Location: PHPKode > projects > ZompLog > language/bulgarian.php
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
</head>

<!-- the HTML header is needed to generate Cyrillic script -->

<?php
// This is the Bulgarian language file

//----------------- version 3.9 additions -----------------------//

// Back end
$lang_publicationdates  = "publication dates";
$lang_publishdate    = "publish date";
$lang_expirydate     = "expiry date";
$lang_publishdate_text  = "First day and time on which post must be shown.<br /><em>don't change when you want to show immediately</em>";
$lang_expirydate_text  = "Last day and time on which post must be shown.<br /><em>only when applicable</em>";
$lang_no_expirydate   = "Incomplete expiry date. Give a <strong>complete</strong> date and time or leave void.";
$lang_wrong_date_order  = "The expiry date must be later than the publish date.";
$lang_not_published   = "not yet published";
$lang_expired      = "expired";
$lang_false_publishdate = "The publish date you entered is nonexistent.";
$lang_false_expirydate  = "The expiry date you entered is nonexistent.";
$lang_post        = "post";
$lang_mainpage      = "mainpage";
$lang_page        = "page";
$lang_logged_in     = "now logged in";
$lang_number       = "number";
$lang_date_options    = "date options";


//----------------- version 3.8.2 additions -----------------------//

// Back end -> settings_theme.php
$lang_header_bg     = "ôîí íà ãëàâà/íàé-äîëíà ÷àñò íà ñàéòà";
$lang_menu_bg      = "ôîí íà ìåíþòî";
$lang_new_headerimg   = "íîâî èçîáðàæåíèå íà ãëàâàòà<br /><em>èäåàëåí ðàçìåð 712x142px</em>";
$lang_header_title_font = "øðèôò íà ãëàâà/íàé-äîëíà ÷àñò íà ñàéòà";
$lang_content_title_font = "øðèôò íà çàãëàâíî ñúäúðæàíèå";
$lang_main_text_font   = "øðèôò íà ãëàâíèÿ òåêñò";
$lang_menu_font     = "øðèôò íà ìåíþòî";
$lang_links       = "ëèíêîâå";
$lang_links_hover    = "êîãàòî êîãàòî êóðñîðúò ïîêðèâà ïîëåòî";
$lang_menu_links     = "ìåíþëèíêîâå";
$lang_menu_links_hover  = "êîãàòî êîãàòî êóðñîðúò ïîêðèâà ïîëåòî íà ìåíþòî";

// Back end -> file_manager.php
$lang_img_in_upload   = "Èçîáðàæåíèÿ â äèðåêòîðèÿòà<em>Upload</em>";
$lang_files_in_upload  = "Äðóãè ôàéëîâå â äèðåêòîðèÿòà <em>Upload</em>";
$lang_large       = "ãîëÿì (åäúð)";
$lang_small       = "ìàëúê";
$lang_insert       = "âìúêíè";
$lang_insert_image    = "âìúêíè èçîáðàæåíèå â òåêñòîâîòî ïîëå";
$lang_insert_file    = "âìúêíè ëèíê çà ôàéë â òåêñòîâîòî ïîëå";

// Back end -> file_manager_include.php
$lang_info        = "Èíôî";
$lang_fileman      = "Ôàéëîâ ìåíèäæúð";
$lang_close_fileman   = "Çàòâîðè ôàéëîâ ìåíèäæúð";
$lang_move_mouse     = "Ïîñòàâè ìèøêàòà íàä èçîáðàæåíèåòî, çà äà ãî âèäèø ïî-ïîäðîáíî.";
$lang_file_browser    = "Ôàéëîâ áðàóçúð";

// Back end -> file_manager_upload.php
$lang_insert_directly  = "Èçîáðàæåíèÿòà ùå áúäàò âìúêíàòè â òåêñòîâîòî ïîëå äèðåêòíî, äðóãèòå ôàéëîâå ùå áúäàò ïîêàçàíè êàòî ëèíêîâå. Ìîæåø äà êà÷èø ìàêñèìàëíî 2 ôàéëà íàâåäíúæ. (ìîëÿ íå çëîóïîòðåáÿâàé)";

// Back end -> newentry.php
$lang_use_fileman_1   = " èëè èçïîëçâàé ";
$lang_use_fileman_2   = "ôàéëîâèÿò ìåíèäæúð";


//----------------- version 3.8.1 additions -----------------------//
// messages
$lang_message001 = "Åäíà èëè ïîâå÷å äóìè, êîèòî ñè èçïîëçâàë ñà ìàðêèðàíè êàòî ñïàì, çàòîâà òâîÿò êîìåíòàð íå ìîæå äà áúäå ïóáëèêóâàí";
$lang_message002 = "Ñúçäàé íîâà ñòðàíèöà, äîáàâè èçîáðàæåíèÿ è ôàéëîâå èëè ôîðìóëÿð çà êîíòàêò.";
$lang_message003 = "Ñúçäàéòå íîâè îáÿâè è äîáàâè èçîáðàæåíèÿ, mp3 èëè ôèëì÷åòà. Àêî äîáàâèø mp3 èëè ôèëì÷å, òè àâòîìàòè÷íî ùå ñòàðòèðàø ïîäêàñòèíã èíñòðóìåíòà!";
$lang_message004 = "Ðåäàêòèðàé èëè èçòðèé îáÿâè.";
$lang_message005 = "èçòðèé, ðåäàêòèðàé êîìåíòàðè, èëè áàííè ïîòðåáèòåëè.";
$lang_message006 = "Íå ñè âúâåë èìå íà êàòåãîðèÿ";
$lang_message007 = "Ðåäàêòèðàé ïåðñîíàëíèÿ ñè ïðîôèë.";
$lang_message008 = "Ñúçäàé, ðåäàêòèðàé èëè èçòðèé ïîòðåáèòåëè.";
$lang_message009 = "Ïðîìåíè íàñòðîéêèòå.";
$lang_message010 = "òóê ìîæåòå äà àêòèâèðàòå èëè äà äåàêòèâèðàòå ÷àñòè îò ìåíþòî íà ñàéòà âè.";
$lang_message011 = "Àêòèâèðàéòå çîìïëîã ìîááëîã ñèñòåìàòà.";
$lang_message012 = "Âçåìåòå òåìà è ÿ ðåäàêòèðàéòå ÷ðåç ðàçëè÷íè îïöèè èëè ÷ðåç html ðåäàêòîðà.<br />Íå âè å ïî âêóñà? <a href=\"http://www.zomp.nl/extensions/category/themes\">Äðúïíåòå ñè îùå òåìè!</a>";
$lang_message013 = "Îïöèèòå íà òåìèòå òè ïîçâîëÿò äà ñìåíèø èçãëåäà íà ñâîÿ áåç äà ðàçáèðàø íèùî îò html!";
$lang_message014 = "Òàçè òåìà íÿìà äðóãè îïöèè. Èçáåðè <a href=\"changeclothes.php\">äðóãàòà òåìà</a>.";
$lang_message015 = "Çíàåø HTML? Âçåìè ìàêñèìàëíî ìíîãî îò Zomplog êàòî ðåäàêòèðàø òåìàòà ñè!";
$lang_message016 = "Óïðàâëÿâàé ïëóãèíèòå ñè. <a href=\"http://www.zomp.nl/extensions/category/plugins\">Âçåìè ïîâå÷å îò òóê!</a>";
$lang_message017 = "Ñúæàëÿâàì, íî íÿìà îòêðèòè àðòèêóëè â RSS ôàéëà";
$lang_message018 = "Ñúæàëÿâàì, íî íå ìîãà äà îòâîðÿ RSS ôàéëà";
$lang_message019 = "ìîëÿ âúâåäè ôîðìàò íà äàòàòà, èíà÷å ñàéòà íÿìà äà ðàáîòè ïúëíîöåííî";
$lang_message020 = "ìîëÿ âúâåäè ñòîéíîñò çà áðîÿ íà îáÿâèòå íà åäíà ñòðàíèöà â äàäåíîòî ïîëå";
$lang_message021 = "ìîëÿ âúâåäè ñòîéíîñò çà ñêðîë ïîëåòî";
$lang_message022 = "âúäåäè ñòîéíîñò çà ìàêñèìàëíèÿ upload ðàçìåð â çàäàäåíîòî ïîëå";
$lang_message023 = "ìîëÿ âúâåäè e-mail àäðåñ";
$lang_message024 = "ìîëÿ âúâåäè ìåéëñúðâúð URL";
$lang_message025 = "ìîëÿ âúâåäè e-mail ïîòðåáèòåëñêî èìå";
$lang_message026 = "ìîëÿ âúâåäè email ïàðîëà";
$lang_message027 = "ìîëÿ èçáåðè true èëè false îò <em>ñïîäåëåíîòî</em> ïàäàùî ìåíþ";
$lang_message028 = "ìîëÿ èçáåðè òåìà";
$lang_message029 = "ìîëÿ âúâåäè ñúäúðæàíèå íà òåìàòà";
$lang_message030 = "ìîëÿ âúâåäè èìåòî ñè";
$lang_message031 = "ìîëÿ âúâåäè email àäðåñúò ñè";
$lang_message032 = "òîâà íå å âàëèäåí e-mail àäðåñ";
$lang_message033 = "åäíà èëè ïîâå÷å äóìè ñà â ëèñòàòà íà ñïàì äóìèòå òàêà ÷å òåêñòúò òè íå ìîæå äà áúäå ïóáëèêóâàí";
$lang_message034 = "Ìîëÿ âúâåäè àäðåñúò ñè";
$lang_message035 = "òðÿáâà äà âúâåäåø òâîÿ çèï èëè ïîùåíñêè êîä";
$lang_message036 = "òðÿáâà äà âúâåäåø äúðæàâàòà â êîÿòî æèâååø";
$lang_message037 = "òðÿáâà äà âúâåäåø ïîëà ñè";
$lang_message038 = "äåíÿò ùå ñå ñúñòîè îò äâà ñèìâîëà";
$lang_message039 = "äåíÿò ùå å ìåæäó 01 è 31";
$lang_message040 = "ìåñåöúò ùå ñå ñúñòîè îò äâà ñèìâîëà";
$lang_message041 = "ìåñåöúò ùå å ìåæäó 01 è 12";
$lang_message042 = "ãîäèíàòà ùå ñå ñúñòîè îò ÷åòèðè ñèìâîëà";
$lang_message043 = "ãîäèíàòà òðÿáâà äà å ïðåäè 2039";
$lang_message044 = "ãîäèíàòà òðÿáâà äà å ñëåä 1970";
$lang_message045 = "÷àñúò ùå ñå ñúñòîè îò äâà ñèìâîëà";
$lang_message046 = "ìèíóòèòå ùå ñå ñúñòîÿò îò äâà ñèìâîëà";
$lang_message047 = "íà òàçè ñòðàíèöà òè ùå ìîæåø äà ðåäàêòèðàø îáÿâàòà, êîÿòî ñè ìàðêèðàë.";
$lang_message048 = "òóê òè ìîæåø äà ðåäàêòèðàø ñòðàíèöàòà, êîÿòî ñè ìàðêèðàë.";
$lang_message049 = "òè íå ñè âúâåë íîâàòà ñïàì äóìà";
$lang_message050 = "Òðèé èëè äîáàâÿé ñïàì äóìè, çà äà çàùèòèø ìàêñèìàëíî êîìåíòàðèòå ñè îò èäèîòè.";
$lang_message051_a = "Ôàéë";
$lang_message051_b = "å ïðåêàëåíî ãîëÿì.<br />Äîïóñòèì ðàçìåð:";
$lang_message051_c = "íå ìîæå äà áúäå êà÷åí.";
$lang_message052_a = "Íåâàëèäåí òèï ôàéë:";
$lang_message052_b = ". Ïîçâîëåíè âèäîâå ôàéëîâå: jpg è gif.";
$lang_message053 = "íÿìà ñåëåêòèðàíè ôàéëîâå";

// Back end -> members
$lang_zompnews = "Zomplog íîâèíè";
$lang_zomp_version = "Òîâà å Zomplog âåðñèÿ";
$zomplog_elsewhere = "Zomplog å íàâñÿêúäå";
$lang_check_tips_tricks = " Èñêàø äà âçåìåø ïîâå÷å îò Zomplog? Âèæ ";
$lang_check_forum = " Âúïðîñè, áúãîâå, íîâîñòè? Åëàòå è íè ïîñåòåòå ";

// Back end -> newpage.php
$lang_set_mainpage = "èçïîëçâàé êàòî ãëàâíà ñòðàíèöà";
$lang_submit = "Ïðèåìè &rsaquo;&rsaquo;";
$lang_bold = "óäåáåëåí";
$lang_italic = "íàêëîíåí";
$lang_underline = "ïîä÷åðòàí";
$lang_img = "èçîáðàæåíèå";
$lang_url = "URL";
$lang_upload_img_file = "Êà÷è èçîáðàæåíèÿ è ôàéëîâå";
$lang_options = "îïöèè";
$lang_jpeg_gif = ".jpeg è .gif";
$lang_thumbnails = "ñúçäàé ïîðòðåò";
$lang_supported_formats = "Çà ëèñòàòà ñ ïîääúðæàíèòå ôîðìàòè, âèæ <a href=\"http://www.zomp.nl/development/zomplog/wiki/FileManager\">òóê";
$lang_contactform = "êîíòàêòåí ôîðìóëÿð";
$lang_use_contactform = "èçïîëçâàé êîíòàêòåí ôîðìóëÿð";

// Back end -> page.php
$lang_reorder_pages = "Ëåñíî ìîæåø äà ïðåïîäðåäèø ñòðàíèöèòå íà ñàéòà ñè êàòî ãè ïðåìåñòèø è êëèêíåø íà æåëàíîòî ìÿñòî";
$lang_reorder = "ïðåïîäðåäè";

// Back end -> category.php
$lang_reorder_cats = "Ñúçäàâàé, ðåäàêòèðàé, èçòðèé èëè ïðåïîäðåäè êàòåãîðèèòå ñè. Òè ìîæåø ëåñíî äà ïðåìåñòèø åäíà êàòåãîðèÿ íà äðóãî ìÿñòî, êàòî ÿ ïðåõâúðëèø ÷ðåç ìèøêàòà";

// Back end -> page.php
$lang_teaser = "teaser";

// Back end -> newentry.php
$lang_mediafile = "Åñòåñòâåíî, ìîæåø äà äàäåø url äî media ôàéë: ";
$lang_mp3_mov = "mp3 è .mov:";
$lang_podcast = "ñúçäàé ïîäêàñò";
$lang_enter_title = "âúâåäè çàãëàâèå";
$lang_something_wrong = "Íåùî íå å íàðåä";
$lang_cat_exists = "òàçè êàòåãîðèÿ âå÷å ñúùåñòâóâà";
$lang_set_permissions = "Ïðåäè äà êà÷âàø ôàéëîâå òè òðÿáâà äà íàñòðîèø ïðàâà íà ïàïêèòå ñè. <a href=\"http://zomp.nl/development/zomplog/wiki/SettingPermissions\" target=\"_blank\">Êàêâî å òîâà?</a>";
$lang_embed_code = "Âèäåî êîä Youtube, Myspace, Vimeo, è äð.:";

// Back end -> comments.php
$lang_banned_ip = "áàííàòè ip-àäðåñè";
$lang_undo_ban = "undo ban";

// Back end -> profile.php
$lang_address = "Àäðåñ";
$lang_zipcode = "ïîùåíñêè êîä";
$lang_country = "ñòðàíà";
$lang_birthday = "ðîæäåí äåí";
$lang_gender = "ïîë";
$lang_male = "ìúæêè";
$lang_female = "æåíñêè";
$lang_home_url = "çàãëàâíà ñòðàíèöà URL (ñ http://)";
$lang_image_url = "èçîáðàæåíèå URL (ñ http://)";
$lang_utube_url = "YouTube ôèëì÷å URL (ñ http://)";
$lang_interests = "èíòåðåñè";
$lang_password_only_when = "âúâåäè òåêñò òóê ñàìî êîãàòî èñêàø äà ñìåíèø ïàðîëàòà ñè";
$lang_mismatch = "Òâîèòå ïàðîëè íå ñúâïàäàò";

// Back end -> editor.php
$lang_day = "äåí";
$lang_month = "ìåñåö";
$lang_year = "ãîäèíà";
$lang_hour = "÷àñ";
$lang_minutes = "ìèíóòè";
$lang_reorder_img_file = "ïðåïîäðåäè èçîáðàæåíèÿ è ôàéëîâå";

// Back end -> editor_pages.php
$lang_curr_img_file = "ñåãàøíè èçîáðàæåíèÿ è ôàéëîâå";

// Back end -> editor_users.php
$lang_edit_user = "ðåäàêòèðàé ïîòðåáèòåë";

// Back end -> users.php
$lang_login_id = "âå÷å ñúùåñòâóâà. îïèòàé ñ íåùî ðàçëè÷íî.";
$lang_confirmation_password = "ïîâòîðè ïàðîëà";

// Back end -> settings.php
$lang_rssfeed = "RSS-õðàíèëèùå è ïîäêàñò";
$lang_site_desc = "Îïèñàíèå íà ñàéòà";
$lang_feed_cat = "Feed êàòåãîðèÿ";
$lang_language = "Åçèê";
$lang_email_webmaster = "Àäìèíèñòðàòîðñêè email";
$lang_your_zomp = "URL íà òâîÿ ñàéò";

// Back end -> settings_moblog.php
$lang_help = "help";
$lang_moblog_help01 = "Êàêâî å moblog? Ìîáëîã ñèñòåìàòà ìîæåø äà ðåäàêòèðàø è ïðîìåíÿø ñâîÿ ñàéò îò ñâîÿ e-mail è äîðè îò ñâîÿ òåëåôîí! äîðè êîãàòî ñè íà ïúò çà Ðóñèÿ íàïðèìåð çîìïëîã ùå áúäå ñ òåá ïðåç öÿëîòî âðåìå!";
$lang_moblog_help02 = "Êàê ðàáîòè?";
$lang_moblog_help03 = "Çà äà ìîæå ìîááëîã ñèñòåìàòà äà ðàçáåðå êîå ñúîáùåíèå ñå îòíàñÿ çà ñàéòà è êîå íå, òè òðÿáâà çà îãðàäèø òÿëîòî íà òâîåòî e-mail ñúîáùåíèå ñ òåçè çíàöè &quot;#&quot;-signs. E-mail-è áåç òåçè çíàöè ùå áúäàò èãíîðèðàíè. Àêî êà÷èø èçîáðàæåíèå íà òâîÿ ñàéò òî ñúùî ùå áúäå ïóáëèêóâàíî! Çàãëàâèåòî íà ïèñìîòî òè ùå áúäå çàãëàâèå íà îáÿâàòà/ñòðàíèöàòà. Ðàáîòè ñ email-è èçïðàòåíè îò òâîÿ SMS/MMS ïîðòàë è ñúñ âñè÷êè íîðìàëíè e-mail ñúîáùåíèÿ<br /><br />Ïîòðåáèòåëèòå íà Zomplog ñúùî ùå ìîæå äà èçïîëçâàò òàçè óñëóãàon. Âñè÷êè äðóãè e-mail-è ùå áúäàò îòõâúðëÿíè. Ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ ìîæå äà áúäå íàìåðåíà <a href=\"help.php?id=1\">òóê</a>. ";
$lang_moblog_help04 = "Íàïèøè moblog email-àäðåñ";
$lang_moblog_help05 = "Òè, êàòî àäìèíèñòðàòîð íà ñàéòà, ùå ñå íóæäàåø îò e-mail àäðåñ, êîéòî äà ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ. Òîâà ùå áúäå àäðåñúò, êîéòî òè è äðóãèòå ïîòðåáèòåëè íà ñèñòåìàòà ùå èçïîëçâàòå, çà äà èçïðàùàòå ñâîèòå îáÿâè?! Òîâà ìîæå äà áúäå òâîÿò íîðìàëåí e-mail àêàóíò, çàùîòî ìîáëîã ñèñòåìàòà ôèëòðèðà ñúîáùåíèÿòà, êîèòî íå ñå îòíàñÿò äî ñàéòà!";
$lang_moblog_help06 = "";
$lang_mailsettings = " ïðèñòèãàùè èìåéë íàñòðîéêè";
$lang_email_address = "email àäðåñ";
$lang_mailserver = "mail ñúðâúð";
$lang_mailserver_x = "<br /><em>íàïðèìåð 'localhost' èëè 'pop.mailserver.com'</em>";
$lang_mailusername = "mail ïîòðåáèòåëñêî èìå";
$lang_mailusername_x = "<br><em>òîâà îáèêíîâåíî å òåêñòúò ïðåäè '@'</em>";
$lang_mailpassword = "mail password";
$lang_mailpassword_x = "<br /><em>òâîÿòà e-mail ïàðîëà</em>";
$lang_shared_mail = "ñïîäåëåí å-mail àäðåñúò";
$lang_shared_mail_x = "<br /><strong>âíèìàâàé ñ òàçè íàñòðîéêà!</strong><br />àêî èçïîëçâàø òîçè e-mail çà äðóãè öåëè îñâåí moblogging, ñìåíè íà &quot;TRUE&quot;, àêî email àäðåñúò å ñàìî çà moblogging, ñìåíè íà &quot;FALSE&quot;";
$lang_moblogon = "moblog âêëþ÷åí";

// Back end -> settings_theme.php
$lang_curr_headerimg = "ñåãàøíî èçîáðàæåíèå íà ãëàâàòà";
$lang_remove = "ïðåìàõíè";
$lang_headerimg = "èçîáðàæåíèå íà ãëàâàòà";
$lang_color = "öâÿò";
$lang_theme_options_for = "Îïöèè íà òåìàòà çà:";

// Back end -> themes.php
$lang_themes_help01 = "íàïðàâè ôàéëîâåòå äà ñà ðåäàêòèðóåìè (writable)";
$lang_themes_help02 = "Çàáåëåæêà: òè ìîæåø äà ðåäàêòèðàø òåìè åäèíñòâåíî àêî òå ñà ðåäàêòèðóåìè. Çàéäàé ïðàâàòà íà âñåêè php ôàéë â ïàïêàòà ñ òåìèòå äà ñà &quot;666&quot;.";
$lang_themes_help03 = "ðåäàêòèðàé òåìà";
$lang_themes_help04 = "Íàé-ëåñíèÿ íà÷èí äà ðåäàêòèðàø òåìà å äà êîïèðàø êîäà îò index.php îò íÿêîÿ òåìà è ñëåä òîâà äà ÿ ïðîìåíèø ÷ðåç html ðåäàêòîð ïî òâîé èçáîð. Åäèíñòâåíî òðÿáâà äà âíèìàâàø äà íå èçòðèåø php êîäà. Ôàéëúò òðÿáâà äà çàïî÷âà ñ &quot;&lt;?&quot; è äà çàâúðøâà íà &quot;?&gt;&quot; . Òðÿáâà äà âíèìàâàø äà íå èçòðèåø òåçè òàãîâå, çàùîòî òâîÿò ñàéò íÿìà äà ôóíêöèîíèðà.";
$lang_themes_help05 = "ñúçäàé ñâîÿ ñîáñòâåíà òåìà";
$lang_themes_help06 = "Çà äà òè å ïî-ëåñíî äà ñúçäàâàø ñâîèòå òåìè, òåìàòà ñå ñúñòàâÿ åäèíñòâåíî îò äâà ôàéëà: index.php, êîéòî ñúäúðæà íåùà êàòî ãëàâàòà, ìåíþòî, è footer-à. Âòîðèÿò ôàéë, content.php, ñúäúðæà èíôîðìàöèÿ îòíàñÿùà ñå äî ñòèëà è ðàçëè÷íè òèïîâå ñúäúðæàíèå: îáÿâè, ñòðàíèöè, àðõèâè, è äð.";
$lang_themes_help07 = "Íàïðàâè äèçàéí íà òåìà îò íóëàòà";
$lang_themes_help08 = "Ïðîñòî íàïðàâè äèçàéíà íà ñâîÿòà òåìà â ñâîÿ ëþáèì ðåäàêòîð, êðúñòè ãî index.php è âúâåäè ñëåäíèÿ êîä: &lt;? include (&quot;content.php&quot;); ?&gt;";
$lang_contentphp = "Content.php (ñúäúðæà íåùà êàòî îáÿâèòå íà ñàéòà òè, ñòðàíèöèòå, àðõèâèòå, è äð.)";
$lang_indexphp = "Index.php (ãëàâíàòà ñòðàíèöà íà ñàéòà)";
$lang_can_edit = "Òîçè ôàéë å ðåäàêòèðóåì, òàêà ÷å òè ìîæåø äà ðåäàêòèðàø";
$lang_cant_edit = "Òè ìîæåø äà ðåäàêòèðàø òàçè òåìà àêî òÿ å writable";
$lang_top = "ãîðå";
$lang_bottom = "äîëó";

// Back end -> plugins.php
$lang_plugins = "ïëóãèíè";
$lang_plugins_need_more = "Íóæäàåø ñå îò îùå âàðèàíòè? <a href=\"http://www.zomp.nl/extensions/category/plugins\">Âçåìè îùå ïëóãèíè!</a>";
$lang_install_plugin = "èíñòàëèðàé è àêòèâèðàé ïëóãèí";
$lang_plugin_is_active = "ïëóãèíúò å àêòèâèðàí, ";
$lang_activate_plugin = "àêòèâèðàé ïëóãèí";
$lang_deactivate_plugin = "äå-àêòèâèðàé ïëóãèí";
$lang_plugin_control = "ïëóãèí êîíòðîëåí ïàíåë";
$lang_author = "Àâòîð:";
$lang_description = "Îïèñàíèå:";
$lang_version = "Âåðñèÿ:";

// Back end -> functions.php
$lang_req_field = "å çàäúëæèòåëíî ïîëå.";
$lang_enter_valid = "Ìîëÿ âúâåäåòå âàëèäåí";
$lang_invalid01_a = "å íåâàëèäåí, çàùîòî òðÿáâà äà å íàé-ìàëêî";
$lang_invalid01_b = "çíàêà(öè).";
$lang_invalid01_c = "å íåâàëèäåí, òðÿáâà äà áúäå ïî-ìàëúê îò";

// Back end spamwords.php
$lang_manage_spam = "óïðàâëÿâàé ñïàì äóìè";
$lang_add_spam = "äîáàâè ñïàì äóìà";
$lang_spamwords = "ñïàì äóìè";

// Front end -> navbar.php
$lang_first = "ïúðâè";
$lang_last = "ïîñëåäåí";
$lang_previous = "ïðåäèøåí";
$lang_next = "ñëåäâàù";

// Front end -> themes/default/content.php
$lang_uncategorized = "íåêàòåãîðèçèðàíè";
$lang_city = "ãðàä";
$lang_phone = "òåëåôîí";
$lang_mobile_phone = "ìîáèëåí òåëåôîí";
$lang_remarks = "remarks";
$lang_january = "ßíóàðè";
$lang_february = "Ôåâðóàðè";
$lang_march = "Màðò";
$lang_april = "Aïðèë";
$lang_may = "Màé";
$lang_june = "Þíè";
$lang_july = "Þëè";
$lang_august = "Àâãóñò";
$lang_september = "Ñåïòåìâðè";
$lang_october = "Îêòîìâðè";
$lang_november = "Íîåìâðè";
$lang_december = "Äåêåìâðè";
$lang_real_name = "èñòèíñêî èìå";
$lang_website = "óåáñàéò";
$lang_recent_posts_by = "Ïîñëåäíè îáÿâè îò";
$lang_all_posts_by = "Âèæ âñè÷êè îáÿâè îò";

// Front end -> themes/defaul/index.php
$lang_main_page = "îáðàòíî äî ãëàâíà ñòðàíèöà";

//----------------- version 3.6 additions -----------------------//

// Front end -> menu
$lang_about = "About";
$lang_teasers = "Teasers";
$lang_latest_entries = "Ïîñëåäíè âëèçàíå";
$lang_latest_comments = "Ïîñëåäíè êîìåíòàðè";
$lang_meta = "Meta"; //you can probably leave this as it is
$lang_valid = "Âàëèäåí";

// Admin area - menu
$lang_users = "ïîòðåáèòåëè";
$lang_themes = "òåìè";
$lang_dashboard = 'Dashboard';
$lang_menu_settings = "íàñòðîéêè íà ìåíþ";
$lang_choose_theme = "èçáåðè òåìà";
$lang_theme_options = "îïöèè íà òåìàòà";
$lang_theme_html_editor = "html ðåäàêòîð íà òåìè";

// Admin area
$lang_create_new = "èëè ñúçäàé íîâà"; // create a new category, that is
$lang_thumbnail_width = "øèðî÷èíà íà èçîáðàæåíèåòî";
$lang_align = "ïîäðàâíåíèå";
$lang_left = "ëÿâî";
$lang_right = "äÿñíî";

//Admin area -> settings
$lang_weblog_subtitle = "ïîäçàãëàâèå íà ñàéòà";
$lang_use_WYSIWYG_editor = "èçïîëçâàé WYSIWYG ðåäàêòîð"; // short for What You See Is What You Get editor
$lang_about_blog = "çà òâîÿ ñàéò";
$lang_custom_text = "Èçáðàí òåêñò èëè êîä (e.g. Google Analytics)";

$lang_theme_options_descr = "Òóê ìîæåø äà ñìåíèø íÿêîè íåùà â òâîÿòà òåìà êàòî: ãëàâíî èçîáðàæåíèå (ãëàâà), öâåòîâå, è äð.";
$lang_activate_theme_options = "àêòèâèðàé îïöèèòå íà òàçè òåìà";
$lang_choose = "èçáåðè";
$lang_another_theme = "äðóãà òåìà";
$lang_theme_options_for_theme = "îïöèè íà òåìàòà:"; //this line is followed by the name of the theme
$lang_edit_current_theme = "ðåäàêòèðàé ñåãàøíà òåìà:"; //this line is followed by the name of the theme

$lang_your_latest_posts = "òâîèòå ïîñëåäíè îáÿâè";
$lang_latest_pages = "ïîñëåäíè ñòðàíèöè";
$lang_latest_users = "ïîñëåäíè ïîòðåáèòåëè";

//----------------- older -----------------------//

// Front end -> main content
$lang_number_comments = "êîìåíòàðè"; //number of comments under posts
$lang_no_results = "íÿìà íàìåðåíè ðåçóëòàòè.";
$lang_read_more = "ïðî÷åòè îùå...";
$lang_listen = "ñëóøàé mp3...";
$lang_view = "âèæ ôèëìà...";
$lang_searched_for = "Âèå òúðñåõòå çà";
$lang_posts_by = "Îáÿâè îò";

// Front end -> menu
$lang_search = 'Òúðñè';
$lang_recent_posts = "Ïîñëåäíè îáÿâè";
$lang_categories = "Êàòåãîðèè";
$lang_authors = "Àâòîðè";
$lang_rss_feed = "Rss feed";
$lang_admin = "Ïîòðåáèòåëè";
$lang_login = "Âõîä";
$lang_register = "Ðåãèñòðèðàé ñå";
$lang_powered = "Ñúñ ñúäåéñòâèåòî íà";
$lang_archive = "Àðõèâ";

// Front end -> detail.php
$lang_write_comment = "Íàïèøè êîìåíòàð";
$lang_name = "èìå";
$lang_comment = "êîìåíòàð";
$lang_comments = "êîìåíòàðè";
$lang_no_comments_found = "íÿìà íàìåðåíè êîìåíòàðè";
$lang_on = "íà"; // as in "comment posted on date"
$lang_error_name = "Íå ñè ïîïúëíèë èìåòî ñè";
$lang_error_comment = "Íå ñè íàïèñàë êîìåíòàð";
$lang_error_comment_success = "Òè óñïåøíî äîáàâè êîìåíòàð.";

// Front end -> page.php

$lang_contact = "Êîíòàêò";
$lang_your_email_sent = "Èìåéëúò òè áå óñïåøíî èçïðàòåí!";
$lang_name_mail = "Èìå";
$lang_email_mail = "E-mail";
$lang_additional_remarks = "Äîïúëíèòåëíè áåëåæêè";

// Back end -> menu.php
$lang_entries = "Îáÿâè";
$lang_newentry = "íîâà îáÿâà";
$lang_edit_delete = "ðåäàêòèðàé / èçòðèé îáÿâà";
$lang_profile = "ïåðñîíàëåí ïðîôèë";
$lang_editprofile = "ðåäàêòèðàé ïåðñîíàëåí ïðîôèë";
$lang_controlpanel = "àäìèíèñòðàòîðñêè êîíòðîëåí ïàíåë";
$lang_settings = "ñèñòåìíè íàñòðîéêè";
$lang_moblog_settings = "moblog íàñòðîéêè";
$lang_content_management = "Óïðàâëåíèå íà ñúäúðæàíèåòî";
$lang_manage_users = "óïðàâëÿâàé ïîòðåáèòåëè";
$lang_manage_categories = "óïðàâëÿâàé êàòåãîðèè";
$lang_manage_comments = "óïðàâëÿâàé êîìåíòàðè";
$lang_pages = "Ñòðàíèöà";
$lang_newpage = "íîâà ñòðàíèöà";
$lang_edit_delete_page = "ðåäàêòèðàé / èçòðèé ñòðàíèöà";
$lang_upload_images = "êà÷è èçîáðàæåíèÿ";
$lang_custom_upload_tool = "custom upload tool";

// Back end -> members.php
$lang_total_number_posts = "Îáùî îáÿâè";
$lang_total_number_pages = "Îáùî ñòðàíèöè";
$lang_total_number_users = "Îáùî ïîòðåáèòåëè";
$lang_total_number_categories = "Îáùî êàòåãîðèè";
$lang_total_number_comments = "Îáùî êîìåíòàðè";
$lang_lastpost = "Ïîñëåäíàòà òè îáÿâà áå";
$lang_site_statistics = "Ñòàòèñòèêà íà ñàéòà";
$lang_your_statistics = "Òâîèòå ñòàòèñòèêè";

// Back end -> header.php

$lang_members_area = "ñòàòèñòèêà";
$lang_view_site = "âèæ ñàéò";
$lang_logout = "èçõîä";

// Back end -> entries (newentry.php, editor.php, entry.php)

$lang_title = "Çàãëàâèå";
$lang_text = "Òåêñò";
$lang_extended = "Äîïúëíèòåëåí (íåçàäúëæèòåëåí)";
$lang_upload_image = "Êà÷è èçîáðàæåíèå";
$lang_full_width = "Ïîêàæè èçîáðàæåíèå(ÿ) â ïúëåí ðàçìåð";
$lang_category = "Êàòåãîðèÿ";
$lang_choosemaincat = "Èçáåðè ãëàâíà êàòåãîðèÿ";
$lang_replace_image = "Çàìåíè èçîáðàæåíèå";
$lang_media = "URL íà ìåäèÿ ôàéë";
$lang_choose_type = "Èçáåðè ìåäèÿ âèä";
$lang_entries_by_others = "Âëèçàíèÿ íà äðóãè ïîòðåáèòåëè ";
$lang_your_entries = "Òâîèòå âëèçàíèÿ";
$lang_order_by = "Ïîäðåäè ïî";
$lang_date = "äàòà";
$lang_number_of_images = "áðîé íà èçîáðàæåíèÿòà:";

// Back end -> edit/delete
$lang_edit = "ðåäàêòèðàé";
$lang_delete = "èçòðèé";

// Back end -> User Management (profile.php, users.php)
$lang_username = "ïîòðåáèòåëñêî èìå";
$lang_password = "ïàðîëà";
$lang_retype_password = "çàìåíè ïàðîëà";
$lang_email = "e-mail";
$lang_use_email_moblog = "èçïîëçâàé òîçè e-mail àäðåñ çà ìîááëîãèíã";
$lang_what_is_moblogging = "Êàêâî å ìîááëîãèíã?";
$lang_about_me = "çà ìåí";
$lang_administrator = "àäìèíèñòðàòîð";
$lang_user = "ïîòðåáèòåë";
$lang_create_user = "Ñúçäàé íîâ ïîòðåáèòåë";
$lang_current_users = "ñåãàøíè ïîòðåáèòåëè";

// Back end -> Settings (settings.php)
$lang_system_settings = "ñèñòåìíè íàñòðîéêè";
$lang_main_config = "ãëàâíà êîíôèãóðàöèÿ";
$lang_weblog_title = "çàãëàâèå íà ñàéòà";
$lang_comments_on = "êîìåíòàðè âêëþ÷åíè";
$lang_categories_on = "êàòåãîðèè âêëþ÷åíè";

$lang_mediafile_on = "ìåäèÿ ôàéëîâå âêëþ÷åíè";
$lang_activate_site_parts = "Àêòèâèðàé ÷àñòè íà ñàéòà";
$lang_admin_welcome_message = "Ïîçäðàâèòåëíî ñúîáùåíèå çà ïîòðåáèòåëèòå";
$lang_site_welcome_message = "ïîçäðàâèòåëíî ñúîáùåíèå íà ñàéòà";
$lang_messages = "ïîçäðàâèòåëíè ñúîáùåíèÿ";
$lang_dashboard_rss_feed = "RSS õðàíèëèùå - URL çà ñòàòèñòèêà";
$lang_allow_register = "âñåêè ìîæå äà ñå ðåãèñòðèðà";

$lang_choose_language = "èçáåðè åçèê";
$lang_choose_skin = "èçáåðè ñòèë (êîæà) íà ñàéòà";
$lang_posts_per_page = "îáÿâè íà ñòðàíèöà";
$lang_scroll = "ñêðîë";
$lang_scroll_explained = "(áðîÿò íà ëèíêîâåòå íà ñòðàíèöèòå â íàé-äîëíàòà ÷àñò íà ñòðàíèöàòà)";
$lang_upload_on = "êà÷âàíèÿ âêëþ÷åíè";
$lang_max_upload = "ìàêñèìàëåí upload ðàçìåð";
$lang_pages_admin = "êîé ìîæå äà ñúçäàâà/ðåäàêòèðà ñòðàíèöè?";
$lang_pages_admin_only = "ñàìî àäìèíèñòðàòîð";
$lang_date_time = "Äàòà/âðåìå";
$lang_date_time_format = "äàòà/âðåìåâè ôîðìàò";

$lang_thumbnail_width = "øèðèíà íà ïîðòðåòà";
$lang_thumbnail_fullwidth = "ìàêñèìàëíà øèðèíà íà ïîðòðåòà";

// Back end -> category.php
$lang_new_category = "Ñúçäàé íîâà êàòåãîðèÿ";
$lang_category_name = "èìå íà êàòåãîðèÿ";
$lang_edit_category = "ðåäàêòèðàé êàòåãîðèÿ";
$lang_choose_category = "èçáåðè êàòåãîðèÿ";
$lang_edit_category_name = "ðåäàêòèðàé èìå íà êàòåãîðèÿ";
$lang_delete_category = "èçòðèé êàòåãîðèÿ";

// Back end -> comments.php, comments_editor.php
$lang_edit_comment = "ðåäàêòèðàé êîìåíòàð";
$lang_comment_name = "èìå";
$lang_comment = "êîìåíòàð";
$lang_ban = "áàí";

// Back end -> newpage.php
$lang_add_contact_form = "äîáàâè êîíòàêòåí ôîðìóëÿð?";
$lang_form_email = "e-mail ôîðìóëÿð";

//errors, well actually the messages if an action was succesful...
$lang_error1 = "Îáÿâàòà áåøå óñïåøíî äîáàâåíà!";
$lang_error2 = "Îáÿâàòà áåøå óñïåøíî ðåäàêòèðàíà!";
$lang_error3 = "Äàííèòå áÿõà óñïåøíî èçòðèòè.";
$lang_error4 = "Ïîòðåáèòåëñêèÿ ïðîôèë áåøå óñïåøíî ðåäàêòèðàí!";
$lang_error5 = "Íàñòðîéêèòå áÿõà óñïåøíî ðåäàêòèðàíè!";
$lang_error6 = "êàòåãîðèÿòà áåøå óñïåøíî äîáàâåíà!";
$lang_error7 = "êàòåãîðèÿòà áåøå óñïåøíî ìîäèôèöèðàíà!";
$lang_error8 = "êîìåíòàðà áåøå óñïåøíî ìîäèôèöèðàí!";
$lang_error9 = "ïîòðåáèòåëÿò áåøå óñïåøíî ñúçäàäåí!";
$lang_error10 = "ñòðàíèöàòà áåøå óñïåøíî äîáàâåíà!";
$lang_error11 = "ñòðàíèöàòà áåøå óñïåøíî ðåäàêòèðàíà!";
$lang_error12 = "ip àäðåñúò áåøå óñïåøíî áàííàò!";
$lang_error13 = "ip àäðåñúò áåøå óñïåøíî úíáàííàò!";

?>
</html>
Return current item: ZompLog