Location: PHPKode > projects > TypeFriendly > docs/input/pl/docs.syntax.links.txt
Title: Linki

---

Markdown pozwala wstawiać linki do innych stron na trzy sposoby: bezpośrednio *liniowo* w tekście, poprzez referencję oraz automatycznie.

Dwa pierwsze sposoby korzystają z nawiasów kwadratowych `[ ]` do otoczenia fragmentu tekstu, który ma stać się linkiem.

Bezpośrednio w tekście
----------------------

By wstawić odnośnik bezpośrednio w tekście wystarczy wstawić zwykłe nawiasy bezpośrednio po kwadratowych. Możesz również podać opcjonalnie tytuł linku (umieszczony zostanie w atrybucie `title` w HTML-u wyjściowym) po spacji, otoczony cudzysłowami.

~~~
TypeFriendly zostało stworzone przez [grupę Invenzzia](http://www.invenzzia.org)

TypeFriendly zostało stworzone przez [grupę Invenzzia](http://www.invenzzia.org "Invenzzia")
~~~

> TypeFriendly zostało stworzone przez [grupę Invenzzia](http://www.invenzzia.org)
> 
> TypeFriendly zostało stworzone przez [grupę Invenzzia](http://www.invenzzia.org "Invenzzia")

Poprzez referencje
------------------

Referencja do odnośnika używa również nawiasów kwadratowych, które umieszczamy tuż po nawiasach nazwy linku. W referencji podaje się nazwę etykiety do której później można się odnieść. Można opcjonalnie oddzielić spacją referencję od nazwy linku.

~~~
To jest [przykład][id] linków z referencją.

To jest [przykład] [id] linków z referencją.
~~~

Definicja referencji wygląda następująco:

  [id]: http://www.example.org/ "Opcjonalny tytuł"
  
Są to kolejno:
  
1. Nawiasy kwadratowe, w których umieszczona jest nazwa etykiety referencji
2. Dwukropek
3. Co najmniej jedna spacja lub tabulacja
4. Adres URL, do którego odnosi się referencja
5. Opcjonalnie, po spacji, bądź w nowej linijce wcięty spacjami lub tabulacją, otoczony cudzysłowami, apostrofami lub nawiasami tytuł linku

Poniższe linijki oznaczają to samo:

  [id]: http://www.example.org/ "Opcjonalny tytuł"
  [id]: http://www.example.org/ 'Opcjonalny tytuł'
  [id]: http://www.example.org/ (Opcjonalny tytuł)
  [id]: http://www.example.org/ 
     "Opcjonalny tytuł"
  
Możesz również opcjonalnie otoczyć link nawiasami kierunkowymi (`< >`):

  [id]: <http://www.example.org/>
  
> [information]
> Definicje referencji używane są tylko przez parser Markdowna i wycinane z treści wynikowego dokumentu.

Etykiety referencji mogą się składać z liter, cyfr, spacji, znaków interpunkcyjnych, ale nazwa nie zależy od wielkości liter.

Poniższe linijki odnoszą się do tej samej referencji:

  [tekst odnośnika][a]
  [tekst odnośnika][A]
  
Można również pominąć nazwę etykiety, poprzez umieszczenie pustych nawiasów klamrowych `[]` - wtedy za etykietę przyjęta zostaje nazwa odnośnika.

Możesz np. napisać:

  [Invenzzia][]

I utworzyć definicję:

  [Invenzzia]: http://www.invenzzia.org
  
W podobny sposób można tworzyć referencje nawet do nazw linków składających się z kilku słów!

  [Grupa Invenzzia][]
  
  [Grupa Invenzzia]: http://www.invenzzia.org
  
Definicje referencji mogą być umieszczone gdziekolwiek w dokumencie, oddzielone od elementów blokowych (akapity, listy..) pustymi linijkami. Można je umieścić np. pod akapitem, w którym zostały użyte referencje, albo na końcu dokumentu.

#### Przykład użycia referencji:

~~~
Mamy 10 razy więcej ruchu z wyszukiwarki [Google][1] niż z [Netsprint][2] lub [Onet][3].

W rzeczywistości, [Google][1] jest najpopularniejszą wyszukiwarką.

 [1]: http://www.google.pl
 [2]: http://www.netsprint.pl
 [3]: http://szukaj.onet.pl
~~~

#### Z użyciem automatycznych etykiet:

~~~
Mamy 10 razy więcej ruchu z wyszukiwarki [Google][] niż z [Netsprint][] lub [Onet][].

 [google]:  http://www.google.pl
 [netsprint]: http://www.netsprint.pl
 [onet]:   http://szukaj.onet.pl
~~~

### Po co używać referencji?

Tekst źródłowy staje się dzięki temu czytelniejszy. Linki umieszczone są w osobnych linijkach pod akapitami i nie mieszają się z tekstem (szczególnie te bardzo długie).

Automatycznie
-------------

Markdown umożliwia również wstawienie bezpośrednio linków do tekstu w bardzo prosty sposób, przy użyciu nawiasów kierunkowych `< >`, w których umieszczony zostaje link.

  Zajrzyj na naszą stronę: <http://www.invenzzia.org/>
  
> Zajrzyj na naszą stronę: <http://www.invenzzia.org/>

W podobny sposób można postąpić a adresami e-mail. W tym przypadku jednak parser Markdown zamieni je w wyjściowym HTML-u na "sieczkę" HTML-owych encji.

  Adres kontaktowy: <hide@address.com>
  
> Adres kontaktowy: <hide@address.com>


Odnośniki do pozostałych rozdziałów dokumentacji
================================================

TypeFriendly definiuje listę domyślnych referencji do wszystkich rozdziałów generowanej dokumentacji przy użyciu ich identyfikatorów. Jeżeli chcemy odnieść się do rozdziału `api.klasy.jakas-klasa` wystarczy napisać:

  Zajrzyj do [tego rozdziału][api.klasy.jakas-klasa]
  
Spowoduje to automatyczne utworzenie linku do żądanego rodziału.

Odnośniki do kotwic {#links_anchors}
-------------------

Od wersji 0.1.3 TypeFriendly można odnosić się do [kotwic][docs.syntax.headers#headers_anchors] w innych rozdziałach.

Składnia jest taka sama jak normalnie do rozdziału, dodaje się tylko po identyfikatorze odnośnik kotwicy: `#kotwica`:

  Zajrzyj do [tego fragmentu rozdziału][api.klasy.jakas-klasa#kotwica]
  
> [important]
>
> Aby odnieść się do kotwicy w tym samym rozdziale nadal należy stosować powyższą składnię i **nie używać** `[odnośnik](#kotwica)`. Jest tak z powodu tego, że TypeFriendly do każdej kotwicy nagłówka dodaje prefiks `h:id_rodziału:`, tak, aby kotwice były unikalne w całej dokumentacji.

Return current item: TypeFriendly