Location: PHPKode > projects > XMLNuke Web Development Framework XML > xmlnuke-php5-v3.5r356/xmlnuke-php5/data/shared/setup/roles.anydata.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<anydataset>
 <row>
  <field name="site">_all</field>
  <field name="role">MANAGER</field>
  <field name="role">OPERATOR</field>
  <field name="role">EDITOR</field>
  <field name="role">DESIGNER</field>
 </row>
</anydataset>
Return current item: XMLNuke Web Development Framework XML