Location: PHPKode > projects > Ticket Tracking System > Helpdesk/language/lang-hebrew.php
<?php
# Do not manual edit this file!!!
define("_CATEGORY","÷èâåøéä");
define("_SEARCH","çéôåù");
define("_MAIL_THIS","ùìç áãåàì");
define("_DUE_DATE","úàøéê éòã");
define("_POST_DATE","úàøéê ôúéçä");
define("_LIMIT","âáåì");
define("_ON_FIELD","");
define("_ORDER_BY","ñãø");
define("_SHOW_ALL_TICKETS","äøàä àú ëì äëøèéñéí");
define("_QUERY","ç÷éøä");
define("_TOTAL_RECORDS_FOUND","ñê-äëì îîöàéí ðîöàå");
define("_STATUS","îòîã");
define("_PRIORITY","òãéôåú");
define("_ISSUER","îðôé÷");
define("_SUBJECT","ðåùà");
define("_ASSIGNED","ä÷öéá");
define("_STAGE","øîä");
define("_DATE","úàøéê");
define("_TIMER","÷åöá-æîï");
define("_TICKET_NR","îñôø ëøèéñ àå ãå\"ç");
define("_ADDING_TICKET","äåñó ëøèéñ çãù");
define("_DESCRIPTION","úàåø");
define("_ESTIMATED_TIME","äòøëú æîï");
define("_ASSIGN_TO","ä÷öéá ì-");
define("_NOTIFY_BY","äåãéò ì");
define("_PRIV_MSG","äåãòä ôøèéú");
define("_EMAIL","ãåàø-àì÷èøåðé");
define("_COMMENTS","äòøä");
define("_NOTE_ENTRY_1","îñôø îùéîä éå÷öä ìùìéçä");
define("_NOTE_ENTRY_2","**áá÷ùä äëðñ ôøèé îéãò");
define("_TICKET_ADDED","äåñó ëøèéñ");
define("_ADDED_SUCCESSFULY","äåñó áäöìçä");
define("_CONTINUE","äîùê");
define("_TASK_ADDED","äåñó îùéîä çãùä");
define("_TASK_NR","îñôø îùéîä");
define("_ADD_TASK","äåñó îùéîä");
define("_CLOSE_TICKET","ñâåø ëøèéñ");
define("_TTS_DETAILS","àú ôøèé äëøèéñ");
define("_TIME","æîï");
define("_TICKET_CLOSED","TTS -ñâåø ëøèéñ");
define("_REASSIGN","ä÷öä îçãù");
define("_CHANGE_STATUS","ùðä îòîã áùáéì äîùéîä");
define("_TICKET_MODIFIED","äúàí îöá ëøèéñ");
define("_REASSIGNED_TO","ä÷öä îçãù ì-");
define("_TICKET_REASSIGNED","ä÷öä îçãù îùéîú-ëøèéñ");
# Do not manual edit this file!!!
?>
Return current item: Ticket Tracking System