Location: PHPKode > projects > VideoDB > videodb/language/pl.php
<?php
/**
 * Polish language file
 *
 * @package Language
 * @author Maciej Witkowiak <hide@address.com>
 * @version $Id: pl.php,v 2.13 2005/03/25 12:57:10 andig2 Exp $
 */

$lang[encoding]      = "iso-8859-2";

$lang[audiocodec]     = "Kodek audio";
$lang[borrowto]      = "wypo¿ycza";
$lang[cast]        = "Obsada";
$lang[country]       = "Kraj";
$lang[coverurl]      = "URL ok³adki";
$lang[dimension]      = "Rozmiary";
$lang[director]      = "Re¿yser";
$lang[diskid]       = "DiskID";
$lang[filedate]      = "Data pliku";
$lang[filename]      = "Nazwa pliku";
$lang[filesize]      = "Rozmiar pliku";
$lang[genre]        = "Gatunek";
$lang[genres]       = "Gatunki";
$lang[keywords]      = "S³owa kluczowe";
$lang[language]      = "Jêzyk";
$lang[length]       = "D³ugo¶æ";
$lang[less]		      = "mniej";
$lang[more]        = "wiêcej";
$lang[plot]        = "Fabu³a";
$lang[runtime]       = "Czas";
$lang[subtitle]      = "podtytu³";
$lang[title]        = "Tytu³";
$lang[tvepisode]      = "Odcinek TV";
$lang[seen]        = "Obejrzane";
$lang[videocodec]     = "Kodek video";
$lang[year]        = "Rok";
$lang[yes]         = "Tak";
$lang[comment]       = "Komentarz";
$lang[mediatype]      = "Rodzaj no¶nika";
$lang[save]        = "Zapisz";
$lang[coverupload]     = "Wgraj ok³adkê";
$lang[visit]        = "Odwied¼";
$lang[date]        = "Data";
$lang[fetchtime]      = "Pobierz czas";
$lang[cachesize]      = "Rozmiar cache";
$lang[cacheexpired]    = "Wygas³o";
$lang[cachecleanup]    = "Wyczy¶æ";
$lang[cacheempty]     = "Opró¼nij cache";
$lang[okay]        = "Ok";
$lang[asactor]       = "jako";
$lang[displayed]      = "pokazane";
$lang[add_another]     = "Dodaj jeszcze jedna";

#
#Multiuser
#
$lang[enterusername]    = "Proszê podaæ nazwê u¿ytkownika i has³o.";
$lang[stayloggedin]    = "pozostañ zalogowany z tego komputera";
$lang[login]        = "zaloguj siê";
$lang[logout]       = "wyloguj";
$lang[owner]        = "W³a¶ciciel";
$lang[loggedinas]     = "Jeste¶ zalogowany jako";

$lang[username]      = "Nazwa u¿ytkownika";
$lang[password]      = "Has³o";
$lang[permissions]     = "Uprawnienia";
$lang[perm_admin]     = "Administracja";
$lang[perm_writeall]    = "Zmiany cudzych filmów";
$lang[perm_write]     = "Zmiany w³asnych filmów";
$lang[perm_adult]     = "Widzi filmy dla doros³ych";
$lang[update]       = "zapisz";
$lang[create]       = "utwórz";
$lang[existingusers]    = "Aktualni u¿ytkownicy";
$lang[createuser]     = "Dodaj nowego u¿ytkownika";
$lang[email]        = "E-Mail";
$lang[borrowask]      = "Pytaj o po¿yczanie";

$lang[msg_usercreated]   = "Dodano u¿ytkownika";
$lang[msg_permpassupd]   = "Uaktualniono uprawnienia i has³o";
$lang[msg_permupd]     = "Uaktualniono uprawnienia";
$lang[msg_userdel]     = "Usuniêto u¿ytkownika";
$lang[msg_loggedoff]    = "Zosta³e¶ wylogowany";
$lang[msg_invalidchar]   = "Niedozwolone znaki w nazwie u¿ytkownika";
$lang[msg_loginfailed]   = "Logowanie nie powiod³o siê";
$lang[msg_borrowasksubject]= "[VideoDB] Pro¶ba o po¿yczenie %title%";
$lang[msg_borrowaskmail]  = "U¿ytkownik %user% (%usermail%) poprosi³ o po¿yczenie filmu \"%title%\" (DiskID %diskid%) od Ciebie.\n\nVideo-URL: %url%\n\n\n\n-- \nWys³ane przez VideoDB";
$lang[msg_borrowaskok]   = "Twoja pro¶ba zosta³a wys³ana do w³a¶ciciela filmu. Wkrótce powinien wys³aæ odpowied¼.";
$lang[msg_borrowaskfail]  = "Wys³anie twojej pro¶by nie uda³o siê. Skontaktuj siê z w³a¶cicielem filmu w inny sposób.";

#
# Phrases
#
$lang[available]      = "jest dostêpny.";
$lang[deleted]       = "Video zosta³o usuniête.";
$lang[genre_desc]     = "Szukaj tylko filmów tych gatunków (wspólnie)";
$lang[keywords_desc]    = "S³owa kluczowe s± wyszukiwane w polach wybranych obok. Nie wolno u¿ywaæ s³ów kluczowych AND, OR, NOT.";
$lang[lentto]       = "jest wypo¿yczone do";
$lang[listallfiles]    = "poka¿ wszystkie pliki";
$lang[look_imdb]      = "spróbuj uzupe³niæ brakuj±ce dane z IMDB";
$lang[really_del]     = "Naprawdê usun±æ";
$lang[returned]      = "Zosta³ zwrócony";
$lang[notavail]      = "<span class=\"notavail\">NIE DOSTÊPNE</span><br />wypo¿yczone do";
$lang[curlent]       = "Aktualnie wypo¿yczone:";
$lang[fieldselect]     = "Szukaj tylko w tych polach";
$lang[selectall]      = "Zaznacz wszystko";

#
# Menue
#
$lang[browse]       = "przegl±daj";
$lang[borrow]       = "wypo¿ycz";
$lang[del]         = "usuñ";
$lang[edit]        = "edytuj";
$lang[copy]        = "kopiuj";
$lang[n_e_w]        = "nowy";
$lang[random]       = "losowo";
$lang[search]       = "szukaj";
$lang[statistics]     = "statystyka";
$lang[view]        = "zobacz";
$lang[setup]        = "ustawienia";
$lang[imdbbrowser]     = "strona IMDB";
$lang[help]        = "pomoc";
$lang[searchimdb]     = "Szukaj w IMDB";
$lang[profile]       = "profil";

#
# Radio-Buttons
#
$lang[radio_all]      = "wszystkie";
$lang[radio_new]      = "nowe";
$lang[radio_showtv]    = "poka¿ odcinki TV";
$lang[radio_unseen]    = "nie obejrzane";
$lang[radio_wanted]    = "lista ¿yczeñ";

$lang[radio_look_ignore]  = "ignoruj";
$lang[radio_look_lookup]  = "dodaj brakuj±ce";
$lang[radio_look_overwrite]= "nadpisz";
$lang[radio_look_caption] = "Pobranie danych";

#
# Statistics
#
$lang[averagefilesize]   = "¶redni rozmiar pliku";
$lang[averageruntime]   = "¶redni czas";
$lang[languages]      = "Jêzyki";
$lang[multiple]      = "<small>(mo¿liwe wiele<br />gatunków na video)</small>";
$lang[numberdisks]     = "liczba dysków";
$lang[totalfiles]     = "w sumie plików";
$lang[totalruntime]    = "w sumie czas";
$lang[totalseen]      = "w sumie obejrzano";
$lang[totalsize]      = "w sumie rozmiar";
$lang[tv_episodes]     = "Odcinki TV";
$lang[videobygen]     = "Gatunkami";
$lang[videobyvcodec]    = "Kodekami video";
$lang[videobymedia]    = "Rodzajem no¶nika";

#
# Lookup Popup
#

$lang[l_search]      = "Szukaj";
$lang[l_select]      = "Wybierz pasuj±cy tytu³:";
$lang[l_nothing]      = "Niczego nie znaleziono.";
$lang[l_selfsearch]    = "Szukaj samodzielnie";

#
#Config Help
#

$lang[enable]       = "w³±cz";

$lang[help_langn]     = "Jêzyk";
$lang[help_lang]      = "Wybierz kod twojego kraju. Je¿eli twój jêzyk nie jest dostêpny przet³umacz angielski plik w katalogu <span class=\"examples\">language</span> i wy¶lij do mnie.";
$lang[help_autoidn]    = "Automatyczny DiskID";
$lang[help_autoid]     = "VideoDB u¿ywa DiskID do identyfikacji dysków. Jest on ró¿ny od VideoID przypisywanego ka¿demu video automagicznie. To pozwala mieæ wiele plików video na jednym dysku i gdy dysk zostanie wypo¿yczony wszystkie one stan± siê niedostêpne.<br/> Je¶li nie masz wymy¶lnego sposobu nazywania dysków i chcesz je tylko ponumerowaæ, VideoDB mo¿e zasugerowaæ ID przy dodawaniu nowego video, wówczas w³±cz tê opcjê."; 
$lang[help_templaten]   = "Szablon";
$lang[help_template]    = "Tu wybierasz skórê. Ka¿dy szablon mo¿e mieæ wiele styli (schematów kolorów). Po prostu wypróbuj je i wybierz ten, który najbardziej ci siê podoba :-)."; 
$lang[help_mediadefaultn] = "Domy¶lny no¶nik";
$lang[help_mediadefault]  = "Wybierz no¶nik, który bêdzie zasugerowany przy dodawaniu nowego video.";
$lang[help_langdefaultn]  = "Domy¶lny jêzyk";
$lang[help_langdefault]  = "To ustawienie dotyczy domy¶lnego jêzyka jaki zostanie przypisany przy dodawaniu nowego video. Zostaw to pole puste aby tego unikn±æ."; 
$lang[help_languageflagsn] = "Flagi jêzykowe";
$lang[help_languageflags] = "Tutaj mo¿esz wybraæ flagi, które bêd± dostêpne jako przyciski JavaScript podczas edycji do szybkiego wyboru jêzyka.<br />Ogranicz ich liczbê do nie wiêcej ni¿ piêciu.";
$lang[help_filterdefaultn] = "Domy¶lny filtr";
$lang[help_filterdefault] = "To strona która zostanie pokazana gdy w³±czysz VideoDB.";
$lang[help_showtvn]    = "Poka¿ odcinki TV";
$lang[help_showtv]     = "W³±cz tê opcjê je¶li chcesz aby odcinki TV by³y domy¶lnie pokazywane przy przegl±daniu bazy.";
$lang[help_orderallbydiskn]= "Listuj wg DiskID";
$lang[help_orderallbydisk] = "Je¶li to jest w³±czone, to lista \"wszystkie\" bêdzie posortowana wed³ug DiskID, a nie tytu³ów.";
$lang[help_customn]    = "W³asne pola";
$lang[help_custom]     = "Mo¿esz zdefiniowaæ do czterech w³asnych dodatkowych pól. Ka¿de z nich o pojemno¶ci 255 znaków. Tutaj mo¿esz nadaæ im nazwy i wybraæ wtyczki które zostan± u¿yte do pokazania pól. Aby wy³±czyæ pole zostaw nazwê pust±";
$lang[help_localnetn]   = "Sieæ lokalna";
$lang[help_localnet]    = "Tutaj mo¿esz opisaæ swoj± lokaln± sieæ. U¿ytkownicy ³±czacy siê z VideoDB spoza niej nie mog± edytowaæ danych. To jest <a href=\"http://www.php.net/manual/en/pcre.pattern.syntax.php\" target=\"_blank\">wyra¿enie regularne</a> wiêc opis mo¿e byæ nawet ca³kiem skomplikowany.<p>Przyk³ady:<br /><span class=\"example\">^192\.168\.1\.</span> pozwala 192.168.1.1 - 192.168.1.254<br /><span class=\"example\">^(192\.168\.1\.|127\.0\.0\.1$)</span> jak wy¿ej oraz localhost<br /><span class=\"example\">^192\.168\.1\.22$</span> pozwala tylko IP 192.168.1.22<br /><span class=\"example\">^(192\.168\.1\.22|127\.0\.0\.1)$</span> jak wy¿ej plus localhost<br /> puste pole pozwala na dostêp wszystkim<br /></p> Uwaga: je¶li tutaj pope³nisz b³±d to mo¿esz sam siê odci±æ od strony konfiguracyjnej!";
$lang[help_imdbOverwriten] = "IMDB nadpisuje";
$lang[help_imdbOverwrite] = "Wyniki z IMDB domy¶lnie nie nadpisuj± danych. Je¶li w³±czysz t± opcjê - wyniki wyszukiwania zast±pi± poprzednie dane.";
$lang[help_IMDBagen]    = "Wiek cache IMDB";
$lang[help_IMDBage]    = "VideoDB mo¿e trzymaæ wyniki zapytañ IMDB w cache aby unikn±æ niepotrzebnych czasoch³onnych po³±czeñ. Tutaj mo¿esz zdefiniowaæ maksymalny czas (w sekundach) po jakim lokalne dokumenty bêd± usuwane. Domy¶lnie jest to 5 dni.";
$lang[help_thumbnailn]   = "Miniaturki";
$lang[help_thumbnail]   = "W³±czenie pozwoli na pokazywanie miniaturki ok³adki na li¶cie przegl±dania. Mo¿esz to wy³±czyæ je¶li dzia³a za wolno lub przeszkadza ci.";
$lang[help_castcolumnsn]  = "Obsada w kolumnach";
$lang[help_castcolumns]  = "Tutaj wybierasz w ilu kolumnach bêdzie wypisana obsada w szczegó³owym podgl±dzie video. Jest to uzale¿nione od rozdzielczo¶ci ekranu.<br />2 jest w porz±dku dla 1152x864, dla ni¿szych rozdzielczo¶ci ustaw to na jeden. Je¶li masz du¿y monitor - ustaw na wiêcej.";
$lang[help_listcolumnsn]  = "Lista w kolumnach";
$lang[help_listcolumns]  = "Aktualnie u¿ywane tylko w szablonie 'modern'. Ustala w ilu kolumnach ma byæ wy¶wietlana lista przy przegl±daniu tytu³ów. Je¶li ustawisz na 1 to bêdzie wygl±daæ tak samo jak w domy¶lnym szablonie.";
$lang[help_recompilen]   = "Wymu¶ rekompilacjê";
$lang[help_recompile]   = "Mechanizm szablonów kompiluje wszystkie szablony tylko raz by pó¼niej korzystaæ tylko ze skompilowanych wersji. Je¶li opracujesz w³asny szablon lub co¶ pozmieniasz w kodzie byæ mo¿e bêdziesz potrzebowa³ zrekompilowaæ ca³o¶æ. Mo¿esz to zrobiæ w³±czaj±c tê opcjê.";
$lang[help_proxy_hostn]  = "Adres serwera proxy";
$lang[help_proxy_host]   = "Je¶li komputer na którym dzia³a VidoDB jest ukryty za proxy mo¿esz tutaj podaæ adres serwera z którego ma korzystaæ. Zostaw pole puste je¶il tego nie potrzebujesz.";
$lang[help_proxy_portn]  = "Port serwera proxy";
$lang[help_proxy_port]   = "Tutaj podaj numer portu serwera proxy. Np. <span class=\"example\">8080</span>.";
$lang[help_actorpicsn]   = "Zdjêcia aktorów";
$lang[help_actorpics]   = "To powoduje próbê znalezienia miniaturowego zdjêcia ka¿dego aktora z obsady aby pokazaæ je obok jego nazwiska.";
$lang[help_thumbAgen]   = "Zdjêcia aktorów - powtórka";
$lang[help_thumbAge]    = "Tutaj okre¶lasz kiedy ponownie spróbowaæ za³adowaæ zdjêcia które nie zosta³y poprzednio znalezione (czas w sekundach). Domy¶lnie trzy tygodnie.";
$lang[help_shownewn]    = "Liczba nowych filmów";
$lang[help_shownew]    = "Tutaj okre¶lasz ile pozycji ma byæ wy¶wietlanych z filtrem \"nowe\".";
$lang[help_imdbBrowsern]  = "Przegl±darka IMDB";
$lang[help_imdbBrowser]  = "Pozwala przegl±daæ IMDB z VideoDB i bezpo¶rednio z niej dodawaæ filmy do bazy.";

$lang[help_multiuser]   = "Ta opcja w³±cza obs³ugê wielu u¿ytkowników przez VideoDB. Ka¿dy z nich uwierzytelnia siê w³asn± nazw± i has³em.";
$lang[help_multiusern]   = "Obs³uga wielu u¿ytkowników";
$lang[help_usermanager]  = "Ten link pozwoli ci dodawaæ, zmieniaæ i usuwaæ uprawnienia i u¿ytkowników.";
$lang[help_usermanagern]  = "Zarz±dzanie u¿ytkownikami";
$lang[help_denyguest]   = "W trybie wielu u¿ytkowników, w³±czenie tej opcji zablokuje dostêp wszystkim poza uwierzytelnionymi u¿ytkownikami.";
$lang[help_denyguestn]   = "Bez dostêpu publicznego";
$lang[help_adultgenres]  = "Filmy wybranych tutaj gatunków bêd± widoczne tylko dla u¿ytkowników którzy s± do tego uprawnieni. Przytrzymaj CTRL aby zaznaczyæ wiêcej gatunków. Ta opcja ma znaczenie tylko w trybie wielu u¿ytkowników.";
$lang[help_adultgenresn]  = "Gatunki dla doros³ych";
$lang[help_pageno]  	  = "Liczba elementów do wy¶wietlenia na ka¿dej stronie. Zostaw puste lub wpisz 0 aby wy³±czyæ dzielenie na strony.";
$lang[help_pagenon]    = "Liczba elementów na stronie";
$lang[page]        = "Strona";
$lang[of]         = "";
$lang[records]       = "elementów";

?>
Return current item: VideoDB