
define('RepeatYearsDateInfin', 'Every %PERIOD% years on day %DATE%');
define('RepeatYearsDateTimes', 'Every %PERIOD% years on day %DATE%, %TIMES% times');
define('RepeatYearsDateUntil', 'Every %PERIOD% years on day %DATE%, until %UNTIL%');

define('RepeatEveryYearWDInfin', 'Every year on %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatEveryYearWDTimes', 'Every year on %NUMBER% %DAY%, %TIMES% times');
define('RepeatEveryYearWDUntil', 'Every year on %NUMBER% %DAY%, until %UNTIL%');
define('RepeatYearsWDInfin', 'Every %PERIOD% years on %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatYearsWDTimes', 'Every %PERIOD% years on %NUMBER% %DAY%, %TIMES% times');
define('RepeatYearsWDUntil', 'Every %PERIOD% years on %NUMBER% %DAY%, until %UNTIL%');

define('RepeatDescDay', 'day');
define('RepeatDescWeek', 'week');
define('RepeatDescMonth', 'month');
define('RepeatDescYear', 'year');

// webmail 4.5 contacts
define('WarningUntilDateBlank', 'Please specify end recurrence date');
define('WarningWrongUntilDate', 'End recurrence date must be later than the start recurrence date');

define('OnDays', 'On days');
define('CancelRecurrence', 'Cancel recurrence');
define('RepeatEvent', 'Repeat this event');

define('Spellcheck', 'Check Spelling');
define('LoginLanguage', 'Language');
define('LanguageDefault', 'Domyślny');

// webmail 4.5.x new
define('EmptySpam', 'Empty Spam');
define('Saving', 'Saving&hellip;');
define('Sending', 'Sending&hellip;');
define('LoggingOffFromServer', 'Logging off from server&hellip;');

//webmail 4.6
define('PROC_CANT_SET_MSG_AS_SPAM', 'Can\'t mark message(s) as spam');
    define('PROC_CANT_SET_MSG_AS_NOTSPAM', 'Can\'t mark message(s) as non-spam');
define('ExportToICalendar', 'Export to iCalendar');
define('ErrorMaximumUsersLicenseIsExceeded', 'Your account is disabled because maximum number of users allowed by license is exceeded. Please contact your system administrator.');
define('RepliedMessageTitle', 'Replied Message');
define('ForwardedMessageTitle', 'Forwarded Message');
define('RepliedForwardedMessageTitle', 'Replied and Forwarded Message');
define('ErrorDomainExist', 'The user cannot be created because corresponding domain doesn\'t exist. You should create the domain first.');

// webmail 4.7
define('RequestReadConfirmation', 'Wymagane potwierdzenie przeczytania');
define('FolderTypeDefault', 'Domyślny');
define('ShowFoldersMapping', 'Wybierz inny folder jako folder systemowy (np. użyj "MójFolder" jako "Wysłane")');
define('ShowFoldersMappingNote', 'Na przykład, żeby zmienić lokalizację Wysłanych rzeczy z "Wysłane" na "MójFolder", wybierz "Wysłane" w rozwijanym polu "MójFolder".'); //I don't know - is there any sense in this sentence?
define('FolderTypeMapTo', 'Użyj');

define('ReminderEmailExplanation','Ta wiadomość została wysłana na twoje konto %EMAIL% ponieważ ustawiłeś powiadomienie o zdarzeniu w kalendarzu %CALENDAR_NAME%');
define('ReminderOpenCalendar', 'Otworz kalendarz');

define('AddReminder', 'Przypomnij mi o tym zdarzeniu');
define('AddReminderBefore', 'Przypomnij % przed tym zdarzeniem');
define('AddReminderAnd', 'i % przed');
define('AddReminderAlso', 'i również % przed');
define('AddMoreReminder', 'Wiecej powiadomień');
define('RemoveAllReminders', 'Usuń wszystkie powiadomienia');
define('ReminderNone', 'Brak');
define('ReminderMinutes', 'minut');
define('ReminderHour', 'godzina');
define('ReminderHours', 'godzin');
define('ReminderDay', 'dzień');
define('ReminderDays', 'dni');
define('ReminderWeek', 'tydzień');
define('ReminderWeeks', 'tygodni');
define('Allday', 'Wszystkie dni');

define('Folders', 'Foldery');
define('NoSubject', 'Brak tematu');
define('SearchResultsFor', 'Szukaj wyników dla');

define('Back', 'Wstecz');
define('Next', 'Dalej');
define('Prev', 'Poprzedni');

define('MsgList', 'Messages');
define('Use24HTimeFormat', 'Use 24 hour time format');
define('UseCalendars', 'Use calendars');
define('Event', 'Event');
define('CalendarSettingsNullLine', 'No calendars');
define('CalendarEventNullLine', 'No events');
define('ChangeAccount', 'Change account');

define('TitleCalendar', 'Calendar');
define('TitleEvent', 'Event');
define('TitleFolders', 'Folders');
define('TitleConfirmation', 'Confirmation');

define('Yes', 'Yes');
define('No', 'No');

define('EditMessage', 'Edit Message');

define('AccountNewPassword', 'New password');
define('AccountConfirmNewPassword', 'Confirm new password');
define('AccountPasswordsDoNotMatch', 'Passwords do not match.');

define('ContactTitle', 'Title');
define('ContactFirstName', 'First name');
define('ContactSurName', 'Surname');
define('ContactNickName', 'Nickname');

define('CaptchaTitle', 'Captcha');
define('CaptchaReloadLink', 'reload');
define('CaptchaError', 'Captcha text is incorrect.');

define('WarningInputCorrectEmails', 'Please specify correct emails.');
define('WrongEmails', 'Incorrect emails:');

define('ConfirmBodySize1', 'Sorry, but text messages are max.');
define('ConfirmBodySize2', 'characters long. Everything beyond the limit will be truncated. Click "Cancel" if you want to edit the message.');
define('BodySizeCounter', 'Counter');
define('InsertImage', 'Insert Image');
define('ImagePath', 'Image Path');
define('ImageUpload', 'Insert');
define('WarningImageUpload', 'The file being attached is not an image. Please choose an image file.');

define('ConfirmExitFromNewMessage', 'Changes will be lost if you leave the page. Would you like to save draft before leaving the page?');

define('SensivityConfidential', 'Please treat this message as Confidential');
define('SensivityPrivate', 'Please treat this message as Private');
define('SensivityPersonal', 'Please treat this message as Personal');

define('ReturnReceiptTopText', 'The sender of this message has asked to be notified when you receive this message.');
define('ReturnReceiptTopLink', 'Click here to notify the sender.');
define('ReturnReceiptSubject', 'Return Receipt (displayed)');
define('ReturnReceiptMailText1', 'This is a Return Receipt for the mail that you sent to');
define('ReturnReceiptMailText2', 'Note: This Return Receipt only acknowledges that the message was displayed on the recipient\'s computer. There is no guarantee that the recipient has read or understood the message contents.');
define('ReturnReceiptMailText3', 'with subject');

define('SensivityMenu', 'Sensitivity');
define('SensivityNothingMenu', 'Nothing');
define('SensivityConfidentialMenu', 'Confidential');
define('SensivityPrivateMenu', 'Private');
define('SensivityPersonalMenu', 'Personal');

define('ErrorLDAPonnect', 'Can\'t connect to ldap server.');

define('MessageSizeExceedsAccountQuota', 'This message size exceeds your account quota.');
define('MessageCannotSent', 'The message cannot be sent.');
define('MessageCannotSaved', 'The message cannot be saved.');

define('ContactFieldTitle', 'Field');
define('ContactDropDownTO', 'TO');
define('ContactDropDownCC', 'CC');
define('ContactDropDownBCC', 'BCC');

// 4.9 
define('NoMoveDelete', 'Message(s) can\'t be moved to Trash. Most likely your message box is full. Should this unmoved message(s) be deleted?');

define('WarningFieldBlank', 'This field cannot be empty.');
define('WarningPassNotMatch', 'Passwords do not match, please check.');
define('PasswordResetTitle', 'Password recovery - step %d');
define('NullUserNameonReset', 'user');
define('IndexResetLink', 'Forgot password?');
define('IndexRegLink', 'Account Registration');

define('RegDomainNotExist', 'Domain does not exist.');
define('RegAnswersIncorrect', 'Answers are incorrect.');
define('RegUnknownAdress', 'Unknown email address.');
define('RegUnrecoverableAccount', 'Password recovery cannot be applied for this email address.');
define('RegAccountExist', 'This address is already used.');
define('RegRegistrationTitle', 'Registration');
define('RegName', 'Name');
define('RegEmail', 'e-mail address');
define('RegEmailDesc', 'For example, hide@address.com This information will be used to enter the system.');
define('RegSignMe', 'Remember me');
define('RegSignMeDesc', 'Do not ask for login and password on next login to the system on this PC.');
define('RegPass1', 'Password');
define('RegPass2', 'Repeat password ');
define('RegQuestionDesc', 'Please, provide two secret questions and answers which know only you. In case of password lost you can use these questions in order to recover the password.');
define('RegQuestion1', 'Secret question 1');
define('RegAnswer1', 'Answer 1');
define('RegQuestion2', 'Secret question 2');
define('RegAnswer2', 'Answer 2');
define('RegTimeZone', 'Time zone');
define('RegLang', 'Interface language');
define('RegCaptcha', 'Captcha');
define('RegSubmitButtonValue', 'Register');

define('ResetEmail', 'Please provide your email');
define('ResetEmailDesc', 'Provide emails address used for registration.');
define('ResetCaptcha', 'CAPTCHA');
define('ResetSubmitStep1', 'Send');
define('ResetQuestion1', 'Secret question 1');
define('ResetAnswer1', 'Answer');
define('ResetQuestion2', 'Secret question 2');
define('ResetAnswer2', 'Answer');
define('ResetSubmitStep2', 'Send');

define('ResetTopDesc1Step2', 'Providede email address');
define('ResetTopDesc2Step2', 'Please confirm correctness.');

define('ResetTopDescStep3', 'please specify below new password for your email.');

define('ResetPass1', 'New password');
define('ResetPass2', 'Repeat password');
define('ResetSubmitStep3', 'Send');
define('ResetDescStep4', 'Your password has been changed.');
define('ResetSubmitStep4', 'Return');

define('RegReturnLink', 'Return to login screen');
define('ResetReturnLink', 'Return to login screen');

// Appointments 
define('AppointmentAddGuests', 'Add guests');
define('AppointmentRemoveGuests', 'Cancel Meeting');
define('AppointmentListEmails', 'Enter email addresses separated by commas and press Save');
define('AppointmentParticipants', 'Participants');
define('AppointmentRefuse', 'Refuse');
define('AppointmentAwaitingResponse', 'Awaiting response');
define('AppointmentInvalidGuestEmail', 'The following guest email addresses are invalid:');
define('AppointmentOwner', 'Owner');

define('AppointmentMsgTitleInvite', 'Invite to event.');
define('AppointmentMsgTitleUpdate', 'Event was modified.');
define('AppointmentMsgTitleCancel', 'Event was cancelled.');
define('AppointmentMsgTitleRefuse', 'Guest %guest% is refuse invitation');
define('AppointmentMoreInfo', 'More info');
define('AppointmentOrganizer', 'Organizer');
define('AppointmentEventInformation', 'Event information');
define('AppointmentEventWhen', 'When');
define('AppointmentEventParticipants', 'Participants');
define('AppointmentEventDescription', 'Description');
define('AppointmentEventWillYou', 'Will you participate');
define('AppointmentAdditionalParameters', 'Additional parameters');
define('AppointmentHaventRespond', 'Not responded yet');
define('AppointmentRespondYes', 'I will participate');
define('AppointmentRespondMaybe', 'Not sure yet');
define('AppointmentRespondNo', 'Will not participate');
define('AppointmentGuestsChangeEvent', 'Guests can change event');

define('AppointmentSubjectAddStart', 'You\'ve received invitation to event ');
define('AppointmentSubjectAddFrom', ' from ');
define('AppointmentSubjectUpdateStart', 'Modification of event ');
define('AppointmentSubjectDeleteStart', 'Cancellation of event ');
define('ErrorAppointmentChangeRespond', 'Unable to change appointment respond');
define('SettingsAutoAddInvitation', 'Add invitations into calendar automatically');
define('ReportEventSaved', 'Your event has been saved');
define('ReportAppointmentSaved', ' and invitations were send');
define('ErrorAppointmentSend', 'Can\'t send invitations.');
define('AppointmentEventName', 'Name:');

// End appointments

define('ErrorCantUpdateFilters', 'Can\'t update filters');

define('FilterPhrase', 'If there\'s %field header %condition %string then %action');
define('FiltersAdd', 'Add Filter');
define('FiltersCondEqualTo', 'equal to');
define('FiltersCondContainSubstr', 'containing substring');
define('FiltersCondNotContainSubstr', 'not containing substring');
define('FiltersActionDelete', 'delete message');
define('FiltersActionMove', 'move');
define('FiltersActionToFolder', 'to %folder folder');
define('FiltersNo', 'No filters specified yet');

define('ReminderEmailFriendly', 'reminder');
define('ReminderEventBegin', 'starts at: ');

define('FiltersLoading', 'Loading Filters...');
define('ConfirmMessagesPermanentlyDeleted', 'All messages in this folder will be permanently deleted.');

define('ReportCalendarSaved', 'Calendar has been saved.');
Return current item: AfterLogic WebMail Lite PHP