Location: PHPKode > projects > WebMail Pro PHP > WebMail.Pro.v4.5.php.nulled/web/lang/Polish.php
<?php
	define('PROC_ERROR_ACCT_CREATE', 'Podczas tworzenia konta wystąpił błąd');
	define('PROC_WRONG_ACCT_PWD', 'Błędne hasło');
	define('PROC_CANT_LOG_NONDEF', 'Nie mogę zalogować na niedomyślne konto');
	define('PROC_CANT_INS_NEW_FILTER', 'Nie mogę dodać nowego filtra');
	define('PROC_FOLDER_EXIST', 'Katalog o tej nazwie już istnieje');
	define('PROC_CANT_CREATE_FLD', 'Nie mogę utworzyć katalogu');
	define('PROC_CANT_INS_NEW_GROUP', 'Nie mogę dodać nowej grupy');
	define('PROC_CANT_INS_NEW_CONT', 'Nie mogę dodać nowego kontaktu');
	define('PROC_CANT_INS_NEW_CONTS', 'Nie mogę dodać nowych kontaktów');
	define('PROC_CANT_ADD_NEW_CONT_TO_GRP', 'Nie mogę dodać kontaktów do grupy');
	define('PROC_ERROR_ACCT_UPDATE', 'Podczas aktualizacji wystąpił błąd');
	define('PROC_CANT_UPDATE_CONT_SETTINGS', 'Nie mogę zaktualizować ustawień kontaktu');
	define('PROC_CANT_GET_SETTINGS', 'Nie mogę wyświetlić ustawień');
	define('PROC_CANT_UPDATE_ACCT', 'Nie mogę uaktualnić konta');
	define('PROC_ERROR_DEL_FLD', 'Podczas usuwania folderów wystąpił błąd');
	define('PROC_CANT_UPDATE_CONT', 'Nie mogę uaktualnić kontaktu');
	define('PROC_CANT_GET_FLDS', 'Nie mogę pobrać drzewa katalogów');
	define('PROC_CANT_GET_MSG_LIST', 'Nie mogę pobrać listy wiadomości');
	define('PROC_MSG_HAS_DELETED', 'Ta wiadomość została już usunięta z serwera');
	define('PROC_CANT_LOAD_CONT_SETTINGS', 'Nie mogę załadować ustawień kontaktu');
	define('PROC_CANT_LOAD_SIGNATURE', 'Nie mogę załadować podpisu');
	define('PROC_CANT_GET_CONT_FROM_DB', 'Brak odpowiedzi bazy danych');
	define('PROC_CANT_GET_CONTS_FROM_DB', 'Nie mogę pobrać kontaktów z bazy danych');
	define('PROC_CANT_DEL_ACCT_BY_ID', 'Nie mogę usunąć konta');
	define('PROC_CANT_DEL_FILTER_BY_ID', 'Nie mogę usunąć filtra');
	define('PROC_CANT_DEL_CONT_GROUPS', 'Nie mogę usunąć kontaktów i/lub grup');
	define('PROC_WRONG_ACCT_ACCESS', 'Wykryto próbę uzyskania nieautoryzwanego dostępu przez innego użytkownika');
	define('PROC_SESSION_ERROR', 'Poprzednia sesja wygasła');
	
	define('MailBoxIsFull', 'Skrzynka jest przepełniona');
	define('WebMailException', 'Wystąpił wyjątek WebMail');
	define('InvalidUid', 'Nieprawidłowy UID wiadomości');
	define('CantCreateContactGroup', 'Nie mogę utworzyć grupy kontaktów');
	define('CantCreateUser', 'Nie mogę utworzyć użytkownika');
	define('CantCreateAccount', 'Nie mogę utworzyć konta');
	define('SessionIsEmpty', 'Sesja jest pusta');
	define('FileIsTooBig', 'Plik jest za duży');

	define('PROC_CANT_MARK_ALL_MSG_READ', 'Nie mogę oznaczyć wszystkich wiadomości jako przeczytanych');
	define('PROC_CANT_MARK_ALL_MSG_UNREAD', 'Nie mogę oznaczyć wszystkich wiadomości jako nieprzeczytanych');
	define('PROC_CANT_PURGE_MSGS', 'Nie mogę wyczyścić wiadomości');
	define('PROC_CANT_DEL_MSGS', 'Nie mogę usunąć wiadomości');
	define('PROC_CANT_UNDEL_MSGS', 'Nie mogę cofnąć usunięcia wiadomości');
	define('PROC_CANT_MARK_MSGS_READ', 'Nie mogę oznaczyć wiadomości jako przeczytanych');
	define('PROC_CANT_MARK_MSGS_UNREAD', 'Nie mogę oznaczyć wiadomości jako nieprzeczytanych');
	define('PROC_CANT_SET_MSG_FLAGS', 'Nie mogę ustawić flagi wiadomości');
	define('PROC_CANT_REMOVE_MSG_FLAGS', 'Nie mogę usunąć flagi wiadomości');
	define('PROC_CANT_CHANGE_MSG_FLD', 'Nie mogę zmienić katalogu wiadomości');
	define('PROC_CANT_SEND_MSG', 'Nie mogę wysłać wiadomości: ');
	define('PROC_CANT_SAVE_MSG', 'Nie mogę zapisać wiadomości');
	define('PROC_CANT_GET_ACCT_LIST', 'Nie mogę pobrać listy kont');
	define('PROC_CANT_GET_FILTER_LIST', 'Nie mogę pobrać listy filtrów');
	
	define('PROC_CANT_LEAVE_BLANK', 'Pola oznaczone gwiazdką nie mogą pozostać puste');
	
	define('PROC_CANT_UPD_FLD', 'Nie mogę uaktualnić folderu');
	define('PROC_CANT_UPD_FILTER', 'Nie mogę uaktualnić filtra');

	define('ACCT_CANT_ADD_DEF_ACCT', 'To konto nie może być dodane, ponieważ jest używane jako domyślne przez innego użytkownika');
	define('ACCT_CANT_UPD_TO_DEF_ACCT', 'Status tego konta nie może być zmieniony na domyślne');
	define('ACCT_CANT_CREATE_IMAP_ACCT', 'Nie mogę utworzyć nowego konta (błąd połączenia IMAP)');
	define('ACCT_CANT_DEL_LAST_DEF_ACCT', 'Nie mogę usunąć ostatniego domyślnego konta');
	
	define('LANG_LoginInfo', 'Informacje');
	define('LANG_Email', 'E-mail');
	define('LANG_Login', 'Login');
	define('LANG_Password', 'Hasło');
	define('LANG_IncServer', 'Poczta przychodząca');
	define('LANG_PopProtocol', 'POP3');
	define('LANG_ImapProtocol', 'IMAP4');
	define('LANG_IncPort', 'Port');
	define('LANG_OutServer', 'Serwer SMTP');
	define('LANG_OutPort', 'Port');
	define('LANG_UseSmtpAuth', 'Użyj uwierzytelniania SMTP');
	define('LANG_SignMe', 'Zaloguj mnie automatycznie');
	define('LANG_Enter', 'Wprowadź');
	
	define('JS_LANG_TitleLogin', 'Login');
	define('JS_LANG_TitleMessagesListView', 'Lista wiadomości');
	define('JS_LANG_TitleMessagesList', 'Lista wiadomości');
	define('JS_LANG_TitleViewMessage', 'Zobacz wiadomość');
	define('JS_LANG_TitleNewMessage', 'Nowa wiadomość');
	define('JS_LANG_TitleSettings', 'Ustawienia');
	define('JS_LANG_TitleContacts', 'Kontakty');

	define('JS_LANG_StandardLogin', 'Standardowe&nbsp;Logowanie');
	define('JS_LANG_AdvancedLogin', 'Zaawansowane&nbsp;Logowanie');

	define('JS_LANG_InfoWebMailLoading', 'Proszę czekać na załadowanie WebMail &hellip;');
	define('JS_LANG_Loading', 'Ładowanie &hellip;');
	define('JS_LANG_InfoMessagesLoad', 'Proszę czekać, trwa ładowanie wiadomości ');
	define('JS_LANG_InfoEmptyFolder', 'Katalog jest pusty');
	define('JS_LANG_InfoPageLoading', 'Strona nadal się ładuje ...');
	define('JS_LANG_InfoSendMessage', 'Wiadomość została wysłana');
	define('JS_LANG_InfoSaveMessage', 'Wiadomość została zapisana');
// You have imported 3 new contact(s) into your contacts list.
	define('JS_LANG_InfoHaveImported', 'Zaimportowano');
	define('JS_LANG_InfoNewContacts', 'nowe kontakty do Twojej listy.');
	define('JS_LANG_InfoToDelete', 'Aby usunąć');
	define('JS_LANG_InfoDeleteContent', 'katalog, trzeba usunąć najpierw jego zawartość.');
	define('JS_LANG_InfoDeleteNotEmptyFolders', 'Usuwanie niepustych folderów jest niemożliwe. Proszę usunąć najpierw ich zawartość.');
	define('JS_LANG_InfoRequiredFields', '* pola obowiązkowe');
	
	define('JS_LANG_ConfirmAreYouSure', 'Jesteś pewny?');
	define('JS_LANG_ConfirmDirectModeAreYouSure', 'Zaznaczone wiadomości zostaną definitywnie skasowane! Jesteś pewny?');
	define('JS_LANG_ConfirmSaveSettings', 'Ustawienia nie zostały zapisane. Kliknij OK, aby zapisać.');
	define('JS_LANG_ConfirmSaveContactsSettings', 'Ustawienia kontaktów nie zostały zapisane. Kliknij OK, aby zapisać.');
	define('JS_LANG_ConfirmSaveAcctProp', 'Ustawienia konta nie zostały zapisane. Kliknij OK, aby zapisać.');
	define('JS_LANG_ConfirmSaveFilter', 'Ustawienia filtra nie zostały zapisane. Kliknij OK, aby zapisać.');
	define('JS_LANG_ConfirmSaveSignature', 'Podpis nie został zapisany. Kliknij OK, aby zapisać.');
	define('JS_LANG_ConfirmSavefolders', 'Foldery nie zostały zapisane. Wybierz OK, aby zapisać.');
	define('JS_LANG_ConfirmHtmlToPlain', 'Ostrzeżenie: Poprzez zmianę formatu tej wiadomości z HTML do zwykłego tekstu, utracisz ustalone formatowanie. Kliknij OK, aby kontynuować.');
	define('JS_LANG_ConfirmAddFolder', 'Przed dodaniem folderu należy zastosować zmiany. Kliknij OK, aby zapisać.');
	define('JS_LANG_ConfirmEmptySubject', 'Pole tematu jest puste. Czy chcesz kontynuować?');

	define('JS_LANG_WarningEmailBlank', 'Nie możesz zostawić<br />pustego pola E-mail');
	define('JS_LANG_WarningLoginBlank', 'Nie możesz zostawić<br />pustego pola Login');
	define('JS_LANG_WarningToBlank', 'Nie możesz zostawić pustego pola Do');
	define('JS_LANG_WarningServerPortBlank', 'Nie możesz zostawić pustych<br />pól serwer/port POP3 i SMTP');
	define('JS_LANG_WarningEmptySearchLine', 'Pusty ciąg znaków. Proszę wpisać poszukiwany ciąg, aby dokonać wyszukania.');
	define('JS_LANG_WarningMarkListItem', 'Proszę zaznaczyć przynajmniej jeden element listy');
	define('JS_LANG_WarningFolderMove', 'Folder nie może zostać przeniesiony');
	define('JS_LANG_WarningContactNotComplete', 'Proszę wpisać e-mail lub nazwę');
	define('JS_LANG_WarningGroupNotComplete', 'Proszę wpisać nazwę grupy');

	define('JS_LANG_WarningEmailFieldBlank', 'Nie możesz zostawić pola E-mail pustego');
	define('JS_LANG_WarningIncServerBlank', 'Nie możesz zostawić pola Serwer POP3(IMAP4) pustego');
	define('JS_LANG_WarningIncPortBlank', 'Nie możesz zostawić pola Port serwera POP3(IMAP4) pustego');
	define('JS_LANG_WarningIncLoginBlank', 'Nie możesz zostawić pola Login POP3(IMAP4) pustego');
	define('JS_LANG_WarningIncPortNumber', 'Musisz wpisać dodatnią liczbę w polu port POP3(IMAP4).');
	define('JS_LANG_DefaultIncPortNumber', 'Domyślny numer portu POP3(IMAP4) to 110(143).');
	define('JS_LANG_WarningIncPassBlank', 'Nie możesz zostawić pola hasło POP3(IMAP4) pustego');
	define('JS_LANG_WarningOutPortBlank', 'Nie możesz zostawić pola port serwera SMTP pustego');
	define('JS_LANG_WarningOutPortNumber', 'Powinieneś wpisać dodatnią liczbę w polu port SMTP.');
	define('JS_LANG_WarningCorrectEmail', 'Powinieneś wpisać poprawny adres e-mail.');
	define('JS_LANG_DefaultOutPortNumber', 'Domyślny numer portu SMTP to 25.');

	define('JS_LANG_WarningCsvExtention', 'Rozszerzenie powinno być .csv');
	define('JS_LANG_WarningImportFileType', 'Proszę wybrać aplikację, z której chcesz skopiować kontakty');
	define('JS_LANG_WarningEmptyImportFile', 'Proszę wybrać plik, klikając na przycisk Przeglądaj');
	
	define('JS_LANG_WarningContactsPerPage', 'Liczba kontaktów na stronę musi być dodatnia');
	define('JS_LANG_WarningMessagesPerPage', 'Liczba wiadomości na stronę musi być dodatnia');
	define('JS_LANG_WarningMailsOnServerDays', 'Powinieneś wpisać dodatnią liczbę w polu Liczba dni przechowywania wiadomości na serwerze.');
	define('JS_LANG_WarningEmptyFilter', 'Proszę wpisać ciąg znaków');
	define('JS_LANG_WarningEmptyFolderName', 'Proszę wpisać nazwę folderu');

	define('JS_LANG_ErrorConnectionFailed', 'Połączenie nieudane');
	define('JS_LANG_ErrorRequestFailed', 'Transfer danych nie powiódł się');
	define('JS_LANG_ErrorAbsentXMLHttpRequest', 'Objekt XMLHttpRequest nie występuje');
	define('JS_LANG_ErrorWithoutDesc', 'Nastąpił błąd bez opisu');
	define('JS_LANG_ErrorParsing', 'Błąd parsowania XML.');
	define('JS_LANG_ResponseText', 'Tekst odpowiedzi:');
	define('JS_LANG_ErrorEmptyXmlPacket', 'Pusty pakiet XML');
	define('JS_LANG_ErrorImportContacts', 'Błąd importowania kontaktów');
	define('JS_LANG_ErrorNoContacts', 'Brak kontaktów do zaimportowania');
	define('JS_LANG_ErrorCheckMail', 'Odbieranie wiadomości przerwane przez błąd. Prawdopodobnie nie pobrano wszystkich wiadomości.');

	define('JS_LANG_LoggingToServer', 'Logowanie na serwer &hellip;');
	define('JS_LANG_GettingMsgsNum', 'Pobieranie liczby wiadomości');
	define('JS_LANG_RetrievingMessage', 'Pobieranie wiadomości');
	define('JS_LANG_DeletingMessage', 'Usuwanie wiadomości');
	define('JS_LANG_DeletingMessages', 'Usuwanie wiadomości');
	define('JS_LANG_Of', 'z');
	define('JS_LANG_Connection', 'Połączenie');
	define('JS_LANG_Charset', 'Typ kodowania');
	define('JS_LANG_AutoSelect', 'Auto-Wybór');

	define('JS_LANG_Contacts', 'Kontakty');
	define('JS_LANG_ClassicVersion', 'Wersja klasyczna');
	define('JS_LANG_Logout', 'Wyloguj');
	define('JS_LANG_Settings', 'Ustawienia');

	define('JS_LANG_LookFor', 'Szukaj');
	define('JS_LANG_SearchIn', 'Szukaj w');
	define('JS_LANG_QuickSearch', 'Szukaj wyłącznie w polach Od, Do i temat (szybciej).');
	define('JS_LANG_SlowSearch', 'Szukaj w całych wiadomościach');
	define('JS_LANG_AllMailFolders', 'Wszystkie foldery');
	define('JS_LANG_AllGroups', 'Wszystkie grupy');

	define('JS_LANG_NewMessage', 'Nowa wiadomość');
	define('JS_LANG_CheckMail', 'Sprawdź pocztę');
	define('JS_LANG_ReloadFolders', 'Przeładuj drzewo katalogów');
	define('JS_LANG_EmptyTrash', 'Opróżnij kosz');
	define('JS_LANG_MarkAsRead', 'Oznacz jako przeczytane');
	define('JS_LANG_MarkAsUnread', 'Oznacz jako nieprzeczytane');
	define('JS_LANG_MarkFlag', 'Oflaguj');
	define('JS_LANG_MarkUnflag', 'Odflaguj');
	define('JS_LANG_MarkAllRead', 'Oznacz jako przeczytane');
	define('JS_LANG_MarkAllUnread', 'Oznacz jako nieprzeczytane');
	define('JS_LANG_Reply', 'Odpowiedz');
	define('JS_LANG_ReplyAll', 'Odpowiedz wszystkim');
	define('JS_LANG_Delete', 'Usuń');
	define('JS_LANG_Undelete', 'Cofnij usunięcie');
	define('JS_LANG_PurgeDeleted', 'Wyczyść usunięte');
	define('JS_LANG_MoveToFolder', 'Przenieś do katalogu');
	define('JS_LANG_Forward', 'Przekaż');

	define('JS_LANG_HideFolders', 'Ukryj katalogi');
	define('JS_LANG_ShowFolders', 'Pokaż katalogi');
	define('JS_LANG_ManageFolders', 'Zarządzaj katalogami');
	define('JS_LANG_SyncFolder', 'Zsynchronizowane foldery');
	define('JS_LANG_NewMessages', 'Nowe wiadomości');
	define('JS_LANG_Messages', 'Wiadomości');

	define('JS_LANG_From', 'Od');
	define('JS_LANG_To', 'Do');
	define('JS_LANG_Date', 'Data');
	define('JS_LANG_Size', 'Rozmiar');
	define('JS_LANG_Subject', 'Temat');
	
	define('JS_LANG_FirstPage', 'Pierwsza strona');
	define('JS_LANG_PreviousPage', 'Poprzednia');
	define('JS_LANG_NextPage', 'Następna');
	define('JS_LANG_LastPage', 'Ostatnia strona');
	
	define('JS_LANG_SwitchToPlain', 'Przełącz widok na zwykły tekst');
	define('JS_LANG_SwitchToHTML', 'Przełącz widok na HTML');
	define('JS_LANG_AddToAddressBokk', 'Dodaj do książki adresowej');
	define('JS_LANG_ClickToDownload', 'Kliknij, aby pobrać');
	define('JS_LANG_View', 'Wyświetl');
	define('JS_LANG_ShowFullHeaders', 'Pokaż pełne nagłówki');
	define('JS_LANG_HideFullHeaders', 'Ukryj pełne nagłówki');
	
	define('JS_LANG_MessagesInFolder', 'Wiadomości w katalogu');
	define('JS_LANG_YouUsing', 'Używasz');
	define('JS_LANG_OfYour', 'Twojego');
	define('JS_LANG_Mb', 'MB');
	define('JS_LANG_Kb', 'KB');
	define('JS_LANG_B', 'B');
	
	define('JS_LANG_SendMessage', 'Wyślij');
	define('JS_LANG_SaveMessage', 'Zapisz');
	define('JS_LANG_Print', 'Drukuj');
	define('JS_LANG_PreviousMsg', 'Poprzednia wiadomość');
	define('JS_LANG_NextMsg', 'Następna wiadomość');
	define('JS_LANG_AddressBook', 'Książka adresowa');
	define('JS_LANG_ShowBCC', 'Pokaż BCC');
	define('JS_LANG_HideBCC', 'Ukryj BCC');
	define('JS_LANG_CC', 'CC');
	define('JS_LANG_BCC', 'BCC');
	define('JS_LANG_ReplyTo', 'Adres zwrotny');
	define('JS_LANG_AttachFile', 'Dołącz plik');
	define('JS_LANG_Attach', 'Dołącz');
	define('JS_LANG_Re', 'Re');
	define('JS_LANG_OriginalMessage', 'Oryginalna wiadomość');
	define('JS_LANG_Sent', 'Wysłane');
	define('JS_LANG_Fwd', 'Fwd');
	define('JS_LANG_Low', 'Niski');
	define('JS_LANG_Normal', 'Normalny');
	define('JS_LANG_High', 'Wysoki');
	define('JS_LANG_Importance', 'Priorytet');
	define('JS_LANG_Close', 'Zamknij');
	
	define('JS_LANG_Common', 'Ogólne');
	define('JS_LANG_EmailAccounts', 'Konta e-mail');
	
	define('JS_LANG_MsgsPerPage', 'Wiadomości na stronę');
	define('JS_LANG_DisableRTE', 'Dezaktywuj rozbudowany edytor');
	define('JS_LANG_Skin', 'Skórka');
	define('JS_LANG_DefCharset', 'Domyślny typ kodowania');
	define('JS_LANG_DefCharsetInc', 'Domyślny typ kodowania wiadomości przychodzących');
	define('JS_LANG_DefCharsetOut', 'Domyślny typ kodowania wiadomości wychodzących');
	define('JS_LANG_DefTimeOffset', 'Domyślny offset');
	define('JS_LANG_DefLanguage', 'Domyślny język');
	define('JS_LANG_DefDateFormat', 'Domyślny format daty');
	define('JS_LANG_ShowViewPane', 'Lista wiadomości z panelem podglądu');
	define('JS_LANG_Save', 'Zapisz');
	define('JS_LANG_Cancel', 'Anuluj');
	define('JS_LANG_OK', 'OK');
	
	define('JS_LANG_Remove', 'Usuń');
	define('JS_LANG_AddNewAccount', 'Dodaj nowe konto');
	define('JS_LANG_Signature', 'Podpis');
	define('JS_LANG_Filters', 'Filtry');
	define('JS_LANG_Properties', 'Właściwości');
	define('JS_LANG_UseForLogin', 'Użyj właściwości tego konta (login i hasło) do logowania');
	define('JS_LANG_MailFriendlyName', 'Twoje imię i nazwisko');
	define('JS_LANG_MailEmail', 'E-mail');
	define('JS_LANG_MailIncHost', 'Poczta przychodząca');
	define('JS_LANG_Imap4', 'Imap4');
	define('JS_LANG_Pop3', 'Pop3');
	define('JS_LANG_MailIncPort', 'Port');
	define('JS_LANG_MailIncLogin', 'Login');
	define('JS_LANG_MailIncPass', 'Hasło');
	define('JS_LANG_MailOutHost', 'Serwer SMTP');
	define('JS_LANG_MailOutPort', 'Port');
	define('JS_LANG_MailOutLogin', 'SMTP Login');
	define('JS_LANG_MailOutPass', 'SMTP Hasło');
	define('JS_LANG_MailOutAuth1', 'Używaj uwierzytelniania SMTP');
	define('JS_LANG_MailOutAuth2', '(Możesz zostawić pola login i hasło SMTP puste, jeżeli są takie same jak dla POP3/IMAP)');
	define('JS_LANG_UseFriendlyNm1', 'Używaj imienia i nazwiska w polu "Od:"');
	define('JS_LANG_UseFriendlyNm2', '(Imię i nazwisko &lt;hide@address.com&gt;)');
	define('JS_LANG_GetmailAtLogin', 'Pobieraj wiadomości po zalogowaniu');
	define('JS_LANG_MailMode0', 'Usuwaj pobrane wiadomości z serwera');
	define('JS_LANG_MailMode1', 'Zostawiaj wiadomości na serwerze');
	define('JS_LANG_MailMode2', 'Zostawiaj wiadomości na serwerze przez');
	define('JS_LANG_MailsOnServerDays', 'dni');
	define('JS_LANG_MailMode3', 'Usuwaj wiadomości z serwera, gdy są usuwane z Kosza');
	define('JS_LANG_InboxSyncType', 'Typ synchronizacji skrzynki');
	
	define('JS_LANG_SyncTypeNo', 'Nie synchronizuj');
	define('JS_LANG_SyncTypeNewHeaders', 'Nowe nagłówki');
	define('JS_LANG_SyncTypeAllHeaders', 'Wszystkie nagłówki');
	define('JS_LANG_SyncTypeNewMessages', 'Nowe wiadomości');
	define('JS_LANG_SyncTypeAllMessages', 'Wszystkie wiadomości');
	define('JS_LANG_SyncTypeDirectMode', 'Tryb bezpośredni');
	
	define('JS_LANG_Pop3SyncTypeEntireHeaders', 'Pełne nagłówki');
	define('JS_LANG_Pop3SyncTypeEntireMessages', 'Pełne wiadomości');
	define('JS_LANG_Pop3SyncTypeDirectMode', 'Tryb bezpośredni');
	
	define('JS_LANG_DeleteFromDb', 'Usuwaj wiadomości z bazy danych jeżeli nie ma ich na serwerze');
	
	define('JS_LANG_EditFilter', 'Edytuj&nbsp;filtr');
	define('JS_LANG_NewFilter', 'Dodaj nowy filtr');
	define('JS_LANG_Field', 'Pole');
	define('JS_LANG_Condition', 'Warunek');
	define('JS_LANG_ContainSubstring', 'Zawiera ciąg znaków');
	define('JS_LANG_ContainExactPhrase', 'Zawiera frazę');
	define('JS_LANG_NotContainSubstring', 'Nie zawiera ciągu znaków');
	define('JS_LANG_FilterDesc_At', 'w');
	define('JS_LANG_FilterDesc_Field', 'pole');
	define('JS_LANG_Action', 'Akcja');
	define('JS_LANG_DoNothing', 'Nie rób nic');
	define('JS_LANG_DeleteFromServer', 'Usuń z serwera');
	define('JS_LANG_MarkGrey', 'Oznacz szarym kolorem');
	define('JS_LANG_Add', 'Dodaj');
	define('JS_LANG_OtherFilterSettings', 'Inne ustawienia filtra');
	define('JS_LANG_ConsiderXSpam', 'Rozważaj nagłówki X-spam');
	define('JS_LANG_Apply', 'Zastosuj');
	
	define('JS_LANG_InsertLink', 'Wstaw link');
	define('JS_LANG_RemoveLink', 'Usuń link');
	define('JS_LANG_Numbering', 'Numeracja');
	define('JS_LANG_Bullets', 'Wypunktowanie');
	define('JS_LANG_HorizontalLine', 'Pozioma linia');
	define('JS_LANG_Bold', 'Pogrubienie');
	define('JS_LANG_Italic', 'Kursywa');
	define('JS_LANG_Underline', 'Podkreślenie');
	define('JS_LANG_AlignLeft', 'Wyrównaj do lewej');
	define('JS_LANG_Center', 'Wyśrodkuj');
	define('JS_LANG_AlignRight', 'Wyrównaj do prawej');
	define('JS_LANG_Justify', 'Wyjustowanie');
	define('JS_LANG_FontColor', 'Kolor czcionki');
	define('JS_LANG_Background', 'Tło');
	define('JS_LANG_SwitchToPlainMode', 'Przełącz na zwykły tekst');
	define('JS_LANG_SwitchToHTMLMode', 'Przełącz na HTML');
	define('JS_LANG_AddSignatures', 'Dodawaj podpis do wiadomości wychodzących');
	define('JS_LANG_DontAddToReplies', 'Nie dodawaj podpisu do odpowiedzi i przekazywanych wiadomości');

	define('JS_LANG_Folder', 'Katalog');
	define('JS_LANG_Msgs', 'Wiadomości');
	define('JS_LANG_Synchronize', 'Synchronizuj');
	define('JS_LANG_ShowThisFolder', 'Wyświetl ten folder');
	define('JS_LANG_Total', 'W sumie');
	define('JS_LANG_DeleteSelected', 'Usuń zaznaczone');
	define('JS_LANG_AddNewFolder', 'Dodaj nowy folder');
	define('JS_LANG_NewFolder', 'Nowy folder');
	define('JS_LANG_ParentFolder', 'Folder nadrzędny');
	define('JS_LANG_NoParent', 'Bez nadrzędnego folderu');
	define('JS_LANG_OnMailServer', 'Stwórz ten folder zarówno w WebMail jak i na serwerze');
	define('JS_LANG_InWebMail', 'Stwórz ten folder tylko w WebMail');
	define('JS_LANG_FolderName', 'Nazwa folderu');
	
	define('JS_LANG_ContactsPerPage', 'Liczba kontaktów na stronę');
	define('JS_LANG_WhiteList', 'Kontakty z książki adresowej na białej liście');
	
	define('JS_LANG_CharsetDefault', 'Domyślny');
	define('JS_LANG_CharsetArabicAlphabetISO', 'Arabski (ISO)');
	define('JS_LANG_CharsetArabicAlphabet', 'Arabski (Windows)');
	define('JS_LANG_CharsetBalticAlphabetISO', 'Bałtycki (ISO)');
	define('JS_LANG_CharsetBalticAlphabet', 'Bałtycki (Windows)');
	define('JS_LANG_CharsetCentralEuropeanAlphabetISO', 'Środkowoeuropejski (ISO)');
	define('JS_LANG_CharsetCentralEuropeanAlphabet', 'Środkowoeuropejski (Windows)');
	define('JS_LANG_CharsetChineseSimplifiedEUC', 'Chinese Simplified (EUC)');
	define('JS_LANG_CharsetChineseSimplifiedGB', 'Chinese Simplified (GB2312)');
	define('JS_LANG_CharsetChineseTraditional', 'Chiński tradycyjny (Big5)');
	define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabetISO', 'Cyrylica (ISO)');
	define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabetKOI8R', 'Cyrylica (KOI8-R)');
	define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabet', 'Cyrylica (Windows)');
	define('JS_LANG_CharsetGreekAlphabetISO', 'Grecki (ISO)');
	define('JS_LANG_CharsetGreekAlphabet', 'Grecki (Windows)');
	define('JS_LANG_CharsetHebrewAlphabetISO', 'Hebrajski (ISO)');
	define('JS_LANG_CharsetHebrewAlphabet', 'Hebrajski (Windows)');
	define('JS_LANG_CharsetJapanese', 'Japoński');
	define('JS_LANG_CharsetJapaneseShiftJIS', 'Japoński (Shift-JIS)');
	define('JS_LANG_CharsetKoreanEUC', 'Koreański (EUC)');
	define('JS_LANG_CharsetKoreanISO', 'Koreański (ISO)');
	define('JS_LANG_CharsetLatin3AlphabetISO', 'Latin 3 (ISO)');
	define('JS_LANG_CharsetTurkishAlphabet', 'Turecki');
	define('JS_LANG_CharsetUniversalAlphabetUTF7', 'Unicode (UTF-7)');
	define('JS_LANG_CharsetUniversalAlphabetUTF8', 'Unicode (UTF-8)');
	define('JS_LANG_CharsetVietnameseAlphabet', 'Wietnamski (Windows)');
	define('JS_LANG_CharsetWesternAlphabetISO', 'Zachodni (ISO)');
	define('JS_LANG_CharsetWesternAlphabet', 'Zachodni (Windows)');

	define('JS_LANG_TimeDefault', 'Domyślny');
	define('JS_LANG_TimeEniwetok', 'Strefa czasowa Eniwetok, Kwajalein');
	define('JS_LANG_TimeMidwayIsland', 'Midway Island, Samoa');
	define('JS_LANG_TimeHawaii', 'Hawaje');
	define('JS_LANG_TimeAlaska', 'Alaska');
	define('JS_LANG_TimePacific', 'Pacyficzny (US & Canada); Tijuana');
	define('JS_LANG_TimeArizona', 'Arizona');
	define('JS_LANG_TimeMountain', 'Mountain Time (US & Canada)');
	define('JS_LANG_TimeCentralAmerica', 'Centralne USA');
	define('JS_LANG_TimeCentral', 'Central Time (US & Canada)');
	define('JS_LANG_TimeMexicoCity', 'Mexico City, Tegucigalpa');
	define('JS_LANG_TimeSaskatchewan', 'Saskatchewan');
	define('JS_LANG_TimeIndiana', 'Indiana (East)');
	define('JS_LANG_TimeEastern', 'Eastern Time (US & Canada)');
	define('JS_LANG_TimeBogota', 'Bogota, Lima, Quito');
	define('JS_LANG_TimeSantiago', 'Santiago');
	define('JS_LANG_TimeCaracas', 'Caracas, La Paz');
	define('JS_LANG_TimeAtlanticCanada', 'Atlantic Time (Canada)');
	define('JS_LANG_TimeNewfoundland', 'Newfoundland');
	define('JS_LANG_TimeGreenland', 'Greenland');
	define('JS_LANG_TimeBuenosAires', 'Buenos Aires, Georgetown');
	define('JS_LANG_TimeBrasilia', 'Brasilia');
	define('JS_LANG_TimeMidAtlantic', 'Mid-Atlantic');
	define('JS_LANG_TimeCapeVerde', 'Cape Verde Is.');
	define('JS_LANG_TimeAzores', 'Azores');
	define('JS_LANG_TimeMonrovia', 'Casablanca, Monrovia');
	define('JS_LANG_TimeGMT', 'Dublin, Edinburgh, Lisbon, London');
	define('JS_LANG_TimeBerlin', 'Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna');
	define('JS_LANG_TimePrague', 'Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague');
	define('JS_LANG_TimeParis', 'Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris');
	define('JS_LANG_TimeSarajevo', 'Sarajevo, Skopje, Sofija, Vilnius, Warszawa, Zagreb');
	define('JS_LANG_TimeWestCentralAfrica', 'West Central Africa');
	define('JS_LANG_TimeAthens', 'Athens, Istanbul, Minsk');
	define('JS_LANG_TimeEasternEurope', 'Bucharest');
	define('JS_LANG_TimeCairo', 'Cairo');
	define('JS_LANG_TimeHarare', 'Harare, Pretoria');
	define('JS_LANG_TimeHelsinki', 'Helsinki, Riga, Tallinn');
	define('JS_LANG_TimeIsrael', 'Israel, Jerusalem Standard Time');
	define('JS_LANG_TimeBaghdad', 'Baghdad');
	define('JS_LANG_TimeArab', 'Arab, Kuwait, Riyadh');
	define('JS_LANG_TimeMoscow', 'Moscow, St. Petersburg, Volgograd');
	define('JS_LANG_TimeEastAfrica', 'East Africa, Nairobi');
	define('JS_LANG_TimeTehran', 'Tehran');
	define('JS_LANG_TimeAbuDhabi', 'Abu Dhabi, Muscat');
	define('JS_LANG_TimeCaucasus', 'Baku, Tbilisi, Yerevan');
	define('JS_LANG_TimeKabul', 'Kabul');
	define('JS_LANG_TimeEkaterinburg', 'Ekaterinburg');
	define('JS_LANG_TimeIslamabad', 'Islamabad, Karachi, Sverdlovsk, Tashkent');
	define('JS_LANG_TimeBombay', 'Calcutta, Chennai, Mumbai, New Delhi, India Standard Time');
	define('JS_LANG_TimeNepal', 'Kathmandu, Nepal');
	define('JS_LANG_TimeAlmaty', 'Almaty, Novosibirsk, North Central Asia');
	define('JS_LANG_TimeDhaka', 'Astana, Dhaka');
	define('JS_LANG_TimeSriLanka', 'Sri Jayawardenepura, Sri Lanka');
	define('JS_LANG_TimeRangoon', 'Rangoon');
	define('JS_LANG_TimeBangkok', 'Bangkok, Hanoi, Jakarta');
	define('JS_LANG_TimeKrasnoyarsk', 'Krasnoyarsk');
	define('JS_LANG_TimeBeijing', 'Beijing, Chongqing, Hong Kong SAR, Urumqi');
	define('JS_LANG_TimeIrkutsk', 'Irkutsk, Ulaan Bataar');
	define('JS_LANG_TimeSingapore', 'Kuala Lumpur, Singapore');
	define('JS_LANG_TimePerth', 'Perth, Western Australia');
	define('JS_LANG_TimeTaipei', 'Taipei');
	define('JS_LANG_TimeTokyo', 'Osaka, Sapporo, Tokyo');
	define('JS_LANG_TimeSeoul', 'Seoul, Korea Standard time');
	define('JS_LANG_TimeYakutsk', 'Yakutsk');
	define('JS_LANG_TimeAdelaide', 'Adelaide, Central Australia');
	define('JS_LANG_TimeDarwin', 'Darwin');
	define('JS_LANG_TimeBrisbane', 'Brisbane, East Australia');
	define('JS_LANG_TimeSydney', 'Canberra, Melbourne, Sydney, Hobart');
	define('JS_LANG_TimeGuam', 'Guam, Port Moresby');
	define('JS_LANG_TimeHobart', 'Hobart, Tasmania');
	define('JS_LANG_TimeVladivostock', 'Vladivostok');
	define('JS_LANG_TimeMagadan', 'Magadan, Solomon Is., New Caledonia');
	define('JS_LANG_TimeWellington', 'Auckland, Wellington');
	define('JS_LANG_TimeFiji', 'Fiji Islands, Kamchatka, Marshall Is.');
	define('JS_LANG_TimeTonga', 'Nuku\'alofa, Tonga,');

	define('JS_LANG_DateDefault', 'Domyślny');
	define('JS_LANG_DateDDMMYY', 'DD/MM/YY');
	define('JS_LANG_DateMMDDYY', 'MM/DD/YY');
	define('JS_LANG_DateDDMonth', 'DD Miesiąc (01 Jan)');
	define('JS_LANG_DateAdvanced', 'Zaawansowany');
	
	define('JS_LANG_NewContact', 'Nowy kontakt');
	define('JS_LANG_NewGroup', 'Nowa grupa');
	define('JS_LANG_AddContactsTo', 'Dodaj kontakty do');
	define('JS_LANG_ImportContacts', 'Importuj kontakty');
	
	define('JS_LANG_Name', 'Nazwa');
	define('JS_LANG_Email', 'E-mail');
	define('JS_LANG_DefaultEmail', 'Domyślny Email');
	define('JS_LANG_NotSpecifiedYet', 'Nie określony');
	define('JS_LANG_ContactName', 'Nazwa');
	define('JS_LANG_Birthday', 'Urodziny');
	define('JS_LANG_Month', 'Miesiąc');
	define('JS_LANG_January', 'Styczeń');
	define('JS_LANG_February', 'Luty');
	define('JS_LANG_March', 'Marzec');
	define('JS_LANG_April', 'Kwiecień');
	define('JS_LANG_May', 'Maj');
	define('JS_LANG_June', 'Czerwiec');
	define('JS_LANG_July', 'Lipiec');
	define('JS_LANG_August', 'Sierpień');
	define('JS_LANG_September', 'Wrzesień');
	define('JS_LANG_October', 'Październik');
	define('JS_LANG_November', 'Listopad');
	define('JS_LANG_December', 'Grudzień');
	define('JS_LANG_Day', 'Dzień');
	define('JS_LANG_Year', 'Rok');
	define('JS_LANG_UseFriendlyName1', 'Używaj imienia w polu Od');
	define('JS_LANG_UseFriendlyName2', '(Jan Kowlaski &lt;hide@address.com&gt;)');
	define('JS_LANG_Personal', 'Osobiste');
	define('JS_LANG_PersonalEmail', 'Osobiste E-maile');
	define('JS_LANG_StreetAddress', 'Ulica');
	define('JS_LANG_City', 'Miasto');
	define('JS_LANG_Fax', 'Fax');
	define('JS_LANG_StateProvince', 'Województwo');
	define('JS_LANG_Phone', 'Telefon');
	define('JS_LANG_ZipCode', 'Kod pocztowy');
	define('JS_LANG_Mobile', 'Telefon komórkowy');
	define('JS_LANG_CountryRegion', 'Kraj/region');
	define('JS_LANG_WebPage', 'Strona www');
	define('JS_LANG_Go', 'Idź');
	define('JS_LANG_Home', 'Dom');
	define('JS_LANG_Business', 'Biznes');
	define('JS_LANG_BusinessEmail', 'E-maile biznesowe');
	define('JS_LANG_Company', 'Firma');
	define('JS_LANG_JobTitle', 'Stanowisko');
	define('JS_LANG_Department', 'Dział');
	define('JS_LANG_Office', 'Biuro');
	define('JS_LANG_Pager', 'Pager');
	define('JS_LANG_Other', 'Inne');
	define('JS_LANG_OtherEmail', 'Inne E-maile');
	define('JS_LANG_Notes', 'Notatki');
	define('JS_LANG_Groups', 'Grupy');
	define('JS_LANG_ShowAddFields', 'Pokaż dodatkowe pola');
	define('JS_LANG_HideAddFields', 'Ukryj dodatkowe pola');
	define('JS_LANG_EditContact', 'Edytuj informacje kontaktu');
	define('JS_LANG_GroupName', 'Nazwa grupy');
	define('JS_LANG_AddContacts', 'Dodaj kontakty');
	define('JS_LANG_CommentAddContacts', '(Jeżeli chcesz wpisać więcej adresów, rozdziel je przecinkami)');
	define('JS_LANG_CreateGroup', 'Utwórz grupę');
	define('JS_LANG_Rename', 'zmień nazwę');
	define('JS_LANG_MailGroup', 'Grupa E-maili');
	define('JS_LANG_RemoveFromGroup', 'Usuń z grupy');
	define('JS_LANG_UseImportTo', 'Użyj Importuj by skopiować kontakty z Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express do listy kontaktów WebMail.');
	define('JS_LANG_Outlook1', 'Microsoft Outlook 2000/XP/2003');
	define('JS_LANG_Outlook2', 'Microsoft Outlook Express 6');
	define('JS_LANG_SelectImportFile', 'Wybierz plik (w formacje .CSV) który chcesz zaimportować');
	define('JS_LANG_Import', 'Importuj');
	define('JS_LANG_ContactsMessage', 'To jest strona kontaktów!');
	define('JS_LANG_ContactsCount', 'Kontakt(y)');
	define('JS_LANG_GroupsCount', 'Grupa(y)');

// webmail 4.1 constants
	define('PicturesBlocked', 'Obrazki w tej wiadomości zostały zablokowane dla Twojego bezpieczeństwa.');
	define('ShowPictures', 'Pokaż obrazki');
	define('ShowPicturesFromSender', 'Zawsze pokazuj obrazki w wiadomościach od tego nadawcy');
	define('AlwaysShowPictures', 'Zawsze pokazuj obrazki w wiadomościach');

	define('TreatAsOrganization', 'Traktuj jako organizację');

	define('WarningGroupAlreadyExist', 'Grupa o takiej nazwie już istnieje. Proszę podać inną nazwę.');
	define('WarningCorrectFolderName', 'Musisz określić poprawną nazwę folderu.');
	define('WarningLoginFieldBlank', 'Nie można pozostawić pola Login pustego.');
	define('WarningCorrectLogin', 'Musisz określić poprawny login.');
	define('WarningPassBlank', 'Nie można pozostawić pola Hasło pustego.');
	define('WarningCorrectIncServer', 'Musisz określić poprawny adres serwera POP3(IMAP).');
	define('WarningCorrectSMTPServer', 'Musisz określić poprawny adres serwera SMTP.');
	define('WarningFromBlank', 'Nie można pozostawić pola Od: pustego');
	define('WarningAdvancedDateFormat', 'Proszę określić format daty/czasu.');

	define('AdvancedDateHelpTitle', 'Zaawansowana Data');
	define('AdvancedDateHelpIntro', 'Kiedy pole &quot;Zaawansowana&quot; jest wybrane, możesz wpisać własny format daty/czasu, który będzie wyświetlany. Następujące znaki mogą zostać użyte do tego celu \':\' lub \'/\'');
	define('AdvancedDateHelpConclusion', 'Na przykład, jeżeli określisz wartość &quot;mm/dd/yyyy&quot; w polu &quot;Zaawansowana&quot;, data będzie wyświetlana jako miesiąc/dzień/rok (np. 11/23/2005)');
	define('AdvancedDateHelpDayOfMonth', 'Dzień miesiąca (od 1 do 31)');
	define('AdvancedDateHelpNumericMonth', 'Month (od 1 do 12)');
	define('AdvancedDateHelpTextualMonth', 'Month (od Jan do Dec)');
	define('AdvancedDateHelpYear2', 'Rok, 2 cyfry');
	define('AdvancedDateHelpYear4', 'Rok, 4 cyfry');
	define('AdvancedDateHelpDayOfYear', 'Dzień roku (od 1 do 366)');
	define('AdvancedDateHelpQuarter', 'Kwartał');
	define('AdvancedDateHelpDayOfWeek', 'Dzień tygodnia (od Mon do Sun)');
	define('AdvancedDateHelpWeekOfYear', 'Tydzień roku (od 1 do 53)');

	define('InfoNoMessagesFound', 'Nie znaleziono żadnych wiadomości.');
	define('ErrorSMTPConnect', 'Nie można połączyć się z serwerem SMTP. Sprawdź ustawienia SMTP.');
	define('ErrorSMTPAuth', 'Zły login lub hasło. Logowanie zakończone niepowodzeniem.');
	define('ReportMessageSent', 'Wiadomość została wysłana.');
	define('ReportMessageSaved', 'Wiadomość została zapisana.');
	define('ErrorPOP3Connect', 'Nie można połączyć z serwerem POP3, sprawdź ustawienia POP3.');
	define('ErrorIMAP4Connect', 'Nie można połączyć z serwerem IMAP4, sprawdź ustawienia IMAP4.');
	define('ErrorPOP3IMAP4Auth', 'Błędny e-mail/login lub hasło. Logowanie nie powiodło się.');
	define('ErrorGetMailLimit', 'Limit objętości Twojej skrzynki został przekroczony.');

	define('ReportSettingsUpdatedSuccessfuly', 'Ustawienia zostały nadpisane.');
	define('ReportAccountCreatedSuccessfuly', 'Konto zostało utworzone.');
	define('ReportAccountUpdatedSuccessfuly', 'Konto zostało uaktualnione.');
	define('ConfirmDeleteAccount', 'Na pewno chcesz usunąć konto?');
	define('ReportFiltersUpdatedSuccessfuly', 'Filtry zostały zaktualizowane.');
	define('ReportSignatureUpdatedSuccessfuly', 'Sygnatura została zapisana.');
	define('ReportFoldersUpdatedSuccessfuly', 'Foldery zostały zaktualizowane.');
	define('ReportContactsSettingsUpdatedSuccessfuly', 'Ustawienia kontaktów zostały zapisane.');

	define('ErrorInvalidCSV', 'Plik CSV który wybrałeś ma niewłaściwy format.');
// The group "guies" was successfully added.
	define('ReportGroupSuccessfulyAdded1', 'Grupa');
	define('ReportGroupSuccessfulyAdded2', 'została dodana.');
	define('ReportGroupUpdatedSuccessfuly', 'Grupa została zaktualizowana.');
	define('ReportContactSuccessfulyAdded', 'Kontakt został dodany.');
	define('ReportContactUpdatedSuccessfuly', 'Kontakt został zaktualizowany.');
// Contact(s) was added to group "friends".
	define('ReportContactAddedToGroup', 'Kontakt(y) został(y) dodany(e).');
	define('AlertNoContactsGroupsSelected', 'Nie zaznaczono kontaktów ani grup.');

	define('InfoListNotContainAddress', 'Jeżeli lista nie zawiera adresu, którego szukasz - kontynuuj pisanie jego pierwszych liter.');
	
	define('DirectAccess', 'B');
	define('DirectAccessTitle', 'Tryb bezpośredni. WebMail uzyskuje wiadomości bezpośrednio z serwera poczty.');

	define('FolderInbox', 'Odebrane');
	define('FolderSentItems', 'Wysłane');
	define('FolderDrafts', 'Brudnopis');
	define('FolderTrash', 'Kosz');

	define('FileLargerAttachment', 'Rozmiar załacznika przekracza dozwolony limit.');
	define('FilePartiallyUploaded', 'Jedynie część pliku została załadowana w wyniku nieokreślonego błędu.');
	define('NoFileUploaded', 'Plik nie został załadowany.');
	define('MissingTempFolder', 'Folder tymczasowy nie istnieje.');
	define('MissingTempFile', 'Plik tymczasowy nie istnieje.');
	define('UnknownUploadError', 'Wystąpił nieznany błąd uploadu pliku.');
	define('FileLargerThan', 'Błąd ładowania pliku. Prawdopodobnie rozmiar pliku jest większy niż ');
	define('PROC_CANT_LOAD_DB', 'Nie można połączyć się z bazą danych.');
	define('PROC_CANT_LOAD_LANG', 'Nie można odnaleźć odpowiedniego pliku językowego.');
	define('PROC_CANT_LOAD_ACCT', 'Konto nie istnieje, prawdopodobnie zostało skasowane.');
	
	define('DomainDosntExist', 'Taka domena nie została podłączona do serwera poczty.');
	define('ServerIsDisable', 'Używanie serwera poczty jest zabronione przez administratora.');
	
	define('PROC_ACCOUNT_EXISTS', 'Konto nie może zostać utworzone, ponieważ już istnieje.');
	define('PROC_CANT_GET_MESSAGES_COUNT', 'Nie mogę podliczyć liczby wiadomości.');
	define('PROC_CANT_MAIL_SIZE', 'Nie mogę uzyskać łącznego rozmiaru wiadomości.');

	define('Organization', 'Organizacja');
	define('WarningOutServerBlank', 'Nie można pozostawić pola Serwer SMTP pustego');

//
	define('JS_LANG_Refresh', 'Odświerz');
	define('JS_LANG_MessagesInInbox', 'Wiadomości w skrzynce odbiorczej');
	define('JS_LANG_InfoEmptyInbox', 'Skrzynka odbiorcza jest pusta');

// webmail 4.2 constants
	define('BackToList', 'Wróć do listy');
	define('InfoNoContactsGroups', 'Brak kontaktów lub grup.');
	define('InfoNewContactsGroups', 'Możesz również utworzyć nowe kontakty/grupy lub importować kontakty z pliku .CSV w formacie MS Outlook.');
	define('DefTimeFormat', 'Domyślny format daty');
	define('SpellNoSuggestions', 'Brak sugestii');
	define('SpellWait', 'Proszę czekać...');

	define('InfoNoMessageSelected', 'Nie wybrano wiadomości.');
	define('InfoSingleDoubleClick', 'Możesz również kliknąć jeden raz na dowolną wiadomość na liście, żeby zobaczyć ją tutaj, lub kliknąć dwa razy, żeby zobaczyć ją w pełnym rozmiarze.');
	
// calendar
	define('TitleDay', 'Widok Dzienny');
	define('TitleWeek', 'Widok Tygodniowy');
	define('TitleMonth', 'Widok Miesięczny');

	define('ErrorNotSupportBrowser', 'AfterLogic Calendar nie wspiera Twojej przeglądarki internetowej. Proszę użyć przeglądarki FireFox 2.0 lub nowszej, Opera 9.0 lub nowszej, Internet Explorer 6.0 lub nowszej, Safari 3.0.2 lub nowszej.');
	define('ErrorTurnedOffActiveX', 'Obsługa ActiveX jest wyłączona . <br/>Proszę włączyć obsługę ActiveX przed uruchomieniem tej aplikacji.');

	define('Calendar', 'Kalendarz');
	
	define('TabDay', 'Dzień');
	define('TabWeek', 'Tydzień');
	define('TabMonth', 'Miesiąc');
	
	define('ToolNewEvent', 'Nowe&nbsp;Zdarzenie');
	define('ToolBack', 'Wstecz');
	define('ToolToday', 'Dzisiaj');
	define('AltNewEvent', 'Nowe Zdarzenie');
	define('AltBack', 'Wstecz');
	define('AltToday', 'Dzisiaj');
	define('CalendarHeader', 'Kalendarz');
	define('CalendarsManager', 'Menedżer Kalendarzy');
	
	define('CalendarActionNew', 'Nowy kalendarz');
	define('EventHeaderNew', 'Nowe Zdarzenie');
	define('CalendarHeaderNew', 'Nowy Kalendarz');
	
	define('EventSubject', 'Temat');
	define('EventCalendar', 'Kalendarz');
	define('EventFrom', 'Od');
	define('EventTill', 'Do');
	define('CalendarDescription', 'Opis');
	define('CalendarColor', 'Kolor');
	define('CalendarName', 'Nazwa Kalendarza');
	define('CalendarDefaultName', 'Mój Kalendarz');
	
	define('ButtonSave', 'Zapisz');
	define('ButtonCancel', 'Anuluj');
	define('ButtonDelete', 'Usuń');

	define('AltPrevMonth', 'Poprzedni Miesiąc');
	define('AltNextMonth', 'Następny Miesiąc');

	define('CalendarHeaderEdit', 'Edytuj Kalendarz');
	define('CalendarActionEdit', 'Edytuj Kalendarz');
	define('ConfirmDeleteCalendar', 'Czy jesteś pewny, że chcesz usunąc kalendarz?');
	define('InfoDeleting', 'Usuwanie...');
	define('WarningCalendarNameBlank', 'Nie możesz pozostawić pustej nazwy kalendarza.');
	define('ErrorCalendarNotCreated', 'Nie utworzono kalendarza.');
	define('WarningSubjectBlank', 'Nie możesz pozostawić pustego tematu.');
	define('WarningIncorrectTime', 'Wprowadzony czas zawiera nieprawidłowe znaki.');
	define('WarningIncorrectFromTime', 'Czas Od jest nieprawidłowy.');
	define('WarningIncorrectTillTime', 'Czas Do jest nieprawidłowy.');
	define('WarningStartEndDate', 'Data zakończenia musi być większa lub równa Dacie rozpoczęcia.');
	define('WarningStartEndTime', 'Czas zakończenia musi być większy niż Czas rozpoczęcia.');
	define('WarningIncorrectDate', 'Data musi być poprawna.');
	define('InfoLoading', 'Wczytywanie...');
	define('EventCreate', 'Utwórz zdarzenie');
	define('CalendarHideOther', 'Ukryj inne kalendarze');
	define('CalendarShowOther', 'Pokaż inne kalendarze');
	define('CalendarRemove', 'Usuń kalendarz');
	define('EventHeaderEdit', 'Edytuj zdarzenie');

	define('InfoSaving', 'Zapisywanie...');
	define('SettingsDisplayName', 'Nazwa Wyświetlana');
	define('SettingsTimeFormat', 'Format Czasu');
	define('SettingsDateFormat', 'Format Daty');
	define('SettingsShowWeekends', 'Pokaż weekendy');
	define('SettingsWorkdayStarts', 'Początek dnia roboczego');
	define('SettingsWorkdayEnds', 'Koniec dnia roboczego');
	define('SettingsShowWorkday', 'Pokaż dni robocze');
	define('SettingsWeekStartsOn', 'Tydzień zaczyna się od');
	define('SettingsDefaultTab', 'Domyślna Zakładka');
	define('SettingsCountry', 'Państwo');
	define('SettingsTimeZone', 'Strefa Czasowa');
	define('SettingsAllTimeZones', 'Wszystkie strefy czasowe');

	define('WarningWorkdayStartsEnds', 'Czas końca dnia roboczego musi być większy niż Czas początku dnia roboczego');
	define('ReportSettingsUpdated', 'Ustawienia zostały zaktualizowane.');

	define('SettingsTabCalendar', 'Kalendarz');

	define('FullMonthJanuary', 'Styczeń');
	define('FullMonthFebruary', 'Luty');
	define('FullMonthMarch', 'Marzec');
	define('FullMonthApril', 'Kwiecień');
	define('FullMonthMay', 'Maj');
	define('FullMonthJune', 'Czerwiec');
	define('FullMonthJuly', 'Lipiec');
	define('FullMonthAugust', 'Sierpień');
	define('FullMonthSeptember', 'Wrzesień');
	define('FullMonthOctober', 'Październik');
	define('FullMonthNovember', 'Listopad');
	define('FullMonthDecember', 'Grudzień');

	define('ShortMonthJanuary', 'Sty');
	define('ShortMonthFebruary', 'Lut');
	define('ShortMonthMarch', 'Mar');
	define('ShortMonthApril', 'Kwi');
	define('ShortMonthMay', 'Maj');
	define('ShortMonthJune', 'Cze');
	define('ShortMonthJuly', 'Lip');
	define('ShortMonthAugust', 'Sie');
	define('ShortMonthSeptember', 'Wrz');
	define('ShortMonthOctober', 'Paź');
	define('ShortMonthNovember', 'Lis');
	define('ShortMonthDecember', 'Gru');

	define('FullDayMonday', 'Poniedziałek');
	define('FullDayTuesday', 'Wtorek');
	define('FullDayWednesday', 'Środa');
	define('FullDayThursday', 'Czwartek');
	define('FullDayFriday', 'Piątek');
	define('FullDaySaturday', 'Sobota');
	define('FullDaySunday', 'Niedziela');

	define('DayToolMonday', 'Pn');
	define('DayToolTuesday', 'Wt');
	define('DayToolWednesday', 'Śr');
	define('DayToolThursday', 'Cz');
	define('DayToolFriday', 'Pt');
	define('DayToolSaturday', 'So');
	define('DayToolSunday', 'N');

	define('CalendarTableDayMonday', 'Pn');
	define('CalendarTableDayTuesday', 'W');
	define('CalendarTableDayWednesday', 'Ś');
	define('CalendarTableDayThursday', 'C');
	define('CalendarTableDayFriday', 'Pt');
	define('CalendarTableDaySaturday', 'S');
	define('CalendarTableDaySunday', 'N');

	define('ErrorParseJSON', 'Odpowiedź JSON zwrócona przez serwer nie może zostąć przetworzona.');

	define('ErrorLoadCalendar', 'Nie można wczytać kalendarzy');
	define('ErrorLoadEvents', 'Nie można wczytać zdarzeń');
	define('ErrorUpdateEvent', 'Nie można zapisać zdarzenia');
	define('ErrorDeleteEvent', 'Nie można usunąć zdarzenie');
	define('ErrorUpdateCalendar', 'Nie można zapisać kalendarza');
	define('ErrorDeleteCalendar', 'Nie można usunąć kalendarza');
	define('ErrorGeneral', 'Wystąpił błąd serwera. Proszę spróbować później.');

// webmail 4.3 constants
	define('SharedTitleEmail', 'E-mail');
	define('ShareHeaderEdit', 'Udostępnij i opublikuj kalendarz');
	define('ShareActionEdit', 'Udostępnij i opublikuj kalendarz');
	define('CalendarPublicate', 'Umożliw zdalny dostęp do tego kalendarza');
	define('CalendarPublicationLink', 'Odnośnik');
	define('ShareCalendar', 'Udostępnij ten kalendarz');
	define('SharePermission1', 'Można zmieniać zasady udostępniania');
	define('SharePermission2', 'Można zmieniać zdarzenia');
	define('SharePermission3', 'Można zobaczyć wszystkie szczegóły zdarzenia');
	define('SharePermission4', 'Można zobaczyć tylko czy wolny/zajęty (ukryj szczegóły)');
	define('ButtonClose', 'Zamknij');
	define('WarningEmailFieldFilling', 'Powinieneś najpierw wypełnić pole e-mail');
	define('EventHeaderView', 'Pokaż Zdarzenie');
	define('ErrorUpdateSharing', 'Nie można zapisać zasad udostępniania');
	define('ErrorUpdateSharing1', 'Nie można udostępnić kalendarza, ponieważ użytkownik %s nie istnieje');
	define('ErrorUpdateSharing2', 'Nie można udostępnić tego kalendarza użytkownikowi %s');
	define('ErrorUpdateSharing3', 'Ten kalendarz jest już udostępniony użytkownikowi %s');
	define('Title_MyCalendars', 'Moje kalendarze');
	define('Title_SharedCalendars', 'Udostępnione kalendarze');
	define('ErrorGetPublicationHash', 'Nie można utworzyć odnośnika do publikacji');
	define('ErrorGetSharing', 'Nie można dodać udostępniania');
	define('CalendarPublishedTitle', 'Ten kalendarz jest opublikowany');
	define('RefreshSharedCalendars', 'Odświerz Udostępniane Kalendarze');
	define('Title_CheckSharedCalendars', 'Odświerz Udostępniane Kalendarze');

	define('GroupMembers', 'Członkowie grupy');

	define('ReportMessagePartDisplayed', 'Zwróć uwagę, że część wiadomości jest już wyświetlana.');
	define('ReportViewEntireMessage', 'Pokaż całą wiadomość,');
	define('ReportClickHere', 'kliknij tutaj');
	define('ErrorContactExists', 'Kontakt o takiej nazwie i takim adresie e-mail już istnieje.');

	define('Attachments', 'Załączniki');

	define('InfoGroupsOfContact', 'Grupy do których należy ten kontakt są zaznaczone ');
	define('AlertNoContactsSelected', 'Nie wybrano kontaktów.');
	define('MailSelected', 'Wyślij pod wybrane adresy');
	define('CaptionSubscribed', 'Subskrybowany');

	define('OperationSpam', 'Spam');
	define('OperationNotSpam', 'Not Spam');
	define('FolderSpam', 'Spam');

// webmail 4.4 contacts
	define('ContactMail', 'Mail contact');
	define('ContactViewAllMails', 'View all mails with this contact');
	define('ContactsMailThem', 'Mail them');
	define('DateToday', 'Today');
	define('DateYesterday', 'Yesterday');
	define('MessageShowDetails', 'Show details');
	define('MessageHideDetails', 'Hide details');
	define('MessageNoSubject', 'No subject');
// hide@address.com to hide@address.com
	define('MessageForAddr', 'to');
	define('SearchClear', 'Clear search');
// Search results for "search string" in Inbox folder:
// Search results for "search string" in all mail folders:
	define('SearchResultsInFolder', 'Search results for "#s" in #f folder:');
	define('SearchResultsInAllFolders', 'Search results for "#s" in all mail folders:');
	define('AutoresponderTitle', 'Autoresponder');
	define('AutoresponderEnable', 'Enable autoresponder');
	define('AutoresponderSubject', 'Subject');
	define('AutoresponderMessage', 'Message');
	define('ReportAutoresponderUpdatedSuccessfuly', 'Autoresponder has been updated successfully.');
	define('FolderQuarantine', 'Quarantine');

//calendar
	define('EventRepeats', 'Repeats');
	define('NoRepeats', 'Does not repeat');
	define('DailyRepeats', 'Daily');
	define('WorkdayRepeats', 'Every weekday (Mon. - Fri.)');
	define('OddDayRepeats', 'Every Mon., Wed. and Fri.');
	define('EvenDayRepeats', 'Every Tues. and Thurs.');
	define('WeeklyRepeats', 'Weekly');
	define('MonthlyRepeats', 'Monthly');
	define('YearlyRepeats', 'Yearly');
	define('RepeatsEvery', 'Repeats every');
	define('ThisInstance', 'Only this instance');
	define('AllEvents', 'All events in the series');
	define('AllFollowing', 'All following');
	define('ConfirmEditRepeatEvent', 'Would you like to change only this event, all events, or this and all future events in the series?');
	define('RepeatEventHeaderEdit', 'Edit Recurring Event');
	define('First', 'First');
	define('Second', 'Second');
	define('Third', 'Third');
	define('Fourth', 'Fourth');
	define('Last', 'Last');
	define('Every', 'Every');
	define('SetRepeatEventEnd', 'Set end date');
	define('NoEndRepeatEvent', 'No end date');
	define('EndRepeatEventAfter', 'End after');
	define('Occurrences', 'occurrences');
	define('EndRepeatEventBy', 'End by');
	define('EventCommonDataTab', 'Main details');
	define('EventRepeatDataTab', 'Recurrence details');
	define('RepeatEventNotPartOfASeries', 'This event has been changed and is no longer part of a series.');
	define('UndoRepeatExclusion', 'Undo changes to include in the series.');

	define('MonthMoreLink', '%d more...');
	define('NoNewSharedCalendars', 'No new calendars');
	define('NNewSharedCalendars', '%d new calendars found');
	define('OneNewSharedCalendars', '1 new calendar found');
	define('ConfirmUndoOneRepeat', 'Would you like to restore this event in the series?');

	define('RepeatEveryDayInfin', 'Every day');
	define('RepeatEveryDayTimes', 'Every day, %TIMES% times');
	define('RepeatEveryDayUntil', 'Every day, until %UNTIL%');
	define('RepeatDaysInfin', 'Every %PERIOD% days');
	define('RepeatDaysTimes', 'Every %PERIOD% days, %TIMES% times');
	define('RepeatDaysUntil', 'Every %PERIOD% days, until %UNTIL%');

	define('RepeatEveryWeekWeekdaysInfin', 'Every week on weekdays');
	define('RepeatEveryWeekWeekdaysTimes', 'Every week on weekdays, %TIMES% times');
	define('RepeatEveryWeekWeekdaysUntil', 'Every week on weekdays, until %UNTIL%');
	define('RepeatWeeksWeekdaysInfin', 'Every %PERIOD% weeks on weekdays');
	define('RepeatWeeksWeekdaysTimes', 'Every %PERIOD% weeks on weekdays, %TIMES% times');
	define('RepeatWeeksWeekdaysUntil', 'Every %PERIOD% weeks on weekdays, until %UNTIL%');

	define('RepeatEveryWeekInfin', 'Every week on %DAYS%');
	define('RepeatEveryWeekTimes', 'Every week on %DAYS%, %TIMES% times');
	define('RepeatEveryWeekUntil', 'Every week on %DAYS%, until %UNTIL%');
	define('RepeatWeeksInfin', 'Every %PERIOD% weeks on %DAYS%');
	define('RepeatWeeksTimes', 'Every %PERIOD% weeks on %DAYS%, %TIMES% times');
	define('RepeatWeeksUntil', 'Every %PERIOD% weeks on %DAYS%, until %UNTIL%');

	define('RepeatEveryMonthDateInfin', 'Every month on day %DATE%');
	define('RepeatEveryMonthDateTimes', 'Every month on day %DATE%, %TIMES% times');
	define('RepeatEveryMonthDateUntil', 'Every month on day %DATE%, until %UNTIL%');
	define('RepeatMonthsDateInfin', 'Every %PERIOD% months on day %DATE%');
	define('RepeatMonthsDateTimes', 'Every %PERIOD% months on day %DATE%, %TIMES% times');
	define('RepeatMonthsDateUntil', 'Every %PERIOD% months on day %DATE%, until %UNTIL%');

	define('RepeatEveryMonthWDInfin', 'Every month on %NUMBER% %DAY%');
	define('RepeatEveryMonthWDTimes', 'Every month on %NUMBER% %DAY%, %TIMES% times');
	define('RepeatEveryMonthWDUntil', 'Every month on %NUMBER% %DAY%, until %UNTIL%');
	define('RepeatMonthsWDInfin', 'Every %PERIOD% months on %NUMBER% %DAY%');
	define('RepeatMonthsWDTimes', 'Every %PERIOD% months on %NUMBER% %DAY%, %TIMES% times');
	define('RepeatMonthsWDUntil', 'Every %PERIOD% months on %NUMBER% %DAY%, until %UNTIL%');

	define('RepeatEveryYearDateInfin', 'Every year on day %DATE%');
	define('RepeatEveryYearDateTimes', 'Every year on day %DATE%, %TIMES% times');
	define('RepeatEveryYearDateUntil', 'Every year on day %DATE%, until %UNTIL%');
	define('RepeatYearsDateInfin', 'Every %PERIOD% years on day %DATE%');
	define('RepeatYearsDateTimes', 'Every %PERIOD% years on day %DATE%, %TIMES% times');
	define('RepeatYearsDateUntil', 'Every %PERIOD% years on day %DATE%, until %UNTIL%');

	define('RepeatEveryYearWDInfin', 'Every year on %NUMBER% %DAY%');
	define('RepeatEveryYearWDTimes', 'Every year on %NUMBER% %DAY%, %TIMES% times');
	define('RepeatEveryYearWDUntil', 'Every year on %NUMBER% %DAY%, until %UNTIL%');
	define('RepeatYearsWDInfin', 'Every %PERIOD% years on %NUMBER% %DAY%');
	define('RepeatYearsWDTimes', 'Every %PERIOD% years on %NUMBER% %DAY%, %TIMES% times');
	define('RepeatYearsWDUntil', 'Every %PERIOD% years on %NUMBER% %DAY%, until %UNTIL%');

	define('RepeatDescDay', 'day');
	define('RepeatDescWeek', 'week');
	define('RepeatDescMonth', 'month');
	define('RepeatDescYear', 'year');

// webmail 4.5 contacts
	define('WarningUntilDateBlank', 'Please specify end recurrence date');
	define('WarningWrongUntilDate', 'End recurrence date must be later than the start recurrence date');

	define('OnDays', 'On days');
	define('CancelRecurrence', 'Cancel recurrence');
	define('RepeatEvent', 'Repeat this event');

	define('Spellcheck', 'Check Spelling');
	define('LoginLanguage', 'Language');
	define('LanguageDefault', 'Domyślny');
Return current item: WebMail Pro PHP