Location: PHPKode > projects > Uchome and Discuz > template/default/1space_feed.htm
<!--{if empty($_TPL['getmore'])}-->	
<!--{eval $_TPL['titles'] = array('Ê×Ò³');}-->
<!--{template header}-->

<div id="content">

<!--{if $space['uid'] && $space[self]}-->
	<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
		<tr>
			<td valign="top" width="150">
				<div class="ar_r_t"><div class="ar_l_t"><div class="ar_r_b"><div class="ar_l_b"><!--{avatar($_SGLOBAL[supe_uid],middle)}--></div></div></div></div>

				<ul class="u_setting">
					<li class="dropmenu" id="usettingli" onclick="showMenu(this.id)"><a href="javascript:;">¸öÈËÉèÖÃ <img src="image/more.gif" align="absmiddle"></a></li>
				</ul>
				<ul id="usettingli_menu" class="dropmenu_drop" style="display:none;">
					<li><a href="cp.php?ac=avatar">ÎÒµÄÍ·Ïñ</a></li>
					<li><a href="cp.php?ac=profile">¸öÈË×ÊÁÏ</a></li>
					<li><a href="cp.php?ac=theme">Ö÷Ò³·ç¸ñ</a></li>
					<li><a href="cp.php?ac=credit">ÎҵĻý·Ö</a></li>
					<!--{if $_SCONFIG[sendmailday]}-->
					<li><a href="cp.php?ac=sendmail">ÓʼþÌáÐÑ</a></li>
					<!--{/if}-->
					<li><a href="cp.php?ac=privacy">Òþ˽ɸѡ</a></li>
					<!--{if checkperm('admin')}-->
					<li><a href="admincp.php">Õ¾µã¹ÜÀí</a></li>
					<!--{/if}-->
					<!--{if checkperm('allowstat')}-->
					<li><a href="do.php?ac=stat">Ç÷ÊÆͳ¼Æ</a></li>
					<!--{/if}-->
				</ul>
			</td>
			<td valign="top">
				<h3 class="index_name">
					<div class="r_option">
						<!--{if $_SGLOBAL[session][magichidden]}-->µ±Ç°ÒþÉí<!--{else}-->µ±Ç°ÔÚÏß<!--{/if}-->

						<!--{if $_SGLOBAL[magic][invisible]}-->
							<!--{if $_SGLOBAL[session][magichidden]}-->
							<img src="image/magic/invisible.small.gif" class="magicicon"><a id="a_magic_appear" href="cp.php?ac=magic&op=appear" onclick="ajaxmenu(event,this.id)" class="gray">ÎÒÒªÔÚÏß</a>
							<!--{else}-->
							<img src="image/magic/invisible.small.gif" alt="{$_SGLOBAL[magic][invisible]}" class="magicicon"><a id="a_magic_invisible" href="magic.php?mid=invisible" onclick="ajaxmenu(event,this.id,1)" class="gray">ÎÒÒªÒþÉí</a>
							<!--{/if}-->
						<!--{/if}-->
					</div>

					<a href="space.php?uid=$space[uid]"<!--{eval g_color($space[groupid]);}-->>{$_SN[$space[uid]]}</a>
					<!--{eval g_icon($space[groupid]);}-->
					<a href="cp.php?ac=credit">$space[star]</a>
				</h3>
				
				<div class="index_note">
					ÒÑÓÐ $space[viewnum] È˴ηÃÎÊ, $space[credit] ¸ö»ý·Ö, $space[experience] ¸ö¾­Ñé
				</div>

				<!--{template space_status}-->
			</td>
		</tr>
	</table>

	<!--{if $space[allnum]}-->
	<div class="mgs_list">
		<!--{if $space[notenum]}--><div><img src="image/icon/notice.gif"><a href="space.php?do=notice"><strong>$space[notenum]</strong> ÌõÐÂ֪ͨ</a></div><!--{/if}-->
		<!--{if $space[addfriendnum]}--><div><img src="image/icon/friend.gif" alt="" /><a href="cp.php?ac=friend&op=request"><strong>$space[addfriendnum]</strong> ¸öºÃÓÑÇëÇó</a></div><!--{/if}-->
		<!--{if $space[mtaginvitenum]}--><div><img src="image/icon/mtag.gif" alt="" /><a href="cp.php?ac=mtag&op=mtaginvite"><strong>$space[mtaginvitenum]</strong> ¸öȺ×éÑûÇë</a></div><!--{/if}-->
		<!--{if $space[eventinvitenum]}--><div><img src="image/icon/event.gif" alt="" /><a href="cp.php?ac=event&op=eventinvite"><strong>$space[eventinvitenum]</strong> ¸ö»î¶¯ÑûÇë</a></div><!--{/if}-->
		<!--{if $space[myinvitenum]}--><div><img src="image/icon/userapp.gif" alt="" /><a href="space.php?do=notice&view=userapp"><strong>$space[myinvitenum]</strong> ¸öÓ¦ÓÃÏûÏ¢</a></div><!--{/if}-->
		<!--{if $space[pmnum]}--><div><img src="image/icon/pm.gif" alt="" /><a href="space.php?do=pm"><strong>$space[pmnum]</strong> ÌõжÌÏûÏ¢</a></div><!--{/if}-->
		<!--{if $space[pokenum]}--><div><img src="image/icon/poke.gif" alt="" /><a href="cp.php?ac=poke"><strong> $space[pokenum]</strong> ¸öÐÂÕкô</a></div><!--{/if}-->
		<!--{if $space[reportnum]}--><div><img src="image/icon/report.gif" alt="" /><a href="admincp.php?ac=report"><strong>$space[reportnum]</strong> ¸ö¾Ù±¨</a></div><!--{/if}-->
		<!--{if $space[namestatusnum]}--><div><img src="image/icon/profile.gif" alt="" /><a href="admincp.php?ac=space&perpage=20&namestatus=0&searchsubmit=1"><strong>$space[namestatusnum]</strong> ¸ö´ýÈÏÖ¤Óû§</a></div><!--{/if}-->
		<!--{if $space[eventverifynum]}--><div><img src="image/icon/event.gif" alt="" /><a href="admincp.php?ac=event&perpage=20&grade=0&searchsubmit=1"><strong>$space[eventverifynum]</strong> ¸ö´ýÉóºË»î¶¯</a></div><!--{/if}-->
	</div>
	<!--{/if}-->

	<!--{if $isnewer && $task}-->
	<div class="ye_r_t"><div class="ye_l_t"><div class="ye_r_b"><div class="ye_l_b">
		<div class="task_notice">
			<div class="task_notice_body">
				<div class="notice">ÄúºÃ£¬{$_SN[$space[uid]]}£¬»¶Ó­¼ÓÈëÎÒÃÇ¡£ÓÐÐÂÈÎÎñµÈ×ÅÄú£¬Í¦¼òµ¥µÄ£¬¸Ï¿ìÀ´²Î¼Ó°É</div>
				<img src="$task[image]" alt="" class="icon" />
				<h3><a href="cp.php?ac=task&op=do&taskid=$task[taskid]">$task[name]</a></h3>
				<p>¿É»ñµÃ <span class="num">$task[credit]</span> »ý·Ö</p>
			</div>
		</div>
	</div></div></div></div><br>
	<!--{/if}-->

	<!--{if empty($_SCOOKIE['closefeedbox']) && $_SGLOBAL['ad']['feedbox']}-->
	<div id="feed_box" class="ye_r_t"><div class="ye_l_t"><div class="ye_r_b"><div class="ye_l_b">
		<div class="task_notice">
			<a title="ºöÂÔ" class="float_cancel" href="javascript:;" onclick="close_feedbox();">ºöÂÔ</a>
			<div class="task_notice_body">
			<!--{ad/feedbox}-->
			</div>
		</div>
	</div></div></div></div>
	<!--{/if}-->

	<div class="tabs_header" style="padding-top:10px;">

		<!--{if $_SGLOBAL[magic][thunder]}-->
		<a id="a_magic_thunder" href="magic.php?mid=thunder" onclick="ajaxmenu(event,this.id, 1)" class="r_option gray"><img src="image/magic/thunder.small.gif" alt="{$_SGLOBAL[magic][thunder]}" class="magicicon">{$_SGLOBAL[magic][thunder]}</a>
		<!--{/if}-->

		<ul class="tabs">
			<!--{if $space[friendnum]}--><li$actives[we]><a href="space.php?do=home&view=we"><span>ºÃÓѶ¯Ì¬</span></a></li><!--{/if}-->
			<li$actives[hot]><a href="space.php?do=home&view=hot"><span>ÈÈÃÅÍƼö</span></a></li>
			<li$actives[me]><a href="space.php?do=home&view=me"><span>ÎҵĶ¯Ì¬</span></a></li>
			<li$actives[all]><a href="space.php?do=home&view=all"><span>È«Õ¾¶¯Ì¬</span></a></li>
		</ul>
	</div>
<!--{elseif $space[uid]}-->

<!--{eval
	$_TPL['spacetitle'] = "¶¯Ì¬";
	$_TPL['spacemenus'][] = "<a href=\"space.php?uid=$space[uid]&do=feed&view=me\">TAµÄ½üÆÚ¶¯Ì¬</a>";
}-->
	<!--{template space_menu}-->
<!--{/if}-->

	<div class="feed">
	<div id="feed_div" class="enter-content">
	
	<!--{if $hotlist}-->
		<a href="space.php?do=home&view=hot" class="r_option">&raquo; ²é¿´¸ü¶àÈȵã</a>
		<h4 class="feedtime" style="margin-top:5px;">½üÆÚÈȵãÍƼö</h4>
		<ul>
		<!--{loop $hotlist $value}-->
		<!--{eval $value = mkfeed($value);}-->
		<!--{template space_feed_li}-->
		<!--{/loop}-->
		</ul>
	<!--{/if}-->
		
<!--{/if}-->	

	<!--{if $list}-->
	<!--{loop $list $day $values}-->
		<!--{if $_GET['view']!='hot'}-->
		<h4 class="feedtime">
			<!--{if $day=='yesterday'}-->×òÌì
			<!--{elseif $day=='today'}-->½ñÌì
			<!--{elseif $day=='app'}-->¿´¿´´ó¼Ò¶¼ÔÚÍæʲô
			<!--{else}-->$day
			<!--{/if}-->
		</h4>
		<!--{/if}-->
		<ul>
		<!--{loop $values $value}-->
			<!--{template space_feed_li}-->
		<!--{/loop}-->
		</ul>
	<!--{/loop}-->
	
	<!--{else}-->
		<ul>
			<li>ûÓÐÏà¹Ø¶¯Ì¬</li>
		</ul>
	<!--{/if}-->
	
	<!--{if $filtercount}-->
	<div class="notice" id="feed_filter_notice_{$start}">
		¸ù¾ÝÄúµÄ<a href="cp.php?ac=privacy&op=view">ɸѡÉèÖÃ</a>£¬ÓÐ $filtercount Ìõ¶¯Ì¬±»ÆÁ±Î (<a href="javascript:;" onclick="filter_more($start);" id="a_feed_privacy_more">µã»÷²é¿´</a>)
	</div>
	<div id="feed_filter_div_{$start}" class="enter-content" style="display:none;">
		<h4 class="feedtime">ÒÔÏÂÊDZ»ÆÁ±ÎµÄ¶¯Ì¬</h4>
		<ul>
		<!--{loop $filter_list $value}-->
		<!--{eval $value = mkfeed($value);}-->
		<!--{template space_feed_li}-->
		<!--{/loop}-->
		<li><a href="javascript:;" onclick="filter_more($start);">&laquo; ÊÕÆð</a></li>
		</ul>
	</div>
	<!--{/if}-->
	
<!--{if empty($_TPL['getmore'])}-->	
	</div>

	<!--{if $count==$perpage}-->
	<div class="page" style="padding-top:20px;">
		<a href="javascript:;" onclick="feed_more();" id="a_feed_more">²é¿´¸ü¶à¶¯Ì¬</a>
	</div>
	<!--{/if}-->

	<div id="ajax_wait"></div>

	</div>
</div>
<!--/content-->

<div id="sidebar">
	<!--{if !$isnewer && $task}-->
	<div class="ye_r_t"><div class="ye_l_t"><div class="ye_r_b"><div class="ye_l_b">
		<div class="task_notice" style="width:230px;">
			<a title="ºöÂÔ" class="float_cancel" href="cp.php?ac=task&taskid=$task[taskid]&op=ignore">ºöÂÔ</a>
			<div class="task_notice_body">
				<img src="$task[image]" alt="" class="icon" />
				<h3><a href="cp.php?ac=task&op=do&taskid=$task[taskid]">$task[name]</a></h3>
				<p>¿É»ñµÃ <span class="num">$task[credit]</span> »ý·Ö</p>
			</div>
		</div>
	</div></div></div></div>
	<!--{/if}-->
	
	<!--{if $topiclist}-->
	<div class="ye_r_t"><div class="ye_l_t"><div class="ye_r_b"><div class="ye_l_b">
		<div class="task_notice" style="width:230px;">
			<!--{loop $topiclist $key $value}-->
			<div class="task_notice_body">
				<!--{if $value[pic]}-->
				<a href="space.php?do=topic&topicid=$value[topicid]"><img src="$value[pic]" alt="" class="icon" /></a>
				<!--{/if}-->
				<h3>
					<img src="image/app/topic.gif" align="absmiddle">
					<a href="space.php?do=topic&topicid=$value[topicid]">$value[subject]</a>
				</h3>
				<div class="gray">ÒÑÓÐ <span class="num">$value[joinnum]</span> È˲ÎÓë</div>
			</div>
			<!--{/loop}-->
		</div>
	</div></div></div></div>
	<!--{/if}-->

	<!--{if $newspacelist}-->
	<div class="sidebox">
		<h2 class="title">
			<p class="r_option">
				<a href="space.php?do=top">ÅÅÐÐ</a>
			</p>
			ÈÈÁÒ»¶Ó­Ð³ÉÔ±
		</h2>
		<ul class="avatar_list">
			<!--{loop $newspacelist $key $value}-->
			<li>
				<div class="avatar48"><a href="space.php?uid=$value[uid]"><!--{avatar($value[uid],small)}--></a></div>
				<p<!--{if $ols[$value[uid]]}--> class="online_icon_p" title="ÔÚÏß"<!--{/if}-->><a href="space.php?uid=$value[uid]" title="{$_SN[$value[uid]]}">{$_SN[$value[uid]]}</a></p>
				<p class="gray"><!--{date('nÔÂjÈÕ',$value[dateline],1)}--></p>
			</li>
			<!--{/loop}-->
		</ul>
	</div>
	<!--{/if}-->
	
	<!--{if $visitorlist}-->
	<div class="sidebox">
		<h2 class="title">
			<p class="r_option">
				<a href="space.php?uid=$space[uid]&do=friend&view=visitor">È«²¿</a>
			</p>
			×î½üÀ´·Ã
			<!--{if $_SGLOBAL[magic][detector]}-->
			<span class="gray"><img src="image/magic/detector.small.gif" title="{$_SGLOBAL[magic][detector]}" /><a id="a_magic_detector" href="magic.php?mid=detector" onclick="ajaxmenu(event,this.id,1)">{$_SGLOBAL[magic][detector]}</a></span>
			<!--{/if}-->
		</h2>
		<ul class="avatar_list">
			<!--{loop $visitorlist $key $value}-->
			<li>
				<!--{if $value[vusername] == ''}-->
				<div class="avatar48"><img src="image/magic/hidden.gif" alt="ÄäÃû" /></a></div>
				<p>ÄäÃû</p>
				<p class="gray"><!--{date('nÔÂjÈÕ',$value[dateline],1)}--></p>
				<!--{else}-->
				<div class="avatar48"><a href="space.php?uid=$value[vuid]"><!--{avatar($value[vuid],small)}--></a></div>
				<p<!--{if $ols[$value[vuid]]}--> class="online_icon_p" title="ÔÚÏß"<!--{/if}-->><a href="space.php?uid=$value[vuid]" title="{$_SN[$value[vuid]]}">{$_SN[$value[vuid]]}</a></p>
				<p class="gray"><!--{date('nÔÂjÈÕ',$value[dateline],1)}--></p>
				<!--{/if}-->
			</li>
			<!--{/loop}-->
		</ul>
	</div>
	<!--{/if}-->

	<!--{if $olfriendlist}-->
	<div class="sidebox">
		<h2 class="title">
			<p class="r_option">
				<a href="space.php?uid=$space[uid]&do=friend">È«²¿</a>
			</p>
			ÎҵĺÃÓÑ
			<!--{if $_SGLOBAL[magic][visit]}-->
			<span class="gray"><img src="image/magic/visit.small.gif" title="{$_SGLOBAL[magic][visit]}" /><a id="a_magic_visit" href="magic.php?mid=visit" onclick="ajaxmenu(event,this.id,1)">{$_SGLOBAL[magic][visit]}</a></span>
			<!--{/if}-->
		</h2>
		<ul class="avatar_list">
			<!--{loop $olfriendlist $key $value}-->
			<li>
				<div class="avatar48"><a href="space.php?uid=$value[uid]"><!--{avatar($value[uid],small)}--></a></div>
				<p<!--{if $ols[$value[uid]]}--> class="online_icon_p" title="ÔÚÏß"<!--{/if}-->><a href="space.php?uid=$value[uid]" title="{$_SN[$value[uid]]}">{$_SN[$value[uid]]}</a></p>
				<p class="gray"><!--{if $value[lastactivity]}--><!--{date('H:i',$value[lastactivity],1)}--><!--{else}-->ÈȶÈ($value[num])<!--{/if}--></p>
			</li>
			<!--{/loop}-->
		</ul>
	</div>
	<!--{/if}-->

	<!--{if $birthlist}-->
	<div class="searchfriend">
		<div class="ye_r_t"><div class="ye_l_t"><div class="ye_r_b"><div class="ye_l_b">
			<h3>ºÃÓÑÉúÈÕÌáÐÑ</h3>
			<div class="box">
			<table cellpadding="2" cellspacing="4">
			<!--{loop $birthlist $key $values}-->
			<tr>
				<td align="right" valign="top" style="padding-left:10px;">
				<!--{if $values[0]['istoday']}-->½ñÌì<!--{else}-->{$values[0][birthmonth]}-{$values[0][birthday]}<!--{/if}-->
				</td>
				<td style="padding-left:10px;">
				<ul>
				<!--{loop $values $value}-->
				<li><a href="space.php?uid=$value[uid]">{$_SN[$value[uid]]}</a></li>
				<!--{/loop}-->
				</ul>
				</td>
			</tr>
			<!--{/loop}-->
			</table>
			</div>
		</div></div></div></div>
	</div>
	<!--{/if}-->

	<div class="searchfriend">
		<div class="ye_r_t"><div class="ye_l_t"><div class="ye_r_b"><div class="ye_l_b">
			<h3>ËÑË÷Óû§</h3>
			<form method="get" action="cp.php" style="padding:10px 0 5px 0;">
				<input name="searchkey" value="" size="20" class="t_input" type="text">
				<input name="searchsubmit" value="ÕÒÈË" class="submit" type="submit">
				<input type="hidden" name="searchmode" value="1" />
				<input type="hidden" name="ac" value="friend" />
				<input type="hidden" name="op" value="search" />
			</form>
			<p>
				<a href="cp.php?ac=friend&op=search">¸ß¼¶ËÑË÷</a><span class="pipe">|</span>
				<a href="cp.php?ac=friend&op=find">¿ÉÄÜÈÏʶµÄÈË</a><span class="pipe">|</span>
				<a href="cp.php?ac=invite">ÑûÇëºÃÓÑ</a></p>
		</div></div></div></div>
	</div>

</div>
<!--/sidebar-->

<script type="text/javascript">

	var next = $start;
	function feed_more() {
		var x = new Ajax('XML', 'ajax_wait');
		var html = '';
		next = next + $perpage;
		x.get('cp.php?ac=feed&op=get&start='+next+'&view=$_GET[view]&appid=$_GET[appid]&icon=$_GET[icon]&filter=$_GET[filter]&day=$_GET[day]', function(s){
			html = '<h4 class="feedtime">ÒÔÏÂÊÇжÁÈ¡µÄ¶¯Ì¬</h4>' + s;
			$('feed_div').innerHTML += html;
		});
	}

	function filter_more(id) {
		if($('feed_filter_div_'+id).style.display == '') {
			$('feed_filter_div_'+id).style.display = 'none';
			$('feed_filter_notice_'+id).style.display = '';
		} else {
			$('feed_filter_div_'+id).style.display = '';
			$('feed_filter_notice_'+id).style.display = 'none';
		}
	}

	function close_feedbox() {
		var x = new Ajax();
		x.get('cp.php?ac=common&op=closefeedbox', function(s){
			$('feed_box').style.display = 'none';
		});
	}
	
	var elems = selector('li[class~=magicthunder]', $('feed_div')); 
	for(var i=0; i<elems.length; i++){		
		magicColor(elems[i]); 
	}
</script>

<!--{eval my_checkupdate();}-->
<!--{eval my_showgift();}-->
<!--{template footer}-->
<!--{/if}-->
Return current item: Uchome and Discuz