Location: PHPKode > projects > XMLNuke Web Development Framework XML > xmlnuke-php5-v3.5r356/xmlnuke-php5/data/sites/docs/xml/sv-se/_all.sv-se.xml
<?xml version="1.0"?>
<page />
Return current item: XMLNuke Web Development Framework XML