Location: PHPKode > projects > Uchome and Discuz > source/task/sample.php
<?php
/*
	[UCenter Home] (C) 2007-2008 Comsenz Inc.
	$Id: sample.php 11056 2009-02-09 01:59:47Z liguode $
*/

if(!defined('IN_UCHOME')) {
	exit('Access Denied');
}

//ÄÚÖñäÁ¿£º$task['done'] (Marking the completion) $task['result'] (results) $task['guide'] (Text Wizard)

//ÅжÏÓû§ÊÇ·ñÍê³ÉÁËÈÎÎñ
$done = 0;

//---------------------------------------------------
//	±àд´úÂ룬ÅжÁÓû§ÊÇ·ñÍê³ÉÈÎÎñÒªÇó $done = 1;
//---------------------------------------------------

if($done) {

	$task['done'] = 1;//ÈÎÎñÍê³É
	$task['result'] = '......';//Óû§²ÎÓëÈÎÎñ¿´µ½µÄÎÄ×Ö˵Ã÷¡£Ö§³Öhtml´úÂë
	
} else {

	//ÈÎÎñÍê³ÉÏòµ¼
	$task['guide'] = '......'; //Ö¸µ¼Óû§ÈçºÎ²ÎÓëÈÎÎñµÄÎÄ×Ö˵Ã÷¡£Ö§³Öhtml´úÂë

}

?>
Return current item: Uchome and Discuz