Location: PHPKode > projects > TypeFriendly > docs/input/pl/docs.tags.txt
Title: Tagi plików

---

W rozdziale tym opisane są wszystkie dostępne tagi, jakich można używać w plikach rozdziałów. Większość z nich przyjmuje wartość tekstową, lecz niektóre mogą także obsługiwać zespół wartości (tablicę), którą podajemy w następujący sposób:

~~~
NazwaTagu:
 - Wartość 1
 - Wartość 2
 - Wartość 3
~~~

Pola podstawowe
===============

Title
:  pełny tytuł danego rozdziału

ShortTitle
:  Alternatywna wersja tytułu, wbrew nazwie wcale nie musi być krótsza. Tag ten przez TypeFriendly używany jest w następujących sytuacjach:

  * W tytule dokumentu i "okruchach chleba" (breadcrumbs),
  * W tagach: **SeeAlso**, **Extends**, **Implements**, **ExtendedBy**, **ImplementedBy**, **Throws**, **MultiExtends** i **Arguments**,
  * Jako HTML-owy atrybut "title" w odnośnikach do innych rozdziałów.
  
  Jeżeli **ShortTitle** nie jest ustawiony, brana jest wartość z **Title**.

SeeAlso
:  tablica identyfikatorów rozdziałów na potrzeby rubryki "Zobacz także".

SeeAlsoExternal
:  jak wyżej, lecz umożliwia podanie zewnętrznych odnośników. Po spacji można wpisać tekst odnośnika

Author
:  autor dokumentu


Przykład:

~~~
Title: Funkcja foo()
ShortTitle: foo()
SeeAlso:
 - reference.functions.bar
 SeeAlsoExternal:
 - http://www.example.com/ Przykładowa strona
~~~

Status dokumentu
================

Status
:	wyświetla pole `Status` w dokumencie wynikowym wraz z towarzyszącą treścią, które można wykorzystać do różnych celów.

FeatureInformation
:	dokleja na początek rozdziału szablon treści. Więcej o szablonach treści możesz dowiedzieć się z [tego rozdziału][docs.templates]. Znajdziesz tam także przykład użycia tego tagu.

Opis interfejsu programistycznego
=================================

Poniższe tagi są użyteczne w tworzeniu opisów interfejsów programowania aplikacji (ang. `API`) zawierających klasy, funkcje, interfejsy itd.

Construct
:	konstrukcja programistyczna opisywana przez rozdział. Możesz wpisać tutaj zarówno swoją własną nazwę, jak i jedną z predefiniowanych przez TypeFriendly (wykaz znajduje się niżej). W tym drugim przypadku, TF automatycznie przetłumaczy ich nazwy na wybrany język dokumentacji i sprawdzi możliwość stosowania pozostałych tagów.
:	Użycie tego tagu nie jest obowiązkowe. Jeśli nie dodasz go do rozdziału, TypeFriendly nie będzie wykonywać żadnych dodatkowych czynności związanych z użytymi tagami.

Type
:	typ elementu (może być użyty w różnych celach)

Visibility
:	widoczność/dostęp do elementu (np. *public*, *private*)

Namespace
:	pozwala określić przestrzeń nazw elementu.
:	wymaga podania identyfikatora rozdziału opisującego podaną przestrzeń nazw.
:	`ENamespace` wymaga podania nazwy przestrzeni nazw w sytuacji, gdy nasza dokumentacja jej nie opisuje.

Extends
:	bazowa klasa.
:	tag nie może być używany jednocześnie z `MultiExtends` w tym samym rozdziale.
:	wymaga podania identyfikatora rozdziału, który opisuje klasę bazową.
:	`EExtends` wymaga podania nazwy klasy bazowej w sytuacji, gdy nasza dokumentacja jej nie opisuje.

MultiExtends
:	bazowe klasy dla języków wspierających wielokrotne dziedziczenie.
:	tag nie może być używany jednocześnie z `Extends` w tym samym rozdziale.
:	wymaga podania listy identyfikatorów rozdziałów opisujących poszczególne klasy bazowe.
:	`EMultiExtends` wymaga podania listy z nazwami klas bazowych, gdy nie obejmuje ich nasza dokumentacja.

Implements
:	zaimplementowane interfejsy dla języków, które obsługują tę opcję.
:	wymaga podania listy identyfikatorów rozdziałów opisujących poszczególne interfejsy.
:	`EImplements` wymaga podania listy z nazwami interfejsów, gdy nie obejmuje ich nasza dokumentacja.

ExtendedBy
:	klasy/interfejsy rozszerzające aktualną.
:	wymaga podania listy identyfikatorów rozdziałów opisujących poszczególne klasy.
:	`EExtendedBy` wymaga podania listy z nazwami klas, gdy nie obejmuje ich nasza dokumentacja.

ImplementedBy
:	klasy implementujące podany interfejs.
:	wymaga podania listy identyfikatorów rozdziałów opisujących poszczególne klasy.
:	`EImplementedBy` wymaga podania listy z nazwami klas, gdy nie obejmuje ich nasza dokumentacja.

Mixins
:	lista domieszek (ang. **mixin**) używanych w klasie.
:	wymaga podania listy identyfikatorów rozdziałów opisujących poszczególne domieszki.
:	`EMixins` wymaga podania listy z nazwami domieszek, gdy nie obejmuje ich nasza dokumentacja.

Traits
:	lista cech (ang. **trait**) używanych w klasie.
:	wymaga podania listy identyfikatorów rozdziałów opisujących poszczególne cechy.
:	`ETraits` wymaga podania listy z nazwami cech, gdy nie obejmuje ich nasza dokumentacja.

Throws
:	rzucane wyjątki.
:	wymaga podania listy identyfikatorów rozdziałów opisujących poszczególne klasy wyjątków.
:	`EThrows` wymaga podania listy z nazwami klas wyjątków, gdy nie obejmuje ich nasza dokumentacja.

PartOf
:	używany z konstrukcją `internal class` do określenia klasy zawierającej podaną klasę wewnętrzną.
:	wymaga podania identyfikatora rozdziału opisującego daną klasę.
:	`EPartOf` wymaga podania nazwy klasy, gdy nie obejmuje jej nasza dokumentacja.

Reference
:	prototyp funkcji, np. `void foo(int a, int b [, int c])`

Arguments
:	lista argumentów funkcji/metody
:	spodziewany format pojedynczego argumentu: `Name: nazwa_arg | Type: rozdzial.typu.argumentu | EType: nazwa_typu_argumentu | Desc: opis`
:	tagi `Type` oraz `EType` są opcjonalne, jeśli jednak decydujesz się na ich użycie, muszą być zastosowane we wszystkich wymienionych argumentach.

Returns
:	opis tego, co funkcja zwraca.

File
:	plik zawierający omawiany element.

Files
:	lista nazw plików
:	odmiana tagu `File` pozwalająca wymienić kilka plików.

Package
:	pakiet zawierający klasę
:	wymaga podania identyfikatora rozdziału opisującego dany pakiet.
:	`EPackage` wymaga podania nazwy pakietu.

TimeComplexity
:	pozwala podać złożoność czasową algorytmu lub funkcji.

MemoryComplexity
:	pozwala podać złożoność pamięciową algorytmu lub funkcji.

Przykładowe użycie:

~~~
Title: Class "foo"
Construct: class
Extends: reference.bar
Implements:
 - reference.foo-interface
 - reference.bar-interface
ExtendedBy:
 - reference.joe
~~~

Jak widać, tagi wymagają domyślnie podania identyfikatorów rozdziałów opisujących wybraną opcję. Jeśli jednak pochodzi ona z jakiejś zewnętrznej biblioteki i nie jest ujęta w naszej dokumentacji, możemy utworzyć dodatkowe tagi z nazwą poprzedzoną dużą literą `E` do ich wymienienia:

~~~
Title: Klasa "foo"
EExtends: PDO
Implements:
 - reference.my-interface
EImplements:
 - Countable
 - IteratorAggregate
~~~

Obie wersje tagów mogą być użyte jednocześnie w obrębie tego samego rozdziału.

Dostępne konstrukcje programistyczne rozpoznawane przez tag `Construct`:

+ `class` - klasa
+ `interface` - interfejs
+ `abstract class` - klasa abstrakcyjna
+ `final class` - klasa finalna
+ `exception class` - klasa wyjątku
+ `internal class` - zagnieżdżona klasa wewnętrzna
+ `function` - funkcja
+ `method` - metoda
+ `static method` - metoda statyczna
+ `abstract method` - metoda abstrakcyjna
+ `accessor method` - metoda dostępowa (np. `setSomething()`, `getSomething()`).
+ `final method` - metoda finalna
+ `final static method` - finalna metoda statyczna
+ `final accessor method` - finalna metoda dostępowa
+ `optional method` - pusta metoda, która może być opcjonalnie rozszerzona przez programistę
+ `constructor` - konstruktor klasy
+ `destructor` - destruktor klasy
+ `magic method` - magiczna metoda (np. `__call()` w PHP)
+ `operator` - przeciążony operator
+ `variable` - zmienna
+ `static variable` - zmienna statyczna
+ `module` - moduł
+ `package` - pakiet
+ `namespace` - przestrzeń nazw
+ `datatype` - typ danych
+ `structure` - struktura (w stylu C lub C++)
+ `macro` - makrodefinicja
+ `mixin` - domieszka
+ `trait` - cecha
+ `executable` - plik wykonywalny
+ `script` - skrypt

Tagi opisujące zachowanie
=========================

Pozwalają na udokumentowanie spodziewanego zachowania elementu poprzez zdefiniowanie efektów ubocznych, warunków początkowych, końcowych, ograniczeń itd.

StartConditions
:	lista warunków początkowych opisanych słownie.

EndConditions
:	lista warunków końcowych opisanych słownie.

SideEffects
:	lista efektów ubocznych opisanych słownie.

Limitations
:	lista ograniczeń opisanych słownie.

DataSources
:	lista źródeł danych wykorzystywanych przez element.
:	wymagana lista identyfikatorów rozdziałów opisujących wybrane źródła danych.
:	`EDataSources` wymaga listy źródeł danych opisanych słownie w sytuacji, gdy nie opisuje ich nasza dokumentacja.

Przykładowe użycie:

~~~~
Title: Pobranie listy elementów
StartConditions:
 - istnieje co najmniej jeden element
SideEffects:
 - zwiększenie ilości wyświetleń elementów o 1
EDataSources:
 - tabela "Elementy"

----

Opis...
~~~~

Tagi kontroli wersji
====================

Informacje o wersjach oraz z systemów kontroli wersji.

VCSKeywords
:	miejsce, gdzie system kontroli wersji może rozwijać swoje słowa kluczowe. Są one uwzględniane w dokumencie wynikowym, gdy włączymy opcję `versionControlInfo` w konfiguracji projektu.

VersionSince
:	pierwsza wersja, która zawiera opisywaną opcję.

VersionTo
:	ostatnia wersja, która zawiera opisywaną opcję.

Przykładowe użycie:

~~~
Title: Przykładowa strona
VCSKeywords: $Id$
VersionSince: 1.0.2
VersionTo: 1.4.6
~~~

Teraz systemy kontroli wersji takie, jak Subversion, mogą rozwijać swoje słowa kluczowe w nagłówku, a ponadto mamy możliwość ich uwzględnienia przy generowaniu dokumentów wynikowych.

Typy rozdziałów
===============

Poniższe tagi pomagają TypeFriendly identyfikować rodzaje poszczególnych rozdziałów.

Appendix
:	akceptuje wartość logiczną (*true*, *false*, *yes*, *no*). Oznacza dany rozdział jako "Dodatek", co powoduje, że otrzymuje on zamiast tradycyjnej numeracji kolejną literę alfabetu zgodnie z ustawieniami kolejności TypeFriendly. Ponadto tytuł rozdziału zostaje poprzedzony słowem "Dodatek".
Return current item: TypeFriendly