Location: PHPKode > projects > Wallpaper Script > Wallpapers_Script/Wallpapers_Script/system/application/libraries/language/phpmailer.lang-tr.php
<?php
/**
 * PHPMailer dil dosyasý.
 * Türkçe Versiyonu
 * ÝZYAZILIM - Elçin Özel - Can Yýlmaz - Mehmet Benlioðlu
 */

$PHPMAILER_LANG = array();

$PHPMAILER_LANG["provide_address"] = 'En az bir tane mail adresi belirtmek zorundasýnýz ' .
                   'alýcýnýn email adresi.';
$PHPMAILER_LANG["mailer_not_supported"] = ' mailler desteklenmemektedir.';
$PHPMAILER_LANG["execute"] = 'Çalýþtýrýlamýyor: ';
$PHPMAILER_LANG["instantiate"] = 'Örnek mail fonksiyonu yaratýlamadý.';
$PHPMAILER_LANG["authenticate"] = 'SMTP Hatasý: Doðrulanamýyor.';
$PHPMAILER_LANG["from_failed"] = 'Baþarýsýz olan gönderici adresi: ';
$PHPMAILER_LANG["recipients_failed"] = 'SMTP Hatasý: ' .
                    'alýcýlara ulaþmadý: ';
$PHPMAILER_LANG["data_not_accepted"] = 'SMTP Hatasý: Veri kabul edilmedi.';
$PHPMAILER_LANG["connect_host"] = 'SMTP Hatasý: SMTP hosta baðlanýlamýyor.';
$PHPMAILER_LANG["file_access"] = 'Dosyaya eriþilemiyor: ';
$PHPMAILER_LANG["file_open"] = 'Dosya Hatasý: Dosya açýlamýyor: ';
$PHPMAILER_LANG["encoding"] = 'Bilinmeyen þifreleme: ';

?>
Return current item: Wallpaper Script