Location: PHPKode > scripts > AfterLogic WebMail Lite PHP > afterlogic-webmail-lite-php/webmail/lang/Dutch.php
<?php
define('PROC_ERROR_ACCT_CREATE', 'Er is een fout gebeurd bij het maken van uw account');
define('PROC_WRONG_ACCT_PWD', 'Verkeerd paswoord');
define('PROC_CANT_LOG_NONDEF', 'Kan niet inloggen in niet-standaard account');
define('PROC_CANT_INS_NEW_FILTER', 'Kan nieuwe filter niet opslaan');
define('PROC_FOLDER_EXIST', 'Mapnaam bestaat al');
define('PROC_CANT_CREATE_FLD', 'Kan map niet maken');
define('PROC_CANT_INS_NEW_GROUP', 'Kan nieuwe groep niet opslaan');
define('PROC_CANT_INS_NEW_CONT', 'Kan nieuw contact niet opslaan');
define('PROC_CANT_INS_NEW_CONTS', 'Kan nieuwe contact(en) niet opslaan');
define('PROC_CANT_ADD_NEW_CONT_TO_GRP', 'Kan contact(en) niet toevoegen aan groep');
define('PROC_ERROR_ACCT_UPDATE', 'Er is een fout gebeurd bij het opslaan van uw account');
define('PROC_CANT_UPDATE_CONT_SETTINGS', 'Kan de contactinstellingen niet opslaan');
define('PROC_CANT_GET_SETTINGS', 'Kan de instellingen niet vinden');
define('PROC_CANT_UPDATE_ACCT', 'Kan de account niet opslaan');
define('PROC_ERROR_DEL_FLD', 'Er is een fout gebeurd bij het verwijderen van de map(pen)');
define('PROC_CANT_UPDATE_CONT', 'Kan contact niet opslaan');
define('PROC_CANT_GET_FLDS', 'Kan mappenweergave niet ophalen');
define('PROC_CANT_GET_MSG_LIST', 'Kan berichtenlijst niet ophalen');
define('PROC_MSG_HAS_DELETED', 'Dit bericht is al verwijderd van de mailserver');
define('PROC_CANT_LOAD_CONT_SETTINGS', 'Kan contactinstellingen niet ophalen');
define('PROC_CANT_LOAD_SIGNATURE', 'Kan account onderschrift niet laden');
define('PROC_CANT_GET_CONT_FROM_DB', 'Kan contact niet ophalen uit de database');
define('PROC_CANT_GET_CONTS_FROM_DB', 'Kan contact(en) niet ophalen uit de database');
define('PROC_CANT_DEL_ACCT_BY_ID', 'Kan account niet verwijderen');
define('PROC_CANT_DEL_FILTER_BY_ID', 'Kan filter niet verwijderen');
define('PROC_CANT_DEL_CONT_GROUPS', 'Kan contact(en) of groep(en) niet verwijderen');
define('PROC_WRONG_ACCT_ACCESS', 'Een poging tot niet-geauthoriseerde toegang tot andermans account werd gedetecteerd.');
define('PROC_SESSION_ERROR', 'De vorige sessie is beëindigd wegens een timeout.');

define('MailBoxIsFull', 'Mailbox is vol');
define('WebMailException', 'WebMail fout gebeurd');
define('InvalidUid', 'Ongeldig Bericht UID');
define('CantCreateContactGroup', 'Kan contactgroep niet maken');
define('CantCreateUser', 'Kan gebruiker niet maken');
define('CantCreateAccount', 'Kan account niet maken');
define('SessionIsEmpty', 'Sessie is leeg');
define('FileIsTooBig', 'Het bestand is te groot');

define('PROC_CANT_MARK_ALL_MSG_READ', 'Kan niet alle berichten als gelezen markeren');
define('PROC_CANT_MARK_ALL_MSG_UNREAD', 'Kan niet alle berichten als ongelezen markeren');
define('PROC_CANT_PURGE_MSGS', 'Kan bericht(en) niet definitief verwijderen');
define('PROC_CANT_DEL_MSGS', 'Kan bericht(en) niet verwijderen');
define('PROC_CANT_UNDEL_MSGS', 'Kan verwijderen niet ongedaan maken voor bericht(en)');
define('PROC_CANT_MARK_MSGS_READ', 'Kan bericht(en) niet als gelezen markeren');
define('PROC_CANT_MARK_MSGS_UNREAD', 'Kan bericht(en) niet als ongelezen markeren');
define('PROC_CANT_SET_MSG_FLAGS', 'Kan berichten-vlag niet zetten');
define('PROC_CANT_REMOVE_MSG_FLAGS', 'Kan berichten-vlag niet verwijderen');
define('PROC_CANT_CHANGE_MSG_FLD', 'Kan map niet wijzigen');
define('PROC_CANT_SEND_MSG', 'Kan bericht niet verzenden.');
define('PROC_CANT_SAVE_MSG', 'Kan bericht niet opslaan.');
define('PROC_CANT_GET_ACCT_LIST', 'Kan accountlijst niet ophalen');
define('PROC_CANT_GET_FILTER_LIST', 'Kan filterlijst niet ophalen');

define('PROC_CANT_LEAVE_BLANK', 'Gelieve alle velden gemarkeerd met * in te vullen');

define('PROC_CANT_UPD_FLD', 'Kan map niet opslaan');
define('PROC_CANT_UPD_FILTER', 'Kan filter niet opslaan');

define('ACCT_CANT_ADD_DEF_ACCT', 'De account kan niet worden toegevoegd omdat hij gebruikt wordt als standaard account door een andere gebruiker.');
define('ACCT_CANT_UPD_TO_DEF_ACCT', 'Deze account kan niet als standaard gezet worden.');
define('ACCT_CANT_CREATE_IMAP_ACCT', 'Kan nieuwe account niet maken (IMAP4 verbindingsfout)');
define('ACCT_CANT_DEL_LAST_DEF_ACCT', 'Kan laatste default account niet verwijderen');

define('LANG_LoginInfo', 'Login Informatie');
define('LANG_Email', 'Email');
define('LANG_Login', 'Login');
define('LANG_Password', 'Paswoord');
define('LANG_IncServer', 'Inkomende Mail');
define('LANG_PopProtocol', 'POP3');
define('LANG_ImapProtocol', 'IMAP4');
define('LANG_IncPort', 'Port');
define('LANG_OutServer', 'SMTP Server');
define('LANG_OutPort', 'Port');
define('LANG_UseSmtpAuth', 'Gebruik SMTP authenticatie');
define('LANG_SignMe', 'Automatisch inloggen');
define('LANG_Enter', 'Enter');

define('JS_LANG_TitleLogin', 'Login');
define('JS_LANG_TitleMessagesListView', 'Berichtenlijst');
define('JS_LANG_TitleMessagesList', 'Berichtenlijst');
define('JS_LANG_TitleViewMessage', 'Bericht bekijken');
define('JS_LANG_TitleNewMessage', 'Nieuw bericht');
define('JS_LANG_TitleSettings', 'Instellingen');
define('JS_LANG_TitleContacts', 'Contacten');

define('JS_LANG_StandardLogin', 'Standaard&nbsp;Login');
define('JS_LANG_AdvancedLogin', 'Geavanceerde&nbsp;Login');

define('JS_LANG_InfoWebMailLoading', 'Even geduld, bezig met laden&hellip;');
define('JS_LANG_Loading', 'Bezig met laden&hellip;');
define('JS_LANG_InfoMessagesLoad', 'Even geduld, bezig met ophalen van berichten');
define('JS_LANG_InfoEmptyFolder', 'De map is leeg');
define('JS_LANG_InfoPageLoading', 'De pagina is nog steeds aan het laden&hellip;');
define('JS_LANG_InfoSendMessage', 'Het bericht is verzonden');
define('JS_LANG_InfoSaveMessage', 'Het bericht is opgeslagen');
// You have imported 3 new contact(s) into your contacts list.
define('JS_LANG_InfoHaveImported', 'U hebt');
define('JS_LANG_InfoNewContacts', 'nieuwe contact(en) geïmporteerd.');
define('JS_LANG_InfoToDelete', 'Om de map');
define('JS_LANG_InfoDeleteContent', 'te verwijderen moet u eerst al zijn inhoud verwijderen.');
define('JS_LANG_InfoDeleteNotEmptyFolders', 'Niet-lege mappen verwijderen is niet mogelijk. Gelieve eerst de inhoud van deze mappen te verwijderen.');
define('JS_LANG_InfoRequiredFields', '* verplichte velden');

define('JS_LANG_ConfirmAreYouSure', 'Bent u zeker?');
define('JS_LANG_ConfirmDirectModeAreYouSure', 'De geselecteerde bericht(en) zullen PERMANENT verwijderd worden. Bent u zeker?');
define('JS_LANG_ConfirmSaveSettings', 'De instellingen zijn niet opgeslagen. Klik OK om op te slaan.');
define('JS_LANG_ConfirmSaveContactsSettings', 'De contactinstellingen zijn niet opgeslagen. Klik OK om op te slaan.');
define('JS_LANG_ConfirmSaveAcctProp', 'De contact-instellingen zijn niet opgeslagen. Klik OK om op te slaan.');
define('JS_LANG_ConfirmSaveFilter', 'De filter-instellingen zijn niet opgeslagen. Klik OK om op te slaan.');
define('JS_LANG_ConfirmSaveSignature', 'Het onderschrift is niet opgeslagen. Klik OK om op te slaan.');
define('JS_LANG_ConfirmSavefolders', 'De mappen zijn niet opgeslagen. Klik OK om op te slaan.');
define('JS_LANG_ConfirmHtmlToPlain', 'Waarschuwing: Door het formaat van dit bericht te wijzigen van HTML naar plain text, zal u alle opmaak verliezen. Klik OK om verder te gaan.');
define('JS_LANG_ConfirmAddFolder', 'Voordat u deze map kunt toevoegen moet u eerst opslaan. Klik OK om op te slaan.');
define('JS_LANG_ConfirmEmptySubject', 'Het onderwerp-veld is leeg. Bent u zeker dat u wil verdergaan?');

define('JS_LANG_WarningEmailBlank', 'U kan het <br />Email: veld niet leeg laten');
define('JS_LANG_WarningLoginBlank', 'U kan het leave<br />Login: veld niet leeg laten');
define('JS_LANG_WarningToBlank', 'U kan het Aan: veld niet leeg laten');
define('JS_LANG_WarningServerPortBlank', 'U kan de POP3 en<br />SMTP server/poort velden niet leeg laten');
define('JS_LANG_WarningEmptySearchLine', 'Leeg zoekveld. Gelieve in te vullen wat u wilt zoeken');
define('JS_LANG_WarningMarkListItem', 'Gelieve minstens één item te markeren in de lijst');
define('JS_LANG_WarningFolderMove', 'De map kan niet verplaatst worden omdat dit een ander niveau is');
define('JS_LANG_WarningContactNotComplete', 'Gelieve email of naam in te vullen');
define('JS_LANG_WarningGroupNotComplete', 'Gelieve een groepnaam in te vullen');

define('JS_LANG_WarningEmailFieldBlank', 'U kan het Email veld niet leeg laten');
define('JS_LANG_WarningIncServerBlank', 'U kan het POP3(IMAP4) Server veld niet leeg laten');
define('JS_LANG_WarningIncPortBlank', 'U kan het POP3(IMAP4) Server Port veld niet leeg laten');
define('JS_LANG_WarningIncLoginBlank', 'U kan het POP3(IMAP4) Login veld niet leeg laten');
define('JS_LANG_WarningIncPortNumber', 'Gelieve een positief getal in het POP3(IMAP4) poort veld in te vullen.');
define('JS_LANG_DefaultIncPortNumber', 'Standaard POP3(IMAP4) poort nummer is 110(143).');
define('JS_LANG_WarningIncPassBlank', 'U kan het POP3(IMAP4) Paswoord veld niet leeg laten');
define('JS_LANG_WarningOutPortBlank', 'U kan het SMTP Server Port veld niet leeg laten');
define('JS_LANG_WarningOutPortNumber', 'Gelieve een positief getal in het SMTP poort veld in te vullen.');
define('JS_LANG_WarningCorrectEmail', 'Gelieve een correct emailadres in te vullen.');
define('JS_LANG_DefaultOutPortNumber', 'Standaard SMTP poort nummer is 25.');

define('JS_LANG_WarningCsvExtention', 'Extensie moet .csv zijn');
define('JS_LANG_WarningImportFileType', 'Gelieve de applicatie vanwaaruit u contacten wil importeren te selecteren');
define('JS_LANG_WarningEmptyImportFile', 'Gelieve een bestand te selecteren door op de knop \'Bladeren\' te klikken');

define('JS_LANG_WarningContactsPerPage', 'Aantal contacten per pagina moet positief zijn');
define('JS_LANG_WarningMessagesPerPage', 'Aantal berichten per pagina moet positief zijn');
define('JS_LANG_WarningMailsOnServerDays', 'U moet een positief getal invullen in \'Aantal berichten op server\' veld.');
define('JS_LANG_WarningEmptyFilter', 'Gelieve een substring in te vullen');
define('JS_LANG_WarningEmptyFolderName', 'Gelieve een mapnaam in te vullen');

define('JS_LANG_ErrorConnectionFailed', 'Verbinding mislukt');
define('JS_LANG_ErrorRequestFailed', 'De dataoverdracht is niet voltooid');
define('JS_LANG_ErrorAbsentXMLHttpRequest', 'Het object XMLHttpRequest bestaat niet');
define('JS_LANG_ErrorWithoutDesc', 'Een onbekende fout is gebeurd.');
define('JS_LANG_ErrorParsing', 'Fout bij het interpreteren van de XML.');
define('JS_LANG_ResponseText', 'Antwoordtekst:');
define('JS_LANG_ErrorEmptyXmlPacket', 'Leeg XML pakket');
define('JS_LANG_ErrorImportContacts', 'Fout bij het importeren van contacten');
define('JS_LANG_ErrorNoContacts', 'Geen contacten gevonden om te importeren.');
define('JS_LANG_ErrorCheckMail', 'Het ophalen van berichten is afgebroken wegens een fout. Waarschijnlijk zijn niet alle berichten ontvangen.');

define('JS_LANG_LoggingToServer', 'Bezig met inloggen op de server&hellip;');
define('JS_LANG_GettingMsgsNum', 'Ophalen van aantal berichten');
define('JS_LANG_RetrievingMessage', 'Bericht ophalen');
define('JS_LANG_DeletingMessage', 'Bericht verwijderen');
define('JS_LANG_DeletingMessages', 'Bericht(en) verwijderen');
define('JS_LANG_Of', 'van');
define('JS_LANG_Connection', 'Verbinding');
define('JS_LANG_Charset', 'Karakterset');
define('JS_LANG_AutoSelect', 'Auto-selectie');

define('JS_LANG_Contacts', 'Contacten');
define('JS_LANG_ClassicVersion', 'Klassieke versie');
define('JS_LANG_Logout', 'Afmelden');
define('JS_LANG_Settings', 'Instellingen');

define('JS_LANG_LookFor', 'Zoeken naar');
define('JS_LANG_SearchIn', 'Zoeken in');
define('JS_LANG_QuickSearch', 'Zoeken in Van, Naar en Onderwerp velden alleen (sneller).');
define('JS_LANG_SlowSearch', 'Zoeken in volledig bericht');
define('JS_LANG_AllMailFolders', 'Alle mailmappen');
define('JS_LANG_AllGroups', 'Alle groepen');

define('JS_LANG_NewMessage', 'Nieuw bericht');
define('JS_LANG_CheckMail', 'Mail checken');
define('JS_LANG_ReloadFolders', 'Mappen opnieuw laden');
define('JS_LANG_EmptyTrash', 'Prullenbak leegmaken');
define('JS_LANG_MarkAsRead', 'Als gelezen markeren');
define('JS_LANG_MarkAsUnread', 'Als ongelezen markeren');
define('JS_LANG_MarkFlag', 'Vlaggen');
define('JS_LANG_MarkUnflag', 'Uitvlaggen');
define('JS_LANG_MarkAllRead', 'Allemaal als gelezen markeren');
define('JS_LANG_MarkAllUnread', 'Allemaal als ongelezen markeren');
define('JS_LANG_Reply', 'Antwoorden');
define('JS_LANG_ReplyAll', 'Allen antwoorden');
define('JS_LANG_Delete', 'Verwijderen');
define('JS_LANG_Undelete', 'Verwijderen ongedaan maken');
define('JS_LANG_PurgeDeleted', 'Definitief verwijderen');
define('JS_LANG_MoveToFolder', 'Verplaatsen');
define('JS_LANG_Forward', 'Doorsturen');

define('JS_LANG_HideFolders', 'Mappen verbergen');
define('JS_LANG_ShowFolders', 'Mappen weergeven');
define('JS_LANG_ManageFolders', 'Mappen beheren');
define('JS_LANG_SyncFolder', 'Gesynchroniseerde map');
define('JS_LANG_NewMessages', 'Nieuwe berichten');
define('JS_LANG_Messages', 'Bericht(en)');

define('JS_LANG_From', 'Van');
define('JS_LANG_To', 'Aan');
define('JS_LANG_Date', 'Datum');
define('JS_LANG_Size', 'Grootte');
define('JS_LANG_Subject', 'Onderwerp');

define('JS_LANG_FirstPage', 'Eerste pagina');
define('JS_LANG_PreviousPage', 'Vorige pagina');
define('JS_LANG_NextPage', 'Volgende pagina');
define('JS_LANG_LastPage', 'Laatste pagina');

define('JS_LANG_SwitchToPlain', 'Naar plain text overschakelen');
define('JS_LANG_SwitchToHTML', 'Naar HTML overschakelen');
define('JS_LANG_AddToAddressBokk', 'Toevoegen aan adresboek');
define('JS_LANG_ClickToDownload', 'Klik om te downloaden');
define('JS_LANG_View', 'Weergeven');
define('JS_LANG_ShowFullHeaders', 'Volledige headers tonen');
define('JS_LANG_HideFullHeaders', 'Volledige headers verbergen');

define('JS_LANG_MessagesInFolder', 'Bericht(en) in map');
define('JS_LANG_YouUsing', 'U gebruikt');
define('JS_LANG_OfYour', 'van uw');
define('JS_LANG_Mb', 'MB');
define('JS_LANG_Kb', 'KB');
define('JS_LANG_B', 'B');

define('JS_LANG_SendMessage', 'Verzenden');
define('JS_LANG_SaveMessage', 'Opslaan');
define('JS_LANG_Print', 'Afdrukken');
define('JS_LANG_PreviousMsg', 'Vorig bericht');
define('JS_LANG_NextMsg', 'Volgend bericht');
define('JS_LANG_AddressBook', 'Adresboek');
define('JS_LANG_ShowBCC', 'BCC weergeven');
define('JS_LANG_HideBCC', 'BCC verbergen');
define('JS_LANG_CC', 'CC');
define('JS_LANG_BCC', 'BCC');
define('JS_LANG_ReplyTo', 'Antwoorden aan');
define('JS_LANG_AttachFile', 'Bestand koppelen');
define('JS_LANG_Attach', 'Koppelen');
define('JS_LANG_Re', 'Re');
define('JS_LANG_OriginalMessage', 'Origineel bericht');
define('JS_LANG_Sent', 'Verzonden');
define('JS_LANG_Fwd', 'Fwd');
define('JS_LANG_Low', 'Laag');
define('JS_LANG_Normal', 'Normal');
define('JS_LANG_High', 'Hoog');
define('JS_LANG_Importance', 'Prioriteit');
define('JS_LANG_Close', 'Sluiten');

define('JS_LANG_Common', 'Gemeenschappelijk');
define('JS_LANG_EmailAccounts', 'Email Accounts');

define('JS_LANG_MsgsPerPage', 'Berichten per pagina');
define('JS_LANG_DisableRTE', 'Uitgebreide editor uitschakelen');
define('JS_LANG_Skin', 'Skin');
define('JS_LANG_DefCharset', 'Standaard karakterset');
define('JS_LANG_DefCharsetInc', 'Standaard inkomende karakterset');
define('JS_LANG_DefCharsetOut', 'Standaard uitgaande karakterset');
define('JS_LANG_DefTimeOffset', 'Standaard tijdzone');
define('JS_LANG_DefLanguage', 'Standaard taal');
define('JS_LANG_DefDateFormat', 'Standaard datumformaat');
define('JS_LANG_ShowViewPane', 'Berichtenlijst met voorbeeldweergave');
define('JS_LANG_Save', 'Opslaan');
define('JS_LANG_Cancel', 'Annuleren');
define('JS_LANG_OK', 'OK');

define('JS_LANG_Remove', 'Verwijderen');
define('JS_LANG_AddNewAccount', 'Nieuwe account toevoegen');
define('JS_LANG_Signature', 'Onderschrift');
define('JS_LANG_Filters', 'Filters');
define('JS_LANG_Properties', 'Eigenschappen');
define('JS_LANG_UseForLogin', 'Gebruik deze accounteigenschappen (login en paswoord) om in te loggen');
define('JS_LANG_MailFriendlyName', 'Uw naam');
define('JS_LANG_MailEmail', 'Email');
define('JS_LANG_MailIncHost', 'Inkomende mail');
define('JS_LANG_Imap4', 'Imap4');
define('JS_LANG_Pop3', 'Pop3');
define('JS_LANG_MailIncPort', 'Poort');
define('JS_LANG_MailIncLogin', 'Login');
define('JS_LANG_MailIncPass', 'Paswoord');
define('JS_LANG_MailOutHost', 'SMTP Server');
define('JS_LANG_MailOutPort', 'Poort');
define('JS_LANG_MailOutLogin', 'SMTP Login');
define('JS_LANG_MailOutPass', 'SMTP Paswoord');
define('JS_LANG_MailOutAuth1', 'Gebruik SMTP authenticatie');
define('JS_LANG_MailOutAuth2', '(U mag SMTP login/paswoord velden leeg laten als ze hetzelfde zijn als de POP3/IMAP login/paswoorden)');
define('JS_LANG_UseFriendlyNm1', 'Gebruik Friendly Name in "Van:" veld');
define('JS_LANG_UseFriendlyNm2', '(Uw naam &lt;hide@address.com&gt;)');
define('JS_LANG_GetmailAtLogin', 'Mails ophalen bij login');
define('JS_LANG_MailMode0', 'Ontvangen berichten verwijderen van server');
define('JS_LANG_MailMode1', 'Berichten op server laten staan');
define('JS_LANG_MailMode2', 'Berichten op server laten staan voor');
define('JS_LANG_MailsOnServerDays', 'dag(en)');
define('JS_LANG_MailMode3', 'Bericht verwijderen op server als het uit de prullenbak verwijderd wordt');
define('JS_LANG_InboxSyncType', 'Type van synchronisatie');

define('JS_LANG_SyncTypeNo', 'Niet synchroniseren');
define('JS_LANG_SyncTypeNewHeaders', 'Nieuwe headers');
define('JS_LANG_SyncTypeAllHeaders', 'Alle headers');
define('JS_LANG_SyncTypeNewMessages', 'Nieuwe berichten');
define('JS_LANG_SyncTypeAllMessages', 'Alle berichten');
define('JS_LANG_SyncTypeDirectMode', 'Direct');

define('JS_LANG_Pop3SyncTypeEntireHeaders', 'Alleen headers');
define('JS_LANG_Pop3SyncTypeEntireMessages', 'Volledige berichten');
define('JS_LANG_Pop3SyncTypeDirectMode', 'Direct');

define('JS_LANG_DeleteFromDb', 'Berichten verwijderen van database als ze niet meer op de server bestaan');

define('JS_LANG_EditFilter', 'Filter bewerken');
define('JS_LANG_NewFilter', 'Nieuwe filter toevoegen');
define('JS_LANG_Field', 'Veld');
define('JS_LANG_Condition', 'Voorwaarde');
define('JS_LANG_ContainSubstring', 'Bevat substring');
define('JS_LANG_ContainExactPhrase', 'Bevat exact woord');
define('JS_LANG_NotContainSubstring', 'Bevat substring niet');
define('JS_LANG_FilterDesc_At', 'op');
define('JS_LANG_FilterDesc_Field', 'veld');
define('JS_LANG_Action', 'Actie');
define('JS_LANG_DoNothing', 'Doe niets');
define('JS_LANG_DeleteFromServer', 'Verwijder onmiddellijk van server');
define('JS_LANG_MarkGrey', 'Markeer grijs');
define('JS_LANG_Add', 'Toevoegen');
define('JS_LANG_OtherFilterSettings', 'Andere filterinstellingen');
define('JS_LANG_ConsiderXSpam', 'X-Spam headers bekijken');
define('JS_LANG_Apply', 'Toepassen');

define('JS_LANG_InsertLink', 'Link toevoegen');
define('JS_LANG_RemoveLink', 'Link verwijderen');
define('JS_LANG_Numbering', 'Nummeren');
define('JS_LANG_Bullets', 'Items');
define('JS_LANG_HorizontalLine', 'Horizontale lijn');
define('JS_LANG_Bold', 'Vet');
define('JS_LANG_Italic', 'Cursief');
define('JS_LANG_Underline', 'Onderlijnen');
define('JS_LANG_AlignLeft', 'Links uitlijnen');
define('JS_LANG_Center', 'Centreren');
define('JS_LANG_AlignRight', 'Rechts uitlijnen');
define('JS_LANG_Justify', 'Uitvullen');
define('JS_LANG_FontColor', 'Lettertype kleur');
define('JS_LANG_Background', 'Achtergrond');
define('JS_LANG_SwitchToPlainMode', 'Schakel over naar Plain Text Mode');
define('JS_LANG_SwitchToHTMLMode', 'Schakel over naar HTML Mode');
define('JS_LANG_AddSignatures', 'Handtekening toevoegen aan alle uitgaande berichten');
define('JS_LANG_DontAddToReplies', 'Geen handtekening toevoegen aan antwoordmails en doorstuurmails');

define('JS_LANG_Folder', 'Map');
define('JS_LANG_Msgs', 'Berichten');
define('JS_LANG_Synchronize', 'Synchronizeren');
define('JS_LANG_ShowThisFolder', 'Toon deze map');
define('JS_LANG_Total', 'Totaal');
define('JS_LANG_DeleteSelected', 'Verwijder geselecteerde');
define('JS_LANG_AddNewFolder', 'Nieuwe map toevoegen');
define('JS_LANG_NewFolder', 'Nieuwe map');
define('JS_LANG_ParentFolder', 'Hoofdmap');
define('JS_LANG_NoParent', 'Geen hoofdmap');
define('JS_LANG_OnMailServer', 'Maak deze map aan in de webmail en op de mailserver');
define('JS_LANG_InWebMail', 'Maak deze map enkel aan in de webmail');
define('JS_LANG_FolderName', 'Mapnaam');

define('JS_LANG_ContactsPerPage', 'Contacten per pagina');
define('JS_LANG_WhiteList', 'Addresboek vanuit een lege lijst');

define('JS_LANG_CharsetDefault', 'Standaard');
define('JS_LANG_CharsetArabicAlphabetISO', 'Arabisch Alfabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetArabicAlphabet', 'Arabisch Alfabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetBalticAlphabetISO', 'Baltisch Alfabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetBalticAlphabet', 'Baltisch Alfabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetCentralEuropeanAlphabetISO', 'Centraal Europees Alfabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetCentralEuropeanAlphabet', 'Centraal Europees Alfabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetChineseSimplifiedEUC', 'Chinese Simplified (EUC)');
define('JS_LANG_CharsetChineseSimplifiedGB', 'Chinese Simplified (GB2312)');
define('JS_LANG_CharsetChineseTraditional', 'Chinees Traditioneel');
define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabetISO', 'Cyrillisch Alfabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabetKOI8R', 'Cyrillisch Alfabet (KOI8-R)');
define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabet', 'Cyrillisch Alfabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetGreekAlphabetISO', 'Grieks Alfabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetGreekAlphabet', 'Grieks Alfabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetHebrewAlphabetISO', 'Hebreeuws Alfabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetHebrewAlphabet', 'Hebreeuws Alfabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetJapanese', 'Japans');
define('JS_LANG_CharsetJapaneseShiftJIS', 'Japans (Shift-JIS)');
define('JS_LANG_CharsetKoreanEUC', 'Koreaans (EUC)');
define('JS_LANG_CharsetKoreanISO', 'Koreaans (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetLatin3AlphabetISO', 'Latin 3 Alphabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetTurkishAlphabet', 'Turks Alfabet');
define('JS_LANG_CharsetUniversalAlphabetUTF7', 'Universeel Alfabet (UTF-7)');
define('JS_LANG_CharsetUniversalAlphabetUTF8', 'Universeel Alfabet (UTF-8)');
define('JS_LANG_CharsetVietnameseAlphabet', 'Vietnamees Alfabet (Windows)');
define('JS_LANG_CharsetWesternAlphabetISO', 'Westers Alfabet (ISO)');
define('JS_LANG_CharsetWesternAlphabet', 'Westers Alfabet (Windows)');

define('JS_LANG_TimeDefault', 'Standaard');
define('JS_LANG_TimeEniwetok', 'Eniwetok, Kwajalein, Dateline Time');
define('JS_LANG_TimeMidwayIsland', 'Midway Island, Samoa');
define('JS_LANG_TimeHawaii', 'Hawaii');
define('JS_LANG_TimeAlaska', 'Alaska');
define('JS_LANG_TimePacific', 'Pacific Time (US & Canada); Tijuana');
define('JS_LANG_TimeArizona', 'Arizona');
define('JS_LANG_TimeMountain', 'Mountain Time (US & Canada)');
define('JS_LANG_TimeCentralAmerica', 'Central America');
define('JS_LANG_TimeCentral', 'Central Time (US & Canada)');
define('JS_LANG_TimeMexicoCity', 'Mexico City, Tegucigalpa');
define('JS_LANG_TimeSaskatchewan', 'Saskatchewan');
define('JS_LANG_TimeIndiana', 'Indiana (East)');
define('JS_LANG_TimeEastern', 'Eastern Time (US & Canada)');
define('JS_LANG_TimeBogota', 'Bogota, Lima, Quito');
define('JS_LANG_TimeSantiago', 'Santiago');
define('JS_LANG_TimeCaracas', 'Caracas, La Paz');
define('JS_LANG_TimeAtlanticCanada', 'Atlantic Time (Canada)');
define('JS_LANG_TimeNewfoundland', 'Newfoundland');
define('JS_LANG_TimeGreenland', 'Greenland');
define('JS_LANG_TimeBuenosAires', 'Buenos Aires, Georgetown');
define('JS_LANG_TimeBrasilia', 'Brasilia');
define('JS_LANG_TimeMidAtlantic', 'Mid-Atlantic');
define('JS_LANG_TimeCapeVerde', 'Cape Verde Is.');
define('JS_LANG_TimeAzores', 'Azores');
define('JS_LANG_TimeMonrovia', 'Casablanca, Monrovia');
define('JS_LANG_TimeGMT', 'Dublin, Edinburgh, Lisbon, London');
define('JS_LANG_TimeBerlin', 'Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna');
define('JS_LANG_TimePrague', 'Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague');
define('JS_LANG_TimeParis', 'Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris');
define('JS_LANG_TimeSarajevo', 'Sarajevo, Skopje, Sofija, Vilnius, Warsaw, Zagreb');
define('JS_LANG_TimeWestCentralAfrica', 'West Central Africa');
define('JS_LANG_TimeAthens', 'Athens, Istanbul, Minsk');
define('JS_LANG_TimeEasternEurope', 'Bucharest');
define('JS_LANG_TimeCairo', 'Cairo');
define('JS_LANG_TimeHarare', 'Harare, Pretoria');
define('JS_LANG_TimeHelsinki', 'Helsinki, Riga, Tallinn');
define('JS_LANG_TimeIsrael', 'Israel, Jerusalem Standard Time');
define('JS_LANG_TimeBaghdad', 'Baghdad');
define('JS_LANG_TimeArab', 'Arab, Kuwait, Riyadh');
define('JS_LANG_TimeMoscow', 'Moscow, St. Petersburg, Volgograd');
define('JS_LANG_TimeEastAfrica', 'East Africa, Nairobi');
define('JS_LANG_TimeTehran', 'Tehran');
define('JS_LANG_TimeAbuDhabi', 'Abu Dhabi, Muscat');
define('JS_LANG_TimeCaucasus', 'Baku, Tbilisi, Yerevan');
define('JS_LANG_TimeKabul', 'Kabul');
define('JS_LANG_TimeEkaterinburg', 'Ekaterinburg');
define('JS_LANG_TimeIslamabad', 'Islamabad, Karachi, Sverdlovsk, Tashkent');
define('JS_LANG_TimeBombay', 'Calcutta, Chennai, Mumbai, New Delhi, India Standard Time');
define('JS_LANG_TimeNepal', 'Kathmandu, Nepal');
define('JS_LANG_TimeAlmaty', 'Almaty, Novosibirsk, North Central Asia');
define('JS_LANG_TimeDhaka', 'Astana, Dhaka');
define('JS_LANG_TimeSriLanka', 'Sri Jayawardenepura, Sri Lanka');
define('JS_LANG_TimeRangoon', 'Rangoon');
define('JS_LANG_TimeBangkok', 'Bangkok, Hanoi, Jakarta');
define('JS_LANG_TimeKrasnoyarsk', 'Krasnoyarsk');
define('JS_LANG_TimeBeijing', 'Beijing, Chongqing, Hong Kong SAR, Urumqi');
define('JS_LANG_TimeIrkutsk', 'Irkutsk, Ulaan Bataar');
define('JS_LANG_TimeSingapore', 'Kuala Lumpur, Singapore');
define('JS_LANG_TimePerth', 'Perth, Western Australia');
define('JS_LANG_TimeTaipei', 'Taipei');
define('JS_LANG_TimeTokyo', 'Osaka, Sapporo, Tokyo');
define('JS_LANG_TimeSeoul', 'Seoul, Korea Standard time');
define('JS_LANG_TimeYakutsk', 'Yakutsk');
define('JS_LANG_TimeAdelaide', 'Adelaide, Central Australia');
define('JS_LANG_TimeDarwin', 'Darwin');
define('JS_LANG_TimeBrisbane', 'Brisbane, East Australia');
define('JS_LANG_TimeSydney', 'Canberra, Melbourne, Sydney, Hobart');
define('JS_LANG_TimeGuam', 'Guam, Port Moresby');
define('JS_LANG_TimeHobart', 'Hobart, Tasmania');
define('JS_LANG_TimeVladivostock', 'Vladivostok');
define('JS_LANG_TimeMagadan', 'Magadan, Solomon Is., New Caledonia');
define('JS_LANG_TimeWellington', 'Auckland, Wellington');
define('JS_LANG_TimeFiji', 'Fiji Islands, Kamchatka, Marshall Is.');
define('JS_LANG_TimeTonga', 'Nuku\'alofa, Tonga,');

define('JS_LANG_DateDefault', 'Standaard');
define('JS_LANG_DateDDMMYY', 'DD/MM/YY');
define('JS_LANG_DateMMDDYY', 'MM/DD/YY');
define('JS_LANG_DateDDMonth', 'DD Month (01 Jan)');
define('JS_LANG_DateAdvanced', 'Geavanceerd');

define('JS_LANG_NewContact', 'Nieuw contact');
define('JS_LANG_NewGroup', 'Nieuwe groep');
define('JS_LANG_AddContactsTo', 'Contacten toevoegen aan');
define('JS_LANG_ImportContacts', 'Contacten importeren');

define('JS_LANG_Name', 'Naam');
define('JS_LANG_Email', 'Email');
define('JS_LANG_DefaultEmail', 'Standaard Email');
define('JS_LANG_NotSpecifiedYet', 'Nog niet aangepast');
define('JS_LANG_ContactName', 'Naam');
define('JS_LANG_Birthday', 'Verjaardag');
define('JS_LANG_Month', 'Maand');
define('JS_LANG_January', 'Januari');
define('JS_LANG_February', 'Februari');
define('JS_LANG_March', 'Maart');
define('JS_LANG_April', 'April');
define('JS_LANG_May', 'Mei');
define('JS_LANG_June', 'Juni');
define('JS_LANG_July', 'Juli');
define('JS_LANG_August', 'Augustus');
define('JS_LANG_September', 'September');
define('JS_LANG_October', 'Oktober');
define('JS_LANG_November', 'November');
define('JS_LANG_December', 'December');
define('JS_LANG_Day', 'Dag');
define('JS_LANG_Year', 'Jaar');
define('JS_LANG_UseFriendlyName1', 'Gebruik aangepaste naam');
define('JS_LANG_UseFriendlyName2', '(bv, John Doe &lt;hide@address.com&gt;)');
define('JS_LANG_Personal', 'Persoonlijk');
define('JS_LANG_PersonalEmail', 'Persoonlijke e-mail');
define('JS_LANG_StreetAddress', 'Straat');
define('JS_LANG_City', 'Stad');
define('JS_LANG_Fax', 'Fax');
define('JS_LANG_StateProvince', 'Provincie');
define('JS_LANG_Phone', 'Telefoon');
define('JS_LANG_ZipCode', 'Postcode');
define('JS_LANG_Mobile', 'Mobiel');
define('JS_LANG_CountryRegion', 'Land/Regio');
define('JS_LANG_WebPage', 'Webpagina');
define('JS_LANG_Go', 'Ga');
define('JS_LANG_Home', 'Home');
define('JS_LANG_Business', 'Werk');
define('JS_LANG_BusinessEmail', 'Werk e-mail');
define('JS_LANG_Company', 'Bedrijf');
define('JS_LANG_JobTitle', 'Job Titel');
define('JS_LANG_Department', 'Afdeling');
define('JS_LANG_Office', 'Kantoor');
define('JS_LANG_Pager', 'Pager');
define('JS_LANG_Other', 'Ander');
define('JS_LANG_OtherEmail', 'Ander e-mail');
define('JS_LANG_Notes', 'Notities');
define('JS_LANG_Groups', 'Groepen');
define('JS_LANG_ShowAddFields', 'Toon extra velden');
define('JS_LANG_HideAddFields', 'Verberg extra velden');
define('JS_LANG_EditContact', 'Wijzig contact informatie');
define('JS_LANG_GroupName', 'Groepsnaam');
define('JS_LANG_AddContacts', 'Contacten toevoegen');
define('JS_LANG_CommentAddContacts', '(Bij meerdere adressen, gelieve deze te scheiden met een komma)');
define('JS_LANG_CreateGroup', 'Groep aanmaken');
define('JS_LANG_Rename', 'Hernoemen');
define('JS_LANG_MailGroup', 'Mailgroep');
define('JS_LANG_RemoveFromGroup', 'Uit groep verwijderen');
define('JS_LANG_UseImportTo', 'Gebruik importeren om je contacten van Microsoft Outlook en Microsoft Outlook Express in je webmail contactenlijst te importeren.');
define('JS_LANG_Outlook1', 'Microsoft Outlook 2000/XP/2003');
define('JS_LANG_Outlook2', 'Microsoft Outlook Express 6');
define('JS_LANG_SelectImportFile', 'Selecteer het bestand (.CSV formaat) dat je wenst te importeren');
define('JS_LANG_Import', 'Importeer');
define('JS_LANG_ContactsMessage', 'Dit is de contactenpagina!!!');
define('JS_LANG_ContactsCount', 'contact(en)');
define('JS_LANG_GroupsCount', 'groep(en)');

// webmail 4.1 constants
define('PicturesBlocked', 'Afbeeldingen in dit bericht werden voor uw veiligheid geblokkeerd.');
define('ShowPictures', 'Toon afbeeldingen');
define('ShowPicturesFromSender', 'Toon altijd afbeeldingen in berichten van deze afzender');
define('AlwaysShowPictures', 'Toon altijd afbeeldingen in berichten');

define('TreatAsOrganization', 'Behandel als een bedrijf');

define('WarningGroupAlreadyExist', 'Groep met deze naam bestaat al. Gelieve de naam aan te passen.');
define('WarningCorrectFolderName', 'Kies een correcte mapnaam.');
define('WarningLoginFieldBlank', 'Login veld kan niet leeg zijn.');
define('WarningCorrectLogin', 'Kies een correcte login.');
define('WarningPassBlank', 'Paswoord veld kan niet leeg zijn.');
define('WarningCorrectIncServer', 'Kies een correct POP3(IMAP) server adres.');
define('WarningCorrectSMTPServer', 'Kies een correct SMTP server adres.');
define('WarningFromBlank', 'Vanm veld kan niet leeg zijn.');
define('WarningAdvancedDateFormat', 'Kies een datum-tijd formaat.');

define('AdvancedDateHelpTitle', 'Geavanceerde datum');
define('AdvancedDateHelpIntro', 'Wanneer het veld &quot;geavanceerd&quot; geselecteerd is, kan je de textbox gebruiken om je eigen datumformaat te kiezen, dat zal getoond worden in de webmail. De volgende opties worden gebruikt \':\' of \'/\' delimiter char:');
define('AdvancedDateHelpConclusion', 'Bv, als je kiest voor &quot;mm/dd/yyyy&quot; in de textbox &quot;geavanceerd&quot;, dan wordt de datum weergegeven als maand/dag/jaar (bv. 14/07/2007)');
define('AdvancedDateHelpDayOfMonth', 'Dag (van 1 tot 31)');
define('AdvancedDateHelpNumericMonth', 'Maand (1 tot 12)');
define('AdvancedDateHelpTextualMonth', 'Maand (Jan tot Dec)');
define('AdvancedDateHelpYear2', 'Jaar, 2 karakters');
define('AdvancedDateHelpYear4', 'Jaar, 4 karakters');
define('AdvancedDateHelpDayOfYear', 'Dag (1 tot 366)');
define('AdvancedDateHelpQuarter', 'Seizoen');
define('AdvancedDateHelpDayOfWeek', 'Weekdag (Maandag tot Zondag)');
define('AdvancedDateHelpWeekOfYear', 'Weeknr (1 tot 53)');

define('InfoNoMessagesFound', 'Geen berichten gevonden.');
define('ErrorSMTPConnect', 'Kan niet verbinden met de SMTP server. Controleer de SMTP server instellingen.');
define('ErrorSMTPAuth', 'Verkeerde gebruikersnaam en/of paswoord. Aanmelden mislukt.');
define('ReportMessageSent', 'Uw bericht is verzonden.');
define('ReportMessageSaved', 'Uw bericht werd opgeslagen.');
define('ErrorPOP3Connect', 'Kan niet verbinden met de POP3 server, Controleer de POP3 server instellingen.');
define('ErrorIMAP4Connect', 'Kan niet verbinden met de IMAP4 server, Controleer de IMAP4 server instellingen.');
define('ErrorPOP3IMAP4Auth', 'Verkeerde email/login en/of paswoord. Aanmelden mislukt.');
define('ErrorGetMailLimit', 'Sorry, de limiet van uw mailbox werd bereikt.');

define('ReportSettingsUpdatedSuccessfuly', 'Instellingen zijn met succes bewaard.');
define('ReportAccountCreatedSuccessfuly', 'Account is met succes aangemaakt.');
define('ReportAccountUpdatedSuccessfuly', 'Account is met succes aangepast.');
define('ConfirmDeleteAccount', 'Ben je zeker dat je deze account wil verwijderen?');
define('ReportFiltersUpdatedSuccessfuly', 'Filters werden met succes aangepast.');
define('ReportSignatureUpdatedSuccessfuly', 'Handtekening is met succes aangepast.');
define('ReportFoldersUpdatedSuccessfuly', 'Mappen zijn met succes aangepast.');
define('ReportContactsSettingsUpdatedSuccessfuly', 'Contacten\' zijn met succes aangepast.');

define('ErrorInvalidCSV', 'CSV bestand dat je selecteerde heeft een verkeerde indeling.');
// The group "guies" was successfully added.
define('ReportGroupSuccessfulyAdded1', 'De groep');
define('ReportGroupSuccessfulyAdded2', 'met succes toegevoegd.');
define('ReportGroupUpdatedSuccessfuly', 'Groep is met succes aangepast.');
define('ReportContactSuccessfulyAdded', 'Contact is met succes aangepast.');
define('ReportContactUpdatedSuccessfuly', 'Contact is met succes aangepast.');
// Contact(s) was added to group "friends".
define('ReportContactAddedToGroup', 'Contact(s) werd toegevoegd aan de groep');
define('AlertNoContactsGroupsSelected', 'Geen contacten of groepen geselecteerd.');

define('InfoListNotContainAddress', 'Als deze lijst niet het gezochte adres bevat, typ dan de eerste karakters.');

define('DirectAccess', 'D');
define('DirectAccessTitle', 'Directe modus. Webmail benadert de berichten rechtstreeks op de mailserver.');

define('FolderInbox', 'Inbox');
define('FolderSentItems', 'Verzonden berichten');
define('FolderDrafts', 'Concepten');
define('FolderTrash', 'Prullenbak');

define('FileLargerAttachment', 'De bestandsgrootte is hoger dan toegelaten.');
define('FilePartiallyUploaded', 'Enkel een gedeelte van het bestand werd geuploaded, te wijten aan een onbekende fout.');
define('NoFileUploaded', 'Geen bestand geuploaded.');
define('MissingTempFolder', 'De tijdelijke map is onbestaande.');
define('MissingTempFile', 'Het tijdelijk bestand is onbestaande.');
define('UnknownUploadError', 'Een onbekende fout is opgetreden.');
define('FileLargerThan', 'Fout bij het uploaden. Waarschijnlijk is het bestand groter dan ');
define('PROC_CANT_LOAD_DB', 'Kan niet verbinden met de database.');
define('PROC_CANT_LOAD_LANG', 'Kan het gevraagde taalbestand niet vinden.');
define('PROC_CANT_LOAD_ACCT', 'Deze account bestaat niet, misschien werd ze juist verwijderd.');

define('DomainDosntExist', 'Dit domain bestaat niet op de mailserver.');
define('ServerIsDisable', 'Deze mailserver gebruiken werd verboden door de beheerder.');

define('PROC_ACCOUNT_EXISTS', 'Deze account kan niet worden aangemaakt omdat het al bestaat.');
define('PROC_CANT_GET_MESSAGES_COUNT', 'Kan het aantal berichten niet ophalen.');
define('PROC_CANT_MAIL_SIZE', 'Kan bestandsgrootte niet ophalen.');

define('Organization', 'Bedrijf');
define('WarningOutServerBlank', 'Het veld SMTP Server kan niet leeg zijn');

//
define('JS_LANG_Refresh', 'Vernieuwen');
define('JS_LANG_MessagesInInbox', 'Bericht(en) in Postvak IN');
define('JS_LANG_InfoEmptyInbox', 'Postvak IN is leeg');

// webmail 4.2 constants
define('BackToList', 'Terug naar lijst');
define('InfoNoContactsGroups', 'Geen contacten of groepen.');
define('InfoNewContactsGroups', 'U kan nieuwe contacten of groepen aanmaken, of u kan contacten importeren uit een .CSV bestand of in MS Outlook formaat.');
define('DefTimeFormat', 'Standaard tijdsformaat');
define('SpellNoSuggestions', 'Geen suggesties');
define('SpellWait', 'Even geduld&hellip;');

define('InfoNoMessageSelected', 'Geen berichten geselecteerd.');
define('InfoSingleDoubleClick', 'U kan klikken op een bericht in de lijst om het voorbeeld te bekijken, of dubbelklikken om de volledige versie te bekijken.');

// calendar
define('TitleDay', 'Dagweergave');
define('TitleWeek', 'Weekweergave');
define('TitleMonth', 'Maandweergave');

define('ErrorNotSupportBrowser', 'AfterLogic Calendar ondersteunt uw browser niet. Gelieve over te schakelen naar FireFox 2.0 of nieuwer, Opera 9.0 of nieuwer, Internet Explorer 6.0 of nieuwer, Safari 3.0.2 of nieuwer.');
define('ErrorTurnedOffActiveX', 'ActiveX is uitgeschakeld. <br/>Gelieve dit in te schakelen om deze toepassing te gebruiken.');

define('Calendar', 'Kalender');

define('TabDay', 'Dag');
define('TabWeek', 'Week');
define('TabMonth', 'Maand');

define('ToolNewEvent', 'Nieuwe&nbsp;gebeurtenis');
define('ToolBack', 'Terug');
define('ToolToday', 'Vandaag');
define('AltNewEvent', 'Nieuwe gebeurtenis');
define('AltBack', 'Terug');
define('AltToday', 'Vandaag');
define('CalendarHeader', 'Agenda');
define('CalendarsManager', 'Agendabeheer');

define('CalendarActionNew', 'Nieuwe agenda');
define('EventHeaderNew', 'Nieuwe gebeurtenis');
define('CalendarHeaderNew', 'Nieuwe agenda');

define('EventSubject', 'Onderwerp');
define('EventCalendar', 'Agenda');
define('EventFrom', 'Van');
define('EventTill', 'tot');
define('CalendarDescription', 'Beschrijving');
define('CalendarColor', 'Kleur');
define('CalendarName', 'Agendanaam');
define('CalendarDefaultName', 'Mijn agenda');

define('ButtonSave', 'Opslaan');
define('ButtonCancel', 'Annuleren');
define('ButtonDelete', 'Verwijderen');

define('AltPrevMonth', 'Vorige maand');
define('AltNextMonth', 'Volgende maand');

define('CalendarHeaderEdit', 'Agenda aanpassen');
define('CalendarActionEdit', 'Agenda aanpassen');
define('ConfirmDeleteCalendar', 'Bent u zeker dat u deze agenda wil verwijderen');
define('InfoDeleting', 'Bezig met verwijderen&hellip;');
define('WarningCalendarNameBlank', 'U kan de agendanaam niet leeg laten.');
define('ErrorCalendarNotCreated', 'Agenda niet gemaakt.');
define('WarningSubjectBlank', 'U kan het onderwerp niet leeg laten.');
define('WarningIncorrectTime', 'Het uur bevat sommige ongeldige karakters.');
define('WarningIncorrectFromTime', 'De starttijd is ongeldig.');
define('WarningIncorrectTillTime', 'De eindtijd is ongeldig.');
define('WarningStartEndDate', 'De einddatum moet groter dan of gelijk zijn aan de startdatum.');
define('WarningStartEndTime', 'De eindtijd moet groter dan of gelijk zijn aan de starttijd.');
define('WarningIncorrectDate', 'De datum moet correct zijn.');
define('InfoLoading', 'Bezig met laden&hellip;');
define('EventCreate', 'Maak gebeurtenis');
define('CalendarHideOther', 'Verberg andere agenda\'s');
define('CalendarShowOther', 'Toon andere agenda\'s');
define('CalendarRemove', 'Verwijder agenda');
define('EventHeaderEdit', 'Gebeurtenis aanpassen');

define('InfoSaving', 'Bezig met opslaan&hellip;');
define('SettingsDisplayName', 'Weergavenaam');
define('SettingsTimeFormat', 'Tijdsformaat');
define('SettingsDateFormat', 'Datumformaat');
define('SettingsShowWeekends', 'Weekends tonen');
define('SettingsWorkdayStarts', 'Werkdag start op');
define('SettingsWorkdayEnds', 'eindigt op');
define('SettingsShowWorkday', 'Werkdagen tonen');
define('SettingsWeekStartsOn', 'Week start op');
define('SettingsDefaultTab', 'Standaard-tab');
define('SettingsCountry', 'Land');
define('SettingsTimeZone', 'Tijdzone');
define('SettingsAllTimeZones', 'Alle tijdzones');

define('WarningWorkdayStartsEnds', 'De \'Werkdag eindigt op\' tijd moet groter zijn dan de \'Werkdag start op\' tijd');
define('ReportSettingsUpdated', 'Instellingen succesvol opgeslagen');

define('SettingsTabCalendar', 'Agenda');

define('FullMonthJanuary', 'Januari');
define('FullMonthFebruary', 'Februari');
define('FullMonthMarch', 'Maart');
define('FullMonthApril', 'April');
define('FullMonthMay', 'Mei');
define('FullMonthJune', 'Juni');
define('FullMonthJuly', 'Juli');
define('FullMonthAugust', 'Augustus');
define('FullMonthSeptember', 'September');
define('FullMonthOctober', 'Oktober');
define('FullMonthNovember', 'November');
define('FullMonthDecember', 'December');

define('ShortMonthJanuary', 'Jan');
define('ShortMonthFebruary', 'Feb');
define('ShortMonthMarch', 'Maa');
define('ShortMonthApril', 'Apr');
define('ShortMonthMay', 'Mei');
define('ShortMonthJune', 'Jun');
define('ShortMonthJuly', 'Jul');
define('ShortMonthAugust', 'Aug');
define('ShortMonthSeptember', 'Sep');
define('ShortMonthOctober', 'Okt');
define('ShortMonthNovember', 'Nov');
define('ShortMonthDecember', 'Dec');

define('FullDayMonday', 'Maandag');
define('FullDayTuesday', 'Dinsdag');
define('FullDayWednesday', 'Woensday');
define('FullDayThursday', 'Donderday');
define('FullDayFriday', 'Vrijday');
define('FullDaySaturday', 'Zaterdag');
define('FullDaySunday', 'Zondag');

define('DayToolMonday', 'Maa');
define('DayToolTuesday', 'Din');
define('DayToolWednesday', 'Woe');
define('DayToolThursday', 'Don');
define('DayToolFriday', 'Vri');
define('DayToolSaturday', 'Zat');
define('DayToolSunday', 'Zon');

define('CalendarTableDayMonday', 'M');
define('CalendarTableDayTuesday', 'D');
define('CalendarTableDayWednesday', 'W');
define('CalendarTableDayThursday', 'D');
define('CalendarTableDayFriday', 'V');
define('CalendarTableDaySaturday', 'Z');
define('CalendarTableDaySunday', 'Z');

define('ErrorParseJSON', 'Het JSON antwoord van de server kan niet gelezen worden.');

define('ErrorLoadCalendar', 'Kan agenda niet laden');
define('ErrorLoadEvents', 'Kan gebeurtenissen niet laden');
define('ErrorUpdateEvent', 'Kan gebeurtenis niet opslaan');
define('ErrorDeleteEvent', 'Kan gebeurtenis niet verwijderen');
define('ErrorUpdateCalendar', 'Kan agenda niet opslaan');
define('ErrorDeleteCalendar', 'Kan agenda niet verwijderen');
define('ErrorGeneral', 'Er is een fout gebeurd op de server. Probeer het later opnieuw.');

// webmail 4.3 constants
define('SharedTitleEmail', 'E-mail');
define('ShareHeaderEdit', 'Agenda delen en publiceren');
define('ShareActionEdit', 'Agenda delen en publiceren');
define('CalendarPublicate', 'Publiceer deze agenda op internet');
define('CalendarPublicationLink', 'Link');
define('ShareCalendar', 'Deel deze agenda');
define('SharePermission1', 'Wijzigingen maken aan items en agenda delen beheren');
define('SharePermission2', 'Wijzigingen maken aan items');
define('SharePermission3', 'Items bekijken');
define('SharePermission4', 'Enkel vrij/bezet bekijken (details verbergen)');
define('ButtonClose', 'Sluiten');
define('WarningEmailFieldFilling', 'Gelieve eerst e-mail in te vullen');
define('EventHeaderView', 'Bekijk item');
define('ErrorUpdateSharing', 'Kan instellingen voor delen en publiceren niet opslaan');
define('ErrorUpdateSharing1', 'Kan agenda niet delen met gebruiker %s omdat deze niet bestaat');
define('ErrorUpdateSharing2', 'Kan agenda niet delen met gebruiker %s ');
define('ErrorUpdateSharing3', 'Deze agenda is al gedeeld met gebruiker %s');
define('Title_MyCalendars', 'Mijn agenda\'s');
define('Title_SharedCalendars', 'Gedeelde agenda\'s');
define('ErrorGetPublicationHash', 'Kan publicatie-link niet maken');
define('ErrorGetSharing', 'Kan niet delen');
define('CalendarPublishedTitle', 'Deze agenda is gedeeld');
define('RefreshSharedCalendars', 'Vernieuwen Gedeelde Agenda\'s');
define('Title_CheckSharedCalendars', 'Vernieuwen Gedeelde Agenda\'s');

define('GroupMembers', 'Leden');

define('ReportMessagePartDisplayed', 'Merk op dat slechts een deel van het bericht weergegeven is');
define('ReportViewEntireMessage', 'Om het hele bericht te zien,');
define('ReportClickHere', 'klik hier');
define('ErrorContactExists', 'Een contact met deze naam en e-mail bestaat reeds.');

define('Attachments', 'Attachments');

define('InfoGroupsOfContact', 'De groepen waarvan het contact reeds lid is, zijn aangevinkt.');
define('AlertNoContactsSelected', 'Geen contacten geselecteerd.');
define('MailSelected', 'Mail geselecteerd adres');
define('CaptionSubscribed', 'Geabonneerd');

define('OperationSpam', 'Spam');
define('OperationNotSpam', 'Geen spam');
define('FolderSpam', 'Spam');

// webmail 4.4 contacts
define('ContactMail', 'Mail contactpersoon');
define('ContactViewAllMails', 'Alle mails van deze contactpersoon bekijken');
define('ContactsMailThem', 'Mail contactpersonen');
define('DateToday', 'Vandaag');
define('DateYesterday', 'Gisteren');
define('MessageShowDetails', 'Meer details');
define('MessageHideDetails', 'Verberg details');
define('MessageNoSubject', 'Geen onderwerp');
// hide@address.com to hide@address.com
define('MessageForAddr', 'aan');
define('SearchClear', 'Zoektermen wissen');
// Search results for "search string" in Inbox folder:
// Search results for "search string" in all mail folders:
define('SearchResultsInFolder', 'Zoekresultaten voor "#s" in map #f:');
define('SearchResultsInAllFolders', 'Zoekresultaten voor "#s" in alle mappen:');
define('AutoresponderTitle', 'Bericht bij afwezigheid');
define('AutoresponderEnable', 'Bericht bij afwezigheid instellen');
define('AutoresponderSubject', 'Onderwerp');
define('AutoresponderMessage', 'Bericht');
define('ReportAutoresponderUpdatedSuccessfuly', 'Bericht succesvol ingesteld.');
define('FolderQuarantine', 'Quarantaine');

//calendar
define('EventRepeats', 'Terugkerend');
define('NoRepeats', 'Niet terugkerend');
define('DailyRepeats', 'Dagelijks');
define('WorkdayRepeats', 'Elke weekdag (Ma. - Vr.)');
define('OddDayRepeats', 'Elke Ma., Wo. and Vr.');
define('EvenDayRepeats', 'Elke Di. and Do.');
define('WeeklyRepeats', 'Wekelijks');
define('MonthlyRepeats', 'Maandelijks');
define('YearlyRepeats', 'Jaarlijks');
define('RepeatsEvery', 'Keert terug elke');
define('ThisInstance', 'Enkel deze gebeurtenis');
define('AllEvents', 'Alle gebeurtenissen');
define('AllFollowing', 'Alle toekomstige gebeurtenissen');
define('ConfirmEditRepeatEvent', 'Bent u zeker dat u enkel deze gebeurtenis, alle gebeurtenissen of alle toekomstige gebeurtenissen in de reeks?');
define('RepeatEventHeaderEdit', 'Terugkerende gebeurtenis aanpassen');
define('First', 'Eerste');
define('Second', 'Tweede');
define('Third', 'Derde');
define('Fourth', 'Vierde');
define('Last', 'Laatste');
define('Every', 'Elke');
define('SetRepeatEventEnd', 'Einddatum');
define('NoEndRepeatEvent', 'Geen einddatum');
define('EndRepeatEventAfter', 'Einde na');
define('Occurrences', 'gebeurtenissen');
define('EndRepeatEventBy', 'Eindigen op');
define('EventCommonDataTab', 'Algemene details');
define('EventRepeatDataTab', 'Terugkeer-details');
define('RepeatEventNotPartOfASeries', 'Deze gebeurtenis is gewijzigd en maakt niet langer deel uit van een reeks.');
define('UndoRepeatExclusion', 'Opname in reeks ongedaan maken.');

define('MonthMoreLink', '%d meer...');
define('NoNewSharedCalendars', 'Geen nieuwe agenda\'s');
define('NNewSharedCalendars', '%d agenda\'s gevonden');
define('OneNewSharedCalendars', '1 nieuwe agenda gevonden');
define('ConfirmUndoOneRepeat', 'Wil u deze gebeurtenis in de reeks herstellen?');

define('RepeatEveryDayInfin', 'Elke dag');
define('RepeatEveryDayTimes', 'Elke dag, %TIMES% keer');
define('RepeatEveryDayUntil', 'Elke dag, tot %UNTIL%');
define('RepeatDaysInfin', 'Elke %PERIOD% dagen');
define('RepeatDaysTimes', 'Elke %PERIOD% dagen, %TIMES% keer');
define('RepeatDaysUntil', 'Elke %PERIOD% dagen, tot %UNTIL%');

define('RepeatEveryWeekWeekdaysInfin', 'Elke week op weekdagen');
define('RepeatEveryWeekWeekdaysTimes', 'Elke week op weekdagen, %TIMES% keer');
define('RepeatEveryWeekWeekdaysUntil', 'Elke week op weekdagen, tot %UNTIL%');
define('RepeatWeeksWeekdaysInfin', 'Elke %PERIOD% weken op weekdagen');
define('RepeatWeeksWeekdaysTimes', 'Elke %PERIOD% weken op weekdagen, %TIMES% keer');
define('RepeatWeeksWeekdaysUntil', 'Elke %PERIOD% weken op weekdagen, tot %UNTIL%');

define('RepeatEveryWeekInfin', 'Elke week on %DAYS%');
define('RepeatEveryWeekTimes', 'Elke week on %DAYS%, %TIMES% times');
define('RepeatEveryWeekUntil', 'Elke week on %DAYS%, tot %UNTIL%');
define('RepeatWeeksInfin', 'Elke %PERIOD% weken op %DAYS%');
define('RepeatWeeksTimes', 'Elke %PERIOD% weken op %DAYS%, %TIMES% keer');
define('RepeatWeeksUntil', 'Elke %PERIOD% weken op %DAYS%, tot %UNTIL%');

define('RepeatEveryMonthDateInfin', 'Elke month op dag %DATE%');
define('RepeatEveryMonthDateTimes', 'Elke month op dag %DATE%, %TIMES% keer');
define('RepeatEveryMonthDateUntil', 'Elke month op dag %DATE%, tot %UNTIL%');
define('RepeatMonthsDateInfin', 'Elke %PERIOD% months op dag %DATE%');
define('RepeatMonthsDateTimes', 'Elke %PERIOD% months op dag %DATE%, %TIMES% keer');
define('RepeatMonthsDateUntil', 'Elke %PERIOD% months op dag %DATE%, tot %UNTIL%');

define('RepeatEveryMonthWDInfin', 'Elke maand op %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatEveryMonthWDTimes', 'Elke maand op %NUMBER% %DAY%, %TIMES% keer');
define('RepeatEveryMonthWDUntil', 'Elke maand op %NUMBER% %DAY%, tot %UNTIL%');
define('RepeatMonthsWDInfin', 'Elke %PERIOD% maanden op %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatMonthsWDTimes', 'Elke %PERIOD% maanden op %NUMBER% %DAY%, %TIMES% keer');
define('RepeatMonthsWDUntil', 'Elke %PERIOD% maanden op %NUMBER% %DAY%, tot %UNTIL%');

define('RepeatEveryYearDateInfin', 'Elk jaar op dag %DATE%');
define('RepeatEveryYearDateTimes', 'Elk jaar op dag %DATE%, %TIMES% keer');
define('RepeatEveryYearDateUntil', 'Elk jaar op dag %DATE%, tot %UNTIL%');
define('RepeatYearsDateInfin', 'Elke %PERIOD% jaren op dag %DATE%');
define('RepeatYearsDateTimes', 'Elke %PERIOD% jaren op dag %DATE%, %TIMES% keer');
define('RepeatYearsDateUntil', 'Elke %PERIOD% jaren op dag %DATE%, tot %UNTIL%');

define('RepeatEveryYearWDInfin', 'Elk jaar op %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatEveryYearWDTimes', 'Elk jaar op %NUMBER% %DAY%, %TIMES% keer');
define('RepeatEveryYearWDUntil', 'Elk jaar op %NUMBER% %DAY%, tot %UNTIL%');
define('RepeatYearsWDInfin', 'Elke %PERIOD% jaren op %NUMBER% %DAY%');
define('RepeatYearsWDTimes', 'Elke %PERIOD% jaren op %NUMBER% %DAY%, %TIMES% keer');
define('RepeatYearsWDUntil', 'Elke %PERIOD% jaren op %NUMBER% %DAY%, tot %UNTIL%');

define('RepeatDescDay', 'dag');
define('RepeatDescWeek', 'week');
define('RepeatDescMonth', 'maand');
define('RepeatDescYear', 'jaar');

// webmail 4.5 contacts
define('WarningUntilDateBlank', 'Gelieve de einddatum aan te duiden');
define('WarningWrongUntilDate', 'Einddatum moet later zijn dan startdatum');

define('OnDays', 'Op dagen');
define('CancelRecurrence', 'Annuleer herhaalde gebeurtenis');
define('RepeatEvent', 'Deze gebeurtenis herhalen');

define('Spellcheck', 'Controge', 'Taals');
define('LoginLanguage', 'Language');
define('LanguageDefault', 'Standaard');

// webmail 4.5.x new
define('EmptySpam', 'Empty Spam');
define('Saving', 'Saving&hellip;');
define('Sending', 'Sending&hellip;');
define('LoggingOffFromServer', 'Logging off from server&hellip;');

//webmail 4.6
define('PROC_CANT_SET_MSG_AS_SPAM', 'Can\'t mark message(s) as spam');
    define('PROC_CANT_SET_MSG_AS_NOTSPAM', 'Can\'t mark message(s) as non-spam');
define('ExportToICalendar', 'Export to iCalendar');
define('ErrorMaximumUsersLicenseIsExceeded', 'Your account is disabled because maximum number of users allowed by license is exceeded. Please contact your system administrator.');
define('RepliedMessageTitle', 'Replied Message');
define('ForwardedMessageTitle', 'Forwarded Message');
define('RepliedForwardedMessageTitle', 'Replied and Forwarded Message');
define('ErrorDomainExist', 'The user cannot be created because corresponding domain doesn\'t exist. You should create the domain first.');

// webmail 4.7
define('RequestReadConfirmation', 'Vraag leesbevestiging');
define('FolderTypeDefault', 'Standaard');
define('ShowFoldersMapping', 'Toestaan een andere map te gebruiken als systeem-map (b.v. gebruik MijnMap als Verzonden Items)');
define('ShowFoldersMappingNote', 'Bijvoorbeeld, om Verzonden items te wijzigen van Verzonden Items naar MijnMap, kies "Verzonden Items" in "Gebruik voor" van het menu van "MijnMap".');
define('FolderTypeMapTo', 'Gebruik voor');

define('ReminderEmailExplanation','Dit bericht is naar uw account %EMAIL% verzonden omdat u koos om verwittigd te worden in uw agenda %CALENDAR_NAME%');
define('ReminderOpenCalendar', 'Open agenda');

define('AddReminder', 'Herinner me voor deze gebeurtenis');
define('AddReminderBefore', 'Herinner me % voor deze gebeurtenis');
define('AddReminderAnd', 'en % voor');
define('AddReminderAlso', 'en ook % voor');
define('AddMoreReminder', 'Meer herinneringen');
define('RemoveAllReminders', 'Verwijder alle herinneringen');
define('ReminderNone', 'Geen');
define('ReminderMinutes', 'minuten');
define('ReminderHour', 'uur');
define('ReminderHours', 'uren');
define('ReminderDay', 'dag');
define('ReminderDays', 'dagen');
define('ReminderWeek', 'week');
define('ReminderWeeks', 'weken');
define('Allday', 'Hele dag');

define('Folders', 'Mappen');
define('NoSubject', 'Geen onderwerp');
define('SearchResultsFor', 'Zoekresultaten voor');

define('Back', 'Terug');
define('Next', 'Volgende');
define('Prev', 'Vorige');

define('MsgList', 'Messages');
define('Use24HTimeFormat', 'Use 24 hour time format');
define('UseCalendars', 'Use calendars');
define('Event', 'Event');
define('CalendarSettingsNullLine', 'No calendars');
define('CalendarEventNullLine', 'No events');
define('ChangeAccount', 'Change account');

define('TitleCalendar', 'Calendar');
define('TitleEvent', 'Event');
define('TitleFolders', 'Folders');
define('TitleConfirmation', 'Confirmation');

define('Yes', 'Yes');
define('No', 'No');

define('EditMessage', 'Edit Message');

define('AccountNewPassword', 'New password');
define('AccountConfirmNewPassword', 'Confirm new password');
define('AccountPasswordsDoNotMatch', 'Passwords do not match.');

define('ContactTitle', 'Title');
define('ContactFirstName', 'First name');
define('ContactSurName', 'Surname');
define('ContactNickName', 'Nickname');

define('CaptchaTitle', 'Captcha');
define('CaptchaReloadLink', 'reload');
define('CaptchaError', 'Captcha text is incorrect.');

define('WarningInputCorrectEmails', 'Please specify correct emails.');
define('WrongEmails', 'Incorrect emails:');

define('ConfirmBodySize1', 'Sorry, but text messages are max.');
define('ConfirmBodySize2', 'characters long. Everything beyond the limit will be truncated. Click "Cancel" if you want to edit the message.');
define('BodySizeCounter', 'Counter');
define('InsertImage', 'Insert Image');
define('ImagePath', 'Image Path');
define('ImageUpload', 'Insert');
define('WarningImageUpload', 'The file being attached is not an image. Please choose an image file.');

define('ConfirmExitFromNewMessage', 'Changes will be lost if you leave the page. Would you like to save draft before leaving the page?');

define('SensivityConfidential', 'Please treat this message as Confidential');
define('SensivityPrivate', 'Please treat this message as Private');
define('SensivityPersonal', 'Please treat this message as Personal');

define('ReturnReceiptTopText', 'The sender of this message has asked to be notified when you receive this message.');
define('ReturnReceiptTopLink', 'Click here to notify the sender.');
define('ReturnReceiptSubject', 'Return Receipt (displayed)');
define('ReturnReceiptMailText1', 'This is a Return Receipt for the mail that you sent to');
define('ReturnReceiptMailText2', 'Note: This Return Receipt only acknowledges that the message was displayed on the recipient\'s computer. There is no guarantee that the recipient has read or understood the message contents.');
define('ReturnReceiptMailText3', 'with subject');

define('SensivityMenu', 'Sensitivity');
define('SensivityNothingMenu', 'Nothing');
define('SensivityConfidentialMenu', 'Confidential');
define('SensivityPrivateMenu', 'Private');
define('SensivityPersonalMenu', 'Personal');

define('ErrorLDAPonnect', 'Can\'t connect to ldap server.');

define('MessageSizeExceedsAccountQuota', 'This message size exceeds your account quota.');
define('MessageCannotSent', 'The message cannot be sent.');
define('MessageCannotSaved', 'The message cannot be saved.');

define('ContactFieldTitle', 'Field');
define('ContactDropDownTO', 'TO');
define('ContactDropDownCC', 'CC');
define('ContactDropDownBCC', 'BCC');

// 4.9 
define('NoMoveDelete', 'Message(s) can\'t be moved to Trash. Most likely your message box is full. Should this unmoved message(s) be deleted?');

define('WarningFieldBlank', 'This field cannot be empty.');
define('WarningPassNotMatch', 'Passwords do not match, please check.');
define('PasswordResetTitle', 'Password recovery - step %d');
define('NullUserNameonReset', 'user');
define('IndexResetLink', 'Forgot password?');
define('IndexRegLink', 'Account Registration');

define('RegDomainNotExist', 'Domain does not exist.');
define('RegAnswersIncorrect', 'Answers are incorrect.');
define('RegUnknownAdress', 'Unknown email address.');
define('RegUnrecoverableAccount', 'Password recovery cannot be applied for this email address.');
define('RegAccountExist', 'This address is already used.');
define('RegRegistrationTitle', 'Registration');
define('RegName', 'Name');
define('RegEmail', 'e-mail address');
define('RegEmailDesc', 'For example, hide@address.com This information will be used to enter the system.');
define('RegSignMe', 'Remember me');
define('RegSignMeDesc', 'Do not ask for login and password on next login to the system on this PC.');
define('RegPass1', 'Password');
define('RegPass2', 'Repeat password ');
define('RegQuestionDesc', 'Please, provide two secret questions and answers which know only you. In case of password lost you can use these questions in order to recover the password.');
define('RegQuestion1', 'Secret question 1');
define('RegAnswer1', 'Answer 1');
define('RegQuestion2', 'Secret question 2');
define('RegAnswer2', 'Answer 2');
define('RegTimeZone', 'Time zone');
define('RegLang', 'Interface language');
define('RegCaptcha', 'Captcha');
define('RegSubmitButtonValue', 'Register');

define('ResetEmail', 'Please provide your email');
define('ResetEmailDesc', 'Provide emails address used for registration.');
define('ResetCaptcha', 'CAPTCHA');
define('ResetSubmitStep1', 'Send');
define('ResetQuestion1', 'Secret question 1');
define('ResetAnswer1', 'Answer');
define('ResetQuestion2', 'Secret question 2');
define('ResetAnswer2', 'Answer');
define('ResetSubmitStep2', 'Send');

define('ResetTopDesc1Step2', 'Providede email address');
define('ResetTopDesc2Step2', 'Please confirm correctness.');

define('ResetTopDescStep3', 'please specify below new password for your email.');

define('ResetPass1', 'New password');
define('ResetPass2', 'Repeat password');
define('ResetSubmitStep3', 'Send');
define('ResetDescStep4', 'Your password has been changed.');
define('ResetSubmitStep4', 'Return');

define('RegReturnLink', 'Return to login screen');
define('ResetReturnLink', 'Return to login screen');

// Appointments 
define('AppointmentAddGuests', 'Add guests');
define('AppointmentRemoveGuests', 'Cancel Meeting');
define('AppointmentListEmails', 'Enter email addresses separated by commas and press Save');
define('AppointmentParticipants', 'Participants');
define('AppointmentRefuse', 'Refuse');
define('AppointmentAwaitingResponse', 'Awaiting response');
define('AppointmentInvalidGuestEmail', 'The following guest email addresses are invalid:');
define('AppointmentOwner', 'Owner');

define('AppointmentMsgTitleInvite', 'Invite to event.');
define('AppointmentMsgTitleUpdate', 'Event was modified.');
define('AppointmentMsgTitleCancel', 'Event was cancelled.');
define('AppointmentMsgTitleRefuse', 'Guest %guest% is refuse invitation');
define('AppointmentMoreInfo', 'More info');
define('AppointmentOrganizer', 'Organizer');
define('AppointmentEventInformation', 'Event information');
define('AppointmentEventWhen', 'When');
define('AppointmentEventParticipants', 'Participants');
define('AppointmentEventDescription', 'Description');
define('AppointmentEventWillYou', 'Will you participate');
define('AppointmentAdditionalParameters', 'Additional parameters');
define('AppointmentHaventRespond', 'Not responded yet');
define('AppointmentRespondYes', 'I will participate');
define('AppointmentRespondMaybe', 'Not sure yet');
define('AppointmentRespondNo', 'Will not participate');
define('AppointmentGuestsChangeEvent', 'Guests can change event');

define('AppointmentSubjectAddStart', 'You\'ve received invitation to event ');
define('AppointmentSubjectAddFrom', ' from ');
define('AppointmentSubjectUpdateStart', 'Modification of event ');
define('AppointmentSubjectDeleteStart', 'Cancellation of event ');
define('ErrorAppointmentChangeRespond', 'Unable to change appointment respond');
define('SettingsAutoAddInvitation', 'Add invitations into calendar automatically');
define('ReportEventSaved', 'Your event has been saved');
define('ReportAppointmentSaved', ' and invitations were send');
define('ErrorAppointmentSend', 'Can\'t send invitations.');
define('AppointmentEventName', 'Name:');

// End appointments

define('ErrorCantUpdateFilters', 'Can\'t update filters');

define('FilterPhrase', 'If there\'s %field header %condition %string then %action');
define('FiltersAdd', 'Add Filter');
define('FiltersCondEqualTo', 'equal to');
define('FiltersCondContainSubstr', 'containing substring');
define('FiltersCondNotContainSubstr', 'not containing substring');
define('FiltersActionDelete', 'delete message');
define('FiltersActionMove', 'move');
define('FiltersActionToFolder', 'to %folder folder');
define('FiltersNo', 'No filters specified yet');

define('ReminderEmailFriendly', 'reminder');
define('ReminderEventBegin', 'starts at: ');

define('FiltersLoading', 'Loading Filters...');
define('ConfirmMessagesPermanentlyDeleted', 'All messages in this folder will be permanently deleted.');

define('ReportCalendarSaved', 'Calendar has been saved.');
Return current item: AfterLogic WebMail Lite PHP