Location: PHPKode > projects > WebMail Pro PHP > WebMail.Pro.v4.5.php.nulled/web/lang/Norwegian.php
<?php
// core strings

	define('PROC_ERROR_ACCT_CREATE', 'Den skjedde en feil under oppretting av konto');
	define('PROC_WRONG_ACCT_PWD', 'Feil passord');
	define('PROC_CANT_LOG_NONDEF', 'Kan ikke logge inn på en ikke standard konto');
	define('PROC_CANT_INS_NEW_FILTER', 'Kan ikke sette inn nytt filter');
	define('PROC_FOLDER_EXIST', 'Mappenavn eksisterer');
	define('PROC_CANT_CREATE_FLD', 'Kan ikke opprette mappe ');
	define('PROC_CANT_INS_NEW_GROUP', 'Kan ikke sette inn ny gruppe');
	define('PROC_CANT_INS_NEW_CONT', 'Kan ikke sette inn ny kontakt');
	define('PROC_CANT_INS_NEW_CONTS', 'Kan ikke sette inn ny(e) kontakt(er)');
	define('PROC_CANT_ADD_NEW_CONT_TO_GRP', 'Kan ikke legge inn kontakt(ene) i gruppe');
	define('PROC_ERROR_ACCT_UPDATE', 'Det skjedde en feil under oppdatering av kontakt ');
	define('PROC_CANT_UPDATE_CONT_SETTINGS', 'Kan ikke oppdatere kontakt instillinger');
	define('PROC_CANT_GET_SETTINGS', 'Kan ikke hente inn innstillinger');
	define('PROC_CANT_UPDATE_ACCT', 'Kan ikke oppdatere konto');
	define('PROC_ERROR_DEL_FLD', 'Det skjedde en feil under sletting av mappe(r)');
	define('PROC_CANT_UPDATE_CONT', 'Kan ikke oppdatere kontakt');
	define('PROC_CANT_GET_FLDS', 'Kan ikke hente mappestruktur');
	define('PROC_CANT_GET_MSG_LIST', 'Kan ikke hente meldings liste');
	define('PROC_MSG_HAS_DELETED', 'Denne beskjeden har alt blitt slettet fra mail servern');
	define('PROC_CANT_LOAD_CONT_SETTINGS', 'Kan ikke laste inn kontakt innstillinger ');
	define('PROC_CANT_LOAD_SIGNATURE', 'Kan ikke laste epostsignatur');
	define('PROC_CANT_GET_CONT_FROM_DB', 'Kan ikke hente kontakt fra DB');
	define('PROC_CANT_GET_CONTS_FROM_DB', 'Kan ikke hente kontakt(er) fra DB');
	define('PROC_CANT_DEL_ACCT_BY_ID', 'Kan ikke slette konto med id');
	define('PROC_CANT_DEL_FILTER_BY_ID', 'Kan ikke slette filter med id');
	define('PROC_CANT_DEL_CONT_GROUPS', 'Kan ikke sletter kontakt(er) og/eller grupp(er)');
	define('PROC_WRONG_ACCT_ACCESS', 'Et forsøkt på uautorisert tilgang til kontoen av en annen bruker ble oppdaget.');
	define('PROC_SESSION_ERROR', 'Den forrige sesjonen ble avsluttet grunnet for lang inaktivitet. ');

	define('MailBoxIsFull', 'Mailkontoen er full ');
	define('WebMailException', 'WebMail feil oppstod ');
	define('InvalidUid', 'Feil beskjed UID');
	define('CantCreateContactGroup', 'Kan ikke opprette kontakt gruppe ');
	define('CantCreateUser', 'Kan ikke opprette bruker');
	define('CantCreateAccount', 'Kan ikke opprette konto');
	define('SessionIsEmpty', 'Sesjonen er tom');
	define('FileIsTooBig', 'Den valgte filen er for stor');

	define('PROC_CANT_MARK_ALL_MSG_READ', 'Kan ikke merke alle beskjedene som lest');
	define('PROC_CANT_MARK_ALL_MSG_UNREAD', 'Kan ikke merke alle beskjedene som ulest');
	define('PROC_CANT_PURGE_MSGS', 'Kunne ikke fjerne beskjeder');
	define('PROC_CANT_DEL_MSGS', 'Kan ikke slette beskjeder');
	define('PROC_CANT_UNDEL_MSGS', 'Kan ikke gjennopprette beskjeder');
	define('PROC_CANT_MARK_MSGS_READ', 'Kan ikke sette beskjed(er) som lest');
	define('PROC_CANT_MARK_MSGS_UNREAD', 'Kan ikke sette beskjed(er) som ulest');
	define('PROC_CANT_SET_MSG_FLAGS', 'Kan ikke merke beskjed(er)');
	define('PROC_CANT_REMOVE_MSG_FLAGS', 'Kan ikke fjerne merking(er)');
	define('PROC_CANT_CHANGE_MSG_FLD', 'Kan ikke endre beskjed mappe');
	define('PROC_CANT_SEND_MSG', 'Kan ikke sende beskjed(er)');
	define('PROC_CANT_SAVE_MSG', 'Kan ikke lagre bedkjed(er)');
	define('PROC_CANT_GET_ACCT_LIST', 'Kan ikke hente konto liste');
	define('PROC_CANT_GET_FILTER_LIST', 'Kan ikke hente filter liste');

	define('PROC_CANT_LEAVE_BLANK', 'Kan kan ikke la felt merket med * stå tomme ');

	define('PROC_CANT_UPD_FLD', 'Kan ikke oppdatere mappe');
	define('PROC_CANT_UPD_FILTER', 'Kan ikke oppdatere filter');

	define('ACCT_CANT_ADD_DEF_ACCT', 'Denne kontoen kan ikke bli lagt til. Dette fordi den blir brukt som standard konto av en annen bruker. ');
	define('ACCT_CANT_UPD_TO_DEF_ACCT', 'Denne konto statusen kan ikke bli endret til standard. ');
	define('ACCT_CANT_CREATE_IMAP_ACCT', 'Kan ikke opprette ny konto. (IMAP4 tilkobling feilet) ');
	define('ACCT_CANT_DEL_LAST_DEF_ACCT', 'Kan ikke slette siste standard konto');

	define('LANG_LoginInfo', 'Logg inn Informasjon');
	define('LANG_Email', 'Email');
	define('LANG_Login', 'Logg inn');
	define('LANG_Password', 'Passord');
	define('LANG_IncServer', 'Innkommende&nbsp;Mail');
	define('LANG_PopProtocol', 'POP3');
	define('LANG_ImapProtocol', 'IMAP4');
	define('LANG_IncPort', 'Port');
	define('LANG_OutServer', 'SMTP&nbsp;Server');
	define('LANG_OutPort', 'Port');
	define('LANG_UseSmtpAuth', 'Benytt&nbsp;SMTP&nbsp;godkjenning');
	define('LANG_SignMe', 'Logg meg inn automatisk');
	define('LANG_Enter', 'Skriv inn');

// interface strings

	define('JS_LANG_TitleLogin', 'Logg inn');
	define('JS_LANG_TitleMessagesListView', 'Mail Liste');
	define('JS_LANG_TitleMessagesList', 'Mail Liste');
	define('JS_LANG_TitleViewMessage', 'Vis mail');
	define('JS_LANG_TitleNewMessage', 'Ny Mail');
	define('JS_LANG_TitleSettings', 'Innstillinger');
	define('JS_LANG_TitleContacts', 'Kontakter');

	define('JS_LANG_StandardLogin', 'Standard&nbsp;Logg Inn');
	define('JS_LANG_AdvancedLogin', 'Avansert&nbsp;Logg Inn');

	define('JS_LANG_InfoWebMailLoading', 'Vennligst vent mens WebMail laster&hellip;');
	define('JS_LANG_Loading', 'Laster&hellip;');
	define('JS_LANG_InfoMessagesLoad', 'Vennligst vent mens WebMail laster mail liste ');
	define('JS_LANG_InfoEmptyFolder', 'Mappen er tom');
	define('JS_LANG_InfoPageLoading', 'Siden laster fortsatt...');
	define('JS_LANG_InfoSendMessage', 'Beskjeden ble ikke sendt');
	define('JS_LANG_InfoSaveMessage', 'Beskjeden ble lagret');
	define('JS_LANG_InfoHaveImported', 'Du har importert');
	define('JS_LANG_InfoNewContacts', 'ny(e) kontakt(er) inn til din kontakt liste.');
	define('JS_LANG_InfoToDelete', 'Til sletting');
	define('JS_LANG_InfoDeleteContent', 'mappe innhold burde slettes først.');
	define('JS_LANG_InfoDeleteNotEmptyFolders', 'Slette mapper med innhold er ikke tillatt. For og slette ikke merkbare mapper, slett innholdet i mappen først. ');
	define('JS_LANG_InfoRequiredFields', '* påkrevde felter');

	define('JS_LANG_ConfirmAreYouSure', 'Er du sikker?');
	define('JS_LANG_ConfirmDirectModeAreYouSure', 'De(n) valgte beskjed(en) vil bli PERMANENT slettet! Er du sikker? ');
	define('JS_LANG_ConfirmSaveSettings', 'Innstillingene ble ikke lagret. Klikk OK for lagring. ');
	define('JS_LANG_ConfirmSaveContactsSettings', 'Kontakt innstillingene ble ikke lagret. Klikk OK for lagring.');
	define('JS_LANG_ConfirmSaveAcctProp', 'Konto egenskapene ble ikke lagret. Klikk OK for lagring.');
	define('JS_LANG_ConfirmSaveFilter', 'Filterets egenskaper ble ikke lagret. Klikk OK for lagring.');
	define('JS_LANG_ConfirmSaveSignature', 'Signaturen ble ikke lagret. Klikk OK for lagring.');
	define('JS_LANG_ConfirmSavefolders', 'Mappen ble ikke lagret. Klikk OK for lagring.');
	define('JS_LANG_ConfirmHtmlToPlain', 'ADVARSEL: Ved og endre formateringen av denne beskjeden fra HTML til ren tekst, vil gjøre at du vil miste nåværende formatering på mailen. Velg OK for og fortsette.');
	define('JS_LANG_ConfirmAddFolder', 'Før du legger til mappe(r) er det nødvendig og godkjenne endringer. Velg OK for og lagre.');
	define('JS_LANG_ConfirmEmptySubject', 'Emne ble ikke skrevet. Ønsker du og fortsette?');

	define('JS_LANG_WarningEmailBlank', 'Du kan ikke la<br />Email: være tomt');
	define('JS_LANG_WarningLoginBlank', 'Du kan ikke la <br />Login: være tomt');
	define('JS_LANG_WarningToBlank', 'Du kan ikke la To: være tomt');
	define('JS_LANG_WarningServerPortBlank', 'Du kan ikke la POP3 og<br />SMTP server/port feltene være tomme');
	define('JS_LANG_WarningEmptySearchLine', 'Tom søke linje. Skriv inn det/de ord(ene) du ønsker og finne ');
	define('JS_LANG_WarningMarkListItem', 'Vær vennlig og mer minst ett element i listen ');
	define('JS_LANG_WarningFolderMove', 'Mappenee kan ikke bli flyttet, da dette er et annet nivå ');
	define('JS_LANG_WarningContactNotComplete', 'Vær vennlig og skriv inn mail adresse eller navn ');
	define('JS_LANG_WarningGroupNotComplete', 'Vær vennlig og skriv inn gruppe navn ');

	define('JS_LANG_WarningEmailFieldBlank', 'Du kan ikke la Email feltet være blankt');
	define('JS_LANG_WarningIncServerBlank', 'Du kan ikke la POP3(IMAP4) Server feltet være blankt');
	define('JS_LANG_WarningIncPortBlank', 'Du kan ikke la POP3(IMAP4) Server Port feltet være blankt');
	define('JS_LANG_WarningIncLoginBlank', 'Du kan ikke la POP3(IMAP4) Logg inn eltet være blankt ');
	define('JS_LANG_WarningIncPortNumber', 'Du burde spesifisere et positivt nummer i POP3(IMAP4) port feltet. ');
	define('JS_LANG_DefaultIncPortNumber', 'Standard POP3(IMAP4) port nummer er 110(143). ');
	define('JS_LANG_WarningIncPassBlank', 'Du kan ikke la POP3(IMAP4) Passord feltet være blankt ');
	define('JS_LANG_WarningOutPortBlank', 'Du kan ikke la SMTP Server Port feltet være blankt ');
	define('JS_LANG_WarningOutPortNumber', 'Du burde spesifisere et positivt nummer i SMPT port feltet.');
	define('JS_LANG_WarningCorrectEmail', 'Du burde spesifisere en korrekt email adresse.');
	define('JS_LANG_DefaultOutPortNumber', 'Standard SMTP port nummer er 25. ');

	define('JS_LANG_WarningCsvExtention', 'Utvidelsen skal være .csv');
	define('JS_LANG_WarningImportFileType', 'Vennligst velg den applikasjonen som du ønsker og kopiere dine kontakter i fra ');
	define('JS_LANG_WarningEmptyImportFile', 'Vær vennlig og velg fil ved og klikke bla igjennom knappen ');

	define('JS_LANG_WarningContactsPerPage', 'Kontakter pr side verdien er et prositivt nummer ');
	define('JS_LANG_WarningMessagesPerPage', 'Beskjeder per side verdien er et positivt nummer');
	define('JS_LANG_WarningMailsOnServerDays', 'Du burde spesifisere et positivt nummer i meldinger på server i dager feltet.');
	define('JS_LANG_WarningEmptyFilter', 'Vær vennlig og legg inn under verdi');
	define('JS_LANG_WarningEmptyFolderName', 'Vær vennlig og skriv inn mappenavn');

	define('JS_LANG_ErrorConnectionFailed', 'Tilkopling misslyktes');
	define('JS_LANG_ErrorRequestFailed', 'Overføringen av data ble ikke fullført');
	define('JS_LANG_ErrorAbsentXMLHttpRequest', 'Objektet XMLHttpRequest er fraværende');
	define('JS_LANG_ErrorWithoutDesc', 'En feil uten beskrivelse fant sted');
	define('JS_LANG_ErrorParsing', 'Feil under parsing av XML.');
	define('JS_LANG_ResponseText', 'Svar tekst:');
	define('JS_LANG_ErrorEmptyXmlPacket', 'Tom XML pakke');
	define('JS_LANG_ErrorImportContacts', 'Feil under importering av kontakter');
	define('JS_LANG_ErrorNoContacts', 'Ingen kontakter til importering');
	define('JS_LANG_ErrorCheckMail', 'Mottak av meldinger ble avbrutt grunnet en feil. Trolig ble ikke alle dine meldinger mottatt.');

	define('JS_LANG_LoggingToServer', 'Logger inn på server&hellip;');
	define('JS_LANG_GettingMsgsNum', 'Mottar antall meldinger');
	define('JS_LANG_RetrievingMessage', 'Mottar melding');
	define('JS_LANG_DeletingMessage', 'Sletter melding');
	define('JS_LANG_DeletingMessages', 'Sletter melding(er)');
	define('JS_LANG_Of', 'av');
	define('JS_LANG_Connection', 'Tilkobling');
	define('JS_LANG_Charset', 'Tegnsett');
	define('JS_LANG_AutoSelect', 'Auto valg');

	define('JS_LANG_Contacts', 'Kontakter');
	define('JS_LANG_ClassicVersion', 'Klassisk Versjon');
	define('JS_LANG_Logout', 'Logg Ut');
	define('JS_LANG_Settings', 'Innstillinger');

	define('JS_LANG_LookFor', 'Let etter: ');
	define('JS_LANG_SearchIn', 'Søk i: ');
	define('JS_LANG_QuickSearch', 'Søk kun i fra, til og emne feltene (raskere søk).');
	define('JS_LANG_SlowSearch', 'Søk i hele beskjeden(e)');
	define('JS_LANG_AllMailFolders', 'Alle epost mapper');
	define('JS_LANG_AllGroups', 'Alle Grupper');

	define('JS_LANG_NewMessage', 'Ny epost');
	define('JS_LANG_CheckMail', 'Sjekk epost');
	define('JS_LANG_ReloadFolders', 'Oppdater mappe struktur');
	define('JS_LANG_EmptyTrash', 'Tøm søppelbøtte');
	define('JS_LANG_MarkAsRead', '_Marker som lest');
	define('JS_LANG_MarkAsUnread', 'Marker som ulest');
	define('JS_LANG_MarkFlag', 'Merk');
	define('JS_LANG_MarkUnflag', 'Fjern Merking');
	define('JS_LANG_MarkAllRead', 'Marker alle som lest');
	define('JS_LANG_MarkAllUnread', 'Marker alle som ulest');
	define('JS_LANG_Reply', 'Svar');
	define('JS_LANG_ReplyAll', 'Svar til alle');
	define('JS_LANG_Delete', 'Slett');
	define('JS_LANG_Undelete', 'Gjennopprett');
	define('JS_LANG_PurgeDeleted', 'Fjern slettede');
	define('JS_LANG_MoveToFolder', 'Flytt til mappe');
	define('JS_LANG_Forward', 'Videresend');

	define('JS_LANG_HideFolders', 'Skjul Mapper');
	define('JS_LANG_ShowFolders', 'Vis mapper');
	define('JS_LANG_ManageFolders', 'Administrer Mapper');
	define('JS_LANG_SyncFolder', 'Synkronisert mappe');
	define('JS_LANG_NewMessages', 'Ny(e) beskjed(er)');
	define('JS_LANG_Messages', 'Beskjed(er)');

	define('JS_LANG_From', 'Fra');
	define('JS_LANG_To', 'Til');
	define('JS_LANG_Date', 'Dato');
	define('JS_LANG_Size', 'Størrelse');
	define('JS_LANG_Subject', 'Emne');

	define('JS_LANG_FirstPage', 'Første Side');
	define('JS_LANG_PreviousPage', 'Forrige Side');
	define('JS_LANG_NextPage', 'Neste Side');
	define('JS_LANG_LastPage', 'Siste Side');

	define('JS_LANG_SwitchToPlain', 'Bytt til ren tekst visning');
	define('JS_LANG_SwitchToHTML', 'Bytt til HTML visning');
	define('JS_LANG_AddToAddressBokk', 'Legg til i adressebok');
	define('JS_LANG_ClickToDownload', 'Klikk for og laste ned');
	define('JS_LANG_View', 'Vis');
	define('JS_LANG_ShowFullHeaders', 'Vis meldingshode');
	define('JS_LANG_HideFullHeaders', 'Skjul meldingshode');

	define('JS_LANG_MessagesInFolder', 'Beskjed(er) i mappe');
	define('JS_LANG_YouUsing', 'Du benytter');
	define('JS_LANG_OfYour', 'av din');
	define('JS_LANG_Mb', 'MB');
	define('JS_LANG_Kb', 'KB');
	define('JS_LANG_B', 'B');

	define('JS_LANG_SendMessage', 'Send');
	define('JS_LANG_SaveMessage', 'Lagre');
	define('JS_LANG_Print', 'Skriv Ut');
	define('JS_LANG_PreviousMsg', 'Forrige');
	define('JS_LANG_NextMsg', 'Neste');
	define('JS_LANG_AddressBook', 'Adressebok');
	define('JS_LANG_ShowBCC', 'Vis BCC');
	define('JS_LANG_HideBCC', 'Skjul BCC');
	define('JS_LANG_CC', 'CC');
	define('JS_LANG_BCC', 'BCC');
	define('JS_LANG_ReplyTo', 'Svar&nbsp;Til');
	define('JS_LANG_AttachFile', 'Legg Ved Fil');
	define('JS_LANG_Attach', 'Legg Ved');
	define('JS_LANG_Re', 'Sv');
	define('JS_LANG_OriginalMessage', 'Original Beskjed');
	define('JS_LANG_Sent', 'Sent');
	define('JS_LANG_Fwd', 'Vds');
	define('JS_LANG_Low', 'Lav');
	define('JS_LANG_Normal', 'Normal');
	define('JS_LANG_High', 'Høy');
	define('JS_LANG_Importance', 'Viktighet');
	define('JS_LANG_Close', 'Steng');

	define('JS_LANG_Common', 'Vanlig');
	define('JS_LANG_EmailAccounts', 'Epostkontoer');

	define('JS_LANG_MsgsPerPage', 'Beskjeder per side');
	define('JS_LANG_DisableRTE', 'Deaktiver rik tekst redigering');
	define('JS_LANG_Skin', 'Utseende');
	define('JS_LANG_DefCharset', 'Standard tegnsett');
	define('JS_LANG_DefCharsetInc', 'Standard innkommende tegnsett');
	define('JS_LANG_DefCharsetOut', 'Standard utgående tegnsett');
	define('JS_LANG_DefTimeOffset', 'Standard tids innstilling');
	define('JS_LANG_DefLanguage', 'Standard Srpåk');
	define('JS_LANG_DefDateFormat', 'Standard dato format');
	define('JS_LANG_ShowViewPane', 'Beskjeder med forhåndsvisning');
	define('JS_LANG_Save', 'Lagre');
	define('JS_LANG_Cancel', 'Avbryt');
	define('JS_LANG_OK', 'OK');

	define('JS_LANG_Remove', 'Fjern');
	define('JS_LANG_AddNewAccount', 'Legg Til Ny Konto');
	define('JS_LANG_Signature', 'Signatur');
	define('JS_LANG_Filters', 'Filter(e)');
	define('JS_LANG_Properties', 'Egenskaper');
	define('JS_LANG_UseForLogin', 'Benytt disse konto egenskapene (brukernavn og passord) for og logge inn');
	define('JS_LANG_MailFriendlyName', 'Ditt Navn');
	define('JS_LANG_MailEmail', 'Epost');
	define('JS_LANG_MailIncHost', 'Innkommende mail');
	define('JS_LANG_Imap4', 'Imap4');
	define('JS_LANG_Pop3', 'Pop3');
	define('JS_LANG_MailIncPort', 'Port');
	define('JS_LANG_MailIncLogin', 'Logg Inn');
	define('JS_LANG_MailIncPass', 'Passord');
	define('JS_LANG_MailOutHost', 'SMTP Server');
	define('JS_LANG_MailOutPort', 'Port');
	define('JS_LANG_MailOutLogin', 'SMTP Logg Inn');
	define('JS_LANG_MailOutPass', 'SMTP Passord');
	define('JS_LANG_MailOutAuth1', 'Benytt SMTP godkjenning');
	define('JS_LANG_MailOutAuth2', '(Du kan la SMTP logg inn/passord feltene være blanke dersom det er det samme som benyttes på POP3/IMAP4 for logg inn og passord)');
	define('JS_LANG_UseFriendlyNm1', 'Bruk vennlig navn i "Fra:" feltet');
	define('JS_LANG_UseFriendlyNm2', '(Ditt navn &lt;hide@address.com&gt;)');
	define('JS_LANG_GetmailAtLogin', 'Motta/Synkroniser beskjeder ved innlogging');
	define('JS_LANG_MailMode0', 'Slett mottatte beskjeder i fra server');
	define('JS_LANG_MailMode1', 'Behold kopi på server');
	define('JS_LANG_MailMode2', 'Behold beskjeder på server i');
	define('JS_LANG_MailsOnServerDays', 'dag(er)');
	define('JS_LANG_MailMode3', 'Slett beskjed fra server når den er fjernet i fra søppelbøtten');
	define('JS_LANG_InboxSyncType', 'Type av innboks synkronisering');

	define('JS_LANG_SyncTypeNo', 'Ikke Synkroniser');
	define('JS_LANG_SyncTypeNewHeaders', 'Nye headere');
	define('JS_LANG_SyncTypeAllHeaders', 'Alle headere');
	define('JS_LANG_SyncTypeNewMessages', 'Nye Beskjeder');
	define('JS_LANG_SyncTypeAllMessages', 'Alle Beskjeder');
	define('JS_LANG_SyncTypeDirectMode', 'Direkte Modus');

	define('JS_LANG_Pop3SyncTypeEntireHeaders', 'Kun Headere');
	define('JS_LANG_Pop3SyncTypeEntireMessages', 'Hele Beskjeder');
	define('JS_LANG_Pop3SyncTypeDirectMode', 'Direkte Modus');

	define('JS_LANG_DeleteFromDb', 'Slett beskjed i fra database dersom den ikke ekisterer på mailserver');

	define('JS_LANG_EditFilter', 'Rediger filter');
	define('JS_LANG_NewFilter', 'Legg til filter');
	define('JS_LANG_Field', 'Felt');
	define('JS_LANG_Condition', 'Betingelse');
	define('JS_LANG_ContainSubstring', 'Innehold substring');
	define('JS_LANG_ContainExactPhrase', 'Innehold nøyaktig frase');
	define('JS_LANG_NotContainSubstring', 'Ikke inkluder substring');
	define('JS_LANG_FilterDesc_At', 'at');
	define('JS_LANG_FilterDesc_Field', 'felt');
	define('JS_LANG_Action', 'Handling');
	define('JS_LANG_DoNothing', 'Ikke gjør noe');
	define('JS_LANG_DeleteFromServer', 'Slett fra server umidelbart');
	define('JS_LANG_MarkGrey', 'Marker grå');
	define('JS_LANG_Add', 'Legg Til');
	define('JS_LANG_OtherFilterSettings', 'andre filter innstillinger');
	define('JS_LANG_ConsiderXSpam', 'Vurder X-Spam headers');
	define('JS_LANG_Apply', 'Bruk');

	define('JS_LANG_InsertLink', 'Sett inn link');
	define('JS_LANG_RemoveLink', 'Fjern link');
	define('JS_LANG_Numbering', 'Nummerering');
	define('JS_LANG_Bullets', 'Kuler');
	define('JS_LANG_HorizontalLine', 'Horisontal linje');
	define('JS_LANG_Bold', 'Fet');
	define('JS_LANG_Italic', 'Kursiv');
	define('JS_LANG_Underline', 'Understrek');
	define('JS_LANG_AlignLeft', 'Venstrejuster');
	define('JS_LANG_Center', 'Sentrer');
	define('JS_LANG_AlignRight', 'Høyrejuster');
	define('JS_LANG_Justify', 'Justify');
	define('JS_LANG_FontColor', 'Skriftfarge');
	define('JS_LANG_Background', 'Bakgrunn');
	define('JS_LANG_SwitchToPlainMode', 'Bytt til enkel tekst modus');
	define('JS_LANG_SwitchToHTMLMode', 'Bytt til HTML modus');
	define('JS_LANG_AddSignatures', 'Legg signatur til på alle utgående meldinger');
	define('JS_LANG_DontAddToReplies', 'Legg ikke til signatur på besvarelser eller vidresendinger');
	define('JS_LANG_Folder', 'Mappe');
	define('JS_LANG_Msgs', 'Msg\'s');
	define('JS_LANG_Synchronize', 'Synkroniser');
	define('JS_LANG_ShowThisFolder', 'Vis denne mappen');
	define('JS_LANG_Total', 'Totalt');
	define('JS_LANG_DeleteSelected', 'Slett Markert(e)');
	define('JS_LANG_AddNewFolder', 'Legg til ny mappe');
	define('JS_LANG_NewFolder', 'Ny mappe');
	define('JS_LANG_ParentFolder', 'Forrige mappe');
	define('JS_LANG_NoParent', 'Ingen Forrige');
	define('JS_LANG_OnMailServer', 'Opprett denne mappen i WebMail og på mailserver');
	define('JS_LANG_InWebMail', 'Opprett denne mappen kun i WebMail');
	define('JS_LANG_FolderName', 'Mappe navn');

	define('JS_LANG_ContactsPerPage', 'Kontakter per side');
	define('JS_LANG_WhiteList', 'Adressebok som hvitliste');

	define('JS_LANG_CharsetDefault', 'Standard');
	define('JS_LANG_CharsetArabicAlphabetISO', 'Arabisk Alfabet (ISO)');
	define('JS_LANG_CharsetArabicAlphabet', 'Arabisk Alfabet (Windows)');
	define('JS_LANG_CharsetBalticAlphabetISO', 'Baltisk Alfabet (ISO)');
	define('JS_LANG_CharsetBalticAlphabet', 'Baltisk Alfabet(Windows)');
	define('JS_LANG_CharsetCentralEuropeanAlphabetISO', 'Sentral Europeisk Alfabet (ISO)');
	define('JS_LANG_CharsetCentralEuropeanAlphabet', 'Sentral Europeisk Alfabet (Windows)');
	define('JS_LANG_CharsetChineseSimplifiedEUC', 'Kinesisk, Enkelt (EUC)');
	define('JS_LANG_CharsetChineseSimplifiedGB', 'Kinesisk, Enkelt (GB2312)');
	define('JS_LANG_CharsetChineseTraditional', 'Kinesisk, Tradisjonelt (Big5)');
	define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabetISO', 'Cyrillic Alfabet (ISO)');
	define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabetKOI8R', 'Cyrillic Alfabet (KOI8-R)');
	define('JS_LANG_CharsetCyrillicAlphabet', 'Cyrillic Alfabet (Windows)');
	define('JS_LANG_CharsetGreekAlphabetISO', 'Gresk Alfabet (ISO)');
	define('JS_LANG_CharsetGreekAlphabet', 'Greek Alfabet (Windows)');
	define('JS_LANG_CharsetHebrewAlphabetISO', 'Hebrisk Alfabet (ISO)');
	define('JS_LANG_CharsetHebrewAlphabet', 'Hebrisk Alfabet (Windows)');
	define('JS_LANG_CharsetJapanese', 'Japansk');
	define('JS_LANG_CharsetJapaneseShiftJIS', 'Japansk (Shift-JIS)');
	define('JS_LANG_CharsetKoreanEUC', 'Koreansk (EUC)');
	define('JS_LANG_CharsetKoreanISO', 'Koreansk (ISO)');
	define('JS_LANG_CharsetLatin3AlphabetISO', 'Latinsk 3 Alfabet (ISO)');
	define('JS_LANG_CharsetTurkishAlphabet', 'Tyrkisk Alfabet');
	define('JS_LANG_CharsetUniversalAlphabetUTF7', 'Universalt Alfabet (UTF-7)');
	define('JS_LANG_CharsetUniversalAlphabetUTF8', 'Universalt Alfabet (UTF-8)');
	define('JS_LANG_CharsetVietnameseAlphabet', 'Vietnamisk Alfabet (Windows)');
	define('JS_LANG_CharsetWesternAlphabetISO', 'Western Alfabet (ISO)');
	define('JS_LANG_CharsetWesternAlphabet', 'Western Alfabet (Windows)');

	define('JS_LANG_TimeDefault', 'Standard');
	define('JS_LANG_TimeEniwetok', 'Eniwetok, Kwajalein, Datolinje Tid');
	define('JS_LANG_TimeMidwayIsland', 'Midway Island, Samoa');
	define('JS_LANG_TimeHawaii', 'Hawaii');
	define('JS_LANG_TimeAlaska', 'Alaska');
	define('JS_LANG_TimePacific', 'Pasifisk Tid (US & Canada); Tijuana');
	define('JS_LANG_TimeArizona', 'Arisona');
	define('JS_LANG_TimeMountain', 'Fjell Tid (US & Canada)');
	define('JS_LANG_TimeCentralAmerica', 'Sentral Amerika');
	define('JS_LANG_TimeCentral', 'Sentral Tid (US & Canada)');
	define('JS_LANG_TimeMexicoCity', 'Mexico City, Tegucigalpa');
	define('JS_LANG_TimeSaskatchewan', 'Saskatchewan');
	define('JS_LANG_TimeIndiana', 'Indiana (Øst)');
	define('JS_LANG_TimeEastern', 'Øst Tid (US & Canada)');
	define('JS_LANG_TimeBogota', 'Bogota, Lima, Quito');
	define('JS_LANG_TimeSantiago', 'Santiago');
	define('JS_LANG_TimeCaracas', 'Caracas, La Paz');
	define('JS_LANG_TimeAtlanticCanada', 'Atlantisk Tid (Canada)');
	define('JS_LANG_TimeNewfoundland', 'Newfoundland');
	define('JS_LANG_TimeGreenland', 'Grønnland');
	define('JS_LANG_TimeBuenosAires', 'Buenos Aires, Georgetown');
	define('JS_LANG_TimeBrasilia', 'Brasil');
	define('JS_LANG_TimeMidAtlantic', 'Mid-Atlantic');
	define('JS_LANG_TimeCapeVerde', 'Cape Verde Is.');
	define('JS_LANG_TimeAzores', 'Asorene');
	define('JS_LANG_TimeMonrovia', 'Casablanca, Monrovia');
	define('JS_LANG_TimeGMT', 'Dublin, Edinburgh, Lisboa, London');
	define('JS_LANG_TimeBerlin', 'Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna');
	define('JS_LANG_TimePrague', 'Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague');
	define('JS_LANG_TimeParis', 'Brussels, Kjøbenhavn, Madrid, Paris');
	define('JS_LANG_TimeSarajevo', 'Sarajevo, Skopje, Sofija, Vilnius, Warsaw, Zagreb');
	define('JS_LANG_TimeWestCentralAfrica', 'Vest Sentral Afrika');
	define('JS_LANG_TimeAthens', 'Aten, Istanbul, Minsk');
	define('JS_LANG_TimeEasternEurope', 'Bucharest');
	define('JS_LANG_TimeCairo', 'Cairo');
	define('JS_LANG_TimeHarare', 'Harare, Pretoria');
	define('JS_LANG_TimeHelsinki', 'Helsinki, Riga, Tallinn');
	define('JS_LANG_TimeIsrael', 'Israel, Jerusalem Standard Tid');
	define('JS_LANG_TimeBaghdad', 'Baghdad');
	define('JS_LANG_TimeArab', 'Arab, Kuwait, Riyadh');
	define('JS_LANG_TimeMoscow', 'Moscow, St. Petersburg, Volgograd');
	define('JS_LANG_TimeEastAfrica', 'Øst Afrika, Nairobi');
	define('JS_LANG_TimeTehran', 'Tehran');
	define('JS_LANG_TimeAbuDhabi', 'Abu Dhabi, Muscat');
	define('JS_LANG_TimeCaucasus', 'Baku, Tbilisi, Yerevan');
	define('JS_LANG_TimeKabul', 'Kabul');
	define('JS_LANG_TimeEkaterinburg', 'Ekaterinburg');
	define('JS_LANG_TimeIslamabad', 'Islamabad, Karachi, Sverdlovsk, Tashkent');
	define('JS_LANG_TimeBombay', 'Calcutta, Chennai, Mumbai, New Delhi, India Standard Tid');
	define('JS_LANG_TimeNepal', 'Kathmandu, Nepal');
	define('JS_LANG_TimeAlmaty', 'Almaty, Novosibirsk, Nord Sentral Asia');
	define('JS_LANG_TimeDhaka', 'Astana, Dhaka');
	define('JS_LANG_TimeSriLanka', 'Sri Jayawardenepura, Sri Lanka');
	define('JS_LANG_TimeRangoon', 'Rangoon');
	define('JS_LANG_TimeBangkok', 'Bangkok, Hanoi, Jakarta');
	define('JS_LANG_TimeKrasnoyarsk', 'Krasnoyarsk');
	define('JS_LANG_TimeBeijing', 'Beijing, Chongqing, Hong Kong SAR, Urumqi');
	define('JS_LANG_TimeIrkutsk', 'Irkutsk, Ulaan Bataar');
	define('JS_LANG_TimeSingapore', 'Kuala Lumpur, Singapore');
	define('JS_LANG_TimePerth', 'Perth, Vest Australia');
	define('JS_LANG_TimeTaipei', 'Taipei');
	define('JS_LANG_TimeTokyo', 'Osaka, Sapporo, Tokyo');
	define('JS_LANG_TimeSeoul', 'Seoul, Korea Standard tid');
	define('JS_LANG_TimeYakutsk', 'Yakutsk');
	define('JS_LANG_TimeAdelaide', 'Adelaide, Sentral Australia');
	define('JS_LANG_TimeDarwin', 'Darwin');
	define('JS_LANG_TimeBrisbane', 'Brisbane, Øst Australia');
	define('JS_LANG_TimeSydney', 'Canberra, Melbourne, Sydney, Hobart');
	define('JS_LANG_TimeGuam', 'Guam, Port Moresby');
	define('JS_LANG_TimeHobart', 'Hobart, Tasmania');
	define('JS_LANG_TimeVladivostock', 'Vladivostok');
	define('JS_LANG_TimeMagadan', 'Magadan, Solomon Is., New Caledonia');
	define('JS_LANG_TimeWellington', 'Auckland, Wellington');
	define('JS_LANG_TimeFiji', 'Fiji Islands, Kamchatka, Marshall Is.');
	define('JS_LANG_TimeTonga', 'Nuku\'alofa, Tonga');

	define('JS_LANG_DateDefault', 'Standard');
	define('JS_LANG_DateDDMMYY', 'DD/MM/YY');
	define('JS_LANG_DateMMDDYY', 'MM/DD/YY');
	define('JS_LANG_DateDDMonth', 'DD MÃ¥ned (01 Jan)');
	define('JS_LANG_DateAdvanced', 'Avansert');

	define('JS_LANG_NewContact', 'Ny Kontakt');
	define('JS_LANG_NewGroup', 'Ny Gruppe');
	define('JS_LANG_AddContactsTo', 'Legg Kontakter Til');
	define('JS_LANG_ImportContacts', 'Importer kontakter');

	define('JS_LANG_Name', 'Navn');
	define('JS_LANG_Email', 'Epost');
	define('JS_LANG_DefaultEmail', 'Standard Epost Adresse');
	define('JS_LANG_NotSpecifiedYet', 'Enda Ikke Spesifisert');
	define('JS_LANG_ContactName', 'Navn');
	define('JS_LANG_Birthday', 'Bursdag');
	define('JS_LANG_Month', 'MÃ¥ned');
	define('JS_LANG_January', 'Januar');
	define('JS_LANG_February', 'Februar');
	define('JS_LANG_March', 'Mars');
	define('JS_LANG_April', 'April');
	define('JS_LANG_May', 'Mai');
	define('JS_LANG_June', 'Juni');
	define('JS_LANG_July', 'Juli');
	define('JS_LANG_August', 'August');
	define('JS_LANG_September', 'September');
	define('JS_LANG_October', 'Oktober');
	define('JS_LANG_November', 'November');
	define('JS_LANG_December', 'Desember');
	define('JS_LANG_Day', 'Dag');
	define('JS_LANG_Year', 'År');
	define('JS_LANG_UseFriendlyName1', 'Benytt Vennlig Navn');
	define('JS_LANG_UseFriendlyName2', '(f.Eks., Ola Nordmann &lt;hide@address.com&gt;)');
	define('JS_LANG_Personal', 'Personlig');
	define('JS_LANG_PersonalEmail', 'Personlig Epost');
	define('JS_LANG_StreetAddress', 'Adresse');
	define('JS_LANG_City', 'By');
	define('JS_LANG_Fax', 'Fax');
	define('JS_LANG_StateProvince', 'Fylke');
	define('JS_LANG_Phone', 'Telefon');
	define('JS_LANG_ZipCode', 'Postnummer');
	define('JS_LANG_Mobile', 'Mobil');
	define('JS_LANG_CountryRegion', 'Land');
	define('JS_LANG_WebPage', 'Webside');
	define('JS_LANG_Go', 'GÃ¥');
	define('JS_LANG_Home', 'Hjem');
	define('JS_LANG_Business', 'Jobb');
	define('JS_LANG_BusinessEmail', 'Jobb Epost');
	define('JS_LANG_Company', 'Firma');
	define('JS_LANG_JobTitle', 'Tittel');
	define('JS_LANG_Department', 'Avdeling');
	define('JS_LANG_Office', 'Kontor');
	define('JS_LANG_Pager', 'Personsøker');
	define('JS_LANG_Other', 'Annet');
	define('JS_LANG_OtherEmail', 'Annen Epost');
	define('JS_LANG_Notes', 'Notater');
	define('JS_LANG_Groups', 'Grupper');
	define('JS_LANG_ShowAddFields', 'Vis tilleggs felt');
	define('JS_LANG_HideAddFields', 'Skjul tilleggs felt');
	define('JS_LANG_EditContact', 'Rediger kontakt Informasjon');
	define('JS_LANG_GroupName', 'Gruppe Navn');
	define('JS_LANG_AddContacts', 'Legg Til Kontakter');
	define('JS_LANG_CommentAddContacts', '(Dersom du skal spesifisere mer enn en adresse, vær vennlig og skill de med komme (,))');
	define('JS_LANG_CreateGroup', 'Opprett Gruppe');
	define('JS_LANG_Rename', 'Gi Nytt Navn');
	define('JS_LANG_MailGroup', 'Beskjed Gruppe');
	define('JS_LANG_RemoveFromGroup', 'Fjern i fra gruppe');
	define('JS_LANG_UseImportTo', 'Benytt importer funksjonen til og kopiere kontakter i fra Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express inn til WebMailens sin adressebok.');
	define('JS_LANG_Outlook1', 'Microsoft Outlook 2000/XP/2003');
	define('JS_LANG_Outlook2', 'Microsoft Outlook Express 6');
	define('JS_LANG_SelectImportFile', 'Velg den filen du ønsker og importere (.CSV format)');
	define('JS_LANG_Import', 'Importer');
	define('JS_LANG_ContactsMessage', 'Dette er kontakt siden!!!');
	define('JS_LANG_ContactsCount', 'kontakt(er)');
	define('JS_LANG_GroupsCount', 'grupp(er)');

// webmail 4.1 constants
	define('PicturesBlocked', 'Bilder i denne beskjeden er blitt blokert for din sikkerhet.');
	define('ShowPictures', 'Vis Bilder');
	define('ShowPicturesFromSender', 'Alltid vis bilder i beskjeder fra denne avsender');
	define('AlwaysShowPictures', 'Alltid vis bilder i beskjeder');

	define('TreatAsOrganization', 'Oppfatt som en organisasjon');

	define('WarningGroupAlreadyExist', 'En gruppe med dette navnet eksisterer alt. Velg et annet navn.');
	define('WarningCorrectFolderName', 'Du burde velge et korrekt navn på gruppen');
	define('WarningLoginFieldBlank', 'Du kan ikke la Logg Inn felt være blanke');
	define('WarningCorrectLogin', 'Du må ha korrekt Logg Inn');
	define('WarningPassBlank', 'Du kan ikke la passord feltet være tomt.');
	define('WarningCorrectIncServer', 'Du burde spesifisere en korrekt adresse til server for POP3(IMAP).');
	define('WarningCorrectSMTPServer', 'Du burde spesifisere korrekt adresse til server for SMTP.');
	define('WarningFromBlank', 'Du kan ikke la Fra: feltet være blankt.');
	define('WarningAdvancedDateFormat', 'Vær vennlig og spesifiser dato- og tidsformat.');

	define('AdvancedDateHelpTitle', 'Avansert Dato');
	define('AdvancedDateHelpIntro', 'Når &quot;Advanced&quot; feltet er valgt, så kan du benytte tekstboksen til og spesifisere ditt eget datoformat, som da vil bli vist i WebMail Pro. Følgende valg er benyttet i denne mening sammen med \':\' eller \'/\':');
	define('AdvancedDateHelpConclusion', 'F.eks., dersom du har spesifisert &quot;mm/dd/yyyy&quot; verdier i tekstboksen &quot;Advanced&quot; felter, så blir datoen vist som month/day/year (11/23/2005)');
	define('AdvancedDateHelpDayOfMonth', 'Dag i måneden (1 til 31)');
	define('AdvancedDateHelpNumericMonth', 'MÃ¥ned (1 til 12)');
	define('AdvancedDateHelpTextualMonth', 'MÃ¥ned (Jan til Des)');
	define('AdvancedDateHelpYear2', 'År, 2 tall');
	define('AdvancedDateHelpYear4', 'År, 4 tall');
	define('AdvancedDateHelpDayOfYear', 'Dag i året (1 ttil 366)');
	define('AdvancedDateHelpQuarter', 'Kvartal');
	define('AdvancedDateHelpDayOfWeek', 'Dag i uken (Man ttil Søn)');
	define('AdvancedDateHelpWeekOfYear', 'Uke i året (1 til 53)');

	define('InfoNoMessagesFound', 'Ingen Beskjeder Funnet.');
	define('ErrorSMTPConnect', 'Kan ikek koble til SMTP server. Kontroler dine SMTP server innstillinger.');
	define('ErrorSMTPAuth', 'Feil brukenavn og/eller passord. Godkjenning feilet.');
	define('ReportMessageSent', 'Din beskjed er sendt.');
	define('ReportMessageSaved', 'Din beskjed er blitt lagret.');
	define('ErrorPOP3Connect', 'Kan ikke koble til POP3 server, sjekk POP3 sever innstillinger.');
	define('ErrorIMAP4Connect', 'Kan ikke koble til IMAP4 server, sjekk IMAP4 server innstillinger.');
	define('ErrorPOP3IMAP4Auth', 'Feil epost/logg inn og/eller passord. Godkjenning feilet.');
	define('ErrorGetMailLimit', 'Beklager, din innboks er full.');

	define('ReportSettingsUpdatedSuccessfuly', 'Dine innstillinger har blitt vellykket oppdatert.');
	define('ReportAccountCreatedSuccessfuly', 'Konto har blitt opprett vellykket.');
	define('ReportAccountUpdatedSuccessfuly', 'Din konto ble vellykket oppdatert.');
	define('ConfirmDeleteAccount', 'Er du sikker på du vil slette denne kontoen?');
	define('ReportFiltersUpdatedSuccessfuly', 'Filtere har blitt vellykket oppdatert.');
	define('ReportSignatureUpdatedSuccessfuly', 'Signaturen har blitt vellykket oppdatert.');
	define('ReportFoldersUpdatedSuccessfuly', 'Mapper har blitt vellykket oppdatert.');
	define('ReportContactsSettingsUpdatedSuccessfuly', 'Kontakt innstillinger har blitt vellykket oppdatert.');

	define('ErrorInvalidCSV', 'CSV filen du valgte har feil format.');
//Gruppen "guies" ble vellykket lagt til.
	define('ReportGroupSuccessfulyAdded1', 'Gruppen');
	define('ReportGroupSuccessfulyAdded2', 'Ble vellykket lagt til.');
	define('ReportGroupUpdatedSuccessfuly', 'Gruppen har blitt vellykket oppdatert.');
	define('ReportContactSuccessfulyAdded', 'Kontakt ble lagt til.');
	define('ReportContactUpdatedSuccessfuly', 'Kontakten har vellykket blitt oppdatert.');
//Kontakt(er) ble lagt til gruppen "venner".
	define('ReportContactAddedToGroup', 'Kontakt(er) ble lagt til gruppen');
	define('AlertNoContactsGroupsSelected', 'Ingen Kontakt eller grupper valgt.');

	define('InfoListNotContainAddress', 'Dersom listen ikke inneholder adressen du leter etter, forsøk og skriv inn dens første tegn.');

	define('DirectAccess', 'D');
	define('DirectAccessTitle', 'Direkte Modus. WebMail leser meldingen direkte fra server.');

	define('FolderInbox', 'Innboks');
	define('FolderSentItems', 'Sendte Elementer');
	define('FolderDrafts', 'Utkast');
	define('FolderTrash', 'Søppel');

	define('FileLargerAttachment', 'Filen overskriver Vedleggets maksimalt tillatte størrelse.');
	define('FilePartiallyUploaded', 'Bare en del av filen ble lastet opp grunnet en ukjent feil.');
	define('NoFileUploaded', 'Ingen fil ble lastet opp.');
	define('MissingTempFolder', 'Den midlertidige mappen mangler.');
	define('MissingTempFile', 'Den midlertidige filen mangler.');
	define('UnknownUploadError', 'En ukjent opplastings feil ble utført.');
	define('FileLargerThan', 'Fil opplastning feil. Mest trolig er filen større enn ');
	define('PROC_CANT_LOAD_DB', 'Kan ikke koble til database');
	define('PROC_CANT_LOAD_LANG', 'Kan ikke finne den nødvendige språk filen.');
	define('PROC_CANT_LOAD_ACCT', 'Kontoen eksisterer ikke, kanskje har den blitt slettet.');

	define('DomainDosntExist', 'Dette domenet eksisterer ikke på vår server.');
	define('ServerIsDisable', 'Benyttelse av mailserver er berettighet til Administrator.');

	define('PROC_ACCOUNT_EXISTS', 'Kontoen kan ikke bli opprettet. Den ekisterer i fra tidligere.');
	define('PROC_CANT_GET_MESSAGES_COUNT', 'Kan ikke hente mappe og beskjed antall.');
	define('PROC_CANT_MAIL_SIZE', 'Kan ikke hente ut mailkvote.');

	define('Organization', 'Organisasjon');
	define('WarningOutServerBlank', 'Du kan ikke la SMTP server feltet være blankt');

//
	define('JS_LANG_Refresh', 'Oppdater');
	define('JS_LANG_MessagesInInbox', 'Beskjed(er) i innboksen');
	define('JS_LANG_InfoEmptyInbox', 'Din innboks er tom');

// webmail 4.2 constants
	define('BackToList', 'Tilbake til liste');
	define('InfoNoContactsGroups', 'Ingen kontakter eller grupper.');
	define('InfoNewContactsGroups', 'Du kan ikke lage nye kontakter/grupper eller importere kontakter i fra en .CSV fil i MS Outlook format.');
	define('DefTimeFormat', 'Standard tidsformat');
	define('SpellNoSuggestions', 'Ingen forslag');
	define('SpellWait', 'Vennligst vent...');

	define('InfoNoMessageSelected', 'Ingen beskjeder valgt.');
	define('InfoSingleDoubleClick', 'Du kan ikke enkelt klikke på beskjeder i forhpåndsvisningen her eller dobbelt klikke for og se den i full størrelse.	');

// calendar
	define('TitleDay', 'Dag Visning');
	define('TitleWeek', 'Ukes Visning');
	define('TitleMonth', 'MÃ¥nedlig Visning');

	define('ErrorNotSupportBrowser', 'Etter logisk kalender støtter ikek din nettleser. Vennligst benytt 2.0 eller nyere, Opera 9.0 eller      nyere, Internet Explorer 6.0 eller nyere, Safari 3.0.2 eller nyere.');
	define('ErrorTurnedOffActiveX', 'ActiveX støtte er deaktivert. <br/>Du må skru dette på for og benytte denne aplikasjonen.');

	define('Calendar', 'Kalender');

	define('TabDay', 'Dag');
	define('TabWeek', 'Uke');
	define('TabMonth', 'MÃ¥ned');

	define('ToolNewEvent', 'Ny&nbsp;hendelse');
	define('ToolBack', 'tilbake');
	define('ToolToday', 'I Dag');
	define('AltNewEvent', 'Ny hendelse');
	define('AltBack', 'Tilbake');
	define('AltToday', 'I Dag');
	define('CalendarHeader', 'Kalender');
	define('CalendarsManager', 'Administrer Kalender');

	define('CalendarActionNew', 'Ny Kalender');
	define('EventHeaderNew', 'Ny Hendelse');
	define('CalendarHeaderNew', 'Ny Kalender');

	define('EventSubject', 'Emne');
	define('EventCalendar', 'Kalender');
	define('EventFrom', 'Fra');
	define('EventTill', 'til');
	define('CalendarDescription', 'Beskrivelse');
	define('CalendarColor', 'Farge');
	define('CalendarName', 'Kalender navn');
	define('CalendarDefaultName', 'Min Kalender');

	define('ButtonSave', 'Lagre');
	define('ButtonCancel', 'Avbryt');
	define('ButtonDelete', 'Slett');

	define('AltPrevMonth', 'Forrige måned');
	define('AltNextMonth', 'Neste måned');

	define('CalendarHeaderEdit', 'Rediger kalender');
	define('CalendarActionEdit', 'Rediger Kalender');
	define('ConfirmDeleteCalendar', 'Er du sikker på at du ønsker og slette kalenderen');
	define('InfoDeleting', 'Sletter...');
	define('WarningCalendarNameBlank', 'Du kan ikke la kalender navner være blankt.');
	define('ErrorCalendarNotCreated', 'Kalender ikke opprettet');
	define('WarningSubjectBlank', 'Du kan ikke la emne være blankt.');
	define('WarningIncorrectTime', 'Den spesifiserte tiden inneholder ikke tillatte tegn.');
	define('WarningIncorrectFromTime', 'Fra tiden er feil.');
	define('WarningIncorrectTillTime', 'Til tiden er feil.');
	define('WarningStartEndDate', 'Slutt datoen må være større eller slik start datoen.');
	define('WarningStartEndTime', 'Slutt tiden må være større eller lik start tiden.');
	define('WarningIncorrectDate', 'Datoen må være korrekt.');
	define('InfoLoading', 'Laster...');
	define('EventCreate', 'Opprett hendelse');
	define('CalendarHideOther', 'Skjul andre kalendere');
	define('CalendarShowOther', 'Vis andre kalendere');
	define('CalendarRemove', 'Fjern kalender');
	define('EventHeaderEdit', 'Rediger hendelse');

	define('InfoSaving', 'Lagrer...');
	define('SettingsDisplayName', 'Vis Navn');
	define('SettingsTimeFormat', 'Tids format');
	define('SettingsDateFormat', 'Dato format');
	define('SettingsShowWeekends', 'Vis helger');
	define('SettingsWorkdayStarts', 'Arbeidsdagen starter');
	define('SettingsWorkdayEnds', 'slutter');
	define('SettingsShowWorkday', 'Vis arbeidsdag');
	define('SettingsWeekStartsOn', 'Uke starter på');
	define('SettingsDefaultTab', 'Standard Tab');
	define('SettingsCountry', 'Land');
	define('SettingsTimeZone', 'Tids Sone');
	define('SettingsAllTimeZones', 'Alle tids soner');

	define('WarningWorkdayStartsEnds', 'Arbeidsdagen slutter tiden må være større enn arbeidsdagen starter tiden.');
	define('ReportSettingsUpdated', 'Innstillinger ble vellykket oppdatert.');

	define('SettingsTabCalendar', 'Kalender');

	define('FullMonthJanuary', 'Januar');
	define('FullMonthFebruary', 'Februar');
	define('FullMonthMarch', 'Mars');
	define('FullMonthApril', 'April');
	define('FullMonthMay', 'Mai');
	define('FullMonthJune', 'Juni');
	define('FullMonthJuly', 'Juli');
	define('FullMonthAugust', 'August');
	define('FullMonthSeptember', 'September');
	define('FullMonthOctober', 'Oktober');
	define('FullMonthNovember', 'November');
	define('FullMonthDecember', 'Desember');

	define('ShortMonthJanuary', 'Jan');
	define('ShortMonthFebruary', 'Feb');
	define('ShortMonthMarch', 'Mar');
	define('ShortMonthApril', 'Apr');
	define('ShortMonthMay', 'Mai');
	define('ShortMonthJune', 'Jun');
	define('ShortMonthJuly', 'Jul');
	define('ShortMonthAugust', 'Aug');
	define('ShortMonthSeptember', 'Sep');
	define('ShortMonthOctober', 'Okt');
	define('ShortMonthNovember', 'Nov');
	define('ShortMonthDecember', 'Des');

	define('FullDayMonday', 'Mandag');
	define('FullDayTuesday', 'Tirsdag');
	define('FullDayWednesday', 'Onsdag');
	define('FullDayThursday', 'Torsdag');
	define('FullDayFriday', 'Fredag');
	define('FullDaySaturday', 'Lørdag');
	define('FullDaySunday', 'Søndag');

	define('DayToolMonday', 'Man');
	define('DayToolTuesday', 'Tir');
	define('DayToolWednesday', 'Ons');
	define('DayToolThursday', 'Tor');
	define('DayToolFriday', 'Fre');
	define('DayToolSaturday', 'Lør');
	define('DayToolSunday', 'Søn');

	define('CalendarTableDayMonday', 'M');
	define('CalendarTableDayTuesday', 'T');
	define('CalendarTableDayWednesday', 'O');
	define('CalendarTableDayThursday', 'T');
	define('CalendarTableDayFriday', 'F');
	define('CalendarTableDaySaturday', 'L');
	define('CalendarTableDaySunday', 'S');

	define('ErrorParseJSON', 'JSON svaret i fra server kan ikke bli parset.');

	define('ErrorLoadCalendar', 'Kan ikke laste kalender(e)');
	define('ErrorLoadEvents', 'Kan ikke laste hendelse(r)');
	define('ErrorUpdateEvent', 'Kan ikke lagre hendelse(r)');
	define('ErrorDeleteEvent', 'Kan ikke slette hendelse(r)');
	define('ErrorUpdateCalendar', 'Kan ikke lagre kalender');
	define('ErrorDeleteCalendar', 'Kan ikke slette kalender');
	define('ErrorGeneral', 'En feil skjedde på server. Prøv igjen senere.');

// webmail 4.3 constants
	define('SharedTitleEmail', 'Epost');
	define('ShareHeaderEdit', 'Del og publiser kalender');
	define('ShareActionEdit', 'Del og publiser kalender');
	define('CalendarPublicate', 'Gi tilgang til kalender over internett');
	define('CalendarPublicationLink', 'Link');
	define('ShareCalendar', 'Del denne kalenderen');
	define('SharePermission1', 'Kan gjøre endringer og administrere deling');
	define('SharePermission2', 'Kan gjøre endringer i hendelser');
	define('SharePermission3', 'Kan se alle hendelsesdetaljer');
	define('SharePermission4', 'Kan kun se opptatt/ledig (gjem detaljer)');
	define('ButtonClose', 'Lukk');
	define('WarningEmailFieldFilling', 'Du må fylle epostfeltet først');
	define('EventHeaderView', 'Se hendelser');
	define('ErrorUpdateSharing', 'Kan ikke lagre data');
	define('ErrorUpdateSharing1', 'Kan ikke dele til %s brukeren da den ikke eksisterer');
	define('ErrorUpdateSharing2', 'Kan ikke dele denne kalenderen med bruker %s');
	define('ErrorUpdateSharing3', 'Denne kalenderen er allerede delt med bruker %s');
	define('Title_MyCalendars', 'Mine kalendere');
	define('Title_SharedCalendars', 'Delte kalendere');
	define('ErrorGetPublicationHash', 'Kan ikke opprette link');
	define('ErrorGetSharing', 'Kan ikke legge til deling');
	define('CalendarPublishedTitle', 'Denne kalenderen er publisert');
	define('RefreshSharedCalendars', 'Oppdater Delte Kalendere');
	define('Title_CheckSharedCalendars', 'Oppdater Delte Kalendere');

	define('GroupMembers', 'Medlemmer');

	define('ReportMessagePartDisplayed', 'Merk: Kun deler av meldingen er vist.');
	define('ReportViewEntireMessage', 'For å se hele meldingen,');
	define('ReportClickHere', 'klikk her');
	define('ErrorContactExists', 'En kontakt med ønsket navn/epostadresse eksisterer.');

	define('Attachments', 'Vedlegg');

	define('InfoGroupsOfContact', 'Gruppene kontakten er medlem av er avmerket.');
	define('AlertNoContactsSelected', 'Ingen kontakter valgt.');
	define('MailSelected', 'Send epost til valgt adresse');
	define('CaptionSubscribed', 'Abonnert til');

	define('OperationSpam', 'Spam');
	define('OperationNotSpam', 'Not Spam');
	define('FolderSpam', 'Spam');

// webmail 4.4 contacts
	define('ContactMail', 'Mail contact');
	define('ContactViewAllMails', 'View all mails with this contact');
	define('ContactsMailThem', 'Mail them');
	define('DateToday', 'Today');
	define('DateYesterday', 'Yesterday');
	define('MessageShowDetails', 'Show details');
	define('MessageHideDetails', 'Hide details');
	define('MessageNoSubject', 'No subject');
// hide@address.com to hide@address.com
	define('MessageForAddr', 'to');
	define('SearchClear', 'Clear search');
// Search results for "search string" in Inbox folder:
// Search results for "search string" in all mail folders:
	define('SearchResultsInFolder', 'Search results for "#s" in #f folder:');
	define('SearchResultsInAllFolders', 'Search results for "#s" in all mail folders:');
	define('AutoresponderTitle', 'Autoresponder');
	define('AutoresponderEnable', 'Enable autoresponder');
	define('AutoresponderSubject', 'Subject');
	define('AutoresponderMessage', 'Message');
	define('ReportAutoresponderUpdatedSuccessfuly', 'Autoresponder has been updated successfully.');
	define('FolderQuarantine', 'Quarantine');

//calendar
	define('EventRepeats', 'Repeats');
	define('NoRepeats', 'Does not repeat');
	define('DailyRepeats', 'Daily');
	define('WorkdayRepeats', 'Every weekday (Mon. - Fri.)');
	define('OddDayRepeats', 'Every Mon., Wed. and Fri.');
	define('EvenDayRepeats', 'Every Tues. and Thurs.');
	define('WeeklyRepeats', 'Weekly');
	define('MonthlyRepeats', 'Monthly');
	define('YearlyRepeats', 'Yearly');
	define('RepeatsEvery', 'Repeats every');
	define('ThisInstance', 'Only this instance');
	define('AllEvents', 'All events in the series');
	define('AllFollowing', 'All following');
	define('ConfirmEditRepeatEvent', 'Would you like to change only this event, all events, or this and all future events in the series?');
	define('RepeatEventHeaderEdit', 'Edit Recurring Event');
	define('First', 'First');
	define('Second', 'Second');
	define('Third', 'Third');
	define('Fourth', 'Fourth');
	define('Last', 'Last');
	define('Every', 'Every');
	define('SetRepeatEventEnd', 'Set end date');
	define('NoEndRepeatEvent', 'No end date');
	define('EndRepeatEventAfter', 'End after');
	define('Occurrences', 'occurrences');
	define('EndRepeatEventBy', 'End by');
	define('EventCommonDataTab', 'Main details');
	define('EventRepeatDataTab', 'Recurrence details');
	define('RepeatEventNotPartOfASeries', 'This event has been changed and is no longer part of a series.');
	define('UndoRepeatExclusion', 'Undo changes to include in the series.');

	define('MonthMoreLink', '%d more...');
	define('NoNewSharedCalendars', 'No new calendars');
	define('NNewSharedCalendars', '%d new calendars found');
	define('OneNewSharedCalendars', '1 new calendar found');
	define('ConfirmUndoOneRepeat', 'Would you like to restore this event in the series?');

	define('RepeatEveryDayInfin', 'Every day');
	define('RepeatEveryDayTimes', 'Every day, %TIMES% times');
	define('RepeatEveryDayUntil', 'Every day, until %UNTIL%');
	define('RepeatDaysInfin', 'Every %PERIOD% days');
	define('RepeatDaysTimes', 'Every %PERIOD% days, %TIMES% times');
	define('RepeatDaysUntil', 'Every %PERIOD% days, until %UNTIL%');

	define('RepeatEveryWeekWeekdaysInfin', 'Every week on weekdays');
	define('RepeatEveryWeekWeekdaysTimes', 'Every week on weekdays, %TIMES% times');
	define('RepeatEveryWeekWeekdaysUntil', 'Every week on weekdays, until %UNTIL%');
	define('RepeatWeeksWeekdaysInfin', 'Every %PERIOD% weeks on weekdays');
	define('RepeatWeeksWeekdaysTimes', 'Every %PERIOD% weeks on weekdays, %TIMES% times');
	define('RepeatWeeksWeekdaysUntil', 'Every %PERIOD% weeks on weekdays, until %UNTIL%');

	define('RepeatEveryWeekInfin', 'Every week on %DAYS%');
	define('RepeatEveryWeekTimes', 'Every week on %DAYS%, %TIMES% times');
	define('RepeatEveryWeekUntil', 'Every week on %DAYS%, until %UNTIL%');
	define('RepeatWeeksInfin', 'Every %PERIOD% weeks on %DAYS%');
	define('RepeatWeeksTimes', 'Every %PERIOD% weeks on %DAYS%, %TIMES% times');
	define('RepeatWeeksUntil', 'Every %PERIOD% weeks on %DAYS%, until %UNTIL%');

	define('RepeatEveryMonthDateInfin', 'Every month on day %DATE%');
	define('RepeatEveryMonthDateTimes', 'Every month on day %DATE%, %TIMES% times');
	define('RepeatEveryMonthDateUntil', 'Every month on day %DATE%, until %UNTIL%');
	define('RepeatMonthsDateInfin', 'Every %PERIOD% months on day %DATE%');
	define('RepeatMonthsDateTimes', 'Every %PERIOD% months on day %DATE%, %TIMES% times');
	define('RepeatMonthsDateUntil', 'Every %PERIOD% months on day %DATE%, until %UNTIL%');

	define('RepeatEveryMonthWDInfin', 'Every month on %NUMBER% %DAY%');
	define('RepeatEveryMonthWDTimes', 'Every month on %NUMBER% %DAY%, %TIMES% times');
	define('RepeatEveryMonthWDUntil', 'Every month on %NUMBER% %DAY%, until %UNTIL%');
	define('RepeatMonthsWDInfin', 'Every %PERIOD% months on %NUMBER% %DAY%');
	define('RepeatMonthsWDTimes', 'Every %PERIOD% months on %NUMBER% %DAY%, %TIMES% times');
	define('RepeatMonthsWDUntil', 'Every %PERIOD% months on %NUMBER% %DAY%, until %UNTIL%');

	define('RepeatEveryYearDateInfin', 'Every year on day %DATE%');
	define('RepeatEveryYearDateTimes', 'Every year on day %DATE%, %TIMES% times');
	define('RepeatEveryYearDateUntil', 'Every year on day %DATE%, until %UNTIL%');
	define('RepeatYearsDateInfin', 'Every %PERIOD% years on day %DATE%');
	define('RepeatYearsDateTimes', 'Every %PERIOD% years on day %DATE%, %TIMES% times');
	define('RepeatYearsDateUntil', 'Every %PERIOD% years on day %DATE%, until %UNTIL%');

	define('RepeatEveryYearWDInfin', 'Every year on %NUMBER% %DAY%');
	define('RepeatEveryYearWDTimes', 'Every year on %NUMBER% %DAY%, %TIMES% times');
	define('RepeatEveryYearWDUntil', 'Every year on %NUMBER% %DAY%, until %UNTIL%');
	define('RepeatYearsWDInfin', 'Every %PERIOD% years on %NUMBER% %DAY%');
	define('RepeatYearsWDTimes', 'Every %PERIOD% years on %NUMBER% %DAY%, %TIMES% times');
	define('RepeatYearsWDUntil', 'Every %PERIOD% years on %NUMBER% %DAY%, until %UNTIL%');

	define('RepeatDescDay', 'day');
	define('RepeatDescWeek', 'week');
	define('RepeatDescMonth', 'month');
	define('RepeatDescYear', 'year');

// webmail 4.5 contacts
	define('WarningUntilDateBlank', 'Please specify end recurrence date');
	define('WarningWrongUntilDate', 'End recurrence date must be later than the start recurrence date');

	define('OnDays', 'On days');
	define('CancelRecurrence', 'Cancel recurrence');
	define('RepeatEvent', 'Repeat this event');

	define('Spellcheck', 'Check Spelling');
	define('LoginLanguage', 'Language');
	define('LanguageDefault', 'Standard');
Return current item: WebMail Pro PHP