Location: PHPKode > projects > TypeFriendly > docs/input/pl/docs.syntax.codeblocks.txt
Title: Bloki kodu

---

Parser Markdown udostępnia dwa sposoby wstawiania dużej partii kodu. Pierwszy z nich wymaga, aby przed każdą linią kodu umieścić 4 spacje, bądź jeden znak tabulacji.

~~~
To jest jakiś paragraf.

  <?php
  $fragment = "naszego kodu źródłowego";
  if($warunek)
  {
    skryptu('który piszemy');
  }
  ?>

To jest jakiś następny paragraf.
~~~

Drugim sposobem jest wstawienie co najmniej trzech tyld `~` przed i za wstawioną partią kodu.

> [important]
> Ważne jest, aby ilość znaków na początku i na końcu była taka sama. 

~~~~~~
To jest jakiś paragraf.

~~~
<?php
$fragment = "naszego kodu źródłowego";
skryptu('który piszemy');
?>
~~~

To jest jakiś następny paragraf.
~~~~~~

Ta metoda wstawiania kodu nie umożliwia jednak wstawiania nam kodu do ramek informacyjnych lub list wypunktowanych.

Kolorowanie składni
===================

TypeFriendly dodaje nam możliwość włączenia kolorowania składni wstawionego kodu. Obsługiwane jest ono przez [GeSHi](http://qbnz.com/highlighter/). Lista obsługiwanych języków dostępna jest na stronie tego parsera. 

Włączenie kolorowania składni realizowane jest poprzez wstawienie w pierwszej linijce bloku kodu znacznika: `[język]`. W nawiasach kwadratowych zawarta jest nazwa języka, której odpowiada plik kolorowania GeSHi znajdujący się w katalogu `/vendor/geshi/geshi`.

#### Przykładowe użycie

~~~~~~
~~~
[php]
<?php
$fragment = "naszego kodu źródłowego";
skryptu('który piszemy');
?>
~~~
~~~~~~

#### Rezultat

~~~
[php]
<?php
$fragment = "naszego kodu źródłowego";
skryptu('który piszemy');
?>
~~~

Dodatkowym dostępnym "kolorowaniem" jest `console`, który upodabnia ramkę z kodem do widoku z konsoli systemowej (ciemne tło, biała czcionka).

  [console]
  php typefriendly.php build "./docs/"

> [important]
> ### Wyłączanie kolorowania ###
> 
> Mogą wystąpić konflikty z pewnymi rodzajami składni, jak choćby w plikach INI. Jednak wystarczy poprzedzić znacznik backslashem `\` i kod nie będzie kolorowany:
> 
>   \\[grupa]
>   klucz = "pliku ini"
> 
> Oczywiście tyczy się to tylko pierwszej linijki bloku kodu.
Return current item: TypeFriendly