Location: PHPKode > projects > TypeFriendly > docs/input/pl/docs.settings.txt
Title: Plik settings.ini

---

Jest to główny plik konfiguracyjny z listą opcji. Jak sama nazwa pliku wskazuje, jest to typowa składnia plików INI:

~~~
[ini]
opcja1 = "wartosc1"
opcja2 = "wartosc2"
opcja3 = "wartosc3"
; komentarz
~~~

Znak średnika rozpoczyna komentarz, który ciągnie się aż do końca linii. 

#### Podstawowe opcje, jakie należy ustawić, to:

title
:  tytuł publikacji

version
:  wersja publikacji

copyright
:  prawa autorskie do publikacji

license
:  licencja, na jakiej udostępniana jest publikacja

projectType
:	rodzaj publikacji
:	dostępne wartości: `manual` (domyślna), `documentation`, `article`, `book`

#### Dodatkowe opcje:

copyrightLink
:  odnośnik do strony posiadacza praw autorskich

licenseLink
:  odnośnik do strony z treścią licencji

#### Opcje techniczne związane z projektem:

outputs
:  lista formatów, w jakich chcesz generować dokumentację, odseparowanych przecinkami.

baseLanguage
:  dla każdej publikacji musi zostać wybrany podstawowy język, w którym powstaje oryginalna treść. Tutaj możesz go ustawić. Ważne, aby nazwa pokrywała się z nazwą katalogu, w którym znajduje się wersja publikacji w tym języku.

navigation
:  określa sposób łączenia stron w pasku nawigacyjnym "Poprzedni/Następny". **Dozwolone wartości to:**
  
  tree
  :  linki "Poprzedni" i "Następny" zawsze wskazują na sąsiada danego rozdziału. Jeżeli sąsiad nie istnieje, link nie jest wyświetlany. Jest to domyślna wartość.

  book
  :  rozdziały są tak łączone, aby klikając "Poprzedni" lub "Następny" można było przejść całą publikację (jak w książce).
  
showNumbers
:  czy włączyć numerowanie rozdziałów (wartości *true* lub *false*).

versionControlInfo
:  czy wyświetlać wartości tagów dotyczących systemu kontroli wersji? (domyślnie *false*)

***

Przykładowy plik konfiguracyjny, który służy do wygenerowania tego podręcznika, wygląda następująco:

~~~
[ini]
; Opcje podstawowe

title = "TypeFriendly"
version = "0.1"
copyright = "Invenzzia Group 2008-2009"
copyrightLink = "http://www.invenzzia.org/"
license = "GNU Free Documentation License 2.1"
licenseLink = "http://www.gnu.org/licenses/fdl.html"
projectType = "manual"

; Ustawienia wyświetlania itd...

outputs = "xhtml, xhtml_single"
baseLanguage = "en"
navigation = "book"
showNumbers = true
~~~
Return current item: TypeFriendly