Location: PHPKode > scripts > AfterLogic WebMail Lite PHP > afterlogic-webmail-lite-php/webmail/lang/Norwegian.php
<?php
// core strings

define('PROC_ERROR_ACCT_CREATE', 'Den skjedde en feil under oppretting av konto');
define('PROC_WRONG_ACCT_PWD', 'Feil passord');
define('PROC_CANT_LOG_NONDEF', 'Kan ikke logge inn på en ikke-standard konto');
define('PROC_CANT_INS_NEW_FILTER', 'Kan ikke lage nytt filter');
define('PROC_FOLDER_EXIST', 'Mappenavn eksisterer');
define('PROC_CANT_CREATE_FLD', 'Kan ikke opprette mappe ');
define('PROC_CANT_INS_NEW_GROUP', 'Kan ikke lage ny gruppe');
define('PROC_CANT_INS_NEW_CONT', 'Kan ikke lage ny kontakt');
define('PROC_CANT_INS_NEW_CONTS', 'Kan ikke lage ny(e) kontakt(er)');
define('PROC_CANT_ADD_NEW_CONT_TO_GRP', 'Kan ikke legge inn kontakt(ene) i gruppe');
define('PROC_ERROR_ACCT_UPDATE', 'Det skjedde en feil under oppdatering av kontakt ');
define('PROC_CANT_UPDATE_CONT_SETTINGS', 'Kan ikke oppdatere kontaktinnstillinger');
define('PROC_CANT_GET_SETTINGS', 'Kan ikke hente inn innstillinger');
define('PROC_CANT_UPDATE_ACCT', 'Kan ikke oppdatere konto');
define('PROC_ERROR_DEL_FLD', 'Det skjedde en feil under sletting av mappe(r)');
define('PROC_CANT_UPDATE_CONT', 'Kan ikke oppdatere kontakt');
define('PROC_CANT_GET_FLDS', 'Kan ikke hente mappestruktur');
define('PROC_CANT_GET_MSG_LIST', 'Kan ikke hente meldingsliste');
define('PROC_MSG_HAS_DELETED', 'Denne meldingen har alt blitt slettet fra eposttjeneren');
define('PROC_CANT_LOAD_CONT_SETTINGS', 'Kan ikke laste inn kontaktinnstillinger ');
define('PROC_CANT_LOAD_SIGNATURE', 'Kan ikke laste epostsignatur');
define('PROC_CANT_GET_CONT_FROM_DB', 'Kan ikke hente kontakt fra DB');
define('PROC_CANT_GET_CONTS_FROM_DB', 'Kan ikke hente kontakt(er) fra DB');
define('PROC_CANT_DEL_ACCT_BY_ID', 'Kan ikke slette konto med id');
define('PROC_CANT_DEL_FILTER_BY_ID', 'Kan ikke slette filter med id');
define('PROC_CANT_DEL_CONT_GROUPS', 'Kan ikke sletter kontakt(er) og/eller grupp(er)');
define('PROC_WRONG_ACCT_ACCESS', 'Et forsøkt på uautorisert tilgang til kontoen av en annen bruker ble oppdaget.');
define('PROC_SESSION_ERROR', 'Den forrige sesjonen ble avsluttet grunnet for lang inaktivitet. ');

define('MailBoxIsFull', 'Epostkontoen er full ');
define('WebMailException', 'WebMail feil oppstod ');
define('InvalidUid', 'Feil meldings-UID');
define('CantCreateContactGroup', 'Kan ikke opprette kontaktgruppe ');
define('CantCreateUser', 'Kan ikke opprette bruker');
define('CantCreateAccount', 'Kan ikke opprette konto');
define('SessionIsEmpty', 'Sesjonen er tom');
define('FileIsTooBig', 'Den valgte filen er for stor');

define('PROC_CANT_MARK_ALL_MSG_READ', 'Kan ikke merke alle meldingene som lest');
define('PROC_CANT_MARK_ALL_MSG_UNREAD', 'Kan ikke merke alle meldingene som ulest');
define('PROC_CANT_PURGE_MSGS', 'Kunne ikke fjerne meldinger');
define('PROC_CANT_DEL_MSGS', 'Kan ikke slette meldinger');
define('PROC_CANT_UNDEL_MSGS', 'Kan ikke gjennopprette meldinger');
define('PROC_CANT_MARK_MSGS_READ', 'Kan ikke sette melding(ene) som lest');
define('PROC_CANT_MARK_MSGS_UNREAD', 'Kan ikke sette melding(ene) som ulest');
define('PROC_CANT_SET_MSG_FLAGS', 'Kan ikke merke melding(ene)');
define('PROC_CANT_REMOVE_MSG_FLAGS', 'Kan ikke fjerne merking(er)');
define('PROC_CANT_CHANGE_MSG_FLD', 'Kan ikke endre meldingsmappe');
define('PROC_CANT_SEND_MSG', 'Kan ikke sende melding(ene)');
define('PROC_CANT_SAVE_MSG', 'Kan ikke lagre melding(ene)');
define('PROC_CANT_GET_ACCT_LIST', 'Kan ikke hente konto liste');
define('PROC_CANT_GET_FILTER_LIST', 'Kan ikke hente filter liste');

define('PROC_CANT_LEAVE_BLANK', 'Kan ikke la felt merket med * stå tomme ');

define('PROC_CANT_UPD_FLD', 'Kan ikke oppdatere mappe');
define('PROC_CANT_UPD_FILTER', 'Kan ikke oppdatere filter');

define('ACCT_CANT_ADD_DEF_ACCT', 'Denne kontoen kan ikke bli lagt til. Dette fordi den blir brukt som standard konto av en annen bruker. ');
define('ACCT_CANT_UPD_TO_DEF_ACCT', 'Denne kontostatusen kan ikke bli endret til standard. ');
define('ACCT_CANT_CREATE_IMAP_ACCT', 'Kan ikke opprette ny konto. (IMAP4 tilkobling feilet) ');
define('ACCT_CANT_DEL_LAST_DEF_ACCT', 'Kan ikke slette siste standardkonto');

define('LANG_LoginInfo', 'Logg inn informasjon');
define('LANG_Email', 'Epost');
define('LANG_Login', 'Logg inn');
define('LANG_Password', 'Passord');
define('LANG_IncServer', 'Innkommende&nbsp;Epost');
define('LANG_PopProtocol', 'POP3');
define('LANG_ImapProtocol', 'IMAP4');
define('LANG_IncPort', 'Port');
define('LANG_OutServer', 'SMTP&nbsp;Server');
define('LANG_OutPort', 'Port');
define('LANG_UseSmtpAuth', 'Benytt&nbsp;SMTP&nbsp;godkjenning');
define('LANG_SignMe', 'Logg meg inn automatisk');
define('LANG_Enter', 'Logg inn');

// interface strings

define('JS_LANG_TitleLogin', 'Logg inn');
define('JS_LANG_TitleMessagesListView', 'Epostliste');
define('JS_LANG_TitleMessagesList', 'Epostliste');
define('JS_LANG_TitleViewMessage', 'Vis epost');
define('JS_LANG_TitleNewMessage', 'Ny Epost');
define('JS_LANG_TitleSettings', 'Innstillinger');
define('JS_LANG_TitleContacts', 'Kontakter');

define('JS_LANG_StandardLogin', 'Standard&nbsp;Logg Inn');
define('JS_LANG_AdvancedLogin', 'Avansert&nbsp;Logg Inn');

define('JS_LANG_InfoWebMailLoading', 'Vennligst vent mens WebMail laster&hellip;');
define('JS_LANG_Loading', 'Laster&hellip;');
define('JS_LANG_InfoMessagesLoad', 'Vennligst vent mens WebMail laster epostliste ');
define('JS_LANG_InfoEmptyFolder', 'Mappen er tom');
define('JS_LANG_InfoPageLoading', 'Siden laster fortsatt&hellip;');
define('JS_LANG_InfoSendMessage', 'Beskjeden ble ikke sendt');
define('JS_LANG_InfoSaveMessage', 'Beskjeden ble lagret');
define('JS_LANG_InfoHaveImported', 'Du har importert');
define('JS_LANG_InfoNewContacts', 'ny(e) kontakt(er) inn til din kontakt liste.');
define('JS_LANG_InfoToDelete', 'Til sletting');
define('JS_LANG_InfoDeleteContent', 'mappe innhold burde slettes først.');
define('JS_LANG_InfoDeleteNotEmptyFolders', 'Slette mapper med innhold er ikke tillatt. For og slette ikke merkbare mapper, slett innholdet i mappen først. ');
define('JS_LANG_InfoRequiredFields', '* påkrevde felter');

define('JS_LANG_ConfirmAreYouSure', 'Er du sikker?');
define('JS_LANG_ConfirmDirectModeAreYouSure', 'De(n) valgte melding(en) vil bli PERMANENT slettet! Er du sikker? ');
define('JS_LANG_ConfirmSaveSettings', 'Innstillingene ble ikke lagret. Klikk OK for lagring. ');
define('JS_LANG_ConfirmSaveContactsSettings', 'Kontakt innstillingene ble ikke lagret. Klikk OK for lagring.');
define('JS_LANG_ConfirmSaveAcctProp', 'Konto egenskapene ble ikke lagret. Klikk OK for lagring.');
define('JS_LANG_ConfirmSaveFilter', 'Filterets egenskaper ble ikke lagret. Klikk OK for lagring.');
define('JS_LANG_ConfirmSaveSignature', 'Signaturen ble ikke lagret. Klikk OK for lagring.');
define('JS_LANG_ConfirmSavefolders', 'Mappen ble ikke lagret. Klikk OK for lagring.');
define('JS_LANG_ConfirmHtmlToPlain', 'ADVARSEL: Å endre formateringen av denne meldingen fra HTML til ren tekst, vil gjøre at du mister nåværende formatering på eposten. Velg OK for å fortsette.');
define('JS_LANG_ConfirmAddFolder', 'Før du legger til mappe(r) er det nødvendig å godkjenne endringer. Velg OK for å lagre.');
define('JS_LANG_ConfirmEmptySubject', 'Emne ble ikke skrevet. Ønsker du å fortsette?');

define('JS_LANG_WarningEmailBlank', 'Du kan ikke la<br />Epost: være tomt');
define('JS_LANG_WarningLoginBlank', 'Du kan ikke la <br />Login: være tomt');
define('JS_LANG_WarningToBlank', 'Du kan ikke la To: være tomt');
define('JS_LANG_WarningServerPortBlank', 'Du kan ikke la POP3 og<br />SMTP server/port feltene være tomme');
define('JS_LANG_WarningEmptySearchLine', 'Tom søkelinje. Skriv inn det/de ord(ene) du ønsker å finne ');
define('JS_LANG_WarningMarkListItem', 'Vær vennlig og mer minst ett element i listen '); //FIXME
define('JS_LANG_WarningFolderMove', 'Mappene kan ikke bli flyttet, da dette er et annet nivå ');
define('JS_LANG_WarningContactNotComplete', 'Vær vennlig og skriv inn epostadresse eller navn ');
define('JS_LANG_WarningGroupNotComplete', 'Vær vennlig og skriv inn gruppenavn ');

define('JS_LANG_WarningEmailFieldBlank', 'Du kan ikke la Epost-feltet være blankt');
define('JS_LANG_WarningIncServerBlank', 'Du kan ikke la POP3(IMAP4) Server feltet være blankt');
define('JS_LANG_WarningIncPortBlank', 'Du kan ikke la POP3(IMAP4) Server Port feltet være blankt');
define('JS_LANG_WarningIncLoginBlank', 'Du kan ikke la POP3(IMAP4) Logg inn feltet være blankt ');
define('JS_LANG_WarningIncPortNumber', 'Du burde spesifisere et positivt nummer i POP3(IMAP4) port feltet. ');
define('JS_LANG_DefaultIncPortNumber', 'Standard POP3(IMAP4) port nummer er 110(143). ');
define('JS_LANG_WarningIncPassBlank', 'Du kan ikke la POP3(IMAP4) Passord feltet være blankt ');
define('JS_LANG_WarningOutPortBlank', 'Du kan ikke la SMTP Server Port feltet være blankt ');
define('JS_LANG_WarningOutPortNumber', 'Du burde spesifisere et positivt nummer i SMTP port feltet.');
define('JS_LANG_WarningCorrectEmail', 'Du burde spesifisere en korrekt epostadresse.');
define('JS_LANG_DefaultOutPortNumber', 'Standard SMTP port nummer er 25. ');

define('JS_LANG_WarningCsvExtention', 'Utvidelsen skal være .csv');
define('JS_LANG_WarningImportFileType', 'Vennligst velg den applikasjonen som du ønsker å kopiere dine kontakter fra ');
define('JS_LANG_WarningEmptyImportFile', 'Vær vennlig og velg fil ved å klikke bla gjennom knappen ');

define('JS_LANG_WarningContactsPerPage', 'Kontakter per side verdien er ett prositivt nummer ');
define('JS_LANG_WarningMessagesPerPage', 'Meldinger per side verdien er ett positivt nummer');
define('JS_LANG_WarningMailsOnServerDays', 'Du burde spesifisere et positivt nummer i meldinger på server i dager feltet.');
define('JS_LANG_WarningEmptyFilter', 'Vær vennlig og legg inn under verdi');
define('JS_LANG_WarningEmptyFolderName', 'Vær vennlig og skriv inn mappenavn');

define('JS_LANG_ErrorConnectionFailed', 'Tilkopling mislyktes');
define('JS_LANG_ErrorRequestFailed', 'Overføringen av data ble ikke fullført');
define('JS_LANG_ErrorAbsentXMLHttpRequest', 'Objektet XMLHttpRequest er fraværende');
define('JS_LANG_ErrorWithoutDesc', 'En feil uten beskrivelse fant sted');
define('JS_LANG_ErrorParsing', 'Feil under parsing av XML.');
define('JS_LANG_ResponseText', 'Svar tekst:');
define('JS_LANG_ErrorEmptyXmlPacket', 'Tom XML pakke');
define('JS_LANG_ErrorImportContacts', 'Feil under importering av kontakter');
define('JS_LANG_ErrorNoContacts', 'Ingen kontakter til importering');
define('JS_LANG_ErrorCheckMail', 'Mottak av meldinger ble avbrutt grunnet en feil. Trolig ble ikke alle dine meldinger mottatt.');

define('JS_LANG_LoggingToServer', 'Logger inn på server&hellip;');
define('JS_LANG_GettingMsgsNum', 'Mottar antall meldinger');
define('JS_LANG_RetrievingMessage', 'Mottar melding');
define('JS_LANG_DeletingMessage', 'Sletter melding');
define('JS_LANG_DeletingMessages', 'Sletter melding(er)');
define('JS_LANG_Of', 'av');
define('JS_LANG_Connection', 'Tilkobling');
define('JS_LANG_Charset', 'Tegnsett');
define('JS_LANG_AutoSelect', 'Auto valg');

define('JS_LANG_Contacts', 'Kontakter');
define('JS_LANG_ClassicVersion', 'Klassisk Versjon');
define('JS_LANG_Logout', 'Logg Ut');
define('JS_LANG_Settings', 'Innstillinger');

define('JS_LANG_LookFor', 'Let etter: ');
define('JS_LANG_SearchIn', 'Søk i: ');
define('JS_LANG_QuickSearch', 'Søk kun i fra, til og emne feltene (raskere søk).');
define('JS_LANG_SlowSearch', 'Søk i hele melding(ene)');
define('JS_LANG_AllMailFolders', 'Alle epost mapper');
define('JS_LANG_AllGroups', 'Alle Grupper');

define('JS_LANG_NewMessage', 'Ny epost');
define('JS_LANG_CheckMail', 'Sjekk epost');
define('JS_LANG_ReloadFolders', 'Oppdater mappestruktur');
define('JS_LANG_EmptyTrash', 'Tøm søppelbøtte');
define('JS_LANG_MarkAsRead', '_Marker som lest');
define('JS_LANG_MarkAsUnread', 'Marker som ulest');
define('JS_LANG_MarkFlag', 'Merk');
define('JS_LANG_MarkUnflag', 'Fjern Merking');
define('JS_LANG_MarkAllRead', 'Marker alle som lest');
define('JS_LANG_MarkAllUnread', 'Marker alle som ulest');
define('JS_LANG_Reply', 'Svar');
define('JS_LANG_ReplyAll', 'Svar til alle');
define('JS_LANG_Delete', 'Slett');
define('JS_LANG_Undelete', 'Gjennopprett');
define('JS_LANG_PurgeDeleted', 'Fjern slettede');
define('JS_LANG_MoveToFolder', 'Flytt til mappe');
define('JS_LANG_Forward', 'Videresend');

define('JS_LANG_HideFolders', 'Skjul Mapper');
define('JS_LANG_ShowFolders', 'Vis mapper');
define('JS_LANG_ManageFolders', 'Administrer Mapper');
define('JS_LANG_SyncFolder', 'Synkronisert mappe');
define('JS_LANG_NewMessages', 'Ny(e) melding(er)');
define('JS_LANG_Messages', 'Beskjed(er)');

define('JS_LANG_From', 'Fra');
define('JS_LANG_To', 'Til');
define('JS_LANG_Date', 'Dato');
define('JS_LANG_Size', 'Størrelse');
define('JS_LANG_Subject', 'Emne');

define('JS_LANG_FirstPage', 'Første Side');
define('JS_LANG_PreviousPage', 'Forrige Side');
define('JS_LANG_NextPage', 'Neste Side');
define('JS_LANG_LastPage', 'Siste Side');

define('JS_LANG_SwitchToPlain', 'Bytt til ren tekstvisning');
define('JS_LANG_SwitchToHTML', 'Bytt til HTML-visning');
define('JS_LANG_AddToAddressBokk', 'Legg til i adressebok');
define('JS_LANG_ClickToDownload', 'Klikk for å laste ned');
define('JS_LANG_View', 'Vis');
define('JS_LANG_ShowFullHeaders', 'Vis meldingshode');
define('JS_LANG_HideFullHeaders', 'Skjul meldingshode');

define('JS_LANG_MessagesInFolder', 'Beskjed(er) i mappe');
define('JS_LANG_YouUsing', 'Du benytter');
define('JS_LANG_OfYour', 'av din');
define('JS_LANG_Mb', 'MB');
define('JS_LANG_Kb', 'KB');
define('JS_LANG_B', 'B');

define('JS_LANG_SendMessage', 'Send');
define('JS_LANG_SaveMessage', 'Lagre');
define('JS_LANG_Print', 'Skriv Ut');
define('JS_LANG_PreviousMsg', 'Forrige');
define('JS_LANG_NextMsg', 'Neste');
define('JS_LANG_AddressBook', 'Adressebok');
define('JS_LANG_ShowBCC', 'Vis BCC');
define('JS_LANG_HideBCC', 'Skjul BCC');
define('JS_LANG_CC', 'CC');
define('JS_LANG_BCC', 'BCC');
define('JS_LANG_ReplyTo', 'Svar&nbsp;Til');
define('JS_LANG_AttachFile', 'Legg Ved Fil');
define('JS_LANG_Attach', 'Legg Ved');
define('JS_LANG_Re', 'Sv');
define('JS_LANG_OriginalMessage', 'Original Beskjed');
define('JS_LANG_Sent', 'Sent');
define('JS_LANG_Fwd', 'Vds');
define('JS_LANG_Low', 'Lav');
define('JS_LANG_Normal', 'Normal');
define('JS_LANG_High', 'Høy');
define('JS_LANG_Importance', 'Viktighet');
define('JS_LANG_Close', 'Steng');

define('JS_LANG_Common', 'Generelt');
define('JS_LANG_EmailAccounts', 'Epostkontoer');

define('JS_LANG_MsgsPerPage', 'Meldinger per side');
define('JS_LANG_DisableRTE', 'Deaktiver rik tekst redigering');
define('JS_LANG_Skin', 'Utseende');
define('JS_LANG_DefCharset', 'Standard tegnsett');
define('JS_LANG_DefCharsetInc', 'Standard innkommende tegnsett');
define('JS_LANG_DefCharsetOut', 'Standard utgående tegnsett');
define('JS_LANG_DefTimeOffset', 'Standard tidsinnstilling');
define('JS_LANG_DefLanguage', 'Standard Språk');
define('JS_LANG_DefDateFormat', 'Standard datoformat');
define('JS_LANG_ShowViewPane', 'Meldinger med forhåndsvisning');
define('JS_LANG_Save', 'Lagre');
define('JS_LANG_Cancel', 'Avbryt');
define('JS_LANG_OK', 'OK');

define('JS_LANG_Remove', 'Fjern');
define('JS_LANG_AddNewAccount', 'Legg Til Ny Konto');
define('JS_LANG_Signature', 'Signatur');
define('JS_LANG_Filters', 'Filter(e)');
define('JS_LANG_Properties', 'Egenskaper');
define('JS_LANG_UseForLogin', 'Benytt disse kontoegenskapene (brukernavn og passord) for å logge inn');
define('JS_LANG_MailFriendlyName', 'Ditt Navn');
define('JS_LANG_MailEmail', 'Epost');
define('JS_LANG_MailIncHost', 'Innkommende epost');
define('JS_LANG_Imap4', 'Imap4');
define('JS_LANG_Pop3', 'Pop3');
define('JS_LANG_MailIncPort', 'Port');
define('JS_LANG_MailIncLogin', 'Logg Inn');
define('JS_LANG_MailIncPass', 'Passord');
define('JS_LANG_MailOutHost', 'SMTP Server');
define('JS_LANG_MailOutPort', 'Port');
define('JS_LANG_MailOutLogin', 'SMTP Logg Inn');
define('JS_LANG_MailOutPass', 'SMTP Passord');
define('JS_LANG_MailOutAuth1', 'Benytt SMTP godkjenning');
define('JS_LANG_MailOutAuth2', '(Du kan la SMTP logg inn/passord feltene være blanke dersom det er det samme som benyttes på POP3/IMAP4 for logg inn og passord)');
define('JS_LANG_UseFriendlyNm1', 'Bruk vennlig navn i "Fra:" feltet');
define('JS_LANG_UseFriendlyNm2', '(Ditt navn &lt;hide@address.com&gt;)');
define('JS_LANG_GetmailAtLogin', 'Motta/Synkroniser meldinger ved innlogging');
define('JS_LANG_MailMode0', 'Slett mottatte meldinger fra server');
define('JS_LANG_MailMode1', 'Behold kopi på server');
define('JS_LANG_MailMode2', 'Behold meldinger på server i');
define('JS_LANG_MailsOnServerDays', 'dag(er)');
define('JS_LANG_MailMode3', 'Slett melding fra server når den er fjernet fra søppelbøtten');
define('JS_LANG_InboxSyncType', 'Type innboks-synkronisering');

define('JS_LANG_SyncTypeNo', 'Ikke Synkroniser');
define('JS_LANG_SyncTypeNewHeaders', 'Nye headere');
define('JS_LANG_SyncTypeAllHeaders', 'Alle headere');
define('JS_LANG_SyncTypeNewMessages', 'Nye Meldinger');
define('JS_LANG_SyncTypeAllMessages', 'Alle Meldinger');
define('JS_LANG_SyncTypeDirectMode', 'Direkte Modus');

define('JS_LANG_Pop3SyncTypeEntireHeaders', 'Kun Headere');
define('JS_LANG_Pop3SyncTypeEntireMessages', 'Hele Meldinger');
define('JS_LANG_Pop3SyncTypeDirectMode', 'Direkte Modus');

define('JS_LANG_DeleteFromDb', 'Slett melding fra database dersom den ikke ekisterer på eposttjeneren');

define('JS_LANG_EditFilter', 'Rediger filter');
define('JS_LANG_NewFilter', 'Legg til filter');
define('JS_LANG_Field', 'Felt');
define('JS_LANG_Condition', 'Betingelse');
define('JS_LANG_ContainSubstring', 'Inneholder substring');
define('JS_LANG_ContainExactPhrase', 'Inneholder nøyaktig frase');
define('JS_LANG_NotContainSubstring', 'Ikke inkluder substring');
define('JS_LANG_FilterDesc_At', 'at');
define('JS_LANG_FilterDesc_Field', 'felt');
define('JS_LANG_Action', 'Handling');
define('JS_LANG_DoNothing', 'Ikke gjør noe');
define('JS_LANG_DeleteFromServer', 'Slett fra server umiddelbart');
define('JS_LANG_MarkGrey', 'Marker grå');
define('JS_LANG_Add', 'Legg Til');
define('JS_LANG_OtherFilterSettings', 'andre filter innstillinger');
define('JS_LANG_ConsiderXSpam', 'Vurder X-Spam headers');
define('JS_LANG_Apply', 'Bruk');

define('JS_LANG_InsertLink', 'Sett inn link');
define('JS_LANG_RemoveLink', 'Fjern link');
define('JS_LANG_Numbering', 'Nummerering');
define('JS_LANG_Bullets', 'Kuler');
define('JS_LANG_HorizontalLine', 'Horisontal linje');
define('JS_LANG_Bold', 'Fet');
define('JS_LANG_Italic', 'Kursiv');
define('JS_LANG_Underline', 'Understrek');
define('JS_LANG_AlignLeft', 'Venstrejuster');
define('JS_LANG_Center', 'Sentrer');
define('JS_LANG_AlignRight', 'Høyrejuster');
define('JS_LANG_Justify', 'Justify');
define('JS_LANG_FontColor', 'Skriftfarge');
define('JS_LANG_Background', 'Bakgrunn');
define('JS_LANG_SwitchToPlainMode', 'Bytt til enkel tekst modus');
define('JS_LANG_SwitchToHTMLMode', 'Bytt til HTML modus');
define('JS_LANG_AddSignatures', 'Legg signatur til på alle utgående meldinger');
define('JS_LANG_DontAddToReplies', 'Legg ikke til signatur på besvarelser eller vidresendinger');
define('JS_LANG_Folder', 'Mappe');
define('JS_LANG_Msgs', 'Msg\'s');
define('JS_LANG_Synchronize', 'Synkroniser');
define('JS_LANG_ShowThisFolder', 'Vis denne mappen');
define('JS_LANG_Total', 'Totalt');
define('JS_LANG_DeleteSelected', 'Slett Markert(e)');
define('JS_LANG_AddNewFolder', 'Legg til ny mappe');
define('JS_LANG_NewFolder', 'Ny mappe');
define('JS_LANG_ParentFolder', 'Forrige mappe');
define('JS_LANG_NoParent', 'Ingen Forrige');
define('JS_LANG_OnMailServer', 'Opprett denne mappen i WebMail og på eposttjeneren');
define('JS_LANG_InWebMail', 'Opprett denne mappen kun i WebMail');
define('JS_LANG_FolderName', 'Mappenavn');

define('JS_LANG_ContactsPerPage', 'Kontakter per side');
define('JS_LANG_WhiteList', 'Adressebok som hvitliste');

define('JS_LANG_CharsetDefault', 'Standard');
define('JS_LANG_CharsetArabicAlphabetISO', 'Arabisk Alfabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetArabicAlphabet', 'Arabisk Alfabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetBalticAlphabetISO', 'Baltisk Alfabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetBalticAlphabet', 'Baltisk Alfabet(Windows)');
define('JS_LANG_CharsetCentralEuropeanAlphabetISO', 'Sentral Europeisk Alfabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetCentralEuropeanAlphabet', 'Sentral Europeisk Alfabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetChineseSimplifiedEUC', 'Kinesisk, Enkelt (EUC)');
define('JS_LANG_CharsetChineseSimplifiedGB', 'Kinesisk, Enkelt (GB2312)');
define('JS_LANG_CharsetChineseTraditional', 'Kinesisk, Tradisjonelt (Big5)');
define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabetISO', 'Cyrillic Alfabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabetKOI8R', 'Cyrillic Alfabet (KOI8-R)');
define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabet', 'Cyrillic Alfabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetGreekAlphabetISO', 'Gresk Alfabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetGreekAlphabet', 'Greek Alfabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetHebrewAlphabetISO', 'Hebrisk Alfabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetHebrewAlphabet', 'Hebrisk Alfabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetJapanese', 'Japansk');
define('JS_LANG_CharsetJapaneseShiftJIS', 'Japansk (Shift-JIS)');
define('JS_LANG_CharsetKoreanEUC', 'Koreansk (EUC)');
define('JS_LANG_CharsetKoreanISO', 'Koreansk (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetLatin3AlphabetISO', 'Latinsk 3 Alfabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetTurkishAlphabet', 'Tyrkisk Alfabet');
define('JS_LANG_CharsetUniversalAlphabetUTF7', 'Universalt Alfabet (UTF-7)');
define('JS_LANG_CharsetUniversalAlphabetUTF8', 'Universalt Alfabet (UTF-8)');
define('JS_LANG_CharsetVietnameseAlphabet', 'Vietnamisk Alfabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetWesternAlphabetISO', 'Western Alfabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetWesternAlphabet', 'Western Alfabet (Windows)');

define('JS_LANG_TimeDefault', 'Standard');
define('JS_LANG_TimeEniwetok', 'Eniwetok, Kwajalein, Datolinje Tid');
define('JS_LANG_TimeMidwayIsland', 'Midway Island, Samoa');
define('JS_LANG_TimeHawaii', 'Hawaii');
define('JS_LANG_TimeAlaska', 'Alaska');
define('JS_LANG_TimePacific', 'Pasifisk Tid (US & Canada); Tijuana');
define('JS_LANG_TimeArizona', 'Arisona');
define('JS_LANG_TimeMountain', 'Fjell Tid (US & Canada)');
define('JS_LANG_TimeCentralAmerica', 'Sentral Amerika');
define('JS_LANG_TimeCentral', 'Sentral Tid (US & Canada)');
define('JS_LANG_TimeMexicoCity', 'Mexico City, Tegucigalpa');
define('JS_LANG_TimeSaskatchewan', 'Saskatchewan');
define('JS_LANG_TimeIndiana', 'Indiana (Øst)');
define('JS_LANG_TimeEastern', 'Øst Tid (US & Canada)');
define('JS_LANG_TimeBogota', 'Bogota, Lima, Quito');
define('JS_LANG_TimeSantiago', 'Santiago');
define('JS_LANG_TimeCaracas', 'Caracas, La Paz');
define('JS_LANG_TimeAtlanticCanada', 'Atlantisk Tid (Canada)');
define('JS_LANG_TimeNewfoundland', 'Newfoundland');
define('JS_LANG_TimeGreenland', 'Grønnland');
define('JS_LANG_TimeBuenosAires', 'Buenos Aires, Georgetown');
define('JS_LANG_TimeBrasilia', 'Brasil');
define('JS_LANG_TimeMidAtlantic', 'Mid-Atlantic');
define('JS_LANG_TimeCapeVerde', 'Cape Verde Is.');
define('JS_LANG_TimeAzores', 'Asorene');
define('JS_LANG_TimeMonrovia', 'Casablanca, Monrovia');
define('JS_LANG_TimeGMT', 'Dublin, Edinburgh, Lisboa, London');
define('JS_LANG_TimeBerlin', 'Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna');
define('JS_LANG_TimePrague', 'Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague');
define('JS_LANG_TimeParis', 'Brussels, Kjøbenhavn, Madrid, Paris');
define('JS_LANG_TimeSarajevo', 'Sarajevo, Skopje, Sofija, Vilnius, Warsaw, Zagreb');
define('JS_LANG_TimeWestCentralAfrica', 'Vest Sentral Afrika');
define('JS_LANG_TimeAthens', 'Aten, Istanbul, Minsk');
define('JS_LANG_TimeEasternEurope', 'Bucharest');
define('JS_LANG_TimeCairo', 'Cairo');
define('JS_LANG_TimeHarare', 'Harare, Pretoria');
define('JS_LANG_TimeHelsinki', 'Helsinki, Riga, Tallinn');
define('JS_LANG_TimeIsrael', 'Israel, Jerusalem Standard Tid');
define('JS_LANG_TimeBaghdad', 'Baghdad');
define('JS_LANG_TimeArab', 'Arab, Kuwait, Riyadh');
define('JS_LANG_TimeMoscow', 'Moscow, St. Petersburg, Volgograd');
define('JS_LANG_TimeEastAfrica', 'Øst Afrika, Nairobi');
define('JS_LANG_TimeTehran', 'Tehran');
define('JS_LANG_TimeAbuDhabi', 'Abu Dhabi, Muscat');
define('JS_LANG_TimeCaucasus', 'Baku, Tbilisi, Yerevan');
define('JS_LANG_TimeKabul', 'Kabul');
define('JS_LANG_TimeEkaterinburg', 'Ekaterinburg');
define('JS_LANG_TimeIslamabad', 'Islamabad, Karachi, Sverdlovsk, Tashkent');
define('JS_LANG_TimeBombay', 'Calcutta, Chennai, Mumbai, New Delhi, India Standard Tid');
define('JS_LANG_TimeNepal', 'Kathmandu, Nepal');
define('JS_LANG_TimeAlmaty', 'Almaty, Novosibirsk, Nord Sentral Asia');
define('JS_LANG_TimeDhaka', 'Astana, Dhaka');
define('JS_LANG_TimeSriLanka', 'Sri Jayawardenepura, Sri Lanka');
define('JS_LANG_TimeRangoon', 'Rangoon');
define('JS_LANG_TimeBangkok', 'Bangkok, Hanoi, Jakarta');
define('JS_LANG_TimeKrasnoyarsk', 'Krasnoyarsk');
define('JS_LANG_TimeBeijing', 'Beijing, Chongqing, Hong Kong SAR, Urumqi');
define('JS_LANG_TimeIrkutsk', 'Irkutsk, Ulaan Bataar');
define('JS_LANG_TimeSingapore', 'Kuala Lumpur, Singapore');
define('JS_LANG_TimePerth', 'Perth, Vest Australia');
define('JS_LANG_TimeTaipei', 'Taipei');
define('JS_LANG_TimeTokyo', 'Osaka, Sapporo, Tokyo');
define('JS_LANG_TimeSeoul', 'Seoul, Korea Standard tid');
define('JS_LANG_TimeYakutsk', 'Yakutsk');
define('JS_LANG_TimeAdelaide', 'Adelaide, Sentral Australia');
define('JS_LANG_TimeDarwin', 'Darwin');
define('JS_LANG_TimeBrisbane', 'Brisbane, Øst Australia');
define('JS_LANG_TimeSydney', 'Canberra, Melbourne, Sydney, Hobart');
define('JS_LANG_TimeGuam', 'Guam, Port Moresby');
define('JS_LANG_TimeHobart', 'Hobart, Tasmania');
define('JS_LANG_TimeVladivostock', 'Vladivostok');
define('JS_LANG_TimeMagadan', 'Magadan, Solomon Is., New Caledonia');
define('JS_LANG_TimeWellington', 'Auckland, Wellington');
define('JS_LANG_TimeFiji', 'Fiji Islands, Kamchatka, Marshall Is.');
define('JS_LANG_TimeTonga', 'Nuku\'alofa, Tonga');

define('JS_LANG_DateDefault', 'Standard');
define('JS_LANG_DateDDMMYY', 'DD/MM/YY');
define('JS_LANG_DateMMDDYY', 'MM/DD/YY');
define('JS_LANG_DateDDMonth', 'DD MÃ¥ned (01 Jan)');
define('JS_LANG_DateAdvanced', 'Avansert');

define('JS_LANG_NewContact', 'Ny Kontakt');
define('JS_LANG_NewGroup', 'Ny Gruppe');
define('JS_LANG_AddContactsTo', 'Legg Kontakter Til');
define('JS_LANG_ImportContacts', 'Importer kontakter');

define('JS_LANG_Name', 'Navn');
define('JS_LANG_Email', 'Epost');
define('JS_LANG_DefaultEmail', 'Standard Epostadresse');
define('JS_LANG_NotSpecifiedYet', 'Enda Ikke Spesifisert');
define('JS_LANG_ContactName', 'Navn');
define('JS_LANG_Birthday', 'Bursdag');
define('JS_LANG_Month', 'MÃ¥ned');
define('JS_LANG_January', 'Januar');
define('JS_LANG_February', 'Februar');
define('JS_LANG_March', 'Mars');
define('JS_LANG_April', 'April');
define('JS_LANG_May', 'Mai');
define('JS_LANG_June', 'Juni');
define('JS_LANG_July', 'Juli');
define('JS_LANG_August', 'August');
define('JS_LANG_September', 'September');
define('JS_LANG_October', 'Oktober');
define('JS_LANG_November', 'November');
define('JS_LANG_December', 'Desember');
define('JS_LANG_Day', 'Dag');
define('JS_LANG_Year', 'År');
define('JS_LANG_UseFriendlyName1', 'Benytt Vennlig Navn');
define('JS_LANG_UseFriendlyName2', '(f.Eks., Ola Nordmann &lt;hide@address.com&gt;)');
define('JS_LANG_Personal', 'Personlig');
define('JS_LANG_PersonalEmail', 'Personlig Epost');
define('JS_LANG_StreetAddress', 'Adresse');
define('JS_LANG_City', 'By');
define('JS_LANG_Fax', 'Fax');
define('JS_LANG_StateProvince', 'Fylke');
define('JS_LANG_Phone', 'Telefon');
define('JS_LANG_ZipCode', 'Postnummer');
define('JS_LANG_Mobile', 'Mobil');
define('JS_LANG_CountryRegion', 'Land');
define('JS_LANG_WebPage', 'Webside');
define('JS_LANG_Go', 'GÃ¥');
define('JS_LANG_Home', 'Hjem');
define('JS_LANG_Business', 'Jobb');
define('JS_LANG_BusinessEmail', 'Jobb Epost');
define('JS_LANG_Company', 'Firma');
define('JS_LANG_JobTitle', 'Tittel');
define('JS_LANG_Department', 'Avdeling');
define('JS_LANG_Office', 'Kontor');
define('JS_LANG_Pager', 'Personsøker');
define('JS_LANG_Other', 'Annet');
define('JS_LANG_OtherEmail', 'Annen Epost');
define('JS_LANG_Notes', 'Notater');
define('JS_LANG_Groups', 'Grupper');
define('JS_LANG_ShowAddFields', 'Vis tilleggsfelt');
define('JS_LANG_HideAddFields', 'Skjul tilleggsfelt');
define('JS_LANG_EditContact', 'Rediger kontaktinformasjon');
define('JS_LANG_GroupName', 'Gruppe Navn');
define('JS_LANG_AddContacts', 'Legg Til Kontakter');
define('JS_LANG_CommentAddContacts', '(Dersom du skal spesifisere mer enn en adresse, vær vennlig og skill de med komme (,))');
define('JS_LANG_CreateGroup', 'Opprett Gruppe');
define('JS_LANG_Rename', 'Gi Nytt Navn');
define('JS_LANG_MailGroup', 'Beskjed Gruppe');
define('JS_LANG_RemoveFromGroup', 'Fjern fra gruppe');
define('JS_LANG_UseImportTo', 'Benytt importer funksjonen til og kopiere kontakter i fra Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express inn til WebMailens adressebok.');
define('JS_LANG_Outlook1', 'Microsoft Outlook 2000/XP/2003');
define('JS_LANG_Outlook2', 'Microsoft Outlook Express 6');
define('JS_LANG_SelectImportFile', 'Velg den filen du ønsker å importere (.CSV format)');
define('JS_LANG_Import', 'Importer');
define('JS_LANG_ContactsMessage', 'Dette er kontakt siden!!!');
define('JS_LANG_ContactsCount', 'kontakt(er)');
define('JS_LANG_GroupsCount', 'grupp(er)');

// webmail 4.1 constants
define('PicturesBlocked', 'Bilder i denne meldingen er blitt blokert for din sikkerhet.');
define('ShowPictures', 'Vis Bilder');
define('ShowPicturesFromSender', 'Alltid vis bilder i meldinger fra denne avsender');
define('AlwaysShowPictures', 'Alltid vis bilder i meldinger');

define('TreatAsOrganization', 'Oppfatt som en organisasjon');

define('WarningGroupAlreadyExist', 'En gruppe med dette navnet eksisterer alt. Velg et annet navn.');
define('WarningCorrectFolderName', 'Du burde velge et korrekt navn på gruppen');
define('WarningLoginFieldBlank', 'Du kan ikke la Logg Inn felt være blanke');
define('WarningCorrectLogin', 'Du må ha korrekt Logg Inn');
define('WarningPassBlank', 'Du kan ikke la passord feltet være tomt.');
define('WarningCorrectIncServer', 'Du burde spesifisere en korrekt adresse til server for POP3(IMAP).');
define('WarningCorrectSMTPServer', 'Du burde spesifisere korrekt adresse til server for SMTP.');
define('WarningFromBlank', 'Du kan ikke la Fra: feltet være blankt.');
define('WarningAdvancedDateFormat', 'Vær vennlig og spesifiser dato- og tidsformat.');

define('AdvancedDateHelpTitle', 'Avansert Dato');
define('AdvancedDateHelpIntro', 'Når &quot;Advanced&quot; feltet er valgt, kan du benytte tekstboksen til og spesifisere ditt eget datoformat, som da vil bli vist i WebMail Pro. Følgende valg er benyttet i denne mening sammen med \':\' eller \'/\':');
define('AdvancedDateHelpConclusion', 'F.eks., dersom du har spesifisert &quot;mm/dd/yyyy&quot; verdier i tekstboksen &quot;Advanced&quot; felter, blir datoen vist som måned/dag/år (11/23/2005)');
define('AdvancedDateHelpDayOfMonth', 'Dag i måneden (1 til 31)');
define('AdvancedDateHelpNumericMonth', 'MÃ¥ned (1 til 12)');
define('AdvancedDateHelpTextualMonth', 'MÃ¥ned (Jan til Des)');
define('AdvancedDateHelpYear2', 'År, 2 tall');
define('AdvancedDateHelpYear4', 'År, 4 tall');
define('AdvancedDateHelpDayOfYear', 'Dag i året (1 ttil 366)');
define('AdvancedDateHelpQuarter', 'Kvartal');
define('AdvancedDateHelpDayOfWeek', 'Dag i uken (Man ttil Søn)');
define('AdvancedDateHelpWeekOfYear', 'Uke i året (1 til 53)');

define('InfoNoMessagesFound', 'Ingen Meldinger Funnet.');
define('ErrorSMTPConnect', 'Kan ikke koble til SMTP server. Kontroller dine SMTP server innstillinger.');
define('ErrorSMTPAuth', 'Feil brukenavn og/eller passord. Godkjenning feilet.');
define('ReportMessageSent', 'Din melding er sendt.');
define('ReportMessageSaved', 'Din melding er blitt lagret.');
define('ErrorPOP3Connect', 'Kan ikke koble til POP3 server, sjekk POP3 severinnstillinger.');
define('ErrorIMAP4Connect', 'Kan ikke koble til IMAP4 server, sjekk IMAP4 serverinnstillinger.');
define('ErrorPOP3IMAP4Auth', 'Feil epost/logg inn og/eller passord. Godkjenning feilet.');
define('ErrorGetMailLimit', 'Beklager, din innboks er full.');

define('ReportSettingsUpdatedSuccessfuly', 'Dine innstillinger har blitt vellykket oppdatert.');
define('ReportAccountCreatedSuccessfuly', 'Konto har blitt opprett vellykket.');
define('ReportAccountUpdatedSuccessfuly', 'Din konto ble vellykket oppdatert.');
define('ConfirmDeleteAccount', 'Er du sikker på du vil slette denne kontoen?');
define('ReportFiltersUpdatedSuccessfuly', 'Filtere har blitt vellykket oppdatert.');
define('ReportSignatureUpdatedSuccessfuly', 'Signaturen har blitt vellykket oppdatert.');
define('ReportFoldersUpdatedSuccessfuly', 'Mapper har blitt vellykket oppdatert.');
define('ReportContactsSettingsUpdatedSuccessfuly', 'Kontaktinnstillinger har blitt vellykket oppdatert.');

define('ErrorInvalidCSV', 'CSV filen du valgte har feil format.');
//Gruppen "guies" ble vellykket lagt til.
define('ReportGroupSuccessfulyAdded1', 'Gruppen');
define('ReportGroupSuccessfulyAdded2', 'Ble vellykket lagt til.');
define('ReportGroupUpdatedSuccessfuly', 'Gruppen har blitt vellykket oppdatert.');
define('ReportContactSuccessfulyAdded', 'Kontakt ble lagt til.');
define('ReportContactUpdatedSuccessfuly', 'Kontakten har vellykket blitt oppdatert.');
//Kontakt(er) ble lagt til gruppen "venner".
define('ReportContactAddedToGroup', 'Kontakt(er) ble lagt til gruppen');
define('AlertNoContactsGroupsSelected', 'Ingen Kontakt eller grupper valgt.');

define('InfoListNotContainAddress', 'Dersom listen ikke inneholder adressen du leter etter, forsøk å skriv inn dens første tegn.');

define('DirectAccess', 'D');
define('DirectAccessTitle', 'Direkte Modus. WebMail leser meldingen direkte fra server.');

define('FolderInbox', 'Innboks');
define('FolderSentItems', 'Sendte Elementer');
define('FolderDrafts', 'Utkast');
define('FolderTrash', 'Søppel');

define('FileLargerAttachment', 'Filen overskriver Vedleggets maksimalt tillatte størrelse.');
define('FilePartiallyUploaded', 'Bare en del av filen ble lastet opp grunnet en ukjent feil.');
define('NoFileUploaded', 'Ingen fil ble lastet opp.');
define('MissingTempFolder', 'Den midlertidige mappen mangler.');
define('MissingTempFile', 'Den midlertidige filen mangler.');
define('UnknownUploadError', 'En ukjent opplastingsfeil inntraff.');
define('FileLargerThan', 'Filopplastningsfeil. Mest trolig er filen større enn ');
define('PROC_CANT_LOAD_DB', 'Kan ikke koble til database');
define('PROC_CANT_LOAD_LANG', 'Kan ikke finne den nødvendige språkfilen.');
define('PROC_CANT_LOAD_ACCT', 'Kontoen eksisterer ikke, kanskje har den blitt slettet.');

define('DomainDosntExist', 'Dette domenet eksisterer ikke på vår server.');
define('ServerIsDisable', 'Benyttelse av eporttjener er begrenset til Administrator.');

define('PROC_ACCOUNT_EXISTS', 'Kontoen kan ikke bli opprettet. Den ekisterer fra før.');
define('PROC_CANT_GET_MESSAGES_COUNT', 'Kan ikke hente mappe og antall meldinger.');
define('PROC_CANT_MAIL_SIZE', 'Kan ikke hente ut epostkvote.');

define('Organization', 'Organisasjon');
define('WarningOutServerBlank', 'Du kan ikke la SMTP serverfeltet være blankt');

//
define('JS_LANG_Refresh', 'Oppdater');
define('JS_LANG_MessagesInInbox', 'Beskjed(er) i innboksen');
define('JS_LANG_InfoEmptyInbox', 'Din innboks er tom');

// webmail 4.2 constants
define('BackToList', 'Tilbake til liste');
define('InfoNoContactsGroups', 'Ingen kontakter eller grupper.');
define('InfoNewContactsGroups', 'Du kan lage nye kontakter/grupper eller importere kontakter i fra en .CSV fil i MS Outlook format.');
define('DefTimeFormat', 'Standard tidsformat');
define('SpellNoSuggestions', 'Ingen forslag');
define('SpellWait', 'Vennligst vent&hellip;');

define('InfoNoMessageSelected', 'Ingen meldinger valgt.');
define('InfoSingleDoubleClick', 'Du kan enkelt klikke på meldingen for forhåndsvisningen her, eller dobbelklikke for å se den i full størrelse.	');

// calendar
define('TitleDay', 'Dag Visning');
define('TitleWeek', 'Ukes Visning');
define('TitleMonth', 'MÃ¥nedlig Visning');

define('ErrorNotSupportBrowser', 'Etter logisk kalender støtter ikke din nettleser. Vennligst benytt 2.0 eller nyere, Opera 9.0 eller      nyere, Internet Explorer 6.0 eller nyere, Safari 3.0.2 eller nyere.');
define('ErrorTurnedOffActiveX', 'ActiveX-støtte er deaktivert. <br/>Du må skru på dette for å benytte denne applikasjonen.');

define('Calendar', 'Kalender');

define('TabDay', 'Dag');
define('TabWeek', 'Uke');
define('TabMonth', 'MÃ¥ned');

define('ToolNewEvent', 'Ny&nbsp;hendelse');
define('ToolBack', 'tilbake');
define('ToolToday', 'I Dag');
define('AltNewEvent', 'Ny hendelse');
define('AltBack', 'Tilbake');
define('AltToday', 'I Dag');
define('CalendarHeader', 'Kalender');
define('CalendarsManager', 'Administrer Kalender');

define('CalendarActionNew', 'Ny Kalender');
define('EventHeaderNew', 'Ny Hendelse');
define('CalendarHeaderNew', 'Ny Kalender');

define('EventSubject', 'Emne');
define('EventCalendar', 'Kalender');
define('EventFrom', 'Fra');
define('EventTill', 'til');
define('CalendarDescription', 'Beskrivelse');
define('CalendarColor', 'Farge');
define('CalendarName', 'Kalender navn');
define('CalendarDefaultName', 'Min Kalender');

define('ButtonSave', 'Lagre');
define('ButtonCancel', 'Avbryt');
define('ButtonDelete', 'Slett');

define('AltPrevMonth', 'Forrige måned');
define('AltNextMonth', 'Neste måned');

define('CalendarHeaderEdit', 'Rediger kalender');
define('CalendarActionEdit', 'Rediger Kalender');
define('ConfirmDeleteCalendar', 'Er du sikker på at du ønsker å slette kalenderen');
define('InfoDeleting', 'Sletter&hellip;');
define('WarningCalendarNameBlank', 'Du kan ikke la kalendernavnet være blankt.');
define('ErrorCalendarNotCreated', 'Kalender ikke opprettet');
define('WarningSubjectBlank', 'Du kan ikke la emnet være blankt.');
define('WarningIncorrectTime', 'Den spesifiserte tiden inneholder ikke tillatte tegn.');
define('WarningIncorrectFromTime', 'Fra tiden er feil.');
define('WarningIncorrectTillTime', 'Til tiden er feil.');
define('WarningStartEndDate', 'Sluttdatoen må være større eller lik startdatoen.');
define('WarningStartEndTime', 'Sluttiden må være større eller lik starttiden.');
define('WarningIncorrectDate', 'Datoen må være korrekt.');
define('InfoLoading', 'Laster&hellip;');
define('EventCreate', 'Opprett hendelse');
define('CalendarHideOther', 'Skjul andre kalendere');
define('CalendarShowOther', 'Vis andre kalendere');
define('CalendarRemove', 'Fjern kalender');
define('EventHeaderEdit', 'Rediger hendelse');

define('InfoSaving', 'Lagrer&hellip;');
define('SettingsDisplayName', 'Vis Navn');
define('SettingsTimeFormat', 'Tids format');
define('SettingsDateFormat', 'Dato format');
define('SettingsShowWeekends', 'Vis helger');
define('SettingsWorkdayStarts', 'Arbeidsdagen starter');
define('SettingsWorkdayEnds', 'slutter');
define('SettingsShowWorkday', 'Vis arbeidsdag');
define('SettingsWeekStartsOn', 'Uke starter på');
define('SettingsDefaultTab', 'Standard Tab');
define('SettingsCountry', 'Land');
define('SettingsTimeZone', 'Tidssone');
define('SettingsAllTimeZones', 'Alle tidssoner');

define('WarningWorkdayStartsEnds', 'Arbeidsdagen slutter tiden må være større enn arbeidsdagen starter tiden.');
define('ReportSettingsUpdated', 'Innstillinger ble vellykket oppdatert.');

define('SettingsTabCalendar', 'Kalender');

define('FullMonthJanuary', 'Januar');
define('FullMonthFebruary', 'Februar');
define('FullMonthMarch', 'Mars');
define('FullMonthApril', 'April');
define('FullMonthMay', 'Mai');
define('FullMonthJune', 'Juni');
define('FullMonthJuly', 'Juli');
define('FullMonthAugust', 'August');
define('FullMonthSeptember', 'September');
define('FullMonthOctober', 'Oktober');
define('FullMonthNovember', 'November');
define('FullMonthDecember', 'Desember');

define('ShortMonthJanuary', 'Jan');
define('ShortMonthFebruary', 'Feb');
define('ShortMonthMarch', 'Mar');
define('ShortMonthApril', 'Apr');
define('ShortMonthMay', 'Mai');
define('ShortMonthJune', 'Jun');
define('ShortMonthJuly', 'Jul');
define('ShortMonthAugust', 'Aug');
define('ShortMonthSeptember', 'Sep');
define('ShortMonthOctober', 'Okt');
define('ShortMonthNovember', 'Nov');
define('ShortMonthDecember', 'Des');

define('FullDayMonday', 'Mandag');
define('FullDayTuesday', 'Tirsdag');
define('FullDayWednesday', 'Onsdag');
define('FullDayThursday', 'Torsdag');
define('FullDayFriday', 'Fredag');
define('FullDaySaturday', 'Lørdag');
define('FullDaySunday', 'Søndag');

define('DayToolMonday', 'Man');
define('DayToolTuesday', 'Tir');
define('DayToolWednesday', 'Ons');
define('DayToolThursday', 'Tor');
define('DayToolFriday', 'Fre');
define('DayToolSaturday', 'Lør');
define('DayToolSunday', 'Søn');

define('CalendarTableDayMonday', 'M');
define('CalendarTableDayTuesday', 'T');
define('CalendarTableDayWednesday', 'O');
define('CalendarTableDayThursday', 'T');
define('CalendarTableDayFriday', 'F');
define('CalendarTableDaySaturday', 'L');
define('CalendarTableDaySunday', 'S');

define('ErrorParseJSON', 'JSON svaret fra server kan ikke bli parset.');

define('ErrorLoadCalendar', 'Kan ikke laste kalender(e)');
define('ErrorLoadEvents', 'Kan ikke laste hendelse(r)');
define('ErrorUpdateEvent', 'Kan ikke lagre hendelse(r)');
define('ErrorDeleteEvent', 'Kan ikke slette hendelse(r)');
define('ErrorUpdateCalendar', 'Kan ikke lagre kalender');
define('ErrorDeleteCalendar', 'Kan ikke slette kalender');
define('ErrorGeneral', 'En feil skjedde på server. Prøv igjen senere.');

// webmail 4.3 constants
define('SharedTitleEmail', 'Epost');
define('ShareHeaderEdit', 'Del og publiser kalender');
define('ShareActionEdit', 'Del og publiser kalender');
define('CalendarPublicate', 'Gi tilgang til kalender over internett');
define('CalendarPublicationLink', 'Link');
define('ShareCalendar', 'Del denne kalenderen');
define('SharePermission1', 'Kan gjøre endringer og administrere deling');
define('SharePermission2', 'Kan gjøre endringer i hendelser');
define('SharePermission3', 'Kan se alle hendelsesdetaljer');
define('SharePermission4', 'Kan kun se opptatt/ledig (skjul detaljer)');
define('ButtonClose', 'Lukk');
define('WarningEmailFieldFilling', 'Du må fylle ut epostfeltet først');
define('EventHeaderView', 'Se hendelser');
define('ErrorUpdateSharing', 'Kan ikke lagre data');
define('ErrorUpdateSharing1', 'Kan ikke dele til %s brukeren da den ikke eksisterer');
define('ErrorUpdateSharing2', 'Kan ikke dele denne kalenderen med bruker %s');
define('ErrorUpdateSharing3', 'Denne kalenderen er allerede delt med bruker %s');
define('Title_MyCalendars', 'Mine kalendere');
define('Title_SharedCalendars', 'Delte kalendere');
define('ErrorGetPublicationHash', 'Kan ikke opprette link');
define('ErrorGetSharing', 'Kan ikke legge til deling');
define('CalendarPublishedTitle', 'Denne kalenderen er publisert');
define('RefreshSharedCalendars', 'Oppdater Delte Kalendere');
define('Title_CheckSharedCalendars', 'Oppdater Delte Kalendere');

define('GroupMembers', 'Medlemmer');

define('ReportMessagePartDisplayed', 'Merk: Kun deler av meldingen er vist.');
define('ReportViewEntireMessage', 'For å se hele meldingen,');
define('ReportClickHere', 'klikk her');
define('ErrorContactExists', 'En kontakt med ønsket navn/epostadresse eksisterer.');

define('Attachments', 'Vedlegg');

define('InfoGroupsOfContact', 'Gruppene kontakten er medlem av er avmerket.');
define('AlertNoContactsSelected', 'Ingen kontakter valgt.');
define('MailSelected', 'Send epost til valgt adresse');
define('CaptionSubscribed', 'Abonnert til');

define('OperationSpam', 'Spam');
define('OperationNotSpam', 'Ikke Spam');
define('FolderSpam', 'Spam');

// webmail 4.4 contacts
define('ContactMail', 'Mail contact');
define('ContactViewAllMails', 'View all mails with this contact');
define('ContactsMailThem', 'Mail them');
define('DateToday', 'Today');
define('DateYesterday', 'Yesterday');
define('MessageShowDetails', 'Show details');
define('MessageHideDetails', 'Hide details');
define('MessageNoSubject', 'No subject');
// hide@address.com to hide@address.com
define('MessageForAddr', 'to');
define('SearchClear', 'Clear search');
// Search results for "search string" in Inbox folder:
// Search results for "search string" in all mail folders:
define('SearchResultsInFolder', 'Search results for "#s" in #f folder:');
define('SearchResultsInAllFolders', 'Search results for "#s" in all mail folders:');
define('AutoresponderTitle', 'Autoresponder');
define('AutoresponderEnable', 'Enable autoresponder');
define('AutoresponderSubject', 'Subject');
define('AutoresponderMessage', 'Message');
define('ReportAutoresponderUpdatedSuccessfuly', 'Autoresponder has been updated successfully.');
define('FolderQuarantine', 'Quarantine');

//calendar
define('EventRepeats', 'Repeats');
define('NoRepeats', 'Does not repeat');
define('DailyRepeats', 'Daily');
define('WorkdayRepeats', 'Every weekday (Mon. - Fri.)');
define('OddDayRepeats', 'Every Mon., Wed. and Fri.');
define('EvenDayRepeats', 'Every Tues. and Thurs.');
define('WeeklyRepeats', 'Weekly');
define('MonthlyRepeats', 'Monthly');
define('YearlyRepeats', 'Yearly');
define('RepeatsEvery', 'Repeats every');
define('ThisInstance', 'Only this instance');
define('AllEvents', 'All events in the series');
define('AllFollowing', 'All following');
define('ConfirmEditRepeatEvent', 'Would you like to change only this event, all events, or this and all future events in the series?');
define('RepeatEventHeaderEdit', 'Edit Recurring Event');
define('First', 'First');
define('Second', 'Second');
define('Third', 'Third');
define('Fourth', 'Fourth');
define('Last', 'Last');
define('Every', 'Every');
define('SetRepeatEventEnd', 'Set end date');
define('NoEndRepeatEvent', 'No end date');
define('EndRepeatEventAfter', 'End after');
define('Occurrences', 'occurrences');
define('EndRepeatEventBy', 'End by');
define('EventCommonDataTab', 'Main details');
define('EventRepeatDataTab', 'Recurrence details');
define('RepeatEventNotPartOfASeries', 'This event has been changed and is no longer part of a series.');
define('UndoRepeatExclusion', 'Undo changes to include in the series.');

define('MonthMoreLink', '%d more...');
define('NoNewSharedCalendars', 'No new calendars');
define('NNewSharedCalendars', '%d new calendars found');
define('OneNewSharedCalendars', '1 new calendar found');
define('ConfirmUndoOneRepeat', 'Would you like to restore this event in the series?');

define('RepeatEveryDayInfin', 'Every day');
define('RepeatEveryDayTimes', 'Every day, %TIMES% times');
define('RepeatEveryDayUntil', 'Every day, until %UNTIL%');
define('RepeatDaysInfin', 'Every %PERIOD% days');
define('RepeatDaysTimes', 'Every %PERIOD% days, %TIMES% times');
define('RepeatDaysUntil', 'Every %PERIOD% days, until %UNTIL%');

define('RepeatEveryWeekWeekdaysInfin', 'Every week on weekdays');
define('RepeatEveryWeekWeekdaysTimes', 'Every week on weekdays, %TIMES% times');
define('RepeatEveryWeekWeekdaysUntil', 'Every week on weekdays, until %UNTIL%');
define('RepeatWeeksWeekdaysInfin', 'Every %PERIOD% weeks on weekdays');
define('RepeatWeeksWeekdaysTimes', 'Every %PERIOD% weeks on weekdays, %TIMES% times');
define('RepeatWeeksWeekdaysUntil', 'Every %PERIOD% weeks on weekdays, until %UNTIL%');

define('RepeatEveryWeekInfin', 'Every week on %DAYS%');
define('RepeatEveryWeekTimes', 'Every week on %DAYS%, %TIMES% times');
define('RepeatEveryWeekUntil', 'Every week on %DAYS%, until %UNTIL%');
define('RepeatWeeksInfin', 'Every %PERIOD% weeks on %DAYS%');
define('RepeatWeeksTimes', 'Every %PERIOD% weeks on %DAYS%, %TIMES% times');
define('RepeatWeeksUntil', 'Every %PERIOD% weeks on %DAYS%, until %UNTIL%');

define('RepeatEveryMonthDateInfin', 'Every month on day %DATE%');
define('RepeatEveryMonthDateTimes', 'Every month on day %DATE%, %TIMES% times');
define('RepeatEveryMonthDateUntil', 'Every month on day %DATE%, until %UNTIL%');
define('RepeatMonthsDateInfin', 'Every %PERIOD% months on day %DATE%');
define('RepeatMonthsDateTimes', 'Every %PERIOD% months on day %DATE%, %TIMES% times');
define('RepeatMonthsDateUntil', 'Every %PERIOD% months on day %DATE%, until %UNTIL%');

define('RepeatEveryMonthWDInfin', 'Every month on %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatEveryMonthWDTimes', 'Every month on %NUMBER% %DAY%, %TIMES% times');
define('RepeatEveryMonthWDUntil', 'Every month on %NUMBER% %DAY%, until %UNTIL%');
define('RepeatMonthsWDInfin', 'Every %PERIOD% months on %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatMonthsWDTimes', 'Every %PERIOD% months on %NUMBER% %DAY%, %TIMES% times');
define('RepeatMonthsWDUntil', 'Every %PERIOD% months on %NUMBER% %DAY%, until %UNTIL%');

define('RepeatEveryYearDateInfin', 'Every year on day %DATE%');
define('RepeatEveryYearDateTimes', 'Every year on day %DATE%, %TIMES% times');
define('RepeatEveryYearDateUntil', 'Every year on day %DATE%, until %UNTIL%');
define('RepeatYearsDateInfin', 'Every %PERIOD% years on day %DATE%');
define('RepeatYearsDateTimes', 'Every %PERIOD% years on day %DATE%, %TIMES% times');
define('RepeatYearsDateUntil', 'Every %PERIOD% years on day %DATE%, until %UNTIL%');

define('RepeatEveryYearWDInfin', 'Every year on %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatEveryYearWDTimes', 'Every year on %NUMBER% %DAY%, %TIMES% times');
define('RepeatEveryYearWDUntil', 'Every year on %NUMBER% %DAY%, until %UNTIL%');
define('RepeatYearsWDInfin', 'Every %PERIOD% years on %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatYearsWDTimes', 'Every %PERIOD% years on %NUMBER% %DAY%, %TIMES% times');
define('RepeatYearsWDUntil', 'Every %PERIOD% years on %NUMBER% %DAY%, until %UNTIL%');

define('RepeatDescDay', 'day');
define('RepeatDescWeek', 'week');
define('RepeatDescMonth', 'month');
define('RepeatDescYear', 'year');

// webmail 4.5 contacts
define('WarningUntilDateBlank', 'Please specify end recurrence date');
define('WarningWrongUntilDate', 'End recurrence date must be later than the start recurrence date');

define('OnDays', 'On days');
define('CancelRecurrence', 'Cancel recurrence');
define('RepeatEvent', 'Repeat this event');

define('Spellcheck', 'Check Spelling');
define('LoginLanguage', 'Language');
define('LanguageDefault', 'Standard');

// webmail 4.5.x new
define('EmptySpam', 'Tøm Spam');
define('Saving', 'Lagrer&hellip;');
define('Sending', 'Sender&hellip;');
define('LoggingOffFromServer', 'Logger av server&hellip;');

//webmail 4.6
define('PROC_CANT_SET_MSG_AS_SPAM', 'Avmerkede meldinger kan ikke settes som spam');
define('PROC_CANT_SET_MSG_AS_NOTSPAM', 'Avmerkede meldinger kan ikke settes som hvitelistet');
define('ExportToICalendar', 'Eksporter til iCalendar');
define('ErrorMaximumUsersLicenseIsExceeded', 'Din konto er deaktivert grunnet antall brukere i henhold til lisensavtale. Vennligst kontakt Systemadministrator.');

define('RepliedMessageTitle', 'Besvart melding');
define('ForwardedMessageTitle', 'Videresendt melding');
define('RepliedForwardedMessageTitle', 'Besvart og videresendt melding');
define('ErrorDomainExist', 'Brukeren kan ikke opprettes fordi domenet ikke eksisterer. Opprett domenet først');

// webmail 4.6.x or 4.7
define('RequestReadConfirmation', 'Request Return Confirmation');
define('FolderTypeDefault', 'Default');
define('ShowFoldersMapping', 'Let me use another folder as a system folder (e.g. use MyFolder as Sent Items)');
define('ShowFoldersMappingNote', 'For instance, to change Sent Items location from Sent Items to MyFolder, specify "Sent Items" in "Use for" dropdown of "MyFolder".');
define('FolderTypeMapTo', 'Use for');

define('ReminderEmailExplanation','This message has come to your account %EMAIL% because you ordered event notification in your calendar %CALENDAR_NAME%');
define('ReminderOpenCalendar', 'Open calendar');

define('AddReminder', 'Remind me about this event');
define('AddReminderBefore', 'Remind me % before this event');
define('AddReminderAnd', 'and % before');
define('AddReminderAlso', 'and also % before');
define('AddMoreReminder', 'More reminders');
define('RemoveAllReminders', 'Remove all reminders');
define('ReminderNone', 'None');
define('ReminderMinutes', 'minutes');
define('ReminderHour', 'hour');
define('ReminderHours', 'hours');
define('ReminderDay', 'day');
define('ReminderDays', 'days');
define('ReminderWeek', 'week');
define('ReminderWeeks', 'weeks');
define('Allday', 'All day');

define('Folders', 'Folders');
define('NoSubject', 'No Subject');
define('SearchResultsFor', 'Search results for');

define('Back', 'Back');
define('Next', 'Next');
define('Prev', 'Prev');

define('MsgList', 'Messages');
define('Use24HTimeFormat', 'Use 24 hour time format');
define('UseCalendars', 'Use calendars');
define('Event', 'Event');
define('CalendarSettingsNullLine', 'No calendars');
define('CalendarEventNullLine', 'No events');
define('ChangeAccount', 'Change account');

define('TitleCalendar', 'Calendar');
define('TitleEvent', 'Event');
define('TitleFolders', 'Folders');
define('TitleConfirmation', 'Confirmation');

define('Yes', 'Yes');
define('No', 'No');

define('EditMessage', 'Edit Message');

define('AccountNewPassword', 'New password');
define('AccountConfirmNewPassword', 'Confirm new password');
define('AccountPasswordsDoNotMatch', 'Passwords do not match.');

define('ContactTitle', 'Title');
define('ContactFirstName', 'First name');
define('ContactSurName', 'Surname');
define('ContactNickName', 'Nickname');

define('CaptchaTitle', 'Captcha');
define('CaptchaReloadLink', 'reload');
define('CaptchaError', 'Captcha text is incorrect.');

define('WarningInputCorrectEmails', 'Please specify correct emails.');
define('WrongEmails', 'Incorrect emails:');

define('ConfirmBodySize1', 'Sorry, but text messages are max.');
define('ConfirmBodySize2', 'characters long. Everything beyond the limit will be truncated. Click "Cancel" if you want to edit the message.');
define('BodySizeCounter', 'Counter');
define('InsertImage', 'Insert Image');
define('ImagePath', 'Image Path');
define('ImageUpload', 'Insert');
define('WarningImageUpload', 'The file being attached is not an image. Please choose an image file.');

define('ConfirmExitFromNewMessage', 'Changes will be lost if you leave the page. Would you like to save draft before leaving the page?');

define('SensivityConfidential', 'Please treat this message as Confidential');
define('SensivityPrivate', 'Please treat this message as Private');
define('SensivityPersonal', 'Please treat this message as Personal');

define('ReturnReceiptTopText', 'The sender of this message has asked to be notified when you receive this message.');
define('ReturnReceiptTopLink', 'Click here to notify the sender.');
define('ReturnReceiptSubject', 'Return Receipt (displayed)');
define('ReturnReceiptMailText1', 'This is a Return Receipt for the mail that you sent to');
define('ReturnReceiptMailText2', 'Note: This Return Receipt only acknowledges that the message was displayed on the recipient\'s computer. There is no guarantee that the recipient has read or understood the message contents.');
define('ReturnReceiptMailText3', 'with subject');

define('SensivityMenu', 'Sensitivity');
define('SensivityNothingMenu', 'Nothing');
define('SensivityConfidentialMenu', 'Confidential');
define('SensivityPrivateMenu', 'Private');
define('SensivityPersonalMenu', 'Personal');

define('ErrorLDAPonnect', 'Can\'t connect to ldap server.');

define('MessageSizeExceedsAccountQuota', 'This message size exceeds your account quota.');
define('MessageCannotSent', 'The message cannot be sent.');
define('MessageCannotSaved', 'The message cannot be saved.');

define('ContactFieldTitle', 'Field');
define('ContactDropDownTO', 'TO');
define('ContactDropDownCC', 'CC');
define('ContactDropDownBCC', 'BCC');

// 4.9 
define('NoMoveDelete', 'Message(s) can\'t be moved to Trash. Most likely your message box is full. Should this unmoved message(s) be deleted?');

define('WarningFieldBlank', 'This field cannot be empty.');
define('WarningPassNotMatch', 'Passwords do not match, please check.');
define('PasswordResetTitle', 'Password recovery - step %d');
define('NullUserNameonReset', 'user');
define('IndexResetLink', 'Forgot password?');
define('IndexRegLink', 'Account Registration');

define('RegDomainNotExist', 'Domain does not exist.');
define('RegAnswersIncorrect', 'Answers are incorrect.');
define('RegUnknownAdress', 'Unknown email address.');
define('RegUnrecoverableAccount', 'Password recovery cannot be applied for this email address.');
define('RegAccountExist', 'This address is already used.');
define('RegRegistrationTitle', 'Registration');
define('RegName', 'Name');
define('RegEmail', 'e-mail address');
define('RegEmailDesc', 'For example, hide@address.com This information will be used to enter the system.');
define('RegSignMe', 'Remember me');
define('RegSignMeDesc', 'Do not ask for login and password on next login to the system on this PC.');
define('RegPass1', 'Password');
define('RegPass2', 'Repeat password ');
define('RegQuestionDesc', 'Please, provide two secret questions and answers which know only you. In case of password lost you can use these questions in order to recover the password.');
define('RegQuestion1', 'Secret question 1');
define('RegAnswer1', 'Answer 1');
define('RegQuestion2', 'Secret question 2');
define('RegAnswer2', 'Answer 2');
define('RegTimeZone', 'Time zone');
define('RegLang', 'Interface language');
define('RegCaptcha', 'Captcha');
define('RegSubmitButtonValue', 'Register');

define('ResetEmail', 'Please provide your email');
define('ResetEmailDesc', 'Provide emails address used for registration.');
define('ResetCaptcha', 'CAPTCHA');
define('ResetSubmitStep1', 'Send');
define('ResetQuestion1', 'Secret question 1');
define('ResetAnswer1', 'Answer');
define('ResetQuestion2', 'Secret question 2');
define('ResetAnswer2', 'Answer');
define('ResetSubmitStep2', 'Send');

define('ResetTopDesc1Step2', 'Providede email address');
define('ResetTopDesc2Step2', 'Please confirm correctness.');

define('ResetTopDescStep3', 'please specify below new password for your email.');

define('ResetPass1', 'New password');
define('ResetPass2', 'Repeat password');
define('ResetSubmitStep3', 'Send');
define('ResetDescStep4', 'Your password has been changed.');
define('ResetSubmitStep4', 'Return');

define('RegReturnLink', 'Return to login screen');
define('ResetReturnLink', 'Return to login screen');

// Appointments 
define('AppointmentAddGuests', 'Add guests');
define('AppointmentRemoveGuests', 'Cancel Meeting');
define('AppointmentListEmails', 'Enter email addresses separated by commas and press Save');
define('AppointmentParticipants', 'Participants');
define('AppointmentRefuse', 'Refuse');
define('AppointmentAwaitingResponse', 'Awaiting response');
define('AppointmentInvalidGuestEmail', 'The following guest email addresses are invalid:');
define('AppointmentOwner', 'Owner');

define('AppointmentMsgTitleInvite', 'Invite to event.');
define('AppointmentMsgTitleUpdate', 'Event was modified.');
define('AppointmentMsgTitleCancel', 'Event was cancelled.');
define('AppointmentMsgTitleRefuse', 'Guest %guest% is refuse invitation');
define('AppointmentMoreInfo', 'More info');
define('AppointmentOrganizer', 'Organizer');
define('AppointmentEventInformation', 'Event information');
define('AppointmentEventWhen', 'When');
define('AppointmentEventParticipants', 'Participants');
define('AppointmentEventDescription', 'Description');
define('AppointmentEventWillYou', 'Will you participate');
define('AppointmentAdditionalParameters', 'Additional parameters');
define('AppointmentHaventRespond', 'Not responded yet');
define('AppointmentRespondYes', 'I will participate');
define('AppointmentRespondMaybe', 'Not sure yet');
define('AppointmentRespondNo', 'Will not participate');
define('AppointmentGuestsChangeEvent', 'Guests can change event');

define('AppointmentSubjectAddStart', 'You\'ve received invitation to event ');
define('AppointmentSubjectAddFrom', ' from ');
define('AppointmentSubjectUpdateStart', 'Modification of event ');
define('AppointmentSubjectDeleteStart', 'Cancellation of event ');
define('ErrorAppointmentChangeRespond', 'Unable to change appointment respond');
define('SettingsAutoAddInvitation', 'Add invitations into calendar automatically');
define('ReportEventSaved', 'Your event has been saved');
define('ReportAppointmentSaved', ' and invitations were send');
define('ErrorAppointmentSend', 'Can\'t send invitations.');
define('AppointmentEventName', 'Name:');

// End appointments

define('ErrorCantUpdateFilters', 'Can\'t update filters');

define('FilterPhrase', 'If there\'s %field header %condition %string then %action');
define('FiltersAdd', 'Add Filter');
define('FiltersCondEqualTo', 'equal to');
define('FiltersCondContainSubstr', 'containing substring');
define('FiltersCondNotContainSubstr', 'not containing substring');
define('FiltersActionDelete', 'delete message');
define('FiltersActionMove', 'move');
define('FiltersActionToFolder', 'to %folder folder');
define('FiltersNo', 'No filters specified yet');

define('ReminderEmailFriendly', 'reminder');
define('ReminderEventBegin', 'starts at: ');

define('FiltersLoading', 'Loading Filters...');
define('ConfirmMessagesPermanentlyDeleted', 'All messages in this folder will be permanently deleted.');

define('ReportCalendarSaved', 'Calendar has been saved.');
Return current item: AfterLogic WebMail Lite PHP