Location: PHPKode > projects > XCloner > language/polish.php
<?php
define("LM_FRONT_CHOOSE_PACKAGE","<b>Wybierz paczk&#281; do instalacji:</b>");
define("LM_FRONT_CHOOSE_PACKAGE_SUB","<small>Wybierz wersj&#281; JOOMLA, któr&#261; chcesz zainstalowa&#263;</small>");
define("LM_FRONT_TOP","<span colspan='2' class='contentheading'>Zainstaluj system JOOMLA z sieci</span>");
define("LM_FRONT_TOP_FTP_DETAILS","<h2>Podaj szczegó&#322;y dot. serwera FTP:</h2>");
define("LM_FRONT_WEBSITE_URL","<b>Adres strony WWW:</b>");
define("LM_FRONT_WEBSITE_URL_SUB","<small>Podaj adres strony WWW, gdzie JOOMLA b&#281;dzie zainstalowana, np. http://www.twojastrona.pl/Joomla</small>");
define("LM_FRONT_FTP_HOST","<b>FTP nazwa serwera:</b>");
define("LM_FRONT_FTP_HOST_SUB","<small>np. ftp.twojastrona.pl</small>");
define("LM_FRONT_FTP_USER","<b>FTP nazwa u&#380;ytkownika:</b>");
define("LM_FRONT_FTP_USER_SUB","<small>np. michal</small>");
define("LM_FRONT_FTP_PASS","<b>FTP has&#322;o:</b>");
define("LM_FRONT_FTP_PASS_SUB","<small>np. moje_haslo</small>");
define("LM_FRONT_FTP_DIR","<b>FTP katalog:</b>");
define("LM_FRONT_FTP_DIR_SUB","<small>Podaj katalog FTP, gdzie JOOMLA b&#281;dzie zainstalowana, np. public_html/Joomla/ lub htdocs/Joomla/ i upewnij si&#281;, &#380;e wszyscy maj&#261; uprawnienia do zapisu do tego w&#322;a&#347;nie katalogu</small>");
define("LM_TRANSFER_FTP_INCT","Transfer w trybie przyrostowym:");
define("LM_TRANSFER_FTP_INCT_SUB","Zostanie podj&#281;ta próba transferu plików poprzez FTP - w trybie przyrostowym tak, aby unikn&#261;&#263; jakichkolwiek przerw lub pustych stron");
define("LM_FRONT_BOTTOM","Nie dzia&#322;a ? Napisz nam co si&#281; sta&#322;o -> <a href='http://www.xcloner.com/contact/'>Strona kontaktowa</a><br />
             Powered by <a href='http://www.xcloner.com'>XCloner</a>");
define("LM_FRONT_MSG_OK","Wgrali&#347;my Narz&#281;dzia do odzyskiwania na Twoje konto FTP, kliknij tutaj aby kontynuowa&#263;");
define("LM_NOPAKCAGE_ERROR","&#379;adna paczka nie jest zaznaczona, przerywam...!");
define("LM_AMAZON_S3","Amazon S3 Storage");
define("LM_AMAZON_S3_ACTIVATE","Aktywuj");
define("LM_AMAZON_S3_AWSACCESSKEY","AWS klucz dost&#281;pu:");
define("LM_AMAZON_S3_AWSSECRETKEY","AWS sekretny klucz:");
define("LM_AMAZON_S3_BUCKET","Nazwa uchwytu:");
define("LM_AMAZON_S3_DIRNAME","Katalog do za&#322;adowania danych:");
define("LM_AMAZON_S3_SSL","W&#322;&#261;cz transfer SSL");
define("LM_DATABASE_EXCLUDE_TABLES","Wybierz tabele do wy&#322;&#261;czenia z kopii zapasowej:");
define("LM_CONFIG_SYSTEM_FOLDER","Katalogi do wy&#347;wietlenia:");
define("LM_CONFIG_SYSTEM_FOLDER_SUB","Zaznacz tryb, w którym chcesz wykluczy&#263; katalogi w sekcji WYKONAJ KOPI&#280; ZAPASOW&#260;");
define("LM_CONFIG_SYSTEM_LANG","J&#281;zyk interfejsu:");
define("LM_CONFIG_SYSTEM_LANG_SUB","Konfiguracja j&#281;zyka interfejsu programu XCloner, je&#347;li ustawione jest na DEFAULT - system wy&#347;wietli domy&#347;lny j&#281;zyk programu JOOMLA (je&#347;li jest on dost&#281;pny)");
define("LM_CONFIG_SYSTEM_LANG_DEFAULT","Domy&#347;lne ustawienia systemu");
define("LM_CONFIG_SYSTEM_DOWNLOAD","W&#322;&#261;cz link do bezpo&#347;redniego pobierania danych:");
define("LM_CONFIG_SYSTEM_DOWNLOAD_SUB","Je&#347;li ta opcja jest zaznaczona, na ekranie PODGL&#260;DU KOPII ZAPASOWYCH - link do pobierania danych b&#281;dzie prowadzi&#322; prosto z Twojego serwera - do pobieranej paczki, zauwa&#380; &#380;e &#347;cie&#380;ka do kopii zapasowej musi znajdowa&#263; si&#281; w obr&#281;bie &#347;cie&#380;ki katalogu g&#322;ównego JOOMLA");
define("LM_CONFIG_DISPLAY","Ustawienia wy&#347;wietlania");
define("LM_CONFIG_SYSTEM","Ustawienia systemowe");
define("LM_CONFIG_SYSTEM_FTP","Tryb transferu FTP");
define("LM_CONFIG_SYSTEM_FTP_SUB","Wybierz sposób, w jaki pliki b&#281;d&#261; przesy&#322;ane pomi&#281;dzy serwerami w przypadku u&#380;ycia protoko&#322;u FTP");
define("LM_CONFIG_MEM","Utwórz kopi&#281; zapasow&#261;, korzystaj&#261;c z funkcji serwera");
define("LM_CONFIG_MEM_SUB","<small>Je&#347;li ustawione na AKTYWNE, na Twoim serwerze potrzebne b&#281;dzie wsparcie dla archiwów <b>zip lub tar</b> i/lub komend polecenia <b>mysqldump</b> i ustawione ich &#347;cie&#380;ki, ponadto równie&#380; dost&#281;p do polecenia <b>exec()</b> w ustawieniach Twojego PHP</small>");
define("LM_CRON_DB_BACKUP","W&#322;&#261;cz tworzenie kopii zapasowej dla bazy danych:");
define("LM_CRON_DB_BACKUP_SUB","<small>Zaznacz t&#281; opcj&#281;, aby do&#322;&#261;czy&#263; do kopii zapasowej równie&#380; dane z bazy MySQL.</small>");
define("LM_CONFIG_SYSTEM_MBACKUP","Do&#322;&#261;cz katalog kopii zapasowych do klona:");
define("LM_CONFIG_SYSTEM_MBACKUP_SUB","<small>Je&#380;eli zaznaczone, ka&#380;da kopia zapasowa b&#281;dzie zawiera&#322;a dodatkowo równie&#380; pliki z poprzedniej kopii - co poci&#261;ga za sob&#261; za ka&#380;dym razem zwi&#281;kszenie jej rozmiaru na dysku.</small>");
define("LM_TAB_MYSQL","MySQL");
define("LM_CONFIG_MYSQL","MySQL ustawienia po&#322;&#261;czenia:");
define("LM_CONFIG_MYSQLH","MySQL nazwa serwera:");
define("LM_CONFIG_MYSQLU","MySQL u&#380;ytkownik:");
define("LM_CONFIG_MYSQLP","MySQL has&#322;o:");
define("LM_CONFIG_MYSQLD","MySQL baza danych:");
define("LM_TAB_AUTH","Uwierzytelnianie");
define("LM_CONFIG_AUTH","Obszar uwierzytelniania u&#380;ytkownika");
define("LM_CONFIG_AUTH_USER","Nazwa u&#380;ytkownika:");
define("LM_CONFIG_AUTH_PASS","Has&#322;o u&#380;ytkownika:");
define("LM_CONFIG_AUTH_USER_SUB","to b&#281;dzie Twój standardowy login do programu XCloner");
define("LM_CONFIG_AUTH_PASS_SUB","Twoje standardowe has&#322;o, pozostaw to pole puste - je&#347;li nie chcesz go zmienia&#263;");
define("LM_YES","Tak");
define("LM_NO","Nie");
define("LM_ACTIVE","Aktywne");
define("LM_TAR_PATH","Tar &#347;cie&#380;ka lub polecenie:");
define("LM_TAR_PATH_SUB","(wymagane je&#380;eli typ u&#380;ywanego archiwum to Tar i pole AKTYWNE jest zaznaczone)");
define("LM_ZIP_PATH","Zip &#347;cie&#380;ka lub polecenie:");
define("LM_ZIP_PATH_SUB","(wymagane je&#380;eli typ u&#380;ywanego archiwum to Zip i pole AKTYWNE jest zaznaczone)");
define("LM_MYSQLDUMP_PATH","Mysqldump &#347;cie&#380;ka lub polecenie: (wymagane je&#380;eli pole AKTYWNE jest zaznaczone)<br /> dla du&#380;ych plików zrzutów mysql prosz&#281; u&#380;ywa&#263; polecenia
<br /><b><small>mysqldump --quote-names --quick --single-transaction --skip-comments</b></small>");
define("LM_CONFIG_MANUAL","R&#281;czna kopia zapasowa");
define("LM_CONFIG_MANUAL_BACKUP","R&#281;czna kopia zapasowa:");
define("LM_CONFIG_MANUAL_BACKUP_SUB","Zaznacz t&#281; opcj&#281;, je&#380;eli masz na swoim serwerze ustawione limity czasowe wykonania kodu PHP. B&#281;dzie to wymaga&#322;o w&#322;&#261;czonej obs&#322;ugi j&#281;zyka javascript w Twojej przegl&#261;darce internetowej");
define("LM_CONFIG_MANUAL_FILES","Ilo&#347;&#263; plików do przetworzenia podczas &#380;&#261;dania:");
define("LM_CONFIG_DB_RECORDS","Ilo&#347;&#263; rekordów bazodanowych do przetworzenia podczas &#380;&#261;dania:");
define("LM_CONFIG_MANUAL_REFRESH","Czas pomi&#281;dzy &#380;&#261;daniami:");
define("LM_CONFIG_SYSTEM_MDATABASES","Wykonuj kopie zapasowe kilku baz danych jednocze&#347;nie:");
define("LM_CONFIG_SYSTEM_MDATABASES_SUB","Opcja ta okre&#347;la, czy program XCloner ma tworzy&#263; kopie zapasowe kilku baz danych jednocze&#347;nie");
define("LM_CONFIG_EXCLUDE_FILES_SIZE","Wyklucz pliki wi&#281;ksze ni&#380;:");
define("LM_CONFIG_CRON_LOCAL","Lokalny serwer*");
define("LM_CONFIG_CRON_REMOTE","Zdalne konto FTP");
define("LM_CONFIG_CRON_EMAIL","Email**");
define("LM_CONFIG_CRON_FULL","Pe&#322;na (pliki + baza danych)");
define("LM_CONFIG_CRON_FILES","Tylko pliki");
define("LM_CONFIG_CRON_DATABASE","Tylko baza danych");
define("LM_CONFIG_EDIT","Edycja pliku konfiguracyjnego:");
define("LM_CONFIG_BSETTINGS","Ustawienia &#347;cie&#380;ki kopii zapasowych");
define("LM_CONFIG_BSETTINGS_OPTIONS","Opcje generacji kopii zapasowych");
define("LM_CONFIG_BSETTINGS_SERVER","Ustawienia serwera");
define("LM_CONFIG_BPATH","Ustawienia &#347;cie&#380;ki sk&#322;adowania plików kopii zapasowych:");
define("LM_CONFIG_UBPATH","&#346;cie&#380;ka do rozpocz&#281;cia tworzenia kopii zapasowej:");
define("LM_CONFIG_BPATH_SUB","<small>to jest &#347;cie&#380;ka, wskazuj&#261;ca gdzie wszystkie pliki wykonanych kopii zapasowych b&#281;d&#261; sk&#322;adowane</small>");
define("LM_CONFIG_UBPATH_SUB","<small>to jest g&#322;ówna &#347;cie&#380;ka, z której program XCloner b&#281;dzie wykonywa&#322; kopie zapasowe plików i katalogów</small>");
define("LM_CRON_EXCLUDE","Wy&#322;&#261;czone katalogi");
define("LM_CRON_EXCLUDE_DIR","Lista wy&#322;&#261;czonych katalogów - jeden na lini&#281;:<br>prosz&#281; u&#380;ywa&#263; pe&#322;nej &#347;cie&#380;ki wskazuj&#261;cej katalog serwera");
define("LM_CRON_BNAME","Nazwa pliku kopii zapasowej:");
define("LM_CRON_BNAME_SUB","<small>je&#380;eli pole to pozostanie puste, nazwa standardowo zostanie wygenerowana automatycznie za ka&#380;dym razem kiedy tworzona b&#281;dzie kopia zapasowa</small>");
define("LM_CRON_IP","CRON dozwolone adresy IP:");
define("LM_CRON_IP_SUB","<small>standardowo, tylko lokalny serwer ma dost&#281;p do zada&#324; us&#322;ugi CRON, mo&#380;esz jednak&#380;e doda&#263; inne adresy IP - po jednym na lini&#281;</small>");
define("LM_CRON_DELETE_FILES","Usu&#324; stare kopie zapasowe");
define("LM_CRON_DELETE_FILES_SUB","Usu&#324; kopie zapasowe starsze ni&#380;:");
define("LM_CRON_DELETE_FILES_SUB_ACTIVE","Aktywuj");
define("LM_CRON_SEMAIL","Wy&#347;lij plik logu us&#322;ugi CRON na adres:");
define("LM_CRON_SEMAIL_SUB","Je&#380;eli podano adres email, po uruchomieniu zadania us&#322;ugi CRON - plik logu zostanie wys&#322;any pod ten w&#322;a&#347;nie adres; kilka adresów mo&#380;na wpisa&#263;, oddzielaj&#261;c je znakiem &#347;rednika \";\"");
define("LM_CRON_MCRON","Nazwa konfiguracji:");
define("LM_CRON_MCRON_AVAIL","Dost&#281;pne konfiguracje:");
define("LM_CRON_MCRON_R","Nadaj prost&#261; nazw&#281; dla nowej konfiguracji us&#322;ugi CRON");
define("LM_CRON_MCRON_SUB","dzi&#281;ki tej opcji b&#281;dzie mo&#380;na zapisa&#263; aktualn&#261; konfiguracj&#281; w oddzielnym pliku i u&#380;y&#263; jej do wykonania wielu zada&#324; us&#322;ugi CRON jednocze&#347;nie");
define("LM_CRON_SETTINGS_M","Konfiguracja wielu us&#322;ug CRON");
define("LM_CONFIG_SPLIT_BACKUP_SIZE","Podziel archiwum kopii zapasowej, je&#347;li jej rozmiar jest wi&#281;kszy ni&#380;:");
define("LM_MENU_OPEN_ALL","rozwi&#324; wszystko");
define("LM_MENU_CLOSE_ALL","zwi&#324; wszystko");
define("LM_MENU_ADMINISTRATION","Administracja");
define("LM_MENU_CLONER","XCloner");
define("LM_MENU_CONFIGURATION","Konfiguracja");
define("LM_MENU_CRON","CRON");
define("LM_MENU_LANG","Wersja j&#281;zykowa");
define("LM_MENU_ACTIONS","Akcje");
define("LM_MENU_Generate_backup","Wykonaj kopi&#281; zapasow&#261;");
define("LM_MENU_Restore_backup","Przywró&#263; kopi&#281; zapasow&#261;");
define("LM_MENU_View_backups","Podgl&#261;d kopii zapasowych");
define("LM_MENU_Documentation","Pomoc");
define("LM_MENU_ABOUT","O programie");
define("LM_DELETE_FILE_FAILED","Usuwanie nie powiod&#322;o si&#281;, sprawd&#378; uprawnienia do pliku");
define("LM_JOOMLAPLUG_CP","XCloner - Twoje narz&#281;dzie do tworzenia kopii zapasowych stron WWW i ich przywracania");
define("LM_MENU_FORUM","Fora internetowe");
define("LM_MENU_SUPPORT","Wsparcie");
define("LM_MENU_WEBSITE","Strona internetowa");
define("LM_MAIN_Settings","Ustawienia");
define("LM_MAIN_View_Backups","Podgl&#261;d kopii zapasowych");
define("LM_MAIN_Generate_Backup","Wykonaj kopi&#281; zapasow&#261;");
define("LM_MAIN_Help","Pomoc");
define("LM_FTP_TRANSFER_MORE","Tryb po&#322;&#261;czenia FTP");
define("LM_REFRESH_MODE","Tryb od&#347;wie&#380;ania kopii zapasowych");
define("LM_DEBUG_MODE","W&#322;&#261;cz logowanie zdarze&#324;:");
define("LM_REFRESH_ERROR","Wyst&#261;pi&#322; b&#322;&#261;d podczas przetwarzania danych JSON z serwera, spróbuj ponownie lub skontaktuj si&#281; z producentem oprogramowania!");
define("LM_LANG_NAME","J&#281;zyk");
define("LM_LANG_MSG_DEL","J&#281;zyk(i) usuni&#281;to pomy&#347;lnie!");
define("LM_LANG_NEW","Nowa nazwa j&#281;zyka:");
define("LM_LANG_EDIT_FILE","Edycja pliku:");
define("LM_LANG_EDIT_FILE_SUB","Nie zapomnij zapisywa&#263; swoje t&#322;umaczenie co ka&#380;de 5 minut, wystarczy wcisn&#261;&#263; przycisk APPLY aby zapisa&#263; zmiany");
define("LM_TAB_GENERAL","G&#322;ówne");
define("LM_TAB_G_STRUCTURE","Struktura");
define("LM_TAB_SYSTEM","System");
define("LM_TAB_CRON","CRON");
define("LM_TAB_INFO","Informacje");
define("LM_TAB_G_DATABASE","Opcje bazy danych");
define("LM_TAB_G_FILES","Opcje plików");
define("LM_TAB_G_COMMENTS","Komentarze kopii zapasowych");
define("LM_G_EXCLUDE_COMMENT","<br>Wska&#380; tutaj katalogi wykluczone, ka&#380;dy jeden - na lini&#281;!
  <br><b>by&#263; mo&#380;e chcesz wy&#322;&#261;czy&#263; opcj&#281; buforowania podczas tworzenia kopii zapasowej, je&#347;li nie - wy&#322;&#261;cz ten katalog (cache) z tworzonej kopii zapasowej</b>");
define("LM_TAB_G_COMMENTS_H2","Poni&#380;ej wpisz dodatkowe komentarze do archiwum:");
define("LM_TAB_G_COMMENTS_NOTE","Zauwa&#380;, &#380;e komentarze s&#261; zawarte wewn&#261;trz archiwum - plik <b>administrator/backups/.comments</b>");
define("LM_MSG_FRONT_1","&#379;adna paczka nie jest dost&#281;pna");
define("LM_MSG_FRONT_2","FTP za&#322;adowanie danych do docelowej lokalizacji - nie powiod&#322;o si&#281;");
define("LM_MSG_FRONT_3","Za&#322;adowanie danych zako&#324;czono dla");
define("LM_MSG_FRONT_4","FTP po&#322;&#261;czenie zosta&#322;o przerwane!");
define("LM_MSG_FRONT_5","Próba po&#322;&#261;czenia do");
define("LM_MSG_FRONT_6","dla u&#380;ytkownika");
define("LM_MSG_BACK_1","Konfiguracja zapisana pomy&#347;lnie ...");
define("LM_MSG_BACK_2","FTP po&#322;&#261;czenie zosta&#322;o przerwane!");
define("LM_MSG_BACK_3","Przeniesienie pliku kopii zapasowej WYKONANO! Plik powinien by&#263; ju&#380; dost&#281;pny w zadanej lokalizacji!");
define("LM_MSG_BACK_4","Przenoszenie zako&#324;czone, zaczynam proces klonowania na zdalnym komputerze");
define("LM_MSG_BACK_5","Publikacj&#281; wycofano pomy&#347;lnie");
define("LM_MSG_BACK_6","Wycofywanie publikacji nie powiod&#322;o si&#281;! Sprawd&#378; swoje &#347;cie&#380;ki dost&#281;pu!");
define("LM_MSG_BACK_7","Opublikowano pomy&#347;lnie");
define("LM_MSG_BACK_8","Wycofywanie publikacji nie powiod&#322;o si&#281;! Sprawd&#378; swoje &#347;cie&#380;ki dost&#281;pu!");
define("LM_MSG_BACK_9","Zmiana nazw klonów zako&#324;czona pomy&#347;lnie!");
define("LM_MSG_BACK_10","&#346;cie&#380;ka systemu JOOMLA nie znajduje si&#281; na Twojej &#347;cie&#380;ce wykonania kopii zapasowej! Nie mo&#380;na u&#380;y&#263; trybu bezpo&#347;redniego pobrania danych! Nale&#380;y zmodyfikowa&#263; wpis Konfiguracja -> zak&#322;adka System i ustawi&#263; 'Link do bezpo&#347;redniego pobierania danych' na NIE");
define("LM_MSG_BACK_11","Wszystko wykonane! Proces r&#281;cznego wykonania kopii zapasowej zako&#324;czony! <a href='index2.php?option=com_cloner&task=view'>Kliknij tu aby kontynuowa&#263;</a>");
define("LM_MSG_BACK_12","<h2>Tworzenie kopii zapasowej nie powiod&#322;o si&#281;! Sprawd&#378; czy jest wsparcie dla narz&#281;dzi archiwum zip (/usr/bin/zip lub /usr/local/bin/zip) na Twoim serwerze oraz &#380;e podana &#347;cie&#380;ka jest zgodna z t&#261; z Konfiguracji, lub wybierz archiwum typu Tar !</h2>");
define("LM_MSG_BACK_13","<h2>Tworzenie kopii zapasowej nie powiod&#322;o si&#281;! Sprawd&#378; czy jest wsparcie dla narz&#281;dzi archiwum tar (/usr/bin/tar lub /usr/local/bin/tar) na Twoim serwerze oraz &#380;e podana &#347;cie&#380;ka jest zgodna z t&#261; z Konfiguracji, lub wybierz archiwum typu Zip !</h2>");
define("LM_MSG_BACK_14","<font color='red'>Wyst&#261;pi&#322; problem przy tworzeniu kopii zapasowej bazy danych, sprawd&#378; &#347;cie&#380;k&#281; do polecenia mysqldump na serwerze!</font>");
define("LM_CRON_TOP","Ustawienia polecenia us&#322;ugi CRON");
define("LM_CRON_SUB","<b>U&#380;ywaj&#261;c us&#322;ugi CRON mo&#380;na ustawi&#263; automatyczne wykonywanie kopii zapasowych Twojej strony WWW!</b>
<br />Aby to uczyni&#263;, potrzebujesz doda&#263; w swoim panelu sterowania crontab jedno z poni&#380;szych polece&#324;:");
define("LM_CRON_HELP","Uwagi:
 - je&#347;li lokalizacja Twoich plików PHP jest inna ni&#380; /usr/bin/php, u&#380;yj nast&#281;puj&#261;cego formatu, format /$"."php_path/php


Wi&#281;cej informacji na temat tego, jak ustawi&#263; us&#322;ug&#281; CRON dla
 - Cpanel <a href='http://www.cpanel.net/docs/cpanel/' target='_blank'>kliknij tutaj</a>
 - Plesk <a href='http://www.swsoft.com/doc/tutorials/Plesk/Plesk7/plesk_plesk7_eu/plesk7_eu_crontab.htm' target='_blank'>kliknij tutaj</a>
 - Interworx <a href='http://www.sagonet.com/interworx/tutorials/siteworx/cron.php' target='_blank'>kliknij tutaj</a>
 - General Linux crontab info <a href='http://www.computerhope.com/unix/ucrontab.htm#01' target='_blank'>kliknij tutaj</a>

Je&#347;li potrzebujesz pomocy w stworzeniu zadania CRON, odwied&#378; nasze forum internetowe <a href='http://www.xcloner.com/support/forums/'>http://www.xcloner.com/support/forums/</a>");
define("LM_CRON_SETTINGS","Ustawienia us&#322;ugi CRON");
define("LM_CRON_MODE","Tryb odk&#322;adania kopii zapasowych:");
define("LM_CRON_MODE_INFO"," <br />
   <small> zauwa&#380;:* je&#347;li wybrany jest lokalny serwer, do odk&#322;adania plików kopii zapasowych u&#380;yta zostanie standardowa &#347;cie&#380;ka tych kopii - pochodz&#261;ca z zak&#322;adki G&#321;ÓWNE</small>
   <br />
   <small> zauwa&#380;:** je&#347;li tryb email jest u&#380;ywany, nie mo&#380;emy zagwarantowa&#263;, &#380;e kopia zapasowa dotrze na zadane konto email z powodu ogranicze&#324; us&#322;ugodawcy</small>");
define("LM_CRON_TYPE_INFO","<small><br /> wybierz typ kopii zapasowej, któr&#261; chcesz stworzy&#263;</small>");
define("LM_CRON_MYSQL_DETAILS","Opcje MySQL");
define("LM_CRON_MYSQL_DROP","Dodaj Mysql Drop");
define("LM_CRON_TYPE","Typ kopii zapasowej:");
define("LM_CRON_FTP_DETAILS","FTP szczegó&#322;y trybu odk&#322;adania kopii zapasowych:");
define("LM_CRON_FTP_SERVER","FTP serwer:");
define("LM_CRON_FTP_USER","FTP u&#380;ytkownik:");
define("LM_CRON_FTP_PASS","FTP has&#322;o:");
define("LM_CRON_FTP_PATH","FTP &#347;cie&#380;ka:");
define("LM_CRON_FTP_DELB","Usu&#324; kopi&#281; zapasow&#261; po jej przes&#322;aniu");
define("LM_CRON_EMAIL_DETAILS","Szczegó&#322;y trybu Email :");
define("LM_CRON_EMAIL_ACCOUNT","Konto Email:");
define("LM_CRON_COMPRESS","Kompresja plików kopii zapasowej:");
define("LM_RESTORE_TOP","Przywracanie kopii zapasowych - INFORMACJE");
define("LM_CREDIT_TOP","O programie XCloner");
define("LM_CLONE_FORM_TOP","<h2>Podaj szczegó&#322;y po&#322;&#261;czenia FTP poni&#380;ej:</h2>");
define("LM_CONFIG_INFO_T_SAFEMODE","Php Safe_mode:");
define("LM_CONFIG_INFO_T_VERSION","PHP Version Check:");
define("LM_CONFIG_INFO_T_MTIME","Php max_execution_time:");
define("LM_CONFIG_INFO_T_MEML","Php memory_limit:");
define("LM_CONFIG_INFO_T_BDIR","Php open_basedir:");
define("LM_CONFIG_INFO_T_EXEC","exec() function support:");
define("LM_CONFIG_INFO_T_TAR","Tar utility server path:");
define("LM_CONFIG_INFO_T_ZIP","Zip utility server path:");
define("LM_CONFIG_INFO_T_MSQL","Mysqldump utility server path:");
define("LM_CONFIG_INFO_T_BPATH","Backup Path:");
define("LM_CONFIG_INFO_ROOT_PATH_SUB","&#347;cie&#380;ka backup start path musi istnie&#263; i by&#263; do odczytu tak, aby program XCloner móg&#322; rozpocz&#261;&#263; proces tworzenia kopii zapasowej");
define("LM_CONFIG_INFO_ROOT_BPATH_TMP","Katalog tymczasowy");
define("LM_CONFIG_INFO_ROOT_PATH_TMP_SUB","&#347;cie&#380;ka <i>[Backup Start Path/administrator/backups]</i> musi istnie&#263; do odczytu - celem poprawnego dzia&#322;ania programu XCloner");
define("LM_CONFIG_INFO","Zak&#322;adka ta pokazuje g&#322;ówne informacje o systemie i &#347;cie&#380;kach");
define("LM_CONFIG_INFO_PATHS","Informacje o g&#322;ównych &#347;cie&#380;kach:");
define("LM_CONFIG_INFO_PHP","Informacje o konfiguracji PHP:");
define("LM_CONFIG_INFO_TIME","<small>To kontroluje maksymalny czas (w sekundach) w którym Twój skrypt mo&#380;e dzia&#322;a&#263; na serwerze</small>");
define("LM_CONFIG_INFO_MEMORY","<small>To kontroluje maksymaln&#261; ilo&#347;&#263; pami&#281;ci operacyjnej, któr&#261; skrypt mo&#380;e alokowa&#263; dla swoich potrzeb</small>");
define("LM_CONFIG_INFO_BASEDIR","<small>To kontroluje &#347;cie&#380;ki, do których Twój skrypt ma dost&#281;p, brak warto&#347;ci oznacza, &#380;e ma on dost&#281;p do wszystkich &#347;cie&#380;ek </small>");
define("LM_CONFIG_INFO_SAFEMODE","<small>tryb safe mode musi by&#263; ustawiony na OFF w celu poprawnego dzia&#322;ania programu XCloner </small>");
define("LM_CONFIG_INFO_VERSION","<small>PHP >=5.2.3 jest wymagane, aby wykorzysta&#263; wszystkie mo&#380;liwo&#347;ci programu</small>");
define("LM_CONFIG_INFO_TAR","<small>Je&#347;li skrypt nie jest w stanie automatycznie wykry&#263; &#347;cie&#380;ki do narz&#281;dzia TAR, mo&#380;esz potrzebowa&#263; odznaczy&#263; pole 'Aktywne' w wierszu TAR w zak&#322;adce G&#321;ÓWNE</small>");
define("LM_CONFIG_INFO_ZIP","<small>Je&#347;li skrypt nie jest w stanie automatycznie wykry&#263; &#347;cie&#380;ki do narz&#281;dzia ZIP, mo&#380;esz potrzebowa&#263; odznaczy&#263; pole 'Aktywne' w wierszu ZIP w zak&#322;adce G&#321;ÓWNE</small>");
define("LM_CONFIG_INFO_MSQL","<small>Je&#347;li skrypt nie jest w stanie automatycznie wykry&#263; &#347;cie&#380;ki do narz&#281;dzia MYSQLDUMP, mo&#380;esz potrzebowa&#263; odznaczy&#263; pole 'Aktywne' w wierszu MYSQLDUMP w zak&#322;adce G&#321;ÓWNE</small>");
define("LM_CONFIG_INFO_EXEC","<small>Je&#347;li ta funkcja jest wy&#322;&#261;czona, mo&#380;esz potrzebowa&#263; odznaczy&#263; oba pola 'Aktywne' z zak&#322;adki G&#321;ÓWNE</small>");
define("LM_CONFIG_INFO_BPATH","<small>musi by&#263; do odczytu, aby program XCloner archiwizowa&#322; pliki kopii zapasowych</small>");
define("LM_TRANSFER_URL","Adres strony WWW:");
define("LM_TRANSFER_URL_SUB","<small>Podaj adres strony WWW, gdzie przeniesiona ma by&#263; kopia zapasowa, np. http://www.twojastrona.pl/, potrzebujemy tego, poniewa&#380; przeniesiemy Ci&#281; tam tak, aby&#347; mia&#322; dost&#281;p do pliku odzyskiwania</small>");
define("LM_TRANSFER_FTP_HOST","FTP nazwa serwera:");
define("LM_TRANSFER_FTP_HOST_SUB","np. ftp.twojastrona.pl");
define("LM_TRANSFER_FTP_USER","FTP nazwa u&#380;ytkownika:");
define("LM_TRANSFER_FTP_USER_SUB","np. 'michal'");
define("LM_TRANSFER_FTP_PASS","FTP has&#322;o:");
define("LM_TRANSFER_FTP_PASS_SUB","np. 'moje_haslo'");
define("LM_TRANSFER_FTP_DIR","FTP katalog:");
define("LM_TRANSFER_FTP_DIR_SUB","Podaj katalog FTP, gdzie nale&#380;y przenie&#347;&#263; pliki kopii zapasowej, np. public_html/ lub htdocs/ i upewnij si&#281;, &#380;e wszyscy maj&#261; uprawnienia do zapisu do tego w&#322;a&#347;nie katalogu");
define("LM_BACKUP_NAME","<b>Podaj nazw&#281; pliku kopii zapasowej</b>");
define("LM_BACKUP_NAME_SUB","<small>je&#347;li pole pozostanie puste, nazwa zostanie wygenerowana automatycznie!</small>");
define("LM_COM_TITLE","Zarz&#261;dca XCloner -");
define("LM_COM_TITLE_CONFIRM","Potwierd&#378; wybór katalogów");
define("LM_COL_FILENAME","Nazwa kopii zapasowej");
define("LM_COL_DOWNLOAD","Pobierz");
define("LM_COL_AVALAIBLE","Pierwsza paczka");
define("LM_COL_SIZE","Rozmiar");
define("LM_COL_DATE","Data kopii zapasowej");
define("LM_COL_FOLDER","<b>Wy&#322;&#261;czone katalogi i/lub pliki</b>");
define("LM_DELETE_FILE_SUCCESS","Pliki usuni&#281;te");
define("LM_DOWNLOAD_TITLE","Pobierz");
define("LM_ARCHIVE_NAME","Nazwa archiwum");
define("LM_NUMBER_FOLDERS","Liczba katalogów");
define("LM_NUMBER_FILES","Liczba plików");
define("LM_SIZE_ORIGINAL","Rozmiar oryginalnego pliku");
define("LM_SIZE_ARCHIVE","Rozmiar archiwum");
define("LM_DATABASE_ARCHIVE","Kopia zapasowa bazy danych");
define("LM_CONFIRM_INSTRUCTIONS","<b>Zaznacz katalogi, które maj&#261; zosta&#263; wy&#322;&#261;czone z archiwum</b>
<br />- standardowo wszystkie katalogi s&#261; w&#322;&#261;czone , je&#347;li chcesz wy&#322;&#261;czy&#263; katalog wraz z jego podkatalogami - wystarczy &#380;e zaznaczysz pole obok niego");
define("LM_CONFIRM_DATABASE","Wykonaj kopi&#281; bazy danych");
define("LM_DATABASE_EXCLUDED","Wy&#322;&#261;czone");
define("LM_DATABASE_CURRENT","Aktualna baza danych:");
define("LM_DATABASE_INCLUDE_DATABASES","Do&#322;&#261;cz dodatkowe bazy danych");
define("LM_DATABASE_INCLUDE_DATABASES_SUB","mo&#380;esz zaznaczy&#263; kilka baz danych jednocze&#347;nie, aby w&#322;&#261;czy&#263; je do kopii zapasowej - przytrzymaj wci&#347;ni&#281;ty klawisz CTRL i zaznacz &#380;&#261;dane bazy za pomoc&#261; myszy<br />
the databases will be stored in administrator/backups directory in your archive");
define("LM_DATABASE_MISSING_TABLES","B&#322;&#261;d: Nie znaleziono definicji tabel");
define("LM_DATABASE_BACKUP_FAILED","Tworzenie kopii zapasowej nie powiod&#322;o si&#281;, sprawd&#378; czy katalog administrator/backups jest zapisywalny!");
define("LM_DATABASE_BACKUP_COMPLETED","Tworzenie kopii zapasowej zosta&#322;o zako&#324;czone");
define("LM_RENAME_TOP","Zmie&#324; nazwy wybranych klonów");
define("LM_RENAME","Zmie&#324; nazw&#281; dla klonu");
define("LM_RENAME_TO","na");
define("LM_CLONER_RESTORE","<h2>Jak przywróci&#263; kopi&#281; zapasow&#261; w innej lokalizacji - INFORMACJE!</h2><br />
<pre>
  Odtworzenie Twoich kopii zapasowych nigdy nie by&#322;o tak proste!
  Z pomoc&#261; naszej funkcji klonowania z <a href='index2.php?option=com_cloner&task=view'>Podgl&#261;d kopii zapasowych</a> b&#281;dziesz móg&#322; swobodnie przesun&#261;&#263; kopi&#281; zapasow&#261; swojej strony WWW gdziekolwiek do Internetu.

  Oto co musisz zrobi&#263;:

  <b>Krok 1 - przenie&#347; swoj&#261; kopi&#281; zapasow&#261; na docelowy serwer</b>

  - wejd&#378; do menu XCloner 'Podgl&#261;d kopii zapasowych' 
  - jak ju&#380; zaznaczysz swoj&#261; kopi&#281; zapasow&#261; - kliknij przycisk 'CLONE'
  - podaj szczegó&#322;y po&#322;&#261;czenia FTP tam, gdzie chcesz sklonowa&#263; swoj&#261; kopi&#281; zapasow&#261;
  - po naci&#347;ni&#281;ciu SUBMIT skrypt odtworzenia kopii zapasowej zostanie przes&#322;any na nowy serwer a Ty dostaniesz adres URL tak,aby móc wykona&#263; kolejny krok - bazuj&#261;c na adresie URL do docelowej lokalizacji
  - jak tylko klikniesz na podany link - zostaniesz zabrany do nowej lokalizacji, przyk&#322;adowy URL <b>http://moja_odtworzona_strona.pl/XCloner.php</b>

  <b>Uwagi:</b> je&#347;li z jakiego&#347; powodu proces ten nie powiedzie si&#281;, musisz zrobi&#263; tak:
  	1. Pobierz kopi&#281; zapasow&#261; na swój komputer
  	2. Pobierz skrypt odtwarzania oraz wszystkie pliki z katalogu administrator/components/com_xcloner-backupandrestore/restore/
  	3. Za&#322;aduj oba skrypty kopii i odtwarzania do Twojej lokalizacji odtwarzania
  	4. Uruchom XCloner.php w Twojej przegl&#261;darce internetowej i pod&#261;&#380;aj za instrukcjami na ekranie tak, jak opisano to poni&#380;ej

  <b>Krok 2 - ekran odtwarzania XCloner.php:</b>

  <b>XCloner.php - skrypt odtwarzania</b>
  - w tym momencie powiniene&#347; ju&#380; mie&#263; na miejscu kopi&#281; zapasow&#261;, któr&#261; stworzy&#322;e&#347; oraz skrypt odtwarzania
  - podaj szczegó&#322;y logowania dot. nowej bazy danych MySQL, czyli Twoj&#261; now&#261; nazw&#281; serwera MySQL, u&#380;ytkownika i has&#322;o oraz now&#261; nazw&#281; bazy danych - je&#347;li ró&#380;ni si&#281; ona od tej, któr&#261; posiadasz w kopii zapasowej
  - podaj nowy URL swojej lokalizacji i has&#322;o
  - aby odtworzy&#263; pliki, masz <b>2 OPCJE:</b>

    	- 1. odtwórz pliki poprzez FTP, skrypt zasymuluje proces za&#322;adowania danych na Twój serwer, co pomo&#380;e rozwi&#261;za&#263; problem uprawnie&#324; z kroku 2.
    	- 2. odtwórz pliki bezpo&#347;rednio, co spowoduje rozpakowanie plików na Twoim serwerze, zadzia&#322;a to szybciej ale mo&#380;e spowodowa&#263; pewne problemy z uprawnieniami wówczas, je&#347;li b&#281;dziesz du&#380;o u&#380;ywa&#322; konta FTP do wykonywania zmian na stronie

  - jak tylko naci&#347;niesz SUBMIT, skrypt podejmie prób&#281; przeniesienia plików do nowej &#347;cie&#380;ki, bezpo&#347;rednio lub korzystaj&#261;c z FTP oraz zainstaluje baz&#281; danych
  - je&#347;li wszystko pójdzie dobrze, Twoja nowa sklonowana strona WWW zadzia&#322;a w nowej lokalizacji

  Je&#347;li szukasz wsparcia, prosz&#281; zajrzyj na nasze forum internetowe <a href='http://www.xcloner.com/support/forums/' target='_blank'>http://www.xcloner.com/support/forums/</a>
  lub napisz do nas na adres <a href='mailto:hide@address.com'>hide@address.com</a>


</pre>");
define("LM_CLONER_ABOUT","<h2>XCloner - Kopia zapasowa</h2>
   XCloner jest programem, który pomo&#380;e Ci zarz&#261;dza&#263; kopiami zapasowymi Twojej witryny, Generuj kopie/przywracaj je/przeno&#347; do innych lokalizacji tak, aby Twoja strona WWW by&#322;a zawsze bezpieczna!
	 <br /><br />
   Mo&#380;liwo&#347;ci programu:
    <ul>
			<li>skrypty us&#322;ugi CRON, generuj&#261;ce automatyczne kopie zapasowe</li>
			<li>du&#380;a ilo&#347;&#263; opcji konfiguracyjnych przy tworzeniu kopii zapasowych</li>
			<li>narz&#281;dzie do odtwarzania strony WWW w innej lokalizacji</li>
			<li>przechowywanie utworzonych kopii zapasowych lokalnie b&#261;d&#378; zdalnie</li>
			<li>interfejs AJAX/JSON przy tworzeniu kopii zapasowych</li>
			<li>dopracowany kod, mog&#261;cy tworzy&#263; kopie zapasowe wszystkich stron PHP/MySQL</li>
			<li>kopie przyrostowe plików i bazy danych</li>
			<li>skanowanie katalogów pod k&#261;tem nowych plików</li>
			<li>wsparcie dla Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service</li>
    </ul>
	  <br />

    Je&#347;li chcesz przes&#322;a&#263; nam sugestie co do programu, prosz&#281; pisz na adres hide@address.com lub odwied&#378; nasz&#261; stron&#281; internetow&#261; <a href='http://www.xcloner.com'>http://www.xcloner.com</a>

   <br/><br/>

   XCloner.com © 2004-2011 | <a href=\"http://www.xcloner.com\">www.xcloner.com</a>
   <br/><p/><br/>");
define("LM_LOGIN_TEXT","<pre>
<b>Uwagi:</b>
 1. Je&#347;li ogl&#261;dasz ten ekran po raz pierwszy, Twoja domy&#347;lna nazwa u&#380;ytkownika to '<i>admin</i>' a has&#322;o to '<i>admin</i>', powiniene&#347; je zmieni&#263; zaraz po pierwszym zalogowaniu si&#281;

 2. Je&#380;eli zapomnia&#322;e&#347; swojego has&#322;a, aby je zresetowa&#263; potrzebujesz doda&#263; nast&#281;puj&#261;cy kod:

	<b>$"."_CONFIG[\"jcpass\"] = md5(\"my_new_pass\");</b>

  na ko&#324;cu pliku konfiguracyjnego cloner.config.php, tu&#380; przed lini&#261; ?>
  Nie zapomnij zamieni&#263; ci&#261;gu znak&#243;w my_new_pass swoim aktualnym has&#322;em!
 
 3. Zar&#243;wno nazwa u&#380;ytkownika jak i has&#322;o s&#261; wra&#380;liwe na wielko&#347;&#263; liter 
</pre>
");
?>
Return current item: XCloner