Location: PHPKode > projects > Web Based Church Information Management > oscmembership/language/polish/modinfo.php
<?php
// Moduł
//
define ( "_oscmem_MOD_NAME", "Moduł Członkostwa OSC");
define ( "_oscmem_MOD_DESC", "Moduł OSC Xoops dla Członkostwa.");
define ( "_oscmem_ADMENU0", "Administracja Członkowstwa OSC");
define ( "_oscmem_personselect", "Wybranie Osoby");
// Pole nazwy
// define ( "_oscdir_userfile", "Zdjęcie Kościóa");

define ( "_oscmem_name", "Nazwisko Członka");
define ( "_oscmem_lastname", "Nazwisko");
define ( "_oscmem_firstname", "Imię");
define ( "_oscmem_phone", "Telefon");
define ( "_oscmem_address", "Adres");
define ( "_oscmem_city", "Miasto");
define ( "_oscmem_state", "Stan");
define ( "_oscmem_post", "Kod pocztowy");
define ( "_oscmem_email", "E-mail");
define ( "_oscmem_country", "Państwo");
define ( "_oscmem_title", "Katalog Członka");
define ( "_oscmem_birthday", "Urodziny");
define ( "_oscmem_month", "Miesiąc");
define ( "_oscmem_year", "Rok");
define ( "_oscmem_birthfrom", "Z");
define ( "_oscmem_birthto", "Do");
define ( "_oscmem_gender", "Płeć");
define ( "_oscmem_membershipdate", "Data Członkostwa");
define ( "_oscmem_memberclass", "Klasyfikacja");
define ( "_oscmem_submit", "Wyślij");
define ( "_osc_save", "Zapisz");
define ( "_osc_select", "Wybierz");
define ( "_osc_create", "Utwórz");
define ( "_oscmem_actions", "Akcje");
define ( "_osc_addmember", "Dodaj Członka Rodziny");
define ( "_oscmem_addmember", "Dodaj członka");
define ( "_oscmem_addingmember", "Przekierowywanie aby Dodać Członka");

define ( "_oscmem_homephone", "Telefon domowy");
define ( "_oscmem_workphone", "Telefon w pracy");
define ( "_oscmem_cellphone", "Telefon kom.");

define ( "_oscmem_groupname", "Nazwa grupy");
define ( "_oscmem_groupdescription", "Opis Grupy");
define ( "_oscmem_grouptype", "Typ Grupy");

define ( "_oscmem_workemail", "E-mail w pracy");

define ( "_oscmem_male", "Mężczyzna");
define ( "_oscmem_female", "Kobieta");

define ( "_oscmem_datelastedited", "Data Ostatniej Edycji");
define ( "_oscmem_editedby", "Edytowane Przez");
define ( "_oscmem_dateentered", "Data wpisu");
define ( "_oscmem_enteredby", "Wpisany Przez");
define ( "_oscmem_birthdayinstructions", "Format Daty Urodzin (DD / MM / RRRR)");
define ( "_oscmem_weddingdate", "Data Ślubu");

define ( "_oscmem_familyname", "Nazwisko");
define ( "_oscmem_altfamilyname", "Alternatywne Nazwisko");
define ( "_oscmem_altfamilynamedupe", "Utwórz duplikat wpisu za pomocą Alternatywnego Nazwiska");
define ( "_oscmem_persondetail_TITLE", "Formularz Szczegółów Osoba");
define ( "_oscmem_familydetail_TITLE", "Formularz Szczegółów Rodziny");
define ( "_oscmem_person_list", "Lista Osób");
define ( "_oscmem_family_list", "Lista Rodzin");
define ( "_oscmem_familymember", "Członkowie rodziny");
define ( "_oscmem_groupselect_TITLE", "Lista Grup");
define ( "_oscmem_groupdetail_TITLE", "Szczegóły Grupy");
// Wiadomości
define ( "_oscmem_UPDATESUCCESS ","Baza danych Członkostwa OSC została zaktualizowana pomyślnie");
define ( "_oscmem_CREATESUCCESS_individual ","Osoba została utworzona w bazie danych OSC. ");

define ( "_oscmem_CREATESUCCESS_family", "Rodzina została utworzona w bazie danych OSC.");
define ( "_oscmem_addfamily_redirect", "Przekierowywanie aby Dodać Rodzinę");

define ( "_oscmem_UPDATESUCCESS_member", "Członk/Członkowie dodany/ni do rodziny.");
define ( "_oscmem_REMOVEMEMBERSUCCESS", "Członek Rodziny Usunięty.");
define ( "_oscmem_nomembers", "Nie Członkowie");
define ( "_oscmem_nogroups", "Brak grup. Aby utworzyć grupę, kliknij <a href=> tutaj </ a>");

define ( "_oscmem_persondetail", "Członkowie");

// Grupy
define ( "_oscmem_groupmember", "Członkostwo Grupowe");
define ( "_osc_addgroupmember", "Dodaj Członków Grupy");
define ( "_oscmem_UPDATESUCCESS_member_grooup", "Członek Pomyślnie Dodany do Grupy");
define ( "_oscmem_REMOVEGROUPMEMBERSUCCESS", "Grupowy Członek pomyślnie usunięty.");

// Menu
define ( "_oscmembership_viewperson", "Członkowie");
define ( "_oscmembership_addperson", "Dodaj Członka");
define ( "_oscmembership_addfamily", "Dodaj Rodzinę");
define ( "_oscmembership_viewfamily", "Rodzina");
define ( "_oscmem_remove_member", "Usuń Członka");
define ( "_oscmem_edit_member", "Edytuj Członka");
define ( "_oscmem_edit", "Edytuj");
define ( "_oscmembership_viewgroup", "Grupy");
define ( "_oscmem_addgroup", "Dodaj grupę");
define ( "_oscmem_addgroup_redirect", "Przekierowywanie aby Dodać Grupę");


define ( "_oscmem_familyrole", "Rodzinna Rola");

define ( "_oscmem_unassigned", "Nieprzypisane");

define ( "_oscmem_optionname", "Nazwa Opcji");
define ( "_oscmem_optionsequence", "Kolejność");
define ( "_oscmem_osclist_famrole_TITLE", "Rodzinna Rola");

// define ( "_oscmem_osclist_TITLE_familyroles", "Rodzinna Rola");
// define ( "_oscmem_osclist_TITLE_memberclassifications", "Klasyfikacje Członków");
// define ( "_oscmem_osclist_TITLE_grouptypes", "Rodzaje Grup");


define ( "_oscmem_noclass", "Brak Klasyfikacji");


define ( "_oscmem_filter", "Filtry");
define ( "_oscmem_applyfilter", "Zastosuj filtr");
define ( "_oscmem_clearfilter", "Clear Filter");
define ( "_oscmem_addtocart", "Dodaj do koszyka");
define ( "_oscmem_remove", "Usuń");
define ( "_oscmem_emptycart", "Pusty Koszyk");
define ( "_oscmem_emptycarttogroup", "Pusty Koszyk do Grupy");
define ( "_oscmem_emptycarttofamily", "Pusty Koszyk do Rodziny");
define ( "_oscmem_generatelabels", "Generuj Etykiety");
define ( "_oscmem_addedtocart", "Członkowie Zostali dodani do Koszyka.");
define ( "_oscmem_intersectcart", "Przetnij Koszyk");
define ( "_oscmem_removefromcart", "Usuń z Koszyka");

define ( "_oscmem_msg_removedfromcart", "Wybrane osoby zostały pomyślnie usunięte z koszyka");
define ( "_oscmem_msg_intersectedcart", "Wybrane osoby zostały pomyślnie przecięte z koszyka");

define ( "_oscmem_view_cart", "Pokaż koszyk");
define ( "_oscmem_cartcontents", "Zawartość koszyka");
define ( "_oscmem_memberview", "Widok Członkostwa");
define ( "_oscmem_yes", "Tak");
define ( "_oscmem_no", "Nie");

define ( "_oscmem_reporttitle", "Raporty Członkostwa OSC");
define ( "_oscmem_directoryreport", "Katalog Członkostwa");
define ( "_oscmem_reports", "Raporty");
define ( "_oscmem_nav_reports", "Raporty / Dane");
define ( "_oscmem_csvimport_individual", "Osoby Importu CSV");
define ( "_oscmem_vcardimport_individual", "Osoby Importu VCard");

define ( "_oscmem_dirreport_selectclass", "Wybierz klasyfikacje do włączenia:");
define ( "_oscmem_usectl", "Użyj Ctrl aby zaznaczyć kilka");
define ( "_oscmem_dirreport_groupmemb", "Członkowstwo Grupowe:");
define ( "_oscmem_dirreport_headhouse", "Która rola jest głową gospodarstwa domowego?");
define ( "_oscmem_dirreport_spouserole", "Która rola jest małżonkiem?");
define ( "_oscmem_dirreport_childrole", "Która rola jest dzieckiem?");
define ( "_oscmem_dirreport_infoinclude", "Informacje do włączenia:");

define ( "_oscmem_address_label", "Adres");
define ( "_oscmem_familyhomephone", "Domowy Telefon Rodziny");
define ( "_oscmem_familyworkphone", "Telefon Rodziny w Pracy");
define ( "_oscmem_familycellphone", "Kom. Telefon Rodziny");
define ( "_oscmem_familyemail", "Email Rodziny");
define ( "_oscmem_personalphone", "Telefon Osoby");
define ( "_oscmem_personalworkphone", "Telefon Osoby w Pracy");
define ( "_oscmem_personalcell", "Kom. Telefon Osoby");
define ( "_oscmem_personalemail", "E-mail Osoby");
define ( "_oscmem_personalworkemail", "Indywidualna praca e-mail");

define ( "_oscmem_informationinclude", "Informacje do Włączenia:");
define ( "_oscmem_diroptions", "Opcje Katalogu");
define ( "_oscmem_altfamilyname", "Druga Lista - Alternatywne Nazwisko");
define ( "_oscmem_althead", "Użyj tylko Nazwiska dla Listy");
define ( "_oscmem_dirsort", "Sortowanie Katalogu");
define ( "_oscmem_orderbyfirstname", "Wg Imienia");
define ( "_oscmem_directorytitle", "Opcje Katalogu Kościoła");

define ( "_oscmem_titlepagesettings", "Ustawienia Strony Tytułowej Katalogu");

define ( "_oscmem_usetitlepageyn", "Użyj Tytułu Strony");
define ( "_oscmem_churchname_label", "Nazwa Kościóła");
define ( "_oscmem_disclaimer", "Oświadczenie");

define ( "_oscmem_directory", "Katalog");
define ( "_oscmem_page", "Strona");

define ( "_oscmem_incorrectdt_membershipdate", "Niepoprawny Format Daty Członkowstwa");
define ( "_oscmem_incorrectdt_weddingdate", "Niepoprawny Format Daty Ślubu");

define ( "_oscmem_CREATESUCCESS_group", "Grupa pomyślnie utworzona");
define ( "_oscmem_csvexport_individual", "Eksport CSV Osoby");
define ( "_oscmem_cvsexport_infoinclude", "Pola do Włączenia w Eksporcie");


define ( "_oscmem_season_select", "Wybierz sezon");
define ( "_oscmem_season_spring", "Wiosna");
define ( "_oscmem_season_summer", "Lato");
define ( "_oscmem_season_fall", "Upadek");
define ( "_oscmem_season_winter", "Zima");

define ( "_oscmem_filters", "Filtry");
define ( "_oscmem_recordstoexport", "Rekordy do Eksportu");
define ( "_oscmem_classificationstoexport", "Klasyfikacje do Eksportu");

define ( "_oscmem_fromfilterbelow", "Na podstawie Poniższych Filtrów ...");
define ( "_oscmem_fromcart", "Ludzie w Koszyku (filtry ignorowane)");

define ( "_oscmem_cvsexport_customfields", "Dodatkowe Pola do Włączenia w Eksporcie");
define ( "_oscmem_rolestoexport", "Rodzinne Role do Eksportu");

define ( "_oscmem_gender_nofilter", "Nie filtruj wg płci");

define ( "_oscmem_filter_from", "Z");
define ( "_oscmem_filter_to", "Do");

define ( "_oscmem_otheremail", "Inny E-mail");
define ( "_oscmem_envelopenumber", "Numer Koperty");
define ( "_oscmem_csv_birthanniversary", "Narodziny / Rocznica");
define ( "_oscmem_csv_ageyearsmarried", "Wiek i Lata w Małżeństwie");
define ( "_oscmem_csv_familyrole", "Rodzinna Rola");
define ( "_oscmem_csv_familyname", "Nazwisko");
define ( "_oscmem_csv_ministry", "Ministerstwo");
define ( "_oscmem_anniversary", "Rocznica");

define ( "_oscmem_csv_individual", "Rekordy Osób CSV");
define ( "_oscmem_csv_combinefamily", "Połącz Rodziny CSV");
define ( "_oscmem_csv_addtocart", "Dodaj Osoby do Koszyka");
define ( "_oscmem_csv_outputmethod", "Metoda Wyjścia");

define ( "_oscmem_csv_skipincompleteaddress"," Pomiń Niekompletne Adresy E-mail ");
define ( "_oscmem_csv_skipnoenvelope", "Pomiń Rekordy bez Numeru Koperty <br> (tylko Rekordy Osób)");

define ( "_oscmem_admin_osclist_familyroles", "Modyfikuj Role Rodzinne");
define ( "_oscmem_admin_osclist_memberclassification", "Modyfikuj Klasyfikacje Członkowskie");
define ( "_oscmem_admin_osclist_grouptype", "Modyfikuj Typy Grup");
define ( "_oscmem_admin_osclist_permissions", "Modyfikuj Pozwolenia");
define ( "_oscmem_admin_customfield", "Modyfikuj Dodatkowe Pola");
define ( "_oscmem_admin_churchdetail", "Modyfikuj Szczegóły Kościoła");
define ( "_oscmem_view", "Widok");

define ( "_oscmem_defaultcountry_value", 22);
define ( "_oscmem_defaultcountry_text", " &nbsp;&nbsp;(Domyślny kraj - USA)");

define ( "_oscmem_accessdenied", "Dostęp zabroniony");
define ( "_oscmem_fax", "Faks");
define ( "_oscmembership_directorydisclaimer", "Oświadczenie Katalogu");
define ( "_oscmembership_csvuploaderror", "Błąd: plik CSV już nie istnieje!");
define ( "_oscmem_invaliddate", "Nieprawidłowa data");
define ( "_oscmem_membershipcard", "Karty Członkostwa (PDF) - generowane z Zawartości koszyka - Używa Szablonu Biznesowej Karty - Avery # 8371");
define ( "_oscmem_childcard", "Karty ID Dzieci (PDF) - generowane z Zawartości koszyka - Używa Szablonu Biznesowej Karty - Avery # 8371");

define ( "_oscmem_website", "Strona WWW");
define ( "_oscmem_child", "Dziecko");
define ( "_oscmem_parent", "Rodzic");
define ( "_oscmem_addtocart_redirect", "Grupa dodana do koszyka");
define ( "_oscmem_groupview", "Widok Grupy");
define ( "_oscmem_generateemails", "Generuj Wiadomości E-mail");
define ( "_oscmem_cartgenerateemail_TITLE", "Generuj E-mail");
define ( "_oscmem_emailsubject", "Temat");
define ( "_oscmem_emailbody_label", "Treść E-maila");
define ( "_oscmem_emailto_label", "Odbiorcy");
define ( "_oscmem_family_select", "Wybierz Rodziny");
define ( "_oscmembership_addcarttofamily", "Dodaj Koszyk do Wybranej Rodziny");
define ( "_oscmem_confirmdelete", "Potwierdź usunięcie tych członków. Usunięcie będzie trwałe.");
define ( "_oscmem_deletemember", "Usuń Członka");
define ( "_oscmem_deletefamily", "Usuń Rodzinę");
define ( "_oscmem_deleted", "Członkowie zostali usunięci");

define ( "_oscmem_picloc", "Lokalizacja Zdjęcia");
define ( "_oscmem_familypicture", "Zdjęcie Rodziny");
define ( "_oscmem_personpicture", "Zdjęcie Osoby");

define ( "_oscmem_filetoupload", "Plik do wysłania");
define ( "_oscmem_cvsimport_family_step1", "Importuj Rodzinę - Krok 1 <font color=lightgray> Krok 2 </ font> <font color=lightgray> Krok 3 </ font>");

define ( "_oscmem_cvsimport_family_step2", "Importuj Rodzinę - <font color=lightgray> Krok 1 </ font> Krok 2 <font color=lightgray> Step3 </ font>");

define ( "_oscmem_cvsimport_family_step3", "Importuj Rodzinę - <font color=lightgray> Krok 1 </ font> <font color=lightgray> Krok 2 </ font> Krok 3");

define ( "_oscmem_importfile", "Importuj plik");

define ( "_oscmem_uploadfile", "Prześlij plik");

define ( "_oscmem_column", "Kolumna");

define ( "_oscmem_importfile_individual", "Importuj Plik Osoby");
define ( "_oscmem_ignore", "Ignoruj");
define ( "_oscmem_ignorefirstrow", "Ignoruj Pierwszy wiersz");
define ( "_oscmem_csvimport_family", "Import Rodziny CSV");
define ( "_oscmem_success", "Sukces");
define ( "_oscmem_recordsimported", "Rekordy zaimportowane");

define ( "_oscmem_csvdelimiter", "Separator CSV");
define ( "_oscmem_tab", "Tabulator");
define ( "_oscmem_comma", "Przecinek");
define ( "_oscmem_import_family", "Import Rodziny");

define ( "_oscmem_menu_orphanmatchup", "Dopasowanie Sietor - Dopasowanie Osób do Rodzin");

define ( "_oscmem_orphanmatchup", "Dopasowanie Sierot");
define ( "_oscmem_matchuporphans", "Dopasuj Wybrane Sieroty");
define ( "_oscmem_orphanselect", "Wybieranie Sierot");
define ( "_oscmem_matchedfamilyname", "Dopasowane <br> Nazwisko");
define ( "_oscmem_orphansmatched", "Sierota(y) została(y) dopasowane.");
define ( "_oscmem_noorphans", "Nie znaleziono sierot.");
define ( "_oscmem_csvexport_title", "Eksport Członka");

define ( "_oscmem_altindividualonly", "Nie Drukuj Rodziny, tylko Osoby Indywidualne");

define ( "_oscmem_dirincludepictures", "Dołącz Zdjęcia w Katalogu");

define ( "_oscmem_vcardimport_step1", "Importuj VCard Krok 1 - <font color=lightgray> Krok 2 </ font>");
define ( "_oscmem_vcardimport_step2", "Importuj VCard <font color=lightgray> Krok 1 </ font> - Step2");

define ( "_oscmem_csv_exporttovcard", "Eksportuj do VCard");
define ( "_oscmem_createvcard", "Twórz VCard");

define ( "_oscmem_label_rowstodisplay", "Wiersze do wyświetlenia");
?>
Return current item: Web Based Church Information Management