Location: PHPKode > scripts > A71Mail - The Email Form Written In PHP > A71Mail/strg_sq.php
<?php
 // A71-Mail 5.640 (01.09.2012) By Alessandro Marinuzzi [Alecos]
 //--> Copyright © 2004-2012 · Alessandro Marinuzzi [Alecos] <--
 //=============================================================
 //==================-> Albanian By Bledy <hide@address.com>
 //=============================================================
 $formstr1 = "Kontakto <SPAN CLASS=\"custom\">$name</SPAN>!";
 $formstr2 = "GABIM: Emër dhe/ose Mbiemër jo të vlefshëm!";
 $formstr3 = "GABIM: Adresa e-hide@address.com nuk është e vlefshme!";
 $formstr4 = "GABIM: Titulli i mesazhit nuk është i vlefshëm!";
 $formstr5 = "GABIM: Teksti i mesazhit nuk është i vlefshëm!";
 $formstr6 = "GABIM: Përgjigja e pyetjes është e GABUAR!";
 $formstr7 = "GABIM: Dërgimi i mesazhit dështoi!";
 $formstr8 = "GABIM: Bashkangjitur më e madhe se $size kb!";
 $formstr9 = "GABIM: Vetëm $exts!";
 $formhelp = "Pyetja është e domosdoshme për të verifikuar që dërguesi nuk është robot apo i padëshirueshëm";
 $forminfo = "Madhësia maksimale e files është $size kb";
 if ($chex == "on") { $forminfo .= " - Vetëm $exts"; }
 $formname = "Emri dhe Mbiemri:";
 $formmail = "E-hide@address.com:";
 $formsubj = "Titulli:";
 $formmesg = "Teksti:";
 $formcode = "Pyetja:";
 $formfile = "Skedari:";
 $formsend = "Dërgo Mesazhin";
 $formcanc = "Anullo Mesazhin";
 $formtnxs = "Faleminderit për mesazhin tuaj!";
 $formstop = " Fund! ";
 //=============================================================
?>
Return current item: A71Mail - The Email Form Written In PHP