Location: PHPKode > projects > VideoDB > videodb/language/el.php
<?php
/**
 * Greek language file
 *
 * @package Language
 * @author Constantinos Neophytou <hide@address.com>
 * 
 * @version $Id: el.php,v 1.7 2005/09/23 12:32:54 andig2 Exp $
 */

$lang[encoding]      = "iso-8859-7";

$lang[audiocodec]     = "Êùäéêïðïßçóç Þ÷ïõ";
$lang[borrowto]      = "ÄÜíåéóå óå";
$lang[cast]        = "ÄéáíïìÞ Ñüëùí";
$lang[country]       = "×þñá";
$lang[coverurl]      = "URL åîþöõëëïõ";
$lang[dimension]      = "ÄéáóôÜóåéò";
$lang[director]      = "ÓêçíïèÝôçò";
$lang[diskid]       = "ID äßóêïõ";
$lang[filedate]      = "Çìåñïìçíßá áñ÷åßïõ";
$lang[filename]      = "¼íïìá áñ÷åßïõ";
$lang[filesize]      = "ÌÝãåèïò áñ÷åßïõ";
$lang[genre]        = "ÃÝíïò";
$lang[genres]       = "ÃÝíç";
$lang[keywords]      = "ËÝîåéò êëåéäéÜ";
$lang[language]      = "Ãëþóóá";
$lang[length]       = "ÄéÜñêåéá";
$lang[less]        = "less";//$lang[less]        = "ëéãüôåñá";
$lang[more]        = "more";//$lang[more]        = "ðåñéóóüôåñá";
$lang[plot]        = "ÐëïêÞ";
$lang[runtime]       = "ÄéÜñêåéá";
$lang[subtitle]      = "Õðüôéôëïò";
$lang[title]        = "Ôßôëïò";
$lang[tvepisode]      = "Åðéóüäåéï Ôçëåüñáóçò";
$lang[seen]        = "Ôï åßäá";
$lang[videocodec]     = "Êùäéêïðïßçóç åéêüíáò";
$lang[year]        = "×ñüíïò";
$lang[yes]         = "Íáé";
$lang[comment]       = "Ó÷üëéï";
$lang[mediatype]      = "Ôýðïò áñ÷åßïõ";
$lang[save]        = "ÁðïèÞêåõóç";
$lang[back]        = "Ðßóù";
$lang[coverupload]     = "ÁíÝâáóìá Åîþöõëëïõ";
$lang[visit]        = "Åðéóêåõèåßôå";
$lang[date]        = "Çìåñïìçíßá";
$lang[fetchtime]      = "×ñüíïò Öüñôùóçò";
$lang[cachesize]      = "ÌÝãåèïò cache";
$lang[cacheexpired]    = "ËçãìÝíï";
$lang[cachecleanup]    = "Êáèáñéóìüò";
$lang[cacheempty]     = "Áäåéáóå Cache";
$lang[okay]        = "ÅíôÜîåé";
$lang[asactor]      = "ùò";
$lang[displayed]      = "ðáñïõóéÜæïíôáé";
$lang[add_another]     = "Ðñüóèåóå áêüìá Ýíá";
$lang[action]       = 'Action';

#
# Multiuser
#

$lang[enterusername]    = "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå ôï üíïìá ÷ñÞóôç êáé ôïí êùäéêü óáò ãéá íá óõíå÷ßóåôå";
$lang[stayloggedin]    = "Ðáñáìåßíåôå óõíäåäåìÝíïé óå áõôü ôïí õðïëïãéóôÞ";
$lang[login]        = "óýíäåóç";
$lang[logout]       = "áðïóýíäåóç";
$lang[owner]        = "ÉäéïêôÞôçò";
$lang[loggedinas]     = "Åßóôå óõíäåäåìÝíïé ùò";

$lang[username]      = "¼íïìá ÷ñÞóôç";
$lang[password]      = "Êùäéêüò";
$lang[permissions]     = "Áäåéåò";
$lang[perm_admin]     = "Äéá÷åßñçóç";
$lang[perm_readall]    = "ÂëÝðåé ¼ëá";
$lang[perm_writeall]    = "ÁëëÜæåé ôáéíßåò Üëëùí";
$lang[perm_write]     = "ÁëëÜæåé äéêÝò ôïõ ôáéíßåò";
$lang[perm_adult]     = "Íá âëÝðåé ôéò ôáéíßåò åíçëÞêùí";
$lang[write]        = "ÁëëÜæåé Ôáéíßåò";
$lang[read]        = "ÂëÝðåé Ôáéíßåò";
$lang[update]       = "åíçìÝñùóç";
$lang[create]       = "äçìéïõñãßá";
$lang[existingusers]    = "ÕðÜñ÷ùí ×ñÞóôåò";
$lang[permforuser]     = "¢äåéåò ãéá ×ñÞóôç";
$lang[createuser]     = "Äçìéïõñãßá íÝïõ ×ñÞóôç";
$lang[email]        = "ÇëåêôñïíéêÞ Äéåýèõíóç";
$lang[borrowask]      = "ÆÞôçóå íá äáíåéóôåßò";

$lang[msg_usercreated]   = "ÄçìéïõñãÞèçêå áðü ÷ñÞóôç";
$lang[msg_permpassupd]   = "Áäåéåò êáé êùäéêüò åíçìåñþèçêáí";
$lang[msg_permupd]     = "Áäåéåò åíçìåñþèçêáç";
$lang[msg_userdel]     = "×ñÞóôçò óâÞóôçêå";
$lang[msg_loggedoff]    = "¸÷åôå áðïóõíäåèåß";
$lang[msg_invalidchar]   = "Áêõñïé ÷áñáêôÞñåò óôï üíïìá ÷ñÞóôç";
$lang[msg_loginfailed]   = "Óýíäåóç Áðüôõ÷å";
$lang[msg_borrowasksubject]= "[VideoDB] Áßôçóç äáíåéóìïý %title%";
$lang[msg_borrowaskmail]  = "×ñÞóôçò %user% (%usermail%) æÞôçóå íá äáíåéóôåß ôçí ôáéíßá \"%title%\" (DiskID %diskid%) áðü óÝíá.\n\nURL âßíôåï: %url%\n\n\n\n-- \nÓôÜëçêå áðü ôï VideoDB";
$lang[msg_borrowaskok]   = "Ç áßôçóç óáò Ý÷åé óôáëåß óôïí éäéïêôÞôç ôçò ôáéíßáò. Áíáìåßíåôå áðÜíôçóç óýíôïìá.";
$lang[msg_borrowaskfail]  = "Ç áðïóôïëÞ ôçò áßôçóçò óáò Ý÷åé áðïôý÷åé ãéá êÜðïéï ëüãï. Ðñïóðáèåßóôå íá åðéêïéíùíåßóåôå ìå ôïí éäéïêôÞôç ôçò ôáéíßáò ðñïóùðéêþò.";

#
# Phrases
#

$lang[available]      = "åßíáé äéáèÝóéìï.";
$lang[deleted]       = "ôï âßíôåï Ý÷åé äéáãñáöåß.";
$lang[genre_desc]     = "Ðåñéïñßóôå ôá ãÝíç (ìå OR ìåôáîý ôïõò)";
$lang[keywords_desc]    = "Ïé ëÝîåéò êëåéäéÜ áíáæçôïýíôáé óå üëåò ôéò åðéëïãÝò. Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå AND, NOT êáé OR óôçí Ýñåõíá óáò.";
$lang[lentto]       = "åßíáé äáíåéóìÝíï óôïí/óôç";
$lang[listallfiles]    = "üëá ôá áñ÷åßá";
$lang[look_imdb]      = "âñåò ôá äåäïìÝíá ðïõ ëåßðïõí áðï ôï IMDB";
$lang[really_del]     = "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß";
$lang[returned]      = "ÅðéóôñÜöçêå";
$lang[notavail]      = "<span class=\"notavail\">ÌÇ ÄÉÁÈÅÓÉÌÏ</span><br />äáíåßóôçêå óôïí/óôçí";
$lang[curlent]       = "Åðß ôïõ ðáñüíôïò äáíåéóìÝíá:";
$lang[curlentfrom]     = "Åðß ôïõ ðáñüíôïò äáíåéóìÝíá áðï éäéïêôÞôç";
$lang[fieldselect]     = "åðéëïãÝò áíáæÞôçóçò";
$lang[selectall]      = "ÅðéëïãÞ üëùí";

#
# Menu
#

$lang[browse]       = "áíáæÞôçóç";
$lang[borrow]       = "äáíåéóìüò";
$lang[del]         = "äéáã.";
$lang[edit]        = "áëë.";
$lang[perm]        = "Üäåéåò";
$lang[copy]        = "áíôéãñáöÞ";
$lang[n_e_w]        = "íÝï";
$lang[random]       = "ôõ÷áßï";
$lang[search]       = "Ýñåõíá";
$lang[statistics]     = "óôáôéóôéêÝò";
$lang[view]        = "ËåðôïìÝñåéåò";
$lang[setup]        = "ñýèìéóç";
$lang[tools]        = "åñãáëåßá";
$lang[contrib]       = "åñãáëåßá";
$lang[imdbbrowser]     = "IMDB Online";
$lang[help]        = "âïÞèåéá";
$lang[profile]       = "ðñïößë";

#
# Radio-Buttons
#

$lang[radio_all]      = "ïëá";
$lang[radio_new]      = "íÝá";
$lang[radio_showtv]    = "Åðéóüäéá ôçë.";
$lang[radio_unseen]    = "ðïõ äåí ôá åßäá";
$lang[radio_wanted]    = "èÝëù";

$lang[radio_look_ignore]  = "áãíüçóå";
$lang[radio_look_lookup]  = "ðñüóèåóå åêëåßðïíôá";
$lang[radio_look_overwrite]= "áíôéêáôÜóôáóç";
$lang[radio_look_caption] = "ÁíáæÞôçóç ÄåäïìÝíùí";

#
# Statistics
#

$lang[averagefilesize]   = "ÌÝóï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ";
$lang[averageruntime]   = "ÌÝóïò ÷ñüíïò äéÜñêåéáò";
$lang[languages]      = "Ãëþóóåò";
$lang[multiple]      = "<small>(ðïëëáðëÜ ãÝíç<br />ãéá êÜèå ôáéíßá åßíáé äõíáôÜ)</small>";
$lang[numberdisks]     = "áñéèìüò äßóêùí";
$lang[totalfiles]     = "Ïëéêüò áñéèìüò áñ÷åßùí";
$lang[totalruntime]    = "Ïëéêüò ÷ñüíïò äéÜñêåéáò";
$lang[totalseen]      = "Ïëéêüò ÷ñüíïò ðáñáêïëïýèçóçò";
$lang[totalsize]      = "Ïëéêü ìÝãåèïò";
$lang[tv_episodes]     = "Åðéóüäåéá ôçëåüñáóçò";
$lang[videobygen]     = "Ôáéíßåò áíá ãÝíïò";
$lang[videobyvcodec]    = "ÊùäéêïðïéçôÝò ôáéíéþí";
$lang[videobymedia]    = "Ôýðïò áñ÷åßïõ";

#
# Lookup Popup
#

$lang[l_search]      = "¸ñåõíá";
$lang[l_select]      = "ÅðéëïãÞ ôïõ ðáñüìïéïõ ôßôëïõ:";
$lang[l_nothing]      = "Äåí âñÝèçêáí áðïôåëÝóìáôá.";
$lang[l_selfsearch]    = "ØÜîå åóý ï ßäéïò/ç ßäéá";

#
# Config Help
#

$lang[opt_general]     = 'ÃåíéêÜ';
$lang[opt_custom]      = 'ÅéäéêÝò ÅðéëïãÝò';
$lang[opt_engines]     = 'ÐñïìçèåõôÝò ÄåäïìÝíùí';
$lang[opt_security]     = 'Äßêôõï êáé ÁóöÜëåéá';
$lang[opt_caching]     = 'Öýëáîç Ðëçñïöïñéþí (Caching)';

$lang[enable]       = "åíåñãïðïßçóç";

$lang[help_langn]     = "Ãëþóóá";
$lang[help_lang]      = "ÅðéëÝîåôå ôïí êùäéêü ôçò ãëþóóáò óáò åäþ. Áí ç ãëþóóá óáò äåí åßíáé äéáèÝóéìç, ìåôáöñÜóôå ôï áããëéêü áñ÷åßï óôïí öÜêåëëï <span class=\"example\">language</span> êáé óôåßëåôå ôï óå ìÝíá.";
$lang[help_autoidn]    = "Áõôüìáôï DiskID";
$lang[help_autoid]     = "Ôï VideoDB ÷ñçóéìïðïéåß Ýíá DiskID ãéá íá áíáãíùñßæåé äßóêïõò. Áõôü ôï ID åßíáé äéáöïñåôéêü áðü ôï VideoID ôï ïðïßï äßíåôå óå êÜèå âßíôåï áõôüìáôá. Áõôü óáò åðéôñÝðåé íá Ý÷åôå ðïëëáðëÜ âßíôåï ðÜíù óôå Ýíá äßóêï êáé íá ãßíïíôáé üëá ìç äéáèÝóéìá üôáí äáíåßæåôå ôïí äßóêï óå êÜðïéï Üôïìï.<br />ÁëëÜ áí äåí Ý÷åôå Ýíá éäéáßôåñï óýóôçìá ïíïìáóßáò ôùí äßóêùí óáò êáé áðëÜ èÝëåôå íá ôïõò áñéèìÞóåôå, ôï VideoDB ìðïñåß íá ðñïôåßíåé Ýíá ID êáôÜ áýîùí áñéèìü üôáí Ýíá íÝï âßíôåï ðñïóôåßèåôå óôçí óõëëïãÞ. ÅÜí ôï èÝëåôå áõôü, åíåñãïðïéåßóôå áõôÞ ôçí åðéëïãÞ.";
$lang[help_templaten]   = "Äéáìüñöùóç";
$lang[help_template]    = "Áõôü ñõèìßæåé ðïéï ó÷Ýäéï íá ÷ñçóéìïðïéçèåß. Ç êÜèå äéáìüñöùóç ìðïñåß íá Ý÷åé ðïëëáðëÜ óôõë (÷ñþìáôá). ÁðëÜ äïêéìÜóôå ôá êáé åðéëÝîôå áõôü ðïõ óáò ôáéñéÜæåé ðåñéóóüôåñï :-)";
$lang[help_mediadefaultn] = "ÐñïêáèïñéóìÝíïò ôýðïò áñ÷åßïõ";
$lang[help_mediadefault]  = "ÅðéëÝîôå ðïéïò ôýðïò áñ÷åßïõ íá åßíáé ðñïåðéëåãìÝíïò üôáí ðñïóôåßèåôå Ýíá íÝï âßíôåï";
$lang[help_langdefaultn]  = "ÐñïêáèïñéóìÝíç Ãëþóóá";
$lang[help_langdefault]  = "Áõôü åßíáé äéáöïñåôéêü áðü ôçí ñýèìçóç ãëþóóáò ðéï ðÜíù. Áõôü åßíáé ç ãëþóóá ðïõ èá ðñïåðéëÝãåôáé üôáí ðñïóôåßèåôå Ýíá íÝï âßíôåï. ÁöÞóôå ôï êåíü áí äåí óáò áñÝóåé áõôü.";
$lang[help_languageflagsn] = "Óçìáßåò Ãëùóóþí";
$lang[help_languageflags] = "Åäþ ìðïñåßôå íá åðéëÝîåôå ôéò óçìáßåò ðïõ èá åßíáé äéáèÝóéìåò óáí êïõìðéÜ JavaScript óôçí öüñìá áëëáãÞò ãéá ãñÞãïñç åðéëïãÞ ãëþóóáò.<br />¼÷é ðåñéóóüôåñåò áðü ðÝíôå ðñÝðåé íá åßíáé åðéëåãìÝíåò.";
$lang[help_filterdefaultn] = "ÐñïêáèïñéóìÝíï ößëôñï";
$lang[help_filterdefault] = "ÁõôÞ åßíáé ç óåëßäá ðïõ èá öïñôþíåé ìüëéò îåêéíÜôå ôï VideoDB.";
$lang[help_showtvn]    = "Äåßîå åðéóüäåéá ôçëåüñáóçò";
$lang[help_showtv]     = "ÅÜí èÝëåôå ôá åðéóüäåéá ôçëåüñáóçò íá óõìðåñéëáìâÜíïíôáé óôï ìåíïý áíáæÞôçóçò åî ïñéóìïý, åíåñãïðïéåßóôå áõôÞ ôçí åðéëïãÞ.";
$lang[help_orderallbydiskn]= "ÏñãÜíùóç ìå DiskID";
$lang[help_orderallbydisk] = "ÅÜí åíåñãïðïéåßóåôå áõôÞ ôçí ðáñÜìåôñï, ç óåëßäá ìå üëç ôçí ëßóôá ìå ôáéíßåò èá åßíáé ôáîéíïìéìÝíç êáôÜ DiskID áíôß êáôÜ ôßôëï.";
$lang[help_removearticlesn]= "Áöáßñåóå ¢ñèñá";
$lang[help_removearticles] = "Åáí åðéëåãåß, ôá Üñèñá áöáéñïýíôáé áðï ôéò ðñïóôéèÝìåíåò ôáéíßåò. Ð.÷. 'The Angel' áðïèõêåýåôáé óáí 'Angel, The'";
$lang[help_customn]    = "ÅéäéêÝò åðéëïãÝò";
$lang[help_custom]     = "Ìðïñåßôå íá ïñßóåôå ìÝ÷ñé ôÝóóåñéò åéäéêÝò åðéëïãÝò ãéá ôá âßíôåï óáò. Ôï êÜèå Ýíá ìðïñåß íá öõëÜîåé ìÝ÷ñé 255 ÷áñáêôÞñåò. Åäþ ìðïñåßôå íá ôá ïíïìÜóåôå êáé íá åðéëÝîåôå ôï pluginhandler ôï ïðïßï èá ÷ñçóéìïðïéåßôáé üôáí ðáñïõóéÜæåôå ç åðéëïãÞ. ÁöÞóôå ôï üíïìá êåíü ãéá íá ôï áðåíåñãïðïéÞóåôå.";
$lang[help_localnetn]   = "Ôïðéêü äßêôõï";
$lang[help_localnet]    = "Åäþ ìðïñåßôå íá ïñßóåôå ôï ôïðéêü óáò äßêôõï. ×ñÞóôåò ðïõ öïñôþíïõí ôçí óåëßäá áðï êÜðïõ áëëïý äåí ìðïñïýí íá áëëÜîïõí ôá äåäïìÝíá. Áõôü åßíáé Ýíá <a href=\"http://www.php.net/manual/en/pcre.pattern.syntax.php\" target=\"_blank\">regular expression</a> Ýôóé ìðïñåßôå íá äþóåôå êáé êÜðïéï ðïëýðëïêï üñï åäþ.<p>Ðáñáäåßãìáôá:<br /><span class=\"example\">^192\.168\.1\.</span> åðéôñÝðåé 192.168.1.1 - 192.168.1.254<br /><span class=\"example\">^(192\.168\.1\.|127\.0\.0\.1$)</span> ôï ßäéï ìå ôï ðñïçãïýìåíï óõí localhost<br /><span class=\"example\">^192\.168\.1\.22$</span> åðéôñÝðåé ôï IP 192.168.1.22 ìüíï<br /><span class=\"example\">^(192\.168\.1\.22|127\.0\.0\.1)$</span> ôï ßäéï ìå ôï ðñïçãïýìåíï óõí localhost<br /> áöÞíïíôáò ôï êåíü åðéôñÝðåé óå üëïõò<br /></p> Ðñïóï÷Þ: ÅÜí êÜíåôå ëÜèïò åäþ èá êëåéäùèåßôå Ý÷ù áðï ôçí óåëßäá ñõèìßóåùí!";
$lang[help_imdbOverwriten] = "ÁíôéêáôÜóôáóç IMDB";
$lang[help_imdbOverwrite] = "ÁíáæçôÞóåéò óôï IMDB äåí áíôéêáèéóôïýí ðïôÝ ïðïéáäÞðïôå õðÜñ÷ïíôá äåäïìÝíá - ÅÜí åíåñãïðïéÞóåôå áõôÞ ôçí åðéëïãÞ, ïé áíáæçôÞóåéò èá áíôéêáèéóôïýí ðáëéüôåñá äåäïìÝíá.";
$lang[help_IMDBagen]    = "Çëçêßá IMDB cache";
$lang[help_IMDBage]    = "Ôï VideoDB ìðïñåß íá öõëÜîåé åñùôÞìáôá óôï IMDB ãéá íá áðïöýãåé á÷ñåßáóôá êáé ÷ñïíïâüñá áéôÞìáôá êáé íá ìåéþóåé ôïí öüñôï óôïõò äéáêïìéóôÝò. Ìðïñåßôå íá ïñßóåôå ôçí ìÝãéóôç çëéêßá ôïðéêþí áñ÷åßùí åäþ (óå äåõôåñüëåðôá). Ðñïêáèïñßæåôå óôéò 5 ìÝñåò.";
$lang[help_thumbnailn]   = "Åéêïíßäéá";
$lang[help_thumbnail]   = "Åíåñãïðïéþíôáò áõôÞ ôçí åðéëïãÞ åìöáíßæåé ìéá ìéêñÞ Ýêäïóç ôçò åéêüíáò ôïõ åîþöõëëïõ óôçí ëßóôá áíáæÞôçóçò. Áí åßíáé ðïëý áñãü Þ áí óáò áðïóðÜ ôçí ðñïóï÷Þ, áðåíåñãïðïéÞóôå ôï.";
$lang[help_castcolumnsn]  = "ÓôÞëåò çèïðïéþí";
$lang[help_castcolumns]  = "Áõôü ïñßæåé ðüóåò óôÞëåò íá ÷ñçóéìïðïéïýíôå ãéá íá ðáñïõóéÜóïõí ôçí ëßóôá ôùí çèïðïéþí ìéáò ôáíßáò óôéò ëåðôïìÝñåéåò. Ï äéáèÝóéìïò ÷þñïò åîáñôÜôáé áðü ôçí áíÜëõóç ôçò ïèüíçò óáò êáé ôçí åðéëåãìÝíç äéáìüñöùóç.";
$lang[help_listcolumnsn]  = "ÓôÞëåò ëßóôùí";
$lang[help_listcolumns]  = "Áõôü ðñïò ôï ðáñüí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óôçí äéáìüñöùóç 'modern'. Êáèïñßæåé ðüóåò óôÞëåò íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óôéò ëßóôåò áíáæÞôçóçò. ÅÜí ñõèìéóôåß óôï 1, ôüôå èá äåß÷íåé ôçí ëßóôá üðùò ôçí ðñïêáèïñéóìÝíç äéáìüñöùóç.";
$lang[help_recompilen]   = "ÁíÜãêáóå Recompile";
$lang[help_recompile]   = "Ç ìç÷áíÞ äéáìüñöùóçò êôßæåé (compiles) üëåò ôéò äéáìïñöþóåéò ìüíï ìéá öïñÜ êáé ìåôá ÷ñçóéìïðïéåß ôéò êôéæìÝíåò åêäüóåéò. Åáí äçìéïõñãåßôå ìéá äéêÞ óáò äéáìüñöùóç Þ åáí áëëÜæåôå ôïí êþäéêá õðáñ÷üíôùí äéáìïñöþóåùí, ôüôå ìðïñåß íá ÷ñåéÜæåôáé íá áíáãêÜóåôå åðáíáäçìéïõñãßá ôùí åêäüóåùí áõôþí. Ìðïñåßôå íá ôï êÜíåôå åíåñãïðïéþíôáò áõôÞ ôçí åðéëïãÞ.";
$lang[help_proxy_hostn]  = "ÄéáêïìéóôÞò proxy";
$lang[help_proxy_host]   = "Åáí ï õðïëïãéóôÞò ðÜíù óôïí ïðïßï ôñÝ÷åé ôï VideoDB åßíáé ðßóù áðï Ýíá äéáêïìéóôÞ proxy, ìðïñåßôå íá äþóåôå ôï üíïìá ôïõ åäþ. Áóôå ôï êåíü åáí äÝí ÷ñåéÜæåôå proxy.";
$lang[help_proxy_portn]  = "Èõñßäá proxy";
$lang[help_proxy_port]   = "Äþóôå ôç èõñßäá ôïõ proxy åäþ. ð÷. <span class=\"example\">8080</span>.";
$lang[help_actorpicsn]   = "Åéêïíßäéá çèïðïéþí";
$lang[help_actorpics]   = "Áõôü ðñïóðáèåß íá âñåß ìéêñïóêïðéêÝò åéêüíåò ãéá êÜèå çèïðïéü áðï ôçí ëßóôá ìå ôïõò ñüëïõò êáé ôï ðáñïõóéÜæåé äßðëá áðü ôï üíïìá ôïõ/ôçò çèïðïéïý.";
$lang[help_thumbAgen]   = "ÎáíáäïêéìÞ ãéá åéêïíßäéá çèïðïéþí";
$lang[help_thumbAge]    = "Áõôü êáèïñßæåé ðüôå íá îáíáäïêéìÜóåé íá öïñôþóåé ôá åéêïíßäéá ôùí çèïðïéþí ðïõ äåí âñÝèçêáí ôçí ôåëåõôáßá öïñÜ (óå äåõôåñüëåðôá). Ðñïêáèïñßæåôáé óå 3 åâäïìÜäåò.";
$lang[help_shownewn]    = "ÍÝåò ôáéíßåò";
$lang[help_shownew]    = "Ìðïñåßôå íá êáèïñßóåôå ôïí áñéèìü ôáéíéþí ðïõ åìöáíßæïíôáé óôï ößëôñï \"íÝá\".";
$lang[help_imdbBrowsern]  = "Ðñüãñáììá áíáæÞôçóçò IMDB";
$lang[help_imdbBrowser]  = "Áõôü óáò åðéôñÝðåé íá øÜîåôå óôï IMDB ìÝóù ôïõ VideoDB êáé íá ðñïóèÝóåôå ôáéíßåò êáô' åõèåßáí áðü ôï site ôïõò.";
$lang[help_multiuser]   = "ÁõôÞ ç åðéëïãÞ åðéôñÝðåé óå ðïëëáðëïýò ÷ñÞóôåò íá ÷ñçóéìïðïéïýí ôï VideoDB, ï êáèÝíáò ìå îå÷ùñéóôü êùäéêü.";
$lang[help_multiusern]   = "Ðïëëáðëïß ÷ñÞóôåò";
$lang[help_usermanager]  = "ÁêïëïõèÞóôå áõôü ôïí äåóìü ãéá íá ðñïóèÝóåôå, íá áëëÜîåôå êáé íá äéáãñÜøåôå ÷ñÞóôåò êáé ôéò Üäåéåò ôïõò ãéá ôçí ñýèìéóç ðïëëáðëþí ÷ñçóôþí.";
$lang[help_usermanagern]  = "Äéá÷åßñçóç ×ñçóôþí";
$lang[help_permmanager]  = "Áêïëïýèçóå áõôÞ ôçí óýíäåóç ãéá íá èÝóåéò ôéò Üäåéåò ôùí ÷ñçóôþí.";
$lang[help_permmanagern]  = "Äéá÷åßñçóç Áäåéþí";
$lang[help_denyguest]   = "Åíåñãïðïéþíôáò áõôÞ ôçí åðéëïãÞ, áðáãïñåýåôáé ç ðñüóâáóç óå üëïõò åêôüò áðü åîáêñéâùìÝíïõò ÷ñÞóôåò. (Éó÷ýåé ìüíï üôáí ç õðïóôÞñçîç ãéá ðïëëáðëïýò ÷ñÞóôåò åßíáé åíåñãïðïéçìÝíç)";
$lang[help_denyguestn]   = "Áðáãüñåõóç ãåíéêÞò ðñüóâáóçò";
$lang[help_adultgenres]  = "Ôáéíßåò ðïõ áíÞêïõí óôá ãÝíç ðïõ åðéëÝîåôå åäþ èá åßíáé ïñáôÝò ìüíï óå ÷ñÞóôåò ðïõ Ý÷ïõí Üäåéá íá âëÝðïõí ôéò ôáéíßåò 'åíçëÞêùí'. ÊñáôÞóôå êÜôù ôï ðëÞêôñï CTRL ãéá íá åðéëÝîåôå ðïëëáðëÜ ãÝíç (Éó÷ýåé ìüíï üôáí ç õðïóôÞñçîç ãéá ðïëëáðëïýò ÷ñÞóôåò åßíáé åíåñãïðïéçìÝíç)";
$lang[help_adultgenresn]  = "Ôáéíßåò Åíçëßêùí";
$lang[help_pageno]  	  = "ÌÝãéóôïò áñéèìüò áñ÷åßùí ðïõ íá ðåñéÝ÷åé ç êÜèå óåëßäá. ×ñçóéìïðïéÞóôå 0 Þ áöÞóôå ôï êåíü ãéá íá áðåíåñãïðïéÞóåôå ôçí óåëéäïðïßçóç.";
$lang[help_pagenon]    = "ÌÝãéóôïò áñéèìüò êáôá÷ùñÞóåùí";

$lang[help_engine]     = "Åíåñãïðïéþíôáò áõôÞ ôçí åðéëïãÞ èá åðéôñÝøåôå óôï videoDB íá Üñåé äåäïìÝíá áðü ôï %s.";
$lang[help_defaultenginen] = "ÐñïêáèïñéóìÝíïò Ðáñï÷Ýáò ÄåäïìÝíùí";
$lang[help_defaultengine] = "ÅðéëÝîôå ôïí ðñïêáèïñéóìÝíï ðáñï÷Ýá áð'üðïõ èÝëåôå ôï videoDB íá ðáßñíåé ôá äåäïìÝíá.";
$lang[help_enginegoogle]  = "Ôï Google õðïóôéñÞæåé Ýñåõíåò ãéá åéêüíåò ìüíï.";
$lang[help_engexperimental]= "<br/>Óçìåéþóôå üôé áõôüò ï ðáñï÷Ýáò äåäïìÝíùí åßíáé áêüìá óå ðåéñáìáôéêü åðßðåäï êáé ìðïñåß íá ìçí äïõëåýåé üðùò ðåñéìÝíåôå.";
$lang[help_showtoolsn]   = "Åíåñãïðïßçóå Ìåíïý Åñãáëåßùí";
$lang[help_showtools]   = "Ôï ìåíïý ìå ôá åñãáëåßá äåß÷íåé ôá ðåñéå÷üìåíá ôïõ öáêÝëëïõ <code>contrib</code>. Ôá ðåñéå÷üìåíá ôïõ öáêÝëïõ contrib åßíáé ÷ñÞóéìåò óõíåéóöïñÝò óôï videoDB, áëëÜ äåí åßíáé ðëÞñùò åëåãìÝíá êáé ìðïñåß íá åßíáé åðéêýíäéíá ãéá ôçí áóöÜëåéá.";

$lang[page]        = "Óåëßäá";
$lang[of]         = "áðü";
$lang[records]       = "áñ÷åßá";

$lang[warn_noOwner]    = "ÄåäïìÝíá äåí Ý÷ïõí óùèåß - ðñÝðåé íá åðéëÝîåéò éäéïêôÞôç ðñþôá!";

?>
Return current item: VideoDB