Location: PHPKode > projects > Uchome and Discuz > uc_client/model/base.php
<?php

/*
	[UCenter] (C)2001-2009 Comsenz Inc.
	This is NOT a freeware, use is subject to license terms

	$Id: base.php 837 2008-12-05 03:14:47Z zhaoxiongfei $
*/

!defined('IN_UC') && exit('Access Denied');

if(!function_exists('getgpc')) {
	function getgpc($k, $var='G') {
		switch($var) {
			case 'G': $var = &$_GET; break;
			case 'P': $var = &$_POST; break;
			case 'C': $var = &$_COOKIE; break;
			case 'R': $var = &$_REQUEST; break;
		}
		return isset($var[$k]) ? $var[$k] : NULL;
	}
}

class base {

	var $time;
	var $onlineip;
	var $db;
	var $key;
	var $settings = array();
	var $cache = array();
	var $app = array();
	var $user = array();
	var $input = array();
	function __construct() {
		$this->base();
	}

	/**
	 * ³õʼ»¯»ùÀà
	 *
	 */
	function base() {
		$this->init_var();
		$this->init_db();
		$this->init_cache();
		$this->init_note();
		$this->init_mail();
	}

	function init_var() {
		$this->time = time();
		$cip = getenv('HTTP_CLIENT_IP');
		$xip = getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR');
		$rip = getenv('REMOTE_ADDR');
		$srip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
		if($cip && strcasecmp($cip, 'unknown')) {
			$this->onlineip = $cip;
		} elseif($xip && strcasecmp($xip, 'unknown')) {
			$this->onlineip = $xip;
		} elseif($rip && strcasecmp($rip, 'unknown')) {
			$this->onlineip = $rip;
		} elseif($srip && strcasecmp($srip, 'unknown')) {
			$this->onlineip = $srip;
		}
		preg_match("/[\d\.]{7,15}/", $this->onlineip, $match);
		$this->onlineip = $match[0] ? $match[0] : 'unknown';
		$this->app['appid'] = UC_APPID;
	}

	function init_input() {

	}

	/**
	 * ʵÀý»¯Êý¾Ý¿âÀà
	 *
	 */
	function init_db() {
		require_once UC_ROOT.'lib/db.class.php';
		$this->db = new db();
		$this->db->connect(UC_DBHOST, UC_DBUSER, UC_DBPW, '', UC_DBCHARSET, UC_DBCONNECT, UC_DBTABLEPRE);
	}

	/**
	 * ¼ÓÔØÏàÓ¦µÄ Model, ´æÈë $_ENV ³¬¼¶È«¾Ö±äÁ¿
	 *
	 * @param string $model Ä£¿éÃû³Æ
	 * @param ¸ÃÄ£¿éÏà¶ÔµÄ»ùÀà $base ĬÈÏΪ¸Ã»ùÀà
	 * @return ´Ë´¦²»ÐèÒª·µ»Ø
	 */
	function load($model, $base = NULL) {
		$base = $base ? $base : $this;
		if(empty($_ENV[$model])) {
			require_once UC_ROOT."./model/$model.php";
			eval('$_ENV[$model] = new '.$model.'model($base);');
		}
		return $_ENV[$model];
	}

	/**
	 * ÈÕÆÚ¸ñʽ»¯ ĬÈÏΪ¸ñʽ»¯µ½·ÖÖÓ
	 *
	 * @param int $time
	 * @param int $type 	1£ºÖ»ÏÔʾʱ¼ä 2£ºÖ»ÏÔʾÈÕÆÚ 3£ºÈÕÆÚʱ¼ä¾ùÏÔʾ
	 * @return string
	 */
	function date($time, $type = 3) {
		if(!$this->settings) {
			$this->settings = $this->cache('settings');
		}
		$format[] = $type & 2 ? (!empty($this->settings['dateformat']) ? $this->settings['dateformat'] : 'Y-n-j') : '';
		$format[] = $type & 1 ? (!empty($this->settings['timeformat']) ? $this->settings['timeformat'] : 'H:i') : '';
		return gmdate(implode(' ', $format), $time + $this->settings['timeoffset']);
	}

	/**
	 * ¶Ô·­Ò³µÄÆðʼλÖýøÐÐÅжϺ͵÷Õû
	 *
	 * @param int $page Ò³Âë
	 * @param int $ppp ÿҳ´óС
	 * @param int $totalnum ×ܼͼÊý
	 * @return unknown
	 */
	function page_get_start($page, $ppp, $totalnum) {
		$totalpage = ceil($totalnum / $ppp);
		$page =  max(1, min($totalpage,intval($page)));
		return ($page - 1) * $ppp;
	}

	/**
	 * ¶Ô×Ö·û»òÕßÊý×é¼Ó¶ººÅÁ¬½Ó, ÓÃÀ´
	 *
	 * @param string/array $arr ¿ÉÒÔ´«ÈëÊý×Ö»òÕß×Ö´®
	 * @return string ÕâÑùµÄ¸ñʽ: '1','2','3'
	 */
	function implode($arr) {
		return "'".implode("','", (array)$arr)."'";
	}

	/**
	 * ¼ÓÔØ»º´æÎļþ, Èç¹û²»´æÔÚ,ÔòÖØÐÂÉú³É
	 *
	 * @param string $cachefile
	 */
	function &cache($cachefile) {
		static $_CACHE = array();
		if(!isset($_CACHE[$cachefile])) {
			$cachepath = UC_DATADIR.'./cache/'.$cachefile.'.php';
			if(!file_exists($cachepath)) {
				$this->load('cache');
				$_ENV['cache']->updatedata($cachefile);
			} else {
				include_once $cachepath;
			}
		}
		return $_CACHE[$cachefile];
	}

	/**
	 * µÃµ½ÉèÖõÄÖµ
	 *
	 * @param string $k ÉèÖõÄÏî
	 * @param string $decode ÊÇ·ñ½øÐз´ÐòÁл¯£¬Ò»°ãΪÊý×éʱ£¬ÐèÒªÖ¸¶¨ÎªTRUE
	 * @return string/array ÉèÖõÄÖµ
	 */
	function get_setting($k = array(), $decode = FALSE) {
		$return = array();
		$sqladd = $k ? "WHERE k IN (".$this->implode($k).")" : '';
		$settings = $this->db->fetch_all("SELECT * FROM ".UC_DBTABLEPRE."settings $sqladd");
		if(is_array($settings)) {
			foreach($settings as $arr) {
				$return[$arr['k']] = $decode ? unserialize($arr['v']) : $arr['v'];
			}
		}
		return $return;
	}

	function init_cache() {
		//note È«¾ÖÉèÖÃ
		$this->settings = $this->cache('settings');
		$this->cache['apps'] = $this->cache('apps');

		if(PHP_VERSION > '5.1') {
			$timeoffset = intval($this->settings['timeoffset'] / 3600);
			@date_default_timezone_set('Etc/GMT'.($timeoffset > 0 ? '-' : '+').(abs($timeoffset)));
		}
	}

	function cutstr($string, $length, $dot = ' ...') {
		if(strlen($string) <= $length) {
			return $string;
		}

		$string = str_replace(array('&amp;', '&quot;', '&lt;', '&gt;'), array('&', '"', '<', '>'), $string);

		$strcut = '';
		if(strtolower(UC_CHARSET) == 'utf-8') {

			$n = $tn = $noc = 0;
			while($n < strlen($string)) {

				$t = ord($string[$n]);
				if($t == 9 || $t == 10 || (32 <= $t && $t <= 126)) {
					$tn = 1; $n++; $noc++;
				} elseif(194 <= $t && $t <= 223) {
					$tn = 2; $n += 2; $noc += 2;
				} elseif(224 <= $t && $t < 239) {
					$tn = 3; $n += 3; $noc += 2;
				} elseif(240 <= $t && $t <= 247) {
					$tn = 4; $n += 4; $noc += 2;
				} elseif(248 <= $t && $t <= 251) {
					$tn = 5; $n += 5; $noc += 2;
				} elseif($t == 252 || $t == 253) {
					$tn = 6; $n += 6; $noc += 2;
				} else {
					$n++;
				}

				if($noc >= $length) {
					break;
				}

			}
			if($noc > $length) {
				$n -= $tn;
			}

			$strcut = substr($string, 0, $n);

		} else {
			for($i = 0; $i < $length; $i++) {
				$strcut .= ord($string[$i]) > 127 ? $string[$i].$string[++$i] : $string[$i];
			}
		}

		$strcut = str_replace(array('&', '"', '<', '>'), array('&amp;', '&quot;', '&lt;', '&gt;'), $strcut);

		return $strcut.$dot;
	}

	function init_note() {
		if($this->note_exists()) {
			$this->load('note');
			$_ENV['note']->send();
		}
	}

	function note_exists() {
		$noteexists = $this->db->fetch_first("SELECT value FROM ".UC_DBTABLEPRE."vars WHERE name='noteexists".UC_APPID."'");
		if(empty($noteexists)) {
			return FALSE;
		} else {
			return TRUE;
		}
	}

	function init_mail() {
		if($this->mail_exists() && !getgpc('inajax')) {
			$this->load('mail');
			$_ENV['mail']->send();
		}
	}

	function authcode($string, $operation = 'DECODE', $key = '', $expiry = 0) {
		return uc_authcode($string, $operation, $key, $expiry);
	}
/*
	function serialize() {

	}
*/
	function unserialize($s) {
		return uc_unserialize($s);
	}

	function input($k) {
		return isset($this->input[$k]) ? (is_array($this->input[$k]) ? $this->input[$k] : trim($this->input[$k])) : NULL;
	}

	function mail_exists() {
		$mailexists = $this->db->fetch_first("SELECT value FROM ".UC_DBTABLEPRE."vars WHERE name='mailexists'");
		if(empty($mailexists)) {
			return FALSE;
		} else {
			return TRUE;
		}
	}

	function dstripslashes($string) {
		if(is_array($string)) {
			foreach($string as $key => $val) {
				$string[$key] = $this->dstripslashes($val);
			}
		} else {
			$string = stripslashes($string);
		}
		return $string;
	}

}

?>
Return current item: Uchome and Discuz